Page 1

Pensioenflits April 2012

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie

De Pensioenflits is een uitgave van uw Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie (hierna: ons fonds).

Uw pensioen moet mogelijk volgend jaar omlaag Met veel pensioenfondsen gaat het op dit moment financieel niet goed. Ook ons pensioenfonds moet maatregelen nemen om te herstellen. Het bestuur ziet het als zijn verantwoordelijkheid om de lasten daarbij zo eerlijk mogelijk te verdelen. Het bestuur heeft een voorgenomen maatregel aangekondigd voor 2013.

Voorzitter Henk Korthof: Wat betekent dit voor u?

“We letten op alle belangen”

Het bestuur hoopt dat de dekkingsgraad in 2012 weer stijgt. Begin 2013 bekijken we onze financiële situatie van 31 december 2012. Dan weten we of ons fonds de pensioenen echt moet verlagen. U hoort vóór 1 maart 2013 of uw (opgebouwde) pensioen omlaag gaat.

“Het bestuur vindt het belangrijk dat de lasten verdeeld worden. We behartigen de belangen van zowel actieve deelnemers, oud-deelnemers, gepensioneerden als werkgevers. Daarbij moeten we rekening houden met de grenzen die de wet, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stellen. Met de aangekondigde maatregelen lukt dat. Wij beseffen dat dit vervelend nieuws voor u is. Het bestuur hoopt dat de maatregelen snel zorgen dat de financiële situatie verbetert.”

Als de financiële positie van ons fonds in 2012 niet verbetert, wordt uw (tot 1 januari 2013 opgebouwde) pensioen per 1 april 2013 verlaagd. Dit geldt voor gepensioneerden, actieve deelnemers en oud-deelnemers. De verlaging is maximaal 0,9%. Het pensioenfonds verlaagt de pensioenen alleen als het echt nodig is.


Pensioenflits April 2012

Heeft uw partner recht op Veel gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Samenwonen of trouwen bijvoorbeeld. Maar ook een echtscheiding. En wat nu als een van beide partners overlijdt? Weet u hoe het dan geregeld is? We bespreken een paar situaties. Staat uw situatie hier niet bij? Kijk dan op onze website. Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Frank (37): “Ik ga scheiden. Heeft mijn ex recht op mijn pensioen?� Bij een scheiding wordt het opgebouwde ouderdomspensioen verdeeld. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding schrijft dit voor. Als u met pensioen gaat, heeft uw ex recht op een deel van uw ouderdomspensioen. En u heeft recht op een deel van haar pensioen. Om precies te zijn: de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd. Dat regelt u door binnen twee jaar na de scheiding het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen naar het pensioenfonds te sturen. U vindt dit formulier op www.postbus51.nl. Wilt u het anders regelen? Dat kan. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat ieder zijn eigen pensioen houdt. Deze afspraken moet u vastleggen in de documenten die u naar de rechter stuurt. U moet ons hiervan ook op de hoogte stellen! Overlijdt u of uw ex-partner? Jullie hebben ook recht op een deel van elkaars partnerpensioen. Het gaat om het deel dat u heeft opgebouwd tot de datum van de echtscheiding. Het overlijden krijgen wij door van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).


uw pensioen? Reglementswijzigingen

Rick (26): “Telt mijn vriendin ook als partner?” Als u samenwoont, telt uw vriendin niet automatisch mee als partner. Maar u kunt dat wel regelen. U kunt in uw samenlevingscontract vastleggen dat uw vriendin ‘begunstigde voor het partnerpensioen’ is. Dan heeft zij na uw overlijden recht op een partnerpensioen. U moet wel een kopie van het samenlevingscontract naar uw pensioenfonds sturen. Gaan jullie uit elkaar? Dan moet dit ook aan het pensioenfonds doorgegeven worden. Jullie hebben recht op een deel van elkaars partnerpensioen, tenzij jullie hiervan hebben afgezien bij de beëindiging van het samenlevingscontract.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over uw pensioen? Op www.betonpensioen.nl vindt u meer informatie over de pensioenregeling en onze financiële situatie. En komt u er een keer toch niet uit? Dan belt of mailt u met het Klant Contact Center: telefoon 088 008 40 24 (op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur), e-mail betonprodukten.858@achmea.nl.

Wat verandert er precies? Het pensioen dat u straks krijgt, wordt betaald uit pensioenpremies. Hoeveel premie er nodig is, hangt onder andere af van de rente. Hoe lager de rente is, hoe hoger de benodigde pensioenpremie wordt. Door de financiële crisis is de rente nu erg laag. Door de financiële crisis heeft het pensioenfonds ook een dekkingstekort. Het fonds heeft niet genoeg geld in kas om alle pensioenen te kunnen uitbetalen. De Nederlandsche Bank eist daarom dat we een premie ontvangen die bijdraagt aan het herstel. Daarom hebben cao-partijen besloten de pensioenopbouw te verlagen en de premie te verhogen.

Pensioenpremie omhoog De pensioenpremie is per 1 januari 2012 verhoogd. Deze verhoging wordt alleen betaald door werkgevers. Werknemers betalen hetzelfde premiepercentage als in 2011.

Vervolg op pagina 4 >


Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie

Pensioenflits April 2012

Vervolg van pagina 3 >

Heeft u nog vragen?

Pensioenopbouw omlaag U bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Dat gebeurt met een zogenaamd opbouwpercentage. Voor 2012 is dit percentage verlaagd. Dit betekent dat u in 2012 minder pensioen opbouwt voor later. Bent u geboren vóór 1950? Het opbouwpercentage is verlaagd van 1,75% naar 1,4%. Bent u geboren in of ná 1950? Het opbouwpercentage is verlaagd van 2% naar 1,7%.

Aanpassen flexibiliseringsfactoren Wilt u uw partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen? Of juist andersom? Wilt u eerder met pensioen? Of juist later? In deze situaties maken wij een berekening. Hiervoor gebruiken wij de zogenaamde flexibiliseringsfactoren. Deze factoren zijn per 1 april 2012 aangepast.

Wilt u meer weten over uw pensioenopbouw? Of over de hoogte van uw premie? Op www.betonpensioen.nl vindt u meer informatie over de pensioenregeling en onze financiële situatie. U kunt ons ook bellen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur op telefoonnummer 088 008 40 24.

Overige wijzigingen Per 2012 is een aantal gegevens in het pensioenreglement veranderd. Het gaat om de hoogte van de franchise, het maximum pensioengevend salaris, de pensioengrondslag en het opbouwpercentage. Ook de premie is veranderd. Dat geldt alleen voor het deel dat uw werkgever bijdraagt. Samen bepalen deze cijfers uw pensioenopbouw. Geboren vóór 1950

Geboren in of na 1950

5 21.692

5 16.556

5 50.064

5 50.064

Minimum pensioengrondslag

5 2.690

n.v.t.

Maximum pensioengrondslag

5 28.372

5 33.508

1,4%

1,7%

Franchise Maximum pensioengevend salaris

Opbouwpercentage

Colofon Uitgave: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie Realisatie: Syntrus Achmea Pensioen Beheer N.V., Afdeling Pensioencommunicatie Deze Pensioenflits is met de grootste zorg samengesteld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Ons reglement is altijd leidend.

Pensioenflits BPF Beton, april 2012  
Pensioenflits BPF Beton, april 2012  

neiwusbrief voor BPF Beton

Advertisement