2020-05-MK-Ondernemers

Page 1

MEI 2020

Bart Van Craeynest - Voka

Peter Vanden Houte - ING

Els Hanssens - SD Worx

&

OPSTAAN SAMEN DOORGAAN Hans Bevers - Degroof Petercam

Bert De Vriendt - SD worx

Bert Van Thilborgh - Future Proved

Herman Konings - Pocket Marketing/nXt

Stefaan Vandist - Trinity Consult

Nathalie Bekx - Trendhuis en Time4Society


SAMEN BOUWEN AAN JOUW ONDERNEMING.

HUISVESTING VOOR BEDRIJVEN

Cosimco nv Kartuizersweg 1 - B-2550 Kontich T. 03 450 77 00 - www.cosimco.be


GEDELEGEERD BESTUURDER V O K A- K V K M E C H E L E N - K E M P E N T O M L AV E R E N

VOORZITTER V O K A- K V K M E C H E L E N - K E M P E N JAN SCHEIRS

Sterke signalen

STERKE SIGNALEN

Beste ondernemer,

Beste ondernemer, Hoe is het daar in uw kot? Hopelijk veilig, gezond en wel. Is je oog al ge­ vallen op bijgevoegde grafiek? Hij duikt regelmatig op. Om in één beeld te laten zien hoe de coronacrisis onze economie infecteert. De zogenaamde V-curve. Een plotse krimp van de economie, gevolgd door een snel maar voorlopig nog onvolledig herstel. Met de V van Veerkracht. En - beroepsmisvorming ook de V van Voka. Want: nú moeten we er zijn. Onze Voka-­Kamer wil en gaat je volop mee ondersteunen in de relance. De impact van de val is belangrijk. De manier waarop je terug opstaat en doorgaat, is nog veel belangrijker. We zien al sterke signalen vanuit onze ondernemingen. In onze jongste enquête geeft bijna de helft van de bevraagde bedrijven aan dat ze na de heropstart al meteen terug op het oude niveau zitten. Of zo goed als 7 procent

zegt zelfs meer omzet te gaan draaien dan in het begin van de coronacrisis. Maar voor een geslaagde relance, moet de overheid wel duidelijke taal spreken. Op het moment van schrijven, zijn de data voor de heropening van de scholen bekend. Maar de praktische uitwerking nog niet. Als onze bedrijven vanaf 4 mei draaien, moeten ouders hun kinderen naar de kinderopvang of naar school kunnen brengen. Anders zal de V-curve er straks helemaal anders uitzien. Zal de druk op de gezinnen en ondernemingen te groot worden. We gaan geen tweede kans krijgen voor de heropstart. Die moet er boenk op zijn. Ook onze Kamer is volop in relancemodus. Om jou te ondersteunen. Met onze Hotline 2.0 gaan we van steunadvies naar opstartadvies, op maat van je bedrijf. We kunnen nu al 90 webinars, opleidingen en lerende netwerken aanbieden, die volledig vanuit uw kot te volgen zijn. We komen met nieuwe modules zoals ‘Mastermind’

PG 1

en ‘Reboot Rooms’ om met andere

Hoe is het daar in uw kot? Hopelijk veilig, gezond en wel. I ondernemers ervaringen uit te wisselen. grafiek? Hij duikt regelmatig op. Om in één beeld te laten z Hoe komen hier het beste uit?Een Hoe infecteert. Dewe zogenaamde V-curve. plotse krimp van herstel ik mijnnog export ? Hoe stel ik mijn maar voorlopig onvolledig herstel. Met de V van Veerk V van Voka. medewerkers gerust? Hoe kom ik aan

voldoende beschermingsmateriaal? We

Want: nú moeten we er zijn. Onze Voka-Kamer wil en gaat helpen je graag verder met concreet relance. De impact van de val is belangrijk. De manier waa advies. veel belangrijker.

Als zien het alvan onssignalen afhangt, gaanonze we ondernemingen. dit We sterke vanuit In van de bevraagde bedrijven aan dat na de heropstart al samen doen. Ook al moeten wezenog zitten. Of zo goed als. 7 procent zegt zelfs meer omzet te g afstand houden, we blijven - meer dan coronacrisis. ooit - dicht bij je staan.

Maar overh mom herop prakt bedri oude naar V-cur de dr groot krijge op zij

Ook onze Kamer is volop in relance-modus. Om jou te ond van steunadvies naar opstartadvies, op maat van je bedrijf opleidingen en lerende netwerken aanbieden, die volledig v met nieuwe modules zoals ‘Mastermind’ en ‘Reboot Rooms ervaringen uit te wisselen. Hoe komen we hier het beste ui


Tijd om samen te werken. Als bedrijf wilt u zelfs in tijden van ongekende uitdagingen uw zaak draaiende houden. Door een digitale werkomgeving te creĂŤren voor uw werknemers thuis, garandeert u steeds de bereikbaarheid van uw bedrijf. Ontdek met Proximus hoe u de samenwerking optimaliseert op proximus.be/teleworking, en neem contact op met onze experts. Want door samen te werken staat uw bedrijf er sterker voor.

Think possible


Colofon Ondernemers is het magazine van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel tel. 014 56 30 30

Hoe sterk komen we uit de crisis?

10

Ondernemingen staan op & gaan door

18

Interoffices: Mensen werken waar en wanneer ze dat willen

20

Zorgsector heeft meer nodig dan war applaus alleen

21

Is jouw digitale werkplek voldoende veilig?

HOOFDREDACTIE: Roel Dockx

27

Nieuw: Mastermind

REDACTIE: met dank aan alle medewerkers van Voka-KvK Mechelen-Kempen en haar partners

28

BVI: Bedrijven vormen er een exo­systeem en versterken elkaar

30

Plato-bedrijven gaan door

32

Bryo: Never waste a good crisis

34

Agenda ‘digitale’ Kameracademie

39

uridische tips & Tricks in Corona-tijden

45

Soon Festival: The Quarantaine Edition

46

Jong Voka Mechelen en Kempen

50

Co-founder Hub: deelnemersduo

51

Internationaal Ondernemen in en na Covid19-tijden

4

ZETEL MECHELEN: Onze-Lieve-Vrouwestraat 85, 2800 Mechelen tel. 015 45 10 20 info.kvkmk@voka.be www.voka.be BTW BE 0420.868.449 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Jan Scheirs, voorzitter p/a Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel

RECLAMEREGIE: catherine.vandepol@voka.be 0495 54 32 13 kevin.hendrickx@voka.be 0476 46 48 86 jana.steurs@voka.be 0474 75 62 68 L AY- O U T E N D R U K : Antilope De Bie Printing, Nijverheidsstraat 6, 2570 Duffel

Trendwatchers geven hun kijk op de impact van Corona

16 Nieuwe leden

ONZE STRUCTURELE PA R T N E R S :

22

Duurzaam ontwikkelings­ doelen 'SDG' als kompas Ondernemers wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier en FSC® Mix-label

40 PG 3


HOE STERK KOMEN WE UIT DE CRISIS? ‘ONDERNEMERS MOETEN VOORAL BLIJVEN ONDERNEMEN’ Na heel wat weken in semi-lockdown, beginnen we eindelijk vat op de epidemie te krijgen. De ergste piek ligt achter ons en stilaan kunnen we vooruit kijken. Op menselijk vlak, want allemaal zijn we toe aan contact met onze familie en vrienden. Maar als ondernemers kijken we ook naar de economie en de stappen die we met z’n allen moeten zetten om de schade zoveel mogelijk te beperken. Voka – Kamer van Koophandel MechelenKempen bracht daarom een aantal belangrijke economische actoren rond de (virtuele) tafel om te bekijken bij welke exit-strategie onze economie en welvaart het meeste baat heeft.

AUTEUR: KEVIN HENDRICKX

Met het fiat van de Veiligheidsraad kunnen we de komende periode met mondjes­maat de teugels weer wat vieren. Bedrijven en handelszaken openen ge­ leidelijk weer de deuren, leerjaar per leer­jaar gaan onze kinderen terug naar

PG 4

school en de ouders gaan opnieuw aan het werk. Pas wanneer dat hele proces achter de rug is en we voldoende afstand kunnen nemen, zullen we de werkelijke impact van de coronacrisis kunnen be­oordelen.


Economen zijn best voorzichtig met het ramen van de schade Hans Bevers P E T E R VA N D E N H O U T E ING

KUNNEN JULLIE VANDAAG TOCH AL INSCHATTEN HOE GROOT DE FINANCIËLE IMPACT VAN DEZE CRISIS IS? Hans Bevers – Degroof Petercam: Eco­ nomen zijn best voorzichtig met het ra­ men van de schade, want zo’n raming impliceert dat we weten hoe het virus zich verder gedraagt, hoe de exitstrate­ gie zal verlopen, hoe snel het vertrouwen van gezinnen en bedrijven opveert en wat het potentiële groeiritme is. Sowieso zal het verlies groot zijn. Gecumuleerd over enkele jaren zou de economische schade voor de Belgische economie kunnen oplo­ pen tot meer dan 100 miljard euro'. Peter Vanden Houte – ING: In februari gingen we er van uit dat het Belgische BBP in 2020 met 0,8% zou groeien. Van­ daag baseren we onze schattingen op het scenario van een geleidelijk einde van de lockdown vanaf eind april. Tegen die tijd staat 30 tot 40% van de particu­ liere sector stil. De activiteiten zouden geleidelijk kunnen worden hervat in mei, maar het tweede kwartaal als geheel zal slecht blijven. Pas vanaf het derde kwar­ taal zou het BBP zich kunnen herstellen, maar voor het hele jaar verwachten we

nu dat het Belgische BBP met minstens 4,5% zal krimpen. Bart Van Craeynest – Voka: Op basis van onze enquêtes onder Vlaamse bedrij­ ven en de beschikbare indicatoren zoals tijdelijke werkloosheid ramen wij dat onze economie tijdens de huidige lock­ down ongeveer 1/3e onder haar normale niveau draait. Bovendien lijkt het uitge­ sloten dat de economie na de lockdown onmiddellijk terug op volle toeren zal draaien. Allicht blijven er nog langere tijd bepaalde beperkende maatregelen van kracht en zal ook de internationale han­ del nog langere tijd verstoord blijven. Op basis van die inschattingen ramen wij dat de totale economische schade in 2020 zal oplopen tot 50 miljard euro. De Nationa­ le Bank gaat er van uit dat die schade in 2021 verder oploopt richting 60 miljard. Els Hanssens - SD Worx: De financiële impact is op dit moment groot (15 tot 20% krimp), maar is vooral op langere termijn moeilijk in te schatten. De meeste bedrijven houden het even uit en kijken de spreek­ woordelijke kat uit de boom met dank aan de overheidssteun. Maar dit gezegd zijnde gaan de volgende 12-18 maanden moeten uitwijzen wat deze crisis echt aangericht heeft, zowel qua omzet als op het gebied

PG 5

ELS HANSSENS SD WORX

van werkgelegenheid. De overheid springt bij waar mogelijk maar kan niet alles op zich nemen – ook bedrijven gaan onpopu­ laire maatregelen moeten nemen.

WELKE STIMULI ZIJN ER IN HET KADER VAN ONDERNEMERSCHAP NODIG VANUIT DE OVERHEID? Bart Van Craeynest – Voka: De overheid heeft de voorbije weken vooral maatre­ gelen genomen om de economie met zo weinig mogelijk schade door de lockdown te helpen, zoals tijdelijke werkloosheid, uitstel van betalingen… Maar ook na de lockdown zullen nog beleidsinspannin­ gen nodig zijn om de economie terug op een normaal toerental te krijgen. Daarom kan nu al best nagedacht worden over een relanceplan om na de heropstart de eco­ nomie te stimuleren. Dat plan zal vooral moeten focussen op investeringen, ex­ portmogelijkheden, financiering voor on­ dernemingen en het wegwerken van hin­ dernissen voor ondernemers en starters. Dit is ook een opportuniteit om investe­ ringen te richten op een aantal toekomst­ gerichte sectoren en activiteiten (o.a. door de stappen die we nu nemen richting digi­ talisering door te zetten en te versterken).


HANS BEVERS DEGROOF PETERCAM

Hans Bevers – Degroof Petercam: Het gaat op dit moment inderdaad niet zo­ zeer om stimuli, we spreken vooralsnog beter over noodhulp of overbruggings­ maatregelen. We ervaren een bewust stilleggen van een aanzienlijk deel van de economie om de spreiding van het vi­ rus tegen te gaan. Dat heeft nu voorrang. Intussen rollen regeringen en centrale banken wereldwijd wel ongeziene steun­ maatregelen uit om inkomens- en om­ zetverlies te verzachten en de toegang tot financiering zo goed als mogelijk te vrijwaren. De mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid, belastinguitstel en de uit­ gewerkte garantieregeling door de over­ heid en het bankwezen van 50 miljard euro zijn al een hele hulp. Op korte ter­ mijn zijn ondernemingen vooral gebaat met een duidelijk exit-plan, zodat zij zich zo goed als mogelijk kunnen voorberei­ den op de geleidelijke versoepeling van de maatregelen. Daarna moeten we kij­ ken welke stimuli nog aangewezen zijn.

HOE SNEL KUNNEN WE DE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN HERVATTEN? Peter Vanden Houte – ING: Dit zal af­ hangen van de geleidelijke versoepeling van de maatregelen in de bedrijven,

BERT DE VRIENDT SD WORX

maar ook van de manier waarop we de toeleveringsketens weer op gang bren­ gen. Laten we niet vergeten dat er ook een tweede golf zal komen, in econo­ mische termen natuurlijk, die verband houdt met de indirecte effecten van de gezondheidscrisis: er zullen faillisse­ menten zijn, een stijging van de werk­ loosheid en een zekere daling van de koopkracht, zelfs wanneer de winkels weer open kunnen gaan. Deze indirec­ te effecten zullen ook gevolgen hebben voor bedrijven, die in eerste instantie moeten nadenken over hoe ze het hoofd boven water kunnen houden, voordat ze kunnen overwegen om opnieuw te investeren. Sommige plannen zouden daarom een tijdje in de koelkast kunnen worden gezet. Dit alles verklaart waar­ om de gevolgen van de crisis nog lang na het einde van de lockdown en de gezond­ heidscrisis voelbaar zullen zijn.

BETEKENT DEZE CRISIS EEN HERTEKENING VAN DE INTERNATIONALE HANDEL? Bert De Vriendt - SD Worx: Deze crisis toont perfect dat de globalisering, die in goede tijden het beste kan teweegbren­ gen qua trade, in mindere tijden voor problemen zorgt. Kijk maar naar de af­

PG 6

hankelijkheid op het gebied van brood­ nodige zaken zoals mondmaskers. Toch verwacht ik een dubbele reactie. Lokale bedrijven zullen zich meer op core zaken richten met het oog op een gelijkaar­ dige situatie. Dus meer aandacht voor de productie van medisch materiaal en voor lokale teelt (groenten/fruit). Daar­ naast gaan we een verdere internatio­ nalisering zien, met betere en meer faire regels inzake het WHO beleid. Er moet een globale aanpak komen, zodat lokale maatregelen niet leiden tot een versnip­ pering en een contra reactie bij bepaalde landen. Bart Van Craeynest – Voka: De ontwik­ keling van de internationale handel is voor mij een grote onbekende in dit ver­ haal. Zeker met het risico van volgende golven van het virus die zowat overal ter wereld kunnen opduiken, is het wei­ nig waarschijnlijk dat de internationale handel op korte termijn terugspringt naar het niveau van voor de crisis. Voor een extreem open economie als de onze (export van goederen en diensten komt in Vlaanderen overeen met 100% van het BBP) zal dat een grote impact hebben. Hans Bevers – Degroof Petercam: We beschikken nog niet over betrouwbare cijfers en we weten niet hoe de crisis zal


B A R T VA N C R A E Y N E S T VOKA

evolueren. Economen van de wereldhan­ delsorganisatie publiceerden zeer recent wel een inschatting. In het optimistische scenario gaan ze uit van een terugval van de internationale handel dit jaar met 13%, met een sterke rebound volgend jaar, waarna de internationale handel te­ rug vrij nauw aanknoopt met het pad dat er zou zijn geweest zonder de coronacri­ sis. In het pessimistische scenario zou de wereldhandel dit jaar met een derde af­ nemen, daarna wel een inhaalbeweging inzetten, maar lang niet genoeg om het pre-corona pad opnieuw te bereiken. Ik vrees dat we dichter bij het tweede dan het eerste scenario zullen landen, al is de onzekerheid opnieuw torenhoog.

GAAT DIT LEIDEN TOT EEN GEO-ECONOMISCHE MACHTSVERSCHUIVING (CHINA VS VS)?

In Europa moeten we de interne markt vrijwaren en zelfs versterken Bart Van Craeynest

Hans Bevers – Degroof Petercam: Deze verschuiving is natuurlijk al veel langer bezig. China wint al ruim twee decen­ nia aan invloed. Sinds Xi Jinping aan de macht kwam in 2012 etaleert China zich hoe langer hoe meer op het geopolitie­ ke strijdtoneel, zowel economisch (denk bijvoorbeeld aan de nieuwe zijderoute) als militair (denk aan het conflict in de

PG 7

de Zuid-Chinese zee). Het lijkt erop dat China relatief versterkt uit deze crisis komt ten opzichte van de VS. Maar het geopolitieke machtsspel gaat natuurlijk gewoon door. Dat draait vooral om de technologische suprematie. De protec­ tionistische reflex waarvan we getuige waren de voorbije jaren zal allicht niet onmiddellijk wegebben, al kan de toon­ aard wel vriendelijker worden als Trump niet wordt herverkozen. Bart Van Craeynest – Voka: Als deze crisis de eerdere neiging richting deg­ lobalisering (cfr. brexit, handelsoorlogen van Trump) versterkt, zou dat voor de Belgische economie zeer schadelijk zijn. Het zal belangrijk zijn om op z’n minst in Europa de interne markt te vrijwaren, en zelfs te versterken. En ook om op wereld­ vlak de vrijhandel overeind te houden. Els Hanssens - SD Worx: China toont zich in ieder geval meer als globale ‘hulp’verlener – dit met als enige doel hun macht uit te breiden en imagoscha­ de te beperken. Sommige landen gaan deze uitgestoken hand alvast meer ap­ preciëren dan Trumps vuist in het ge­ zicht van de WHO.


KUNNEN WE AL EEN INSCHATTING MAKEN VAN DE IMPACT OP ONZE ARBEIDSMARKT? Bart Van Craeynest – Voka: We hadden voor de crisis al een probleem met te veel inactieven. Het blijft voorlopig moeilijk in te schatten voor hoeveel jobverlies deze crisis zal zorgen, maar de impact op de werkgelegenheid zal sowieso negatief zijn. Een aspect van een beter werkende arbeidsmarkt is inzetten op opleiding. Dat zal na deze crisis nog belangrijker zijn. Zo kunnen we de mogelijkheden van digitale opleiding verder versterken. Qua loonontwikkeling zal de crisis al­ licht eerder matigend werken: de slech­ tere situatie op de arbeidsmarkt en het belang van onze concurrentiepositie la­ ten vermoeden dat de loondruk nog een tijd vrij beperkt zal blijven. Een belang­ rijke vraag lijkt mij wat er zal gebeuren met de fiscale druk, als na de crisis de aandacht uiteindelijk weer verschuift richting overheidsfinanciën. Hans Bevers – Degroof Petercam: De arbeidsmarkt wordt zowat overal ter wereld keihard getroffen. Gelukkig heb­ ben we in België het systeem van tijdelij­ ke werkloosheid. Toch ziet het ernaar uit dat de economische activiteit gedurende enkele jaren beneden potentieel zal blij­ ven. Dat zal allicht ook een matigend effect hebben op de loongroei. Om ons menselijk kapitaal beter in te zetten, is het goed om meer in te zetten op levens­ lang leren. Hier is dringend een menta­ liteitswijziging en een inhaalbeweging nodig. Bert De Vriendt - SD Worx: Wat betreft opleiding kunnen we ook verwachten dat jongeren door de crisis en de manier waarop ze deze ervaren zich gaan laten beïnvloeden wat betreft hun studiekeu­ ze. Ze gaan kiezen voor jobs waarmee ze het verschil kunnen maken. Daar­ naast leert deze crisis ons dat besparen op de zorg, met alle directe en indirec­ te gevolgen van dien, in tijden van cri­ sis heel erg contraproductief werkt. Na deze crisis zal deze sector – samen met andere primaire sectoren – toch wat meer aandacht moeten krijgen. En dat respect mag uitgedrukt wor­ den in erkenning en meer zuurstof in financieringsmaatregelen.

GAAN ER OOK GEVOLGEN ZIJN VOOR DE WERKING VAN ONS OVERHEIDSAPPARAAT? Hans Bevers – Degroof Petercam: Alle aandacht moet nu gaan naar de steun­ maatregelen om deze moeilijke periode zo goed als mogelijk te overbruggen. Onze overheidsschuld zal serieus toe­ nemen, net als in andere landen. Dat is nu eenmaal een logisch gevolg van deze crisis. De ECB zal ervoor zorgen dat de financiering ervan is gewaarborgd. De ECB zou zelfs nog een stap verder kunnen gaan door de budgettaire tekorten van de lidstaten tijdelijk rechtstreeks te finan­ cieren zonder dat de overheidsschuld toe­ neemt. Het is vooralsnog veel te vroeg om te denken aan overheidsbesparingen. We hebben het voorbije decennium de impact van slecht getimede besparingen gezien, ten tijde van de eurocrisis bijvoorbeeld. Ik vrees dat een niet gering aantal waarne­ mers en beleidsmakers weer relatief vlug zullen beginnen roepen om doortasten­ de besparingsmaatregelen, vóór de eco­ nomische activiteit en de arbeidsmarkt weer op kruissnelheid komen. Dat zou geen goed idee zijn. Els Hanssens - SD Worx: We gaan om deze crisis te boven te komen rekening moeten houden met verdoken en extra belastingen in de komende decennia. Misschien blijven we tot er een definitief vaccin is wel in een extra belastingsvrije periode, maar gaan we nadien moeten betalen. De gezondheidszorg waar we in West Europa en zeker bij ons zo prat op gaan mogen verder uitgebreid en gefinan­ cierd worden – dit zal ten koste gaan van andere prio’s – maar deze crisis is zonder voorgaande de meest drastische en financieel ingrijpende. Een meer ge­ zamenlijk en solidair Europa moet een streefdoel worden. In plaats van 11.6 miljoen Belgen te helpen zouden we 750 miljoen Europeanen en – de WHO in gedachten - 7,6 miljard mensen moeten kunnen helpen. Bart Van Craeynest – Voka: De Nati­ onale Bank raamt dat het begrotings­ tekort in 2020 zal oplopen tot 7,5% van het BBP, en dat nog zonder de extra uit­ gaven voor steunmaatregelen en voor de gezondheidszorg. In totaal klimt het begrotingstekort allicht naar 10%. Een belangrijk deel van dat tekort is te wij­ ten aan tijdelijke maatregelen, waardoor het tekort in 2021 alweer een stuk lager zou moeten uitvallen. Niettemin zal na

PG 8

de crisis werk gemaakt moeten worden van een sanering van de overheidsfinan­ ciën. Want ondertussen zijn ook de lange termijn-uitdagingen zoals de vergrijzing niet verdwenen). Voor de overheidsfi­ nanciën moet een geloofwaardig plan op langere termijn uitgetekend worden. De beste manier om die overheidsfi­ nanciën terug op orde te krijgen, blijft het groeipotentieel opkrikken en meer mensen aan het werk krijgen. Daarnaast moet gekeken worden of de overheids­ uitgaven goed besteed worden, moet het pensioenstelsel hervormd worden om het op langere termijn financieel houd­ baar te houden en zal ook het hele belas­ tingstelsel herbekeken moeten worden.

HEBBEN JULLIE TEN SLOTTE NOG EEN GOUDEN TIP VOOR ONDERNEMERS? Bart Van Craeynest – Voka: Onderne­ mers moeten vooral blijven onderne­ men, ook post-corona. Dat wil zeggen initiatief nemen, creatief en innovatief zijn, zoeken naar opportuniteiten, nieu­ we producten en diensten ontwikkelen, nieuwe markten aanboren. Dat is de es­ sentie van ondernemen. Er blijven veel vragen rond deze crisis. Zullen we meer thuis werken? Gaan we meer online winkelen of digitale opleidingen volgen? Zullen we onze waardeketen minder af­ hankelijk maken van China? Zullen we opnieuw meer basisproducten zelf fa­ briceren? Het zijn open vragen. Maar het zijn tevens grote opportuniteiten voor onze ondernemingen. Want na elke cri­ sis volgen vele uitdagingen. En die zul­ len onze ondernemers zeker grijpen. Hans Bevers – Degroof Petercam: Ik kan me hier alleen maar bij aansluiten. Ondernemers moeten vooral blijven doen waar ze goed in zijn. Het is moeilijk lessen of tips te geven. Onze onderne­ mers kennen hun sector en business het best. Ik bewonder de manier waarop ze telkens weer nieuwe oplossingen en op­ portuniteiten weten te vinden. Wel hoop ik geen ondernemers meer te horen die zeggen dat de overheid als een bedrijf moet gerund worden. Bert De Vriendt - SD Worx: En gebruik het menselijk kapitaal dat aanwezig is in onze ondernemingen. De beste ideeën komen meestal van de mensen die aan­ wezig zijn in je bedrijf. Medewerkers die de dagelijkse praktijk kennen en weten waar de pijnpunten liggen.


EEN HART VOOR ONDERNEMERS

www.groups.be Meer dan een sociaal secretariaat ondernemingsloket | fonds voor zelfstandigen | sociaal secretariaat | KidsLife kinderbijslag | human resources | sociaaljuridische begeleiding | rechtsbijstand


OPSTAAN EN SAMEN DOORGAAN

Aan onze ondernemingen en de mensen die blijven werken, in de zorg én ver daarbuiten: oprecht bedankt! Jullie leveren broodnodige diensten. Jullie houden de productie draaiende. Jullie zorgen voor continuïteit. Jullie plooien je dubbel. Elke dag opnieuw. Voor Voka is élk bedrijf essentieel. Nu moeten we meer dan ooit met z’n allen doorgaan. Aan onze beleidsmakers vragen we dan ook: maak een slim en gefaseerd plan om onze economie snel en veilig terug op gang te trekken. Zodat al onze ondernemingen hun activiteiten weer veilig kunnen opstarten. En onze medewerkers gemotiveerd aan de slag kunnen blijven of opnieuw aan het werk kunnen gaan. Alleen zo stellen we onze gezondheid, onze economie én onze toekomst veilig. Samen staan we op, samen kunnen én zullen we doorgaan. Voor de volle 100 procent.

Lees meer op www.voka.be/samen-doorgaan

MAATWERKBEDRIJF A-KWADRAAT IN DE BRES VOOR KEMPENSE ZIEKENHUIZEN Na rijp beraad besliste maatwerkbedrijf A-Kwadraat vanwege de coronacrisis de gewone operationele activiteiten op te schorten. Wel is het bedrijf onmiddellijk gestart met de productie van chirurgische mondmaskers en schorten voor de Kempense ziekenhuizen. Mensen staan centraal bij A-kwadraat, als het gaat om de gezondheid van me­ dewerkers sluit het bedrijf geen compro­ missen. Een werkgroep ging van start om de productieomgevingen aan te pas­ sen aan de huidige veiligheidsnormen. In de loop van april konden de mensen gefaseerd de werkzaamheden hervatten.

PRODUCTIE VAN MONDMASKERS EN LUCHTKUSSENS Anderzijds was en is het drukker dan ooit op de healthcare-afdeling van A-kwadraat. De normale activiteiten voor het Turnhoutse ziekenhuis, de

Christelijke Mutualiteit en klanten die levensnoodzakelijke medicijnen en me­ dische hulpmiddelen maken, lopen ge­ woon verder. Op 18 maart is A-kwadraat bovendien gestart met de productie van chirurgische mondmaskers en schorten voor de Kempense ziekenhuizen. Dui­ zenden exemplaren werden al geleverd. Samen met lokale partners Ergotrics en Vinya produceert het bedrijf in een ijl­ tempo luchtkussens voor de beademing van coronapatiënten die op hun buik moeten liggen. Zowel voor Belgische zie­ kenhuizen, als voor Franse en Italiaanse. Ondanks de turbulente tijden, kan het bedrijf rekenen op geduld, inzet en en­

PG 10

gagement van vele medewerkers. Direc­ teur Jan Boeckx is hoopvol: ‘Samen met onze medewerkers en klanten doen we er alles aan om de impact van deze crisis zo veel mogelijk te beperken’.


GETUIGENIS SAM DAEMS - B&R BOUWGROEP

‘OP IEDER MOMENT GEKOZEN VOOR DE GEZONDHEID VAN ONZE MEDEWERKERS’ Dat we de doelen die we als B&R Bouw­ groep stellen alleen maar kunnen beha­ len dankzij het uitzonderlijke vakman­ schap van onze medewerkers en de inzet die zij – dag in, dag uit – aan de dag leg­ gen, dat wisten we al langer. We hebben dan ook geen seconde getwijfeld om snel te schakelen en er alles aan te doen om hun gezondheid en die van hun naasten te garanderen van het moment dat het coronavirus ons land in zijn greep nam.

GEZONDHEID PRIMEERT Het gecontroleerd afsluiten van onze werven en de instant overschakeling op thuiswerk voor onze bedienden waren hierin logische stappen. Om dit te reali­ seren konden we wederom beroep doen op onze medewerkers. Onze vakmannen op de werf zorgden voor een gecontro­ leerde en veilige shut down van de wer­ ven en vanaf dat moment sloegen onze Shared Services (figuurlijk) de handen in elkaar en werkten ze zich uit de naad om kort te schakelen en snel te ageren. Door alle communicatiekanalen in te zetten die we vandaag voorhanden hebben, slaagden we erin om in al onze dochter­ ondernemingen een eenduidige en ge­ lijktijdig gecommuniceerde boodschap over te brengen. Deze was heel simpel: ‘Jullie gezondheid en die van jullie naas­ ten primeert! Wij zullen er alles aan doen om deze te vrijwaren en gaan onmiddel­ lijk op zoek naar de beste manier om ook de gezondheid van onze bouwgroep te garanderen.’

Zo’n tien dagen na het sluiten van onze werven, gingen we over naar een gefa­ seerde heropstart. Werven en produc­ tieomgevingen waar we ons aan al de opgelegde maatregelen konden houden, hebben we opgestart. Dochteronderne­ ming na dochteronderneming en werf na werf, pikten we de draad weer op. De goesting om er samen iets van te ma­ ken en om onze economie een spreek­ woordelijke boost te geven was groot bij onze mensen. Zo groot zelfs dat we hier en daar het enthousiasme moesten in­ perken. Vanaf de eerste signalen die we kregen vanuit de overheid dat opstarten mogelijk was, hebben wij strategisch de nodige bestellingen voor extra hand­ gels, mondmaskers en overige bescher­ mingsmaterialen geplaatst. Een groot deel van deze artikelen schonken we de voorbije weken weg aan ziekenhuizen en zorginstellingen, de overblijvende beschermingsmiddelen gebruiken wij om onze medewerkers extra te bescher­ men. Om zeker te zijn dat ieder van onze medewerkers, en bij uitbreiding iedereen aanwezig op onze werven, de veiligheidsinstructies begrijpt, trokken we opnieuw alle registers open. Zowel onze interne communicatiekanalen -zo­ als ons intranet, interne mail, posters op werven en in kantoren, TV-schermen in kantoren - als de communicatie op onze werven hebben we meteen vastgepakt. Dit deden we niet enkel in onze moe­ dertalen, maar ook in de talen van de onderaannemers die onze werven fre­ quenteren. Denk dan maar aan Pools,

OPSTAAN EN SAMEN DOORGAAN

Duits, Engels, Frans en Portugees. Da­ gelijks monitoren wij onze werking en sturen indien nodig bij. We merken dat er vandaag op werven en productiesites een groot persoonlijk engagement is van onze medewerkers en onderaannemers om alle regels te respecteren. En om zo mee te werken aan een veilige en gezon­ de werkomgeving.

GEEL ASTOR OPENT VROEG­TIJDIG Onze collega’s die bouwen aan het voor­ uitstrevende zorgcomplex Geel Astor gingen nog een stapje verder. Zij bleven in volle coronacrisis keihard doorwer­ ken om de oplevering binnen termijn te garanderen. Door hun ongebreidelde in­ zet kon het zorgcomplex vroegtijdig de deuren openen. De nieuwe Astor Zorg­ site in de Stad Geel doet nu dienst als zogenaamd schakelzorgcentrum. Het vangt coronapatiënten op die uit het zie­ kenhuis komen, maar thuis onvoldoende ondersteuning hebben voor hun verdere herstel. Normaal was de oplevering voor­ zien in mei, maar om op de vraag van de overheid te kunnen ingaan, schakelden onze collega's een versnelling hoger. Het gebouw beschikt over 44 individuele ka­ mers, die we snel volledig afwerkten. De werken aan de andere twee gebouwen, waaronder de 40 meter hoge zorgtoren, blijven doorgaan. Dit biedt op een later tijdstip de optie om het schakelzorgcen­ trum verder uit te breiden.

Voor onze gezondheid, onze economie, onze toekomst. Lees meer op www.voka.be/samen-doorgaan

PG 11


AZ HERENTALS DEELT UNIEKE RECYCLAGEPROCEDURE SCHORTEN MET SECTOR Om het dreigende tekort aan schorten in het ziekenhuis op te vangen, bedacht het AZ Herentals een werkwijze om wegwerpschorten te kunnen hergebruiken. ‘Schorten 72 uur lang in een lage luchtvochtigheid en aan een hoge temperatuur bewaren, dat bleek de sleutel tot succes’, zegt Liesbeth Plingers, facilitair directeur van AZ Herentals. Wie patiënten verzorgt die besmet zijn met het coronavirus, trekt hiervoor on­ der meer een beschermende schort aan. Door het stijgende gebruik van deze materialen en moeilijkheden om ze nog geleverd te krijgen, heerst er een acuut tekort aan schorten in de zorgsector. ‘Dan ga je als zorginstelling de mogelijk­ heden bekijken’, zegt Liesbeth Plingers, facilitair directeur van AZ Herentals. ‘De opties voor aankoop zijn momenteel zeer beperkt, dus drong de vraag zich op: kunnen we wegwerpschorten toch klaarmaken voor hergebruik zonder ze te wassen?’

KOELCELLEN Omdat het coronavirus niet overleeft bij droge lucht en warmte, vertrok de technische dienst van AZ Herentals van twee uitgangspunten: een luchtvochtig­ heid van 20% en een temperatuur van 40°C. ‘We kwamen al snel op het idee om koelcellen te gebruiken die niet alleen de lucht kunnen ontvochtigen door te koe­ len, maar daarnaast ook de droge lucht kunnen opwarmen. En zo stonden er

enkele uren later drie koelcellen aan het magazijn.’ Ondertussen werd het proces geoptimaliseerd en wordt de lucht ge­ droogd door een ontvochtigingstoestel in de koelcel te plaatsen.

200 SHORTEN RECUPEREN PER DAG Elke voormiddag laden de medewerkers van de dienst sterilisatie de besmette schorten in één koelcel die daarna 72 uur dicht gaat. ‘De richtlijn van de overheid zegt dat besmet COVID-afval na 72 uur verwerkt mag worden als regulier af­ val. Voor de zekerheid vernevelen we de schorten nadien in een vierde container nog met een product op basis van water­ stofperoxide.’ De resultaten mogen er in ieder geval zijn. ‘De schorten zien er uit als nieuw en voldoen aan de vereisten voor ziekenhuishygiëne. Met onze drie koelcellen recupereren we elke dag zo’n 200 schorten, waardoor we nog amper nieuwe schorten moeten inzetten. Dit is een succesvolle samenwerking tussen de technische dienst, ziekenhuishygiëne en sterilisatie.’

BEST PRACTICES DELEN Het project heeft intussen ook buiten Herentals weerklank gekregen. Rudy Van Ballaer, algemeen directeur: ‘Tij­ dens de COVID-19-crisis hebben de zie­ kenhuizen van de provincie Antwerpen dagelijks online overleg met de gezond­ heidsinspecteur. Hier delen we erva­ ringen en best practices. Daar hebben we ons recyclageproject ook toegelicht. Omdat we allemaal met dezelfde bekom­ mernissen zitten en onze werkwijze veel eenvoudiger blijkt dan andere methodes, hebben we al veel interesse ondervonden uit meerdere provincies in Vlaanderen tot zelfs uit het Verenigd Koninkrijk. Met dit bericht willen we dit project breder bekend maken zodat collega’s het kun­ nen overnemen.’

GETUIGENIS INGE NUYENS - DOX

‘DUURZAAMHEID IS EEN COLLECTIEVE PLICHT’ De eerste (Corona-)dagen waren dagen van ‘management’ : onze klantengroep scholen moest de deuren sluiten, van de ene dag op de andere. Terug naar ons DNA: Dox is ontmoeten en verbinden.. Er was de grote bezorgdheid om de ge­ zondheid van onze mensen: ons team en hun gezinnen, maar ook voor de exter­ nen die bij ons in huis actief zijn. En dan was het plannen, herplannen en regelen. Ons modellenatelier legden we tamelijk snel stil, onze klantendienst loopt ge­ woon door, onze salesmensen zijn aan de slag. Grote projecten worden geleverd in

PG 12

afwachting van installatie. En dan na een aantal dagen, en een beet­ je grommelen (we waren nu zo goed be­ zig!!), kwam er plots tijd voor het mooiste van de job ‘ondernemerschap’: tijd om te bekijken hoe we hier nu mee omgaan. Vanuit onze eigenheid, vanuit ons DNA… Als leider van ons familiebedrijf met een zeer rijke traditie - ik ben de 5de genera­ tie Doxkes en ons bedrijf is bijna twee­ honderd jaar oud - voelt voor mij deze periode niet aan als ‘het ergste’ wat er is. Wij hebben met ons bedrijf twee we­


reldoorlogen overleefd, er zijn dus altijd zwaardere verhalen dan dit.. Maar we leven momenteel wel in een speciale realiteit. In een tijd met veel ‘angsten’ die van overal op ons afkomen. Goed dat we daar iets van kennen. Onze job is interieurconcepten uitwerken voor onderwijs, bedrijven en particulieren. In onze missie staan de woorden creativi­ teit, vakkennis en passie. En alle drie die woorden zijn en blijven essentieel. Want wij gaan elke dag om met angst: om­ gaan met vernieuwing is omgaan met angsten. En dat komt vandaag heel goed van pas, want Corona-tijd is een tijd van angsten, negatieve berichten, deze tijd is disruptie in alle richtingen.

INZETTEN OP DUURZAAMHEID Mogelijk komen vele vernieuwingen nu in een versnelling, het digitale wer­ ken, werken op afstand. Of net niet. We ontdekken onze ‘thuis’ op een andere manier. De ‘thuis’ op school, op het be­ drijf, die we nu missen. De waarde van digitalisering als tool, maar ook meteen het bijzondere belang van de écht ont­ moeting. Het ontmoeten van mensen, die mekaar inspireren, ontmoeten als interactie, en communicatie. Heel wat

dingen gaan nu in overdrive (allemaal thuis gaan werken, alles online gaan be­ stellen), maar wij zijn ervan overtuigd dat deze een periode een proces in gang zal zetten van zoeken naar een nieuwe evenwicht

zaam DNA, zoals wij, hebben de sleutels in handen om verder aan de toekomst te bouwen. Zie dit niet als een arrogante bewering, maar als een rustige vaststel­ ling in een periode waarin er toevallig veel stilte is om daar over na te denken.

Dox heeft een duurzaam DNA, wij wer­ ken alleen projecten uit die inzetten op lange termijn. We ontwerpen meubelen vanuit die kwaliteitsvisie, en zijn ooit uitgelachen dat we ‘te degelijk’ waren. In onze koppigheid zijn we zo gebleven.

TOEKOMST POSITIEF ZIEN

Van daaruit hebben we duurzame part­ nerships opgebouwd en werken we nu zelfs met circulaire concepten. Het één kan alleen als het andere aanwezig is. Deze ramp die zo zwaar weegt in alle richtingen is het pijnlijke bewijs dat duurzaamheid niet alleen een collectieve plicht is, maar dat de natuur zal blijven druk zetten tot het ook een collectieve evidentie is, mét resultaten. In onze ogen zijn bedrijven in staat om samen een deel van de oplossing te zijn. Duurzaamheid, in al zijn factoren (mi­ lieu, mens, evenwicht N-Z, ..) is enorme een kans voor bedrijven die verantwoor­ delijk, gedreven en vol passie met hun vak omgaan. Bedrijven met een duur­

Persoonlijk vind ik het als bedrijslei­ der mijn taak om de toekomst positief te bekijken. Omdat ik van nature niet anders kan, maar ook omdat ik het als ondernemer een basistaak vind om kan­ sen te zien. En om zo te werken aan een toekomst, samen met onze Doxkes, met het team. En ook samen met andere on­ dernemers, we hebben elkaars kracht en moed nodig. De verhalen en de getuigenissen van collega-ondernemers zijn voor mij het bewijs dat ondernemers pur sang nu in hun kracht komen en ertegenaan gaan. Ze geven me niet alleen moed, maar ook inspiratie. Laat ons ‘als een colonne wagens’ samen vooruit rijden. En niet de ene laten wach­ ten op de andere, dat duurt vele lange. Laat ons positief blijven ondernemen, voorzichtig, maar vooral ook enthousi­ ast en gedreven.

DISINFECT MAAKT HET VERSCHIL Naar aanleiding van de grote impact van Covid-19 op heel wat sectoren heeft Citycubes - een brand-activation bedrijf uit Antwerpen- het concept DISINFECT gelanceerd. Door een desinfectiecontainer of mobiele desinfectie unit te plaatsen, zorg je er als bedrijf voor iedereen de handen kan desinfecteren en dat je makkelijk kan meten of mensen koorts hebben of niet. Met dit initiatief wil de hele eventsector, die het hard te verduren heeft, toch iets teruggeven. Door de bezoekers van gro­ te en kleine bedrijven, events, openbare gebouwen, winkels, ... een veilig gevoel te geven. En door andere bedrijven die zwaar getroffen zijn, perspectief te ge­ ven om terug te kunnen opstarten.

gelooft sterk in het project. ‘Handhygië­ ne en bewustmaking van het belang van handhygiëne gaat deel uitmaken van ons dagelijkse leven’, zegt hij. ‘Of dit nu op het werk is, in onze sportclubs of in onze supermarkten.’

SAMENWERKING

Om een oplossing te kunnen bieden voor iedereen, heeft Citycubes verschillende modellen uitgewerkt. Voor outdoor op­ lossingen zijn er de container & mobiele desk units, voor indoor oplossingen kan je gebruik maken van tunnels en vrij­ staande walls. In deze opstellingen inte­ greert het bedrijf desinfectie dispensers

Om deze units op grote schaal en snel te kunnen produceren en opleveren heeft Citycubes de handen in elkaar geslagen met de grootste decor- en standenbou­ wers van België. Marc van Sintruyen van BM Projects, een van de vaste partners

OUTDOOR EN INDOOR

PG 13

en temperatuurscanners. Daarnaast kan ook branding, desinfectie producten en crew voorzien worden.


BOUWBEDRIJF DCA ROEPT COLLEGA’S OP OM TE BLIJVEN WERKEN Bij bouwbedrijf DCA uit Beerse blijven momenteel ongeveer 85 procent van de werknemers aan de slag en houden ze zo goed als alle werven open. En opmerkelijk: zij roepen nu ook alle collega’s in de bouwsector op om verder te blijven werken. Uiteraard, rekening houdend met de opgelegde maatregelen om ieders veiligheid te garanderen. ‘Het is nu meer dan ooit belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen’, klinkt het bij het snelst groeiende bedrijf van de provincie Antwerpen. ‘Om de economische impact van deze crisis te beperken, kiezen wij er heel bewust voor om onze werkzaamheden enkel stil te leggen als we de veiligheid van onze medewerkers niet kunnen garanderen’, zegt Michiel Schellekens, Algemeen Directeur DCA. ‘Die komt ui­ teraard op de eerste plaats. Daarnaast willen we echter zo lang mogelijk ope­ rationeel blijven om de continuïteit te garanderen. Noodzakelijkerwijs moeten ook binnen ons bedrijf bepaalde maatre­ gelen getroffen worden. Maar vandaag zijn nog steeds 85 procent van onze werknemers aan de slag en zijn bijna 9 op de 10 werven nog open. Ik denk dat het nu meer dan ooit tijd is om maat­ schappelijk verantwoord ondernemen in de letterlijke betekenis uit te voeren.’ Het Kempense DCA roept de collega-bouw­ bedrijven dan ook op hetzelfde te doen. ‘Doe enkel beroep op de tijdelijke werk­ loosheid als het een kwestie van gezond­ heid of veiligheid is’, vertelt Schellekens. ‘Dit alles met het oog op een economie die zich op die manier zo snel mogelijk kan herstellen.’

VEILIGHEID Bij het bouwbedrijf zijn ze overigens ge­ durende het hele jaar gewoon om de vei­

ligheid van de medewerkers voorop te stellen. In deze tijden, waar het Covid-19 virus ons allen parten speelt, wordt dit net iets extremer doorgevoerd. Zo wordt uiteraard rekening gehouden met de ad­ viezen van de overheid, zoals de social distancing. Maar daarnaast heeft het bedrijf ook een communicatietool die voor elke medewerker toegankelijk is via de smartphone. Alle medewerkers krij­ gen via deze tool op regelmatige basis updates over de genomen maatregelen. De preventiedienst stuurt ook elke dag een Q&A en tips rond over werken op een werf in de huidige omstandigheden. Ten slotte investeerde DCA de afgelopen weken sterk in bijkomend personeels­ vervoer, bijkomende ‘schaftketen’ - om extra lunchruimte te creëren, extra was­ gelegenheid en sanitaire voorzieningen. ‘Op de werven is het perfect mogelijk om de nodige afstand te behouden en toch samen verder te werken, mits de nodige maatregelen en discipline’, legt Willy Van Steen, ploegbaas bij DCA uit. ‘We ontsmetten dagelijks onze bestel­ wagens, rijden apart naar de werven en delen onze lunchruimte anders in. Het vraagt extra aandacht om het werk wat anders te organiseren, maar met de me­ dewerking van de collega’s lukt dat. Voor ons is er dus geen reden om niet te wer­

PG 14

ken, meer nog: ik ben samen met mijn collega’s zeer dankbaar dat we aan de slag kunnen blijven.’

LEVERING BOUWMATERIALEN Maar ondanks het openhouden van de werven, bestaat de kans dat de levering van de nodige bouwmaterialen binnen­ kort in het gedrang komt. Al blijven de binnenvaart en waterwegen wel ope­ rationeel voor goederentransport. ‘Dat goederentransport via water zo goed mogelijk wordt ingezet in deze tijden, is positief’, besluit Schellekens. ‘Het is sowieso ook een efficiënte en duurza­ me manier van transport. Daar probe­ ren we bij DCA de jongste jaren steeds meer op in te zetten: duurzamer trans­ port. Zo hebben wij voor een project in Antwerpen de afvoer van aarde - goed voor 65.000 m³ - ook via schepen laten verlopen.’ Daarnaast ondervinden som­ mige bouwbedrijven ook problemen met buitenlandse onderaannemers, waar­ van het personeel vandaag niet meer in België geraakt. Een probleem waar DCA weliswaar nauwelijks de impact van voelt: hun personeel bestaat voor het merendeel uit eigen arbeiders.


WALKI ONTWIKKELT HOOGWAARDIG BESCHERMEND MATERIAAL

WEGWERPSCHORTEN VOOR ZIEKENHUIZEN TIJDENS COVID-19-CRISIS Door de Covid-19-crisis is de vraag naar beschermende kledij in ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen de jongste weken gevoelig toegenomen. Om aan deze behoefte te kunnen beantwoorden, heeft Walki in een korte tijd een nieuw materiaal ontwikkeld dat aan de strenge kwaliteitsvereisten voldoet. ‘Walki staat bekend om zijn duurzame la­ minaten die geschikt zijn voor de meest uit­ eenlopende toepassingen, en kan dus bogen op heel wat materiaalkennis’, verklaart Bart Vansteenkiste, Business Development Ma­ nager Engineered Materials bij Walki. ‘On­ der meer dokters, ziekenhuizen en andere medische specialisten contacteerden ons met een vraag naar beschermende kledij’.

SCHEURBESTENDIG Het materiaal dat voor beschermende ziekenhuiskledij wordt gebruikt, moet

aan heel wat vereisten voldoen. Het moet uiterst scheurbestendig zijn, zodat het niet beschadigd raakt tijdens het produc­ tieproces. Daarnaast moet het water- en spatbestendig zijn om de drager ervan optimaal te kunnen beschermen, en moet het comfortabel aanvoelen. Het door Wal­ ki ontwikkelde materiaal kreeg de naam Walki®Apron 45 en is een hoogwaardige non-woven uit polypropyleen met extru­ siecoating die geschikt is voor medisch gebruik. ‘Het voldoet aan alle vereisten: het is flexibel, uitermate scheurbestendig en watervast’, gaat Vansteenkiste verder.

PG 15

CERTIFICATIE Walki®Apron 45 werd ondertussen op industriële schaal geproduceerd en de resultaten van de initiële tests zijn erg veelbelovend. Aangezien ziekenhuizen overal ter wereld vandaag te kampen hebben met tekorten, is het van cruciaal belang dat de benodigde materialen zo snel mogelijk geleverd kunnen worden. ‘Wij zijn momenteel bezig met de certi­ ficatie van de Walki®Apron 45 en we ho­ pen hier snel meer nieuws over te heb­ ben", besluit Vansteenkiste.


TRENDWATCHERS GEVEN HUN KIJK OP CORONA EN WAT KOMEN ZAL … STEFAAN VANDIST

WELKOM IN PRETOPIA De jaren twintig zijn met de Covid-19 pandemie turbulent van start gegaan. Toekomstbepalende beslissingen die meestal maanden of jaren duren, worden tegenwoordig noodgedwongen in dagen en uren gemaakt. We zien een accelera­ tie in de snelheid van verandering en een explosie aan creativiteit en solidariteit. Maar we zien ook een economie in vrije val. Telkens experts toekomstvoorspel­ lingen doen, omarmen ze daarbij graag en gretig hun eigen ideologische wens­ beelden. Als voltijds toekomstverkenner ben ik nederig. Met zoveel variabelen en kritische onzekerheden is toekomst­ voorspelling vrijwel onmogelijk. Tussen utopie en dystopie zijn altijd meerdere toekomsten mogelijk en het lijkt wel of verschillende vergezichten zich vandaag simultaan manifesteren: van regimes die massa surveillance-systemen optui­ gen tot de Britse Financial Times (niet bepaald een linkse krant) die met heel haar redactie twijfel uit bij de houdbaar­ heid van de vrije marktpolitiek.

Maar tegelijk zag je reeds voor de coronacrisis een grote schare on­ der­ nemers die zich steeds meer laten inspireren door veer­ k racht, duurzaamheid en toekomst­besten­dig­ heid. MVO (Maatschappelijk verant­ woord ondernemen) of ‘Purpose Driven Business’ lijken PR, marketing of bijkomstigheid in het licht van organisaties die de transformatieve jaren twintig inluiden. Ze zetten nieuwe technologie en organisatiemodellen in om basisbehoeften als eten, wonen, werken, verplaatsen en ontspannen ten gronde te herdenken. Een eerste denkoefening daarbij is meestal: wat zijn de grootste bedreigingen die op mijn organisatie afkomen? En hoe (en met wie!) kan ik het antwoord ‘samen’ creëren?

in de Lage Landen zie je de prototypes van onze toekomstige economie en samenleving nu al in de steigers staan. Welkom in Pretopia. Stefaan Vandist werkt als toekomstverkenner voor bedrijven en overheden. Vandaag werkt hij aan zijn tweede boek over toekomstverkenning als instrument om innovatie-strategie te verscherpen en beleid te verdiepen.

Bij creatieve broedplaatsen als Space10 in Copenhagen of innovatiecampussen als Station F in Parijs, maar ook bij een groeiend aantal initiatieven

BERT VAN THILBORGH

IN HET POSTCORONATIJDPERK EVOLUEREN WE NAAR EEN CONTACTLOZE MAATSCHAPPIJ Ik zie vooral de evolutie naar een con­ tactloze maatschappij, gedreven door hyperhygiëne, waarin persoonlijke ge­ zondheid geen privacy kwestie meer is, maar een zaak van algemeen belang. Technologie zal overheden en bedrij­ ven helpen om immuniteit bij burgers te meten en waar nodig te verbeteren via allerhande apps en methodes om te scannen. Contactloos en cashless beta­ lingen gaan we in de toekomst steeds meer zien. Muntstukken, papiergeld en zwart geld zullen hierdoor versneld uit het betalingscircuit verdwijnen, wegens te onhygiënisch.

Ook contactloze leveringen gaan toene­ men, waarbij we uit smetvrees en voor de eigen veiligheid menselijke interactie zo veel mogelijk trachten uit te sluiten. Goed nieuws voor technologiebedrijven, retailers en de horecasector, die zijn le­ veringen kan uitvoeren met drones en robots. Contactloos wordt ook de nieu­ we norm voor menselijke interactie. De knuffel, kus of handdruk zullen plaats maken voor meer afstandelijke en infor­ mele begroetingen tussen collega’s en ook in de zakelijke wereld zal de hands­ hake verdwijnen om deals te bezegelen.

PG 16

Bert Van Thilborgh geeft workshops, keynotes en webinars over de trends en de toekomst na corona.


HERMAN KONINGS

NEEM VAN HET ALTAAR VAN HET VERLEDEN DE VLAMMEN, NIET DE AS ‘What happens after what happened?’ Hoe gaan we als mens c.q. ondernemer het ‘Intervirum’ (de periode tussen deze en de volgende grote epidemie) in? Het is raadzaam je de kunst van het absorberen van paradoxen eigen te maken, omdat in tijden van hoge druk – de economische uppercut (ook) na de lockdown indachtig – de mensensoort zich op twee psycho­ logische strijderven zal smijten. Het ‘ik’ (eigenbaat en isolationisme) en het ‘sa­ men’ (connectie, soortbelang/solidariteit

en coöperatie). De uitdaging als onder­ nemer is om de beide hotspots bij zowel klanten als medewerkers te herkennen, te integreren en te servicen. Hierbij hoort ook het adagium van de Franse po­ liticus Jean Jaurès : ‘Neem van het altaar van het verleden de vlammen, niet de as!’ Herman Konings, trendanalist, consumentenpsycholoog en beheerder van het Antwerpse trend- en toekomstonderzoeksbureau Pocket Marketing/nXt.

NATHALIE BEKX

PRIVACY ALS NIEUWE LUXE Via sociale netwerken upgraden we voortdurend ons beperkt menselijk ge­ heugen. Geen wonder dat vandaag de discussie oplaait rond apps die jouw le­ ven en contacten minutieus monitoren, in de strijd tegen corona. Via internet kom je met de hele wereld in contact. Nauwelijks een decennium geleden klonk dat geweldig in de oren. Vandaag is het menselijk contact via social media een stuk minder vrijblijvend. Temeer omdat de consument meer respect ver­

wacht voor zijn persoonlijke levens­ sfeer. Privacy wordt zo de nieuwe luxe. De post-coronavraag is dan ook hoe producenten van apps en websites ons toegang blijven garanderen tot onze fa­ voriete content en communities, zonder ons doen en laten wereldwijd te grabbel te gooien. Nathalie Bekx is oprichtster en CEO van Trendhuis en Time4Society

PG 17COVID-19 ZORGT VOOR VERSNELLING VAN EEN BESTAANDE TREND

‘MENSEN WERKEN WAAR EN WANNEER ZE DAT WILLEN’ Werken in een kantoor naast collega’s lijkt voor sommigen al een eeuwigheid geleden. Internationale studies tonen aan dat de huidige crisis voor grote veranderingen zal zorgen binnen de werkstructuur en de flexible working beweging.

‘De technologieën die we massaal heb­ ben geadopteerd zullen geenszins het einde van de werkplek inluiden’, zegt Dirk Paelinck, CEO van Interoffices & Workero en Chairman van EU PropTech House. ‘Covid-19 heeft enkel gezorgd voor een exponentiële versnelling van een bestaande trend: het herdefiniëren van de functionaliteit van de werkplek en de kosten die ermee gepaard gaan. High-performance werkomgevingen creëren voor een diverse workforce, dat moet ons onmiddellijk doel zijn.’

HOE ZIE JE DEZE EVOLUTIE IN DE NABIJE TOEKOMST? Dirk Paelinck: De impact van de huidi­ ge situatie op beslissingen van mana­ gers en bedrijfsleiders zal zich enerzijds vertalen in optimalisatie van menselijk kapitaal en anderzijds in financiële dis­ cipline. Mensen zullen naar kantoren blijven gaan om human-related tasks uit te voeren, maar deze crisis heeft aangetoond dat andere zaken thuis of vanop een andere derde-werkplek even vlot verlopen. Bedrijven dienen mensen te laten werken waar en wanneer ze dat willen. De voordelen zijn duidelijk: ge­

lukkige werknemers, hogere productivi­ teit en minder files, want je kan werken op professionele locaties in functie van je verplaatsing of activiteit van die dag.

HOE HELPEN INTEROFFICES EN WORKERO BEDRIJVEN BETER OM TE GAAN MET DE GEVOLGEN VAN COVID-19? Dirk Paelinck: Als specialist in werkplek oplossingen met vijftien jaar internatio­ nale ervaring bieden wij met Interoffices contracten aan met flexibele termijnen. Bedrijven hoeven ook geen investerin­ gen te doen: onze werkplekken zijn per­ fect ingericht met inbegrip van interneten telefonische connectiviteit. Workero stelt dan weer een concept en software ter beschikking dat bedrijven, die hun eigen ruimte of gebouw hebben, toelaat onderbenutte vierkante meters te renta­ biliseren door een deel van hun ingerich­ te werkplekken te verhuren aan andere bedrijven. Wij zien het aantal aanvra­ gen door Covid-19 exponentieel stijgen. Klanten zoals de Europese Commissie, Qualcomm, HP, het Europees Voedsela­ gentschap, DXC Technologies, Procter & Gamble etc zien ons als de beste manier

PG 19

om hun werknemers de vrijheid te bie­ den om te werken waar en wanneer zij dat willen, als dè plek waar kruisbestui­ ving en co-creatie gebeurt. We zullen in deze tijden locaties blijven openen en daarvan is het Paterspand in Turnhout een prachtig voorbeeld: Werken – Wo­ nen – Ontspannen op een historische site.

WAT ZIJN DE ANDERE VOORDELEN VAN KANTOORRUIMTE HUREN BIJ INTEROFFICES EN WORKERO? Dirk Paelinck: Een extensief netwerk met een mix van functioneel ingerich­ te private kantoren en open coworking werkplekken, inclusief professionele receptiediensten met post- en telefoon­ behandeling. Centraal in het aanbod: de Mens. Daarnaast hebben we voor­ zieningen voor elk type entrepreneur, werkgever en bedrijf, nationaal en inter­ nationaal. Onze IT-infrastructuur met glasvezelverbindingen kunnen we aan­ passen aan elke behoefte van een kmo of een multinationale onderneming.


DE ZORGSECTOR HEEFT MEER NODIG DAN WARM APPLAUS ALLEEN De brainstorm op redacties wereldwijd om eind dit jaar een ‘persoon van het jaar’ te selecteren zal van korte duur zijn. Wie anders dan de zorgverlener of gezondheidswerker kan die eer te beurt vallen? Hoog tijd dus dat de erkenning die deze vrouwen en mannen momenteel krijgen zich ook vertaalt in een betere structurele ondersteuning. In de grootste mondiale crisis sinds WO II zijn het de vrouwen en man­ nen in de zorg die in de frontlinie de Covid-19-pandemie bekampen. Zij ken­ nen niet de ‘luxe’ om in hun kot te blij­ ven, maar moeten in bijzonder zware omstandigheden elke dag voluit aan de bak. Ze worstelen daarbij met zware fy­ sieke en mentale belasting.

verleners partner en kinderen achter zo­ dat de rest van het land verder kan. Dat zij pauzes overslaan, dubbele shiften werken om zieke collega’s op te vangen, zichzelf en hun gezinnen in gevaar bren­ gen om voor anderen te zorgen en tot het uiterste gaan, mogen we niet van­ zelfsprekend vinden. Vandaag niet, en morgen evenmin.

Bovendien delen zij dezelfde angsten als de rest van de bevolking. En toch staan ze elke dag voor ons klaar. Dat verdient zonder meer ons grootste respect. Met verschillende solidaire acties (applaus, witte lakens, ‘helden van de zorg’) probe­ ren we hen als samenleving al een hart onder de riem te steken en dat is mooi.

ZORGEN VOOR ZORGVERLENERS

NIET VANZELFSPREKEND VINDEN Maar is het ook voldoende? De angst maakt zich soms van ons meester, waar­ door we in de collectieve paniek verge­ ten welke opoffering gezondheidswer­ kers (en andere dienstverleners) voor ons maken. Want terwijl anderen relatief veilig in hun bubbel blijven en karren vol wc-papier en voedsel inslaan, laten zorg­

Om het mogelijk te maken dat zij kun­ nen blijven zorgen, is het onze ver­ antwoordelijkheid om ook voor hén te zorgen. Als externe dienst voorzien wij vandaag onder meer in psychosociale begeleiding. De overheid is volop aan het bekijken hoe we voldoende tests kunnen bekomen om die in de eerstelijnszorg te gebruiken. Maar ook voor de dag na morgen is er nood aan aandacht voor de verzuchtingen van de zorg, die verder reikt dan oprecht applaus en witte la­ kens aan de gevels. Hoe slagen we erin een knelpuntberoep als verpleegkundige opnieuw aantrek­ kelijk te maken? Om genoeg handen

PG 20

paraat te hebben om een antwoord te bieden op de grote zorgnoden van onze maatschappij? Zijn we ook bereid vol­ doende tijd te voorzien om zinvol zorg te kunnen dragen voor patiënten of be­ woners van een woonzorgcentrum? Zor­ ginstellingen kunnen nu eenmaal niet de efficiëntie van een automobielfabriek bereiken, waar elke minuut getimed is, zonder aan de essentie van hun be­ staansreden te raken. ‘Never waste a good crisis’ mag dan een platitude zijn, laat deze pandemie onze omgang met de zorgsector ook een nieuw elan geven. Tegelijk zal deze ingrijpende ervaring ons bewustzijn rond preventie ook een ongeziene boost geven, uiteindelijk nog steeds de meest elementaire vorm van ‘zorg’. Auteur: Dr. Gretel Schrijvers, Algemeen Directeur Mensura EDPB


IS JOUW DIGITALE WERKPLEK VOLDOENDE VEILIG? De coronacrisis beheerst momenteel het dagelijkse leven en heeft ertoe bijgedragen dat werkgevers en werknemers zich in een versneld tempo moesten aanpassen aan de getroffen maatregelen. In een mum van tijd werd de digitale werkplaats het nieuwe normaal. Maar is deze werkplek wel een veilige werkplek? Een dergelijke ingrijpende aanpassing is niet altijd vanzelfsprekend. Vooral om­ dat we rekening moeten houden met de logistieke uitdagingen die het telewerk met zich meebrengt. Ondernemingen mogen bestaande en nieuwe cyberrisi­ co’s niet uit het oog verliezen, teneinde continuïteit te garanderen. Bedrijven waarvan de activiteiten en communica­ tie nu online plaatsvinden, dienen hun cybersecurity bij te stellen om onder an­ dere de bescherming van privacygevoe­ lige data te waarborgen in deze nieuwe situatie. Hierbij is het noodzakelijk dat bedrijven zich bewust zijn van de mogelijke cy­ berrisico’s die de coronacrisis met zich meebrengt: • Zijn de IT-oplossingen veilig genoeg en is er voldoende capaciteit om tele­ werk toe te laten? • Wordt bedrijfsinformatie veilig gedeeld? • Zijn we ons bewust van de dreigin­ gen tegenover de digitale werkplek en zijn we voldoende gewapend om cyberaanvallen het hoofd te bieden nu werknemers op afstand werken? • Ook IT-leveranciers en derde partij­ en die uw netwerk beheren, hebben te kampen met de gevolgen van de crisis en met een mogelijke impact op de gebruikelijke diensten en/of afspraken.

GDPR Privacy treedt tijdens deze crisis meer dan ooit naar de voorgrond. In vele ge­ vallen zagen bedrijven zich genoodzaakt om data in te zamelen met als doel aan risicobeheersing te doen. Zo kan het zijn dat werknemers bevraagd werden over hun gezondheid om coronabesmettin­ gen te identificeren. Dat bewegingen in de privésfeer in kaart zijn gebracht (bv. recente vakantiebestemmingen) of mo­ nitoring is opgestart om het werken op afstand op te volgen. Door dit te doen verwerkt de onderneming persoonsge­ gevens of zelfs gezondheidsgegevens die door de GDPR onder een hogere be­ schermingsstandaard vallen. Ook bij het kiezen van tools die videobellen aanbie­ den, dient er een zorgvuldige evaluatie te gebeuren of de dienst voldoet aan de gegevensbeschermingsstandaard zoals geformuleerd in de GDPR. Er is echter geen pasklare aanpak die de cybersecurity en privacyrisi­ co’s volledig doen verdwijnen. Wel kunnen ondernemingen een aantal overwegingen en hulpmiddelen aan­ wenden om zich zo goed mogelijk te wapenen tegen de ‘nieuwe’ risi­ co’s in deze veranderende omgeving: • V erzeker je ervan dat cyberinciden­ ten tijdig gedetecteerd worden en response processen afgestemd zijn op de nieuwe werksituatie door sys­ temen te voorzien van de noodzake­ lijke loggegevens, het monitoren van

PG 21

de functionaliteit en duidelijke acties af te spreken met werknemers in het geval van een incident. • Zorg voor bewustmaking en breng cyberdreigingen onder de aandacht bij jouw werknemers alsook hoe men verwacht wordt te reageren op een cyber security incident. Deel bij­ voorbeeld informatie met jouw werk­ nemers over specifieke COVID-19 phishing aanvallen, raadpleeg enkel legitieme websites met betrekking tot de coronacrisis, raad af om finan­ ciële informatie te delen in e-mails en rapporteer e-mails die deze informa­ tie bevragen. • Bevraag IT-leveranciers of én hoe zij de beschikbaarheid van hun diensten zullen waarborgen. Dit zal je toelaten tijdig bij te sturen indien nodig en eventueel extra maatregelen te ne­ men zoals bijkomende contractuele afspraken of het tijdelijk verkiezen van een alternatieve leverancier. • Indien je gezondheidsgegevens van werknemers wenst te verwerken, volg dan zeker de richtlijnen ge­ formuleerd door de Belgische Ge­ gevensbeschermingsautoriteit. De algemene regel verbiedt werkgevers om gezondheidsgegevens van hun werknemers in het kader van deze crisis te verwerken, tenzij ze daar uit­ drukkelijk toe bevolen zijn door een bevoegde overheid. Chris Verdonck, Partner Cyber Risk bij Deloitte België


NIEUWE LEDEN Ondernemen doe je niet alleen. Voor deskundig advies, leerrijke informatie of simpelweg aangename, interessante contacten ben je als ondernemer bij Voka – Kamer van Koophandel Mechelen – Kempen aan het juiste adres. Via onze organisatie krijg je toegang tot het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen. De jongste weken hadden volgende nieuwe leden dat ook zo begrepen. Heb ook jij interesse in het lidmaatschap? Alle info bij katty.geeraerts@voka.be (regio Kempen) en peter.vandoninck@voka.be (regio Mechelen). B2B – BETTER2BEST Z A A K V O E R D E R : A L A I N S U R KO L

Hoe creëer je de juiste bedrijfscultuur? Hoe inspireer je je medewerkers als je een ingrij­ pende verandering doorvoert? En hoe stimuleer je hen om zich meer als een rolmodel te gedragen? Klaar voor een opleiding, keynote of workshop? Ik richt mij graag tot uw medewerkers zodat jullie samen de resultaten kunnen behalen die je wilt behalen! Van bij de start stel ik een aantal vastgeroeste gewoonten in vraag. En via ‘aha-momenten’ laat ik nieuwe inzichten ontstaan. Een mooi voorbeeld hiervan is dat je waarschijnlijk nu al een eigen mening hebt over ‘dit verhaal’. Op basis van eerdere ervaringen, jouw expertise of gewoon onder tijdsdruk vel je immers soms al te snel een oordeel. Confronterend niet? Ik vertel jullie die nieuwe inzichten dus niet. Ik laat het jullie beleven. Dat kleeft beter. W W W. B E T T E R 2 B E S T. B E

WIJNEN MONIEZ BV ZAAKVOERDER: ERWIN COECK

Reeds vijftig jaar staat Wijnen Moniez voor rechtstreekse import van wijnen uit de hele wereld. Alles start vanuit de passie voor het product. Kwaliteit komt op de eerste plaats, de prijs is heel belangrijk maar volgt pas daarna. Onze doelgroepen zijn vooral Horeca en B-2-B, maar echte wijnliefhebbers zijn natuurlijk ook steeds welkom. Voor iede­ re klant werken we een eigen oplossing uit. Samen de passie delen, dat is ons streven. W W W.W I J N E N - M O N I E Z . B E


VIC CONSULTING

LANDMETER- & EXPERTISEKANTOOR @TOPO

TOMBOKA

Z A A K V O E R D E R : S I S VA N L O O V E R E N

ZAAKVOERDER: BRUNO MERTENS

ZAAKVOERDER: RANK LOUAGE

VIC Consulting is gespecialiseerd in het opzetten en ondersteunen van een vei­ ligheidsbeleid bij bedrijven en dit altijd op maat en wensen van de klant. Daar­ naast ondersteunen wij jouw bedrijf bij het implementeren van veiligheids- & kwaliteitsmanagementsystemen.

Landmeter- & Expertisekantoor @Topo, gevestigd in Mechelen en Leuven, heeft een stevige traditie als landmeterkan­ toor. Roland Peeters richtte in 1975 het kantoor R. Peeters op. Hij associeerde zich in een van de oudste landmeterkan­ toren van ons land, dat tevens optreedt als rentmeester voor de eigendommen van een groot aantal adellijke families. In de loop der jaren versterkten we het team en vandaag werkt het kantoor on­ der de naam Landmeter- & Expertise­ kantoor @Topo.

Op zoek naar een waterdicht, digitaal lo­ yaltyprogramma dat jouw trouwe klan­ ten beloont?

Wij gaan uit van een pragmatische aan­ pak, waarbij de werknemers en hun in­ put centraal staan. Zij zijn tenslotte de motor van jouw bedrijf en moeten in een veilige en aangename werkomgeving hun taken kunnen uitvoeren. Door jarenlange ervaringen bij verschil­ lende bedrijven (machine- & tuinbouw, onderhoud van mobiele arbeidsmidde­ len, veevoederindustrie, sevesobedrij­ ven, producent van polyester silo’s,…) staan wij jouw bedrijf met gepaste raad en daad bij.

W W W.V I C - C O N S U LT I N G . B E

Onze activiteiten omvatten: opmetin­ gen, 3D-scannen, verkavelingsaanvra­ gen, schattingen, stedenbouwkundige attesten, precad (berekening van de 1.000sten), plaatsbeschrijvingen (voor/ na de werken, in/uittrede huur), energie­ keuringen (EPB, EPC, …), …

En dat voor een aantrekkelijke maande­ lijkse prijs, zonder opstartkosten? Tom­ boka helpt klanten belonen mèt impact! Spaaractie, cashback of een beloning voor jarenlange trouw? Je bedenkt zelf jouw actie. Tomboka voorziet de gebruiksvriendelijke soft­ ware. Automatische monitoring en permanente kwaliteitsgarantie maken manuele handelingen grotendeels over­ bodig en minimaliseren het foutenrisi­ co. Dankzij snelle responstijden en lage kosten was “The Key to Your Customers Heart” nooit zo eenvoudig.

W W W.T O M B O K A . E U

W W W. L A N D M E T E R AT T O P O . B E

FINTEL.TAX

IN2SUPPORT

Z A A K V O E R D E R : PAT R I K C E U L E M A N S

Z A A K V O E R D E R : A N N I C K VA N N I J V E R S E E L

FINTEL.TAX vormt een uniek team van adviseurs en accountants voor ondernemers die hulp nodig hebben bij al hun boekhoudkundige, fiscale, organisatorische vragen en zorgen over hun onderneming, werknemers en familieleden. Ons motto is “uw groei en ons advies, samen sterk”.

in2support staat in voor het aanleveren van professioneel en meertalig management assistance support. Zowel voor tijdelijke vervanging van jouw huidig personeel bij jou op kantoor, als voor een nieuwe medewerker tijdens een op­ start, project of zelfs voor ad hoc office support. Wens je liever iemand op jouw eigen payroll? in2support helpt je met de ‘search & selection’ van office staff. Zaak­ voerster Annick Van Nijverseel is zelf een seasoned ma­ nagement assistant en werkt vanuit een passie voor administratie en ondernemen samen met het in2support team/netwerk/klanten en dus heel graag ook met jou. in2support… the difference

Contacteer ons: www.fintel.tax

C O N TA C T : I N 2 S U P P O R T - A N N I C K VA N N I J V E R S E E L H E L L O @ I N 2 S U P P O R T. B E - 0 4 7 7 7 0 9 7 5 8

PG 23


WHO’S UP ZAAKVOERDER: JORN STEINBACH

BATRACO

‘A driving force in Agriculture’ is onze slogan en vat al onze activiteiten samenvat. Wij zijn een gecertificeerd FCA-bedrijf, vooral actief in veevoeding. We zorgen voor han­ del, transport en op- en overslag van enerzijds droge goederen (brood, koek, …) en an­ derzijds vochtige producten (maïs, pulp, …). Naast het bulktransport van veevoeding, zijn we ook actief in tanktransporten van vloeibare afvalstoffen, o.a. afvalwaters, slib, digestaat (biogas) en mesttransporten. ‘A driving force in Agriculture’ verwijst ook naar de seizoensgebonden activiteiten, namelijk het mestseizoen en het maïsseizoen. Met het ontpakken van (beschadigde) palletgoederen hebben we recent een nieuwe activiteit opgestart. Deze producten exporteren we voornamelijk naar Duitsland en verwerken we uiteindelijk tot veevoeding.

Who’s Up is een communicatieplat­ form actief in rekrutering. Wij helpen bedrijven met het opzetten en beheren van samenwerkingen met selectie -en uitzendkantoren. Who’s Up is een digi­ tale en efficiënte tool die mails overbo­ dig maakt, waar je data opslaat op één plaats en video een belangrijke rol krijgt in het volledige communicatieproces. De tool kan je gemakkelijk integreren met een ATS/CRM en kan je gebruiken voor één job of voor strategische samenwer­ kingen gedurende een langere periode. Digitaliseer nu jouw communicatie, ana­ lyseer de meest interessante data en ga voluit voor meer efficiëntie.

W W W. B AT R A C O . B E

W W W.W H O S U P. B E

ZAAKVOERDER: KRIS BACKX

PEOPLEWARE

PELSERHARTMAN

Z A A K V O E R D E R : W E R N E R VA L G A E R E N

ZAAKVOERDER: PETER HEYMANS

E N M A R C S C H I J VA E R T S

PeopleWare maakt kwalitatief superieu­ re, snelle en schaalbare software. Maat­ werk, perfect afgestemd op jouw no­ den. Agile ontwikkelen zit in ons DNA. Wij gaan verder waar voor anderen de eindmeet ligt en zorgen ervoor dat jouw software een accelerator is voor jouw bedrijfsgroei.

PelserHartman helpt klanten en partners betere resultaten boeken in 3D meet- en tekenwerk. Omdat wij ons focussen op de nieuwste innovaties in meet- en tekentech­ nologie en ons specialiseren in de toepasbaarheid daarvan, zijn we in staat praktisch alles in kaart brengen. Dit doen we met de beste high-end meet- en scan-apparatuur, de meest geavanceerde technieken en de beste mensen. We hebben onder andere ervaring in de archeologie, industrie, schepen, installaties en gebouwen. Heb je een specifiek object te digitaliseren? PelserHartman heeft de kennis, vaardigheden én mentaliteit om dit voor elkaar te krijgen.

W W W. P E O P L E WA R E . B E

W W W. P E L S E R H A R T M A N . B E

PG 24


MG+

INTEROFFICES

HEALTH IN PROGRESS

ZAAKVOERDER: MARC GESP

Z A A K V O E R D E R : D I R K PA E L I N C K

ZAAKVOERDER: RUBEN COOLS

MG+ verwijst naar mijn naam Marc Gesp gecombineerd met ‘de kracht van mijn ervaring’. Jarenlang heb ik in kmo’s en multinationals ervaring opgedaan in sales, people en general management. Als zelfstandig consultant/interim-ma­ nager wil ik deze ervaring doorgeven aan Kempische bedrijven.

Interoffices opent hun nieuwste locatie in het historisch Paterspand, dat mo­ menteel een innovatieve reconversie ondergaat. Deze locatie, de 12de in het steeds groeiende Interoffices netwerk, is gesitueerd in het commerciële centrum van Turnhout. Dit vernieuwde erfgoed zet het WOW-concept neer - Werken (samen met Workero), Ontspannen (een Bartel Dewulf restaurant) en Wonen.

Bij Health in Progress, een kineprak­ tijk in hartje Mechelen, dragen we ge­ zondheid hoog in het vaandel. De naam zegt het al: onze gezondheid is altijd in ontwikkeling, en daarbij helpen wij graag een handje. Hoe? Door klachten of blessures aan te pakken, maar ook door middel van preventie, osteopathie, persoonlijke (sport)begeleiding, work­ shops en – in tijden van Corona – zelfs virtuele workouts. Recent lanceerden we een nieuw project: ‘Boost je gezondheid’. Daarbij gaat een multidisciplinair team aan de slag om jouw gezondheid op ver­ schillende domeinen in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren. Want ge­ zondheid is een werkwoord, en werken doen we sámen.

Een interim-manager is een professio­ nal die zijn deskundigheid tijdelijk ten dienste stelt van bedrijven, zowel op algemeen directieniveau als voor gespe­ cialiseerde functies. Als extern manager heb ik het vermogen om teams aan te sturen en zelfstandig te werken. Inte­ rimmanagement is een flexibele en kos­ tenefficiënte oplossing in alle sectoren, ongeacht de omvang van de organisatie. Ik luister naar de precieze behoefte van de klant zodat we samen de ideale werk­ wijze kunnen vaststellen.

W W W. M G P L U S . B E

De locatie biedt 42 kantoren, 146 werk­ plekken, volledig uitgeruste meeting rooms, coworking ruimte van Workero en uitgebreide parking. Je kan boven­ dien gebruik maken van dit prestigieuze adres als virtueel kantoor. Zoekt u een exclusief kantoor waar jouw werknemers niet alleen kunnen werken, maar ook groeien? Bekijk dan zeker onze website.

W W W. H E A LT H I N P R O G R E S S . B E

W W W. I N T E R O F F I C E S . C O M

C&N VASTGOED EN BEHEER

INFOLAND BVBA

ZAAKVOERDER: NICO VERGAELEN

ZAAKVOERDER: MARIEKE KESSELS-HABRAKEN

C&N Vastgoed en Beheer is een vastgoedbeheer en rentmeester-, syndicus- en vast­ goedmakelaarskantoor 4.0. voor de Antwerpse Kempen. Met een digitaal doorgedre­ ven structuur en een klein team garanderen we persoonlijkheid, dossierkennis en een zorgeloos beheer van investeringseigendommen, mede-eigendommen en verkoop/ verhuur van vastgoed. Momenteel ontzorgen we de eigenaars van een 200-tal gebou­ wen in en rond Turnhout. In de toekomst kijken we verder naar Antwerpen en Me­ chelen, met als doel de hele provincie te bedienen. Zaak­ voerder Nico Vergaelen is een jonge ondernemer met meer dan tien jaar ervaring in de vastgoedsector. Zowel op het gebied van klassiek vastgoed als in het beheer van kantoorgebouwen en residentiële projecten.

Infoland is al sinds 1998 een toonaan­ gevende leverancier van slimme soft­ wareoplossingen. Software waarmee we mensen helpen dagelijks het maximale uit hun werk te halen. Bedrijven kloppen bij ons aan wanneer thema’s als kwa­ liteit, veiligheid, milieu en het welzijn van mensen centraal staan. Dankzij ons kunnen hun medewerkers snel de juiste informatie vinden, risico’s in kaart bren­ gen of juist leren van gemaakte fouten.

W W W. C N VA S T G O E D . B E

W W W. I N F O L A N D . B E

PG 25


LOEI DOLLE PRET Z A A K V O E R D E R : R A F VA N M O L

NITOR.BE BV ZAAKVOERDER: DIETER SCHOENMAKERS

Loei Dolle Pret is een jonge, creatieve speler op gebied van teambuilding voor bedrijven. Daarnaast is er ook fun voor vrijgezellen, kinderen, enz. Gelegen in Herenthout kort bij de E313 afrit 21 en toch in een zuurstofrijke, energieke lan­ delijke omgeving. Ideaal dus om met je bedrijf eens een out of the box vergade­ ring te houden. Sterke punten van ons bedrijf zijn onder andere creativiteit, en­ thousiasme, authenticiteit, een goeie lo­ catie en uiteraard oog voor het bedrijf en haar teamspelers. Samen met de bedrij­ ven werken wij telkens een programma op maat uit. Ambitie hebben we voldoen­ de, een nieuwe website is in ontwikke­ ling en we wensen ons ook nog sterker te richten op coaching en samenwerking.

W W W. L O E I D O L L E P R E T. B E

Nitor betekent ‘ik steun op’. Steun die we willen bieden aan andere bedrij­ ven als betrouwbare partner in IT voor kmo’s en ter ondersteuning van andere IT-bedrijven. Nitor.be specialiseert zich in het maken van mobiele applicaties en de bijhorende interfaces naar jouw huidige systemen. Het toepassingsgebied gaat van smart­ phones en tablets tot scan-software voor verschillende types van scanners. We bieden jou graag een addendum op jouw huidige systemen, waardoor jouw be­ drijf van extra flexibiliteit kan genieten. Zo maken wij applicaties en connecties voor het opvolgen en klaarzetten van or­ ders en bieden we de nodige ondersteu­ ning voor je webshop.

VERPACKT ZAAKVOERDER: STEVEN VERLINDEN

W W W. N I T O R . B E

Na de overname van Papiercentrale houdt Drukkerij Coloma nu trots VER­ PACKT boven de doopvont. VERPACKT staat voor indrukwekkende verpakkin­ gen in papier en karton speciaal voor de voedingsindustrie.

TECHNIGROUP NV ZAAKVOERDER: JAN SLEURS

Technigroup in Herentals (Antwerpen) is gespecialiseerd in industriële koeltechniek, airconditioning voor de industrie, EX-installaties, koudetechniek en koelmachines op maat. Met onze bedrijfszekere concepten inzake industriële koeltechniek en koude­ techniek, vaktechnisch onderhoud en snelle service, maken we het verschil bij lokale en internationale bedrijven in onder andere de voedingsindustrie, de (petro)chemie, de kunststofwereld, drukkerijen, de nucleaire sector, de metaalnijverheid en de we­ reld van de micro-elektronica en IT. Wij zijn ISO9001 en VCA-Petrochemie gecertifi­ ceerd. Ook in deze uitzonderlijke tijden blijven we paraat om met onze 55 koeltech­ niekers de processen te ondersteunen van de cruciale sectoren en essentiële diensten.

Met VERPACKT plaatsen bedrijven uit de voeding hun persoonlijk design op de kartonnen frietbakjes, schaaltjes en puntzakken waarin zij hun producten aan de man brengen. Zo maken ze van de noodzakelijke verpakking een sterk medium dat hun verhaal en dat van hun product direct bij de consument brengt. Samen met VERPACKT biedt Drukkerij Coloma nu 2D- èn 3D-drukwerk aan. Dat opent nieuwe mogelijkheden waarmee klanten uitpakken in de voedingssector en ver daarbuiten.

W W W.V E R PA C K T. B E

T E C H N I G R O U P. B E

PG 26


NIEUW: MASTERMINDGROEPEN EEN GOED KLANKBORD IS DE BESTE INVESTERING De wereldwijde pandemie heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat we elkaar nodig hebben. Dat we samen grootse drempels kunnen overwinnen en meer vooruitgang kunnen boeken dan we ooit alleen kunnen realiseren. Je ziet in deze economisch bijzonder zware tijden een golf van hoop en solidariteit; van ongekende daadkracht en vernieuwing. Om die stuwende kracht van ondernemers een extra duwtje in de rug te geven, starten wij Mastermind groepen op. Een nudge, die prikkel, dat frisse inzicht wat je nodig hebt om er weer met volle moed tegenaan te gaan. #samendoorgaan WIE?

WAAROM?

WAT?

Napoleon Hill omschreef het principe in 1937 in zijn legendarisch management boek ‘Think & Grow Rich’. Hij verza­ melde de meest succesvolle strategieën van de selfmade businessiconen uit zijn tijd en maakte de methodes wereldkun­ dig voor ieder van ons. Het idee is even simpel als geniaal en de resultaten vaak fenomenaal. Wil je uit de crisis hoopvol heropleven dan zijn de Mastermindgroepen iets voor jou!

• privé werkgroep van maximum 5 ondernemers onder begeleiding van een Voka facilitator • actief delen van kennis, ervaring, zienswijze, hulpbronnen en netwerk. 6x creatief brein gebundeld. • twee-wekelijkse hotseat met telkens zoom van 15 minuten exclusieve aandacht op jouw vraagstuk • gezamenlijke bespreking cases, indi­ viduele interpretatie & realisatie • twee-wekelijks rekenschap in je Mastermindgroep als drive voor verdere stappen • kort, snel en efficiënt op weg naar groei. Laserfocus op resultaat. • ambitieus klankbord, constructieve feedback, je eigen digitale Raad van Advies, opréchte denktank • brainstorm of feedback op busines­ sidee mogelijk in éénmalige sessies • boost voor je zelfvertrouwen door het (weg)nemen van drempels en stappen vooruit te zetten • accelerator voor innovatie door ge­ coördineerde denkoefening over sectoren heen • echte connectie, integriteit, open­ heid, compassionate membership

Vergader in vertrouwen met je co-ceo’s Small brainstorm • éénmalige sessie • brainstorm of uniek klankbord op jouw bedrijfscase • woensdag 3/06/2020 van 11:00 uur tot 12:30 uur • donderdag 16/06/2020 van 11:00 uur tot 12:30 uur. • 1 sessie x 90 minuten • €125 pp excl. Btw

DOELGROEP Exclusief Voka leden, CEO / bedrijfsleider Onderneming met +5 FTE Interesse? https://www.voka.be/mechelen-kempen/ mastermind Of contacteer Leen Binnemans: leen.binnemans@voka.be 0473 83 17 91

TIP Snel hulp nodig? Gedurende de hele maand mei houden we gratis Mas­ termind sessies. Test het concept uit en vergroot je groeikans. Schrijf je vandaag in via de website

SPECIAAL AANBOD Aan al wie inschrijft vóór 1 juni bieden we graag een corona korting van 50% op de deelnameprijs.

PG 27

Medium traject • 3 maanden traject • start dinsdag 9/06/2020 • van 11:00 uur tot 12:30 uur • 2- wekelijks in de hotseat met jouw case • 6 sessies x 90 minuten • + actielijst van elke sessie • + whatsapp groep van je team • + 1x fysieke bijeenkomst* • €599 pp excl. Btw Large traject • 6 maanden traject • start op donderdag 4/06/2020 • van 11:00 uur tot 12:30 uur. • 2 - wekelijks in de hotseat met jouw case • 12 sessies x 90 minuten • + actielijst van elke sessie • + whatsapp groep van je team • + expert op het gekozen thema • + 2x fysieke bijeenkomst* • €1299 pp excl. Btw * indien toegelaten door de overheid


MICHEL MEERS, S T I C H T E R E N C E O VA N B V I . B E

HET KMO-PARK: DE OPLOSSING VOOR JOUW ONDERNEMING?

‘BEDRIJVEN VORMEN ER EEN ECOSYSTEEM EN VERSTERKEN ELKAAR’ Ben je net gestart met een eigen onderneming en op zoek naar een bedrijfspand? Of is jouw bedrijf na enkele jaren succesvol timmeren aan de weg toe aan een nieuwe stek? Dan kan je misschien eens denken aan een kmopark als nieuwe locatie. Deze parken zijn goed gelegen en je vindt er flexibele bedrijfsruimten geschikt voor elk type bedrijf. ‘Kmo-parken bieden vaak een complete dienstverlening, waardoor ondernemers zich 100% met hun core business kunnen bezighouden’, zegt Michel Meers, stichter en CEO van BVI.BE. De meeste ondernemers starten klein. Letterlijk dan. Heel wat iconische bedrij­ ven zijn gestart in een garage of op een zolderkamer. Maar wanneer de onder­ neming groeit, neemt de behoefte aan meer ruimte toe. En dan start de zoek­ tocht naar een eigen bedrijfspand. Geen evidente bezigheid de dag van vandaag, want de gronden zijn schaars en een be­ staand gebouw voldoet vaak niet meer aan de hedendaagse normen. ‘Wanneer je kiest voor een bedrijfspand gelegen op een kmo-park, kan je de ruimte inrich­ ten specifiek naar de noden van jouw onderneming’, legt Meers uit. ‘Op onze parken is een tailor-made aanpak moge­ lijk. Onze klanten kunnen ervoor kiezen om een unit of kantoorruimte casco te laten afwerken of opteren voor een sleu­ tel-op-de-deur-formule. Units kunnen ook ingericht worden als showroom of als labo. Ook met het oog op de toekomst bieden de units een grote flexibiliteit. Zo kunnen bijvoorbeeld op ons park Gate 7

in Kontich de gevels van de units aange­ past worden in functie van de activiteit van de onderneming.’

EXTRA UNIT Flexibiliteit is het grote voordeel van een kmo-park. ‘Als ondernemer investeer je in de ruimte die je nodig hebt’, vertelt Meers. ‘Meestal is een unit +/- 200m2 groot, maar in sommige van onze projecten vind je er zelfs al vanaf 120m2. Heb je meer ruimte nodig, dan combineer je meerdere units met elkaar. Wel geef ik bedrijfsleiders de raad om goed na te denken over de ruim­ te waarin ze investeren. Vaak is het beter om bijvoorbeeld een extra unit aan te ko­ pen en deze te verhuren. Op die manier heb je ruimte om uit te breiden wanneer dat nodig is. En is het niet nodig, dan is de extra unit altijd een goede investering. Op onze parken is er doorgaans meer vraag dan aanbod, dus zijn de units die vrijkomen zeer gegeerd.’

PG 28

FACILITEITEN EN EXTRA DIENSTVERLENING Moderne kmo-parken zijn niet meer te vergelijken met de klassieke bedrijven­ terreinen. ‘Op onze toekomstige parken ontzorgen we onze klanten volledig’, weet Meers. ‘Dat betekent dat we on­ dernemers tijdens de plan- en bouwfase bijstaan met onze expertise, zodat het optrekken van hun bedrijfspand een zor­ geloze ervaring is. Maar ook daarna ne­ men we hen heel wat zorgen uit handen. Techniek en technologie zetten we slim in. Faciliteiten zoals slimme verlichting, inbraakdetectie, camera’s met een hoge resolutie, verwarming en temperatuur­ beheer zijn gemeenschappelijk en indien gewenst zelfs van op afstand beheerbaar via een speciaal ontwikkelde applicatie. Daarnaast blijft BVI.BE meedenken door steeds de mogelijkheid te geven tot vol­ doende parkeergelegenheid, oplaadpalen


voor elektrische wagens en fietsen én het groenbeheer. Tenslotte zijn er ook een aantal potientiële diensten en services zoals gezonde foodcorners, een fietsser­ vicepunt, een strijkdienst, een zwembad, tennis- en padelterreinen, een fit-o-me­ ter, de mogelijkheid voor het ophalen en verzenden van pakjes en een afhaalpunt voor boodschappen. Zo zet BVI.BE fel in op het park van de toekomst.’

ECOSYSTEEM Dankzij deze gemeenschappelijke faci­ liteiten en de extra ontspanningsmoge­ lijkheden groeien kmo-parken snel uit tot echte ecosystemen van bedrijven. ‘Er ontstaat een sterk gevoel van gemeen­ schap tussen de verschillende onderne­ mers’, besluit Meers. ‘Hierdoor gaan be­ drijven elkaar versterken . Er ontstaan spontaan netwerkmomenten, bedrijven gaan samenwerken en de communi­ ty gaat zelfs business genereren voor elkaar.’

SNEL SCHAKELEN OMWILLE VAN CORONA Ook een bedrijfsvastgoedontwikkelaar zoals BVI.BE moet vandaag creatief en innovatief handelen omwille van de coronacrisis. ‘De parken die in ontwikkeling zijn ondervinden wel wat hinder’, zegt stichter en CEO van BVI.BE Michel Meers. ‘Gelukkig zijn onze aannemers intussen terug aan de slag, waardoor we geen grote vertragingen oplopen.’ ‘Daarnaast heeft de coronacrisis invloed op de beslissingen van ondernemers’, vertelt Meers. ‘In de meeste lopende dossiers kunnen we verder afronden, maar af en toe vragen mensen toch om zaken even on hold te zetten. Vragen waar wij uiteraard begrip voor hebben.’ Filmpjes Omwille van de maatregelen hebben we ook twee lanceringsevents anders moe­ ten aanpakken. ‘Aangezien we onmogelijk potentiële klanten, pers en stakehol­ ders konden ontvangen, hebben we zeer snel geschakeld’, licht Meers toe. ‘We hebben van de twee projecten – op zeer korte termijn – filmpjes laten maken en deze aan iedereen bezorgd. Deze video’s kan je terugvinden op de website en social media kanalen van BVI.BE.’

BUSINESS PROPERTY DEVELOPMENT Kantoorruimte gezocht in een unieke werkomgeving met veel groen, vlotte bereikbaarheid en tal val winkels? Zoek niet verder! Business Park Gate 7 te Kontich. BVI.BE is steeds op zoek naar interessante locaties voor het bouwen van en aan uw bedrijfsruimte !

BUSINESS PARK GATE 7 I KONTICH

BVI.BE ontwikkelt Business Parks met kmounits, kantoren, showrooms en Build-to-Suit gebouwen over heel België en daarbuiten. Zo bieden onze bedrijvenparken in Tienen, Bekkevoort, … u de mogelijkheid om meteen in UW regio uit te breiden. Ontdek het volledige aanbod op BVI.BE of contacteer ons voor een voorstel op maat:

03 355 09 09 I info@bvi.be BEDRIJVENPARK 3 TOMMEN I TIENEN

PG 29


GETUIGENIS CHARLOTTE FLEERACKERS - STABCO

‘SNEL OPNIEUW OPGESTART DANKZIJ ONS TOPTEAM’ Aanvankelijk hebben we de deuren van Stabco een paar dagen gesloten. Dat was onze eerste reflex toen we de verstrengde maatregelen vernamen. Al waren het maar vier dagen, die perio­ de leek wel vier weken te duren. Ik kan je verzekeren: in tijden van crisis als kop­ pel samen ondernemen is niet gemakke­ lijk en dat is dan nog zacht uitgedrukt. Eigenlijk geen wonder, want we zaten in een voortdurende tweestrijd. We werken steeds als onderaannemer en door de overheid was niet beslist dat we moes­ ten sluiten. Eigenlijk werden we dus op de werf verwacht en economisch gezien zou dit natuurlijk ook het beste zijn. Maar daarnaast waren er ook onze twin­ tig werknemers, waarvan je wil dat die de crisis gezond doorkomen en zo weinig mogelijk het virus verspreiden. En dit kan natuurlijk het beste door ze thuis te laten. Moesten we terug starten of dicht blijven? Elke beslissing leek de juiste, maar op hetzelfde moment de verkeerde. Gelukkig heeft Stabco een topteam. Medewerkers die ook in crisistijd ons

PG 30

bedrijf voor 100% steunen en zij hebben ons ‘overtuigd’ om toch verder te werken en alles rustig op te starten met de no­ dige voorzorgsmaatregelen. We hebben alles laten aanrukken: extra handschoe­ nen, genoeg waterbidons, allesreiniger, extra handgel, …. zodat iedereen veilig kan werken. Onze bureaus hebben we een beetje herschikt, zodat er zeker ge­ noeg afstand bewaard blijft en de Det­ tol-doekjes vliegen in het rond. Om eerlijk te zijn: er is een pak van mijn schouders gevallen toen we terug opge­ start waren. Natuurlijk is het wel wat aanpassen en wat extra geregel, maar het loopt vlotter dan verwacht en ieder­ een houdt zich strikt aan de regels. Laat dat dan ook zijn waar een Stabiel team voor staat. Wij klagen niet en zijn bij de gelukkigen die nog kunnen en dat weten we maar al te goed. Oh ja, en ik zie Ma­ rijn nog altijd even graag!


TUINKANTOREN NIEUWE TREND TIJDENS CORONACRISIS De coronacrisis heeft thuiswerk als een werkbaar alternatief in de picture gezet, een trend die zich alleen maar sterker maar ook ruimer zal ontwikkelen. Tuinarchitectuur Wim Verrezen uit Westerlo ziet tuinkantoren als dé mogelijkheid om een werkplek te creëren waar werken thuis een andere dimensie krijgt. Een doelgerichte integratie in de huidige of toekomstige tuinomgeving is hierbij de basis voor het beste resultaat. Vertrekkend vanuit standaardmodules zijn er vele mogelijkheden. De combina­ ties van meerdere van deze modules in verschillende opstellingen kan leiden tot creatieve oplossingen. ‘Wij stellen een

plug-in-optie voor met beperkte instal­ latietijd op locatie’, zegt Wim Verrezen. ‘Een aanpak op maat behoort tevens tot de mogelijkheden. De stijl van de tuin en de woning zal de stijl en afwer­

EEN HART VOOR DE ZORG Bij Gebroeders Geens nv in Hoogstraten vormden ze met hun Knikmopsen een hart voor de zorg. Dit om de solidariteit te tonen met de duizenden mensen in de zorgsector die elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven. Het bedrijf Gebroeders Geens nv draait in deze coronatijden op volle toeren. Door de uitgebreide stock en de nodige aandacht voor de veiligheidsmaatregelen loopt de productie gewoon verder. Nu Italië weer is opgestart (waar een groot deel van de in­ bouwonderdelen vandaan komen) kunnen ze hopelijk deze moeilijke periode volledig overbruggen. ‘We merken een grote samenhorigheid onder de medewerkers om het bedrijf mee draaiende te houden’, zegt Marleen Geens. ‘Al onze medewerkers doen erg hun best om de regels van social distancing na te volgen. Hartverwarmend allemaal.’

PG 31

kingsmaterialen van het tuinkantoor bepalen. Onze interieurarchitect kan de opdrachtgever inspireren voor optimale functionaliteit en inrichting.’


NEVER WASTE A GOOD CRISIS… …en maak gebruik van deze coronatijd om je ideeën vast te pakken en je bedrijf verder vorm te geven. We zijn ervan overtuigd dat ook deze periode opportuniteiten biedt. Dus kriebelt de ondernemersmicrobe al langer? Wil je graag je idee concreet uitwerken? Of ben je reeds gestart en wil je de volgende stappen zetten om nog sterker te staan? Bekijk dan zeker het Bryo-aanbod, want we starten verschillende trajecten specifiek voor de groeifase waar je inzit (prestarter, starter, startup). WAT BIEDEN WE AAN? Bryo StandUp Summer Bootcamp De Summer Bootcamp is de ideale gelegenheid om tijdens de zomer­ maanden aan je ideeën te werken en je te buigen over een businessmodel en financieel plan. We begeleiden je intensief en stomen je klaar om je eigen bedrijf te starten. We dompelen je onder in het ondernemersbad en op het einde van augustus ben je klaar om de hamvraag te beantwoorden: doe ik het of doe ik het niet?.

Bryo StartUp Samen sterk ondernemen: dat is wat we doen bij Bryo StartUp. Heb je je eerste klanten binnen en wil je strategisch ver­ der groeien? Samen werken we maande­ lijks aan die volgende stap en buigen we ons – samen met collega-ondernemers en experten - over alle fundamentele elementen van je business, zoals sales, marketing, HR en strategie.

WANNEER STARTEN WE:

WANNEER STARTEN WE:

• K ick-off: 30/06/2020. Nadien volgen er 10 hands-on workshops en indivi­ duele begeleidingen.

• K ick-off: 28/08/2020 • Kickoff voor tech startups: 25/09/2020

PRIJS:

PRIJS:

• 250 euro (excl. btw)

• 500 euro (excl. btw)

‘Bij Bryo is voor mij een nieuwe wereld open gegaan. De inspiratie heeft de ondernemer in mij wakker gemaakt en de praktische tips en trics maken het mogelijk om mijn droom stap voor stap in een krachtige onderneming te veranderen.’ Evelien Torfs – Bryo StandUp deelnemer

‘Dankzij Bryo koppel ik nu mijn techni­ sche expertise aan commerciële vaar­ digheden en vergroot ik mijn netwerk met diverse ondernemers.’ Wim Marynissen - Tech StartUp RTLOC

PG 32

Ben je nieuwsgierig? Schrijf je in voor een (online) infoses­ sie via onze website www.bryo.be/ infosessies • Bryo Online Infosessie Summer Bootcamp: 12/05/2020 Of stuur ons een mailtje of bel voor meer informatie: • Mathias Teuwen: mathias.teuwen@voka.be 0487 80 95 80 • Sarah Van den Bril: sarah.vandenbril@voka.be – 0479 85 03 76 Wij kijken er naar uit om met jullie ken­ nis te maken! Het Bryo-team


ROUWEN IN TIJDEN VAN CORONA

EEN AFSCHEID VAN OP AFSTAND Het coronavirus heeft immense impact op ons rouwproces en op de manier dat we afscheid nemen van onze dierbaren. Een knuffel, een handdruk, een zoen: de social distancing-regels laten het niet meer toe. En niet iedereen kan een uitvaart bijwonen, omdat er maar vijftien mensen worden toegelaten. Hoe kan je dan toch goed afscheid nemen? Bij afscheid nemen en rouwen is fysieke nabijheid enorm belangrijk. En net dat is door de anderhalve meter afstand, social distancing en strenge maatrege­ len onmogelijk geworden. De uitvaart is een onmisbaar ritueel, een eerste stap in het rouwproces. Het geeft je de kans om je verdriet met familie en vrienden te delen. Het ontbreken daarvan heeft een impact. Niet alleen op de mensen die niet aanwezig kunnen zijn, maar ook op de nabestaanden die er wel zijn.

begrafenis ben ik gaan nadenken hoe we onze kennis en knowhow kunnen inzet­ ten in het verwerkingsproces’, vertelt Carl Desmet, die samen met Chris Bus­ schots het jonge audiovisuele bedrijf Op­ tical Infinity runt. ‘Weinig mensen zien het zitten om de uitvaart van hun vader of moeder via Skype te regelen. Ons be­ drijf brengt events op een professionele en discrete manier in beeld, alsof je er zelf bij bent. En laat dat nu net zijn wat we in deze tijden zo hard nodig hebben.’

VAN FYSIEKE AFSTAND NAAR VERBONDENHEID

EEN VIRTUELE HAND

De coronacrisis zet ons aan tot crea­ tiviteit, tot ‘herdenken’ hoe we willen herdenken. ‘Na het lezen van de vele getuigenissen van nabestaanden na een

scherm of rechtstreeks in de cloud’, legt Desmet uit. ‘De livestream gebeurt met dezelfde kwaliteit, afwerking en discrete setup als voor onze andere evenemen­ ten.’ Hiervoor werkt Optical Infinity sa­ men met Webex van Cisco. ‘Dit platform is een uiterst betrouwbaar en veilig sys­ teem dat van op afstand door ons gemo­ nitord kan worden. Zo zorgen we ervoor dat mensen die een uitvaart niet mogen bijwonen toch een beetje kunnen deel­ nemen en zelfs een persoonlijk woordje kunnen brengen.’

Vanuit deze gedachte start Optical Infinity nu met het aanbieden van livestreaming. ‘We installeren de opna­ me van beeld en geluid, capteren het ge­ beuren van a tot z en streamen op groot

START-UP ONTWIKKELT SLIMME OPLOSSING VOOR SOCIAL DISTANCING Overheden sporen bedrijven meer en meer aan om de productie te hervatten. De strenge controles op de navolging van de coronamaatregelen blijven echter van toepassing. Hierdoor loopt de zoektocht naar innovatieve social distancing oplossingen voortdurend verder. De snelgroeiende startup RTLOC biedt als technology provider zijn XYZ po­ sitioneringsoplossing aan technische bedrijven aan, die het integreren in een eindtoepassing. Het systeem bestaat uit een aantal verspreide ankerpunten die via draadloze communicatie (ultra-wi­ deband) de positie van personen of ob­ jecten bepalen. Deze position-tracking technologie werd tot dusver vooral ge­ bruikt in de sporttakken zoals atletiek, karting en paardrijden.

EEN NIEUWE FOCUS DOOR COVID-19 Met de nieuwe uitdagingen voor de Belgische industrie besloot het RTLOC-team om hun technologie in te zetten voor de bescherming van werk­ nemers. Via een draadloos netwerk van wearables verstuurt men een waarschu­ wing bij het overschrijden van de 2 me­ ter grens. Daarnaast is het mogelijk om fysieke aanrakingen te traceren in geval van besmetting.

PG 33

Zo kunnen organisaties de veiligheid van hun werknemers garanderen en controleren. De startup uit Merksplas kan inmiddels rekenen op (buitenlandse) interesse van diverse productie-en bouwbedrijven.


BLIJF LEREN DANKZIJ KAMERACADEMIE VAN VOKA KVK - MECHELEN-KEMPEN, OOK IN DEZE BIJZONDERE TIJDEN. WIJ HEBBEN EEN RELEVANT EN KWALITEITSVOL DIGITAAL OPLEIDINGSAANBOD SAMENGESTELD. WEBINARS 7/05/2020

Webinar De sociale inspectie

11/05/2020

Webinar - Jachtluipaarden en grijze muizen

12/05/2020

Webinar - Corona Update: btw tips & tricks voor cash flow optimalisaties

13/05/2020

Webinar - Chatiquette: hoe reageren in chatboxen op een prof manier

4/06/2020

Webinar 2 jaar GDPR: een update met praktische tips

ONLINE WORKSHOPS/SEMINARIES 5/05/2020

Online seminarie - Nieuwe BTW-regels internationale handel

5/05/2020

Online workshop - Beslissingen nemen in onzekere tijden

6/05/2020

Online workshop - Sales tijdens de lockdown

7/05/2020

Online workshop - Customer experience tijdens en na het COVID19

7/06/2020

Online seminarie - Internationale contracten tijdens en post COVID19

8/05/2020

Online workshop - Klantgericht mailen

11/05/2020

Online seminarie - Leer een douaneaangifte lezen, analyseren en opmaken in PLDA

11/05/2020

Online workshop - Start to Present: je eerste stappen voor het geven van een overtuigende (online) presentatie

12/05/2020

Online workshop Medewerkers motiveren & engageren vanop afstand: intrinsieke motivatie als hefboom

12/06/2020

Online workshop - Personal branding via LinkedIn en het belang ervan

14/05/2020

Online workshop - Zelf aan het stuur van je brein in crisistijden

18/05/2020

Online seminarie - Douane voor beginners

27/05/2020

Online seminarie - Oorsprongs-en leveranciersverklaringen in de praktijk

27/05/2020

Online workshop - Sales via LinkedIn

Ontdek ons actueel aanbod via: https://www.voka.be/mechelen-kempen/kameracademie

PG 34


CLAIM JE KORTING MET ONZE ABONNEMENTSFORMULE Webinar-abonnement: Onze korte en krachtige webinars* met topexperts van €85 (excl btw) per deelname. Schrijf voor eenzelfde titel meerdere deelnemers in en ontvang een korting. • Vanaf 5 medewerkers geniet jouw bedrijf van 10% • Vanaf 10 medewerkers geniet jouw bedrijf van 20% • Vanaf 20 medewerkers geniet jouw bedrijf van 30%

Workshop-abonnement: Onze unieke workshops/seminaries* (vanaf 2u), tijdelijk even 100% digitaal. Maar nog steeds interactief en in kleine groep met onze vertrouwde toptrainers, precies zoals je van ons gewend bent. Schrijf meerdere collega's van jouw bedrijf in voor meerdere workshops en geniet van onderstaande korting. • Vanaf 5 medewerkers geniet jouw bedrijf van 10% • Vanaf 10 medewerkers geniet jouw bedrijf van 20% • Vanaf 20 medewerkers geniet jouw bedrijf van 30%

Surf naar: voka.be/mechelen-kempen/kameracademie

PG 35

(Per online workshop/seminarie kun­ nen max. 3 dlnrs van eenzelfde bedrijf deelnemen om de groepsdynamiek te bewaren) Meer info: leen.vandenbrande@voka.be


WANNEER IS EEN BESTUURDER VAN EEN VENNOOTSCHAP FISCAAL TE BESCHOUWEN ALS BEDRIJFSLEIDER VAN DE KLANT-VENNOOTSCHAP? Twee arresten van het Hof van Cassatie van begin dit jaar bevestigen het fiscale lot enerzijds van de bestuurder van een dienstverleningsvennootschap die diensten levert aan een andere vennootschap en anderzijds van de wettelijk vertegenwoordiger van een bestuurder-vennootschap.

A U T E U R : B A R T A P E R S C R O W E S PA R K

De bestuurder van een dienstverleningsvennootschap – geen miskenning van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap

der van een dienstverleningsvennoot­ schap niet kan beschouwd worden als bedrijfsleider van de vennootschap die de diensten ontvangt.

In een arrest van 2 januari 2020 oordeel­ de het Hof van Cassatie dat de bestuur­

De feiten waren als volgt: natuurlijk per­ soon A is bestuurder van vennootschap

PG 36


X die diensten levert aan vennootschap Y op grond van een dienstverlenings­ overeenkomst tussen X en Y. A ontvangt van Y tevens royalties uit een aan Y ge­ geven licentie. Deze royalties werden in de personenbelasting aangegeven als roerende inkomsten. De fiscus is echter van oordeel dat de royalties moeten beschouwd worden als bedrijfsleidersbezoldigingen op grond van het zogenaamde attractiebeginsel op basis waarvan alle beloningen die een bedrijfsleider ontvangt als bedrijfs­ leidersbezoldiging moeten aanzien wor­ den. Zij is namelijk van oordeel dat A een leidinggevende functie uitoefent binnen Y als vertegenwoordiger van X. Het Hof van Cassatie fluit de fiscus ech­ ter terug. Op grond van het realiteitsbe­ ginsel moeten de inkomstenbelastingen geheven worden op basis van de (juri­ dische) werkelijkheid die de belasting­ plichtige tot stand heeft gebracht. Hier­ uit vloeit voort dat er slechts abstractie kan gemaakt worden van de vennoot­ schap als rechtspersoon wanneer er sprake is van simulatie. Dit is het geval wanneer de juridische situatie zou af­ wijken van de werkelijke situatie. Indien dus een vennootschap op correcte wijze werd opgericht en de belastingplichtige de rechtsgevolgen van de structuur res­ pecteert, dan moet de fiscus die juridi­ sche constructie erkennen. Dit betekent onder andere dat de vennootschap bij het stellen van haar rechtshandelingen correct wordt vertegenwoordigd door haar mandatarissen en dat de opbreng­ sten van prestaties van de vennootschap ook aan haar toekomen. De fiscus kan de handelingen van lei­ dinggevende aard die worden gesteld door de vertegenwoordiger van de dienstverlenende vennootschap niet zomaar toerekenen aan de vennoot­ schap die de diensten ontvangt, door aan die vertegenwoordiger het statuut van bedrijfsleider toe te kennen bij de vennootschap die de diensten ont­ vangt. In casu kunnen de royalties dan ook niet geherkwalificeerd worden in bedrijfsleidersbezoldigingen.

Dit arrest is belangrijk nieuws voor alle managements­ vennootschappen

Dit arrest is belangrijk nieuws voor alle managementvennootschappen. De vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-vennootschap – fiscale gelijkstelling met een bedrijfsleider In een arrest van 23 januari 2020 oor­ deelde het Hof van Cassatie dat de

PG 37

vaste vertegenwoordiger van een be­ stuurder-vennootschap gelijksoortige functies uitoefent als die van bestuur­ der en dus fiscaal aan te merken is als bedrijfsleider. Situatieschets: natuurlijk persoon A is vaste vertegenwoordiger van ven­ nootschap X die bestuurder is in ven­ nootschap Y. A heeft een rentegevend voorschot toegestaan aan Y. De fiscus herkwalificeert een deel van de door Y betaalde interesten in dividenden. Het Hof van Cassatie geeft de fiscus in deze gelijk door te stellen dat de activi­ teiten van een wettelijk vertegenwoor­ diger gelijksoortige functies zijn omdat ‘wat een vaste vertegenwoordiger doet of moet doen, in feite werkzaamheden veronderstelt, die met besturen van de vennootschap samenvallen’. Bovendien voorziet het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de vaste vertegen­ woordiger aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als de rechtspersoon-be­ stuurder en aansprakelijk is alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen. Bijgevolg mocht in casu een deel van de betaalde interesten in dividenden wor­ den geherkwalificeerd in dividenden. Deze gelijkstelling heeft niet alleen ge­ volgen voor de herkwalificatie van in­ teresten in dividenden maar ook voor de herkwalificatie van onroerende in­ komsten in bedrijfsleidersbezoldigingen wanneer Y teveel huur zou betalen aan A en ook voor de vaststelling van voorde­ len van alle aard in het geval Y bijvoor­ beeld een bedrijfswagen zou ter beschik­ king stellen aan A.

CONCLUSIE De bestuurder van een dienstverlenings­ vennootschap (of managementvennoot­ schap) kan niet als bedrijfsleider be­ schouwd worden van de vennootschap waaraan diensten worden verleend (op voorwaarde dat de dienstverleningsven­ nootschap zelf geen bestuurder is van de vennootschap die de diensten ontvangt, en dat de juridisch gecreëerde situatie aan de werkelijkheid beantwoordt). De vaste vertegenwoordiger van een be­ stuurder-rechtspersoon wordt daaren­ tegen wél als bedrijfsleider beschouwd van de bestuurde vennootschap.


SLEUTELEN AAN JE BUSINESSMODEL IN CRISISTIJD

FOCUS OP DE ESSENTIE In deze moeilijke tijden met allerhande beperkingen worden we erg creatief om toch in business te blijven. Veel bedrijven grijpen daarom naar andere businessmodellen zoals e-commerce of afhaalmaaltijden. Algemene regeltjes over het zoeken naar een goed businessmodel worden hier­ door tot op hun limiet getest en op hun scherpst toegepast. Een grote valkuil bij het bedenken van een businessmodel is het blijven toevoe­ gen van meer opties en features. We den­ ken soms dat ons aanbod alles en ieder­ een moet kunnen bedienen. In Duitsland heeft men daar een mooi woord voor, vrij vertaald de ‘eierleggende wolmelkzeug’. Dit leidt vaak tot een onoverzichtelijk aanbod, wat de klant vaak meer verwart en afschrikt dan dat het haar aanzet tot kopen.

SCHRAPPEN WAT NIET PAST

Zoek naar de echte waarde die je wil aanbieden

A U T E U R : B E R T R E E K M A N S B E D R I J F S­A D V I S E U R AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN TEAM B E D R I J F S­T R A J E C T E N

Om in deze tijden tot een goed busi­ nessmodel te komen zoek je best naar de échte waarde die je wil aanbieden aan je klant. Wil je vooral je klant zo klantvrien­ delijk mogelijk helpen, wil je de goed­ koopste zijn, wil je kwaliteit leveren, wil je enkel de beste producten of diensten verkopen die er in jouw vakgebied zijn? Van daaruit kan je op zoek naar welke features en activiteiten wel een waarde­ volle bijdrage bieden, en welke juist niet. Schrappen wat niet past, is de bood­ schap. Op het einde van zo’n oefening komt er een soort minimaal totaalplaat­ je tevoorschijn, dat je grondig kan evalu­ eren. Het belangrijkste criterium hierbij is, naast de financiële haalbaarheid, of het model aansluit bij de doelstellingen van jou en je zaak. Ben je bijvoorbeeld

PG 38

de uitbater van een restaurant dat mikt op maaltijden van hoge kwaliteit in een zeer ontspannende sfeer? Dan zou je in deze tijden afhaalmaaltijden kunnen aanbieden aangevuld met kaarsen of een spotify lijstje met de muziek die je in je restaurant zou draaien.

KIES EEN ANDERE WAARDE Soms leidt dit tot een ongewenst busi­ nessmodel. In ons voorbeeld zouden de kaarsen en de muziek kitscherig kunnen lijken tegenover de persoonlijke service die je in je restaurant levert. De grootste fout die je dan kan maken, is om features en services te gaan toevoegen om toch maar tot een sluitend businessmodel te komen. Nog een bloemetje en een fles champagne erbij, gaat dat kitscherige gevoel niet wegwerken. Het is dan beter om te herbeginnen vanuit een andere waarde. Misschien is sfeer niet de waar­ de die centraal moet staan, maar wel de persoonlijke bediening. Je zou dan kunnen kiezen voor een leverservice in plaats van een afhaaldienst, met moge­ lijkheden tot het personaliseren van de maaltijd zoals men dat van je restaurant gewoon is. In zowel B2C als B2B is dit een beproefde methode om je businessmodel te bou­ wen of bij te sturen. Een methode die in deze moeilijke tijden kan helpen om op een authentieke manier innovatief te zijn.


JURIDISCHE TIPS & TRICKS IN CORONATIJDEN In het kader van de huidige coronacrisis zal zowat ieder bedrijf geconfronteerd worden met enkele praktische, dan wel financiële moeilijkheden. Wij sommen voor jou enkele nuttige juridische informatie op die je kan helpen in deze periode. UITSTEL VAN DE ALGEMENE VERGADERING DOOR CORONA Door de covid-19 pandemie kunnen rechtspersonen geconfronteerd worden met heel wat onoverkomelijke prakti­ sche en organisatorische problemen aangaande vergaderingen die volgens de vennootschapsrechtelijke regels moe­ ten gehouden worden op bepaalde vast­ staande tijdstippen. Deze regelgeving komt in conflict met de dwingende regel om het samenscho­ lingsverbod te respecteren. Tijdelijk werden om deze reden dan ook een aantal versoepelingen ingevoerd waarbij de rechten van de aandeelhou­ ders beschermd worden, maar waarbij de rechtspersonen toch een bijzondere flexibiliteit wordt gegeven. Zo wordt de mogelijkheid geboden om de algemene vergaderingen van de vennootschappen en de verenigingen die voor 19 april zijn of moeten wor­ den samengeroepen pas later te laten plaatsvinden. Een uitstel tot (voorlopig) 10 weken is mogelijk. De vennootschappen en ver­ enigingen mogen desgevallend ook de al­ gemene vergaderingen op elektronische of schriftelijke wijze laten doorgaan.

STEUNMAATREGELEN BETREFFENDE HET CORONAVIRUS De overheid tracht op diverse vlakken de ondernemingen die hinder ondervin­ den ingevolge de genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus te ondersteunen. Deze steunmaatregelen kunnen aangevraagd worden bij de FOD FINANCIEN. Elke onderneming met een onderne­ mingsnummer (natuurlijke of rechts­

personen) kan hierop aanspraak maken voor zover deze kan bewijzen dat ze daadwerkelijk hinder ondervindt. Dit kan bijvoorbeeld door het bewijzen van een daling van het omzetcijfer en/of een daling van offerte-aanvragen en zo verder. Kritische noot is wel dat deze steun­ maatregelen niet kunnen toegekend worden aan ondernemingen die reeds voordien structurele betaalmoeilijkhe­ den kenden. De aanvraag moet ingediend worden ui­ terlijk op 30 juni 2020 en heeft betrek­ king op bedrijfsvoorheffing, btw, perso­ nenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. De maatregelen kunnen gaan over het toekennen van een afbetalingsplan, de vrijstelling van nalatigheidsintresten en de kwijtschelding van boetes wegens niet betaling. Om te kunnen genieten van deze maat­ regelen moeten wel alle voorwaarden nageleefd worden in verband met de in­ diening van de aangiften en de schulden mogen niet fraudegebonden zijn. De steunmaatregelen kunnen wel inge­ trokken worden bij niet-naleving van het toegestane afbetalingsplan én ook wan­ neer er een faillissement tussenkomt of een gerechtelijke reorganisatie wordt aangevraagd. Gelet op de door de wetgever ingebouw­ de uitzonderingen om steunmaatrege­ len te bekomen, is het wellicht aangewe­ zen om je voor jouw aanvraagdossier te laten begeleiden door jouw accountant/ belastingconsulent dan wel jouw jurist/ advocaat.

GERECHTELIJKE REORGANISATIE EN CORONA Het is evident dat de corona-crisis nog een zeer lange tijd een enorme impact

PG 39

gaat hebben op het ondernemingsleven. Gezonde ondernemingen kunnen zware financiële problemen krijgen ingevolge problemen bij toeleveranciers, onder­ aannemers en/of klanten. De overheid wil door het verstrekken van diverse steunmaatregelen een eco­ nomische kaalslag vermijden. De maat­ regelen zullen bepaalde ondernemingen helpen in het voortbestaan. De kans be­ staat echter ook dat de maatregelen voor diverse ondernemingen te beperkt zul­ len zijn. Verder is het ook onduidelijk hoe de diverse administraties in deze zullen handelen. Tevens is het de vraag hoe de handelsrelaties zich gaan verhouden tot vragen tot uitstel van betaling of vrijwil­ lige kwijtschelding van schulden. In dit verband moet worden opgemerkt dat het nuttig kan zijn om tijdig een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie in te dienen. De ervaring leert namelijk dat ondernemingen die tijdig deze stap nemen meer slaagkansen hebben om de continuïteit te bewaren. De procedure tot gerechtelijke reorganisatie biedt de mogelijkheid om schulden te spreiden over maximaal zestig maanden en te­ vens ook aan de schuldeisers kwijtschel­ ding te vragen van een percentage van de schulden. De procedure heeft voor diverse vennootschappen al haar nut bewezen. Auteur: Rudi Van Gompel / ANTURLEX Advocaten

Dorp 8 2360 Oud-Turnhout T 014 45 27 81 F 014 45 41 50 E asc@anturlex.be W www.anturlex.be


DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN – SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS – ALS KOMPAS De Europese Green Deal is een feit en wil van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken. Het is een routekaart op weg naar een duurzame Europese economie waarbij we de klimaat- en milieuproblemen zien als kansen op alle beleidsterreinen en tegelijk zorgen voor een eerlijke en inclusieve transitie voor iedereen. Om de ambitieuze doelstellingen te behalen introduceert de Europese Commissie in maart 2020 de ‘Klimaatwet’ om te borgen dat alle sectoren een bijdrage leveren. Dit is een groeistrategie die zich specifiek richt op de duurzaamheidsaspecten van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De Europese Commissie zal de bedrijven dan ook beoordelen op hun inzet voor deze duurzame ontwikkelingsdoelen. Voka pleit er dan ook voor om deze doelstellingen als kompas te gebruiken voor het bedrijfsbeleid. Ook Voka KvK Mechelen-Kempen ging er al in 2018 mee aan de slag.

A U T E U R : TA M A R A B R O O S EN GUIDO EVENS

Eind september 2015 onderschreven 193 staats- en regeringsleiders in New York tijdens de Sustainable Development Summit van de Verenigde Naties de ver­ klaring Transforming our World: the Agenda 2030 for Sustainable Develop­ ment. Het kernstuk van het akkoord is

PG 40

een set van 17 Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoel­ stellingen (SDG’s) die gehaald moeten worden tegen 2030. Agenda 2030 is niet alleen ambitieus maar ook grens­ verleggend: de niet te onderschatten rol van het bedrijfsleven wordt ernstig


Werken aan de SDG’s is werken aan duurzame lange termijn oplossingen.

PG 41

genomen. De SDG’s zijn perfect bruik­ baar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën en businessmodellen. Voka is overtuigd dat ondernemingen een belangrijke bijdra­ ge kunnen leveren aan de realisatie van deze doelstellingen en hanteert deze dan ook vanaf 2017 als universeel kader voor het Voka Charter Duurzaam Onderne­ men (VCDO) in samenwerking met de Verenigde Naties via Cifal Flanders. Voka KvK Mechelen-Kempen wil deze duurzaamheidsdoelstellingen ook in haar werking integreren en neemt zelf ook deel aan het Voka Charter Duur­ zaam Ondernemen. Op basis van haar duurzaamheidsbeleid en uitgevoerde ac­ ties in lijn met de SDG’s van de Verenig­ de Naties Voka KvK Mechelen-Kempen voor 2018 en 2019 het certificaat. Voka-Kvk Mechelen-Kempen engageert zich om in 3 jaar tijd voor elk van de 17 SDG’s minstens één gedragen actie uit te voeren samen met al onze interne en


IN HET VCDO ACTIEPLAN VAN 2019 MAAKTEN WE WERK VAN VOLGENDE INITIATIEVEN: 1. Een duurzaamheidsbeleid voor cate­ ring op events en opleidingen

3. Armoedebestrijding in samenwer­ king met de Stad Mechelen

2. Het structureel inbedden van pro­ gramma’s rond empowerment voor vrouwen in ondernemerswereld

4. Een duurzaam aankoopbeleid voor onze top 3 met CO2 impact

externe stakeholders. Zo leveren we een bijdrage tot de duurzame ontwikkeling van onze onderneming en de globale sa­ menleving. In 2020 streven we met onze 3e deelname naar de erkenning als SDG Pioneer door de Verenigde Naties via Cifal Flanders.

PG 42


5. Een communicatieplan (intern en extern) voor onze duurzaamheids ­initiatieven

7. Productontwikkeling ‘duurzaam on­ dernemerschap’ voor ons aanbod en onze dienstverlening

9. Een actieplan ter bevordering van de psychosociale en lichamelijke ge­ zondheid van de Voka-medewerkers

6. Een duurzaam mobiliteitsplan voor de Voka-medewerkers

8. Deelname aan het transitie project Leven-Leren-Werken in 2050 ism de Vlaamse overheid

10. De implementatie van een duurzaam loopbaanbeleid ‘A new place to work’

PG 43


IN 2019 BEGELEIDDE VOKA KVK MECHELEN-KEMPEN E E N 3 0 -TA L B E D R I J V E N B I J H E T B E H A L E N VA N HET VOKA CHARTER DUURZAAM ONDERNEMEN.

11. De vormgeving en implementatie van een duurzaam stakeholderbeleid

13. De integratie van de SDG’s in onze eigen werking en de opstart van een Change Café Duurzaam Ondernemen

12. De ondersteuning van MVO-Vlaan­ deren bij de ontwikkeling van een tool die bedrijven helpt om te starten met duurzaam ondernemen WIL JE OOK DUURZAAM AAN DE SLAG? C O N TA C T E E R GUIDO.EVENS@VOKA.BE 014 56 30 30 OF MELISSA.DUBOIS@VOKA.BE 015 45 10 20.

MEER INFO VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE H T T P S : // W W W.V O K A . B E / M E C H E L E N - K E M P E N / V C D O © I S O P R O C – M U U R S C H I L D E R I N G I N T E R P R E TAT I E S D G ’ S D O O R R E I N V Y N C K E

PG 44


SOON FESTIVAL THE QUARANTAINE EDITION Om je alvast warm te maken voor SOON, het grootste innovatiefestival van de Kempen op 4 mei 2021, bieden we je vandaag al een ‘minimal online edition’ aan. Noteer in jullie agenda’s SOON – the quarantaine summit – 12 mei 2020. We stellen een programma samen dat volledig SOON ademt en waarbij we focussen op wat vandaag gebeurt. Ook onze drie keynote speakers werpen een blik op het nu.

PROGRAMMA 10u – 11u: Leven in lockdown – modellen voor ruimtevaartbiologie | Bjorn Basselet – SCK-CEN

11u30 – 12u30: Effectief online samenwerken met Microsoft Teams en via het model van Sociocracy 3.0 (S3) | Koen van Loon – Van­ Roey.be en Luc Limère - GroWise

14u – 15 u: Koop lokaal: digitale oplossingen en e-commerce in Coronatijden | Remco Pape – VanRoey.be, testimonials van Joke & Lotte Feyen en Anouck van Hoof

Tijdens de huidige covid-19-pandemie zitten miljarden mensen over de hele wereld vast in hun huis. Voor de mees­ te mensen zijn deze omstandigheden ongewoon, ongekend en verontrustend. Astronauten hebben echter een job die lange perioden van isolement met zich meebrengt. Naast de voortdurende blootstelling aan kosmische ioniserende straling en microzwaartekracht, erva­ ren ze ook hoge niveaus van psychologi­ sche stress als gevolg van opsluiting, iso­ latie, slaaptekort en zware werklast. Al deze stressfactoren hebben een duidelij­ ke invloed op de menselijke gezondheid en het immuunsysteem. Tijdens dit ge­ sprek gaan we dieper in op de bestaande experimentele modellen.

We reiken jullie praktische tools aan over hoe je makkelijk online kan samen­ werken via Microsoft Teams. Luc Limère past deze online samenwerking toe op een model van sociocratie. Hij gaat die­ per in op de zoektocht naar een nieuwe vorm van samenwerken, waar hiërar­ chie plaats maakt voor échte samen­ werking vanuit vertrouwen en wijsheid, focus en afspraken.

Met het uitbreken van de Coronacrisis is de e-commerce op een paar weken tijd enorm gestegen. Hoe kunnen we er echter voor zorgen dat we de lokale eco­ nomie stimuleren, en wat kan de onder­ nemer van vandaag doen? Joke en Lotte Feyen van Hout Feyen zet­ ten sterk in op het lokaal kopen, ondanks het feit dat ze geen webshop hebben. Anouck van Hoof van Optiphar vertelt ons over lokale verankering nu de vraag naar hun producten zo groot is. Zij heb­ ben immers veel concurrentie van inter­ nationale spelers.

Meer info en ‘GRATIS’ inschrijven bij: caroline.jans@voka.be ht t ps://w w w.vok a.be/act iv it eit en / soon-festival-quarantaine-edition

PG 45

15u30 – 16u30: Blik op de Coronacrisis door de SOON keynote speakers | Richard van Hooijdonk, Margriet Sitskoorn en Petri Rajaniemi


J O N G

V O K A

M E C H E L E N

LID IN DE KIJKER KEN JACOBS Ik ben Ken, zaakvoerder van Yumbel en net 26 jaar. Kort na mijn studies in Londen, San Francisco en Shanghai richt ik Yumbel op. Een bedrijf dat focust op het aanbieden van verse en heerlijke gerechten.

We doen dit op allerlei manieren. We leveren gezonde lunch en avondeten aan bedrijven, we leveren ook verse maaltijden aan huis die je online bij ons kan bestellen (http://www.yumbel.be). We organiseren culinaire tuinfeesten, gastronomische avonden, en doen aan catering. Daarbovenop houden we ook samen met DPCM (Diocesaan Pastoraal Centrum) het restaurant Groot Seminarie open. De sky is voor ons de limit, zolang het rond eten en genieten draait. We hebben in die drie jaar dat we bestaan al voor heel wat uitdagingen gestaan. Niemand van ons had bijvoorbeeld enige ervaring in de voeding/horeca sector. We zijn helemaal van nul begonnen. Maar wat ons er heeft doorgetrokken is de onbreekbare band tussen mij en mijn twee mede vennoten San en Bert. We verschillen erg, maar we zien hetzelfde doel voor ogen. En de verschillen zijn onze krachten wanneer we ze bundelen. Bert is de chef van de keuken, iemand met eindeloos veel passie voor smaak en koken. San is de spier van Yumbel, hij is degene die werk kan verzetten als geen ander.

De focus bij ondernemen is voor mij positief vooruit gaan. Een goede

Binnen het bedrijf moet alles in balans liggen. En dit is waar ik als ondernemer steeds mee bezig ben. De kwaliteit die wij aanbieden moet steeds perfect zijn, maar we moeten er natuurlijk ook geld aan verdienen. We willen zoveel mogelijk vrijheid en creativiteit binnen het bedrijf, maar het werk moet wel af. Ga zo maar door. En zo blijf ik als ondernemer steeds bezig met de balans te houden en tegelijkertijd alles vooruit te trekken.

WAARIN HELPT VOKA/JONG VOKA JOU? Voka is niet alleen een goede plaats om veel mensen te leren kennen of de juiste know how te vinden. Het is ook een plaats dat positivisme uitstraalt en ondernemers vooruit trekt. Hier in Vlaanderen is dat zeer belangrijk, want ik voel dat er niet veel plaatsen zijn waar we veel steun krijgen. Ik heb het Bryo traject gevolgd en nu begin ik aan het Plato traject. Ook hier is het mooi om te zien hoe we niet tegen elkaar concurreren maar elkaar helpen zodat we er op het einde van de rit allemaal beter uit komen.

PG 46

WELK ADVIES HEB JE VOOR STARTENDE ONDERNEMERS? Stel prioriteiten, want je gaat veel werk hebben, werk dat je nooit zult afkrijgen! Het doel is vooruit gaan, niet enkel werk verzetten. En met vooruit gaan bedoel ik voor startende ondernemers zo snel mogelijk rendabel worden. Tijdens ondernemen zal je regelmatig bekritiseerd worden op de dingen die je doet, maar als je steeds op deze kritiek moet ingaan heb je geen tijd meer om bezig te zijn met wat er echt toe doet. Daarom vind ik die prioriteiten stellen zo belangrijk. Maar ook hier is het weer van belang om de juiste balans te vinden. Een luisterend oor zijn is belangrijk, maar het soms even aan de kant schuiven en gewoon gas geven ook. Probeer ook geregeld afstand te nemen, als ondernemer lijkt het soms een verslaving om te blijven doorgaan. Af en toe een pauze is beter voor jezelf ĂŠn voor je bedrijf. Â

MECHELEN

WELKE FOCUS HEB JE ALS ONDERNEMER?

ondernemer snapt dat rendabiliteit op de eerste plaats komt. Maar wanneer deze basis is gelegd, vind ik het belangrijk dat het bedrijf ook een positieve impact heeft op onze samenleving.


ONDERNEMEN MET FALEN EN OPSTAAN schalkse, nog steeds jeugdige enthou­ siasme en positieve kijk op de toekomst waarin hij ambieert om creatief te blijven. Een man vol energie met als rode draad in zijn carrière het vakkundig opsporen van kansen en elke opportuniteit met veel

toewijding en daadkracht uitvoeren. Laat ons vandaag dan ook allemaal een beetje Jacques zijn. Want humor met een stevige toets doorzettingsvermogen is het beste medicijn.

J O N G

V O K A

M E C H E L E N

Bijna nostalgisch kijken we met ons be­ stuur terug naar de foto’s van ons febru­ ari-event. Jacques Vermeire bracht toen zijn ondernemersverhaal, eentje van fa­ len en er na elke tegenslag nog straffer staan. Hij wist ons te charmeren met zijn

BEDANKT OM ERBIJ TE ZIJN OP ONZE DIGITALE STAMGASTEN!

SPREKER RUDI CLEYMANS - SYNETON, ONDERNEMEN IN TIJDEN VAN CRISIS

ONZE PARTNERS

PG 47


JONG VOKA KEMPEN ORGANISEERT STAMGASTEN #BLIJFINUWKOT

IS EEN CAFÉ EEN DOE-HET-ZELFZAAK ALS IK ZELF M’N PINTJE TAP?

J O N G

V O K A

K E M P E N

Omdat we Stamgasten dit jaar omvormden tot een online editie “Stamgasten #blijfinuwkot”, bezorgde Jong Voka Kempen de deelnemers een pintje aan huis. Zo netwerkten we samen met onze leden vlotjes verder in het virtuele café en inspireerden we elkaar vanuit ons eigen kot. We kijken alvast uit naar enkele nieuwe initiatieven, houd daarom zeker onze social media-kanalen en je email in de gaten zodat je niets hoeft te missen! Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door onze partners. Bedankt voor jullie bijdrage aan onze werking in 2020!

PARTNERS VAN JONG VOKA KEMPEN

PG 48

JONG VOKA KEMPEN DOET OOK MEE AAN DE ANTWERP 10 MILES Aangezien de fysieke editie werd uitgesteld is deze wel virtueel doorgegaan. Heel wat van onze deelnemers hebben deze knap uitgelopen en hebben de medaille behaald!


ZORG VOOR EXTRA BEVEILIGING MET EEN DIGITALE HANDTEKENING Bescherm je professioneel digitaal leven met behulp van GLOBALSIGN. Deze digitale handtekening staat garant voor de beveiliging van alle digitale activiteiten, zoals bijvoorbeeld mail en betalingen. Wist je dat er voor verschillende rechtshandelingen elektronische alter­ natieven bestaan die dezelfde juridische zekerheid bieden als hun papieren en handgeschreven varianten? Om het risico op latere betwistingen te beperken, of omdat er een wettelijke ver­ plichting bestaat, is het belangrijk dat het elektronische alternatief equivalent is aan de papieren of geschreven formali­ teit. We denken daarbij spontaan aan de ondertekening van een document of het gebruik van een aangetekende zending. De elektronische handtekening en de elektronische aangetekende zending zijn twee vertrouwensdiensten die een wettelijke grondslag hebben in de Eu­ ropese eIDAS-verordening en het Bel­ gische Wetboek van economisch recht. Er bestaan verschillende types vertrou­ wensdiensten (gekwalificeerd, geavan­ ceerd, gewoon) waaraan verschillende juridische gevolgen gekoppeld zijn. Hieronder vind je een overzicht van de bestaande elektronische alternatieven voor de handtekening en de aangeteken­

de zending. Alternatieven die dezelfde juridische waarde hebben als de papie­ ren of geschreven variant: • de gewone elektronische handteke­ning • de geavanceerde elektronische handtekening • de gekwalificeerde elektronische handtekening

kenaar die een gekwalificeerde elektro­ nische handtekening gebruikt kan dus genieten van zekerheid en gemoedsrust. In België bestaat er een zeer toegan­ kelijke en gebruiksvriendelijke manier om een elektronisch document met een gekwalificeerde elektronische handte­ kening te ondertekenen, namelijk de on­ dertekening met onze eID.

Van de drie types elektronische hand­ tekening wordt enkel de gekwalificeerde elektronische handtekening gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening en geniet enkel dat type van dezelfde rechtsgevolgen.

Wil je niet graag de persoonlijke eID van jouw medewerkers inzetten, dan kan je bij Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen de gekwalificieerde elektronische handtekening Globalsign aanvragen.

De bewijswaarde van een gekwalificeer­ de elektronische handtekening is dezelf­ de als die van een handgeschreven hand­ tekening. Nog een belangrijk voordeel van het gebruik van de gekwalificeerde elektronische handtekening is dat het – in geval van betwisting – toekomt aan degene die de handtekening betwist (en dus niet de ondertekenaar) om het be­ wijs te leveren dat niet aan de wettelijke verplichtingen is voldaan. De onderte­

Bron: Econews – FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Meer info over Globalsign: katleen.crauwels@voka.be

PG 49


CO-FOUNDER HUB DEELNEMERSDUO MICHIEL VAN MEERVENNE (KRIKET) & BRAM VAEREWYCK (BUSINESS MARKERS) ‘VANAF HET EERSTE MOMENT WAS ER EEN PERSOONLIJKE KLIK’ Voka - KvK Mechelen-Kempen organiseert in het kader van het EFRO-project ‘At Anchor in Flanders’ een nagelnieuw begeleidingstraject voor jonge bedrijven die hun product of idee internationaal willen lanceren. Aan het traject, de Co-Founder Hub, nemen zes duo’s deel, bestaande uit een ervaren expert die een start-up of scale-up onder de vleugels neemt en die samen de verschillende sessies doorlopen. Deze maand: Michiel Van Meervenne, stichtende geest achter KRIKET, en Bram Vaerewyck, partner en adviseur International Business Development en Export Strategy bij Business Markers. WAT DOET KRIKET? Michiel: ‘KRIKET lanceerde in 2018 de eerste Belgische krekelreep met als grote doel een innovatieve en duurzame eiwit­ bron naar een breed publiek te brengen. Omdat we ook in Europa één van de eer­ sten zijn met dit soort product, hebben we vanaf dag 1 ingezet op export. Met een mooie marktintroductie in Neder­ land en Duitsland tot gevolg. We willen deze lijn heel graag doortrekken, maar beseffen intussen dat we meer focus en strategie nodig hebben om op onze be­ langrijkste exportmarkten meer te zijn dan een eendagsvlieg. Samen met Bram willen we een doordachte exportstrate­ gie op poten zetten, die de basis legt voor sterke en structurele exportgroei.

VANWAAR JULLIE INTERESSE VOOR DIT TRAJECT? Michiel: ‘Een mentortraject met een exportexpert was precies wat we nodig hadden. We willen dit jaar onze export­ strategie verder uitwerken en uitrollen om export structureel in te bedden in onze bedrijfsvoering. We hopen via dit traject een goed gestructureerd export­

plan met een duidelijke missie en doel te krijgen.

ducten betreft, en dus past zijn profiel volledig bij ons.

Bram: ‘Kleine Belgische bedrijven inter­ nationaal helpen groeien is mijn passie. Dit traject was dan ook een mooi plat­ form om - voor mij tot dan - onbekende starters te ontmoeten, om te zien welke het meeste baat hebben bij mijn erva­ ring en netwerk. Daarnaast keek ik uit naar de interactie met de andere deelne­ mende jonge bedrijven uit verschillende sectoren en het uitwisselen van ervarin­ gen met de collega-adviseurs. Tenslotte was ik benieuwd naar de manier van aanpak en de inspiratie die ik kon op­ doen van de begeleiders van het traject.

Bram: ‘Ik wil KRIKET helpen de juiste keuzes te maken qua focuslanden, dis­ tributiekanalen en partners. Ik denk dat ik hun jonge organisatie kan hel­ pen structureren en organiseren om de complexiteit van exportactiviteiten aan te kunnen. Het eerste contact was met Anneleen, de co-founder. Zij was eigen­ lijk ook de allereerste kandidate die ik sprak op de initiële speeddating sessie. Ze straalde dezelfde charme en ambitie uit als de KRIKET-repen die op de tafel lagen. Met een hip product 'made in Bel­ gium' een bijdrage leveren aan een ge­ zonde en meer duurzame voedselketen én dat met oog voor de snackwensen van de moderne mensen wereldwijd; daar zag en zie ik wel brood in. Nu werk ik nauw samen met haar broer Michiel. Net zoals met Anneleen, delen we een no-nonsense, directe en pragmatische aanpak. Dat klikt.’

JULLIE WERDEN AAN ELKAAR ‘GEKOPPELD’ VIA EEN BUSINESS SPEEDDATE. WAAROM JULLIE KEUZE VOOR ELKAAR? Michiel: ‘Een persoonlijke klik is de ba­ sis voor een goede samenwerking, en die was er vanaf het begin. Zowel met m'n zus die co-founder is, als met mij. Bram heeft een heel specifieke expertise wat de export van premium-voedingspro­

PG 50

Veel succes!


INTERNATIONAAL ONDERNEMEN TIJDENS EN NA COVID-19 ONTDEK BUITENLANDSE HANDELSOPPORTUNITEITEN VIA GRATIS ONLINE TOOLS Voka – Kamer van Koophandel Meche­ len-Kempen ondersteunt in deze onge­ ziene periode haar leden zoveel moge­ lijk, dus ook wat betreft internationaal ondernemen. Als organisatie maken we deel uit van het grootste bedrijvennet­ werk ter wereld met meer dan 12.000 Kamers van Koophandel en veertig mil­ joen bedrijven. We lijsten voor jou enkele belangrijke tools op die je helpen met: • het vinden van handelsvoorstellen in het buitenland: verkoop, aankoop, samenwerking; • het zelf plaatsen van handelsvoor­ stellen om de juiste partners te vin­ den over de grenzen heen; • het connecteren met zakenmensen voor jouw export, import, sourcing en zelfs investeringen; • het verkrijgen van handelsadvies over verschillende buitenlandse re­ gio’s en internationale thema’s; • toegang tot informatie over oa. de steunmaatregelen in andere lidsta­ ten en de transportrestricties per EU land alsook exportvergunningen, douane en accijnzen maatregelen. Internationale groei met handelspartners op maat van jouw onderneming via: 1. CONNECTS: een online matchmaking platform waar je andere leden-be­ drijven van buitenlandse Kamers van Koophandel uit heel de wereld terugvindt. Ben je lid van Voka Mechelen-Kempen en heb je nog geen profiel op dit plat­ form, vraag dan je uitnodiging aan via petra.van.bouwelen@voka.be Jouw aanwezigheid op dit platform is kosteloos, want het is inbegrepen in jouw Voka-lidmaatschap. https://connects.tiao.world/ 2. EEN of Enterprise Europe Network: een digitaal platform van de Europese Commissie gelanceerd in 2008, actief in 60 landen. Het netwerk beheert Europa's grootste online database met zakelijke kansen.

Het bevat duizenden aanvragen en aanbiedingen van bedrijven, technolo­ gie en onderzoek van ondernemingen en onderzoeks- en ontwikkelings­ instellingen. De database is gratis toegankelijk. Je kan je abonneren om waarschuwingen te ontvangen over nieuwe verzoeken en aanbiedingen. https://een.ec.europa.eu/partners 3. De coronapagina van Flanders Invest­ ment & Trade bevat actuele informatie per land. Met meer dan negentig kan­ toren wereldwijd detecteren en ver­ spreiden zij belangrijke handelsvoor­ stellen voor onze Vlaamse regio. Deze pagina geeft een Covid-19 sta­ tus van een groot deel landen. Op de website van FIT vind je ook de contact­ personen van elk buitenlands kantoor met de lokale aanspreekpunten per provincie. https://www.flandersinvestmentand­ trade.com/export/internationaal/ dossiers/coronavirus/ 4. Trade4U: Een applicatie van het Agent­ schap voor Buitenlandse Handel met jaarlijks 25.000 opportuniteiten: htt­ ps://www.abh-ace.be/nl/Trade4U_nl ➣ wereldwijd tenders (openbare aan­ bestedingen) en internationale pro­ jecten die aan de activiteit van de abonnementhouder gelinkt worden op basis van het bedrijfsprofiel (B2G business mogelijkheden); ➣ Alerts betreffende ontwikkelingen in bepaalde landen (legal, statis­ tisch, officiële adviezen, …). Toegang tot geografische en thematische informatie voor jouw buitenlandse activiteiten: 1. Voka lanceerde enkele maanden gele­ den 48 video’s verdeeld in topics per fase van de onderneming (start – groei – transitie of overname). Verschillen­ de experts delen hun internationale expertise en tools om je op weg helpen buiten de Vlaamse grenzen: https:// www.voka.be/expert-international 2. De steunmaatregelen in andere lid­ staten: https://belgianchambers.be/ en/covid-19-zo-ondersteunen-de-lid­ staten-hun-bedrijven 3. De transportrestricties per EU land : ht t ps://ec.eu ropa .eu /t ra n s por t /

PG 51

coronavirus-response_en 4. Bepalingen voor grensarbeiders voor NL en FR: https://economie.fgov.be/nl/ themas/ondernemingen/coronavirus/ coronavirus-bepalingen-voor 5. Informatie en maatregelen van de Belgische Douane en accijnzen: ht­ tps://financien.belgium.be/nl/dou­ a ne_accijn z en /ondernem i ngen / corona-informatie-en-maatregelen 6. Uitvoervergunning voor bepaalde persoonlijke beschermingsmidde­ len: https://economie.fgov.be/nl/the­ mas/handelsbeleid/vergunningen/ uitvoervergunning-voor 7. Handige tool over het gebruik van in­ coterms in tijden van Covid-19: https:// incoterms.abh-ace.be/en/index.html Eerstvolgende Voka-training voor jouw activiteiten over de grens: ➣ 5 mei 2020 van 10 – 12u30: Nieuwe BTW-regels internationale handel ➣ 7 mei 2020 van 14 – 16u30: Juridi­ sche impact van Covid-19 op (Inter­ nationale) contracten

INTERNATIONAL REBOOT ROOMS: VIRTUELE RONDETAFELGESPREKKEN TUSSEN EXPERTEN EN BEDRIJVEN DIE INTERNATIONAAL ACTIEF ZIJN (AL DAN NIET UIT EEN ZELFDE SECTOR) OVER VOLGENDE DISCUSSIEONDERWERPEN I.K.V. COVID-19 : ➣ 14/05 van 10u30 - 12u: internationa­ le strategie ➣ 26/05 van 10u30 - 12u: zakendoen met China ➣ 29/05 van 10u30 - 12u: zakendoen met de VS Zit je nog met een vraag met betrek­king tot jouw buitenlandse activiteiten, contacteer petra.van.bouwelen@voka.be Verdere informatie over onze diensten internationaal ondernemen vind je te­ rug op onze Voka webpagina: h t t p s : // w w w.v o k a . b e /d i e n s t e n / internationaalondernemen


PG 52


STRUCTURELE PARTNERS

SAVE THE DATE

BUSINESS PARTNERS

17 SEPTEMBER 2020 - 18.00 UUR CULTUURCENTRUM ZWANEBERG HEIST-OP-DEN-BERG INSCHRIJVEN VIA: VOKA.BE/ACTIVITEITEN/DE-PRIJS-ONDERNEMEN-2020 EXCLUSIEF VOOR VOKA-LEDEN

VOKA.BE/ACTIVITEITEN/ DE-PRIJS-ONDERNEMEN-2020 PG 53


ALS ADVERTEERDER SCHIET JE NIET ZOMAAR IN HET WILDE WEG

JE HEBT JE DOELGROEP VOOR OGEN.

PARTNERSHIP

Onze leden zijn ondernemers. Innovatieve ondernemers die voortbouwen op expertise, netwerking en belangenbehartiging. Ze laten zich graag inspireren. Ook door jou! De medewerkers van onze Kamer begeleiden ondernemers in elke fase: starten, groeien en overdracht.

Met onze partnerships gaan we nog een stapje verder. Samen met jou gaan we op zoek naar de beste manier om jouw brand en expertise wezenlijk in de kijker te zetten. Dankzij ons partnership verzeker je jezelf van minstens 1 jaar visibiliteit in de regio Mechelen - Kempen. Samen ontwerpen we een pakket op maat van jouw onderneming, dat bestaat uit de perfecte mix van online- en offline communicatie en voordelen op events en opleidingen. Zelfs exclusiviteit opnemen binnen jouw sector behoort tot de mogelijkheden!

Wat als ook jij hen kan helpen? Voka-KvK Mechelen-Kempen biedt allerlei formules aan op maat van jouw bedrijf. Een kleine advertentie op de website, het verhaal van jouw onderneming in ons magazine of een duidelijk partnership. Wij brengen jouw merk en strategie tot leven!

LEDENMAGAZINE

NIEUWSBRIEF EN WEBSITE

Ondernemers, het ledenmagazine van Voka-KvK Mechelen-Kempen is niet voor niets het meest gelezen businessblad. Het vertrekt steeds vanuit het hart van de ondernemer. Maandelijks rollen 5000 exemplaren van de pressen. 58% van onze lezers zijn topmanagers die voor hun bedrijf betrokken zijn bij alle beslissingen. Concreet lezen in onze regio 43% van de kaderleden ons magazine. Laat hen ook kennismaken met jouw verhaal!

Voka-KvK Mechelen-Kempen heeft een kwalitatief en up-todate adressenbestand van meer dan 16.000 Kempense en Mechelse decision makers. Onze maandelijkse nieuwsbrief speelt in op hun specifieke noden. Zowel in de nieuwsbrief als op onze website kan je gericht en op maat adverteren in functie van jouw campagne.

Jouw merk als ondernemer ligt ons nauw aan het hart INTERESSE? We denken graag met jou mee! Neem vrijblijvend contact op met Jana Steurs op 0474 75 62 68 of jana.steurs@voka.be.