Page 1

Karolio Genučio nuotr. | Jana Polesčiuk

VOKIETIJOS LIETUVIU BENDRUOMENES

Nr.7/583 2019 07

19-21 AMBICINGAS IR JAUSMINGAS KOLEKTYVAS – RIDIGDO 4-5 VLB TARYBOS

12-13 PASAKA

17-18 „AIDIJA“

RINKIMAMS ARTĖJANT

DIUSELDORFO VAIKAMS

AIDAI ŠTUTGARTE VLB INFORMACIJOS | 07 - 2019 | LIEPA 1


VOKIETIJOS LIETUVIAI KARTU APJUOSĖ PASAULĮ TAUTIŠKA GIESME

MIUNCHENAS

Redakcijos informacija Liepos 6 d., Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, lygiai 21 val. vietos laiku lietuviai visame pasaulyje giedojo „Tautišką giesmę“. Ši unikali tautos iniciatyva, palaikoma pavienių žmonių ir aktyvių bendruomenių, vos per dešimtmetį tapo gyva, mūsų laikų tradicija ir neatsiejama Lietuvos identiteto dalimi pasaulyje. Dalinamės akimirkomis iš tautinės giesmės giedojimo Hamburge, Miunchene, Niurnberge ir Hiutenfelde. Organizatorių nuotr.

HAMBURGAS

2 VLB INFORMACIJOS |07 - 2019 | LIEPA

NIURNBERGAS

HIUTENFELDAS


REDAKTORIAUS ŽODIS

Atvira ĹĄirdimi per pasaulÄŻ Kuomet manom, kad viskas jau iĹĄsakyta, gyvenimas padiktuoja naujĹł, graĹžiĹł minÄ?iĹł ir idÄ—jĹł. Jos nuolat gimsta Vokietijos lietuviĹł bendruomenÄ—s, pasaulio lietuviĹł mintyse. Ir net kai eilÄ™ metĹł judam viena, mums atrodanÄ?ia gera kryptimi, vis tik jÄ… keiÄ?iam. StengiamÄ—s pulsuoti aktualiomis tendencijomis ir mÄ…stom, kaip, atsiĹžvelgiant ÄŻ jas, gerinti mĹŤsĹł visĹł aplinkÄ…, bendruomenÄ™, kurioje gyvename. Gal ir neapÄ?iuopiam, nes lietuviĹĄkÄ… veiklÄ… kartais iĹĄties sunku apÄ?iuopti, o jos rezultatus ÄŻsidÄ—ti ÄŻ dÄ—ĹžutÄ™ bei apriĹĄti kaspinÄ—liu, taÄ?iau vis dÄ—lto tai kiek retesnis atvejis. BĹŤtent ĹĄiomis, pokyÄ?iĹł mintimis gyveno 70 iĹĄ 27 pasaulio valstybiĹł liepos 1-7 dienomis, susirinkÄ™ Nidoje ÄŻ PLB ir Pasaulio lietuviĹł jaunimo organizacijos lyderiĹł susitikimÄ…. Vokietijos lietuviĹł bendruomenei atstovavo VLB pirmininkas Alfred Herman. GarbÄ—s dalyvauti ir pristatyti mĹŤsĹł leidinÄŻ bei bendruomeniĹł veiklÄ… turÄ—jau ir aĹĄ. Stilizuotas Vytis – mĹŤsĹł visĹł kasdieniĹĄkai akiai priimtas matyti lietuviĹĄkas simbolis dar prieĹĄ porÄ… metĹł neĹžinojo savo tikrosios kilmÄ—s vardo Lietuvoje. Bet Ĺžinojo Amerikoje. BĹŤtent ten, Bostone, gimÄ— ĹĄis stilizuotas Vytis ir kiti lietuviĹĄkumo, patriotizmo simboliai, tapÄ™ neatsiejama ÄŻvykiĹł ir lietuviĹł gyvenimo dalimi. Gintaras Karosas, Vokietijoje gimÄ™s JAV lietuvis, yra tas Ĺžmogus, kurio 1972 metais kurtas stilizuotas Vytis puoĹĄia mĹŤsĹł visĹł krĹŤtines. Atradimas ir akibrokĹĄtas. Po tiek metĹł suĹžinoti ĹĄio VyÄ?io autoriĹł. Ĺ is ÄŻvykis paskatino JAV lietuvÄŻ surengti parodÄ… ir kalbÄ—ti apie ÄŻvykius, kuriĹł mes neĹžinojome, garsiai. Taip garsiai, kad ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio lietuviai suĹžinotĹł patriotinÄ—s simbolikos kilmÄ™ plaÄ?iÄ…ja prasme. NeÄŻkainojamas momentas ir atradimas. Beje, Venecijos „Auksinio liĹŤto“ apdovanota operos „SaulÄ— ir jĹŤra (Marina)“ idÄ—ja lietuviĹł galvose irgi gimÄ— Vokietijoje, Ĺ tutgarte. SimboliĹĄka, ar ne? Atviros ĹĄirdys atveria duris. Diuseldorfe prasivÄ—rÄ— lituanistinÄ—s mokyklos durys lietuviĹł vaikams, praviros tapo jos ir mums, „InformacijĹłâ€œ skaitytojams. Atviros durys ir ÄŻ Vokietijos lietuvio advokato puoselÄ—jamÄ… teisinÄŻ pasaulÄŻ, Ĺ tutgarto lietuviĹł bendruomenÄ—s ansamblio „RIDIGDO“ kasdienybÄ™ ir ĹĄirdingai vystomÄ… lietuviĹĄkÄ… meninÄ™ veiklÄ…. TÄ™siant apie menÄ…, duris ir langus muzikai pasiruoĹĄÄ™ atverti ir Berlyno lietuviai, norintys pradÄ—ti mokyti muzikos lietuviĹł ĹĄeimĹł vaikus. Nors vasara, rodos, poilsio metas, gimnazistams – etapas tarp buvusio ir naujo gyvenimo, kaip jau esu minÄ—jusi, vasaros laikotarpis pasaulio lietuviams – darbymetis. Susirinkimai, suvaĹžiavimai, valstybinÄ—s ĹĄventÄ—s, pokyÄ?iai, diskusijos, nauji planai. Atostogos naudojamos bendruomenÄ—s veiklai. Visa tai tam, kad nenustotume dÄ—lioti tĹł lietuviĹĄkumo ĹženklĹł pasaulyje. Noriu visiems Jums padÄ—koti, mielieji, kad nepaisant ne visada maloniĹł

Vyr. redaktorÄ— Evelina Kislych-Ĺ ochienÄ—

nutikimĹł, susiprieĹĄinimĹł ir kurstymĹł, nenustojame burtis, dalintis. Skubu sveikinti VLB valdybos narÄ™, lingvistÄ™ dr. SandrÄ… PetraĹĄkaitÄ™-Pabst su kilniu apdovanojimu – mokslo premija – uĹž tarptautinio lygio mokslo laimÄ—jimus ir bendradarbiavimÄ… su Lietuva ĹĄvietimo srityje. Tai neeilinis, pelnytas ir iĹĄpuoselÄ—tas ÄŻvertinimas uĹž ilgametÄŻ, nuoseklĹł ir prasmingÄ…, didĹžiulÄ™ iĹĄliekamÄ…jÄ… vertÄ™ turintÄŻ darbÄ… lietuvybÄ—s vardan. Tieskime rankas ÄŻ vienas kitÄ… ir laikykimÄ—s. Kaip tÄ…kart, prieĹĄ trisdeĹĄimt metĹł Baltijos kelyje, 650 km gyvojoje grandinÄ—je, turint vienÄ… tikslÄ…. BĹŤkime kartu ir puoselÄ—kime mus jungianÄ?iÄ…, lietuviĹĄkÄ… mintÄŻ. Ĺ iuo akcentu baigdama, linkiu ĹĄiltĹł, prasmingĹł momentĹł drauge ir gero skaitymo, naujĹł atradimĹł mĹŤsĹł Ĺžurnalo puslapiuose. Ĺ irdingai, Evelina Tomo Razmaus nuotr. VIRĹ ELYJE:

VOKIETIJOS LB VALDYBOS „INFORMACIJOS“

KVIEČIAME AUKOTI „INFORMACIJOMS“!

RedaktorÄ—: Evelina Kislych-Ĺ ochienÄ— evelina.kislych@vlbe.org redakcija@vlbe.org

Banko sÄ…sk.: Deutsche Bank Weinheim IBAN: DE94 6707 0024 0581 7978 00 BIC: DEUTDEDBMAN

Dizaineris: Elinas Venckus www.elinas-design.de

Verwendungszweck: auka Informacijoms IĹĄraĹĄome aukĹł paĹžymÄ….

Dėl reklamos „Informacijose“ ir VLB interneto svetainėje

Karolio GenuÄ?io nuotr.

-PSTDIFS 4US t D-68623 Lampertheim Tel.: 0162 5200 517

Der Bezug dieser Zeitschrift ist im Mitgliedsbeitrag enthalten

kreipkitÄ—s adresu: redakcija@vlbe.org

PLM2018 logotipas priklauso Š Tapatybe LT Ltd

VLB Valdybos „Informacijas“ galite skaityti internete adresu: https://vlbe.org/informacijos/, https://issuu.com/vlbe

Jana PolesÄ?iuk

Projektas „Vokietijos lietuviĹł periodika: istorijos iĹĄsaugojimas“: 4-5, 5-6, 9-10, 12-13, 17-18, 19-21, 22-24

VLB INFORMACIJOS | 07 - 2019 | LIEPA 3


AKTUALIJOS

VLB TARYBOS RINKIMAMS ARTĖJANT Dr. Sandra PETRAŠKAITĖ-PABST Ruošiantis naujiems Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) Tarybos rinkimams, dalinuosi savo įžvalgomis apie VLB ateities perspektyvas, viziją, uždavinius. Praeities, dabarties ir ateities dimensijos yra labai susiję. Ateitis visada išplaukia iš praeities, tad labai svarbu dar ir dar kartą sau priminti, kokios yra VLB istorinės ištakos, kokį istorinį ir dvasinį paveldą ji susikūrė, bei paklausti, kokie yra šiandienos iššūkiai ?

Kaip ir visos bendruomenės esame smarkiai paliesti globalizacijos procesų, rašytojo Tomo Venclovos žodžiais tariant, Lietuva „irgi globalizuojasi“, taigi ir Vokietijoje randasi daug daugiau lietuviškumo nei anksčiau, kartais net išnyksta ribos tarp užsieniečio ir čiabuvio, emigranto ar sugrįžusio iš emigracijos. Praėjus 30 metų nuo Baltijos kelio, matome, kad Lietuva pasiekė pripažinimą politinėse Europos struktūrose, tačiau Lietuvos kultūra dar vis tampa tam tikru atradimu Vokietijos žmonėms. Tad mums, Vokietijos lietuviams tenka dvigubas uždavinys – ne tik puoselėti, kurti savo lietuvišką kultūrą, bet ir būti jos ambasadoriais savo gyvenamoje aplinkoje, tai yra mokėti patraukliai papasakoti apie Lietuvos istoriją ar kitus kultūrinius reiškinius. Lietuvos Kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko žodžiais tariant, Lietuviai pasaulyje – tai sykiu Lietuvos valstybės ir respublikos dalis. Gal nebūtinai jos kūnas, gal tik svajonės, tačiau turinčios neįtikėtiną galią. Kas yra Vokietijos lietuvių bendruomenės Taryba? VLB Taryba yra 15 narių jungiantis aukščiausias bendruomenės valdymo organas, slaptu balsavimu renkamas trejiems metams. Tai yra ne tik mūsų VLB veidas, vizitinė kortelė, bet ir didžiausią atsakomybę prisiėmę asmenys. VLB Taryba rūpinasi bendruomenės turtu, savo metiniame susirinkime aptaria visoms Vokietijos apylinkėms bendrus reikalus, bendradarbiauja su Lietuvos ir Vokietijos institucijomis, su Pasaulio lietuvių bendruomene, numato gaires ateičiai, kaip pavyzdžiui priima nutarimus keisti Statutą. Koks buvo mano kelias į VLB Tarybą?

VLB Tarybos narė dr. Sandra Petraškaitė-Pabst

4 VLB INFORMACIJOS |07 - 2019 | LIEPA

Jau 20 metų kaip gyvenu Vokietijoje ir tiek metų esu Vokietijos lietuvių bendruomenės narė. Lietuvoje priklausiau moksleivių ir studentų ateitininkų organizacijai, tad visuomeniškumas ir bendruomeniškumas man visada buvo svarbūs gyvenimo principai. Nuo pat pradžių stengiausi susipažinti su Vokietijos lietuvių bendruomenės gyvenimu, dalyvavau kasmetiniuose dr. Vinco Bartusevičiaus organizuojamuose Lietuvių


kultūros instituto suvažiavimuose, kuriuose sėmiausi intelektualinio peno, susipažinau su vokiško žvilgsnio kampu į lietuvybės temas, pamažu brandinau supratimą apie skirtumus tarp lietuvių ir vokiečių mentaliteto. Būti mažos tautos atstovu yra labai didelis iššūkis kiekvienam bendratautiečiui. Jau 10 metų kaip su šeima gyvenu Štutgarte, 4 metus buvau Štutgarto lietuvių apylinkės pirmininkė, 7 metus – lituanistinės mokyklėlės „Traukinukas“ įkūrėja ir vadovė. Savo profesinėje srityje kaip vokiečių kalbotyros specialistė surinkau didelį bagažą žinių apie vaikų kalbos mokymosi ypatumus kitakalbėje aplinkoje. Kokios mano pareigos VLB Taryboje? Visomis žiniomis ir patirtimi norėjosi dalintis kuo plačiau, tad prieš tris metus kandidavau į VLB Tarybą ir buvau išrinkta. Jau trečius metus rūpinuosi Vokietijos lituanistinių mokyklų reikalais, informacijos sklaida, telkimu, jų vienijimu, rengdama viešas paskaitas apie daugiakalbystės iššūkius ir ypatumus, organizuodama lituanistinių mokyklų mokytojų sambūrius, suteikiant galimybę dalintis patirtimi ir kelti pedagoginę kvalifikaciją. Koks yra svarbiausias VLB tikslas? Lietuviškos tapatybės išsaugojimas ir perdavimas ateities kartoms išlieka kaip

pagrindinis VLB uždavinys ir iššūkis globalizacijos ir Europos integracijos laikais, ypatingai gyvenant už savo kalbinės tėvynės ribų. Apie lietuvių kalbos reikšmę, kaip kalba susirišusi su visu tautos būdu, siela, išmintim, atmintim, šaknimis ir, kaip per kalbą viskas perduodama naujom kartom, kaip kalbos skambesys, ritmas, ištarimo niuansai atveria visą potekstinį turinį, yra giliai apmąstęs Jonas Mekas: „Pamesk, prarask kalbą – ir pasidarysi, pamažu, lėtai, jau kitas, ir prapulsi kitame ir kitur.“ Visi kartu, Vasario 16-osios gimnazija, Kuratorija, VLB darbuojasi lietuvybės labui, jų nuopelnai yra neginčytini. Jie negali būti sumenkinami, ištrinami, ignoruojami. Šių institucijų reikalingumas yra neabejotinas, kaip šiemet, per Vasario 16-osios minėjimą Hiutenfelde kalbėjo LR Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, jos yra Lietuvos valstybingumo lopšys. Taigi, turime branginti pokario pabėgėlių kartos lietuvių patirtį, jausti atsakomybę ir pareigą, sąsajas su Lietuva, nuolat išlikti ieškojimo kelyje, kad kuo produktyviau pasitarnautume dialogo tarp Vokietijos ir Lietuvos vystymui, demokratinių vertybių iškėlimui, efektyviausių būdų lietuviškos tapatybės išlaikymo ir kūrimo suradimui. Kokios VLB Tarybos linkiu Vokietijos lietuvių bendruomenei? Linkiu, kad į naująją VLB Tarybą kandiduotų kuo daugiau įvairių sričių specialistų, galinčių profesionaliai kuruoti tokias skirtingas veiklos kryptis, kaip švietimas, kultūra, sportas, žiniasklaida, kūryba, mokslas, sielovada, politika ir kitas. Mūsų bendruomenės stiprybė glūdi įvairovės apjungime, mokėjime vesti konstruktyvius dialogus, iškeliant vertybes, reaguojant į kultūros ir politikos aktualijas. Rolando Purtulio nuotr.

TENDENCIJOS, INSTRUMENTAI – TRUMPAI APIE PASAULIO LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMĄ NIDOJE Dalytė KAZLAUSKAITĖ Tradicinis, kasmetinis diasporos lyderių suvažiavimas, kaip tarpinis aktualių diskusijų formatas prieš kas trejus metus šaukiamą PLB Seimą, šiemet buvo skirtas Pasaulio lietuvių metams pažymėti ir sulaukė 70 dalyvių iš 26 šalių, drauge sudėliojusių akcentus – siekius ir įrankius. Į Nidoje vykusį suvažiavimą atvyko lietuviai net iš Singapūro, nors ten dar nėra

bendruomenės padalinio. Nebuvo lietuvių tik iš Afrikos. Vokietijos lietuviams atstovavo – Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) pirmininkas Alfredas Hermanas, VLB „Informacijų“ redaktorė E. Kislych-Šochienė. Išeivijos lyderių suvažiavime ypatingas dėmesys buvo skiriamas diasporos politikos formavimui, tapusiam ypač aktualiam po Prezidento rinkimų ir referendumo dėl pilietybės išsaugojimo, kuomet užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai pademonstravo beprecedentį, tris kartus (lyginant su 2016 m. rinkimais) didesnį aktyvumą. Tad jo metu buvo vienbalsiai pritarta aktyvesniam diasporos siekiui įsitraukti į Lietuvos visuomeninį-pilietinį gyvenimą. PLB instrumentu šiam siekiui įgyvendinti įvardina atskirų rinkiminių apygardų užsienio lietuviams VLB INFORMACIJOS | 07 - 2019 | LIEPA 5


gardų užsienio lietuviams steigimo galimybę. Kaip lrytas.lt sakė PLB pirmininkė Dalia Henke, referendumo rezultatai prilygsta stebuklui. Dabar išeivijoje – kaip niekad anksčiau jaučiamas didžiulis susitelkimas. Pirmininkė pabrėžė, kad užsienyje gyvenantys lietuviai tikisi, kad naujasis šalies vadovas G. Nausėda sugebės rasti būdus, kaip įteisinti daugybinę pilietybę“, – bendraudama su lrytas.lt, sakė D. Henke. Ypatingas dėmesys buvo skirtas prieš 70 metų – 1949 metais sukurtai, brandintai ir į pasaulį išleistai, JE Valdo Adamkaus pasaulio lietuvių biblija vadinamai Lietuvių Chartai, kuri buvo parengta siekiant pagrindinio tikslo – suburti išsisklaidžiusius tautiečius. Tuomet ji tapo visų lietuvių bendruomenių moraline nuostata ir XX a. antrojoje pusėje padėjo išlaikyti lietuvybę. Suvažiavime nuosekliai aptartos Chartos nuostatos. Visi suvažiavimo dalyviai vienareikšmiškai pritarė visiems jos straipsniams ir jų šiandieniniam aktualumui. Chartą sudaro įžanginė dalis ir 13 straipsnių, svarbiausias jų – vienuoliktas, kuriame skelbiamas tautinis solidarumas, lietuvių tautiniai simboliai. Įžangoje nusakomi lietuvių tautos siekiai – gyventi laisvai ir nepriklausomai, išlaikyti kalbą, tradicijas. Chartos straipsniuose aptariama tautos, žmogaus, lietuvio, kalbos, šeimos, kultūros, valstybės, mokyklos, draugijų, spaudos, istorijos reikšmė. Charta pabrėžė lietuvių pastangas išsaugoti nepriklausomos Lietuvos tradicijas, kvietė lietuvius puoselėti tautinį patriotizmą, laisvės ir demokratijos siekius. Suvažiavimo metu pasaulio lietuviai išskyrė ir bendras, 47nias pasaulio lietuvių bendruomenes vienijančias tendencijas: - Didėjanti galimybė dalyvauti valstybės gyvenime (stiprėja dialogas su institucijomis); - Augantis lietuvių bendruomenių skaičius; - Didėjanti laikina migracija; - Stiprėjantys Lietuvos regionai (diasporos ryšys su jais); - Tendencingas diasporos lūkesčių ir poreikių kokybės augimas; - Spartėjantys asimiliacijos procesai;

Suvažiavimo dalyviai

6 VLB INFORMACIJOS |07 - 2019 | LIEPA

- Besikeičianti tautinio identiteto svarba; - Didėjanti verslo relokacija (reemigracija); - Augantis priešiškos propagandos intensyvumas; - Mažėjanti atskirtis tarp jie ir mes; - Subjektyvios pozicijos trukdis bendram objektyvumui; - Spartėjantys neformalūs judėjimai; - Silpnėjanti efektyvi komunikacija; - Didėjantis pasitikėjimas bendruomenėmis; - Didėjantis mišrių šeimų skaičius; - Auganti konkurencija dėl rėmimo lėšų; - Augantis nestabilumas dėl pasaulinių tendencijų; - Gerėjantis Lietuvos įvaizdis pasaulyje; - Nemažėjanti takoskyra tarp kartų ir regionų. Suvažiavime dalyvavo: Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis, LR Seimo ir PLB komisijos pirmininkas Antanas Vinkus, LR Seimo nariai Stasys Tumėnas, Vytautas Juozapaitis ir Žygimantas Pavilionis, VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis, VDU docentas Rytis Zemkauskas, URM atstovai Marijus Gudynas ir Rytis Paulauskas, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius ir kiti aukšti LR institucijų pareigūnai. Evelinos Kislych-Šochienės nuotr.


VOKIETIJOS LIETUVEI SKIRTA PREMIJA UŽ MOKSLO PASIEKIMUS

Mokslo premijos laureatė, Vokietijos lietuvė dr. Sandra Petraškaitė-Pabst

15 min.lt, Redakcijos informacija Švietimo, mokslo ir sporto ministerija penkiems išeivijoje gyvenantiems lietuviams skyrė premijas už tarptautinio lygio mokslo laimėjimus ir bendradarbiavimą su Lietuva. Šiemet jų tarpą papildė ir premiją už savo mokslinę ir šviečiamąją veiklą, propaguojančią lietuviškos tapatybės išlaikymo ir perdavimo užsienyje svarbą pelnė Vokietijos lietuvė, ilgametė ir aktyvi Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos narė dr. Sandra Petraškaitė-Pabst. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iškiliausiems užsienyje gyvenantiems lietuviams mokslo premijas skiria jau 2007 metų, iki šiol jas yra gavę 34 mokslininkai. Premijų tikslas – skatinti išeivi-

jos mokslininkus puoselėti lietuvybę ir siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų glaudžius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene, aktyviai dalyvautų užsienio lietuvių bendruomenių veikloje. Vilniaus universitete studijavusi vokiečių kalbotyrą Sandra Petraškaitė-Pabst daktaro disertaciją apgynė Manheimo universitete, joje tyrė žiniasklaidoje vartojamų metaforų ypatumus politinių permainų kontekste. 2006–2016 m. Vokietijos universitetuose dirbo germanistinės lingvistikos dėstytoja, analizavo kalbinius bei kultūrinius fenomenus vokiečių ir lietuvių kalbų lyginamuoju pagrindu, vykdė bendrus projektus su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis. 2011 m. Štutgarte įkūrė lituanistinę mokyklėlę, kuri sėkmingai veikia iki šiol. Su Vokietijos lietuvių bendruomene dr. S. Petraškaitė-Pabst dalijasi asmenine ir moksline patirtimi paremtomis teorijomis apie daugiakalbystės naudą asmenybės raidai. Iškilminga mokslo premijų užsienio lietuviams teikimo ceremonija numatoma lapkričio 14-16 dienomis Kaune vyksiančio XVI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo metu. Omri Hadar nuotr. VLB INFORMACIJOS | 07 - 2019 | LIEPA 7


VYTIS – LIETUVOS IR LIETUVIŲ Evelina KISLYCH- ŠOCHIENĖ Prieš metus Lietuvos žiniasklaida mirgėjo antraštėmis: „Lietuva turi sužinoti tiesą apie stilizuotą Vytį.“ Kokia ji? Lietuva tik dabar atrado stilizuoto Vyčio – Atgimimo tautinės simbolikos autorių – lietuvių šeimoje Vokietijoje gimusį JAV lietuvį Gintarą Karosą. Amerikos lietuvis pareiškė, kad Lietuvoje nemažoje dalyje parduodamos patriotinės atributikos ir net kai kuriose įstaigose naudojamas stilizuotas Vytis yra jo anksčiau turėtos įmonės „Baltic Associates” autorinis darbas. Kaip rašoma Lietuvos spaudoje ir kaip kalba pats G. Karosas, iki šiol įspūdingojo raitelio, tuo pačiu ir kaukiančio geležinio vilko autorystė Lietuvoje nebuvo žinoma. G. Karosas ne tik pareiškė, bet ir neginčijamais dokumentais įrodė, kad kalba tiesą – plačiai Lietuvoje paplitusi Vyčio versija dar prieš Atgimimą buvo sukurta jo veikusioje įmonėje Bostone, JAV. Dienos šviesą išvydo neeilinė paroda „Vytis – Lietuvos ir lietuvių“ apie Jungtinėse Amerikos Valstijose per pastaruosius keturis dešimtmečius kurtus tautinius simbolius, puoselėtą istorinę atmintį. Paroda atidaryta kovo 11 d., Vitražo galerijoje (Seimo I rūmai) Vilniuje, toliau keliavo į Nidą, bus rodoma keliuose šalies muziejuose, o paskui pasieks savivaldybių bibliotekas, kultūros centrus. Ši, neįkainojama, istoriją menanti ir aiškinanti paroda supažindina su lietuvių visuomenės Amerikoje pasipriešinimo Sovietinei Lietuvos okupacijai ženklais, išeivijoje gimusiais vyčiais, geležiniais vilkais, Amerikos lietuvių

Gintaras Karosas

8 VLB INFORMACIJOS |07 - 2019 | LIEPA

bendruomenėje platintais plakatais, patriotinių organizacijų simbolika. Ši Lietuvos valstybingumą menanti simbolika jau 1988 m. pasiekė laisvėjantį kraštą, buvo naudojama daugiatūkstantiniuose mitinguose, tapo mūsų kasdienybės dalimi. Tarp jų yra ir simbolių, labai prigijusių šiandieninėje Lietuvoje: jie naudojami „Lietuvos geležinkelių“, milijoniniu tiražu platinami Lietuvos pašto, mielai naudojami ir garsių lenktynininkų, ir eilinių vairuotojų. Parodą padėjo rengti Vyčio paramos fondas, neseniai kartu su G. Karosu Floridoje pristatęs parodą apie Jungtinėse Valstijose gyvenusius 130 Vyties Kryžiaus kavalierių. Kilnojama ir mobili paroda gali keliauti po viso pasaulio bendruomenes. G. Karosas atviras informacijos sklaidai ir jos pasidalinimui – mielai pristatys ją ir Jūsų bendruomenėse. Dėl šios galimybės prašome kreiptis į Vyčio paramos fondo pavaduotoją Vilių Kavaliauską: vycioparamosfondas@ gmail.com arba į gerb. G. Karosą: gkvytis@gmail.com Žygimanto Gedvilos_15min.lt, G. Karoso asmeninio archyvo nuotr.

Lipdukas JAV Prezidento R. Reagano rankose


ŠVIETIMAS

KELIONĖ Į VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJĄ Asta KORINTH Kaip ir kiekvienais metais Vasario 16-osios gimnazija ir Vokietijos lietuvių bendruomenė organizavo Joninių šventę. Šiais metais į šventę

jau savo akimis pamatyti ir pajausti tą Vokietijoje kuriamą lietuvybę. Nusivilti neteko, nes kiekvienas medis, kiekvienas vėjo gūsis gimnazijos teritorijoje leidžia alsuoti lietuvišku oru. Neišdildomą įspūdį paliko visų šiltas ir

išsiruošė ir grupė Hamburgo lietuvių – Hamburgo mokyklos ,,Abėcėlė” vadovė Vitalija Fabian pakvietė visus norinčius kartu keliauti į Vasario 16- osios gimnaziją. Vykome ne tik švęsti Joninių šventės, bet ir susipažinti su mūsų visų, Vokietijos lietuvių, pasididžiavimu – Romuvos pilimi, kuri yra tapusi lietuvių namais, bei Vasario 16-osios gimnazija. Pati šventė buvo šauni ir įvairi, kadangi galėjome mėgautis skaniais patiekalais, šokti, dainuoti, žiūrėti mokinių pasirodymus, pinti vainikus, stebėti krepšinio varžybas, o taip pat susipažinti iš arčiau su pačia gimnazija, jos darbuotojais. Likę nakvoti hamburgiškiai išbandė ir bendrabučio lovų patogumą, susipažino su kai kuriomis mokinių bendrabučio taisyklėmis. Štai kaip apie kelionę atsiliepė patys keliauninkai: Irena: Norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti visiems organizavusiems ir pakvietusiems į šią kelionę. Kelionė buvo įdomi ir naudinga. Turėjau labai gerą progą pabendrauti su savo tautietėmis, pora mokinukų. Su dideliu džiaugsmu ir susižavėjimu stebėjau, kaip visi gražiai bendrauja lietuviškai. Kadangi pati esu lietuvė, norė-

Hamburgo lietuviai Hiutenfelde VLB INFORMACIJOS | 07 - 2019 | LIEPA 9


nuoširdus priėmimas. Tai tik įrodo, kokie mes, tautiečiai, esame vieningi. Šventės programa buvo turininga ir įvairi. Vienas renginys vijo kitą renginį. Nuostabu… Pedagogų atsidavimas savo darbui tiesiog spinduliavo ir džiugino visus aplinkinius. Direktorė Irena kvietė lietuvaičius ne tik žodžiu, bet ir gestų, kūno kalba čia atvykti mokytis. Ji maloniai aprodė gimnazijos patalpas, mokinių miegamuosius kambarius, papasakojo apie gimnazistų gyvenimo sąlygas, jų galimybes siekiant užsibrėžtų tikslų. Direktorė ypač akcenatavo tai, jog gimnazija suteikia didžiules galimybes atrasti save. Pedagogai visada pasiruošę jaunam žmogui patarti ir padėti. Kad ir kaip gaila, bet šventė baigėsi. Esu labai laiminga, kad nepatingėjau vykti į Joninių šventę, nes joje atradau ,,naująją” Lietuvą. Būtų nuostabu, jei tai taptų nauja tradicija ir ateinančiais metais daugelis atvyktų Joninių švęsti į V.Gimnazijos išpuoselėtą parką. Ačiū labai. Jonukas: (,,Abėcėlės” mokinukas): Man kelionė labai patiko. Džiaugiuosi, jog kelionės metu galėjau pamatyti kalnus. Šventė buvo labai smagi, nes joje sutikau daug kitų lietuvių vaikų, susipažinau su jais. Vis prisimenu, koks didelis buvo Joninių laužas. Po ekskursijos pasakiau mamai, kad norėčiau čia mokytis ir gyventi. Jonuko mama: Mano vaikas pamatė, kad Vokietija labai didelė, to nepaaiškinsi, tai reikia pajausti.O svarbiausia, kad tai buvo puiki galimybė pajusti bendrystę su savo šaknimis. Gimnazijos istorija labai įdomi. Pasirodo, jog joje pabuvojo daug Lietuvai svarbių žmonių. Neįtikėtina, kad toks mažas švyturėlis didelėje jūroje gali turėti reikšmės… Ko gero, būtent tai man ir buvo svarbiausia šioje kelionėje

– atrasti mūsų tautos savitumą ir pajusti, kad net būdami maži, drauge mes esame labai dideli. Ačiū už pakvietimą vykti kartu. Virginija: (,,Abėcėlės’’ mokytoja): Visada norėjau aplankyti lietuvišką gimnaziją Vokietijoje. Nemaniau, kad pavyks tai padaryti taip greitai. Tačiau Hamburgo lietuvių mokyklėlės projekto dėka pavyko įgyvendinti savo norą. Esu labai dėkinga už suteiktą galimybę. Gimnazija paliko didžiulį įspūdį. Lietuviškus šokius šokantis ir dainuojantis jaunimas džiugino širdį. Šventė buvo puiki, buvo smagu susitikti su naujais žmonėmis. Kiekvienam patarčiau apsilankyti lietuvišką identitetą ir dvasią išlaikančioje gimnazijoje Vokietijoje. Muzika, choreografija, menas, motyvuoti mokiniai yra kiekvienų tėvų svajonė. Nors kelionė buvo tolima ir varginanti, tačiau žaidimai, skanumynai ir didžiulis laužas pradžiugino vaikus labiausiai. Vitalija: (Hamburgo lituanistinės mokyklos ,,Abėcėlė” vadovė): Į šią Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos remiamą projektinę kelionę vyko Hamburgo lituanistinės mokyklos mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai. Į Vasario 16-osios gimnaziją vykau su šeima, nes labai norėjau vyrui ir dukrai parodyti lietuviškąją salą Vokietijoje. Buvome sužavėti dainuojančiu, šokančiu, kuriančiu gimnazijos jaunimu. Jie noriai dalinosi savo žiniomis ir gebėjimais. Mūsų dukra Sofija džiaugėsi pasigamintu kaklo papuošalu ir meistriškai ištapytu veidu. Ji žaidė su lietuvaičiais iš visos Vokietijos. Aš labaí džiaugiuosi asmeninėmis pažintimis su lituanistinės mokyklos mokytoja Dalia ir gimnazijos direktore Irena. Visiems kelionė buvo turtinga įspūdžiais, kurie dar ilgai neišblės. Esame labai dėkingi kelionės ir šventės organizatoriams. Asm. archyvo nuotr.

10 VLB INFORMACIJOS |07 - 2019 | LIEPA


ATGIJANTIS LITUANISTINIS ŠVIETIMAS KELNO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

Laura REUTER

Prieš keletą metų Kelno lituanistinei mokyklėlei „Nemunėlis“ sustabdžius savo veiklą, tik praeitų metų pavasarį šeimos su vaikais vėl pradėjo kartą per mėnesį susitikti pabendrauti viename iš miesto parkų. Susitikimų metu kilusi idėja ir netikėtai surastos tam idealiai tinkamos patalpos, bendradarbiaujant su draugija „MehrSprache e. V.“, peraugo į projektą, kuriuo tikimasi atgaivinti neformalų lituanistinį vaikų ugdymą Kelno miesto lietuvių bendruomenėje. Šių metų sausio 27 dieną į pirmąjį lituanistinės žaidimų grupės ikimokyklinukams „Augu pasaulio lietuviu“ užsiėmimą susirinko net keturiolika šeimų. Grupės tikslas – daugiakalbėje aplinkoje augantiems vaikams sukurti vokiškai terpei alternatyvią lietuvišką erdvę ir ten stiprinti šnekamąją lietuvių kalbą, skatinti tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą, keistis informacija ir gilinti žinias apie daugiakalbystę. Tuo tarpu galimybė

dalyvauti bendrijos „MehrSprache e.V“ organizuojamuose renginiuose taip pat suteikia progą susipažinti su kitų šalių kultūromis ir jų kalbomis, bei tuo pačiu atstovauti Lietuvai ir lietuvių kalbai. Viena iš tokių bendrų iniciatyvų, į kurią iškart įsitraukė ir Kelno lituanistinė žaidimų grupė, yra knygų gimtąja kalba skaitymas vaikams miesto bibliotekoje. Kovo 9 d. visi susidomėję buvo kviečiami kartu skaityti M. Marcinkevičiaus ir A. Kiudulaitės knygą „Draugystė ant straublio galo“. Taip pat vienas įsimintesnių praeito pusmečio užsiėmimų buvo motinos dienos šventė. Šia proga vaikams ir jų tėveliams dainavo Kelno ansamblis „Lietvėja“, kuris skaičiuoja jau septintus savo veiklos metus. Jie nuolat koncertuoja įvairiuose Vokietijos lietuvių bendruomenių organizuojamuose renginiuose, o pernai jiems netgi pavyko sudalyvauti Vilniuje vykusioje Lietuvos šimtmečio dainų šventėje. Prieš atsisveikinant vasaros atostogoms paskutinį birželio sekmadienį visi dar kartą susitiko draugijos „MehrSprache e. V.“ organizuotame piknike, kurio metu buvo pinami Joninių vainikai ir tuo pačiu kalbama apie šios šventės tradicijas Lietuvoje. Lituanistinė žaidimų grupė ikimokyklinukams „Augu pasaulio lietuviu“ naujus mokslo metus pradės rugsėjo 1 d., o liepą ir rugpjūtį, tęsiant pernai metų tradiciją, šeimos vėl bus kviečiamos susitikti pabendrauti parke. El. p. pasiteiravimui: augukelne@gmail.com Asm. archyvo nuotr.

Lituanistinis švietimas Kelne – atgyja VLB INFORMACIJOS | 07 - 2019 | LIEPA 11


PASAKA DIUSELDORFO VAIKAMS Evelina KISLYCH- ŠOCHIENĖ Pasaka virto realybe. Trys jaunos, aktyvios, kaip pačios teigia, susitikusios tinkamu laiku, Vokietijos lietuvės – Aurelija, Vitalija ir Agnė – smagiausiais ir įdomiausiais metodais sieks lituanistinio švietimo rezultatų Diuseldorfe čia veikiančioje „Pasakos“ lituanistinėje mokykloje. Tačiau svarbiausia akimirka bus tuomet, kuomet vaikai su nekantrumu lauks pamokų ir susitikimų. Kalbiname mokyklėlės iniciatores ir įkūrėjas – Aureliją Hadding, Vitaliją Huber ir Agnę Thomas. Kas paskatino Jus imtis šios mokyklėlės įkūrimo? 2018 metų gale susikūrusios Diuseldorfo lietuvių bendruomenės susitikimų metu greitai tapo aišku, kad tiek šiame mieste, tiek aplink jį yra nemažai lietuvių ar mišrių šeimų, auginančių vaikus. Jau pirmo susitikimo metu buvo juokaujama, jog būtų smagu atidaryti lietuvių mokyklą. Vėliau vis daugiau ir rimčiau buvo imta kalbėti apie lietuviškos mokyklėlės poreikį. Kadangi mes pačios auginame vaikus, kuriuos mokome lietuvių kalbos, pasakojame jiems apie mūsų gimtinę bei kultūrą. Todėl nutarėme įkurti vietą, kurioje vaikai galėtų smagiai praleisti laiką lietuviškoje aplinkoje bei susirasti draugų. Šiam susikūrimui didžiausią įtaką padarė tai, kad mes, mūsų komanda, susitiko tinkamu laiku. Greitai pamatėme, kad ilgai nešiotos idėjos ir vizija sutampa. Kokia šios mokyklėlės vizija bei tikslai? Pagrindinis mūsų komandos uždavinys – lietuvių kalbos, kaip

12 VLB INFORMACIJOS |07 - 2019 | LIEPA

kalbinio, kultūrinio ir tautinio identiteto pagrindo, ugdymas. Savo tikslo planuojame siekti vaikams smagiausiais ir įdomiausiais metodais: per dainas, pasakas, piešimą, žaidimus, minint tradicines lietuvių šventes, šokant, vaidinant. Labiausiai tikimės, kad galėsime sukurti vaikams įdomią ir smagią aplinką, kurioje jie galės išmokti naujų dalykų apie Lietuvą, jos kultūrą, galbūt išgirs negirdėtų lietuviškų pasakų ar dainų, o gal atras naujų draugų ir su nekantrumu lauks kitų susitikimų. Kiek lietuvių vaikų apytiksliai gyvena Diuseldorfe? Kiek jų lanko mokyklėlę? Galime tik spėlioti... Diuseldorfe ir aplink jį gyvena maždaug apie 100 vaikų, nors gal ir daugiau. Remiantis socialiniuose tinkluose atlikta apklausa bei kitų mokyklėlių praktika, mūsų mokyklėlėje bus sudaromos dvi grupės po 15 vaikų, t. y. ikimokyklinio amžiaus grupė ir mokyklinio amžiaus vaikų grupė. Papasakokite apie save? Ar Jūs visada dirbote pedagoginį darbą, ar tai Jūsų hobis? Kokio dydžio mokytojų komanda dirba su vaikais? Dvi iš mūsų mokyklėlės steigėjų, Vitalija ir Aurelija, turi teisinį išsilavinimą ir atlieka su šia sritimi susijusius darbus. O štai Agnė yra socialinė darbuotoja, kuri Vokietijos švietimo sistemoje dirba beveik 10 metų. Ji šiuo metu dirba profesinio orientavimo srityje su paaugliais bei jaunimu dviejose mokyklose Diuseldorfe. Mums labai pasisekė, nes mūsų bendruomenę sudaro nuostabūs nariai. Viena iš jų yra Ligita. Ji daugelį metų Lietuvoje dirbo pradinukų mokytoja,


Lituanistinis švietimas – neįkainojama vertybė

o mokyklėlėje bus mokyklinės grupės mokytoja. Žydrė yra vaikų darželio auklėtoja. Ji su Agne, kuri turi daug asmeninės patirties auklėjant mažiausiuosius, bus ikimokyklinės grupės mokytojos. Visos su džiaugsmu ir dideliu entuziasmu sutiko priimti šį iššūkį – mokyti ir ugdyti mokyklėlės vaikus. Kur galima rasti mokyklėlės patalpas? Ar mokslas šioje mokyklėlėje yra mokamas? Mokyklėlės patalpos yra Diuseldorfo centrinėje dalyje. Ypač džiaugiamės jas radę, nes tai specialiai vaikams pritaikytos patalpos. Užsiėmimai vyks kas antrą sekmadienį, startuojant labai simboline ir reikšminga diena – rugsėjo pirmąja. Vienos dienos mokyklėlės užsiėmimų kaina 10 eur. ikimokyklinukams ir 15 eur. mokyklinio amžiaus vaikams. Broliams bei seserims taikoma 50 proc. nuolaida. Ar Jūs bendradarbiaujate su kitų Vokietijos bendruomenių mokyklėlėmis ir turite su jomis kontaktą? Kadangi mokyklėlę kūrėme nuo pat pamatų, mums dažnai iškildavo daug klausimų, į kuriuos nežinojome atsakymų. Todėl ypač norime padėkoti už pagalbą Sandrai Petraskaitei-Pabst, VLB valdybos narei švietimo reikalams, bei Hamburgo mokyklai. Jų sukaupta patirtis, kuria su mumis pasidalino, ir paskatinimas leido mums tvirčiau žengti pirmuosius žingsnius. Net neabejoju, kad jų dėka netrukus pasieksime savo tikslų. Ką galite patarti ir ko palinkėti bendruomenėms, kurios dar neturi mokyklėlės, tačiau norėtų ją įkurti?

Diuseldorfo lituanistinės mokyklos įkūrėjos ir LB pirmininkas Augustas Šernius

Manome, kad kuriant mokyklėlę labai svarbu turėti stiprią komandą ir ilgalaikę viziją. Palinkėtume ryžto, prisiimant atsakomybę. Kaip Jūs manote, kokią įtaką mišrių šeimų, gyvenančių ne gimtinėje, gyvenimuose turi pilietiškumas ir lituanistinis švietimas - savo tėvų (vieno iš tėvų) identiteto pažinimas ir puoselėjimas? Pasaulis keičiasi ir globalėja labai greitai. Vienintelis orientyras tarp daugybės kultūrų, skirtingų elgesio normų kiekvienam turėtų būti tikrosios vertybės, tarp kurių ir savojo identiteto formavimas, pilietiškumo išsaugojimas. Ši užduotis pirmiausia tenka tėveliams, kurie turi būti sąmoningi ir suvokti, jog yra pagrindiniai lietuvybės skleidėjai bei tradicijų nešėjai. Nesvarbu, kokiame krašte gyventume, visuomet galime išlikti lietuviais (į pagalbą pasitelkdami tiek naująsias medijas, tiek gyvendami ir besilaikydami tradicijų). O svarbiausia – visa tai būtina perduoti savo vaikams. Asmeninio Diuseldorfo lituanistinės mokyklos archyvo nuotr.

Prisaikdinta vertėja lietuvių|rusų| vokiečių klb. Maybachstraße 1 48 145 Münster Mobil: +49179.5877720 Fax: +49251.395 56074 mail:ingrida.k@gmail.com

www.dolmetscher-venckus.de VLB INFORMACIJOS | 07 - 2019 | LIEPA 13


ĮKVEPIANTIS UŽSIENIO LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ MOKYTOJŲ SEMINARAS ANYKŠČIUOSE Dalė KRIŠČIŪNIENĖ Anykščiuose birželio 18–20 dienomis vyko užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojų ir švietimo tarybų pirmininkų seminaras. Mokymų dalyvius sveikino Anykščių meras Sigutis Obelevičius, PLB pirmininkė Dalia Henke, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė ir kt. Seminare dalyvavo lituanistinių mokyklų mokytojai iš įvairių pa-

Ilgametė pedagogė D. Kriščiūnienė drauge su vaikais

14 VLB INFORMACIJOS |07 - 2019 | LIEPA

saulio šalių: Belgijos, Australijos, Amerikos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Norvegijos, Argentinos, Ispanijos, Italijos, Kanados, Urugvajaus. Mūsų gimnazijai atstovavo šeštadieninės lituanistinės mokyklos mokytoja Dalė Kriščiūnienė. Seminaro metu Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė supažindino su lituanistinio švietimo aktualijomis ir perspektyvomis. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas Norbertas Černiauskas savo paskaitoje ir praktiniame darbe siūlė didelį dėmesį lituanistinėse mokyklose skirti Lietuvos istorijos pamokoms. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro skyriaus vedėja, pristatė Lietuvių kalbos testavimo sistemos kūrimo eigą. Airijos Kavano lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ mokytoja Donata Simonaitienė pasidalino integruotos programos taikymo patirtimi Airijos mokyklose. Šie metai yra ne tik Pasaulio lietuvių, bet ir Juozo TumoVaižganto metai. Kultūrinės programos metu lankėmes rašytojo gimtinėje Malaišiuose, muziejuje Kunigiškėse, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje. Kelionės metu girdėjome ištraukų iš rašytojo kūrybos. Jas skaitė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Elona Bagdanavičienė. To krašto muziejininkas Raimondas Guobys, tikras Juozo Tumo-Vaižganto dvasios įkvėpėjas ir puoselėtojas, linksmas, kantrus pokštininkas, geras pasakotojas ir daininkas, mus globojo visą dieną. Muziejininkas Vytautas Bagdonas mums leido pasijusti Juozo Tumo-Vaižganto pradžios mokyklos mokinukais. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje lietuvių kalbos pamoką mums vedė Dangira Nefienė – Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. Šios


pamokos metu dar labiau nugrimzdome į Juozo Tumo-Vaižganto laikus, pajutome jų dvasią. Dėkojame seminaro organizatoriams – Švietimo mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėjai Virginijai Rinkevičienei bei visai jos komandai, įdėjusiai daug pastangų, kad seminaras vyktų sklandžiai, produktyviai, turiningai ir įdomiai. Apie seminarą D. Kriščiūnienę kalbina dr. Sandra Petraškaitė-Pabst. Prašau trumpai papasakoti apie savo pedagoginę patirtį. Kaip Jums patinka darbas lituanistinėje mokykloje? Įvardinkite iššūkius ir teigiamus dalykus savo darbe. Turiu didelę pedagoginio darbo patirtį. Nuo 2017 metų dirbu Vokietijoje Vasario 16 – osios gimnazijoje religijos ir Lietuvos istorijos mokytoja. Tais pačiais metais gavau pasiūlymą dirbti gimnazijos lituanistinėje mokykloje. Darbas lituanistinėje mokykloje man labai patinka. Džiaugiuosi galėdama prisidėti prie meilės Tėvynei puoselėjimo mažųjų lietuvių širdelėse. Smagu kartu su vaikais aptarti kalendorinių lietuvių šven-

čių papročius ir tradicijas, supažindinti mažuosius su didinga mūsų šalies istorija. Sudėtinga dirbant yra tai, kad labai skiriasi vaikų lietuvių kalbos mokėjimo lygis, norėtųsi, kad kiekvieno vaiko lietuvių kalbos žodynas taptų gausesnis ir taisyklingesnis. Užsienio lietuvių lituanistinių mokyklų mokytojų seminare dalyvavote pirmą kartą. Kaip ketinate pasinaudoti įgytomis žiniomis Vasario 16-osios šeštadienines mokyklos darbe? Kokia mintis, kokia nauja idėja Jus sužavėjo ir sužadino norą pritaikyti mokykloje kitų mokslo metų metu? Seminaro metu įgytas žinias naudosiu dirbdama su vaikais. Į lietuvių kalbos pamoką integruosiu naujai išleistos ir seminaro metu pristatytos Noberto Černiausko knygos skirtos Lietuvos istorijos pamokoms medžiagą. Supažindinsiu mažuosius su Juozo Tumo Vaižganto kūryba ir asmenybe. Padovanotus ministerijos vadovėlius naudosiu pamokų metu kaip pagalbinę priemonę lietuvių kalbos ugdymui. Kokių praktinių patarimų Norbertas Černiauskas suteikė istorijos dėstymui lituanisitinėse mokyklose? Gal galite pateikti keletą pavyzdžių? Labai patiko gerbiamo Norberto Černiausko siūloma idėja mokyti vaikus istorijos per pažintinius procesus, teoriją pateikti per praktiką į pagalbą pasitelkiant dailę, technologijas, tam istoriniam laikmečiui būdingas sąvokas, posakius, žodžius. Dėkojame už pokalbį. Asm. archyvo nuotr. Asmeninio archyvo nuotr.

ŠVIETIMO KOMISIJOS SKELBIMAI Sandra Petraškaitė-PABST Lituanistinių mokyklų mokytojų sambūris „Efektyviausi lietuviškos tapatybės išlaikymo ir perdavimo būdai“ vyks š. m. spalio 18-20 dienomis, Hiutenfelde. Programoje: Vilniaus lietuvių namų užsienio lietuvių švietimo skyriaus vyresniosios metodininkės Vilma Vilkytė-Žeimantaitienė ir Janina Varnienė pristatys aktyviuosius mokymo metodus, supažindins su gausia internetine medžiaga, kuria galima naudotis ruošiantis pamokoms, paverčiant kiekvieną veiklą žaidimu, pateikiant ją kaip iššūkį. Lietuvių kalbos dėstytoja Vaida Našlėnaitė-Eberhardt iš Frankfurto Baltistikos centro pasidalins savo darbo

patirtimi su studentais, dr. Lina Pranaitytė-Wergin pristatys lietuvių sutartinių giedojimo meną su jo subtilybėmis, Lina Lefteri dalinsis mintimis ir įžvalgomis apie savo daugiakalbio (anglų, lietuvių, graikų ir vokiečių) auklėjimo patirtis šeimoje. Visiems dalyviams bus įteikiami Lietuvos valstybės akredituoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Visų lituanistinių mokyklų mokytojų prašyčiau registruotis iki spalio 1 d. bei atlikti namų darbų užduotį, tai yra aprašyti savo įdomiausią pamoką, joje naudotą metodą ir atsiųsti adresu : Sandra.petraskaite-Pabst@vlbe.org Rugsėjo 22 dieną Hiutenfelde, Rennhofo pilyje, minėsime « Baltų vienybės dieną ». Frankfurto liuanistinės mokyklos « Ąžuoliukas »mokiniai ir jų vadovė Nijolė Balčiūnienė bei Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos moksleivių ansamblis, vadovaujamas Indrės Medalinskienės kviečia visus norinčius ne tik pasiklausyti baltiškų melodijų, bet ir pagilinti savo žinias apie savo baltiškas ištakas. VLB INFORMACIJOS | 07 - 2019 | LIEPA 15


PASITIKĖJIMU GRĮSTA KLASTERYSTĖ. KAS TAI? Doc. Dr. Giedrė KVIESKIENĖ Europos Sąjungos socialinės politikos strategijoje teigiama, kad socialinė klasterystė yra vienas iš socialinės politikos modernizavimo ir socialinės integracijos Europoje instrumentų. Pasitikėjimu pagrįstas socialinės klasterystės modelis siūlo socialinę mediaciją su kaimynais, bendradarbiais, tautiečiais, kai siekiama sutarti dėl visiems svarbių tikslų. Pasitikėjimas padeda kurti šeimos, bendruomenės, regionų, valstybės ir tarptautinių bendrijų gerovę, ugdo dalijimosi kultūrą. Pasitikėjimu grįsta socialine klasteryste, tinkloveikla yra paremti sėkmingi Skandinavijos valstybių ir bendruomenių modeliai. Socialinės klasterystės modeliu paremtus tyrimus, paslaugų ir virtualius mokymosi modulius kuriami Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų, kartu su savo socialiniais partneriais nuo 2009 metų. Socialinio klasterio prototipai pradėti konstruoti kartu su Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, kuri inicijavo dalykines keliones po Danijos

švietimo, socialines ir kultūros institucijas, (1993-2004 m. apsilankė per 2000 įvairių organizacijų atstovų), o JAV Pilietinių organizacijų centro dėka ugdymo, JAV mokyklose, universitetuose, pilietinėse ir atstovaujančiose valdžios institucijose apsilankė per 200 profesionalų. Kelionių metu sukaupta patirtis, ekspertų apklausa ir išanalizuotos lokalinės, regioninės ir globalios partnerytės tapo modeliuojamo socialinio klasterio lokaliame, regioniniame ir nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyse prototipu. Socialinio klasterio modelis konstruojamas per profesionalus, kurie geba taikyti sėkmės atvejus, skatinant švietimo institucijų lyderystę. Modelio prototipai ir sėkmės atvejai pristatomi straipsniuose, studijose, monografijose, magistriniuose, doktorantūros ir tyrimų ataskaitose Kvieskienė, G., Kvieska, V., (2012), Kvieskienė, G., Burvytė, S., Celiešienė, E., (2017) Misiūnienė, G., (2018), Targamadzė, V., (2016, 2017) ir kt. Modelio koncepcijos Lietuvoje jau naudojamos rengiant nacionalines ir tarptautines strategijas, koncepcijas, norminius dokumentus ir projektus tarp valstybinių, privačių ir nevyriausybinių organizacijų. Tomo Razmaus nuotr. 1

Giedrė Kvieskienė, Vytautas Kvieska. 2012. Socialinės partnerystės įtaka Inovacijoms. Monografija. Prieiga per internetą: gs.elaba.lt/object/elaba:4318316/4318316.pdf; Giedrė Kvieskienė, Vytautas Kvieska, Eglė Celiešienė. 2018.Viešojo, nevyriausybinio ir privačiojo sektorių socialinė komunikacija.

2

Viešojo ir NVO sektorių socialinės partnerystės modelis. Prieiga per internetą: www.nvovaikamskonfederacija.lt/wp-content/.../03/Partnerystes-modelis-Copy.pdf 3

Plačiau žr.: Demokratijos mokykla. Žr.: www. democ.lt

4

Prof. dr. Giedrė Kvieskienė

16 VLB INFORMACIJOS |07 - 2019 | LIEPA

Civitas International Programs. Prieiga per internetą: http://www.civiced.org/programs/civitas


-

KULTURA IR MENAS

„AIDIJA“ AIDAI ŠTUTGARTE Karolis GENUTIS Birželio 27-30 dienomis Štutgartą lankė garbingi svečiai – Vilniaus kamerinis choras „Aidija“, kur vyko Štutgarto „Stiftskirche. Stuttgart Cantorei“ 25-mečio jubiliejaus šventė. Ta proga buvo organizuotas penkių, aukšto lygio chorų iš Šveicarijos, Norvegijos, Latvijos, Didžiosios Britanijos ir Lietuvos koncertas „Chornacht International“. Choro dalyviai, nors ir išvargę po kelionės, panoro iš arčiau susipažinti su Štutgarto miestu. Viešnagės įspūdžius užfiksavo ir Štutgarto lietuvių bendruomenės pirmininkas Karolis Genutis, kuris kelionės gido estafetę perėmė iš Juozo Vasiliauskio ir toliau svečiams tęsė ekskursiją po miestą, aprodė įdomias vietas Štutgarte.

Choro vadovas, dirigentas Romualdas Gražinis

Apsilankymas Štutgarte Aidijai tapo proga susitikti su lietuvių bendruomene. Buvo suorganizuoti du pasimatymai: žodžio liturgija, vedama Karolio Genučio ir „Aidija“ koncertas Weinstadt-Endersbach miestelyje St. Andreas bažnyčioje ir bendruomenės susibūrimas Štutgarto užmiestyje su vaišėmis, muzika, himno giedojimu ir krepšinio varžybomis. Vakaras bažnyčioje prasidėjo Žodžio liturgija, susirinkusiesiems buvo pristatytas Gailestingojo Jėzaus arba Dievo Gailestingumo paveikslas, nutapytas dail. Eugenijaus Kazimirovskio pagal mistikės sesers Marijos Faustinos Kovalskos patirtus regėjimus 1934 m. Lietuva gali didžiuotis, kad ji vienintelė šalis, kuri turi šio paveikslo originalą. Po Žo-

Vilniaus kamerinis choras „Aidija“ Štutgarte VLB INFORMACIJOS | 07 - 2019 | LIEPA 17


Juozas Vasiliauskis drauge su „Aidija“ Štutgarte

lietuvių ir vokiečių klausytojai, buvo labai dėmesinga, jautri ir emocinga. 1,5 valandos trukmės koncertą pratęsė pasisėdėjimas miestelio „Biergartene“ ir spontaniškai kilęs koncerto pratęsimas, kuriuo itin džiaugėsi Biergarteno lankytojai, o taip pat bažnyčios Anton su žmona. Choro grafikas Štutgarte buvo intensyvus, tad plačiai su lietuvių bendruomene man pabendrauti neteko. Ryškiausi įspūdžiai – iš bendrystės su Juozu Vasiliauskiu, kurio rūpestį, draugiškumą, atvirumą apie lietuvių reikalus Štutgarte, kurio paslaugumą jautėm nuo pirmos iki paskutinės minutės tarsi iš broliškos sielos žmogaus. Jam labai labai esame dėkingi.

džio liturgijos choras „Aidija“ susirinkusiesiems atvėrė įspūdingą muzikos peizažą. Bažnyčioje liejosi tradicinės dainos susipindamos su įmantriais choristų balsų skambesiais bei vokaliniais efektais pagyvinti kūriniai. Šis vakaras su choru ,,Aidija“ mums visiems buvo nuostabi pažintis, nes patenkinti ir sužavėti liko ne tik tautiečiai, bet ir svečiavęsi vokiečiai, kurie tvirtino, kad nori nuvykti į Lietuvą ir patys būtinai pamatyti šią nuostabią šalį, kurioje gyvena tokie puikūs bei talentingi žmonės.

Malonu buvo pažinti Karolį, kuris pasirodė labai atsakingas ir ištikimas lietuvybės reikalams. Po mūsų koncerto sutikom ir ponią Rolandą, su kuria pažintis užsimezgė dar Čiurlionio menų mokykloje prieš 40 metų. Maloni ir netikėta, poetiška buvo ir pažintis su dr. Sandra Petraškaite - Pabst. Jos poetinę lyriką vis pasiskaitau. Tikrai ras savo skaitytoją...

Štutgarto lietuvių bendruomenei birželio 28-osios muzikos vakaras bažnyčioje buvo ypatingas. Audringus „Bravo!“ šūksnius chorui „Aidija“ už įspūdingą koncertą siuntė ne tik susirinkę tautiečiai, bet ir svečiai vokiečiai.

Iš tokių „nuotrupų“ – gera patirti, kad „Lietuva“ nėra vien geografinė sąvoka. Kad gali būti taip, kad „Lietuvos“ kartais yra daugiau kur nors Štutgarte ar Montrealyje, nei pačioje Lietuvoje.

Choro vadovo Romualdo Gražinis džiaugiasi šiuo vizitu ir galimybe ne tik dalyvauti jubiliejinėje šventėje, bet ir susitikti su Štutgarto lietuviais: „Birželio koncerto įspūdžius norėtume išgirsti iš klausytojų. Savo ruožtu mums patiems buvo labai gera dalintis sava kūryba, savu atlikimu. Juolab, kad publika, kurios tarpe buvo ir

„Aidijos“ apsilankymas Štutgartiečiams – didžiulė dovana

18 VLB INFORMACIJOS |07 - 2019 | LIEPA

Įspūdis liko toks, kad labai svarbu yra palaikyti ryšius su lietuviais svetur, apie tai gyvendami Lietuvoje nesusimąstom. Tie lietuviai dar yra labai arti mūsų... Nuotr. Karolio Genučio


PORTRETAI

AMBICINGAS IR JAUSMINGAS KOLEKTYVAS – RIDIGDO Karolis GENUTIS Į šio, vasariško liepos mėnesio mūsų projektą ,,Ačiū, kad esi“ pateko ansamblio ,,Ridigdo“ vadovas Juozas Vasiliauskis bei ansamblio narė Asta

,,nebeveža“? Taigi su ,,Ridigdo“ vadovu J. Vasiliauskiu bei šio ansamblio dalyve A. Totilaite ir pakalbėsime, ar liaudiškos muzikos bei dainų žmonėms vis dar reikia ir ar tikrai ji ,,veža“? Asta: Štutgarto lietuvių bendruomenės ansamblio ,,RIDIGDO” istorija prasidėjo 2014 metais, kai į Štutgartą atvyko du talentingi menininkai – operos solistė Lauryna Bendžiūnaitė bei jos vyras, muzikantas J. Vasiliauskis. Charizmatiškas bei pilnas energijos Juozas ilgai nedvejojo ir pasiūlė įkurti lietuvišką ansamblį.

RIDIGDO – Lietuvos dainų šventės (2018) dalyvis

Totilaitė. Be šio ansamblio neapsieina nė viena bendruomenės šventė, susiėjimai, taip pat ansamblis dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose. Neabejoju, kad daugelis man pritartų, jog daina – penas sielai ir atgaiva širdžiai. Ji jau nuo lopšio lydėjo lietuvį ir guodė bei ramino – tiek džiaugsme, tiek varge. Anksčiau daina skambėdavo ir per rugiapjūtę, ir per šienapjūtę, nes su ja lietuvio rankose darbas tirpte tirpdavo. Tačiau keičiasi laikai, keičiasi ir požiūris į dainas. Dabar senąsias liaudies dainas išstumia ,,popsai‘‘, ,,mopsai“, ,,roksai“, nes, anot jaunimo, tai ,,veža“. Tačiau kyla klausimas, ar tikrai liaudies dainos jau atgyvena ir ar jos tikrai

Pasakyta – padaryta! Per tuos penkerius metus ansamblis augo, keitėsi ir stiprėjo. Jei pirmaisiais metais į sceną žengėme dar labai nedrąsiai, tai vėliau reta bendruomenės šventė praeidavo be ansambliečių dainų. O štai 2018 m., vedini mūsų puikaus vadovo, jau skridome į Vilnių ir su didžiuliu būriu dainininkų dainavome Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje ,,VARDAN TOS” Ansamblių vakare! Tai buvo nepakartojama patirtis visiems ansamblio dalyviams, kurią dar ilgai prisiminsime. Ansamblyje ,,RIDIGDO“ laukiami visi - čia dainuoja ir groja įvairaus amžiaus bei profesijų žmonės. Mus visus vienija meilė muzikai, Lietuvai bei noras smagiai leisti laiką drauge. Esame tarsi maža muzikali lietuviška šeima, kur laukiami ir veiklos randa net patys mažiausieji. Š. m. gegužės 18 d. ansamblis ,,RIDIGDO“ dalyvavo Reutlingen mieste vykusiame konkurse ,,folk & world music 2019“, į kurį susirinko dalyviai iš visos Baden-Württemberg žemės. Po konkursinio pasirodymo, nuostabių emocijų pagauti, savo VLB INFORMACIJOS | 07 - 2019 | LIEPA 19


himną ,,Ridigdo“ sudainavo net miestelio senamiestyje, kur iš vietinių gyventojų sulaukė daug komplimentų bei didelio susidomėjimo, iš kur mes esame. Gera ir smagu atstovauti savo gimtajai šaliai, dalintis muzika bei džiugiomis emocijomis. Dieną vainikavo komisijos skirtas specialusis prizas už lietuviškos kultūros puoselėjimą. Šis prizas mums yra paskatinimas eiti tolyn ir tobulėti, skleisti ir puoselėti lietuvišką dvasią. Juozas: ,,RIDIGDO“ veikla – pasirodymai Nepriklausomybės dienos proga Hüttenfeldo rūmuose, Barono von Stetteno pilyje, Stuttgarto salėse, kasmetinės gegužinės, Baltijos šalių Nepriklausomybės dienų minėjimai, kalėdinės programos, koncertas Latvijos Nepriklausomybės dienos proga, ,,Festival der Kulturen”, Lietuvos šimtmečio Dainų šventė ,,VARDAN TOS“, ir galiausiai, konkursas ,,folk & world music 2019”. Kasmet surengiame apie 7 pasirodymus stutgartiečiams ir kitų bendruomenių klausytojams. Gegužės 18 d. konkurse ,,folk & world music 2019“ Reutlingene rungtasi su visos Baden-Württenbergo žemės įvairų stilių muzikos ansambliais, suskirstytais į dvi grupes: suaugusiųjų ir jaunimo grupės iki 18 metų. Mūsų grupėje dalyvavo 11 įvairių stilių, žanrų ir sudėčių kolektyvai, profesionalai varžėsi su mėgėjais. Ansamblis ,,Ridigdo“ tapo laureatais, nors viso grupėje - tik trys nominacijos. Rita Gambarovienė

Ansamblio narės

20 VLB INFORMACIJOS |07 - 2019 | LIEPA

Ypatingas prizas už kultūros puoselėjimą, spalvingai aranžuotą programą ir jos atli-


kimą. Sulauktas publikos susižavėjimas, didžiulis palaikymas ir gausūs aplodismentai laureatų koncerte įkvepia užsibrėžti dar aukštesnius siekius ir ruoštis dar didesniems iššūkiams plačiuosiuose mūsų tautos liaudies muzikos lobynuose. Kokia jūsų tobulėjimo paslaptis? Juozas: kolektyvas yra ambicingas ir jausmingas. Ansamblyje tik keli nariai, ragavę muzikos mokslų, visi kiti yra pašaukti noro būti kartu ir džiaugtis. Kai kurie į repeticijas važiuoja iš Heilbrono, Backnango ar net iš Konstanz. Bet kokio kolektyvo darną ir gyvavimą nulemia tik nuolat

tačiau tegul tai lieka repeticijų salėje, kartu su visa solfedžio ir harmonijos kankyne. Didžiuojuosi ,,Ridigdo“, pažadu, tai tik pradžia. Labai ačiū visiems ansambliečiams ir visiems tiems, kurie palaiko ir padeda. Esu labai dėkingas už galimybę būti kartu ir kurti mūsų Mažąją Lietuvą Vokietijoje. Asta: taip pat visų ansambliečių vardu noriu padėkoti Juozui už jo nepaprastą atsidavimą bendruomenei, muzikai ir mums. Nė vienas renginys neapsieina be Juozo, jo pozityvumas, energija ir tikėjimas įkvepia mus eiti tolyn. Juozas tikėjo mumis net tada, kada patys daug kartų abejojome, ir nuvedė mus net iki Dainų šventės. Štutgarto lietuviams be galo pasisekė, jog likimas Juozą ir jo šeimą atvedė į mūsų miestą. Nuostabiam vadovui ir nuostabiam žmogui tariame nuoširdų AČIŪ ir tikimės dar ilgai dainuoti kartu.

Ansamblio istorija prasidėjo 2014 metais

keliamas meninis lygis, nuoširdumas ir bendravimo kokybė. Mes dainuojam, bendraujam, dalijamės ir taip augam, kaip muzikinis vienetas ir žmonės. Mes reikalingi vienas kitam ir vienas kitą papildom. Profesionalus požiūris į tai, ką darai ir apsprendžia ,,profesionalo“ apibrėžimą, o tai, kad didžiajai daugumai natos yra abstrakcija A4 formate, mūsų laimėjimus daro dar vertingesniais ir reikšmingesniais. Kiekvienas dainininkas yra skirtingo charakterio, temperamento, muzikinių gabumų. Mano tikslas - surasti kiekvienam tinkamą poziciją aranžuotėse, kartais net asmeniškai pritaikyti melodijas. Gero vadovo užduotis- rasti geriausias savybes, puoselėti jas ir leisti skleistis. Galėčiau pasakoti apie mūsų prasidainavimus, kvėpavimo pratimus ir pokalbius iš širdies,

Taip pat ir mūsų projekto ,,Ačiū, kad esi“ kūrybinė grupė sako širdingą ačiū ansamblio ,,Ridigdo“ vadovui Juozui už tai, kad yra kartu su mumis, kad subūrė draugėn tokį šaunų kolektyvą, kuris ne tik savo muzika džiugina mus, bet ir puoselėja liaudiškas dainas, kurios yra mūsų turtas, juk ne veltui mūsų senoliai išsaugojo, išpuoselėjo tas dainas savo sielose ir perdavė mums, jaunajai kartai. Dar ir iki šių dienų tebeskambančios daugeliui žinomos dainos ,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“ žodžiai, kurie paprasti, melodija neįmantri, bet šioje dainoje yra kažkas tokio, kas pagauna, jaunimo žodžiais tariant ,,veža“. Mūsų rūpestis – kad daina, šis brangus tautos turtas, neliktų vien archyvuose ir senų žmonių atminty. Nesivaikykime madų, o puoselėkime vertybes, nes mada ateina ir praeina, o vertybės išlieka. Todėl net ir šiame, išmaniųjų technologijų klestėjimo amžiuje, neturėtume užmiršti savo protėvių dainų. Juk, jei nebūtų viso to, ką puoselėjo ir kūrė mūsų senoliai, kas žino, kas dabar būtume ir mes. Rido Damkevičiaus, Karolio Genučio, asm. archyvo nuotr. VLB INFORMACIJOS | 07 - 2019 | LIEPA 21


KELIO PRADŽIA Į GARBINGŲ MANTIJŲ GILDIJAS Karolis GENUTIS

Iš kokios šeimos esate kilęs? Mano mama yra vokietė, o tėvas buvo dislokuotas kaip JAV karys Vokietijoje, taip aš ir atsiradau. Jūs baigėte Vasario 16-osios gimnaziją ir ten išmokote lietuvių kalbos. Iš kur sužinojote apie šią gimnaziją?

kėdės link nėra lengvas. Koks šis kelias buvo buvusiam

Mano senelis yra kilęs iš Tauragės. Būtent dėl jo kilmės man buvo sudarytos galimybės lankyti šią mokyklą.

Vasario 16-osios gimnazistui Robertui A. Funkui ir kas

Ar Jūs norėjote ten mokytis?

iš tiesų teisme nugali? Teisingumas ar advokatų išmonė?

Aš labai noriai lankiau šią mokyklą. Ji atvėrė kelią vėlesnėms studijoms, todėl be šios mokyklos tai būtų buvę neįmanoma. Mokyklos direktorius Andrius Šmitas buvo mano krikštatėvis. Aš niekada to nebūčiau padaręs be jo, visada būsiu labai dėkingas jam ir šiai mokyklai.

Advokato profesija yra įdomi, tačiau kelias advokato

Apie kelionę į teisingumo profesiją, jos subtilybes kalbiname advokatą R. A. Funką.

Koks mokytojas buvo Jums autoritetas ir darė didžiausią įtaką? Mano klasės auklėtojas buvo Alois Weigel, jis dėstė vokiečių kalbą bei istoriją. Daugiau kaip 30 metų jis buvo tas mokytojas, kuriam mokiniai galėjo patikėti savo paslaptis. Jis ir jo buvęs mokinys, o vėliau režisierius Andrius Šmitas man buvo du svarbiausi asmenys. Gerbiamas advokate, ilgas ar trumpas buvo Jūsų kelias nuo studento suolo iki advokato kėdės? Vokietijos teisės studijos yra labai ilgas ir gana nelengvas kelias. Aš sąmoningai skyriau tam be galo daug laiko, kad galėčiau įveikti šį kelią. Be teisės aš taip pat studijavau informatiką JAV ir portugalų kalbą Lisabonoje. Aš ir dabar daryčiau tą patį. Kokios specializacijos Jūs esate?

R. A. Funkas – buvęs Vasario 16-osios gimnazistas

22 VLB INFORMACIJOS |07 - 2019 | LIEPA

Aš jau maždaug 20 metų dirbu advokatu, besispecializuojančiu baudžiamojoje teisėje ir maždaug 15 metų eismo transporto teisės srityje. Visada specializavausi dirbti su lietuviais.


Tiesa ar mitas, kad kuo advokato specializacija siauresnė, tuo jis geresnis ekspertas toje srityje? Tai tikrai yra tiesa, tačiau teisininko titulas, deja, negarantuoja aukštos kokybės rezultato, nes jis neapibrėžia taip vadinamų socialinių bei emocinių gebėjimų. Kaip išsirinkti gerą advokatą? Reikėtų skirti laiko advokato pasirinkimui, nesižavėti profesionaliai sukurtomis internetinėmis svetainėmis. Būtina pasidomėti ir, visų pirma, pasikalbėti asmeniškai. Pasitikėjimas advokatu yra absoliuti abiejų šalių bendradarbiavimo sąlyga. Daugelis klientų dažniausiai advokatų paslaugas renkasi pagal kainą. Kaip Jūs manote, advokatų paslaugos atpigo ar pabrango? Teisinės išlaidos, kaip ir visa kita, tikrai išaugo, tačiau gera gynyba yra tikrai to verta. Nebrangiai kainuojančio, tačiau blogo advokato geriau būtų atsisakyti. Kaip bendrauti su advokatu, kad būtum padėties šeimininkas? Galiu tik rekomenduoti būti visiškai atviriems su advokatu. Tik tuomet jis gali parengti klientui tikslinę gynybinę strategiją ir jis bus apsaugotas nuo nemalonių staigmenų. Ar amžius advokato autoritetui turi įtakos? Kodėl? Amžius turi tik netiesioginę įtaką teisinių paslaugų kokybei, tačiau patirtis vaidina svarbų vaidmenį ir jos nereikėtų ignoruoti. Ryšys su prokurorais bei teisėjais, kurį buvo stengiamasi išlaikyti daugelį metų, gali turėti teigiamą įtaką klientui.

Temidė

atveju klientai jį sumoka labai mielai. Kiekvienam turinčiam teisinę problemą kyla natūralus klausimas, kaip ją išspręsti, nepatyrus per daug išlaidų. Nuo ko pradėti, į ką kreiptis? Šiuo atžvilgiu aš visada rekomenduoju tiesioginį skambutį. Skambutis yra nemokamas. Apibūdindamas faktus ir pirmą kartą peržiūrėdamas dokumentus, paprastai galiu pateikti apytikrę numatomų išlaidų sąmatą. Klientai dažnai už tai yra labai dėkingi.

Ar Jūs dirbate už sėkmės mokestį?

Advokatai – užimti žmonės, o kaip suvaldyti laiką ir paskirstyti jį taip, kad užtektų jo ir knygai, ir laisvalaikiui?

Žinoma, aš taip pat dirbu už advokatų sėkmės mokestį, tai yra tarsi mano profesinio užsidegimo prieskonis, sėkmės

Hahaha! Be šansų! Be savo profesijos aš dar turiu du mažus vaikus bei reiklią žmoną, todėl laisvalaikiui ir, ypač knygų skaitymui, geriausiu atveju yra šiek tiek laiko atostogų VLB INFORMACIJOS | 07 - 2019 | LIEPA 23


metu, jei aš tuo metu neatsakinėju į interviu klausimus. Kokie Jūsų prioritetai? Man labai svarbu patikimumas, punktualumas, pasitikėjimas ir pagarba. Koks Jūsų mėgstamiausias filmas? Mano mėgstamiausias filmas iš tiesų yra „Klientas“, taip pat ir knyga, pagal kurią pastatytas šis filmas, yra labai rekomenduotina. Kas yra teisybė? Teisybė visada yra sąlyginis dalykas, kiekvienas turi savo tiesą. Iš esmės su tuo galima sutikti, jei teismas nepriima savo „tiesos“ kliento sąskaita. Deja, taip nutinka pernelyg dažnai ir su tuo labai sunku susitaikyti.

per istorijos įvykius, per maldą, o gal kaip knygą? Paskutinį kartą studijavau Bibliją būdamas paaugliu, tačiau tuomet tai dariau labai intensyviai ir su dideliu užsidegimu. Ar aplankote Lietuvą? Jei taip, kokią ją matote dabar? Aš reguliariai vykstu į Lietuvą ir tikiuosi, kad kada nors galėsiu ten pasilikti. Man patinka Lietuvos gamta, lietuvių muzika, maistas ir gyvenimo būdas. Ar skaitote lietuviškas knygas? Koks lietuvių rašytojas ar poetas labiausiai Jums padarė/daro įtaką?

Štutgarto katalikų iniciatyva Štutgarto kalėjimui buvo sudarytos galimybės užsiprenumeruoti religinę spaudą. Kuo mes, kaip katalikai ir kaip žmonės, jiems dar galėtume padėti?

Deja, beveik neturiu laiko skaitymui, bet V. Mykolaičio-Putino psichologinis romanas „Altorių šešėly“ yra mano sąrašo viršuje.

Visų pirma, yra Lietuvos kalinių, kurie dažnai ilgo kalinimo metu nėra lankomi, taigi neturi jokių socialinių ryšių, jau nekalbant apie žmones, kurie jiems galėtų padėti spręsti kasdienines problemas. Šiuo atveju pagalba būtų labai reikalinga.

Kokia yra teismo evoliucija kaip, pavyzdžiui, prisiekusieji Amerikoje, kai yra privaloma dalyvauti teisme ir atlikti pilietinę pareigą?

Kaip vertinate tokias iniciatyvas kaip kunigo pastoracinę veiklą ir ar to reikia nuteistajam?

Aš netikiu „Grand Jury“ ar tik prisiekusiaisiais. Dauguma prisiekusiųjų jaučia didelį malonumą klausydami kaltinamojo likimo, nesistengdami išties rasti sprendimo.

Tokios iniciatyvos turi būti aukštai vertinamos. Jos yra aukso vertės ir yra labai reikalingos. Ar privalote žinoti teisybę, kai ginate kaltinamąjį? Aš norėčiau žinoti tiesą, bet, žinoma, tai yra kliento sprendimas ir būtent tik jo tiesa. Kokie pasitaiko kurioziški nutikimai Jūsų darbe? Neseniai aplankiau kalėjime „naują“ klientą. Sutikęs jį sužinojau, kad jis pakeitė savo tapatybę. Tai buvo tikrai neįprasta. Pirmiausia, aš turėjau priprasti prie jo naujo vardo ir pavardės. Ar dažnai susiduriate su neteisybe? Kasdien visose situacijose, deja, ne vien tik darbe. Dauguma žmonių nebijo koreguoti savo likimo, sakydami mažesnę ar didesnę netiesą. Kaip reikia kovoti matant blogį? Aš visada kovoju tik dėl kliento interesų, esu vienos pusės atstovas ir įsipareigojęs tik jam, visa kita nesvarbu, už tai yra atsakingi kiti. Ar studijuojate Bibliją? Jei taip, tai per kurią prizmę: 24 VLB INFORMACIJOS |07 - 2019 | LIEPA

Jūs, advokate, ginate klientą remdamasis advokato etikos kodeksu, ar klausote širdies balso? Aš visuomet klausau savo širdies, bet taip pat laikausi profesinių taisyklių, kiek tai įmanoma arba yra priimtina/ pateisinama. Mūsų projekto ,,Ačiū, kad esi“ kūrybinė komanda taria Jums nuoširdų ačiū, kad esate, kad padedate žmonėms, kuriems būtinas advokato išmintingas patarimas. Tad Jūsų klientams linkime nepapulti į nemalonią teisinę situaciją, tačiau, jeigu jau taip nutiks, tai linkime imti situaciją į savo rankas ir laimėti! Ačiū už nuoširdų pokalbį. Asmeninio archyvo nuotr.


VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS NAUJIENOS

MOKSLO METŲ PABAIGOS ŠVENTĖ Asta D‘Elia Nepastebimai greitai prabėgo dar vieni mokslo metai. Birželio 27 d. į pamaldas Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje pakvietė ir dvasinę pusiausvyrą išlaikyti linkėjo gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis bei evangelikų kunigas Reinald Fuhr. Prie pagrindinio įėjimo susirinkusiems mokiniams gerų vasaros atostogų linkėjo ir geriausiai besimokiusius gimnazistus apdovanojo laikinai einanti direktorės pareigas pavaduotoja Irena Sattler. Mokinių mokomosios bendrovės „All!In“ Mokslo metų pabaigos šventės akimirkaliams nariai vadovei perdavė surinktas lėšas, kurios bus skirtos sporto aikštelės apšvietimui įrengti. Vėliau mokiniai, gavę metinius gimnazijos baigimo pažymėjimus ir atsisveikinę su draugais bei mokytojais, išskubėjo pasitikti vasaros. 2018–2019 mokslo metų geriausieji: 5 klasė: 1. Emilia Kabus, 2. Thalissa-Naemi Vierheilig, 3. Fridthjof Kurt Theo Schiffmann. 6a klasė: 1. Dana Reichel, 2. Leonie Wetzel, 3. Monika Jakubonytė. 6b klasė: 1. Lena Giffhorn, 2. Felix Baumann, 3. Christian Schlosser ir Lara Marie Urbach. 7 klasė: 1. Xenia Preis, 2. Hilard Klaus Edmund Schiffmann, 3. Leif Buchholz. 8 klasė: 1. Tom Hendrik Hörl, Victoria Jankovic, Nico Reichel ir Enrique Manuel Rodriguez Iniesta, 2. Marco Giovanniello ir Justas Vitkūnas, 3. Anastasia Schmidt ir Lea Skubella. 9 klasė: 1. Astera Kader, 2. Gintautas Guntulis ir Jana Kunt, 3. Mia Nicole Kramer. 10 klasė: 1. Benjamin Englmeier, 2. Justinas Gečas, 3. Filip Szelag. 11 klasė: 1. Vėjūnė Čemeškaitė, 2. Emily Groll, 3. Nicolas Alexandre Zeitler. 12 klasė: 1. Julia Hörl, 2. Timo Zimmermann, 3. Gabrielė Luka Ružytė. Vasario 16-osios gimnazija visiems linki saulėtų ir turiningų vasaros atostogų! Iki pasimatymo rugpjūčio 12 d.! Autorės nuotr.

FOTOGRAFIJOS KONKURSAS „METŲ LAIKAI“

Audronė RUČIENĖ

Vasario 16-osios gimnazijos bendrabutyje visus metus tęsiasi Audronės Ručienės organizuojamas fotografijos konkursas „Metų laikai“. Konkursas yra skirtas atrasti, pamatyti ir užfiksuoti gamtos grožį, per skirtingus objektyvus matomą kitaip. Pavasario tema improvizavo, eksperimentavo, savo stilių ir braižą atskleidė 8 bendrabutyje gyvenantys mokiniai, konkursui pristatę 15 nuotraukų.

Gegužės 30 d. bendrabučio salėje vyko nuotraukų peržiūra. Mokiniai, vertindami ir komentuodami nuotraukas, išrinko labiausiai patikusias. Pirmoji vieta atiteko Emilijos Romos Šemetaitės (8 kl.) nuotraukai „Belgijos ramybė“. Antrąją vietą pelnė Marie Chantal Konischewski (9 kl.) pristatyta nuotrauka „Ryto džiugesys“. Trečios vietos laimėtoja tapo Astera Kader (9 kl.). Dvi gimnazistės nuotraukos – „Jūros šviesa“ ir „Šešėlių žaismas“ – surinko vienodą balų skaičių. Labiausiai patikusių nuotraukų autorėms buvo įteikti prizai ir palinkėta sėkmės įamžinant gražiausias vasaros atostogų akimirkas. | 06| -07 | BIRŽELIS | LIEPA 25 VLBVLB INFORMACIJOS INFORMACIJOS 2019 - 2019


-

BENDRUOMENIU ALEJA

LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS BENDRUOMENIŲ JONINIŲ ŠVENTĖ MIUNCHENE Kristina KANDRATAVIČIŪTĖ Jonas, Janas, Ivanas, Janekas, Džonas, Hansas, Jensas, Johanas, Janošas, Chuanas, Žanas, Džiovanis, Evanas ir t.t. Kone kiekviena tauta turi savąjį Jono vardo variantą. Joninės yra bene labiausiai išlikęs švenčiamas vardadienis ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų šalių. Šiais metais Miuncheno lietuvių bendruomenė Jonines šventė kiek neįprastai. Pirmą kartą visų Baltijos šalių bendruomenių nariai turėjo puikią galimybę Jonines švęsti DogmagkAteliers kiemelyje, su kiekvienos šalies tradicijomis. Naktis iš birželio 23 į 24-ąją Estijoje minima kaip Vidurvasario šventė (Jaanipäev), Latvijoje – Lyguo vakaras, Lietuvoje – Joninės, arba Rasos. Lietuvoje Joninės jau ne vienus metus yra valstybinė šventė, taigi, poilsio diena. Mūsų šalyje taip pat išlikusios ir įsitvirtinusios pagrindinės, daugelyje kitų

Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendruomenių Joninės

26 VLB INFORMACIJOS |07 - 2019 | LIEPA

šalių paplitusios šios dienos tradicijos: žolelių rinkimas, vainikų pynimas ir jų plukdymas, laužų deginimas... Latvijoje Lyguo šentė taip pat labai svarbi ir gali būti švenčiama 4–5 dienas. Latvijoje birželio 23- oji ir 24-oji dienos – dvi oficialios išeiginės, taigi Līgo arba Joninės turi valstybinės šventės statusą. Čia nuo seno tikima, kad šiuo metu gamtos jėgos yra stipriausios. Estijoje Vidurvasario šventė iki šių dienų išlikusi kaip labai svarbi, pačių estų netgi laikoma antroje vietoje po Kalėdų. Tradiciškai ji švenčiama kaimuose, bendruomenėse ir susijusi su stebuklais bei burtais. Vienas iš svarbiausių Joninių simbolių – laužų kūrenimas ir šokinėjimas per ugnį. Ši tradicija gyva ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėje Latvijoje bei Estijoje, o taip pat ir daugelyje kitų Europos šalių. Joninių šventės ritualai nuo seno siejasi su trimis dalykais: gydomųjų galių turinčiais žolynais, apsauginę funkciją nuo piktųjų dvasių atliekančia ugnimi ir vandeniu, atliekančiu apsivalymo funkciją. Visų šių tradicijų buvo laikomasi ir švenčiant toli nuo savų namų. Pynėm vainikus, dainavom visomis Baltijos šalių kalbomis, šokom kiekvienos šalies šokius, ieškojom paparčio žiedo, sveikinom Jonus bei Janinas… Na ir žinoma, kokios Joninės be Joninių laužo…Šventę vainikavo dide-


Joninių šventėe dalyviai

lis Joninių laužas, prie kurio susirinkę bendruomenių nariai dar ilgai dainavo dainas, šoko šokius, kalbėjosi ar dalinosi įspūdžiais bei prisiminimais, kaip viena darni šeima. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, jog galbūt, senosios tradicijos, papročiai, leidžia žmonėms paklajoti prisiminimų labirintais, susitikti su vykstančiais stebuklais, kurie reikalingi ne tik mažiems vaikams bet ir suaugusiems. Organizatoriai: Miuncheno lietuvių bendruomenė, latvių kultūros organizacija „Namejs“ Miunchene, Miuncheno estų bendruomenė. Organizatorių nuotr.

Šventę vainikavo didelis Joninių laužas

Akimirka iš renginio – Joninių šokiai VLB INFORMACIJOS | 07 - 2019 | LIEPA 27


ĮSPŪDINGAS ŠTUTGARTO KREPŠINIO KOMANDOS GIMTADIENIS Karolis GENUTIS Saulėtą, paskutinę birželio popietę savo 2-ąjį gimtadienį triukšmingai atšventė Štutgarto ,,L-Team“ krepšinio komanda. Jos pasveikinti bei palaikyti atvyko ne tik gausus būrys tautiečių bei krepšinio sirgalių, bet ir Štutgarte besisvečiavusi ,,Aidijos“ choristų komanda, džiuginusi ne tik skambiomis giesmėmis, bet ir kartu su gimtadienio kaltininkais savo jėgas išmėginę krepšinio aikštelėje. Gimtadienio proga buvo surengtas krepšinio 3x3 turnyras, kuriame dalyvavo net septynios komandos. Kol krepšininkai plušo dėl turnyro taurės, vieni svečiai džiaugėsi saulės voniomis, kiti – pavėsyje mėgavosi barbekiu, o treti maloniai šnekučiavosi ir aptarinėjo puikiai pavykusią šventę. Tačiau tuo pačiu visi kartu nenuleido akių nuo krepšininkų ir pelnytais rezultatais – net spiginanti saulė nesutrukdė krepšininkams siekti pergalės.

Štutgarto krepšinio komandos 2-ojo gimtadienio svečiai ir dalyviai

28 VLB INFORMACIJOS |07 - 2019 | LIEPA

Pralaimėjusių nebuvo, bet geriausią tarp geriausių būtų galima paminėti ,,LT-Ensingen“ komandą, kuriai ir atiteko turnyro taurė. Tritaškių metime karūną pelnė Juozas Vasiliauskis. Taip pat pagyrimo bei liaupsių nusipelnė komandos tai ,,Tai – MKD“ (spontaniškai susibūrusi komanda, kurios sudėtyje žaidė ir ,,Reporteriai Vokietijoje“ (Darius Šulcas), ,,L-Team – Kadagys“, ,,Dream Team“, ,,Aidija“, ,,LTeam“ organizatoriai, ,,Naktiniai klajūnai“. Visų veiduose spindėjo šypsenos, o tai – ženklas, kad visi visi – tiek maži, tiek dideli buvo puikios nuotaikos, kurią dar praskaidrino ir nuotaikingas koncertas, kur ,,vežančiomis“ dainomis mus linksmino ne tik Justina Levanaitė, Juozas Vasiliauskis bei Jonas, bet ir šaunūs ,,Aidijos“ svečiai, kurie, kaip sakė mūsų senoliai, tinka tiek prie pečio, tiek prie svečio. Gimtadienio organizatoriai – Karolis Genutis bei Juozas Vasiliauskis – nuoširdų ačiū taria visiems, padėjusiems surengti tokią šaunią gimtadienio šventę, o šventės svečiams – ,,Aidijai“ – ne tik žemai lenkiamės, bet ir laukiame


kuo greičiau vėl mus aplankant. Taip pat nuoširdus ačiū ,,Reporteriai Vokietijoje“ – Dariui ir Jurgitai, kurie operatyviai dalijasi mūsų naujienomis, mūsų šauniems savanoriams, kurie ne tik padėjo suruošti gimtadienio fiestą, bet ir susitvarkyti po šventės. Šventė baigėsi, geso vakaro žaros, o Juozas ir Karolis dar iki vėlyvo vakaro rinko tai, kas liko iš po beprotiško gimtadienio ir į didžiulius maišus kišo šventės likučius. Iki susitikimo, mielieji, trečiajame ,,LTeam“ komandos gimtadienyje! Jūs nerealūs! ,,LT-Ensingen“ (1 vieta) – Žygimantas Petrošius, Tomas Kerbelis, Jovaldas Palikša.

TRUMPA INFORMACIJA! Šis sezonas – kupinas iššūkių bei patirčių. Po įvykusio Štutgarto L-Team“ susirinkimo buvo surengti naujo sezono trenerio rinkimai. Balsavimo būdu išrinktas naujas komandos treneris – Walter Cumper ir kapitonas – Jovaldas Palikša, kurie komandą ves į naujas pergales. Rudenį, prieš sezono pradžią, planuojama rengti atidarymo šventę, naujų komandos narių priėmimą.

Štutgarto ,,L-Team“ krepšinio komandos vyrai

Šių metų komandos tikslai:

lapį feisbuko grupėje, fotografuojant rungtynes ir pan.).

1. Turėti savo patalpas, kur būtų galima vykdyti įvairias veiklas. Pavyzdžiui – drauge žiūrėti krepšinio rungtynes, kitas sporto varžybas, švęsti šventes.

Paramos gavėjas:

2. Rasti komandos veiklą galinčių remti filantropų;

Banko sąskaita: Volksbank Stuttgart eG

3. Sukurti komandos logotipą;

IBAN: DE88600901000565227009

4. Organizuoti ŠLB LT gimtadienį.

BIC: VOBADESS

Komandos įkūrėjai ir vadovai – Karolis Genutis ir Juozas Vasiliauskis – prašo rėmėjų pagalbos, prisidedant prie komandos rėmimo tiek finansiškai, tiek žmogiškaisiais ištekliais (rengiant šventes, administruojant naujienų pus-

Litauische Gemeinschaft Stuttgart

Pavedime nurodykite: Parama L-Team Štutgarto Reporteriai (Karolis Genutis, Reporteriai Vokietijoje (Darius Šulcas) nuotr. VLB INFORMACIJOS | 07 - 2019 | LIEPA 29


SIELOVADA

KREIPKITĖS Į KUNIGĄ R. LIACHAVIČIŲ Karolis GENUTIS Lietuvos evangelikų liuteronų dvasininkas Kunigas Romualdas Liacha-

Juozas Vasiliauskis drauge su „Aidija“ Štutgarte

mieste, yra Lietuvos Šaulių Sąjungos

Norint dvasinio pokalbio, patarimo ar tiesiog maldos bei sakramentų priėmimo, galima kreiptis tiesiogiai į kapelioną kun. paštu: kun.romas@gmail.com arba telefonu: +49 17686719930

kapelionas Vokietijoje.

Respublika.lt nuotr.

vičius šiuo metu darbuojasi Bažnyčios misijoje Vokietijos Augsburgo

KATALIKIŠKO JAUNIMO GRUPĖS STOVYKLA ODENVALDE Katalikiškojo jaunimo grupė Birželio 23–26 dienomis šv. Juozapo namuose Odenvalde vyko Vasario 16-osios gimnazijos katalikiškojo jaunimo stovyklėlė. Stovyklos metu susipažinome su palaimintojo Mykolo Giedraičio šventumo biografija. Apžvalgą apie palaimintąjį vaizdžiai pristatė 10 klasės mokinė Greta Januškaitė. Gimnazistė pabrėžė jo dvasinės pasaulėžiūros paprastumą ir artimo meilės būtinumą. Svarbiausia palaimintojo palikimo dalis – kantrus, atkaklus sekimas kenčiančiu Nukryžiuotuoju ir tyli tarnystė Dievo Bažnyčiai. 30 VLB INFORMACIJOS |07 - 2019 | LIEPA

Sukalbėję rytmetinę maldą, leidomės į piligriminę kelionę po Odenvaldo kalnus, matėme seną malūną, kurio paunksnėje užkandome. Visų veiduose švietė šypsenos, gavome progą pasivaišinti gamtos gėrybėmis – ką tik prinokusiomis mėlynėmis bei saldžiomis žemuogėmis. Nepaisant nuovargio, aidėjo linksmas juokas ir tęsėsi išdaigos. Ankstų rytą autobusu leidomės į kelionę, kurios tikslas buvo Maino upės slėnio perlas – Miltenbergas. Šis miestas garsus savo XII a. pilimi, senamiesčiu, menančiu viduramžius, bei vaizdinga prieplauka. Čia sustoja atokvėpiui į Santiago de Compostela (į Ispaniją) šv. Jokūbo keliu keliaujantys piligrimai. Apžiūrėję miesto grožybes, leidomės į kelionę laivu Maino upe. Už gražią dieną padėkojome prie švč. Mergelės Marijos Grotos vakaro maldoje. Prie laužo žaidėme įvairius žaidimus, dalinomės stovykloje patirtais įspūdžiais ir tarpusavio bendryste. Nuoširdžiai dėkojame Vasario 16-osios gimnazijai, kapelionui dr. Virginijui Grigučiui, religijos mokytojai Dalei Kriščiūnienei, o ypač Religinės šalpos fondui už paramą stovyklai „Katalikiškojo jaunimo stovyklėlė“.


PATARIMAI KIEKVIENAM Dalytė KAZLAUSKAITĖ Vienas vienuolis budistas, paklaustas, kokia didžiausia šių laikų problema, atsakė taip: kai mes sėdim, mes jau stojamės, kai stojamės, mes jau einam, kai einame, mes jau bėgame. <..bet jeigu nuolatos lekiam, tai tiesiog neesam..> (A. Toliatas)

Vokietijos lietuviams puikiai pažįstamo kunigo Algirdo Toliato knyga „Žmogaus ir Dievo metai“ – atmintinė pamiršusiems, interpretacija mokantiems skaityti ir įsiskaityti, almanachas ir geriausia patarimų knyga visiems. Dalinamės keletu gyvenimiškų ištraukų iš jo knygos, kurias, kaip patarimus ir pamokymus galime naudoti kiekvienas, kiekvienoje akimirkoje ir žingsnyje. »» „Aišku, siekiame pergalės, bet laurai išmoko mažiau negu klaida. Laurai užmigdo, o klaida priverčia budėti, atkreipti dėmesį, keistis, augti, daryti. Iš tiesų gyvenimas yra kaip buriavimas, kaip lenktynės. Negali per greitai važiuoti pradžioje, nes nenuvažiuosi iki galo.“ »» „Budėti – tai nelikti suklupus, o kiekvieną kartą keltis, ir keltis stipresniam. Budėti – tai kiekvieną problemą paversti galimybe. Ne Dievas siunčia problemas, bet jis paverčia jas galimybe. Ir jeigu mes budime, tuomet ja pasinaudojame.“ »» „..dideli dalykai dažniausiai gimsta skausme...“ »» „Yra toks posakis, kad tirščiausia tamsa būna prieš audrą, kad tamsiausia ir sunkiausia būna prieš nušvitimą, prieš saulės grįžimą, prieš dieną. Būtent tada reikia nepalūžti.“ »» „Kiekvienas ateinantis vadovauti savo programoje kaip vieną iš pagrindinių turėtų turėti tikslą padaryti, kad būtų geriau. Ne vien sau – šis tikslas neturėtų tapti absoliutus. Reikėtų pasirūpinti kitu žmogumi, priimti, išklausyti, rinktis tinkamą akimirką. Tačiau kartais taip nutinka, kad imam karaliauti.“ VLB INFORMACIJOS | 07 - 2019 | LIEPA 31


Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V. Lorscher Str. 1 68623 LampertheimZKZ 14659 PVst Deutsche Post

Renginiai Vokietijoje HAMBURGAS Parengė Hamburgo lietuvių bendruomenės valdyba 10.08 Pilies šventė , Wilhelsmsburg‘e https://www.facebook.com/events/2186237308078148/ 10. 08 , nuo 17 iki 22 val., Baltoji vakarienė http://www.winterhuder-buergerverein.de/…/weisses-dinner-i…/ 18.08 dieną nuo 15 iki 17 val. Hamburgo miesto parkas „Planten und Blomen“, Hamburgo Policijos orkestro koncertas 22.–25.08. St. Pauli Vyno šventė https://spielbudenplatz.eu/erleben/events/winzerfest 31.08 Šventė Loki Schmidt šimtmečio proga https://100-jahre-loki-schmidt.de/fest-zum-100-geburtst…/Tag 31.08-01.09 Šventė Veddel‘y https://www.facebook.com/veddelfest/ NIURNBERGAS Bendruomenės renginiai 27.-28.07 Grilius / Marienberg, priklausys nuo oro 8.09 Lietuvos pristatymas ir NLB dalyvavimas Roth miesto šventėje. 28.9 Išvyka / Pilis – Cadolzburg. HIUTENFELDAS 26.07 – 04.08 d. Vasario 16-osios gimnazijoje, Lampertheim-Hüttenfeld, Vokietijoje vyksta vasaros stovykla! (Lampertheim-Hüttenfeld) DIUSELDORFAS 08.09 d. 9:30 val. Baidarių žygis Niers‘o upe / Grilis ŠTUTGARTAS 29.09 d. 11:30 – 13:00 val. Štutgarto lietuvių bendruomenės mokyklėlės ,,Traukinukas“ atidarymo šventė (Amstetter Str. 39 70329 Štutgartas, restoranas „Gasthaus Hirsch“, II aukštas) 13:00 val. Dr. Sandros Petraškaitės-Pabst paskaita ir diskusija: ,,Dvikalbis auklėjimas. Jo ypatumai ir iššūkiai“.

„Vokietijos LB Valdybos Informacijos“ sau teisę gautus spaudos pranešimus redaguoti savo nuožiūra. Spausdinama medžiaga nebūtinai atstovauja VLB Valdybos 32 VLB INFORMACIJOS |07 -pasilieka 2019 | LIEPA nuomonei. „Vokietijos LB Valdybos Informacijų“ turinį naudojant kituose leidiniuose, maloniai prašome nurodyti šaltinį ir redakcijai atsiųsti vieną leidinio egzempliorių.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.