Viutar 39

Page 108

Lluis Espuis i Padró Gestalia Assessors www.gestaliagrup.com

Autònom&Societari SL L'autònom societari és aquell treballador per compte pròpia que té una important participació en una societat jurídica i que també desenvolupa funcions dins de la mateixa Es tracta d'un empresari, amb una forma jurídica diferent i una responsabilitat limitada. La figura del autònom societari no té avantatges per si mateixa; de fet és una categoria configurada, entre altres raons, per evitar que els participants d'una societat mercantil portin a terme determinats fraus econòmics. Per això, donar-se d'alta com treballador autònom societari és obligatori per a tots els socis que compleixin una de les següents condicions: * tenir com a mínim el 25% de les participacions d'una societat i desenvolupar tasques de direcció * tenir com a mínim el 33% de les participacions de la societat i treballar a la pròpia empresa * no tenir cap participació (o inferior al 25%), però conviure amb un soci que tingui com a mínim el 50% de participacions. En l'àmbit de la Seguretat Social es considera autònom societari a qui en algun moment, de forma reiterada i simultània tingues o tingui contractat al seu servei a deu, o més, treballadors per compte aliena.

VIUFEB2018 | EMPRESA

En èpoques passades en les pimes, l'autònom societari cobrava una nòmina com qualsevol treballador per compte aliena. Això ha canviat actualment per determinar el funcionament d'un autònom societari, s'exigeix esbrinar si la seva activitat és independent o no a la de l'empresa, si és independent haurà de facturar

108

l'autònom societari a l'empresa amb el corresponent IVA, en el segon cas l'autònom societari podria rebre una nòmina. Els criteris que la Direcció General de Tributs estableix per entendre que estem davant un autònom societari independent són: * quan fa us de mitjans materials i personals propis per l'exercici de la seva activitat. * quan no forma part ni estar sotmès a l'estructura organitzativa de la societat. * quan el benefici i el risc econòmic en el desenvolupament de la seva activitat recauen directament sobre ell. * quan assumeix una responsabilitat contractual entre ell i els seus clients. També cal tenir en compte que darrera la reforma de la Llei del IRPF, la remuneració dels serveis prestats pels socis treballadors de les societats professionals, amb participació en el seu capital social, passant a ser considerats ingressos d'activitats professionals en lloc de considerar-los com ingressos del treball, sempre i quan estiguin inclosos en el RETA (règim especial de treballadors autònoms) o una mutualitat laboral i realitzin activitats incloses a la secció del IAE de professionals. La quota que els autònom societaris paguen està lligada des de l'aprovació de la nova llei d'autònoms als pressu-

Col·laborem amb vostè per tal d’aconsellar-lo en totes les solucions fiscals i comptables que beneficiïn el màxim la seva empresa o patrimoni Cristòfor Colom, 11 - 1er2a. 43001 Tarragona Tel. 977 232 882 | info@gestaliagrup.com

www.gestaliagrup.com

postos generals de l'Estat, actualment és de 357.-€ mensuals. A l'any 2013 el govern va aprovar una norma de mesures d'"Apoyo al emprenedor y estimulo al crecimiento y la creación de empleo", per la que va establir una quota fixa mensual a la Seguretat Social de 50€ pels autònoms que optaven per la cotització mínima, coneguda com Tarifa Plana. Inicialment durant els 6 primers mesos, actualment els 12 primers mesos, quantitat que augmentava progressivament fins un màxim de duració de 30 mesos, actualment 36 mesos. La Seguretat Social realitzant una interpretació restrictiva de la norma, determina que queden exclosos de l'aplicació de la Tarifa Plana aquells autònoms que han constituït una societat limitada o societat anònima per iniciar el seu projecte empresarial, és a dir, els autònoms societaris. Lamentablement s'imposa la via judicial per a poder gaudir d'aquestes avantatges, existeixen diversos processos judicials que entenen que dita exclusió no te sentit i no queda justificada si es té en compte que la finalitat de la norma és reduir l'atur a través de l'autoempleo i l'emprenedoria.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.