Viureus 43

Page 46

Lluis Espuis i Padró Gestalia Assessors www.gestaliagrup.com

"Sé el que vas arrendar l'últim estiu"

Si lloga un habitatge per temporades, ha de saber que a partir de 2018 Hisenda disposarà de informació dels lloguers turístics que es contractin per les plataformes col·laboratives d'internet S’ha aprovat el model 179, amb entrada en vigor el 31-5-2018 i aplicació a les cessions d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques realitzades a partir de l’1-1-2018, la intermediació de les quals s’hagi produït a partir d’aquesta data. Estan obligats a presentar-lo les persones i entitats que prestin el servei d’intermediació entre els cedents i cessionaris de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, ja sigui a títol onerós o gratuït. En particular, les persones o entitats que, constituïdes com a plataformes col·laboratives, facin de mitjancers en la cessió d’ús i tinguin la consideració de prestador de serveis de la societat de la informació, amb independència que prestin o no el servei subjacent objecte d’intermediació o de la imposició de condicions respecte dels cedents o cessionaris del servei en relació amb aquest, com ara preu, assegurances, terminis o altres condicions contractuals. El termini de presentació del model és trimestral, i s’ha de presentar durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural. No obstant això, i exclusivament per a l’exercici de 2018, la declaració informativa tindrà caràcter anual, i el termini de presentació serà entre l’1 i el 31 de gener de 2019.

- Identificació de l’immoble (adreça completa) amb especificació de la referència cadastral. - Data d’inici de la cessió. - Nombre de dies de gaudir de l’habitatge amb finalitats turístiques. - Import percebut pel titular cedent de l’ús de l’habitatge. - Número de contracte en virtut del qual el declarant mitjança en la cessió d’ús de l’habitatge. - Data d’intermediació en l’operació. - Identificació del mitjà de pagament utilitzat (transferència, targeta de crèdit o dèbit o un altre mitjà de pagament). Aquests tres últims requisits tenen caràcter opcional. Als efectes exclusius de la declaració trimestral, s'entén per us d'habitatges amb finalitats turístiques, la cessió temporal de l’ús de la totalitat o part d'un habitatge moblat i equipat en condicions d'ús immediat, i com intermediaris, totes les persones que prestin els serveis de intermediació, sigui a títol onerós o gratuït. S'exclou de

VIUJUN2018 | EMPRESA

La informació que cal subministrar comprèn: - Identificació del titular del dret, i de les persones o entitats cessionàries.

46

Col·laborem amb vostè per tal d’aconsellar-lo en totes les solucions fiscals i comptables que beneficiïn el màxim la seva empresa o patrimoni Cristòfor Colom, 11 - 1er2a. 43001 Tarragona Tel. 977 232 882 | info@gestaliagrup.com

www.gestaliagrup.com

l’àmbit d’aplicació els arrendaments d'habitatge, els allotjaments turístics que es regeixen per normativa especifica, i també el dret d'aprofitament per torns de bens immobles, amb l’excepció de la cessió temporal de l’ús de la totalitat d'un habitatge, amb els requisits comentats anteriorment, comercialitzada o promocionada per canals d'oferta turística i realitzada amb finalitat lucrativa, encara que estigui sotmesa a un règim específic derivat de la seva normativa sectorial. Així doncs, si vostè es propietari d’un habitatge que lloga per temporades, i ho fa mitjançant d'alguna plataforma col·laborativa de lloguer de vacances existent a internet, ha de saber que aquestes plataformes han de informar a hisenda, amb el model 179, sobre els arrendaments en els que hagin intermediat, tant si han cobrat com si no. Procuri no deixar cap lloguer per declarar al seu IRPF, Hisenda ho podrà detectar fàcilment i a banda d’exigir la quota deixada d’ingressar, el podrà sancionar.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.