Katalog ulične opreme Žirovnica V1.2 2022

Page 1

Katalog ulične opreme in pohištva Občina Žirovnica marec 2022 verzija 1.2

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID 133657859 ISBN 978-961-96100-0-8 (PDF)

Katalog ulične opreme in pohištva Občina Žirovnica

naročnik: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica Žirovnica 14 4274 Žirovnica

pripravljavec: Delavnica d.o.o. Tržaška cesta 3a 1360 Vrhnika www.delavica.eu info@delavnica.eu

št. projekta: 001/2021 avtorji: Maj Juvanec, u.d.i.a. Aleša Mrak Kovačič, u.d.i.a. Peter Bulovec, m.i.a. Uroš Jereb, u.d.i.a. Damijan Gašparič, u.d.i.a., MArch.

založnik: Delavnica d.o.o., Vrhnika ISBN: 978-961-96100-0-8 (PDF) format, internetni naslov objave: PDF, https://visitzirovnica.si/ izdaja: verzija 1.2 datum: marec 2022

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

2

kazalo

uvod 4 zasnova 5 oblikovalska izhodišča 6 materiali 7 elementi 8

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

3

uvod

Katalog ulične opreme in pohištva je dokument v katerem je zbran nabor uličnega pohištva (urbane opreme), ki se načeloma uporablja na javnih prostorih v občini.

Katalog predstavlja poenotenje elementov z namenom dviga standarda oz. urejenosti prostora, ne pa uniformiranja elementov »za vsako ceno« in za vsako aplikacijo. Kadar obstajajo objektivne okoliščine za drugačno, avtorsko oblikovanje elementov, je to dopustno.

Elementi v katalogu imajo enotno zasnovo, gradijo na tipologiji in rešitvah, ki so mestoma že prisotne v občini, in vse to nadgrajujejo in usmerjajo v celovito in poenoteno podobo javnega prostora.

Elementi so predstavljeni na nivoju kataloga (možnost izbiranja), kar omogoča uporabo za različne konkretne urbane ureditve in hkrati tudi možnost, da elemente izdelajo različni (lokalni) izvajalci.

Pri umeščanju elementov ulične opreme in pohištva v prostor je potrebno celovito načrtovanje ureditev, da se izognemo podvajanju funkcij in »preobremenitvi« prostora s posameznimi elementi. Za ureditve oz. umestitve posameznih elementov je potrebno pridobiti potrebna soglasja pristojnih služb.

Na območju varovanja kulturne dediščine, ki zavzema velik del prostora občine Žirovnica, se prednostno uporabljajo kovinske izvedbe elementov (npr. 4.2b visok usmerjevalni stebriček - kovinski).

Nabor elementov, vključenih v katalog, ter oblikovalske in tehnične rešitve se lahko nadgrajujejo in posodabljajo. Takisto velja za katalog, ki ga je smiselno občasno kritično pregledati, posodobiti in po potrebi dopolniti.

4
1.2
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o.
| verzija

zasnova

Katalog ulične opreme in uličnega pohištva temelji na prepoznani kvaliteti prostora, na njegovi identiteti oz. tradiciji. Le-to oblikovalsko in izvedbeno nadgradi ter oblikuje poenoteno (a ne uniformirano) zasnovo, ki bo postala lastna občini in s tem tudi element njene identitete.

Zasnova ulične opreme temelji na lesu kot primarnem materialu, ki je lokalno prisoten, tako v smislu pridobivanja materiala in izvedbe kot tudi v smislu navezovanja na obstoječe ureditve. Kjer les ni ustrezen material, se ga dopolnjuje s kovinskimi elementi, ki zagotavljajo trajnost in trdnost, ki bi jo bilo sicer težko doseči z lesom. V izbiri materiala se tako navezujemo tudi na tradicijo pridobivanja in zlasti predelave železa, ki je v teh krajih prisotna že stoletja in zaznamuje ta prostor.

Namen je, da je elemente ulične opreme možno izdelati v lokalnem okolju, z znanjem lokalnih obrtnikov ter z lahko dostopnim materialom. Takšen način je okoljsko prijazen, spodbuja lokalno ekonomijo, prebivalci pa ureditve lažje sprejmejo oz. raje skrbijo zanje.

5
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

oblikovalska izhodišča

Pri oblikovalski zasnovi elementov ulične opreme sledimo želji po ohranjanju in krepitvi krajinske/arhitekturne identitete območja ter lokalne/regionalne proizvodne izvedljivosti.

Osnovni oblikovni element družine ulične opreme je okvir v različnih izvedbah, bodisi kot kovinski podstavek ali lesen nosilni okvir. Tako les kot kovina sta materiala, ki sta »doma« v širšem prostoru občine Žirovnica.

Okvir, ki je nosilec različnih vsebin, se oblikovno naslanja na satnico, ki je osnovni element čebelarjenja, ki je prav tako doma v teh krajih. Leseni preplet, uporabljen pri avtobusnem postajališču, se zgleduje po prepletih številnih lesenih gospodarskih poslopij.

Z vzpostavitvijo osnovnega elementa se ustvari »družina« elementov, ki izhajajo iz osnovnega gradnika (oblikovno in materialno) in ga nadgrajujejo. S sledenjem osnovnim principom se lahko zasnuje tudi nove elemente, ki niso vključeni v katalog in ki bodo nadgrajevali poenoteno podobo prostora v občini.

Pri elementih urbane opreme, ki so nosilci drugih (zunanjih) informacij je pomembno, da se poenotijo in oblikovalsko uskladijo tudi vsebine na tablah ter postanejo tvorec urejene celostne grafične podobe območja.

Poenotenje, a ne uniformiranje, ulične opreme ter pohištva je osnovni namen v katalogu zasnovanih elementov, ki bodo z dosledno uporabo v prostor vnesli vtis urejenosti in do neke mere tudi pripadnosti določeni sredini, ki bo te elemente uporabljala.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

6

les

Ves uporabljen les, ki je neposredno izpostavljen vremenskim vplivom (ni zaščiten pred dežjem), mora biti gost, kot je na primer hrast, da se doseže ustrezna trajnost. Dopustna je tudi uporaba drugih gostih lokalnih vrst lesa, ki so primerne za obdelavo ter ravno tako trajne. Praviloma se uporablja lokalni les z nizkim ogljičnim odtisom.

Odvisno od aplikacije se les uporablja kot masiven les, ki mora biti ustrezno izbran (brez grč, slabših delov in podobno), ki se ga zgolj površinsko obdela (skobla, po potrebi obrusi, posname robove (mikro) in krtači). Če aplikacija zahteva, se lahko uporabi tudi lepljen les, ki je pripravljen za zunanjo uporabo (ustrezna lepila).

Za zaščito gostega lesa se praviloma ne uporablja premazov. Z ustreznimi zaščitnimi sredstvi, ki les ščitijo pred razpadanjem in mu s tem podaljšujejo življenjsko dobo se impregnira le mehak les.

kovina

Vsi kovinski deli (nosilci, razni čevlji, zveze) morajo biti pocinkani in strukturno prašno barvni.

Vijaki in podobna kovinska mala oprema mora biti iz nerjavnega železa v temni (črni) barvi ali vsaj v mat izvedbi.

barva

Kovinski elementi se praviloma barvajo v toplo sivi barvi (RAL 7039, quartz grey).

ostali materiali

Za ostale spremljajoče materiale se uporablja pravila stroke in uzance, glede na konkretno aplikacijo. Stremi se, da so ostali materiali čim manj vidni (da je glavni material les) in grafično podrejeni lesu (v izvedbi ali v barvi).

detajli

Vsi detajli morajo biti lično in tehnično ustrezno izdelani. Kovinski čeveljci morajo biti nasadilne izvedbe, da se pritrjevanje v lesen steber ne vidi oz. je izvedeno v notranjosti lesenega stebra.

Kjer pride do stika s kovinsko ploščico za fiksiranje mora biti kovinska ploščica utopljena v les (les na stiku s ploščico pofrezan).

Za stikovanje lesa se uporablja napredne zveze oz. kovinske spojne elemente (ježki, ...).

Vsi vijaki na stiku z lesom morajo biti poglobljene izvedbe in nerjavne kvalitete.

Kadar je neizogibno, da so vijaki vidni, se jih zapre z lesenim pokrovčkom.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

7
materiali

elementi

Elementi za počitek - klopi 9 1.0 podstavek 10 1.1 stol 12 1.2 klop brez naslona 14 1.3 klop z naslonom 16 1.4 miza s klopjo 18

Elementi za razmejevanje in urejanje tlakovanih površin 20 2.1a visok stebriček - lesen 21 2.1b visok stebriček - kovinski 23 2.2 stebriček / stojalo za kolo 25

Elementi za ravnanje z odpadki 27 3.1 ekološki otok - podzemne zbiralnice odpadkov 28 3.2 koš za odpadke - veliki 30 3.3 koš za odpadke - mali 32 3.4 koši za ločevanje odpadkov 34

Elementi za usmerjanje, informiranje in oglaševanje 36 4.1 stebriček cestnega označevalnega sistema 37 4.2a visok usmerjevalni stebriček - lesen 39 4.2b visok usmerjevalni stebriček - kovinski 41 4.3a nizek usmerjevalni stebriček - lesen 43 4.3b nizek usmerjevalni stebriček - kovinski 45 4.4 usmerjevalni sistem na obstoječih elementih 47 4.5a informacijska tabla - ožja 49 4.5b informacijska tabla - širša 51 4.6a nizka informacijska tabla - enojna 53 4.6b nizka informacijska tabla - sklop 55 4.7a stenska informacijska tabla - mala 57 4.7b stenska informacijska tabla - velika 59 4.8 tabla za označevanje 61 4.9a knjigobežnica 63 4.9b ptičja krmilnica 65 4.9c hotel za žuželke 67 4.9d stojalo za informacijske zloženke 69 4.10 element za ustvarjanje 71 4.11 markacija 73

Pitniki in korita 74 5.1a pitnik (betonski) 75 5.1b pitnik (lesen) 77

Objekti 79

6.1a avtobusno postajališče - zaprto 80 6.1b avtobusno postajališče - odprto 83 6.2 kolesarnica 86

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

8

Elementi za počitek - klopi

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

9

1.0 podstavek

Osnovni gradnik skupine elementov za počitek je kovinski podstavek. Oblikovno gre za prisekano štiristrano piramido, votlo in z dveh strani odprto. Podstavek nudi možnost različnih postavitev: posamezno, v nizih ali gručah. Element je predviden kot podstavek za leseno sedalno površino klopi ali stola, lahko pa se uporabi tudi kot samostojen element. Tako ohrani uporabno vrednost tudi kadar se leseni deli zaradi vzdrževanja začasno odstranijo.

Podstavek se pritrjuje v betonski temelj pod nivojem tal, možna pa je tudi samostoječa izvedba oz. podstavek, ki ga lahko pritrjujemo v obstoječe tlake.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

10

34 20 20

35 35 35 85 35 35

M 1:25, 1:40

34 8

42 42

35 35 34 34 23 23 8

različne možnosti postavitev in združevanja podstavkov:

35 85 35 35

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

11
1.0 podstavek GSPublisherVersion 0.16.99.48

1.1 stol

Podstavek (element 1.0) kot osnovni gradnik, lahko nadgradimo z montažo debelejše lesene sedalne ploskve kvadratne oblike. Tako zagotovimo taktilno prijetnejšo in toplejšo sedalno površino.

Stoli so lahko poljubno razmeščeni v prostoru in tvorijo različne mikroambiente. Ker so elementi manjših dimenzij, jih je lažje umeščati v obstoječe ureditve oz. se prilagajati posamezni lokaciji. Prav tako nam poljubno razmeščanje elementov omogoča, da se približamo »arhetipskim« postavitvam v prostoru (npr. kamni okoli vaške lipe v Vrbi ...)

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

12

35 8

6 8

34

35 8

34 20

40 20 35 35 1.1 stol

13
GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

1.2 klop brez naslona

Klop je sestavljena iz dveh kovinskih podstavkov (element 1.0) in poudarjene sedalne ploskve, lesene deske (ploha), predimenzionirane v debelini (7-11 cm), z namenom jasne naracije ter tehničnega podaljšanja življenjske dobe. Je iz masivnega ploha, zgolj fino obrušenega in z mikro posnetimi robovi. Ploh ni strogo pravilnih dimenzij, robovi so takšni, da pokažejo naravno obliko »deske« v deblu drevesa.

Sedalni del počiva na dveh kovinskih podstavkih. Da se doseže večja vizualna raznolikost, je možno podstavka sukati za 90 stopinj in tako preprosto doseči več kombinacij oz. klop prilagoditi posamezni lokaciji.

14
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

10 200 8

8

34

200

44 23 35 84 35 23 45

45 20

34

8

44

10 8 1.2 klop brez naslona

15
GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

1.3 klop z naslonom

Kadar je potrebno, se klopi lahko doda naslon.

Sedalna deska je, tako kot pri klopi brez naslona, iz masivnega ploha, zgolj fino obrušenega in z mikro posnetimi robovi. Ploh ni strogo pravilnih dimenzij, robovi so takšni, da pokažejo naravno obliko lesa v deblu.

Sedalni del počiva na dveh kovinskih podstavkih. Za potrebe montaže naslona se del kovinskega podstavka podaljša v nosilec hrbtnega lesenega ploha. Ta je analogen v materialu in izvedbi s sedalnim plohom. Sedalni ploh ima zarezo, skozi katero ga »prebode« nosilec hrbtnega naslona.

16
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija
1.2

10

8

200

200 23 35 84 35 23 45

40 8

84

34

10 1.3 klop z naslonom

8

40

34

45 20 8

84

GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
17
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

1.4 miza s klopjo

Miza je sestavni del osnovne družine ulične opreme. Vedno nastopa v kombinaciji z vsaj eno enako dolgo klopjo (element 1.2).

Miza je analogna klopi, le da ima višja kovinska podstavka v obliki črke L, ki nosita lesen ploh. Tako se dvigne na ustrezno višino, da omogoči delovanje sklopa. Površina mize je tako kot pri klopeh iz masivnega ploha (oz. iz dveh ožjih plohov), zgolj fino obrušenega in z mikro posnetimi robovi. Ploh ni strogo pravilnih dimenzij, robovi so takšni, da pokažejo naravno obliko lesa v deblu.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

18

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

19
GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:30
1.4 miza s klopjo
45 15 90 15 45 34 10 44 8 64 10 200 8 74 12 50 75 50 12 45 15 90 15 45 200 210

Elementi za razmejevanje in urejanje tlakovanih površin

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

20

2.1a visok stebriček - lesen

Stebriček oz. količek za omejevanje dostopa za motorna vozila je lesen, v prerezu kvadraten. Vedno je montiran na kovinskem čeveljcu. Vrhnji del je raven, mora biti gladek, robovi mikro posneti.

Količek ima lahko v zgornjem delu luknjo, ki omogoča, da se skoznjo spelje vrv, veriga ali podoben element, kadar je to potrebno.

Stebriček se uporablja izjemoma, kadar ni možno uporabiti drugih načinov za omejevanje dostopa (ureditve tlakov, postavitev drugih elementov ulične opreme ...). Na območjih varovanja kulturne dediščine se stebriček ne uporablja.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

21

12 12 12

100

100

12 40 2.1a visok stebriček - lesen

40

22
GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

2.1b visok stebriček - kovinski

Poleg lesene izvedbe stebrička za razmejevanje se lahko uporabi tudi kovinski stebriček, ki je oblikovan kot okvir. Nanj je možno tudi priklepanje koles. Če se stebriček uporablja kot stojalo za kolo, mu je možno ob strani dodati tudi vertikalno leseno lamelo za udobnejše prislanjanje koles.

Pri ureditvah se lahko uporablja poljubna kombinacija lesenih in kovinskih stebričkov.

Stebriček se uporablja izjemoma, kadar ni možno uporabiti drugih načinov za omejevanje dostopa (ureditve tlakov, postavitev drugih elementov ulične opreme ...). Na območjih varovanja kulturne dediščine se stebriček ne uporablja.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

23

2.1b visok stebriček - kovinski

10 10 10 12

10

90

100 40

12 40

100

40

10 15

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

24
GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25

2.2 stebriček / stojalo za kolo

Oba tipa stebričkov (elementa 2.1a in 2.1b) se uporabljata tudi kot stojala za kolesa. Leseni stebrički morajo imeti izvrtine, ki omogočajo priklepanje koles. Stebrički oz. stojala za kolesa se postavljajo v skupinah oz. v nizih na ustreznem medsebojnem razmaku, kar omogoča prislanjanje kolesa na dva stebrička hkrati.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

25

2.2 stebriček / stojalo

35

10

9 100 za kolo

46

92 92 92 92 40

100 92 92 92 92

35

10

12 40

9 40

46

100 40

26
GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:30
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

Elementi za ravnanje z odpadki

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

27

3.1 ekološki otok - podzemne zbiralnice odpadkov

Na lokacijah, predvidenih za zbiranje ločenih frakcij (ekoloških otokov) se postavljajo tipske podzemne zbiralnice odpadkov.

Podzemne zbiralnice so različnih velikosti, globine do največ 1,5 m. Število in velikost zbiralnic se določi glede na potrebe na posamezni lokaciji. Krožna oblika nadzemnih delov zbiralnic omogoča različne načine postavitev v gručah, nizih ...

Oblikovno, barvno in materialno se plašč nadzemnega dela (sicer tipske) zbiralnice čim bolj uskladi z ostalimi elementi družine ulične opreme. Plašč se izvede iz lesenih letev razmeščenih po obodu, obdelava lesa je enaka kot pri ostalih elementih. Pokrov in podnožje se bravno uskladita z barvo kovinskih elementov, prav tako se poenoti označevanje posamezne zbiralnice.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

28

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

29
GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
136 93 93 118 100 50 112 112 136 93 93 3.1 ekološki otok - podzemne zbiralnice odpadkov

3.2 koš za odpadke - veliki

Koš za odpadke je enostavno oblikovan; kovinska konstrukcija krožne oblike, z ustreznim mehanizmom za vpenjanje vrečk za odpadke, je obdana oblogo iz lesenih letev. Koš je lahko večjega ali manjšega premera, s pokrovom ali brez njega.

Oblikovno in v materialu so koši usklajeni z ostalimi elementi ulične opreme, predvsem s podzemnimi zbiralnicami.

Grafično oblikovanje oz. označevanje za zbiranje ločenih frakcij mora biti minimalistično, ena izmed letev se po celotni dolžini obarva oz. opremi z napisom frakcije odpadkov, ki se zbira v košu.

Lokacije za postavitev košev morajo biti izbrane po temeljitem premisleku, čim bolj racionalno. Določijo se glede na gostoto uporabnikov, upoštevaje možnost uporabe ekoloških otokov v bližini. Koše za odpadke se postavlja le tam, kjer je zagotovljen dostop z vozili komunalne službe, sicer pa se čim bolj spodbuja, da obiskovalci odpadke odnesejo s seboj. Pri določanju mikrolokacije je pomembno, da je koš umeščen čim bolj subtilno in nekoliko odmaknjeno, tako zradi vizualnega vpliva kot tudi zaradi možnih neprijetnih vonjav.

30
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

90 3.2 koš za odpadke - veliki

10 50 100 50

90

koš za odpadke s pokrovom koš za odpadke brez pokrova

50 50

GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
31
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2
3.3 koš za odpadke - mali 32
|
d.o.o. | verzija 1.2
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica
Delavnica

90 3.3 koš za odpadke - mali

10 40 100 40

90

koš za odpadke s pokrovom koš za odpadke brez pokrova

40 40

GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
33
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

3.4 koši za ločevanje odpadkov

Glede na potrebe po ločevanju odpadkov na posamezni lokaciji, je koše obeh velikosti možno združevati v gruče oz. nize, podobno kot pri podzemnih zbiralnicah. Na ta način je možno preprosto prilagajanje potrebam v prostoru in času.

Grafično oblikovanje oz. označevanje za zbiranje ločenih frakcij mora biti minimalistično, ena izmed letev se po celotni dolžini obarva oz. opremi z napisom frakcije odpadkov, ki se zbira v košu.

Lokacije za postavitev košev morajo biti izbrane po temeljitem premisleku, čim bolj racionalno. Določijo se glede na gostoto uporabnikov, upoštevaje možnost uporabe ekoloških otokov v bližini. Koše za odpadke se postavlja le tam, kjer je zagotovljen dostop z vozili komunalne službe, sicer pa se čim bolj spodbuja, da obiskovalci odpadke odnesejo s seboj. Pri določanju mikrolokacije je pomembno, da je koš umeščen čim bolj subtilno in nekoliko odmaknjeno, tako zradi vizualnega vpliva kot tudi zaradi možnih neprijetnih vonjav.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

34
3.4 koši za ločevanje odpadkov 35
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

Elementi za usmerjanje, informiranje in oglaševanje

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

36

4.1 stebriček cestnega označevalnega sistema

Stebriček cestnega označevalnega sistema sledi dimenzijam in sistemu državnega modularnega sistema označevanja ob prometnicah.

Nosilni del oz. steber je kovinski, prašno barvan v določeni barvi za kovinske elemente. Nanj se nizajo lamele sistema za označevanje. Prednostno se uporablja dolžina lamel 135 cm.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

37

4.1 stebriček cestnega označevalnega sistema

135 125 10 135

10 250

10 240

10 250

240

10

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

38
GSPublisherVersion 74.16.98.48 M 1:25

4.2a visok usmerjevalni stebriček - lesen

Za kažipote (za pohodnike, kolesarje ...) se uporablja lesen totem oz. steber kvadratnega preseka, ki je pritrjen v kovinski čeveljc.

Na steber se montirajo oznake na kvadratnih tablicah, ki se umeščajo glede na potrebe na lokaciji - v nizih oz. na različne strani stebra.

Usmerjevalni stebrič se uporablja v visoki izvedbi kadar je potrebno zagotoviti ustrezno opaznost oz. vidnost v prostoru.

Na območjih varovanja kulturne dediščine se prednostno uporablja element 4.2b visok usmerjevalni stebričekkovinski

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

39

4.2a visok usmerjevalni stebriček - lesen

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

40
GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
200 129 15 1 15 7 15 1 15 2 15 15 15 200 15

4.2b visok usmerjevalni stebriček - kovinski

Za kažipote (za pohodnike, kolesarje ...) se uporablja tudi kovinski steber, odprt z dveh strani. V steber se umestijo lesene kocke z oznakami za usmerjanje in opisi.

Usmerjevalni stebrič se uporablja v visoki izvedbi kadar je potrebno zagotoviti ustrezno opaznost oz. vidnost v prostoru.

Ta tip stebrička se uporablja za usmerjanje na območjih varovanja kulturne dediščine.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

41

4.2b visok usmerjevalni stebriček - kovinski

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

42
GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
15 200 200 17 15 129 15 1 15 7 15 1 15 2 17 15 15

4.3a nizek usmerjevalni stebriček - lesen

Za kažipote (za pohodnike, kolesarje ...) se uporablja tudi nizek lesen stebrič, pritrjen v kovinski čeveljc.

Nanj se montirajo oznake na kvadratnih tablicah, ki se umeščajo glede na potrebe na lokaciji - v nizih oz. na različne strani stebriča.

Nizek usmerjevalni stebrič se uporablja tam, kjer ni potrebe po veliko podatkih oz. smereh in uporabniku služi bolj kot potrditev izbire prave poti ter je vizualno bolj subtilen kot visoka izvedba.

Nizek usmerjevalni stebriček se uporablja izjemoma, kadar bi bila postavitev visokega usmerjevalnega stebrička v prostoru neustrezna. Pri umestitvi v prostor je potrebno zagotoviti ustrezno vidnost, da stebriček ne predstavlja nevarnosti pri uporabi (spotikanje).

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

43

15 15

70

15

15

4.3a nizek usmerjevalni stebriček - lesen

70

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

44
GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25

4.3b nizek usmerjevalni stebriček - kovinski

Za kažipote (za pohodnike, kolesarje ...) se uporablja tudi nizek kovinski stebrič, odprt z dveh strani. Vanj se umestijo lesene kocke z oznakami za usmerjanje in opisi.

Nizek usmerjevalni stebrič se uporablja tam, kjer ni potrebe po veliko podatkih oz. smereh in uporabniku služi bolj kot potrditev izbire prave poti ter je vizualno bolj subtilen kot visoka izvedba.

Nizek usmerjevalni stebriček se uporablja izjemoma, kadar bi bila postavitev visokega usmerjevalnega stebrička v prostoru neustrezna. Pri umestitvi v prostor je potrebno zagotoviti ustrezno vidnost, da stebriček ne predstavlja nevarnosti pri uporabi (spotikanje).

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

45

17 15 17

70

15

15 70

4.3b nizek usmerjevalni stebriček - kovinski

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

46
GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25

4.4 usmerjevalni sistem na obstoječih elementih

Usmerjevalni sistem, ki ga sestavljajo leseni in kovinski stebrički s kvadratnimi tablicami, je nadgrajen tudi z možnostjo montaže na obstoječe elemente opreme (npr. drogovi javne razsvetljave ...).

Gre za trak, ki objame obstoječi drog in nosi informacije oz. usmerja. Oblikovno gre za plašč kocke, ki nudi možnost sukanja okoli obstoječega elementa in s tem lažjega usmerjanja v različne smeri. Vizualna podoba je enaka kot pri usmerjanju na stebričih.

Velikost traku se lahko poveča (ne pa tudi zmanjša), če je debelina nosilnega stebra večja. Ohraniti je potrebno razmerje kvadrata na ploskvah.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

47

4.4 usmerjevalni sistem na obstoječih elementih M 1:25

15 1 15 15 15 15 15 15 1 15 15

48
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2 GSPublisherVersion 0.16.99.48

4.5a informacijska tabla - ožja

Nosilno ogrodje informacijske table je sestavljeno iz kovinskih cevi kvadratnega preseka, ki jih ovije vsebina, in lesenega okvirja. Na podkonstrukcijo se fiksira podloga oz. nosilni del predstavitve. Nanjo se nalepi oz. natiska vsebina. Tabla je lahko obojestranska, v primeru, da je vsebina enostranska, se zadnja stran barva v tonu, ki je predviden za kovinske elemente.

Leseni okvir je na kovinski podkonstrukciji dvignjen od tal zaradi zagotavljanja večje trajnosti lesa.

Vsebine informacijskih tabel naj bodo enotno oblikovane. Praviloma s temno podlago oz. ozadjem in svetlimi vsebinami.

49
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

50
4.5a informacijska tabla - ožja GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
200 20 65 200 5 4 47 4 5 65 20

širša

4.5b informacijska tabla -
51
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

52
4.5b
širša GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
informacijska tabla -
200 20 85 200 5 4 67 4 5 85 20

4.6a nizka informacijska tabla - enojna

Nizka informacijska tabla je v celoti kovinska, oblikovno izhaja iz tipskega podstava klopi (element 1.0). Površina namenjena podajanju informacij je trapezne oblike in nekoliko nagnjena. Nanjo se nalepi oz. natiska vsebina.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

53

4.6a nizka informacijska tabla - enojna

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

54
GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
54 8 40 20 8 60 30 47 30 54 50 51 8 60 8 40 30 54 50

4.6b nizka informacijska tabla - sklop

Kadar je v prostoru potreba po večji horizontalni površini za podajanje informacij (zemljevid, veduta ...) se uporabi niz več nizkih informacijskih tabel. Oblikovno in materialno so analogne posamezni nizki tabli, dimenzijsko pa se prilagodijo na stikih površine namenjene podajanju informacij.

Sestavljene so iz robnih dveh elementov, ki sta prisekana zgolj na zunanji strani in sredinskih elementov, ki nisi prisekani - tako da se tvori enovita površina za vsebino, ločena zgolj s ozko cezuro - špranjo.

Sestav lahko tvorita dva do največ štirje elementi, tipično pa trije elementi.

55
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

56
GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
50 1 47 1 50 150 8 40 20 8 60 30 18 30 18 30 47 1 47 1 47 143 50 1 47 1 50 150 50 51 8 40 8 60 30 54 50 4.6b nizka informacijska tabla - sklop

4.7a stenska informacijska tabla

- mala

Stenska informacijska tabla se večinoma uporablja kot oglasna deska. Tabla je lesena, nima samostojne nosilne konstrukcije temveč se fiksira na nosilno steno. Pritrjuje se z distančniki, med steno in tablo nastane senčna fuga.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

57

4.7a stenska informacijska tabla - mala

67 195 67

95

2 2 100

95 100

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

58
GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25

4.7b stenska informacijska tabla

- velika

Stenska informacijska tabla nima samostojne nosilne konstrukcije in se fiksira na nosilno steno.

Mala tabla (manjši del) se lahko uporablja kot oglasna tabla, večji del pa je namenjen zemljevidu oz. obsežnejšemu podajanju informacij.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

59

160 5 67 100

95 195 160 5 67 232

4.7b stenska informacijska tabla - velika

2 2 100

95

60 Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25

4.8 tabla za označevanje

Tabla za označevanje je namenjena za označevanje območja oz. za dobrodošlico ter po potrebi za prikaz in razlago določenih pravil ali prepovedi, ki veljajo na tem območju.

Nosilno konstrukcijo predstavlja kovinski steber, na (skozi) katerega se pripenjata dve leseni tabli z opisi.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

61

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

4.8 tabla za označevanje GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
62
60 40 5 40 5 150 155 60 40 5 40 5 150 25 10 120 155 12

4.9a knjigobežnica

Knjigobežnica je element, ki je namenjen izmenjavi oz. začasni izposoji knjig.

Glavni nosilni element je lesen steber kvadratnega preseka, na katerega so pritrjeni leseni okvirji različnih globin. Okvirji imajo poln hrbet, na sprednji strani pa vratca iz pleksi stekla. Tako so knjige zaščitene pred vremenskimi vplivi. Zaščitno steklo in hrbet knjigobežnice se grafično obdelata. Število okvirjev ter njihovo razmestitev na nosilnem stebru je možno prilagajati glede na potrebe oz. lokacijo postavitve.

Leseni okvirji so na nosilni steber pritrjeni preko distančnika, ki omogoča odvajanje vode.

Možna je tudi izvedba s kovinskim stebrom, odprtim z dveh strani, podobno kot pri elementu 4.2b visok usmerjevalni stebriček - kovinski.

63
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

64
4.9a knjigobežnica GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
88 30 10 30 10 30 22 220 30 15 10 5 30 1 10 30 3 24 3 30 1 10 15 3 24 3 20 1 10 5 30 30 10 30 88 30 10 30 40 22 220 30 10 21

4.9b ptičja krmilnica

Ptičja krmilnica je oblikovana podobno kot knjigobežnica (element 4.9a). Glavni nosilni element je lesen steber kvadratnega preseka, na katerega so pritrjeni leseni okvirji. V spodnji del okvirja je vstavljen kovinski podstavek, namenjen nasipanju semen za ptice. Število okvirjev ter njihovo razmestitev na nosilnem stebru je možno prilagajati glede na potrebe.

Leseni okvirji so na nosilni steber pritrjeni preko distančnika, ki omogoča odvajanje vode.

Možna je tudi izvedba s kovinskim stebrom, odprtim z dveh strani, podobno kot pri elementu 4.2b visok usmerjevalni stebriček - kovinski.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

65

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

66
4.9b ptičja krmilnica GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
156 30 34 136 30 54 220 30 1 10 1 30 30 1 10 1 30 10 10 10 30 3 24 3 30 156 30 34 27 30 220

4.9c hotel za žuželke

Hotel za žuželke je oblikovan podobno kot knjigobežnica in ptičja krmilnica (elementa 4.9a in 4.9b). Glavni nosilni element je lesen steber kvadratnega preseka, na katerega so pritrjeni leseni okvirji. V vsakem okvirju je »polnilo«, ki je sestavljeno iz materialov, primernih za gnezdenje različnih vrst žuželk. Število okvirjev ter njihovo razmestitev na nosilnem stebru je možno prilagajati.

Leseni okvirji so na nosilni steber pritrjeni preko distančnika, ki omogoča odvajanje vode.

Možna je tudi izvedba s kovinskim stebrom, odprtim z dveh strani, podobno kot pri elementu 4.2b visok usmerjevalni stebriček - kovinski.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

67

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

68
4.9c hotel za žuželke GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
88 30 10 30 10 30 22 220 15 10 5 30 20 1 10 3 24 3 30 30 3 24 3 20 1 10 15 20 1 10 4 88 30 10 30 10 30 22 220 30 10 21

4.9d stojalo za informacijske zloženke

Stojalo za informacijske zloženke je oblikovano podobno kot knjigobežnica (element 4.9a). Glavni nosilni element je lesen steber kvadratnega preseka, na katerega so pritrjeni ozki leseni okvirji namenjeni za zatikanje informacijskih zloženk. Okvirji imajo poln hrbet, na sprednji strani pa so odprti, do polovične višine jih zapira le pleksi steklo, za katerega se vložijo zloženke. Zaščitno steklo in hrbet se grafično obdelata.

Leseni okvirji so na nosilni steber pritrjeni preko distančnika, ki omogoča odvajanje vode.

Število okvirjev ter njihovo razmestitev na nosilnem stebru je možno prilagajati glede na potrebe oz. lokacijo postavitve. Na posameznem stebru je lahko največ pet okvirjev. po potrebi je možno na posamezni lokaciji umestiti več stebrov oz. stojal v gruči.

Možna je tudi izvedba s kovinskim stebrom, odprtim z dveh strani, podobno kot pri elementu 4.2b visok usmerjevalni stebriček - kovinski.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

69

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:25
zloženke
70
220 27 10 1 10 3 13 14 3 10 1 10 10 1 10 14 3 27 220 10 1 10 14 3 4.9d stojalo za informacijske

4.10 element za ustvarjanje

Element je namenjen za različne vsebine, ki jih ustvarjajo mimoidoči. Postavitev takšnih elementov je predvidena predvsem na nekaterih točkah ob Poti kulturne dediščine Žirovnica, na ketero bi se tudi vsebinsko navezovali.

Oblikovno se navezuje na skupino elementov (4.9 knjigobežnica, stojalo za informacijske zloženke ...). Glavni nosilni element je lesen steber kvadratnega preseka, na katerega so z dveh strani pritrjene kvadratne tablice, primerne za pisanje s kredo. Tablice so razporejene na različnih višinah, tako da so spodnje dostopne tudi otrokom. Nekatere tablice so lahko opremljene z nalepko (odvisno od lokacije in zasnove vsebine - npr. poezija).Tablice so na nosilni steber pritrjene preko distančnika, ki omogoča odvajanje vode.

Ob spodnji tablici je na steber pritrjena tudi škatlica s pokrovom za krede, ki je v celoti izdelana iz pleksi stekla in prek distančnika pritrjena na steber.

Možna je tudi izvedba s kovinskim stebrom, odprtim z dveh strani, podobno kot pri elementu 4.2b visok usmerjevalni stebriček - kovinski.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

71

72 Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

GSPublisherVersion 4.16.98.48 M 1:25
4.10 element za ustvarjanje
3 10 17 30 70 30 5 30 5 30 5 30 15 220 1101 10 10 10 30 2 1 30 70 30 5 30 5 30 5 30 20 10 3 33

4.11 markacija

Kot možnost označevanja poti je možna tudi enostavna markacija, ki oblikovno izhaja iz Knafelčeve markacije, standardne markacije planinskih poti. Običajno rdeč obroč se nadomesti z rumenim ((Pantone P10-7U ; CMYK: 0%, 25%, 85%; 0%). V sredini je točka bele barve. Markacije se praviloma riše ročno, s čopičem.

Markacija je namenjena »potrditvi« poti. Kjer je razpotje, se uporabi druge načine usmerjanja (usmerjevalni stebričekelementi 4.2a in b, 4.3a in b).

1/4 1/2

praviloma 8 do 10 cm 1/4

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

73

Pitniki in korita

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

74

5.1a pitnik (betonski)

Pitnik je element za pitje pitne vode. V oblikovnem smislu se navezuje na kamnita oz. betonska korita, ki jih pogosto srečujemo v vaseh v občini. Izvede se kot preprost pokončen betonski (teraco) kvader, skozi katerega je speljan dotok vode. V zgornjem delu je pritrjena pipa z avtomatskim zapiranjem. V tleh se izvede kovinska kanaleta za lovljenje odvečne vode z odtokom.

75
| verzija 1.2
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

GSPublisherVersion 88.16.98.48 M 1:25
5.1a
(betonski)
76
100 10 110 12 88 100 100 10 110 24 24 88 12 100
pitnik

5.1b pitnik (lesen)

Pitnik je element za pitje pitne vode. Oblikovno se navezuje na ostale elemente ulične opreme. Osnovni gradnik je pokončen tram iz masivnega hrastovega lesa. Na zgornji ploskvi, ki je zaščitena s kovinsko ploščico, je nameščena pipa z avtomatskim zapiranjem. Lesen tram je prek kovinskega podnožja pritrjen na tipski temelj. V tleh se izvede kovinska rešetka za lovljenje odvečne vode z odtokom.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. |

58 77
verzija 1.2

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

78
GSPublisherVersion 88.16.98.48 M 1:25
5.1a pitnik (betonski) 58
100 24 61 61 52 16 24

Objekti

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

79

6.1a avtobusno postajališčezaprto

Postajališče oz. nadstrešnica je sestavljeno iz rahlo nagnjene lesene vertikalne konstrukcije (prepleta) in nadkritega dela, ki varuje čakajoče pred vremenskimi vplivi. Streha je krita s steklenimi ploščami, položenimi prek lesene konstrukcije. Za dodatno zaščito čakajočih pred vremenskimi vplivi (dež, sneg in tudi veter), se s steklom zaščiti tudi hrbet in delno tudi boki nadstrešnice. Ob zadnji steni postajališča se umesti tudi klop; leseno sedalo nosi kovinski nosilec L oblike.

Les je zaščiten pred neposredno vlago, zato se za konstrukcijo uporabi smrekov lepljen les.

Oblikovno se uporabi leseni preplet, ki se navezuje na tradicionalno vernakularno arhitekturo v prostoru. Oblikovalska govorica postajališča ne želi biti urbana, a se hkrati zaveda, da je umeščena v naselje. V manjših naseljih, kjer (še) ni druge družbene infrastrukture, lahko prav avtobusno postajališče postane središčna točka le-tega, zato je pomembno, da je kvalitetno oblikovano.

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

80

6.1a avtobusno postajališče - zaprto M 1:30

273 12 328 12 214 52 360 45 12 328 12 360 178 52 229 123 164 41 136 42

81 Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2 GSPublisherVersion 0.16.99.48

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:30
82
229 217 12 229 12 217 65 230 221 12 258 15 232 273 6.1a avtobusno postajališče - zaprto

6.1b avtobusno postajališčeodprto

Odprto postajališče ima za zaščito pred vremenskimi vplivi zgolj streho, bočnih sten pa ne.

83
1.2
Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija

84 Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

GSPublisherVersion 0.16.99.48 M
1:30 273 12 328 12 214 52 360 45 12 328 12 360 178 52 229 123 164 41 136 42 6.1b avtobusno postajališče - odprto

85 Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:30
12 217 12 217 229 229 230 258 15 221 12 232 273 6.1b avtobusno postajališče - odprto

6.2 kolesarnica

Analogno z oblikovanjem avtobusnega postajališča (element 6.1b) se lahko konstrukcija uporabi za nadkrito kolesarnico.

Pod nadstrešek se umestijo količki za naslanjanje koles (element 2.2 ali 2.1b).

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

86

87 Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

GSPublisherVersion 0.16.99.48 M
6.2 kolesarnica
1:30 214 52 273 12 328 12 360 12 328 12 360 178 52 230

Katalog ulične opreme Občina Žirovnica | Delavnica d.o.o. | verzija 1.2

GSPublisherVersion 0.16.99.48 M 1:30
6.2 kolesarnica
88
221 12 258 15 12 217 229 229 12 217 273 233 230 64
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.