Page 1

VISIT VÄRMLAND Årsrapport 2017


Yta

18 204 km²

Folkmängd

314 593 (2015-12-31)

Hertig

Prins Carl Philip

Hertiginna

Prinsessan Sofia

Landskapssång

Ack Värmeland, du sköna

2 ton

En timmerflotte väger ca

Besöksnäringen i Värmland omsätter

12 Mdkr

Landskapsblomma Skogsstjärna Landskapsdjur

Det globala resandet kommer att öka med ca

Varg

Medlemmar i Visit Värmland

3%

Antal medlemskommuner

Gästnätter 2017

150 18

3

ca

8000

flygplatser

2,2 milj

Klarälvsbanan

220

per år fram till 2030

km cykelled

18

certifierade vandringsleder

4:e plats efter Stockholm, Västra Götaland och Skåne i utländska gästnätter

17,3 Befolkningstäthet

Utländska gästnätter i Värmland 2017 Norge Tyskland Nederländerna Danmark

invånare/km²

VÄRMLAND Över

10.000

Turistkronan Värmland

sjöar

8% 27%

12%

Boende

Diagrammet visar hur turisternas konsumtion i

RestaurangVärmland fördelar sig på olika kategorier. Störst

Transportbiljetter andel av turisternas utlägg hamnade inom shopping.

Resebyråtjänster

16%

Rekreation, kultur och sport Bensinstationer

16% 16%

1% 4%

Mataffärer Shopping

Största tätort Karlstad

90.000 invånare

383.812 124.345 34.826 30.393

DET HÄR ÄR VISIT VÄRMLAND

Visit Värmland har det regionala uppdraget att representera besöksnäringen i Värmland. Vårt uppdrag är att få fler turister att besöka Värmland och att stärka destinationen. Det gör vi genom marknadsbearbetning och destinationsutveckling vilket bidrar till nya affärsmöjligheter för värmländsk besöksnäring samt ökad tillväxt och fler jobb i hela Värmland. Visit Värmland är en ekonomisk förening med cirka 150 medlemmar inklusive samtliga kommuner i landskapet Värmland. Visit Värmland marknadsför resmålet Värmland för resenärer i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna samt från och med 2018, även Storbritannien och Kina. Med drygt 2,2 miljoner övernattningar (SCB 2017) och 34 % internationella gäster är Värmland en populär besöksdestination. Värmlands största marknader är, i fallande ordning; Sverige, Norge, Tyskland, Kina, Nederländerna, Danmark.


Syftet med den här årskrönikan är att ge en inblick i Visit Värmlands arbete så att medlemmar, finansiärer och övriga intressenter på ett enkelt och smidigt sätt skall kunna skapa sig en överblick över de insatser som gjorts under 2017.

VISIT VÄRMLAND 2017

”Ett stabilt år” blir den övergripande sammanfattningen av besöksnäringsåret i Värmland 2017. Totalt skedde 2 228 000 övernattningar i Värmland enligt SCB, vilket är en ökning med 4,1 % jämfört med 2016. Sverige som helhet hade en ökning med 2 % under året. Det innebär att vi fortsätter hålla en snabbare ökningstakt än Sverige som helhet vilket är i linje med vår strategi. För Visit Värmlands räkning kan det gångna året sammanfattas med orden ”fokusering” och ”lågt hängande frukter”. Vi har fokuserat ännu mer på de marknader och kundsegment som genererar störst volym av antal besökare till Värmland. Samtidigt har vi gjort en översyn av vilka marknader som ökar mycket inom svensk besöksnäring som helhet men där Värmland tappar marknadsandelar. Detta för att kunna fokusera på dem inom projektet Konkurrenskraftig Besöksnäring Värmland (KBV) som blivit beviljat i december 2017. Inom ramen för KBV kommer vi att fokusera på Storbritannien och Kina som nya geografiska marknader, fortsätta det viktiga digitaliseringsarbetet för värmländsk besöksnäring och aktivt börja arbeta med måltidsturism. Vi har även börjat arbeta med resebolag och turoperatörer i Sverige och Norge med syfte att få dem att paketera fler och längre resor till Värmland. Årets medlemsundersökning som vi genomfört under hösten visar goda resultat. Vi har förbättrat

nöjdheten väsentligt inom samtliga kategorier jämfört med året innan och samtidigt fått viktiga inspel till vårt fortsatta arbete. Vi fortsätter arbeta än mer aktivt med kommunikationen till våra medlemmar, både via t.ex. nyhetsbrev men även besök hos medlemmar och återkommande medlemsträffar och utbildningar på olika håll i Värmland. I övrigt har vi under året genomfört en mängd givande aktiviteter riktade både mot slutkonsumenter och mellanhänder i form av turoperatörer, researrangörer och bussbolag. Mer om detta kan du läsa om i den här årskrönikan. Oavsett vilken typ av aktivitet vi genomför skall de alltid bidra till vår övergripande målsättning, nämligen en hållbar besöksnäring i tillväxt. För oss innebär det en konkret målsättning att Värmlands besöksnäring skall öka snabbare än Sverige som helhet vilket i praktiken innebär att vi tar marknadsandelar. Det ser vi som en sporre för att lägga i ytterligare en växel 2018. Tack för ett bra samarbete under det gånga året. Vi ser fram emot att fortsätta stärka Värmlands besöksnäring tillsammans med er.

Strategin för Värmlands besöksnäring beskrivs i följande modell.

Vårt arbete grundar sig också i temaområdena i strategin.

Jonas Jacobsson, Vd, Visit Värmland Strategin i sin helhet finns att ladda ner på www.visitvarmland.org/sv/strategidokument


FINANSIERING Visit Värmland hade vid årets slut 147 direkt anslutna medlemmar. Av dessa är 125 privata företagsmedlemmar, 18 kommuner och 4 paraplyorganisationer. Ytterligare drygt 300 företag och föreningar är anslutna indirekt via paraplyorganisationerna Camping Värmland, Centrum Karlstad, Värmlands Hembygdsförbund och Värmlands Bergslag. Under 2017 erhöll Visit Värmland en basfinansiering från Region Värmland på 2 870 000 kr. Den totala summan för medlemmars serviceavgifter uppgick till 1 500 985 kr varav kommunernas andel stod för cirka 1 miljon kronor. Övrig finansiering erhölls från strukturfonder samt vissa övriga intäkter så som deltagaravgifter och annonsintäkter.

Visit Värmland har under året drivit två större utvecklingsprojekt; Hållbar Besöksnäring samt Internationalisering, Destinationsutveckling och Attraktionskraft (IDA). Hållbar Besöksnäring är finansierat av Regionalfonden och Region Värmland och avslutades i december 2017. Interreg-projektet IDA är finansierat av Region Värmland, Interreg Sverige-Norge samt Akershus, Hedmarks och Östfolds fylkeskommuner och avslutas i december 2018. De båda projekten omsluter cirka 6 miljoner kronor per år. I december 2017 fick vi besked om att vår nya projektansökan Konkurrenskraftig Besöksnäring Värmland (KBV) blivit beviljad. Projektet sträcker sig från mars 2018 till december 2020 och omsluter cirka 15,5 miljoner kronor totalt.


Svarsfrekvens: 52% Poäng enligt skalan: 1 = mycket missnöjd, 5 = mycket nöjd 1 = instämmer inte alls, 5 = instämmer helt

MEDLEMSUNDERSÖKNING HÖST 2017 I september/oktober 2017 genomförde vi vår årliga medlemsundersökning som ligger till grund för förbättringsarbete i linje med Visit Värmlands strävan att leverera maximal medlemsnytta. Vi gläds åt att se att medlemmarna anser att vi förbättrat oss inom samtliga kategorier jämfört med 2016. Här har vi lyft ut ett antal frågor och resultat samt typiska svar som vi anser sammanfattar medlemmarnas åsikter. Förra årets resultat anges inom parantes.

1. Hur nöjd är du med samarbetet med Visit Värmland totalt sett? 3,92 (3,40)

Typiska medlemskommentarer: – har inte varit så aktiv själv – Jag tycker det är bra och intressant. Teknik/data ligger lite utanför vad vi kan göra. – Bra aktiviteter – Hoppas på ett utbildningsråd i vardande 5. Hur stor nytta har din organisation av samarbetet med Visit Värmland: 3,49 (2,74) Typiska medlemskommentarer:

2. Hur nöjd är du med Visit Värmland i förhållande till dina förväntningar: 3,82 (3,15)

– Jag skulle vilja säga stor. Det är svårt att veta/mäta.

3. Hur nöjd är du med den medlemsnytta du får i förhållande till serviceavgiften du betalar: 3,55 (2,88)

6. Det är lätt att komma i kontakt med Visit Värmland: 4,60 (4,33)

Typiska medlemskommentarer:

7. Det är enkelt att ta del av Visit Värmlands information och material: 4,28 (3,71)

– Föreningen har inte aktivt deltagit under en period så vetskapen om vad som görs är liten. – Jag tycker att Visit Värmland gör ett bra jobb

– Kontakt med researrangörer i första hand

8. Visit Värmlands medarbetare anstränger sig för att ge sina medlemmar bra service: 4,40 (3,82)

– Näringslivsutveckling bör också ha djupare kunskap om Visit Värmlands arbete

Typiska medlemskommentarer:

– Blir bättre och bättre

– Ni gör ett bra jobb

– Ev. bidrar till mer än vad jag vet

9. Finns det någon service, aktivitet eller utbildning som Visit Värmland inte erbjuder sina medlemmar idag som Du gärna skulle vilja se fanns?

4. Hur nöjd är du med de aktiviteter du har deltagit i/har tagit del av under 2016 och 2017? Exempel på aktiviteter: utbildningar, mässor, kampanjer, mottagande av utländsk press och researrangörer, produktutvecklingsarbete, nätverksträffar: 3,96 (3,51)

– Har blivit mycket bättre.

Typiska medlemskommentarer: – Skapa ett nätverk för företag som är och vill vara på den internationella marknaden. – Vi hoppas på ett större fokus på utbildning

– Den kunskap som finns hos Visit Värmlands personal kan förmedlas till besöksnäringen i större utsträckning genom att vara ute på besök. Delta på nätverksträffar i kommunerna. Medlemsmöten bör fortsätta arrangeras i alla delar av Värmland – Mer marknadsföring utomlands – Utbildningarna i Värdskap och digital utveckling har varit guld! – VV är mer inriktad på sälj än tidigare, vilket är väldigt glädjande. Internationellt säljarbete det vi verkligen behöver hjälp med. – Bra jobbat och det har blivit mycket tydligare mål. Diagramrubrik 4,5 4 3,5

3,92 3,4

3,82 3,15

3,55 2,88

3 2,5 2 1,5 1 0 ,5 0

Nöjd samarbete med Visit Värmland

Förväntningar vs utfall 2016

2017

Medlemsnytta


MARKNAD SVERIGE

MARKNAD NORGE

Årets magasin Värmland trycktes i 38 000 exemplar och i stort sett samtliga har gått åt under året genom distribution till researrangörer, kunder i vår databas och turistbyråer i Värmland och Västsverige. Resterande exemplar finns för beställning via vårt distributionscenter online kommande år. Magasinet är på svenska och anpassat för den svenska marknaden även om den kan användas till viss del i Norge och Danmark. Magasinet finns att beställa via vår hemsida och finns även nedladdningsbart som PDF.

Vi har lagt ökat fokus på Norge under hösten 2017 för att vända den negativa trenden i antal norska övernattningar i Värmland. Vi har omfördelat budget för att möjliggöra en utökad satsning under hösten och har bland annat genomfört digitala kampanjer med fokus på höstlovsaktiviteter för barnfamiljer och weekendresor med julshopping och julmarknader. Total räckvidd 8.973.700 personer (Facebook och Instagram exkluderat) Totalt annonsvärde: 9.461.976 SEK

Vi har deltagit på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg och Fritidsmässan med syfte att marknadsföra Värmland till konsumenter och researrangörer. Vi har även arrangerat ett mötesevent hos Löfbergs i Stockholm tillsammans med ett antal värmländska anläggningar där vi bjöd in eventbolag, konferensarrangörer, förbund, föreningar och företag i syfte att få fler konferenser och kongresser till Värmland. Andra areor vi har deltagit i under året är exempelvis O-Ringen Värmland, Mötesplats Idrott och Destination och Riksidrottsmötet. Vi har arrangerat en naturturismträff ihop med ATTA (Adventure Travel Trade Association) där ett sextiotal företagare från hela Sverige deltog. Vi har under 2017 börjat arbeta aktivt mot de 400 svenska researrangörer vi har i våra register. Vi har bearbetat dem bland annat genom ett månatligt nyhetsbrev med resetips ifrån Värmland som de kan paketera kring. Vi har även genomfört en lyckad visningsresa för researrangörer, något som vi kommer att fortsätta med även under 2018.

Journalistbesök och bloggbesök 2017: 1. Reismedbarn.no 2. Harvest.as v/Kjetil Østli 3. Reiselykke.com, Mette Fjeldheim 4. Norsk Ukeblad, journalist Bjørn Moholt Kommer november/december 2018 5. Byavisa Drammen, Geir Arneberg Läsartävling 2017: Kinggoya.no Pressemeddelanden 2017: 1. Golf på grensen 2. 10 gode grunner til grenseferie i sommer 3. Artscape – Lager storslått gatekunst ved norskegrensen 4. Handleglade nordmenn gull verdt for turismen i Sverige 5. Julemarkeder i Värmland - Nordmenn vil ha svensk julestemning 6. Sverige er nordmenns feriefavoritt

Golfkampanj Norge/Danmark En kampanj tillsammans med Visit Sweden, Svenska Golfförbundet och andra regioner i Sverige för att locka norska och danska golfspelare till Sverige. Kampanjen har ökat antalet greenfeegäster från framförallt Norge, men även till viss del från Danmark. Always on kampanj: norge.visitsweden.com Värmland ingår i denna kampanj tillsammans med andra svenska regioner för att med gemensamma krafter locka norrmän till att göra en resa till Sverige och upptäcka något nytt. På den digitala plattformen norge.visitsweden.com lyfts Värmland fram med sitt rika utbud och skapar lust att besöka Värmland. Det fokuseras på olika teman och aktiveras i olika online-kanaler och sociala medier kompletterat med PR.

(javascript:void(0);)

(http://reiselykke.com/)

EL E (HTTP://REIS AV REISELYKK

YKKE.COM/AU

AUGUST 2017

S RIKE KULTURARV

THOR/TRAVEL

SOFMINE/)

/

EN REISE I VÄRMLAND

214

Shares

211

Spara

innlandsskj ærgård bølgende landskap, rik Värmland med en spennende og fra Norge ligger Sverige har også turglade ike over grensa Denne delen av kulturinter esserte Finnlandss kogen. å reise rundt i for og den mystiske til et perfekt sted som gjør Värmland kulturarv, noe meg om et vis minner det med lynnet her. På med landskapet, og kultur, over Det er noe med historien, over eget landskap drar vi i samme stoltheten Det er noe med Värmland. fra vingård til vingård, to-piemonte/); denne drar Italia av e.com/monferra delen som gjerne vi i denne nordlige Piemonte(http://reiselykk råvarer. Men der av de mange galleriene bruken av lokale lunsj eller å se et produksjonen og – for å spise en god herregård til fra herregård Värmland i stedet disse historiske gårdene. finnes på noen av

L

nordmenn.


MARKNAD DANMARK

MARKNAD TYSKLAND RESA Tyskland är ett affärssamarbete med Visit Sweden för att tillsammans bearbeta researrangörer i Tyskland, Österrike och Schweiz och få in nya produkter i deras reseutbud till Sverige. Visit Värmland ingår i detta samarbete tillsammans med 9 andra regioner. Under 2017 var antalet gästnätter inom RESA 10 676 för Värmland och man beräknar att varje gästnatt har ett värde på SEK 2300 vilket genererar ett värde på SEK 24 554 800 till Värmland. Jämfört med året innan så är det en ökning av 1380 gästnätter till Värmland inom RESA Tyskland.

Golfkampanj Norge/Danmark En kampanj tillsammans med Visit Sweden, Svenska Golfförbundet och andra regioner i Sverige för att locka norska och danska golfspelare till Sverige. Mässor I oktober deltog vi på Vagabondmässan i Köpenhamn tillsammans med flera medlemmar i en egen monter.

Vinnarresa Stena Line – Värmland Benita Krogh (två vuxna och två barn 7 och 10 år) Rejsereportage

12 oktober Incheckning Scandic Hotel Winn, Karlstad, valfri tid www.scandichotels.se/winn 19.00 Middag Scandic Hotel Winn

13 oktober Frukost Scandic Hotel Winn 12.00 Utcheckning och lunch 13.00

Besöka Mariebergsskogen, öppen park. Valfritt. www.mariebergsskogen.se

16.00 Avresa till Sahlströmsgården, Torsby www.sahlstromsgarden.se

Total räckvidd 12.892.502 personer (Facebook och Instagram exkluderat) Totalt annonsvärde: 2.479.878 SEK

17.30

Incheckning Sahlströmsgården Årgang 18 - August 2017

#

19.00 Middag Sahlströmsgården

Klap en elg, sov i et træ, byg din egen tømmerflåde og stå på ski midt om sommeren. Mulighederne i Värmland er mange - og kulturelle også, hvis man helst vil det. Besøg en region i det svenske, som ikke er overrendt, men til gengæld fuld af gode oplevelser.

Frukost Sahlströmsgården 13.00 Lunch Sahlströmsgården REJSEREPORTAGE

15.00 Torsby Ski Tunnel www.skidtunnel.se

PÅ NATURFERIE I VÄRMLAND

19.00 Middag Sahlströmsgården

VIRTUAL REALITY I TIVOLI SÆSONKORT TIL MUNGO PARK BILLETTER TIL SKAM LIVE

15 oktober

BO BRUNT!

SKAM GÅR PÅ SCENEN

Frukost Sahlströmsgården 12.00 Lunch Sahlströmsgården 13.30

FÅ HISTORIEN OM

CARL HANSEN & SØN 11 SIDER OM

Søllerød

16.00 Avresa Värmlands Älgpark tillbaka till Scandic Hotel Winn 17.30

I mars deltog Visit Värmland i samarbete med Karlstad kommun på ITB-mässan i Berlin. Vi fanns på plats i BMI Regionals monter under fackdagarna och möten hölls med ett antal tyska researrangörer.

15 SIDER

MAD & VIN

Avresa till Värmlands Älgpark www.moose-world.com

14.00 Guidad tur Värmlands Älgpark

Resultatoversigt over aktiviteter Direct Mail 1 Räckvidd: 100.000 • Annonsvärde: N/A

198

14 oktober

Incheckning Scandic Hotel Winn valfri tid

19.00 Middag Scandic Hotel Winn

MORTEN OLSEN

LAMBORGHINI

KONTROLLERET HVIRVELVIND

”Min største sejr som træner, har været mine tre fyringer”

16 oktober Frukost Scandic Hotel Winn Utcheckning senast 12.00 och hemresa

I maj deltog Visit Värmland på Visit Swedens Swedish Workshop i Hamburg. Här hade vi över 20 möten med researrangörer från bl.a. Tyskland, Österrike och Schweiz.

Rejsereportage

Direct Mail 2 Räckvidd: 100.000 • Annonsvärde: N/A

50

Rejsereportage

Liebhaverboligen #198 August 2017

FORELØBIGT PROGRAM

Rejsereportage

En fuldvoksen elg vejer 250 kilo og kan blive op til to meter høj. Når elgen skal forsvare sit afkom kan den iøvrigt sparke med meget

Efter et iskoldt morgenbad

stor kraft - og det gør den.

i søen kan man varme sig i Naturbyns brænde-fyrede vildmarksbad.

3

Influencerbesøg 1 – Caroline Thorsfelt Räckvidd: 37.300 • Annonsvärde: N/A

2 EVA BARÉ EVA BARÉ OG PR

4 Træstammerne til tømmerflåden løftes og rulles derpå ned i vandet, hvor træet kan flyde og derfor et let at

Rejsefakta

arbejde med.

Overnatning Naturbyn: Med bil fra København

5

Influencerbesøg 2 – Viktor Sylvester & Aske Jørgensen Räckvidd: 113.800 • Annonsvärde: N/A

tager turen til eksempelvis Langserud i Wärmland circa 6 timer. Fra jylland kan man

6

sejle eller flyve til Oslo og derfra leje bil eller tage bussen.

1

Kontakt Naturbyn for yderligere rejsevejledning og se alt om stedet og priser på www.naturbyn.dk Tømmerflåde: Vildmark i Wärmland holder til i Torsby. Se alt om muligheder og priser på www.vildmark.se

Vi er i Värmland Prøv en overnatning højt oppe i et træ. Her er både brændeovn, olielamper, gode senge og hyggeligt indrettet.

Wärmlands Elgpark ligger i Ekshäred.

Gruppepresserejse 1 Räckvidd: 2.745.000 • Annonsvärde: 378.900 SEK Gruppepresserejse 2 Räckvidd: 2.648.000 • Annonsvärde: 424.200 SEK Brand kiss 3 – Stena Line Räckvidd: 114.712 • Annonsvärde: N/A Individuelt journalistbesøg 1 – Mad & Venner Räckvidd: 47.000 • Annonsvärde: 118.500 SEK Individuelt journalistbesøg 2 – Politiken Räckvidd: 7.076.690 • Annonsvärde: 1.558.278 SEK

I Värmlands Elgpark er det også muligt at overnatte på den nærliggende campingplads, men vi vælger nu at køre sydpå, for efter tre nætter i naturen, at indkvartere os på luksushotellet Selma Spa+ i Sunne, byen hvor også Sveriges verdensberømte forfatterinde, Selma Lagerlöfs fødegård Mårbacka, ligger.

Kærlighedserklæring til Värmland Selma Lagerlöf er synonym med Värmlands natur, og iøvrigt den første kvinde nogensinde, som har modtaget Nobelprisen i litteratur. Prisen fik hun for bl.a. debutromanen Gösta Berlings Saga, romanerne ”Usynlige Lænker”, ”Antikrists Mirakler” og ”Jerusalem”, men mest kendt er hun nok, både blandt børn og voksne, for sin roman om Niels Holgersens forunderlige rejse gennem Sverige. Bogen blev i starten af århundredeskiftet skrevet som en geografisk læsebog til de svenske skolebørn

og blev på rekordtid obligatorisk læsning i alle svenske skoler. I Niels Holgersens forunderlige rejse fortæller Selma Lagerlöf i bedste eventyrstil om drengen Niels´s fantastiske rejse sammen med en flok gæs op gennem Sverige. De store trækfugle gør holdt netop dér, hvor der er noget at se og fortælle om, og hele bogen er én lang og forunderlig kærlighedserklæring til den svenske natur og dyrene, som lever i den. Så sent som i 2014 udkom den igen i danmark – i en nyoversættelse og med nye illustrationer.

”Sommer-ski” Efter at have besøgt Mårbacka er det meningen, at vi skal slutte vores rejse her i Sunne. Men vi beslutter, efter en dejlig nats søvn og en vidunderlig kropsmassage i hotellets spa, alligevel at tage en afstikker tilbage til byen Torsby igen for lige at prøve endnu en anderledes oplevelse: skiløb om sommeren, midt i

Värmland.

Se mere på www.moose-world.com På ski om sommeren: Torsby Ski Tunnel ligger i Torsby og oplysninger fås på www.skidtunnel.se Hotellet Selma Spa+ i Sunne, se mere på www.selmaspa.se Selma Lagerlöfs fødehjem, Mårbacka ligger også i Sunne. Se mere på www.marbacka.se For yderligere oplysninger om Värmland, se visitwarmland.se, eller turistiwarmland.se

er er langt mellem husene, men ikke mellem oplevelserne. Faktisk er det bare om at åbne alle sanser og give slip. Give slip på smartphonen, tv-et og musakken, som plejer at bedøve alt til ligegyldighed på alt for mange hoteller. Lyt i stedet. Snus indad. Og åbn øjnene. Mød en elg, måske en ulv, hør en ugle tude i natten, og vågn op i en hytte bygget i et træ, med udsigt til en sø, som løber milevidt ind i landskabet, og slå armen om din elskede og snup en time mere på øjet. Ingen stress, ingen mails, ingenting faktisk – udover naturen selv.

D

Torsby skitunnel er gravet ned i landskabet, men følger naturens kurver og har derfor et naturligt fald på 12 meter mellem højeste og laveste punkt. Tunellen er 1,3 kilometer lang, 8 meter bred, og her kan man året rundt løbe landrend i minus 3 grader. Og det gør vi så i et par timer, inden vi sætter kursen mod københavn. Värmland har været en oplevelse. Af den anderledes slags. Med både natur, kultur og langrend. Og så har vi endda kun prøvet en flig af, hvad regionen tilbyder. Det beslutter vi at råde bod på – meget snart ...

Sverige, når det er bedst og allermest autentisk. Er ankommet i bælgravende mørke og er blevet indkvarteret i hjemmebyggede træhytter i Naturbyn i den lille landsby Långserud – den tidligere FN-soldat Thomas Petersons drøm om et sted, hvor folk kan bo i naturen, uden civilisationens elektriske bekvemmeligheder. Her kører alt på naturlig energi, maden laves over bål, hytterne oplyses ved stearinlys og olielamper, og varmen får man ved at fyre op i de små brændeovne, som er installeret i alle hytter. Thomas købte ”stedet” for 17 år siden og har selv lavet alt i Natyrbyn. Her er et stort overdækket bålsted, kanoer man sejle ud på søen med, en klatrevæg og i øvrigt også en næsten vikinge-agtig stor spise-hytte med stearinlysekroner, og så selvfølgelig frisk vand fra en naturlig kilde. Naturbyn har i alt 18 sovepladser fordelt på flere hytter. To er bygget højt oppe i store grantræer, andre er placeret med udsigt til søen, og en enkelt hytte ligger midt ude i søen og

Liebhaverboligen #198 August 2017

kan kun nås med kano. Og det hele er superhyggeligt indrettet – med svenske kludetæpper, håndbyggede borde, stole og senge, og igen har Thomas lavet det hele selv, og han er også næsten hele tiden i nærheden, hvis gæsterne behøver ham. I nærheden er han i den grad også den aften, hvor vi just er ankommet. Han har på forhånd tændt op i hytten for os og sørget for, at en ven fra den nærliggende landsby laver mad til os ved det hyggelige bålsted. Efter maden hopper vi i den iskolde

bygge og sejle en tømmerflåde er en drager videre mod nye oplevelser. Vi af dem. kører til Torsby, hvor vi skal prøve vidunderlige trækasse, som er bleFilosofien bag er enkel: At flyde at bygge en tømmerflåde og selv sejle Naturbyn har hytter både vet bragt ud til os på tømmerflåden. tømmerflåde tager tid, men gir også ned ad Klarelven, og vi er mildelst ved søbredden og oppe i I den ligger nemlig færdig frokost, tid! For naturoplevelsen stimulerer talt skeptiske. træerne. Kun en enkelt hytte stegte kyllingelår, fantastiske sandsanserne, og teamworket – det samEn sejldygtig og synkesikret tømligger ude på søen og kan wiches, gode salater, sodavand og merflåde vejer 2 ton. Kan det nåslade med kano. men at frembringe et produkt, som såmænd også kaffe og kage, som vi virker, bliver til en oplevelse, som sig gøre? Hvordan får vi kræet til at kan nyde, mens vi igen bliver til et minde, der altid flyde? Og er det farligt? Heldigvis stille driver ned ad huskes, som en succesoplevelse. ikke. elven. Så under kyndig vejledning fra Vildmark i Värmland er navnet på en instruktør oplever vi pludseet oplevelsesfirma, som siden 1980 Mange lig os selv en tidlig morgen rulle har tilbudt oplevelser til turister – muligheder kæmpemæssige træstammer ned ad på naturens vilkår. Og det selv at Hos Vildmark en skrænt. Stammerne lander ude i i Värmland kan vandet – for det at bygge en tømmerman købe forskelflåde på land og derefter bære den lige tømmerud - er umuligt. Men at bygge den i flåde-oplevelser. vand er let, for træet flyder og kan snildt drejes og vendes.

Succesoplevelse På nul-komma-fem er vi et teamwork. Mens to af os ruller stammerne ned ad skrænten, står to andre iført vaders ude i vandet og surrer dem sammen med blåt plasticreb. Vi bygger flåden i tre dæk, det ene dæk hele tiden modsat det andet, og hvor vi dagen før havde været usikre og nervøse over egen formåen, er vi nu helt ”høje” alle sammen. Halløjsa hvor det går – vi kan, og vi gør det. I løbet af en times tid har vi bygget den flotteste tømmerflåde. Og bedst af alt – den flyder som en drøm. Ligger fuldstændig sikkert i vandet, vipper ikke og vi er derfor aldeles trygge, da instruktøren forlader os og ønsker os god rejse ned ad Klarelven. Nu er det os og naturen og elvens kræfter, som det hele handler om. Men det handler også lidt om den

sø og sidder bagefter i de to store vildmarksbade, som Thomas har bygget ved søen. Og under den svenske stjernehimmel drikker vi rødvin og taler og taler og griner – ud i den stille nat.

På tømmerflåde ned ad Klarelven

52

Liebhaverboligen #198 August 2017

Fortsættes på næste side Liebhaverboligen #198 August 2017

53

meter høj, og der findes 300.000 af dem i hele Sverige. Men selvom de ser hyggelige ud, er de ikke helt ufarlige, hvilket vi får fortalt om og konstateret ved selvsyn, da vi efter tømmerflådeturen kører mod Ekshäred for at besøge Värmlands Elg Park. Her bor pt. fire tamme elge, som man kan komme ind og klappe på mulen (sådan lidt forsigtigt og under opsyn af James, der passer og kender dem), og i øvrigt få fortalt alt om deres sære liv. En elg kan blive op til 25 år gammel, og man har kendt til elge siden hulemalerieres tid, men i dag lever de kun ganske få steder. De svømmer aldeles fint, og indimellem er det da også hændt, at en elg har taget svømmeturen til Danmark.

“Filosofien er enkel: At flyde tømmerflåde tager tid, men gir´også tid”

“Og under den svenske stjernehimmel drikker vi rødvin og taler og taler og griner - ud i den stille nat”

Värmland ligger i den vestlige del af Mellemsverige. Det er et len, et hertugdømme med ca 220 kilometer cykelruter, 15 certificerede vandreruter og også stedet, hvor den verdensberømte, svenske forfatterinde, Selma Lagerlöff, er født. Her er 10.000 søer, ikke ret mange mennesker – faktisk kun 17,3 personer pr. kvadratkilometer, og så er her Klarelven, som er hele 300 kilometer lang og sammen med Götaelven Sveriges længste elv. Klarelven får vi både set og prøvet, da vi efter et par dage i Naturbyn

Nogle handler om flere dages sejlads, og så får man et telt med til at slå op på selve tømmerflåden, andre er blot nogle timers ”driverliv” med frokost, og vi har valgt det sidste. Så i tre timer flyder vi stille ned af elven,

51

padler vildt, når heftige strømhvirvler får os for tæt på land, men hver gang kommer vi fri og på ret køl, og efter kort tid finder vi ud af, at vi faktisk ikke behøver panikke – end ikke over strømhvirvlerne. Elvens vandstrømme har deres eget liv, og de fører os sikkert og smukt hele 15 kilometer ned af strømmen, alt imens vi spiser, kigger på naturen og har det noget så hyggeligt. Fordi vi fælles har bygget noget, der duede – og alene det afstedkommer nogle gode eksistentielle samtaler, så langt fra smartphones og stress som noget.

Klap en elg Når man siger Värmland, siger man også Elge. ”Skovens konge”, som bor i de mørke svenske skove, men som også tit kommer tæt på beboede områder og er til gene for mange, da de tramper alt ned og gnasker vildt af køkkenhaverne. En fuldvoksen een af slagsen vejer 750 kilo, er to

För att positionera Värmland på den tyska marknaden har vi ett PR-avtal med Visit Sweden Tyskland för regelbunden bearbetning av journalister via utskick av pressmeddelanden och nyhetsbrev samt pressmöten. De har även postat inlägg om Värmland på Facebook, Instagram och Twitter. Vi har haft en artikel i tyska magasinet Norr samt deltagit i en läsartävling där Värmland fick uppmärksamhet och resulterade i en flersidig artikel om i magasinet Laura. 2017 års pressvärde för artiklar om Värmland i både print och sociala mediekanaler var SEK 13 558 600. Under året har ett antal visnings- och pressresor genomförts i Värmland av tyska aktörer bl.a. Wikinger Reisen samt Visit Swedens projektledare inom RESA-Tyskland. Visit Värmlands temabroschyr Safe in the Outdoor översattes till tyska och distribuerades ihop med Visit Swedens magasin i Tyskland i 120 000 exemplar.


MARKNAD NEDERLÄNDERNA RESA Nederländerna är ett affärssamarbete med Visit Sweden för att tillsammans bearbeta researrangörer i Nederländerna och Belgien och få in nya produkter i deras reseutbud till Sverige. Visit Värmland ingår i detta samarbete tillsammans med 8 andra regioner. Under 2017 var antalet gästnätter inom RESA 19 492 för Värmland och man beräknar att varje gästnatt har ett värde på SEK 807 vilket genererar ett värde på SEK 15 730 044 till Värmland. Jämfört med året innan så är det en ökning av 868 gästnätter till Värmland inom RESA Nederländerna. I januari var ett holländskt filmteam tillsammans med representant från Visit Sweden på plats i Värmland för att göra en vinterfilm att promota i Nederländerna. De filmade bl.a. på Hovfjället och Abbas Stugby- och camping. I februari deltog Visit Värmland på mässan Fiets en Wandelen i Nederländerna och Belgien tillsammans med Guesthouse Eleven och Abbas Stugby- och Camping. Det är en konsumentmässa som i första hand riktar in sig på cykel- och vandringsintresserade besökare. En studieresa genomfördes även inom IDA-projektet i samband med mässan där Prostgården i Sunne och Eda Outdoor deltog och besökte montern. I februari genomförde Visit Värmland en roadtrip i Nederländerna tillsammans med Visit Sweden. Vi besökte 6 stycken researrangörer på deras kontor där det värmländska utbudet presenterades med medlemmarnas framtagna faktablad.

ÖVRIGA MARKNADER

I maj deltog Visit Värmland på Visit Swedens Swedish Workshop i Hamburg. Här hade vi över 20 möten med researrangörer från bl.a. Nederländerna och Belgien. Vi har även deltagit på mässan Vanantiebeurs. Under året har ett antal visnings- och pressresor genomförts i Värmland av holländska aktörer bl.a. Reisbijbel, Nordis, Buro Scanbrit, Norge Reiser, Pharos Reisen samt Visit Swedens projektledare inom RESA-Nederländerna. För att positionera Värmland på den holländska marknaden har vi ett PR-avtal med Visit Sweden Nederländerna för regelbunden bearbetning av journalister via utskick av pressmeddelanden och nyhetsbrev samt pressmöten. De har även postat inlägg om Värmland på Facebook, Instagram och Twitter. Visit Värmlands temabroschyr Safe in the Outdoor översattes till holländska och distribuerades ihop med Visit Swedens magasin i 40 000 exemplar.

Ett välkomstbrev till Värmland på mandarin har tagits fram för att delas ut på anläggningar som tar emot många asiatiska gäster.

托斯山麦仙翁

欢迎来到维姆兰 (Värmland) 省 我们愿借此机会,竭诚地欢迎您来到深具自然景观,文化气息与历史故事的维姆兰省。维姆兰省 居民人数约为 32 万人,面积达 18200 平方公里,下辖 18 个自治市。自治市中以首府卡尔斯塔 (Karlstad) 的人口数居冠(约 9 万人),而蒙克佛斯 (Munkfors) 的人口最少(约 3700 人)。维姆 兰省与挪威接壤,进入挪威国界后 100 公里即可到达奥斯陆。省界的最东端距离斯德哥尔摩 250 公里。 维姆兰省以水为家;此地拥有 10512 个湖泊,其中位于南方的维纳恩 (Vänern) 湖是西欧最大的内 陆湖。其他重要的大型湖泊包括弗里肯 (Fryken)湖,格拉夫峡湾 (Glafsfjorden) 湖与 维梅尔 (Värmeln) 湖。由北而南延伸近 300 公里的克拉尔河 (Klarälven) 是全省的主动脉神经,最终注入维 纳恩湖。海拔 701 米的格兰山 (Granberget) 位于霍耶尔 (Höljes) 地区,是维姆兰省全境最高点。另 一处广受游客欢迎的观景点,则是位于苏恩郡 (Sunne) 与托尔村 (Torsby) 之间、海拔 342 米的托斯 山麦仙翁 (Tossebergsklätten)。 维姆兰省有相当多值得一观的景点;而我们维姆兰省的居民更非常喜爱招待来宾。卡尔斯塔市精 英酒店 (Elite Stadshotellet) 外的「卡尔斯塔小太阳」雕像,最能凸显这项特质。「卡尔斯塔小太 阳」(Sola i Karlstad) 是伊娃 ‧ 丽莎 ‧ 霍兹 (Eva Lisa Holtz) 的昵称,她在 18 世纪于卡尔斯塔经营一家 民宿。她的个性充满喜乐,如阳光般活泼,因此得到这个称号。长期下来,「卡尔斯塔小太阳」 便成为该市与此地热情好客的象征。 再次竭诚欢迎您来到维姆兰省! 我们希望您享受您在维姆兰省的旅程,亦希望您日后将选择重回 维姆兰省,体验更多本省的风土人情。您可访问我们的网站,并搜寻与维姆兰省景点和活动有关 的信息: http://www.visitvarmland.se/en. Jonas Jacobsson Visit Värmland 首席执行官

滑雪胜地布莱奈斯 (Branäs)

Tillsammans med Region Värmland tog vi fram en 30 sekunder reklamfilm för Värmland som sändes under Rally Sweden. Du hittar den på Visit Värmlands Youtubekanal. Facing Waves filmen om paddling i Värmland har sänts till 40 miljoner hushåll i USA via bland annat Fox Sports och Nautical Channel. Samt via deras egna digitala kampanjer. Alla faktablad som har tagits fram för Visit Värmlands medlemmar finns nu i Visit Swedens digitala produktkatalog.

您是否知道:  卡尔菲利普 (Carl Philip) 王子是维姆兰省公爵。  林沼是代表维姆兰省的花卉。  狼是象征维姆兰省的动物。 克莱斯堡(Klässbol)特产 的麻布

Den kinesiska researrangören CTS Nordic har varit i Värmland på visningsresa och bland annat besökt Monica Zetterlundmuseet, Mårbacka Minnesgård, Alfred Nobels Björkborn, Rackstadmuseet och Klässbols Linneväveri. De besökte även ett antal boendeanläggningar i Värmland.

卡尔斯塔 小太阳

Konstprojektet Artscape som arrangerades sommaren 2017 blev en stor succé både under festivalen och efteråt.


VÄRMLANDSGÅRDEN SAHLSTRÖMSGÅRDEN

GAMLA KRAFTSTATIONEN DEJE

MAP

Welcome to Värmlandsgården Värmlandsgården is the perfect place to get away from a hectic lifestyle. Situated between two lakes, it is a beautiful location with spectacular views and plenty of opportunities for outdoor and wilderness activities. Värmlandsgården offers beautiful canoe tours, accommodation in nature and activities for every season. • Cabins and Camping • Boat and raft rental • Wilderness Island • Hiking • Fishing • Swimming and Sauna • Summer café

SEASON: OPENING HOURS: SUITED FOR:

Oslo

MAP

VÄRMLAND

Karlstad Housed in an elegant early 1900s mansion, a 5-minute drive from Torsby, this hotel Lake offers a restaurant, a gallery and crafts shops. All rooms have views of Lake Sirsjön. Vänern Guest rooms at Sahlströmsgården Hotel feature a flat-screen TV and a private bathSweden room with shower. The hotel’s large garden is an ideal place for relaxation. Free private parking spaces are found on site. The hotel shop sells artworks, ceramic and glass. Lake Sirsjön provides opportunities for fishing and swimming. Other nearby leisure options include hiking and skiing. Norway Göteborg Right next to the rapids in Deje, you find Gamla Kraftstationen, an old power station, • Free! WiFi is available in all areas and is free of charge. with a unique art gallery, music events and an ecological café. Here one can experience • Bridal suite Oslo different kinds of art, constantly changing throughout the season. It is possible to parAll year (Camping 1 May –• 1Souvenirs/gift October) shop ticipate in art workshops or enjoy jazz, blues, folk music, chamber music or poetry. • Close to SkiTunnel All day Karlstad Summer exhibition 2017 – April 29 to September 24 • Special diet menus (on request) Gamla Kraftstationen is filled with art and crafts by more or less established artists. Families, Paddlers, Canoe• groups up to 100 persons Lake Activities: Fishing, Skiing, Canoeing, Hiking, Sauna and Guided tours ofguided the mansion We offer pre-booked tours for groups. Vänern

MAP

Art & industry romance in an exciting combination

5 cabins, Spacious camping spots, Hostel (12 beds), 50 canoes SEASON:

CAPACITY:

ALSTER MANOR

Sweden Norway

All rooms have views of Lake Sirsjön

• Canoe tours and rental

GUIDING AVAILABLE IN:

Värmlandsgården Upplund Värmlandsgården 2 68391 Hagfors Phone: +46(0) 563 91111 info@varmlandsgarden.com www.varmlandsgarden.com

All day 30 rooms

SUITED FOR:

All people

VÄRMLAND

Karlstad Lake Vänern

Café culinarum Open days you can buy locally produced organic lunch that often is made of Alster manor is located eight kilometers east of Karlstad in beautiful surroundings commodities from Värmland. Pre-booking is possible. with views overlooking lake Vänern. The manor operates as a memory of the beloved Shop Swedish poet Gustaf Fröding, who was born here on August 22 1860. Its history In the power station there is a small shop selling art, crafts and locally food. stretches far back to produced the Middle Ages, but it got its neoclassical appearance when Göteborg businessman and entrepreneur Jan Fröding, Gustaf’s grandfather, bought Alster manor in 1837. Alster manor has a lot to offer its visitors. Our competent guides tell SEASON: April 29 to September 24The story about Gustaf Fröding - an in-depth look of the complex man behind the poems. Walks in the manor’s park and the nearby hiking trails are a great way to OPENING HOURS: Please visit www.gamlakraftstationen.se for updates discover the surroundings. SUITED FOR:

Sahlströmsgården Utterbyn 20 SE – 685 92 Torsby Phone: +46 560 100 26 info@sahlstromsgarden.se www.sahlstromsgarden.se

Oslo

MAP

Alster manor – in memory of Gustaf Fröding

All year

OPENING HOURS: CAPACITY:

GUIDING AVAILABLE IN:

Sweden Norway

GUIDING AVAILABLE IN: www.visitvarmland.se

All people

Sweden Norway

Oslo

VÄRMLAND

Karlstad Lake Vänern

• Exhibition about Gustaf Fröding, permanent • Shops with local arts and crafts, exhibition available only via reservation literature and souvenirs • Guided tours

• Traditional markets

• Art gallery

• Events Göteborg

• Café Summer

SEASON: Gamla Kraftstationen Deje OPENING HOURS: www.visitvarmland.se Bruksvägen 10E 669 92 Deje Phone +46 (0)72-5531990 SUITED FOR: Email info@gamlakraftstationen.se www.gamlakraftstationen.se GUIDING AVAILABLE IN:

May - August, 11.00-18.00. September, saturday and sunday, 12.00-16.00. All people

DIGITAL OCH PRINT

www.visitvarmland.se

Alsters Herrgård Alsters Herrgårdsväg 3 656 39 Karlstad Phone +46 (0)54-540 23 50 Email alstersherrgard@karlstad.se www.alstersherrgard.se

www.visitvarmland.se

FOTO: HP SKOGLUND

INBJUDAN

golf SWEDISH - NORWEGIAN GOLFING IN THE

BILLERUD GOLFKLUBB ARVIKA GOLFKLUBB

NORDIC BORDER

KONGSVINGER GOLFKLUBB GAMLEBYEN FREDRIKSTAD GOLFKLUBB

17

golfbanor

Din guide till gränsens golfbanor

32

Värmlands te könasnära natursGolf na golfbanorska gränsen

erbjudanden!

naturskönaste golfbana! Billeruds Välkommen till Billeruds Golfklubb-Värmlands som är en vik av Ekholmssjön läge utmed Arvika Golfklubb erbjuder en anläggning med 18 hål i lätt kuperad Värmlandsnatur. Golfklubb är känd för sitt natursköna Restaurang, shop, i karaktär. och hålen Tekniskt ochvarierar intressant parkbana som tilltalar alla kategorier golfare. På anläggningen Vänern. Banan är lätt kuperad för uthyrning. stugor med el samtshop finns träningsområde, och restaurang där du kan njuta av mat och smörgåsar och övningsområde, husvagnsuppställning De första nio hålen, stod golfklubb. äldsta näst dryck både före, under och efter ronden. Du hittar oss 45 minuter med bil från norska Billeruds Golfklubb är Värmlands Sedan dess till 1977 innan 18-hålsbanan stod klar. gränsen. klara 1964. Det skulle dock dröja åren har er vinner De senasteGolfklubb Kongsvingers av prisen Norges beste golfbane for tredje året på och förbättringar av banan. har det gjorts åtskilliga ombyggnader skogsdränering, radnyvia World Golf Awards. Golfbanen ligger pent anlagt i et vakkert skogsområde med – nya diken har grävts, banan av upprustning på satsat klubben Billeruds furu trær som en skjermende vegg fra den travle hverdagen. Det er som å gå gjennom har man satsat på sjökontakten. 18 hål dungarna har gallrats ur och inte minst ”Vänerutsikt enERBJUDANDEN golf tunnel i det du trasker rundt på golfbanens spennende layout og fuglesangen i Sverige stoltsera med epitetet Uthyrning – golfbil, vagnar Gamle Fredrikstad Golfklubb har en Golfklubb kan som enda golfklubb kvitrer sammen med deg i enstemmig fantastisk beliggenhet rett utenfor Gamlebyen harmoni. Når den velkjente bane designeren 18 hull Välkommen att koppla av efter en lyckad golfrunda påi Arvika 18 hål Driving range golfklubb från samtliga hål”. Fredrikstad.Golfbanen har en tilnærmet linkspreget utforming Peter Nordwall skulle sette sitt preg på banen, hadde han aldri sett et mer naturlig og og er av høy kvalitet. på det mysiga Scandic-hotellet, centralt beläget näraHer till shopping er det fulltoch Treningsanlegg Uthyrning – golfbil, vagnar fokus på design, utfordrende greener Restaurang/café fantastisk område for en golfbane. Denne strategiske vannhindre! Vi har banen gir deg en utfordring uansett og hvor nöjen för den som vill kombinera fritid med kultur! Välkommen till Arvika! et flott treningsfelt, med driving range i 2 etasjer. Klubbhus åpent Husvagn/husbilsparkeringTräningsområden hver dag god golfer du er, og fire av golfhullene ERBJUDANDEN på banen eren kåret blant de 100 beste i Europa. 18 – hull Banen sin sentrale beliggenhet med el gjør at man kommer seg lett til sentrum Kongsvingers Golfklubb ligger Pro-shop åpent hver dag Restaurang like utenfor Kongsvinger sentrum og bare en times tid via Fredrikstads gratisferger. 9 – hull finnes Birdie fra Oslo, enGolfpaket Golfshop golfbane som vilEagle gi deg en unikDet banan opplevelse.også en 9-hulls «pay & play» bane på anlegget sammen pååpent Husvagnsplatser med el ochRestaurant hver dag golfGolfpaket Boende med både fotballgolf Treningsområde Logi, stor frukostbuffé, greenfee, Logi, stor frukostbuffé, greenfee, og tennisbane. Klubben deler fasiliteter sammen med Fredrikstad Stuguthyrning Golfbiler, Golftraller Golfshop och Fredag – Söndag Motel og ligger i sammenheng med nyoppusset utendørsbad og idrettshall. inträde till bad & relaxavdelningen Traller/Golfbiler Måndag – Fredag Golfsettinträde BOENDE I NÄRHETEN til leie till bad & relaxavdelningen vin i och person samt ett glas mousserande vin i ba795:- /dygn Fotballgolf personsamt ett glas mousserande 695:- /dygn och Turområde Billeruds Golfklubb baren + shoppinghäfte med rabatren, 2-rätters middag i restaurangen ERBJUDANDEN Arvika Golfklubb Tennis & greenfee.Festningen Hotell & Resort lunch frukost, Strand og bademuligheter 4-bäddsstuga, i Del Valnäs (onsdag lördag sommarveckor uppgraderas Sigernessjøen ter i våra lokala och mysiga butiker. Familiecamping Inkluderar: Kingselviken +47 62816200 middagen till hotellets populära filébuffé) Pakke Camping 1 +47 40601122 660 40 Segmon Pakke 2 671 94 Brunskog 930:-hotell, per person www.golfcamping.no se vidare vilka: www.festningenhotel.no • Overnatting i dobbeltrom +46 555785054 med ett antal samarbetar Vi • Overnatting Kongsvingers i dobbeltrom Golfklubb 1180:- per person +46 70 3884133, +46 570 54133 /golfpaket/ • Frokostbuffet kansli@billerudsgk.se • Frokostbuffet www.billerudsgk.se/atabo-2 info@arvikagk.com Strengelsrudvegen 99 www.billerudsgk.se • En greenfee på hovedbane • En greenfee på hovedbane Kongsvinger Budget Hotel www.arvikagk.com 2210 GranliAlla priser gällerGamlebyen per person i dubbelrum. 20062203535 kr i enkelrumstillägg. • Fri tilgang til treningssenter +47 • Fri tilgang til treningssenter +47 90 62 92 00 Fredrikstad Golfklubb • En polett til Driving Range www.kongsvingerbudgethotel.no • En polett til Driving Range post@kongsvingergolf.noTorsnesveien • Tre-retters middag etter www.visitvarmland.se 16 kjøkkensjefens valg. kr 845,- per person www.kongsvingergolf.no1630 Gamle Fredrikstad www.visitvarmland.se +47 958 555 00 kr 1195,- per person post@gfgk.no, www.gfgk.no Ønsker du enkeltrom, er det et tillegg på kr. 300,-

Nr. 1 Velkommen in Norway

Tävlingskalender!

til Gamle Fredrikstad GK Et anlegg for alle!

Velkommen skal dere være til Kongsvingers Golfklubb og Borderland Open 2017. I et Interregionalt smarbeidsprosjekt mellom Visit Hedmark og Visit Värmland, med aktørene FEMDAGARSGOLF og Kongsvinger Golfklubb i spissen, er det nå duket for et meget spennende arrangement på en av Norges beste golfbaner. I grenseland hvor furu-tunellene tar deg rundt på en unik golfbane, skal norske og svenske golfere kjempe om heder og ære i denne nye turneringen. Alle som har lyst på en hyggelig og fin golfopplevelse, kan melde seg på i en av tre

klasser til dette arrangementet. Her skal golfmesterne krones over et gjevt og staselig premiebord. Etter endt spill på lørdagen er det duket for en trivelig bankett på det

flotte flerbrukshuset hvor vår kjente kokk Max Ivan varter opp med lokale retter og

Startkontingent: 800,Bankett: 300,Grillbuffet m/dessert + 1 drikkeenhet. Påmelding i GolfBox www.golfbox.no/app _livescoring/tour/ ?language=1044#/competition/1112199/info

Overnattingsmuligheter: • Festningen Hotell & Resort • Kongsvinger Budget Hotell • Sigernessjøen Familiecamping • Vinger Hotell

god stemning.

Alla erbjudanden i golfsamarbetet hittar du här www.visitvarmland.se/sv/golf

du registrerer deg for runden, spanderer

www.visitelverumegionen.no

og viser du denne brosjyren når vi en baneguide på deg.

Kongsvingers Golfklubb Strengelsrudvegen 99 2210 Granli Tlf: 95 81 93 90 Mail: post@kongsvingergolf.no www.kongsvingergolf.no VÄRML AND HEDMARK • AKERSHUS •

GolfMagasin170x240.indd

1

• ØSTFOLD

2017-04-20 15:22

www.visitoslofjord.no

Vid möten med utländska researrangörer och andra intressenter används faktablad och produktblad på engelska, och efter mötena får de med sig ett usb med alla blad, plus att de även finns tillgängliga att ladda ner på www.traveltrade.visitsweden.com. Bladen har tagits fram till Visit Värmlands medlemmar. Broschyren Safe in the outdoor översattes till tyska och holländska och delades ut tillsammans med Visit Swedens magasin på respektive marknader. En broschyr för att lyfta Visit Värmlands kulturutbud har producerats. Den finns nu digital på visitvarmland.se och under 2018 ska den översättas till fler språk och tryckas. I IDA-projektet startades ett samarbete med golfbanor i Värmland, Akershus, Hedmark och Østfold. Resultatet blev en gemensam broschyr och en ny golftävling. Visit Värmland har under året lanserat en egen Facebooksida och har även Opplev Värmland och Oplev Värmland för den norska och den danska

målgruppen samt Instagramkontot @visitvarmland. Visit Värmland finns även på LinkedIn. Vi har lyft temaområden med digitala marknadsföringskampanjer i Sverige och Norge (kultur, evenemang, aktiviteter, golf och O-Ringen) och vi har påbörjat individuell rådgivning för digital synlighet till medlemsföretagen. Ett nytt pressrum finns upprättat via Mynewsdesk. Där finns våra pressmeddelanden och nerladdningsbara bilder tillgängliga för press. Visit Värmland gör regelbundna utskick till nyhetsbrevsprenumeranter, researrangörer, medlemmar och andra intressenter. Visit Värmland har arbetat kontinuerligt med SEO och utvecklat innehållet på visitvarmland.se för att öka den organiska synligheten. Under juli hade sajten rekord med 82 000 besökare. Runt årsskiftet 2018 återuppstår visitvarmland.org som ska verka som en kanal för Visit Värmlands medlemmar och intressenter medans visitvarmland.se renodlas som besökssajt.


STUDIERESA I VÄRMLAND Varje år genomför Visit Värmland en studieresa i Värmland där turistbyråpersonal och annan frontpersonal bland medlemmarna erbjuds att åka med för att lära sig mer om Värmland. Destinationerna växlar varje år och 2017 såg vi oss omkring i Sunne. Vi besökte bland annat: Rottneros Park, Västanå Teater, Ski Sunne, Nature Adventure, Sunne Camping & Sommarland, Ulvsby Herrgård Prostgården i Sunne, Selma Spa och Mårbacka Minnesgård.

Välkommen

att delta på årets studieresa för turistbyråpersonal och frontpersonal 2017. I år ska vi resa runt i Sunne . Hoppas att du har möjlig het att följa med och lära dig mer om området. Det är också ett bra tillfälle att lära känna kollego r i branschen. Anmäl till cajsa.jansson@ visitvarmland.se senast 22 maj. Vid anmälan meddela eventuella allergier och om du vill ha enkel- eller dubbelrum och vem du i så fall vill dela rum med. Anmäl an är bindande, men kan överlåtas. Utebliven plats faktureras med 500 kr. Pris för 2 dagar inklusive buss, alla måltid er, logi Enkelrum på Ulvsby Herrgå rd 1100 kr/person exkl moms Dubbelrum på Ulvsby Herrgå rd 950 kr/person exkl moms

PROGRAM 1 juni 10.00 Rottneros Park med fika i det gröna 11.00 Berättarladan och kostymutställningen 12.00 Ski Sunne och kolbulle lunch 13.30 Nature Adventure Gräsmark Prova på aktiviteter 15.00 Gräsmarksgården 16.30 Tossebergsklätten 17.30 Sunne Camping och Sommarland 18.30 Ulvsby herrgård incheck ning 19.00 Tvårätters middag 20.30 Vedeldad bastu för den som vill 2 juni

och visningar.

07.30 Frukost 09.00 Info point Bibliote ket Sunne 09.30 Broby Gästgivargård med fika 10.30 Prostgården B&B 11.30 Selma Spa, rundvan dring och lunch 13.30 Guidad tur Mårbac ka med fika 15.00 Medskogen STF-anl äggning 15.40 Alma Löv 17.00 Avslutning och upphäm tning av bilar Med reservation för eventuella

ändringar


SAMARBETEN

Regionala Nätverket för Turism Regionala Nätverket för Turism utgörs av förtroendevalda ledamöter och ledande tjänstemän med ansvar för regional turism. De flesta har en koppling till den politiska länsnivån genom region, landsting eller regionförbund och uppdrag att utveckla och marknadsföra turismen inom sina geografiska områden. Nätverket lyfter fram näringspolitiska frågor, turismens status som näring och dess roll för regional utveckling. Särskilt intressanta utvecklingsfrågor för nätverket är: infrastruktur och tillgänglighet, hållbar utveckling, regional- och kommunal utveckling, näringsperspektiv, turismens betydelse som näring – behov av kunskapsuppbyggnad, arbetsmarknad, turismen i regiondebatten samt sektorsplanering. Visit Värmland representerar den värmländska besöksnäringen i nätverket. Visit Sweden Visit Sweden är bryggan mellan svensk besöksnäring och målgruppen av internationella resenärer. Arbetet sköts via egna kontor i nio länder, genom representation i Indien och med marknadsaktiviteter från huvudkontoret i Stockholm. Vist Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Visit Swedens personal och övriga fasta kostnader täcks av intäkter från dessa organisationer medan marknadsföringsinsatser bekostas av de regioner som väljer att marknadsföra sig via Visit Sweden. Visit Värmland har under 2017 samarbetat med Visit Sweden på följande internationella marknader: Norge, Tyskland och Nederländerna. ATTA Visit Värmland är medlemmar i ATTA (Adventure Travel Trade Association) som är en världsomspännande branschorganisation för naturturistiska företag och destinationer. Under 2017 har Visit Värmland, tillsammans med

ATTA, arrangerat en tvådagars nationell workshop, en så kallad Adventure EDU, med ett sextiotal deltagare från hela Sverige. Under året har det även blivit klart att Sverige kommer stå värd för ATTA-konferensen ATWS i september 2019. I samband med kongressen som går av stapeln i Göteborg, kommer Visit Värmland arrangera så kallade pre-tours för press och övriga kongressdeltagare med syfte att visa upp naturturismen i Värmland. Värmlandsklustren Som ett Värmlandskluster och ett av de prioriterade insatsområdena inom Smart Specialisering, samarbetar Visit Värmland med övriga kluster inom Region Värmlands klustersatsning. Karlstads Universitet Visit Värmland är samverkanspartner till Karlstads Universitet och har ett kontinuerligt utbyte främst med Turismprogrammet i form av bland annat kompetensförsörjning, kompetensutveckling, pratikplatser och uppsatsskrivning för studenter samt forskning. Utbildningsrådet Utbildningsrådet drivs av Visit Värmland i samarbete med de regionala turismutbildningarna: Klarälvdalens Folkhögskola, Forshagaakademin, Turismprogrammet vid Karlstads Universitet samt Hotell & Turismlinjen vid Tingvallagymnasiet. Utbildningsrådets målsättning är att säkerställa kompetensförsörjning och kompetensutveckling för Värmlands besöksnäring. IMOS- In the middle of Scandinavia Visit Värmland samarbetar med regionerna Örebro, Västmanland och Gävleborg för att tillsammans bli starkare på de internationella marknaderna. Detta samarbete sker i form av mässor, road trips och andra aktiviteter.


BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE En viktig uppgift för Visit Värmland är att kommunicera besöksnäringens betydelse i olika forum regionalt och att föra medlemmarnas talan i nätverk och grupper regionalt, nationellt och internationellt. Besöksnäringen är viktig för Värmland ur flera aspekter: • Besöksnäringen ger monetära effekter, både i form av inresande export och kvarhållen konsumtion, samt skatteintäkter • Besöksnäringen är en långsiktig satsning: produkten/tjänsten/upplevelsen levereras här och är inte flyttbar • Besöksnäringen skapar positiva PR-effekter för Värmland • Besöksnäringen och dess inresande besökare skapar underlag för infrastruktursatsningar • I förlängningen kan besöksnäringen bidra till ökad inflyttning och arbetskraft • Besöksnäringen är en bransch med stor andel unga och nyanlända och agerar inkörsport för många grupper på arbetsmarknaden • Besöksnäringen kommer även värmlänningar till godo och gör Värmland till en mer attraktiv plats att leva, verka och bo på

Visit Värmland har under 2017 verkat i flertalet nätverk och konstellationer, både på regional samt nationell och internationell nivå i samarbete med strategiska partners, för att lyfta fram besöksnäringens betydelse. Exempel på sådana nätverk och organisationer är Karlstads Universitet, Handelskammaren Värmland, Region Värmland, Unionsleden, Vänersamarbetet, Länsstyrelsens Regionala Partnerskapet, Länsstyrelsens nätverk för friluftsliv, Adventure Travel Trade Association, Visit Sweden, Regionala Nätverket för Turism och In the Middle of Scandinavia (IMOS).


Övernattningsstatistik Värmland 2017 (inkl hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privat förmedlade stugor)

Övernattningsstatistik Värmland 2017 efter boendeform

BESÖKSNÄRINGENS EFFEKTER

SCBs övernattningsstatistik för 2017 visar att Värmland hade 2 228 000 gästnätter under 2017 vilket innebär en ökning med 4,1% eller 87 000 gästnätter jämfört med 2016. Det är i linje med den positiva trend vi såg under 2016 då antalet övernattningar i Värmland också ökade med cirka 4% jämfört med 2015 och summerade till cirka 2,2 miljoner gästnätter vid årets slut. Ökningen för Sverige som helhet under 2017 var 2%. Detta är glädjande då det är i linje med Visit Värmlands målsättning att Värmlands besöksnäring skall öka i snabbare takt än Sveriges som helhet. Utav de 2 228 000 gästnätter vi hade i Värmland under 2017 stod utländska gäster för 34%. Motsvarade siffra för Sverige som helhet är 26%. De största utlandsmarknaderna för Värmland under 2017 var: 1. Norge: 384 000 gästnätter 2. Tyskland: 124 000 gästnätter 3. Kina: 58 000 gästnätter 4. Nederländerna: 35 000 gästnätter 5. Danmark: 30 000 gästnätter

¢ Sverige ¢ Norge ¢ Tyskland ¢ Kina ¢ Nederländerna ¢ Danmark ¢ Sydkorea

¢ Estland ¢ Schweiz ¢ Finland ¢ Storbrittanien och Nordirland ¢ USA ¢ Övriga länder

¢ Hotell ¢ Stugbyar ¢ Vandrarhem ¢ Camping ¢ Privat förmedlade stugor (SoL)

Enligt en rapport framtagen av HUI omsatte Värmlands besöksnäring 12 miljarder kronor 2015 och sysselsatte ca 8000 årsverken. Flera kommuner i Värmland samt Region Värmland har genomfört Bisnode Simpleranalyser de senaste åren och besöksnäringen visar en stadig tillväxt i antal anställda och förädlingsvärde.


55

TVÅ nya arbetstillfällen har skapats i projektet

Projektet

genomförda aktiviteter

företag har deltagit

av deltagande företag uppger att projektet bidragit till nya samarbeten

20%

HÅLLBAR BESÖKSNÄRING

re och s

r so

eso igsr r f n s vi

109

40%

press

rrangöre r ea

ör

m

äs

Visit Värmland har under tre år drivit projektet Hållbar Besöksnäring i Värmland med finansiering från Europeiska Regionalfonden och Region Värmland. Projekttid: mars 2015 - februari 2018 Budget: ca 10 miljoner

av deltagande företag uppger att projektet bidragit mycket till företagets utveckling

Projektet Hållbar Besöksnäring i Värmland har sedan starten verkat för att stärka Värmlands besöksnäring genom aktiviteter inom digitalisering, samordning och kompetensutveckling. När projektet nu närmar sig avslut kan vi summera och se att vi inom projektet har genomfört 55 aktiviteter och att över 100 företag varit delaktiga.

Gästnätter 2017

424 personer har deltagit

+9,5% Jämfört med 2014

21

utbildningar/seminarium

120

personer deltog i See Think Do Care

35 65 % %

I projektet har vi genomfört inspirations- och kunskapsseminarier så som workshop i värdskap, seminarieserien See Think Do Care och Värmlands besöksnäringsdagar. Vi har även genomfört visningsresor för press där vi visat upp Värmland för journalister och influencers vilket har gett mycket bra publicitet i internationella medier. För att marknadsföra Värmland på våra prioriterade marknader har vi även deltagit på mässor, arbetat med researrangörer samt jobbat aktivt på sociala medier. Utvecklingen av webbportalen visitvarmland.se har genomförts i projektet och gett goda resultat. Fler än någonsin har besökt webbportalen under 2017 vilket är mycket glädjande. Vi har bl a jobbat med att få portalen att synas bra och högt i olika sökmotorer och utvecklat den med nya funktioner.


Projektet

IDA

– Internationalisering, Destinationsutveckling och Attraktionskraft Interregprojektet IDA (Internationalisering-DestinationsutvecklingAttraktionskraft) är ett projekt inom Interreg Sverige-Norge. Värmland arbetar tillsammans med Akershus, Hedmark och Østfold fylken inom tema natur, kultur och evenemang mot de geografiska marknaderna Norge/Sverige, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Projektet omsluter totalt ca 1 600 000 euro och pågår mellan mars 2015 – december 2018. Naturturismkonferens Inom ramen för samarbetet med Adventure Travel Trade Association (ATTA) arrangerade Visit Värmland en nationell konferens för naturturismföretagare i Karlstad i oktober med över 80 deltagare. Föredrag Digital synlighet, Workshops i TripAdvisor och Google My Business Under året har vi vid flera tillfällen haft Pia Axelsson, digital strateg, på besök med både föreläsningar och workshops inom digital synlighet. Fiskefilm Värmland/Norge Tillsammans med Spinfish Studio har vi producerat en nästan 50 minuter lång youtubefilm som exponerar Värmland och Norge som destination för jakten på stora gäddor.

Facing Waves paddling Sverige/Norge Den film som producerades 2016 tillsammans med det kanadensiska bolaget Heliconia har börjat sändas under året och har hittills visats 9 ggr på Outside Television och 47 ggr på Fox Sports. Företagsträff Losby Gods En IDA samling med ca 50 företag har genomförts på Losby Gods i Akershus. Vi hade bland annat besök av Visit Sweden och Norjereiser som är en nederländsk turoperatör och gjorde studiebesök på Fetsund Lenser. Golf i IDA 10 värmländska och 7 norska golfklubbar + Femdagarsgolfen samarbetar inom ramen för IDA för att öka flödet av norska och svenska golfare över gränsen. Idrott & Destination Vi har deltagit på Riksidrottsförbundets ”Mötesplats idrott & destination” där de regioner som är intresserade av att arrangera större och/eller internationella idrottsevenemang möter de specialidrottsförbund som letar partnerregioner för detta.


VÄRMLANDS BESÖKSNÄRINGSDAGAR

Den 16-17 november arrangerade vi Värmlands Besöksnäringsdagar på Hennickehammars Herrgård inom ramen för projektet Hållbar Besöksnäring. De två dagarna fokuserade på tre byggstenar för en framgångsrik besöksnäring: hur man skapar en inbjudande destination, vad som utgör en attraktiv organisation som kunden vill anlita och som medarbetaren vill jobba för samt hur man kopplar på innovativ och anpassad marknadsföring och kommunikation som når fram till kunden. De cirka 100 deltagarna fick lyssna till bland andra Anna Österlund från Placebrander, Thomas Johansson från Visit Sweden, Magnus MackAldener från Creativeship, Mikael Ahlström från Hyper Island och Ann-Heidi ”Dr Gåshud” Hansen. Dagarna avslutades med ett par goda regionala exempel på organisationer som lyckats bra med de tre byggstenarna. I samband med middagen den 16 november delades Värmlands Turismpris och Årets Uppstickare ut. Vi passade även på att genomföra en halvtidsanalys av Värmlands Besöksnäringsstrategi 2014-2020 och tar med oss inspelen i revideringen av strategin. Utvärderingen från Värmlands Besöksnäringsdagar visar att: • Helhetsintrycket av Värmlands Besöksnäringsdagar är 4,58 på en femgradig skala där 1=mycket dåligt och 5=mycket bra • De mest uppskattade föredragen var Creativeship, Hyper Island, Placebrander och Branäs. • En övervägande majoritet av deltagarna föredrar ett upplägg lunch-lunch framför ett endagsarrangemang vilket innebär att vi kommer fortsätta med det formatet • Många deltagare önskade mer luft i programmet och mer tid för nätverkande och mingel vilket vi tar i beaktande till kommande års arrangemang

TURISMPRISER Vinnare av Värmlands Turismpris 2017 blev Sliperiet Konsthall och Gastronomi med motiveringen: Vinnaren av Värmlands Turismpris lockar nationella och internationella besökare till sin verksamhet och har med mod, uthållighet och konstnärlig höjd satt både sin ort och Värmland på kartan. Genom en kompletterande satsning på måltidsupplevelser av hög klass är även verksamhetens restaurang mycket uppskattad och listad i White Guide. Årets Uppstickare 2017 blev Thorills AB med motiveringen: Årets Uppstickare vågade ta steget och följa sin dröm i kombination med en målsättning om att arbeta småskaligt och samtidigt fokusera på service, kvalitet och närproducerat. Genom att våga satsa och dra nytta av nätverk visar Thorills att det är möjligt att lyckas även på landsbygden om produkten är tillräckligt bra. Sedan invigningen våren 2017 har kunderna strömmat till, vitsorden flödat och en utbyggnad av verksamheten redan blivit verklighet. Att det går bra för besöksnäringen i Värmland är mycket tack vare driftiga och modiga entreprenörer. Några av dessa har hyllats under året när Visit Värmland har delat ut Värmlands Turismpris och Årets Uppstickare. Med Värmlands Turismpris uppmärksammar Visit Värmland en person, företag eller organisation som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att stärka den värmländska besöksnäringen. Med hedersomnämnande till Årets Uppstickare vill vi synliggöra en aktör som genom nytänkande (utveckling av befintlig verksamhet eller nystart) utmärkt sig inom besöksnäringen. Nomineringsprocessen är öppen för allmänheten och juryn bestod av Visit Värmlands styrelse som också utsåg de tre finalisterna i de två kategorierna.

Värmlands Turismpris 2017 – finalister Sliperiet Konsthall & Gastronomi Värmskogs Café Dömle Herrgård Årets Uppstickare 2017 – finalister Artscape – the White Moose Project Thorills AB Gamla Kraftstationen I Deje

Stora Turismpriset Anita Teunissen och Anders Skoglund, Sun Dance Ranch, som var en av finalisterna till Värmlands Turismpris 2016 utsågs av Visit Värmland som Värmlands nominerade bidrag till Stora Turismpriset 2017. Som länsvinnare fick de ta emot ett diplom och 10 000 kronor i en prisutdelning av Näringsoch Innovationsminister Mikael Damberg. Priset delades ut av Stiftelsen för Kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman vid en ceremoni i Stockholm i november.


MEDLEMMAR En stark röst för besöksnäringen i Värmland kräver en stark regional organisation. En sådan bygger på engagerade medlemmar som upplever nytta av att arbeta tillsammans. Sådana medlemmar har Visit Värmland och vi är glada att vi blir allt fler! Under 2017 har 21 nya företag anslutit sig till Visit Värmland och vid årets slut var vi 147 direkt anslutna medlemmar. Av dessa är 125 privata företagsmedlemmar, 18 kommuner och 4 paraplyorganisationer. Ytterligare drygt 300 företag och föreningar är anslutna indirekt via paraplyorganisationerna Camping Värmland, Centrum Karlstad, Värmlands Hembygdsförbund och Värmlands Bergslag. Visit Värmlands största tillgång är våra medlemmar som alla är med och beslutar om organisationens framtida insatser och aktiviteter. Medlemsnytta och medlemsvård är centrala delar i vår verksamhet. Vi strävar kontinuerligt efter bättre samarbete och dialog med våra medlemmar med målsättningen om en värmländsk besöksnäring i tillväxt.

Nya medlemmar 2017: Billeruds Golfklubb Bofors Hotel Camp Dalsland Duse Udde Camping Grön Ko Café och Saluhall Femdagarsgolf AB Forshaga/Deje Golfklubb Forshagaakademin Hennickehammars Herrgård Karlskoga Golfklubb Klarälvsbanan Kungskvarnen i Borgvik Nordic Ecotours Nordmarkens Kanot O-Ringen AB Our Little Farm Park Hotell Smaka & Bo i Charlottenberg Värmlands Sjö och Fjäll Camping Värmlandsgården Årjängs Golfklubb


Styrelse

STYRELSE, VALBEREDNING & PERSONAL 2017

Christina Lundqvist, ordförande Mats Williams, vice ordförande Christina Lundqvist Viklund, Rally Sweden Hans Norén, Bison AB Jennie Jarnryd, Brigadmuseum Karl-Eric Westerberg, Hovfjället Lotta Braunerhielm, Karlstads universitet Maria Westin, Karlstad kommun Mattias Olsson, Olssons Restauranger Valberedning Birgitta Sefastsson, Visit Karlstad Jonas Enström, Hushållningssällskapet Mattias Aronsson, Torsby Sporthotell

Jonas Jacobsson VD 054 776 60 01

Andreas Norum Projektledare 054 776 60 06

Cajsa Jansson Koordinator 054 776 60 03

Jenny Nohrén Kommunikatör 054 776 60 04

Linda Danielsson Digital kommunikatör 054 776 60 08

Tina Wadman Ekonom 054 776 60 05

Cecilia Fjellman Projektledare 054 776 60 07


www.visitvarmland.se www.visitvarmland.org info@visitvarmland.se #visitvärmland

Profile for Visit Värmland

Visit Värmland Årskrönika 2017  

Visit Värmland Årskrönika 2017  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded