__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

R I B E & E S B J E RG by the Wadden Sea

D K | E N | D E 2 02 0


KÆ R E GÆ ST V E L KO M M E N T I L R I B E O G E S B J E R G V E D D E T FA N TA S T IS K E VA D E H AV S O M R Å D E DK | Med Ribe som Danmarks ældste by, og Esbjerg som den yngste, kan man med rette sige, at vi har både nyt og gammelt her i området. Og det er vi meget stolte af. Vi har uendeligt meget at byde på, og kommer du her som gæst, får du det bedste af hele området præsenteret her i denne guide. I Ribe er det som om tiden står stille, byen er smuk, historierne storslåede og oplevelserne står i kø. I Esbjerg er byliv og kultur i højsædet, blandt andet kendetegnet ved den imponerende skulptur Mennesket ved Havet. UNESCO Verdensarv og Vadehavet forener området med helt unikke naturoplevelser. Det uendelige landskab, stilheden og foranderligheden, vil sætte sig som et stærkt minde. DEAR GUEST EN | Welcome to Ribe and Esbjerg by the fantastic Wadden Sea area. With Ribe as Denmark’s oldest city and Esbjerg the youngest, one can rightly say that both the old and the new are well represented in this area. We have an in nite amount on offer, and if you are here as a visitor, you will nd the best of the entire area presented in this guide. In Ribe it seems as if time stands still - the city is beautiful, the stories many and magni cent. In Esbjerg, culture is

very much to the fore, as is most visible in the impressive sculpture ”Man meets the Sea”. The Wadden Sea and UNESCO World Heritage attraction, unites the area with quite unique nature experiences. The vast expanses of landscape, the tranquillity and the great variability will leave a lasting impression in your mind. LIEBER GAST DE | Willkommen in Ribe und Esbjerg am fantastischen Wattenmeer. Mit Ribe als Dänemarks ältester Stadt und Esbjerg als jüngster Stadt kann man mit Recht behaupten, dass wir hier bei uns Altes und Neues zu bieten haben, und wenn Sie als Gast zu uns kommen, präsentieren wir Ihnen das Beste aus der gesamten Umgebung in diesem Leitfaden. In Ribe scheint es, als wäre die Zeit stehen geblieben, die Stadt ist wunderschön. In Esbjerg haben Stadtleben und Kultur einen hohen Stellenwert, verdeutlicht durch die beeindruckende Skulptur ”Der Mensch am Meer”. Das UNESCOWelterbe und der Wattenmeer, verbindet die Region mit einzigartigen Naturerlebnissen. Die unendliche Landschaft, die Stille und der Wandel werden Ihnen in starker Erinnerung bleiben.

KOLOFON Udgiver: VisitRibeEsbjerg, Torvet 3, DK-6760 Ribe, T +45 75 42 15 00, W visitribeesbjerg.dk, M tourist@businessesbjerg.com Redaktionen afsluttet: december 2019. Fotos: VisitRibeEsbjerg, Signelements, Nationalpark Vadehavet, Folmer Iversen, Jesper Stensbeck, Jens Jørgensen, Thomas Nielsen, Dana Nicole, Colin Seymour, Esbjerg Byhistoriske Arkiv/ Torben Meyer, Shutterstock, WCF/Richard Gray, Tommy Rasmussen, danrosefoto.dk, Esbjerg Fotoklub/Barrett, Mejdahl, Helt, Nhc Foto, Mike Bink og Lars Roed (forsidefoto og side 34). Layout: VisitRibeEsbjerg. Tryk: AD Libitum, Esbjerg. Tekst: Carsten Eskildsen. Forbehold for fejl og ændringer. Subject to errors and alterations. Fehler und Änderungen vorbehalten. 2 | visitribeesbjerg.dk


I N D H O L D / C O N T E N T / I N H A LT OUR CULTURE

OUR NEIGHBOURHOODS RIBE ........................................................................................................................................................

4

Ribe Kunstmuseum / Art Museum / Kunstmuseum . .................................................

ESBJERG . ............................................................................................................................................

6

Esbjerg Kunstmuseum / Art Museum / Kunstmuseum . ..........................................

60 62

FANØ ......................................................................................................................................................

8

Mennesket ved Havet / Man Meets the Sea / Der Mensch am Meer ...............

64

Musikhuset Esbjerg / Esbjerg Performing Arts Centre / OUR NATURE

Musikhaus Esbjerg ........................................................................................................................

66

Nationalpark Vadehavet / Wadden Sea National Park / Nationalpark Wattenmeer . ......................................................................................................

10

OUR NEIGHBOURHOODS

Vadehavscentret / Wadden Sea Centre / Wattenmeerzentrum . .....................

12

Esbjerg Havn / Port of Esbjerg / Der Hafen Esbjerg ..................................................

Østers / Oysters / Austern .......................................................................................................

16

Shopping i Esbjerg / Shopping in Esbjerg / Shopping in Esbjerg . ......................

70

Sort Sol / Black Sun / Schwarze Sonne .............................................................................

18

Shopping i Ribe / Shopping in Ribe / Shopping in Ribe .............................................

72

Vadehavets sæler / Wadden Sea seals / Die Robben des Wattenmeers ......

20

Temper Chokolade Café / Temper Chocolate / Temper Schokolade . .............

74

Mandø / Mandø Island / Die Insel Mandø . ........................................................................

22

Ribe Bryghus / Ribe Brewery / Ribe Brauerei . ..............................................................

75

Rejsen til Mandø / The journey to Mandø / Transport nach Mandø ..................

24

Artizan - Den Kreative Butik / Creative Store / Kreativladen . ...........................

76

Ribe Glas og Galleri / Glass and Gallery / Glas und Galerie ....................................

77 78

Fiskeri- og Søfartmuseet / The Fisheries and Maritime Museum /

68

Das Fischerei- und Seefahrtsmuseum ..............................................................................

26

Esbjerg Spa & Wellness ..............................................................................................................

The Oyster King / Fanø Event ..................................................................................................

29

Svømmestadion Danmark / Swim Stadium / Schwimmstadion . .......................

79

Hjerting Strand / Hjerting Seafront / Die Strandpromenade...............................

30

BROEN Shopping ............................................................................................................................

80

Marbæk Plantage / Plantation / Plantage . .....................................................................

32

Tirpitz ....................................................................................................................................................

82

Esbjerg Festuge / Esbjerg Festival Week / Esbjerg Festwoche . .......................

84

Vadehavsfotografen / The Wadden Sea Photographer / Wattenmeerfotograf . .................................................................................................................

34

OUR HISTORY

Julebyen Esbjerg / Christmas City / Weihnachtsstadt ............................................

86

Peters Jul i Ribe / Christmas in Ribe / Weihnachten in Ribe ..................................

88

Esbjerg Hovedbibliotek / Main Library / Hauptbibliothek ....................................

91

Bybevaring i Ribe / Town preservation / Stadterhaltung ......................................

36

Vægterrundgang / The Night Watchman / Nachtwächter ....................................

38

EVENTS

Ribe Domkirke / Ribe Cathedral / Ribe Dom ..................................................................

40

Events - Ribe & Esbjerg ...............................................................................................................

92

Events - Varde, Fanø, Rømø & Tønder ................................................................................

96

Oplevelser / Experiences / Erlebnisse ..............................................................................

98

Glad Zoo ...............................................................................................................................................

99

”Og gjorde Danerne kristne” / ”And made the Danes christians” / ”Und Christianisierte die Dänen” ..........................................................................................

42

Sct. Catharinæ Kirke og Kloster / St. Catherine’s Church and Priory / Sct. Catharinæ Kirche und Kloster . .....................................................................................

44

Blåvand Zoo ....................................................................................................................................... 100

Rued Langgaard Festival / Rued Langgaard Festival / Rued Langgaard Festival ...........................................................................................................

45

Givskud Zoo ....................................................................................................................................... 101

Ribe VikingeCenter / Where Vikings rule / Hier herrschen die Wikinger . ....

46

Smagsoplevelser / Taste experiences / Geschmackserlebnisse . .................... 106 Indkøb / Shopping / Verkauf .................................................................................................... 113

Det Gamle Rådhus / Denmark’s oldest Town Hall / Das älteste Rathaus Dänemarks . .........................................................................................

49

Transport / Transportation / Transport . .......................................................................... 113

Ribes Vikinger ..................................................................................................................................

50

Overnatning / Accommodation / Unterkunft . .............................................................. 114

Jacob A. Riis Museum ...................................................................................................................

52

Bed & Breakfast . ............................................................................................................................ 120

Hex ! - Museum of Witch Hunts ...............................................................................................

54

Feriehus og lejligheder / Apartments / Wohnungen ................................................. 120

Esbjerg Museum . ............................................................................................................................

56

Rask må det gå / Keep things moving / Schnell muss es gehen ...........................

58

Meet & More - Danmarks mest naturlige mødested . ............................................... 122 visitribeesbjerg.dk | 3


RIBE

DA N M A R K S Æ L D S T E BY DK | Atmosfæren i den middelalderlige bykerne kan ikke beskrives med ord. Den skal opleves. De brostensbelagte gader, de velbevarede huse og mindesmærkerne fortæller hver sin del af den stolte historie, der går tilbage til omkring år 710. Herfra udgik handlen mellem Norden og Europa, siden fulgte udbredelsen af kristendommen, og Ribe bevarede sin storhed langt op i middelalderen. Danmark er kendt for sine vikinger, og fra Ribe drog de i træskibe ud i Europa for at handle – og sprede rædsel. Den dramatiske fortid er synlig ere steder. I vore dage ånder alt fred 4 | visitribeesbjerg.dk

og idyl - i gågaden, kunstmuseet, klostret og de gamle spisesteder. Kun bruset fra vandmøllerne, klokkeklangen og vægterens aftensang bryder stilheden. Sæt god tid af til at besøge Ribe Domkirke. Fra tårnet kan du skue ud over Nationalpark Vadehavet, der er Unesco Verdensarv, og øjne den arkitektoniske perle, Vadehavscentret. Det betagende syn kalder på nærmere udforskning. Gaderne i Ribes middelalderlige bykerne er tilsammen kun 5,5 km, så man kan med almindelig gåhastighed reelt se hele byen på ca en time.


RIBE - DENMARK’S OLDEST CITY EN | The atmosphere in the medieval city centre cannot be described in words. It has to be experienced. The cobbled narrow streets, the well-preserved houses and plaques each tell their part of the proud history that stretches back to around 710 AD. From here trading between Scandinavia and the rest of Europe began, followed by the spreading of Christianity, with Ribe maintaining its greatness well into the Middle Ages. Denmark is famous for its Vikings, and from Ribe their wooden ship set out into Europe to trade - and spread terror as well. This dramatic early history is in evidence in many city locations. Today, there is a peaceful, cosy ambience everywhere - in the pedestrian street, the art museum, the abbey and the old eateries. Only the rushing water of the water mills, the sound of bells and the evening song of the night watchman break the silence. Set aside plenty of time to pay a visit to Ribe Cathedral. From its tower you can gaze out over the Wadden Sea National Park, which is a Unesco World Heritage attraction, and glimpse the architectural gem - the Wadden Sea Centre. This captivating sight calls for closer exploration.

OUR NEIGHBOURHOODS

RIBE - DÄNEMARKS ÄLTESTE STADT DE | Die Atmosphäre im mittelalterlichen Stadtkern lässt sich mit Worten nicht beschreiben. Man muss sie erleben. Kopfsteinp asterstraßen, gut erhaltene Häuser und Denkmale erzählen jeweils ihren Teil einer stolzen Geschichte, die etwa bis ins Jahr 710 zurückreicht. Von hier begann der Handel zwischen dem Norden und Europa, später folgte die Verbreitung des Christentums und Ribe konnte seine Blütezeit bis weit ins Mittelalter bewahren. Dänemark ist bekannt für seine Wikinger. Von Ribe aus zogen sie in Holzschiffen nach Europa, um zu handeln - und Schrecken zu verbreiten. Die dramatische Vergangenheit wird an vielen Orten sichtbar. Heute atmet alles Frieden und Idylle - in der Fußgängerzone, im Kunstmuseum, im Kloster und in den alten Wirtshäusern. Nur das Rauschen der Wassermühlen, der Glockenklang und der Abendgesang der Nachtwächter durchbrechen die Stille. Nehmen Sie sich Zeit für den Besuch im Dom zu Ribe. Vom Turm aus haben Sie einen Blick auf den Nationalpark Wattenmeer, der zum UNESCO Weltnaturerbe gehört, und Sie können auch die architektonische Perle, das Wattenmeer-Zentrum, sehen. Der überwältigende Blick ruft nach einer näheren Erforschung. visitribeesbjerg.dk | 5


6 | visitribeesbjerg.dk


OUR NEIGHBOURHOODS

ESBJERG

DA N M A R K S Y N G S T E S TO R BY DK | ”Danmarks Chicago”, Danmarks energimetropol - Esbjerg er så meget. Efter Danmarks krigsnederlag i 1864 blev nogle få huse ved stranden en nøgle til landets genrejsning og på under 100 år Danmarks 5. største by. Den blev havn for den livsvigtige landbrugseksport og senere Danmarks største skerihavn med mere end 600 fartøjer. I dag landes der ikke længere sk i Esbjerg, men til gengæld er byen blevet center for offshore og energi bl.a. med en af verdens største vindmøllehavne. I 150 år har Esbjerg på godt og ondt været synonym med pionerånd og et dynamisk erhvervsliv. Men som moderne storby er Esbjerg også en levende kulturby med cafeer, spændende butikker og mange andre kvaliteter. En tur gennem byen og via den nye fodgænger- og cykelbro, Landgangen, til havnen er i sig selv en tur gennem et stykke vital danmarkshistorie. DENMARK’S YOUNGEST MAJOR CITY EN | ”Denmark’s Chicago”, Denmark’s energy hub - Esbjerg has so many things to boast of! Following the defeat of Denmark in 1864, just a few houses near a beach became the key to the country’s recovery, and in less than 100 years Denmark’s 5th largest city. Esbjerg started as a port for vital agricultural exports and later became Denmark’s largest shing port, with more than 600 shing boats. Today, sh are no longer landed here, but the city has become an offshore and energy centre, one of the world’s largest wind turbine transit ports.

For 150 years, Esbjerg has been synonymous with a pioneering spirit and a dynamic commercial life. But Esbjerg is also a vibrant, modern city with a rich cultural scene, cafés, shopping centres and much else besides. Walking through the city and down to the harbour over the new pedestrian and cycle bridge, you are walking through an important piece of modern Danish history. DIE JÜNGSTE GROßSTADT DÄNEMARKS DE | ”Chicago Dänemarks”, Die Energiemetropole Dänemarks Esbjerg hat das alles! Nach der dänischen Kriegsniederlage 1864 wurden einzelne Häuser am Strand der Schlüssel des Wiederaufbaus Dänemarks und in weniger als 100 Jahren wurde Esbjerg die fünf größte Stadt in Dänemark. Sie wurde der Hafen für den lebenswichtigen Export von Agrarprodukten und später der größte Fischereihafen Dänemarks mit mehr als 600 Schiffen. Heute werden keine Fische im Hafen von Esbjerg angelandet, die Stadt ist aber Zentrum der Offshore und Energie u.a. mit einem der weltgrößten Windkrafthafen. Esbjerg ist seit 150 Jahren mit Pioniergeist und einem dynamischen Wirtschaftsleben sinnverwandt - mit den guten und schlechten Seiten. Als moderne Großstadt ist Esbjerg auch eine lebendige Kulturstadt mit Cafés, interessanten Läden und vielen anderen Qualitäten. Eine Reise durch die Stadt - über die neue Fuß- und Radwegbrücke, Landgangen zum Hafen - ist eine vitale Reise durch die Geschichte Dänemarks. visitribeesbjerg.dk | 7


FA N Ø

F E R I EØ E N V E D VA D E H AV O G V E S T E R H AV

8 | visitribeesbjerg.dk


OUR NEIGHBOURHOODS

DK | Her kan du opleve natur, historiske skipperbyer og den helt specielle stemning, der er over en ø, man skal sejle til. Færgeturen mellem Esbjerg og Fanø tager kun 12 min og om sommeren er der mere end 50 daglige afgange. Alligevel når man at komme i den særlige Fanø-stemning. Pulsen falder, nu er det tid til nydelse. Fanø har 15 km ubrudt sandstrand. Midt på øen ligger aktivitetsområdet, hvor der surfes, køres med strandsejlere og yves med drager. Helt mod syd kan man opleve ere hundrede sæler, der ligger og soler sig. Fanø har en søfartshistorie, der rækker helt tilbage til midten af 1700-tallet. Det har medført, at søfartsbyerne Sønderho og Nordby er fyldt med smukke gamle huse, museer og en kulturtradition, der er helt speciel. Lokale fødevareproducenter og restauranter har gjort Fanø til veskystens mekka for gourmetoplevelser FANØ - BETWEEN WADDEN SEA AND NORTH SEA EN | On Fanø you have the natural surroundings, historical shing villages and the very special atmosphere of an island you have to sail to. The ferry between Esbjerg and Fanø only takes 12 minutes, and in the summer there are more than 50 sailings a day. Even so, when you set foot on the island, that special Fanø atmosphere takes over. Your pulse slows down; now to relax and enjoy life. Fanø has 15 km of unbroken sandy beaches. In the middle of the island lies the activity area, with sur ng, kite buggying and kite- ying. At the southern end, you might see hundreds of seals basking in the sun. Fanø has a maritime history dating back to the mid-18th century. As a result, the maritime villages of Sønderho and Nordby can boast beautiful old cottages, museums and a unique cultural tradition. Local food producers and restaurants have made Fanø the west coast centre for gourmet tastes. FANØ - ZWISCHEN WATTENMEER UND NORDSEE DE | Hier können Sie die Natur, historische Schiffsfahrerdörfer und die ganz spezielle Stimmung einer Insel erleben, die nur mit dem Schiff erreichbar ist. Die Überfahrt mit der Fähre von Esbjerg nach Fanø dauert nur 12 Minuten, und im Sommer ndet sie 50 Mal täglich statt. Dennoch spürt man die spezielle Fanø-Stimmung. Der Puls wird langsamer, es ist Zeit zum Genießen. Fanø bietet 15 km ununterbrochenen Sandstrand. Mitten auf der Insel be ndet sich ein Aktivitätsbereich, in dem man surfen, mit Strandseglern fahren und mit Drachen iegen kann. Ganz im Süden kann man mehrere Hunderte Robben erleben, die die Sonne genießen. Fanø hat eine Schifffahrtsgeschichte, die bis ins 18. Jahrhundert reicht. Aus diesem Grund gibt es in den Seefahrtsorten Sønderho und Nordby viele schöne alte Häuser, Museen und eine ganz besondere Kulturtradition. Lokale Lebensmittelproduzenten und Restaurants haben Fanø zum Mekka der Westküste für Gourmeterlebnisse gemacht. visitribeesbjerg.dk | 9


N AT I O N A L PA R K VA D E H AV E T VA D E H AV E T E R DA N M A R K S S TØ R S T E N AT I O N A L PA R K O G D E T E N E A F K U N TO DA N S K E N AT U R O M R Å D E R PÅ U N E S CO S V E R D E N S A RV S L IS T E

DK | Uanset, hvor man be nder sig i den danske del af Vadehavet, møder man et storslået og forunderligt landskab, der i sig selv skaber forståelse for vor afhængighed af naturen. Vadehavet er et af verdens største tidevandsområder med afgørende betydning for fugle, sk, havpattedyr og planteliv. Det er svært at løsrive sig fra det fascinerende syn, hvor alt konstant forandrer sig, og hav veksler med levende mudder ader. 10 | visitribeesbjerg.dk

Nationalpark Vadehavet blev indviet i 2010, og den danske del af Vadehavet blev i 2014 optaget på UNESCO’s verdensarvsliste og udgør herefter sammen med det tyske og hollandske vadehav én fælles verdensarv. 16. oktober 2020 er tiårsdagen for Nationalpark Vadehavets indvielse. Denne begivenhed vil blive markeret ved arrangementer og events i løbet af 2020.


O U R N AT U R E

WADDEN SEA NATIONAL PARK EN | The Wadden Sea is Denmark’s largest national park and one of only three Danish nature reserves on the UNESCO World Heritage List. No matter where you are along the 80 km of the Danish section of the Wadden Sea, you will encounter a magni cent, magical landscape that by its very existence helps us understand our dependence on nature. The Wadden Sea and its marshes form one of the world’s largest tidal areas, of vital importance for breeding birds, sh, marine mammals and plant life. One becomes immersed in the fascinating views of nature constantly changing, as the sea alternates with mud ats teeming with life. The Wadden Sea National Park was inaugurated in 2010. In 2014, the Danish part of the Wadden Sea was placed on UNESCO’s World Heritage List; so now, the Danish, German and Dutch areas of the Wadden Sea constitute one joint World Heritage Site. October 16 is the 10th anniversary of the inauguration of the Wadden Sea National Park, which will be marked by activities and events throughout 2020.

NATIONALPARK WATTENMEER DE | Das Wattenmeer ist der größte Nationalpark Dänemarks und ein der nur zwei dänischen Naturgebiete auf der Liste der UNESCO-Weltnaturerbe. Ungeachtet wo man sich im dänischen Teil des Wattenmeers be ndet, sieht man eine großartige und wunderliche Landschaft, die dazu beiträgt, unsere Abhängigkeit der Natur zu verstehen. Das Wattenmeer ist eine der größten Tidengebiete der Welt mit entscheidender Bedeutung für Vögel, Fische, Meeressäugetiere und P anzen. Es ist schwierig, sich von dem faszinierenden Anblick loszureißen, wo alles sich immer wieder ändert und das Meer sich mit lebendigen Schlamm ächen abwechselt. Der Nationalpark Wattenmeer wurde 2010 eingeweiht, und der dänische Teil des Wattenmeers kam 2014 auf der Liste der UNESCO-Weltnaturerbe und stellt gemeinsam mit dem deutschen und dem niederländischen Wattenmeer eine gemeinsame Weltnaturerbe dar. Der 16. Oktober ist der zehnte Jahrestag der Einweihung des Nationalparks Wattenmeer. Dieses Ereignis wird im Laufe des Jahres 2020 mit Veranstaltungen und Events gefeiert. visitribeesbjerg.dk | 11


VA D E H AV S C E N T R E T P O R T E N T I L U N E S CO V E R D E N S A RV T H E G AT E TO U N E S CO WO R L D H E R I TAG E TO R Z U M U N E S CO W E LT N AT U R E R B E 12 | vadehavscentret.dk

ARKITEKTUR I VERDENSKLASSE O G VA D E H AV S U D S T I L L I N G I NORDISK DESIGN WORLD CL ASS ARCHITECTURE A N D A WA D D E N S E A E X H I B I T I O N IN NORDIC DESIGN W E LT K L A S S E A R C H I T E K T U R U N D WAT T E N M E E R A U S S T E L L U N G IN NORDISCHEM DESIGN BENEFITS FOR YOU


O U R N AT U R E

·

01.11-30.04 10-16 01.05-31.10 10-17

120 DKK / 16 € (4-13) 50 DKK / 7 €

DK | Et besøg i Vadehavscentret er en rejse gennem Vadehavets fantastiske landskab i selskab med millioner af trækfugle. Udstillingerne har internationalt niveau og giver et æstetisk og helt utroligt indblik i Vadehavet og trækfuglenes natur. Man får tillige forståelse for områdets kulturhistorie og særlige levevilkår. Alt sammen levendegjort af naturlige genstande, aktiviteter, levende billeder og med den mest moderne teknologi. Vadehavscentret k BENEFITS FOR YOU

prisen som ”Årets byggeri 2017”, fordi det på samme tid har organisk sammenhæng med den omgivende natur og har en særlig skulpturel identitet i den ade marsk. Vadehavscentret er porten til UNESCO verdensnaturarven, Vadehavet, og for alle en naturlig indgang til området, uanset om man alene besøger centret eller kombinerer det med en af dets mange tilbud om guidede ture. vadehavscentret.dk | 13


WADDEN SEA CENTRE EN | A visit to the Wadden Sea Centre is like a journey through the unique landscape of the Wadden Sea in the company of millions of migratory birds. Aesthetically and in terms of content, the exhibitions are of international standard, offering a huge amount of information about the Wadden Sea and the world of migratory birds, plus an understanding of the cultural history of the area and the challenges of living there. All enlivened and enriched by natural objects, activities, living images and the most modern technology. The Wadden Sea Centre was given the ”Building of the year 2017” award, because it forms an organic unity with the surrounding nature, yet preserves its own sculptural identity in the at marshland. The Wadden Sea Centre is the gateway to the UNESCO World Heritage Site, the Wadden Sea, a natural introduction to the area for anyone, whether just visiting the centre or combining a visit with one of the many guided tours. 14 | vadehavscentret.dk

WATTENMEERZENTRUM DE | Ein Besuch im Wattenmeer-Zentrum ist eine Reise durch die fantastische Landschaft des Wattenmeers mit Millionen von Zugvögeln. Die Ausstellungen sind auf internationaler Ebene und geben einen ästhetischen und ganz unglaublichen Einblick in das Wattenmeer und die Natur der Zugvögel. Außerdem bekommt man Verständnis für die Kulturgeschichte der Gegend und die besonderen Lebensbedingungen. Das alles durch natürliche Gegenstände, Aktivitäten, lebende Bilder und mit der modernsten Technologie belebt. Das Wattenmeer-Zentrum hat den Preis ”Der Bau des Jahres 2017” bekommen, weil das Gebäude organisch mit der Natur verbunden ist und außerdem eine besondere skulpturale Identität im achen Marschland hat. Das Wattenmeer-Zentrum ist das Tor zur UNESCO Weltnaturerbe, dem Wattenmeer, und für alle ein natürlicher Eingang zu diesem Gebiet, ungeachtet ob man nur das Zentrum besucht oder man den Besuch mit einem der vielen Touren kombiniert. BENEFITS FOR YOU


JUST ANOTHER HIKE BY THE WADDEN SEA #visitribeesbjerg

visitribeesbjerg.dk | 15


16 | visitribeesbjerg.dk


O U R N AT U R E

·

Oktober til start april October until primo April Oktober bis Anfang April

Ø ST E R S VA D E H AV E T S D E L I K AT E S S E P LU K K E T H VO R H I M M E L O G H AV G Å R I E T. DK | Vadehavet byder på mange delikatesser - og både planter og dyr er næsten lige til at plukke, kveller, søgræs, rejer, muslinger og den velsagtens fornemste af dem alle, østers. I Vadehavet lever de store stillehavsøsters, men man skal vide, hvor de er, man skal kende forhold f.eks. vedrørende tidevand, og man skal kunne kende gode østers fra dårlige. Det anbefales at deltage på en af de mange østersture, der arrangeres i sæsonen. Der ndes mange kulinariske oplevelser, men intet slår at indtage en nyåbnet østers i det fantastiske landskab under Vadehavets høje himmel. OYSTERS - THE RICHES OF THE WADDEN SEA EN | The Wadden Sea offers many delicacies, and both ora and fauna can be harvested with a bit of effort, glasswort, seagrass, shrimp, mussels and perhaps the most prestigious of them all - oysters. The large Paci c oysters that live in the Wadden Sea are found everywhere, but you have to know exactly where they are, be aware of the tides and be able to know good oysters from bad ones. We recommend taking one of the many guided tours organised throughout the season. Culinary experiences are of many kinds, but nothing beats consuming a newly-opened oyster out in the stunning landscape of the Wadden Sea. AUSTERN - WATTENMEERESFRÜCHTE DE | Das Wattenmeer bietet viele Delikatessen an - sowohl P anzen als auch Tiere können fast leicht gep ückt werden, Queller, Seegras, Garnelen, Muscheln und vor allem, Austern. Im Wattenmeer leben die großen pazi schen Austern, aber man muss wissen, wo zu suchen und die Verhältnisse kennen z.B. betreffend die Gezeiten - und man muss die guten Austern von den schlechten unterscheiden können. Es wird empfohlen, an einem der vielen Austerntouren teilzunehmen, die während der Austern-periode statt nden. Es gibt viele kulinarische Erlebnisse, aber nichts übertrifft das Essen eines neu eröffneten Austers unter dem Himmel des Wattenmeeres. visitribeesbjerg.dk | 17


18 | visitribeesbjerg.dk


O U R N AT U R E

·

Mar-apr og sep-okt Mar-Apr and Sep-Oct Mär-Apr und Sep-Okt

S O RT S O L E N N AT U R O P L E V E L S E O G E T N AT U R FÆ N O M E N I SÆ R K L A S S E DK | Kun få oplevelser viser naturens storhed som Sort Sol. Det er betagende at se de store okke med hundredtusindvis af stære. Uanset om de ”danser” på aftenhimlen eller blot samler sig for at nde nattesæde blandt sivene. I fuglenes forårs- og efterårstræk optræder det fascinerende syn mange steder langs Vadehavet, og man kan sagtens være heldig selv at opleve okkene. Men det anbefales at deltage i en af de mange arrangerede ture med en naturvejleder. Stærene skifter ofte overnatningssted, og man skal have godt lokalkendskab for at fornemme de aktuelle lokationer. BLACK SUN EN | Only a few experiences reveal the majesty of nature as does the Black Sun phenomenon (a murmuration of starlings). It is breathtaking to see the large ocks of hundreds of thousands of starlings, whether they are dancing in the evening sky or simply gathering to nd a place for the night among the reeds. During the spring and autumn migration of these birds this fascinating sight may be seen in many places along the Wadden Sea, and you might well be lucky to encounter the ocks. But taking one of the many arranged tours with a nature guide is a good idea, the starlings often change resting places, and local knowledge is needed to forecast the current locations. SCHWARZE SONNE (STARENSCHWARM) DE | Nur wenige Erlebnisse zeigen die Hoheit wie Schwarze Sonne (Starenschwarm). Es ist ergreifend den großen Schwarm von hunderttausenden von Staren zu sehen. Egal ob sie auf dem Abendhimmel ”tanzen” oder sich für die Nacht in den Schilfrohren versammeln. Während des Vogelzugs im Frühling und im Herbst kann man den faszinierenden Blick an vielen Orten am Wattenmeer erleben. Man kann Glück haben, und den Schwarm allein erleben, man kann aber auch an den vielen Touren mit einem Landschaftsvermittler teilnehmen. Die Staren wechseln oft ihre Unterkunft, und man braucht eine gute Ortskenntnis, um die Unterkünfte zu nden. visitribeesbjerg.dk | 19


20 | visitribeesbjerg.dk


O U R N AT U R E

·

Marts - Oktober March - October März - Oktober

VA D E H AV E T S S Æ L E R D E N S PÆ T T E D E SÆ L E R DA N M A R K S S TØ R S T E R OV DY R O G K A N V E J E O P T I L 13 0 KG DK | Intet sted kan man opleve Danmarks største rovdyr, sælerne, på så nært hold som i Vadehavet. Her ndes i rigt mål de sandbanker, som sælen tyr til for at hvile og yngle. Sælen er i dag fredet, og man regner med, at ca. 5.000 sæler lever i den danske del af Vadehavet. Ved Koresand syd for Mandø eller ved Langjord ved Sønderho på Fanø kan man til fods komme tæt på en sælbanke, men ellers er Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg et godt sted at lære sælerne bedre at kende. I museets sælarium kan man to gange dagligt følge fodringen, høre om sælernes liv og se dem boltre sig i vandet. WADDEN SEA SEALS EN | Nowhere can you see Denmark’s largest predator, the seals, at such close quarters as in the Wadden Sea. There are many sandbanks where the seals go to bask and breed. Today, seals are protected, and it is estimated that approximately 5,000 seals live in the Danish section of the Wadden Sea. At Koresand south of Mandø or at Langjord near Sønderho on Fanø you can get close to a seal sandbank on foot, but otherwise the Fisheries and Maritime Museum in Esbjerg is a good place to get to know the seals better. At the Museum’s sealarium, you can see the seals being fed twice a day, hear about their lives and watch them romp in the water. DIE ROBBEN DES WATTENMEERS DE | Nirgendwo kann man das größte Raubtier Dänemarks, die Robben, so sehr aus der Nähe, wie im Wattenmeer. Es gibt hier im reichen Maße die Sandbänke, wo die Robben sich gern ausruhen und jungen. Heute ist die Robbe unter Naturschutz gestellt, und man rechnet damit, dass ca. 5.000 Robben im dänischen Teil des Wattenmeers leben. In der Nähe von Koresand, südlich von Mandø, oder bei Langjord in der Nähe von Sønderho auf dem Insel Fanø kann man zu Fuss dicht an einer Sandbank kommen. Im Fischerei- und Seefahrtmuseum in Esbjerg kann man auch die Robben besser kennenlernen. Im Robbarium kann man zweimal täglich der Fütterung folgen, über das Leben der Robben hören und sie im Wasser spielen sehen. visitribeesbjerg.dk | 21


MANDØ N AT U R E N S K R Æ F T E R E R E T V I L K Å R PÅ Ø E N I VA D E H AV E T DK | På Mandø mærker man den store natur. Allerede ved ankomsten har man erfaret, at naturens kræfter er et vilkår. Enten tager man med traktorbus den sikre og fascinerende tur over vaden. Eller man kender højvandstiderne og tager selv turen i bil ad Låningsvejen. Som gæst indgår man sammen med øens 30 fastboende hurtigt i naturens rytme, der giver en særlig ro og fokus på de mange indtryk. Besøg kirken og Mandøhuset eller gå blot en tur ad de mærkede stier ud på digerne med det rige fugleliv. Her får man et stærkt indtryk af Vadehavs-øen, der så mange gange har måttet kæmpe med voldsomme storm oder. Faren er dog mindre nu, hvor et havdige beskytter størstedelen af øen. Syd for Mandø ligger sandbanken Koresand, hvor man på guidede ture kan opleve sæler, nde rav eller tage en dukkert i Vesterhavet. MANDØ ISLAND EN | On Mandø you experience nature in all its magni cence. Even getting there teaches you that the forces of nature are to be reckoned with. The tractor bus provides a safe and fascinating ride over the marshlands. Alternatively, you can check the high tide tables and drive over in your own car along the Låningsvejen (causeway). As a guest you quickly fall into the rhythm of nature along with the island’s 30 permanent residents. Let the island calm fall over you and focus on local things, the church or Mandøhuset (museum) for example, or just follow the marked paths along the dykes with the rich bird life all around. Here you get the feel of this Wadden Sea island, which so often has had to contend with violent storms, though the danger is less now that a sea-dyke protects most of the island. South of Mandø lies a sandbank, Koresand, where on guided tours you can observe seals, nd amber or take a dip in the North Sea. 22 | visitribeesbjerg.dk


O U R N AT U R E

DIE INSEL MANDØ DE | Auf der Insel Mandø spürt man die große Natur. Schon bei der Ankunft erfährt man, dass die Kräfte der Natur bestimmen. Entweder wählt man die sichere und faszinierende Fahrt mit dem Traktorbus über das Watt oder man kennt die Gezeiten und fährt mit dem eigenen Auto auf dem öffentlichen Weg Låningsvejen, dem kleinen Dammweg. Als Gast lebt man sich schnell in dem Tagesrythmus der Natur und zusammen mit den 30 Bewohnern der Insel ein. Es besteht eine besondere Ruhe und man bekommt sehr viele Eindrücke zu verdauen. Besuchen Sie u.a. die Kirche und das Mandøhaus, und gehen Sie einfach auf die Deichen mit den vielen Vögeln spazieren. Hier bekommt man einen sehr starken Eindruck von der Wattenmeer-Insel, die so oft gegen stürmische Sturm uten hat kämpfen müssen. Heute ist die Gefahr aber geringer, weil ein Meeresdeich den größten Teil der Insel beschützt. Südlich von Mandø liegt die Sandbank Koresand, wo man auf Führungen Seehunde und Robben beobachten, Bernstein sammeln oder baden kann. visitribeesbjerg.dk | 23


REJSEN TIL MANDØ M E D T R A K TO R B U S E L L E R I EG E N B I L OV E R VA D E H AV E T S B U N D

DK | Tidevandet afgør, hvornår og hvordan man kommer til Mandø. Traktorbusserne med afgang fra landsbyen ved diget, Vester Vedsted, har styr på højvandstiderne. Antallet af afgange afhænger af årstid og tidevand, så tjek de to selskabers køreplaner. Det anbefales at tage turen med traktorbus. Det er en stor oplevelse at be nde sig her midt mellem den høje himmel og den vidtstrakte vade omgivet af det helt særlige lys over Vadehavet. Man kan tage turen til Mandø ad Låningsvejen i egen bil. Men det kræver, at man kender højvandstiderne. Ring til Ellen fra Mandø Brugs på tlf. +45 24 80 09 20 og få oplyst tidevandstiderne, før du kører til Mandø. 47 | visitribeesbjerg.dk 24 | visitribeesbjerg.dk

THE JOURNEY TO MANDØ EN | The tide determines when and how you get to Mandø. The tractor busses that depart from the village of Vester Vedsted near the dyke know the high tides. The number of departures depends on the season and the tide, so check the timetables of the two companies. We recommend taking the tractor bus. It is a great experience to be out there between the vast expanse of sky and the outstretched marshlands, bathed in the very special light over the Wadden Sea. You can drive to Mandø along the causeway in your own car. But you need to know the high tide times. Call Ellen from the local store on


O U R N AT U R E

Mandø on +45 24 80 09 20 and get the tide times, before you set out on your own to the island of Mandø.

zu sein - und umgeben von dem ganz besonderen Licht über dem Wattenmeer.

TR ANSPORT NACH MANDØ DE | Die Gezeiten bestimmen, wann und wie man nach Mandø reisen kann. Die Traktorbusse, die beide vom Dorf, Vester Vedsted, fahren, kennen die Gezeiten. Die Anzahl der Fahrten hängt von der Jahreszeit und den Gezeiten ab, Sie sollten sich deshalb über die Fahrtpläne der beiden Busgesellschaften informieren.

Man kann mit dem eigenen Auto nach Mandø fahren, auf dem Låningsvej. Das fordert aber, dass man die Gezeiten kennt. Rufen Sie Ellen vom Mandø Brugs auf +45 24 80 09 20 an wegen die Gezeiten, bevor Sie sich auf eigener Faust nach Mandø begeben.

Es wird empfohlen mit dem Traktorbus nach Mandø zu fahren. Es ist ein großes Erlebnis, unter dem Himmel und auf dem weiten Watt

M A N D Ø T R A K TO R B U S Se køreplan på / Timetable / Zeitplan - mandoekro.dk MANDØBUSSEN Se køreplan på / Timetable / Zeitplan - mandoebussen.dk visitribeesbjerg.dk | 25 visitribeesbjerg.dk | 47


·

02.01-31.12 10-17 01.07-31.08 10-18

125-150 DKK (u 18) Gratis / Free / Kostenlos

FISKERI- OG S Ø FA RT S M U S E E T DA N M A R K S M U S E U M FO R R E L AT I O N E R N E M E L L E M M E N N E S K E T O G H AV E T DK | I Esbjerg og kun et stenkast fra Vesterhavet forstår man rigtigt danskernes relation til havet omkring Danmark. På Fiskeri- og Søfartsmuseet oplever man havet både som arbejdsplads og som det rige liv under havover aden. Med levende udstillinger, spændende aktiviteter, store akvarier samt det berømte sælarium, hvor man på nærmeste hold kan opleve Danmarks største havpattedyr, smager besøget næsten af saltvand. Man tilbringer let timer mellem historierne fra det barske skerliv over Vesterhavets betydning under 2. Verdenskrig til de seneste årtiers offshore-eventyr. Og havets udfordringer er der nok af. Prøv livet på en boreplatform, stå ved roret på en trawler og lad børnene prøve kræfter med legepladsens vilde vover. Museets to spættede sæler hedder Pebbles og Arn, gråsælerne hedder Rasmine og Else - de fodres og trænes hver dag kl. 11.00 og 14.30. THE FISHERIES AND MARITIME MUSEUM EN | Visiting the Fisheries and Maritime Museum in Esbjerg, only a stone’s throw from the North Sea, one understands better the relationship between man and the sea. The Museum’s fascinating exhibitions about the sea as a workplace will improve your knowledge of cultural history, while natural 26 | fimus.dk

BENEFITS FOR YOU


O U R N AT U R E

BENEFITS FOR YOU

fimus.dk | 27


history comes alive between whale skeletons and the saltwater aquarium with a pool where you can stroke the sh. In the wonderful sealarium you can get close to Denmark’s largest predator, the grey seal - and then your visit really starts to get shy! Hours y by among stories of the harsh world of deep-sea shing, the importance of the North Sea during the Second World War and the offshore ventures of recent decades. You can face the challenges of the sea: try life on a drilling rig, stand at the helm of a trawler and let the children loose in the adventure playground. Or perhaps just enjoy really fresh sh and chips in the cafeteria, MS Smag, which offers a panoramic view of the sea off Esbjerg . The museum’s two spotted seals are called Pebbles and Arn, the grey seals are called Rasmine and Else - they are fed and trained every day at 11.00 and 14.30. DAS FISCHEREI- UND SEEFAHRTSMUSEUM DE | In Esbjerg und in Steinwurfnähe zur Nordsee versteht man sehr wohl die Beziehungen zwischen dem Menschen und dem Meer. Auf dem Fischerei- und Seefahrtmuseum kann man die 28 | fimus.dk

Kulturgeschichte durch interessante Ausstellungen vom Meer als Arbeitsplatz erleben, während die Naturgeschichte zwischen Walskeletten und Salzwasseraquarien mit einem großen Streichelbecken lebendig wird. Im berühmten Robbarium kann man aus nächster Nähe das größte Raubtier Dänemarks, die Kegelrobbe, erleben - und der Besuch schmeckt fast wie Salzwasser. Man verbringt leicht mehrere Stunden zwischen den Geschichten vom harten Fischersleben, von der Bedeutung der Nordsee während des zweiten Weltkrieges und schließlich von dem Offshore-Abenteuer der letzten Jahrzehnte. Es gibt eine ausreichende Menge von maritimen Herausforderungen: Probieren Sie mal das Leben auf einer Bohrinsel, führen Sie das Ruder eines Trawlers und lassen Sie die Kinder auf dem großen Spielplatz toben, oder genießen Sie einen schmackhaft zubereiteten Fisch im Café MS Smag mit einem Rundblick auf das Meer bei Esbjerg. Die beiden Seehunde des Museums heißen Pebbles und Arn, die beiden Kegelrobben heißen Rasmine und Else - sie werden alle jeden Tag um 11.00 und 14.30 Uhr trainiert und gefüttert. BENEFITS FOR YOU


T H E OYST E R K I N G / FA N Ø E V E N T E XC E L L E N T F O O D E N T E R TA I N M E N T OYS T E R S A FA R I S E A L S A FA R I C L A M M U S S E L S A FA R I S H OWC O O K I N G G U I D E D TO U R S C AT E R I N G

DK | Oplev den smukke Vadehavs ø Fanø i selskab med den kendte Oyster King. Oyster King tilbyder guidede ture i naturen og Showcooking events med ingredienser, der samles i naturen på og omkring Fanø. Deltag i en af Kongens talrige Safari ture og oplev Fanø på en helt ny og spændende måde. EN | Experience the beautiful Waddensee Island of Fanø together with the famous the Oyster King. Oyster King offer guided tours in nature and showcooking events with ingredients found on and

around Fanø. Join the King on one of his many safari tours and experience Fanø in a new and exciting way. DE | Erlebe die wunderschöne Wattenmeerinsel Fanø in begleitung mit dem bekannten Oyster King. Oyster King bieten geführte Touren in der Natur an und Showcooking mit selbst gesammelten Zutaten die wir in der Natur auf und um Fanø nden. Nimm an einem der vielen Safaris teil, die der König anbietet und erlebe Fanø auf eine neue spannede weise. oyster-king.dk | 29


H J E RT I N G ST R A N D MED DE BEDSTE BADEMULIGHEDER OG EN SKØN PROMENADE

DK | Hjerting Strand har en skøn promenade med de bedste bademuligheder og vestjyske mondæne omgivelser. Her føler alle sig velkomne. Den 660 m lange promenade ved Ho Bugt er i sig selv en arkitektonisk oplevelse, men giver primært let og indbydende adgang til stranden med bænke, hængekøjer, ramper, en udsigtsplatform og en bane til beachvolley. På stranden nder man en spændende pæle-installation, der er et helt stykke landskabskunst, som blot kan opleves. Men den måler samtidig strandens od og ebbe, og børnene elsker at klatre i den. 30 | visitribeesbjerg.dk

Ved Hjerting Strand kan man slappe helt af og nyde folkelivet. Det er let at parkere og let at nde noget til ganen - uanset om man er til en is eller til noget mere nærende. HJERTING SEAFRONT EN | Hjerting seafront has a delightful promenade, the best beach facilities and a fashionable West Jutland mixture of old and new, where everyone feels welcome. The promenade stretches 660 m along Ho Bay. Architecturally attractive in itself, the promenade


O U R N AT U R E

provides easy access to the beach, inviting visitors with its benches, hammocks, ramps, ocean viewing platform and beach volley facilities. The beach boasts a fascinating piece of landscape sculpture - a forest of wooden poles rising from the sand. It can be enjoyed as a work of art, but it also measures the ebb and ood of the tide, and children love to climb it. Hjerting seafront is a place to just relax and watch people enjoying themselves. Parking is easy, as is nding refreshments - whether you’re into ice cream or something more substantial. DIE STR ANDPROMENADE DE | Hjerting Strand hat einer schönen Promenade, der besten Bademöglichkeiten und den westjütischen mondänen Umgebungen. Hier fühlen sich alle willkommen. Die 660 m lange Promenade an der Bucht von Ho ist an sich ein architektonisches Erlebnis, ermöglicht aber in erster Linie einen leichten und ansprechenden Zugang zum Strand mit Bänken, Hängematten, Rampen und einem Sportfeld für Beachvolley. Am Strand ndet man auch eine interessante Installation mit Pfählen, ein Stück Landschaftskunst, die einfach dort zu erleben ist. Diese Installation misst gleichzeitig Ebbe und Flut des Strandes und die Kinder lieben es, dort zu spielen. Am Hjerting Strand kann man sich ganz ausruhen und das Leben genießen. Man ndet leicht einen Parkplatz sowie etwas zum Essen und Trinken- ob man nur ein Eis möchte oder was Nahrhaftes.

visitribeesbjerg.dk | 31


MARBÆK VÆ R D I F U L D O G SÆ R P R ÆG E T N AT U R DK | Marbæk Plantage udgør sammen med hede, strand og enge langs Varde Å et varieret naturområde. Et stort system af naturog ridestier binder området sammen. Marbækområdet udgør 1300 ha og ligger 12 km nordvest for Esbjerg grænsende op til Vadehavet, Ho bugt og Varde å. Området, som i dag er en naturpark for Esbjerg og Varde, er i landskabelig henseende meget værdifuld og særpræget. Det afvekslende terræn giver gode muligheder for forskellige former for friluftsliv. Området er ligeledes en del af Nationalpark Vadehavet. På Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård fortælles om området. Udstillingen ”Hvor å, hav og mennesker mødes” kan ses alle dage fra kl. 10.00-20.00. EN | Marbæk Plantation with moorland, coastline and meadows along Varde Å offer a great variety of scenery. An extensive network of nature trails and riding trails binds the area together. 32 | visitribeesbjerg.dk

This is an area of about 3,250 acres, situated 12 km north of Esbjerg between Ho Bay and the River Varde. In terms of landscape, this area, which is now a nature reserve for Esbjerg and Varde, is very speciel and a very valuable asset. The varied terrain offers good opportunities for many different kinds of outdoor activity. Marbæk is part of the Wadden Sea National Park. DE | Marbæk Plantage bildet zusammen mit Heide, Strand und Wiesen entlang der Varde Au ein abwechslungsreiches Naturgebiet. Ein Netz von Naturpfaden und Reitpfaden verbindet das Gelände. Das Gebiet Marbæk ist 1.300 ha gross und liegt 12 km nordwestlich von Esbjerg. Es wird begrenzt durch die Bucht von Ho und die Varde Å. Das Gebiet, heute Naturpark für Varde und Esbjerg, ist landschaftlich sehr wertvoll und eigenartig und auch Teil des Nationalpark Wattenmeer.


O U R N AT U R E

visitribeesbjerg.dk | 33


VA D E H AV S F OTO G R A F E N AT FA S T H O L D E I N DT RY K , S O M D E F L E S T E K U N S A N S E R I E T ØJ E B L I K DK | Sådan er Lars Roeds fotos med hans særlige sans for Vadehavets mange stemninger og naturoplevelser. Gennem hans linser ser man ind i Vadehavets skønhed, poesi og dramaer og en næsten uendelig virkelighed. Vadehavsområdets besøgende og beboere vil i Lars Roeds fotos måske genkalde egne oplevelser, men vil især hente nye indtryk i de velvalgte og velkomponerede motiver, fulde af kærlighed til denne fantastiske del af Danmarks natur. Se bl.a. forsiden af denne publikation. Billederne kan købes på www.photosbyroed.dk, og holder man af et særligt sted ved Vadehavet, fotograferer Lars Roed gerne på bestilling. Se også facebook og Instagram: photosbyroed. EN | This describes the photos taken by Lars Roed, with his amazing insight into the innitely changing moods and expressions of the Wadden Sea. Through his lenses we see the beauty, the poetry and the drama of the Wadden Sea, drawn ever deeper into a world of seemingly endless discovery. Those who visit the Wadden Sea, or live in the area, will perhaps recognise their own experiences in Lars Roed’s photos, but always from a new angle: the expert choice of subjects and composition of his photos express a deep empathy with this amazing sample of the natural wonders of Denmark. You only have to look at the frontispiece of this publication. The photos can be bought at www.photosbyroed.dk, and if you are fond of a particular part of the Wadden Sea, Lars can be hired to photograph it. Check out his work on Facebook and Instagram: photosbyroed. DE | Solche Fotos macht Lars Roed - mit seinem besonderen Gespür von den vielen Stimmungen und Naturerlebnissen im Wattenmeer. Durch seine Linse sieht man die Schönheit, die Poesie und die Dramen des Wattenmeeres, eine fast endlose Wirklichkeit. Die Besucher und die Bewohner des Wattenmeeres werden wahrscheinlich durch die Fotos von Lars Roed die eigenen Erlebnisse wieder erleben, aber vor allem neue Eindrücke in den gut gewählten und komponierten Motiven voller Liebe zu diesem fantastischen Teil der Natur Dänemarks. Sehen Sie z.B. die Titelseite dieser Publikation. Die Fotos sind auf www.photosbyroed.dk erhältlich, und wenn Sie ein Lieblingsort am Wattenmeer haben, fotogra ert Lars Roed gerne auf Bestellung von Ihnen. Sie nden Herrn Roed auch auf Facebook und Instagram: photosbyroed. 34 | photosbyroed.dk


photosbyroed.dk | 35


FAST E BY VA N D R I N G E R I Ribes Gamle Bydel og Domkirke 06.04-12.10 11.30 mandage 01.07-31.08 11.30 alle hverdage

R E G U L A R G U I D E D TO U R S In Ribes Old town and Cathedral 06.04-12.10 11.30 Mondays 01.07-31.08 11.30 every weekday

STA DT WA N D E R U N G Ribes Altstadt und Dom 06.04-12.10 11.30 Montags 01.07-31.08 11.30 alle Wochentage

BY VA N D R I N G E R T I L G R U P P E R Vælg mellem flere temaer. Byvandringerne bookes og betales på visitribesbjerg.dk

G U I D E D TO U R S F O R G R O P S Choose from several themes. The city walks are booked and paid for at visitribesbjerg.dk

STA DT WA N D E R U N G F Ü R G R U P P E N Wählen Sie aus mehreren Themen. Die Stadtwanderung werden gebucht und bezahlt auf visitribesbjerg.dk

36 | visitribeesbjerg.dk


O U R H I STO RY

BY B E VA R I N G I R I B E I N T E T A N D E T S T E D I DA N M A R K FI N D E S S Å M A N G E F R E D E D E H U S E PÅ SÅ LILLE ET OMR ÅDE DK | Af den indre bys ca. 600 huse er 109 fredet, og yderligere ca. 130 klassi ceret ”høj bevaringsværdi”. Det sjældent velbevarede bymiljø skyldes reelt fattigdom - i 1800-tallet. Men i 1899, i den nationalt sindede periode, hvor Sønderjylland var under tysk herredømme, k driftige folk den idé, at disse gamle danske huse ligefrem kunne blive en attraktion. Derfor stiftede de Ribe Turistforening for at sikre husene mod yderligere forfald eller ligefrem nedrivning, og ca. 50 huse blev allerede 1918 omfattet af Danmarks første lov om bygningsfredning. TOWN PRESERVATION IN RIBE EN | Nowhere else in Denmark do you nd as many listed houses in such a small area as in Ribe. Of the 600 or so houses in the town centre, 109 are protected, and about a further 130 others are classi ed of ”high conservation value”. In fact, this unusually preserved urban environment is due to a constant lack of money in the 19th century! In 1899, however, in the nationalist mood of the period when Southern Jutland was under German rule, enterprising locals got the idea that these old Danish houses might even become an attraction. They therefore founded the Ribe Tourist Association to secure the houses against further decay or even demolition, and as early as 1918 some 50 houses were earmarked by Denmark’s rst preservation legislation. STADTERHALTUNG IN RIBE DE | Nirgendwo in Dänemark wie in Ribe ndet man so viele unter Denkmalschutz gestellte Häuser in einem so kleinen Gebiet. 109 Häuser in der Innenstadt (es gibt insgesamt ca. 600 Häuser) sind geschützt, und weitere ca. 130 Häuser sind mit ”hohem Erhaltungswert” klassi ziert. Die wohlerhaltene städtische Umwelt ist in der Tat auf Armut zurückzuführen - im 19. Jahrhundert. Aber im Jahr 1899, während der nationalgesinnten Periode, wo Nordschleswig unter deutscher Herrschaft war, sind unternehmungslustige Leute auf die Idee gekommen, dass diese alte dänische Häuser eine Attraktion werden könnten. Sie haben deshalb den Verkehrsverein von Ribe gegründet, um die Häuser gegen Verfall oder sogar gegen Abbruch zu schützen. Ca. 50 Häuser waren schon im Jahr 1918 von dem ersten dänischen Gesetz über Gebäuden unter Denkmalschutz umfasst. visitribeesbjerg.dk | 37


38 | visitribeesbjerg.dk


O U R H I STO RY

·

10.02-16.02 20 06.04-13.04 20 01.05-31.05 20 01.06-31.08 20 + 22 01.09-17.10 20

VÆ GT E R R U N D GA N G I G A M L E DAG E VA R VÆG T E R E N S R O L L E AT SI K R E R O O G O R D E N I BY E N S G A D E R DK | Vægterhvervet ophørte i sin oprindelige form i 1902, men i 1935 blev traditionen genoptaget som led i turistarbejdet. Og Ribes vægtere formår da også at skabe en helt særlig stemning, hvor man lever sig ind i en tid længe før moderne politifolk og alarmer. De synger deres vægtervers og fortæller om Ribes dramatiske historie. Hos nogle brænder oplevelsen sig så meget fast, at de gør det til et fast indslag under deres besøg i Ribe at gå den stemningsfulde tur. Det var vægterens opgave at holde ro og orden og at passe gadebelysningen i byens gader om natten, samt at slå alarm i tilfælde af ildebrand og storm oder. Desuden skulle vægterne markere hvert timeslag ved at synge et vægtervers. De sang, for at berolige borgerne med at der blev holdt vagt, men også fordi de færreste personer, dengang havde et ur. THE NIGHT WATCHMAN EN | In 1902, the Night Watchman’s task ceased in its original form, but in 1935 the tradition was revived as part of the continued tourism effort. Ribe’s Night Watchman creates a very special mood that takes you back to a time without modern policemen and alarms. The Night Watchman sings his song and tells the dramatic stories about the history of Ribe. For some, the experience is so special, that it is a standard feature to join in the atmospheric walk when visiting Ribe. During nighttime the Night Watchman was responsible for keeping peace and order, making sure that the streetlights were on, and to raise alarm in case of re and odding. Moreover, the Night Watchman marked the strike of the hour by

singing in the streets. He sang to reassure the citizens that he was keeping watch, but also because very few people had a watch at that time. NACHTWÄCHTER DE | 1902 endete die Tätigkeit der Nachtwächter in ihrer ursprünglichen Form, 1935 jedoch wurde die Tradition als eine Touristenattraktion wieder aufgenommen. Und so gelingt es Ribes Nachtwächtern auch, eine ganz besondere Stimmung zu schaffen, in der man sich in eine Zeit lange vor moderner Polizei und Sirenen zurück versetzt fühlt. Sie singen ihre Wächterlieder und berichten von Ribes dramatischer Geschichte. Bei einigen Gästen hinterlässt das Erlebnis einen so überwältigenden Eindruck, dass sie bei jedem Besuch in Ribe den stimmungsvollen Rundgang erneut mitmachen. Es war die Aufgabe des Wächters für Ruhe und Ordnung zu sorgen und sich bei Nacht um die Straßenbeleuchtung zu kümmern. Er war auch dafür verantwortlich Alarm bei Feuer und Sturm uten zu schlagen. Außerdem sollte der Wächter jeden Stundenschlag markieren, indem er einen Wächtervers sang. Sie sangen, um die Bürger damit zu beruhigen, dass Wacht gehalten wurde, aber auch, weil nur die wenigsten Personen damals eine Uhr besaßen. VÆ GT E R R U N D GA N G / T H E N I G H T WATC H M A N / N AC H T WÄC H T E R Start / Starts / Beginnt Weis Stue, Torvet, Ribe Varighed / Duration / Dauer 45 min Billet / Ticket / Ticket Gratis / Free / Kostenlos Vægteren går ikke / No round / Keine rundgang 7.-10./5 2020 visitribeesbjerg.dk | 39


RIBE DOMKIRKE DA N M A R K S Æ L D S T E D O M K I R K E O G R I B E S P O M P Ø S E VA R T EG N G E N N E M 8 0 0 Å R DK | Domkirken er synlig på kilometers afstand i det ade landskab. Påbegyndt omkring 1150 stod kirken færdig ca. 100 år senere. Murene blev opført af vulkansk tuf, hentet ved Rhinen og efter tidens skik anvendt til en treskibet kirke med to tårne mod vest. Senere tilføjedes to sideskibe, der gør den til Danmarks eneste femskibede kirke. Den er i dag både sognekirke og hovedkirke for Ribe Stift. Det første nordtårn styrtede ned 1283 og blev erstattet af det nuværende større Borgertårn. En tur i tårnet fører forbi Domkirkemuseet og giver fra toppen et uforglemmeligt blik over Ribes tage og over områdets helt særlige natur. Hver dag spiller klokkespillet kl. 8.00 og 18.00 melodien til Brorsons ”Den yndigste rose”, og kl. 12.00 og 15.00 folkevisen om Dronning Dagmars død i Ribe 1212. EN | This is Denmark’s oldest cathedral and Ribe’s soaring landmark for 800 years, visible for miles around over the at landscape. Begun around 1150, the church was completed about a 100 years later. The walls were built of volcanic tuff, sailed up along the Rhine and used according to the custom of the time to build a three-aisled church with two towers to the west. Later, two side aisles were added, making it Denmark’s only ve-aisled church. Today it is both a parish church and the cathedral of the diocese of Ribe. The rst north tower collapsed in 1283 and was replaced by the present, larger Commoners’ Tower. A tour of the tower takes you past the Cathedral Museum and provides an unforgettable view from the top over the roofs of Ribe and out over the unique marsh landscape. Every day at 08.00 and 18.00 the carillon bells play Hans Adolph Brorson’s Danish hymn (1732), ”Now Found is the Fairest of Roses” at midday and 15.00 they play a folk ballad about death of Queen Dagmar in Ribe in 1212. 40 | ribe-domkirke.dk

DE | Der älteste Dom Dänemarks und das prunkvolle Wahrzeichen von Ribe seit 800 Jahren, in der achen Landschaft weit weg ersichtlich. Das Bauen des Doms ist etwa im Jahr 1150 angefangen und die Kirche ist ca. 100 Jahre später fertig geworden. Die Mauern bestehen aus vulkanischen Tuffsteinen, die am Rhein geholt wurden und nach Brauch der Zeit für eine dreischif ger Kirche mit zwei Türmen in westlicher Richtung. Später sind zwei Seitenschiffe dazugekommen, und die Kirche ist somit die einzige fünfschifge Kirche in Dänemark. Heute ist sie sowohl Pfarrkirche als auch Hauptkirche des Ribe Stifts. Der erste Nordturm ist 1283 abgestürzt und wurde durch den vorhandenen größeren Borgertårn (Bürgerturm) ersetzt. Ein Besuch im Turm ermöglicht auch ein Besuch im Dommuseum und ganz oben hat man einen unvergesslichen Blick über die Dächer von Ribe und die ganz besondere Natur der Gegend. Das Glockenspiel spielt jeden Tag um 8.00 und um 18.00 die Melodie des dänischen Kirchenlieds von Brorson ”Den yndigste rose” und um 12.00 und 15.00 Uhr das Volkslied über den Tod von Königin Dagmar 1212 in Ribe.

BENEFITS FOR YOU


O U R H I STO RY

·

01.04-31.04 11-16 01.05-30.09 10-17 01.07-15.08 10-17.30 01.10-31.10 11-16 01.11-31.03 11-15 Tjek Domkirkens hjemmeside for ændringer i åbningstiden.

20 DKK - tårn / tower / turm 10 DKK - tårn / tower / turm Kirken er gratis / Cathedral is free / Dom is Kostenlos

BENEFITS FOR YOU

ribe-domkirke.dk | 41


”O G G J O R D E DA N E R N E K R I ST N E ” DK | Selvom vikingekongen Harald Blåtand i sin borg i Jelling omkring 965 mejslede i sten, at han ”gjorde danerne kristne”, så havde andre arbejdet på det længe. Missionæren Ansgar byggede den første kristne kirke på dansk grund ca. 855 i Ribe - og herfra udgik kristningen af danerne. Man ved det, fordi man 2008-2013 udgravede en kristen kirkegård umiddelbart syd for Domkirken, og de tidligste grave var ca. 100 år ældre end Jelling-monumentet. På stedet står nu det prisbelønnede byggeri ”Kannikegården” (Lundgaard & Tranberg Arkitekter 2016) Her kan man besøge fundstedet for disse grave, hvor man også kan se ruinen af den 42 | visitribeesbjerg.dk

tidligste kannikegård. Den øvrige del af bygningen er kontorer og mødelokaler for Ribe Domsogn. ”AND MADE THE DANES CHRISTIANS” EN | About 965, at his fortress in Jelling, the Viking king, Harald Bluetooth, had inscribed in stone that he had ”made the Danes Christians” - but others had been working on this for a long time. A missionary, Ansgar, built the rst Christian church on Danish soil about 855 in Ribe, and the Christianising of the Danes spread out from here. We know this because in 2008-2013, a Christian cemetery was excavated immediately south of the Cathedral, and the


O U R H I STO RY

earliest graves were about 100 years older than the Jelling Stone. A new, award-winning building, Kannikegården (House of Canons), now stands on the site (Lundgaard & Tranberg Architects, 2016), so you can visit the site of these graves, and also see the ruins of the earliest Kannikegård. The rest of the building houses of ces and conference rooms for Ribe Cathedral Parish. ”UND CHRISTIANISIERTE DIE DÄNEN” DE | Obwohl der Wikingerkönig, Harald Blåtand, im Jahr 965 in seinem Burg in Jelling in Stein meißelte, dass er ”die Dänen christianisierte”, hatten andere lange darauf gearbeitet. Der Missionar Ans-

gar baute die erste christliche Kirche in Dänemark ca. im Jahr 855 in Ribe - und von hier aus erfolgte die Christianisierung der Dänen. Das weiß man, weil man 2008-2013 unmittelbar südlich vom Dom ein christliches Friedhof ausgegraben hat, und die ältesten Gräber waren ca. 100 Jahre älter als das Jelling Denkmal. Auf dieser Stelle steht jetzt das preisgekrönte Gebäude ”Kannikegården” (von den Architekten Lundgaard & Tranberg, 2016). Man kann hier den Fundort dieser Gräber besuchen, und auch die Ruine des früheren Hofes (Kannikegår) sehen. Im übrigen Teil des Gebäudes sind Büros und Konferenzräume der Kirchgemeinde von Ribe Dom. visitribeesbjerg.dk | 43


S CT. CAT H A R I N Æ K I R K E O G K LO ST E R E T A F D E Æ L D S T E O G B E D S T B E VA R E D E K LO S T R E I S K A N D I N AV I E N

Adgang til kirken og klostergården kun såfremt der ikke er kirkelige handlinger. Access to church and yard only when services are not in progress. Währen kirchlicher Handlungen kein Zutritt zu Kirche und Kloster.

DK | Et besøg i klostergården er en sjælden oplevelse og skaber sammen med kirkerummet en stemning til lise for sindet. Ved reformationen 1536 blev Ribes i alt 14 katolske kirker, klostre og kapeller nedlagt, og deres ejendom kon skeret af kongen. Kun Catharinæ kirke undgik sammen med Domkirken nedrivning, og kloster øjene bl.a. anvendt som byens første offentlige hospital. EN | St Catherine’s Church and Priory is one of the oldest and best-preserved monastic buildings in Scandinavia. A visit to the priory and the church is a special experience, guaranteed to soothe the mind. During the Reformation in 1536, a total of 14 Catholic churches, monastic buildings and chapels were demolished in Ribe and their property appropriated by the king. Only St. Catherine’s church and the Cathedral escaped demolition, the priory became the town’s rst public hospital. 44 | sct-catharinae.dk

DE | Sct. Catharinæ Kirche und Kloster ist ein der ältesten und am besten erhaltenen Klöster in Skandinavien. Ein Besuch im Klosterhof ist ein außerordentliches Erlebnis und zusammen mit dem Kirchenraum entsteht eine Stimmung zum Wohltat der Seele. In Verbindung mit der Reformation 1536 wurden die insgesamt 14 katholischen Kirchen, Klöster und Kapellen von Ribe niedergelegt und die Grundstücke wurden vom König beschlagnahmt. Nur die Catharinæ Kirche und der Dom wurde nicht abgebaut, und die Kloster ügel wurden u.a. als das erste öffentliche Spital der Stadt verwendet.

·

01.01-31.12 10-16 Mandag lukket / Montag closed / Montag Geschlossen

5 DKK / 1 € - kloster / yard / Kloster Kirken er gratis / Church is free / Kirche is Kostenlos


RUED LANGGAARD F E ST I VA L ILD 4. -7. S E P T E M B E R 2 02 0 A L E K S A N D R S K R JA B I N O G RUED L ANGGA ARD DK | Rued Langgaard Festival i Ribe er en årlig klassisk musikfestival, som præsenterer musik af komponisten Rued Langgaard samt værker af en eller ere beslægtede komponister. I årene 1940-52 var Langgaard ansat som domorganist ved Ribe Domkirke, der sammen med Sct. Catharinæ Kirke danner rammen om festivalens koncertrække. Koncerterne forbindes med foredrag, lm og lounges. EN | Rued Langgaard Festival in Ribe is an annually held classical music festival that presents music by the composer Rued Langgaard as well as works by one or several related composers. In the 1940-52 period, Langgaard was cathedral organist of Ribe Cathedral which, together with Sct. Catharinæ Kirke, form the backdrop of the festival’s series of concerts. The concerts are linked to lectures, lms and lounges. DE | Das Rued-Langgaard-Festival in Ribe ist ein jährlich statt ndendes klassisches Musikfestival, welches Musik des Komponisten Rued Langgaard sowie Werke von einem oder mehreren ihm verwandten Komponisten vorstellt. In den Jahren 1940-52 war Langgaard als Domorganist am Dom zu Ribe angestellt, der zusammen mit der St.-Catharinæ-Kirche den Rahmen für die Konzertreihe des Festivals bildet. Die Konzerte werden mit Vorträgen, Filmen und Lounges verbunden.

langgaardfestival.dk | 45


·

23.04-24.04 27.04-30.04 01.05-03.05 04.05-26.06 27.06-30.08 31.08-16.10

130 DKK / 17,93 € (3-13) 65 DKK / 8,97 €

10-15.30 - to-fr / Th-Fr / Do-Fr 10-15.30 - ma-to / Mo-Th / Mo-Do* 10-17 - fr-sø / Fr-Su / Fr-So * 10-15.30 - ma-fr / Mo-Fr / Mo-Fr 11-17 - ma-sø / Mo-Su / Mo-So 10-15.30 - ma-fr / Mo-Fr / Mo-Fr

RIBE VIKINGECENTER FÅ D E N AU T E N T IS K E O G L E V E N D E V I K I N G EO P L E V E L S E , KO M H E LT TÆ T PÅ O G P R Ø V S E LV DK | Ribe VikingeCenter er en rejse mere end 1.000 år tilbage til vikingernes verden. Her kan man møde krigere, handelsfolk, håndværkere, bønder og alle dyrene på Storgården. Man kan opleve rekonstruktioner af det allerældste Ribe og nu også Danmarks første kristne kirke. Som gæst kan man selv blive en del af historien og deltage i krigertræning, skyde med langbue, fodre dyr, se gøgleren optræde, hjælpe til hos husfruen i Tinghuset og meget andet. Internationalt Vikingemarked, krigere, islandske heste, falkonershows, vikingemad, tro, sagn og fortællinger er bare nogle af sæsonens arrangementer, hvor man får viden og indsigt i vikingernes verden. Reenactors fra hele Europa strømmer til Danmarks vigtigste handelssted, Ribe, for sammen med vikingerne på Ribe VikingeCenter, at skabe en enestående autentisk oplevelse. WHERE VIKINGS RULE EN | At Ribe Viking Centre you step more than 1,000 years back into the Viking Era, meeting warriors, tradesmen, craftsmen, farmers - and all the animals on the farm. You can see reconstructions of the oldest parts of Ribe and now also of Denmark’s rst * Internationalt Vikingemarked / Int. Viking Market / Int. Wikingermarkt 46 | ribevikingecenter.dk

BENEFITS FOR YOU


O U R H I STO RY

BENEFITS FOR YOU

ribevikingecenter.dk | 47


Christian church. As a visitor you can become part of history, join the warrior training, shoot with a longbow, feed the animals, watch the jester perform, help the lady in the Thing-hall, and much more. International Viking Market, warriors, Icelandic horses, falconry shows, Viking food, beliefs, legends and tales are just some of the season’s events offering knowledge and insight into the world of the Vikings. Reenactors from all over Europe ock to Ribe, Denmark’s most important Viking trading centre, presenting authentic reenactions of the past along with the local Vikings. HIER HERRSCHEN DIE WIKINGER DE | Im Ribe VikingeCenter gehen wir mehr als 1.000 Jahre zurück in die Welt der Wikinger. Hier trifft man Krieger, Kau eute, Hand48 | ribevikingecenter.dk

werker, Bauern und alle Tiere auf dem Hof. Man kann Rekonstruktionen der wikingerzeitliche Stadt Ribe und jetzt auch die erste christliche Kirche Dänemarks erleben. Sie können als Gast selbst ein Teil der Geschichte werden und an dem Trainieren der Krieger teilnehmen, mit Langbogen schießen, Tiere füttern, das Auftreten des Gauklers zuschauen, der Hausfrau des Tinghauses helfen und vieles mehr. Internationaler Wikingermarkt, Krieger, isländische Pferde, Falknershows, Wikingeressen, Glaube, Sage und Erzählungen sind nur einige der Veranstaltungen der Saison, bei welchen man Wissen und Einsicht in die Welt der Wikinger bekommen kann. Reenactors aus ganz Europa kommen zum wichtigsten Handelsplatz Dänemarks, Ribe, um zusammen mit den Wikingern, ein einmaliges authentisches Erlebnis zu gestalten. BENEFITS FOR YOU


O U R H I STO RY

D E T GA M L E R Å D H U S M O R G E N S TJ E R N E R , B Ø D D E L S VÆ R D, L Æ N K E R , FI N G E R S K R U E R , BYS E J L O G M EG E T M E R E K A N S E S I D E T G A M L E G Æ L D S FÆ N G S E L DK | Huset, der er bygget før 1496, var byens rådhus i knap 200 år, nemlig fra 1709 til 2007. Borgersalen i stueetagen og Byrådssalen på første sal står med smukke væg- og loftsdekorationer. I dag kaldes Borgersalen også Bryllupssalen, for her bliver masser af brudepar borgerligt viet i de romantiske rammer. I stueetagen fortæller en lille udstilling om Ribes lov og ret - ikke mindst om den frygtede ”Riber ret”, der var den skrappeste i landet i 1200-tallet. DENMARK’S OLDEST TOWN HALL EN | This building, constructed before 1496, was the town hall for almost 200 years, from 1709 to 2007. The Civic Chamber on the ground oor and the Council Chamber on the rst oor have beautiful wall and ceiling decorations. Today, the Civic Chamber is also called the Wedding Chamber, because lots of couples get married in this romantic setting. On the ground oor there is a small exhibition about law and justice in Ribe - not least about the dreaded Riber Ret (Ribe Assizes), which was the toughest in the country in the 13th century. BENEFITS FOR YOU

DAS ÄLTESTE R ATHAUS DÄNEMARKS DE | Das Haus, das vor 1496 gebaut wurde, war fast 200 Jahre lang das Rathaus der Stadt, und zwar von 1709 bis 2007. Der Bürgersaal im Erdgeschoss und der Sitzungssaal des Stadtrates im ersten Stock haben immer noch sehr schöne Wand- und Deckendekors. Heute nennt sich der Bürgersaal auch der Hochzeitsaal, weil hier sehr viele Brautpaare in den romantischen Rahmen standesamtlich getraut werden. Im Erdgeschoss vermittelt eine kleine Ausstellung über das Recht und Gesetz von Ribe - und besonders über das befürchtete ”Riber Gesetz”, das im 12. Jahrhundert ein der strengsten war.

·

01.01-31.12 11-15.30 - ons / Wed / Mitt 15.05-31.05 13-15.30 - man-fre / Mon-Fri / Mon-Frei 01.06-31.08 13.15.30 - man-søn / Mon-Sun / Mon-Sonn 01.09-15.09 13-15.30 - man-fre / Mon-Fri / Mon-Frei

20 DKK / 3 € (u 18) Gratis / Free / Kostenlos

detgamleraadhusiribe.esbjergkommune.dk |  49


RIBES VIKINGER H VO R DA N O P S TO D R I B E O G H VO R DA N L E V E D E BY E N S I N D BYG G E R E , DA R I B E VA R E N V I G T I G H A N D E L S BY I E U R O PA DK | Ribes Vikinger er stedet at nde svarene. Gennem udstillingerne af de enestående arkæologiske fund kan du opleve Ribes historie fra begyndelsen af 700-tallet og op gennem vikingetiden og middelalderen til ca. år 1700. I årene 710-850 blomstrede vikingernes markedsplads, og museets vikingetids-udstilling er fyldt med smukke genstande fra perlemagerens, bronzestøberens og kammagerens værksteder. Udstillingen om middelalderens og renæssancens Ribe fortæller om hverdagslivets leg, sundhed og sygdom, om klostre og kirker og om den fortsatte rige handel i byen. Historien fortælles på så mange forskellige måder, at både børnefamilien og dem med særlig interesse for historie og arkæologi, kan få en god oplevelse. EN | What were the origins of Ribe and how did the town’s inhabitants live when Ribe was a major European trading centre ? Ribe Viking Museum is the place to nd the answers. The exhibitions of unique archaeological nds present the history of Ribe from the beginning of the 700s and on through the Viking Age and the Middle Ages to about 1700. In the years 710-850, the Viking marketplace ourished, and the museum’s Viking Age exhibition is packed with beautiful objects from the workshops of the bead maker, the bronze caster and the comb maker. The exhibition about Ribe in the Middle Ages and the Renaissan50 | ribesvikinger.dk

ce tells about daily life: play, health and sickness - about religious houses and churches and about the ongoing pro table trading in the town. The story is told in so many different ways that both families with children and those with a special interest in history and archaeology will get something out of it. DE | Wie ist die Stadt Ribe entstanden und wie haben die Einwohner der Stadt gelebt, damals als Ribe eine wichtige Handelsstadt in Europa war ? Im Museum Die Wikinger von Ribe ndet man die Antwort. Durch die Ausstellungen von den einmaligen archäologischen Funden können Sie die Geschichte von Ribe vom Anfang des sieben Jahrhunderts durch die Wikingerzeit und den Mittelalter bis etwa zum Jahr 1700 erleben. Während der Jahre 710-850 blühte der Marktplatz der Wikinger, und die Ausstellung über die Wikingerzeit besteht aus vielen schönen Gegenständen von den Werkstätten des Perlenmachers, der Bronzegießerei und des Kammmachers. Die Ausstellung über dem Mittelalter und der Renaissance in Ribe erzählt von dem Alltag, das Spielen, die Gesundheit und Krankheit, die Klöster und Kirchen und über den weiteren reichen Handel in der Stadt. Die Geschichte wird auf so viele verschiedene Weisen erzählt, dass sowohl die Familie mit Kindern als auch diejenigen, die ein besonderes Interesse für Geschichte und Archäologie haben, ein gutes Erlebnis haben. BENEFITS FOR YOU


O U R H I STO RY

·

01.11-29.02 10-16 01.03-31.10 10-17

85 DKK (u 18) Gratis / Free / Kostenlos

BENEFITS FOR YOU

ribesvikinger.dk | 51


J AC O B A . R I I S M U S E U M M U S E E T E R I N D R E T T E T I J AC O B A . R I I S ’ B A R N D O M S H J E M O G V I S E R B L A N D T A N D E T OV E R 1 25 A F H A N S F O T O G R A F I E R F R A N E W YO R K S S L U M ·

01.11-29.02 10-16 01.03-31.10 10-17

85 DKK (u 18) Gratis / Free / Kostenlos

DK | USA’s præsident Roosevelt kaldte ham for New Yorks nyttigste borger, og han var en af fotodokumentarismens pionerer. Jacob A. Riis Museum fortæller den fascinerende historie om Ribe-drengen, der udvandrede til Amerika i 1870. Om manden, der gennem sine hårdtslående artikler og fotos fra New Yorks rå og barske slum åbnede borgerskabets øjne for, ”hvordan den anden halvdel lever”. Og om hans ungdoms forelskelse i den smukke Elisabeth fra Ribes rigeste hus, som han takket være sin udholdenhed til sidst kunne tage med sig over Atlanten som sin brud. Historien om Jacob A. Riis er historien om næsten at gå under i New Yorks værste kvarterer og historien om, hvordan hårdt slid, vilje til 52 | jacobariismuseum.dk

at skabe et bedre samfund og tro på sig selv gjorde Ribe-drengen til det, præsidenten kaldte ”den ideelle amerikaner”. EN | President Roosevelt called him ”New York’s most useful citizen”, and he was one of the pioneers of documentary photography. The Jacob A. Riis Museum tells the fascinating story of the Ribe boy who emigrated to America in 1870. About the man who with his hard-hitting articles and photos from the raw, tough life in New York’s slums, opened the eyes of the bourgeoisie to ”how the other half lives”. About his youthful infatuation with the beautiful Elisabeth from the richest family in Ribe, whom, thanks to his BENEFITS FOR YOU


O U R H I STO RY

perseverance, he was eventually able take with him across the Atlantic as his bride. The story of Jacob A. Riis is the story of almost giving up the ghost in New York’s worst neighbourhoods, and how hard grind, a vision of a better society and belief in himself made the Ribe boy what the president called ”the ideal American”. DE | Der amerikanische Präsident, Roosevelt, hat ihn den nützlichsten Einwohner von New York genannt, und er war einer der Pioniere des Fotodokumentarismus. Jacob A. Riis Museum erzählt die faszinierende Geschichte über den Jungen aus Ribe, der 1870 nach Amerika auswanderte. Das Museum erzählt über den Mann, BENEFITS FOR YOU

der durch seine schlagkräftige Berichte und Fotos über den rauen und harten Slum in New York der Bürgerschaft die Augen dafür öffnete, ”wie die andere Hälfte lebt” - und über seine Jugendliebe zu der schönen Elisabeth auch dem reichsten Haus in Ribe, die er dank seiner Unermüdlichkeit schließlich als seine Braut in die USA bringen konnte. Die Geschichte über Jacob A. Riis handelt darum, in den schlimmsten Stadtteilen von New York fast zu verkommen und darum wie harte Arbeit, der Wille, eine bessere Gesellschaft zu schaffen, und der Glauben an sich selbst, ihn zu ”dem ideellen Amerikaner” machte - so der Präsident. jacobariismuseum.dk | 53


HEX ! M U S E U M O F W I TC H H U N T S - E T N Y T M U S E U M I R I B E O M H E K S E FO R FØ LG E L S E R I DA N M A R K O G E U R O PA

DK | Den bedst kendte danske heks Maren Spliids kom fra Ribe hun blev brændt på bålet i 1641 og blev på den måde offer for frygten i sin samtid. HEX ! åbner i juni 2020 med fortællingen om hekseforfølgelser i Danmark og Europa i 15- og 1600-tallet. Udstillingerne lader gæsten møde dagligdagens overtro, der hjalp almindelige mennesker til at forstå og klare sygdom, nød og tab. Men gæsterne møder også de lærde, som mente, at djævelen altid havde en nger med i spillet. De to vinkler på magien smeltede 54 | hexmuseum.dk

sammen i datidens billede af hekse og troldfolk, som blev frygtede i alle dele af samfundet. HEX ! går i dybden med nogle helt konkrete processer og fortæller også om de europæiske magthavere, som gjorde det muligt at retsforfølge og dømme dem, der var under mistanke for at være gået i djævelens tjeneste. HEX ! er en del af Quedens Gaard, der blev bygget som købmandsgård i 1583. Maren Spliids har som så mange andre ripensere uden tvivl haft sin gang her. BENEFITS FOR YOU


EN | The best-known Danish witch, Maren Spliids, came from Ribe - she was burned at the stake in 1641 and thus fell victim to the fears of her time. HEX ! opens in June 2020 with the story of witch-hunting in Denmark and Europe in the 1500s and 1600s. The exhibits help visitors understand the widespread spiritual beliefs that helped ordinary people understand and cope with illness, distress and loss. But visitors will also meet the scholars who maintained that the devil always had a nger in the pie. These two angles on magic merged in the contemporary perceptions of witches and wizards, who were feared at every level of society. HEX ! delves into some very speci c processes and also talks about the European rulers who allowed courts to prosecute and condemn those thought to be in the service of the devil. HEX ! is housed in Quedens Gaard, which was built as a grocery store in 1583. Maren Spliids, like so many other locals, undoubtedly came here.

O U R H I STO RY

·

01.11-29.02 10-16 01.03-31.10 10-17

DE | Die bekannteste dänische Hexe, Maren Spliids, kommt aus Ribe - sie wurde 1641 auf dem Scheiterhaufen verbrannt und wurde dadurch Opfer der damaligen Angst. HEX! Wird im Juni 2020 mit Erzählungen über die Hexenverfolgungen in Dänemark und in Europa im 15- und 16-Jahrhundert eröffnet. In den Ausstellungen begegnet dem Besucher der Aberglaube des Alltags, der gewöhnlichen Menschen dazu geholfen hat, Krankheiten, Not und Verluste zu verstehen und zu bewältigen. Den Besuchern begegnen aber auch die Gelehrten, die davon überzeugt waren, der Teufel seine Finger im Spiel hatte. Die beiden Seiten der Magie verschmolzen in dem damaligen Bild von Hexen und Trollen, die in allen Teilen der Gesellschaft befürchtet wurden. HEX ! Geht einigen ganz konkreten Prozessen auf den Grund und erzählt auch über die europäischen Machthaber, die es ermöglichten, diejenigen gerichtlich zu verfolgen und zu verurteilen, die unter dem Verdacht standen, den Teufel zu vertreten. BENEFITS FOR YOU

hexmuseum.dk | 55


ESBJERG MUSEUM S K A L F R U H A N S E N H A N D L E PÅ S O R T B Ø R S E N ? S K A L H R H A N S E N H A N D L E M E D T YS K E R N E ? O P L E V K R I G E N S H V E R DAG S D I L E M M A E R

56 | esbjergmuseum.dk

BENEFITS FOR YOU


O U R H I STO RY

DK | På kun 100 år fra 1868 blev Esbjerg 5. største by. Esbjerg gik forrest på områder som byudvikling, socialpolitik og skolevæsen, og under 2. Verdenskrig var Esbjerg både den første danske by, der blev ramt af krigen, og den første by, der gjorde oprør mod besættelsesmagten. Esbjerg Museum byder på tre udstillinger om besættelsestid og hverdagsliv i Esbjerg 1900-1950. Den roste BESAT - Esbjerg 1943 involverer sine gæster, når den ktive ”familien Hansen” byder velkommen og beder om hjælp til at løse deres besættelsestids-dilemmaer. MODSTAND - Esbjerg Ribe Bramming 1940-45 går i dybden med den lokale modstandskamp. Og i ESBJERG 1900-1950 kan gæsterne gå ind til købmanden, nyde Torvets butikker og besøge arbejderfamiliens og direktørens lejligheder. EN | From its beginnings in 1868, Esbjerg became the 5th largest city in Denmark in just 100 years. It took the lead in areas such as urban development, social policy, schools and kindergartens. Esbjerg was the rst Danish city to be affected by the Second World War, and the rst city to offer resistance to the occupying power. Esbjerg Museum has three exhibitions covering the occupation period and everyday life in Esbjerg from 1900 to 1950. A much praised exhibition, THE OCCUPATION - Esbjerg 1943, gets visitors involved when the ctional ”Hansen family” welcomes them and asks for help in resolving the dilemmas they faced during the occupation. RESISTANCE - Esbjerg Ribe Bramming 1940-45 explores the local resistance struggle in depth. In the Esbjerg BENEFITS FOR YOU

1900-1950’exhibition visitors can visit the grocery store, the shops on the town square, the apartment of a worker’s family and that of a director. DE | Im Laufe von nur 100 Jahren, ab 1868, wurde Esbjerg die fünf größte Stadt. Esbjerg war ganz vorne in Bezug auf Stadtentwicklung, Sozialpolitik und Schulwesen, und während des zweiten Weltkrieges war Esbjerg sowohl die erste dänische Stadt, die vom Krieg getroffen wurde, als auch die erste Stadt, die gegen die Besatzungsmacht Aufruhr machte. Esbjerg Museum hat drei Ausstellungen über die Besatzungszeit und das Alltagsleben in Esbjerg von 1900 bis 1950. Die gelobte Ausstellung BESETZT Esbjerg 1943 bezieht die Besucher ein, wenn die ktive ”Familie Hansen” die Gäste begrüßt und um Hilfe bittet, ihre Dilemmas der Besatzungszeit zu lösen. Die Ausstellung WIDERSTAND - Esbjerg Ribe Bramming 1940-45 geht dem örtlichen Widerstandskampf auf den Grund. Und in der Ausstellung Esbjerg 1900-1950 können die Gäste den Kau aden, die Läden auf dem Marktplatz (Torvet) sowie die Wohnungen der Arbeiterfamilie und des Geschäftsführers besuchen.

·

01.09-31.05 13-17 - man-fre / Mon-Fri / Mon-Frei 10-16 - lør-søn / Sat-Sun / Sam-Son 01.06-31.08 10-17 - alle dage / every day / Täglich

 

65 DKK (u 18) Gratis / Free / Kostenlos esbjergmuseum.dk | 57


R AS K M Å D E T GÅ F R A E N T I D H VO R E S B J E R G VA R DA N M A R K S V I L D E V E S T E N

58 | visitribeesbjerg.dk


DK | Esbjergs berømte - og berygtede - motto stammer fra en tid, hvor Esbjerg var Danmarks vilde vesten. I 1890’ernes ”amerikanertid” blomstrede havnen og handelslivet, befolkningstallet eksploderede, og fornemme storbyhuse skød i vejret i en voldsom fart. Så på en gåtur gennem byen skal man huske at se over de mange butiksfacader. Her åbenbarer der sig en rigdom at fornemme proportioner, ne detaljer og spændende historisk arkitektur, blandt andet af byens egen stjernearkitekt C.H. Clausen. Blandt mange andre fremragende byggerier tegnede han Vandtårnet, ere ejendomme i Kongensgade og de italiensk inspirerede perler, Østergade 4 og Danske Bank på Torvet.

O U R H I STO RY

KEEP THINGS MOVING EN | Esbjerg’s famous - perhaps infamous - motto (in Danish: Rask må det gå) dates from a time when Esbjerg was the ”wild west” of Denmark. In the ”American era” of the 1890s, the port and commercial life ourished, the population exploded, and imposing town houses shot up rapidly. So, on a walk through the city you must remember to look up beyond the many shop fronts, higher up a wealth of historical architecture is revealed with elegant propor-

tions and many ne details - often the work of the city’s own star architect, C.H. Clausen. Among many other outstanding buildings, he designed the Water Tower, several properties in Kongensgade and the Italian-inspired architectural gems, Østergade 4 and the Danske Bank building on the Square. SCHNELL MUSS ES GEHEN DE | Das berühmte - und berüchtigte - Motto von Esbjerg stammt aus einer Zeit, wo Esbjerg der Wilde Westen von Dänemark war. Während der ”Amerikanerzeit” der 1890-zigern blühten der Hafen und der Handel, die Bevölkerungszahl explodierte und noble Großstadthäuser sind mit hoher Geschwindigkeit aufgeschossen. Wenn Sie einen Spaziergang durch die Stadt machen, sollten Sie die Fassaden der vielen Läden näher betrachten. Die zeigen ein Reichtum von noblen Proportionen, feine Details und eine interessante historische Architektur, u.a. von dem Architekten der Stadt, C.H. Clausen. Er hat u.a. viele andere hervorragende Gebäuden gezeichnet, wie z.B. den Wasserturm, mehrere Häuser in Kongensgade und die italienisch inspirierten Perlen, Østergade 4 und das Bank-Gebäude (Danske Bank) auf dem Marktplatz (Torvet). visitribeesbjerg.dk | 59


R I B E K U N ST M U S E U M E N U N I K S A M L I N G A F DA N S K K U N S T F R A P E R I O D E N 1750 -1950

DK | Ribe Kunstmuseum blev etableret i 1891 og danner ramme om en international anerkendt samling af dansk kunst med værker af bl.a. C.W. Eckersberg, Christen Købke, Hammershøi, P.S. Krøyer, L.A. Ring og ægteparret Ancher. Samlingen fortæller om kunstens udvikling i Danmark gennem to hundrede år. Udover den faste samling samarbejder Ribe Kunstmuseum nationalt og internationalt om sine særudstillinger, og det lykkes hvert år at tiltrække anerkendte kunstneres værker til museets udstillinger. Museet 60 | ribekunstmuseum.dk

har til huse i en pragtvilla, som i sig selv er et besøg værd, og i cafeen tilbydes små anretninger, øl, vand og vin samt kaffe og kage. Selve museumshaven er en offentlig park, der kan besøges fra kl. 9 til solnedgang, og hvor man kan nyde det smukke lysthus og skulpturerne af bl.a. Per Kirkeby og Astrid Noack og udsigten til Domkirken. Kunstmuseet blev i 1864 bygget af Ribes matador, Balthazar Giørtz, som familiens privatbolig. Han måtte imidlertid afhænde både fabrik og hjem, og bygningen blev herefter museum. BENEFITS FOR YOU


RIBE ART MUSEUM EN | Ribe Art Museum was established in 1891 and provides the setting for an internationally recognised collection of Danish art, including works by C.W. Eckersberg, Christen Købke, Hammershøi, P.S. Krøyer, L.A. Ring and both Anna and Michael Ancher. The collection unravels the story of art in Denmark over two hundred years. In addition to the permanent collection, Ribe Art Museum collaborates nationally and internationally to put on special exhibitions, attracting the work of recognised artists every year. The museum is housed in a magni cent mansion, quite worth a visit for its own sake, and the cafeteria offers appetizers, beer, water, wine as well as coffee and cakes. The museum garden is a public park, which can be visited from 09.00 to sunset. Here you can see the pretty gazebo and sculptures by artists such as Per Kirkeby and Astrid Noack. You also get a view of the Cathedral. The mansion that houses the Art Museum was built in 1864 as a private residence by Ribe tycoon, Balthazar Giuertz. However, he later had to dispose of both factory and home, and the building became a museum.

O U R C U LT U R E

·

01.09-30.06 11-16 Man lukket / Mon closed / Mon Geschl. 01.07-31.08 11-17

80 DKK (u 18) Gratis / Free / Kostenlos

RIBE KUNSTMUSEUM DE | Ribe Kunstmuseum wurde 1891 gegründet und hat eine internationale anerkannte Sammlung dänischer Kunstwerke von u.a. C.W. Eckersberg, Christen Købke, Hammershøi, P.S. Krøyer, L.A. Ring und dem Ehepaar Ancher. Die Sammlung erzählt über die Entwicklung der Kunst in Dänemark durch zwei Jahrhunderte. Außer der Dauerausstellung arbeitet Ribe Kunstmuseum mit sowohl nationalen als auch internationalen Künstlern in Bezug auf Sonderausstellungen zusammen, und jedes Jahr gelingt es dem Museum, Werke von anerkannten Künstlern für die Ausstellungen des Museums anzuziehen. Das Museum wohnt in einer Prachtvilla, die an sich ein Besuch wert ist, und im Café ist es möglich, kleine Mahlzeiten, Bier, Wasser und Wein sowie Kaffee und Kuchen zu genießen. Der Museumsgarten ist ein öffentlicher Park, den man ab 9 Uhr bis Sonnenuntergang besuchen darf. Hier kann man das schöne Gartenhäuschen und die Skulpturen von u.a. Per Kirkeby und Astrid Noack sowie den Blick auf Ribe Dom genießen. Das Kunstmuseum wurde 1864 von dem Matador von Ribe, Balthazar Giørtz, als Privatwohnung für die Familie gebaut. Er musste aber sowohl seine Fabrik als auch die Wohnung verkaufen, und das Gebäude wurde hiernach zum Museum. BENEFITS FOR YOU

ribekunstmuseum.dk | 61


ESBJERG K U N ST M U S E U M E N A F DA N M A R K S FO R N E M S T E S A M L I N G E R A F DA N S K K U N S T F R A D E T 2 0. Å R H U N D R E D E

DK | Esbjergs moderne kunstmuseum med innovativ formidling af ny kunst. Som byen har museet fokus på nytænkning, hvor formidlingen sætter børn og voksne i direkte forbindelse med kunst. Her bliver der ikke doceret, men i stedet eksperimenteret og inspireret til et personligt engagement, bl.a. i det æstetiske laboratorium eller i det prisbelønnede ”Wunderkammer”, hvor kunsten interagerer med naturvidenskab. Esbjerg Kunstmuseum gør kunsten til en 62 | eskum.dk

æstetisk helhedsoplevelse i krydsfeltet mellem musik og billedkunst, i duftinstallationen ”Wittgensteins Have” og det åbne magasin, hvor man selv kan gå på opdagelse i museets samling. Museet har fokus på samtidskunsten og rummer en af Danmarks fornemste samlinger af dansk kunst fra det 20. århundrede med hovedværker af bl.a. Edvard Weie, Richard Mortensen, Svend Wiig Hansen, Asger Jorn og Thomas Bang. BENEFITS FOR YOU


O U R C U LT U R E

·

01.01-31.12 10-16 Man lukket / Mon closed / Mon Geschl. 01.07-31.08 10-16

80 DKK (u 18) Gratis / Free / Kostenlos

ESBJERG ART MUSEUM EN | Esbjerg’s Art Museum uses modern methods to disseminate contemporary art. Like the city itself, the museum focuses on innovation, bringing children and adults into direct contact with art. No dry teaching here, but learning by experiment and being inspired to get personally involved - in the aesthetics laboratory or in the award-winning Wunderkammer, where art interacts with science. Esbjerg Art Museum makes art a total aesthetic experience at the intersection of music and visual art, in the fragrance installation, ”Wittgenstein’s Garden”, and the open stores where you can explore the museum’s collection for yourself. The museum focuses on contemporary art and contains one of Denmark’s most prestigious collections of Danish 20th century art, including works by Edvard Weie, Richard Mortensen, Svend Wiig Hansen, Asger Jorn and Thomas Bang. ESBJERG KUNSTMUSEUM DE | Das moderne Kunstmuseum von Esbjerg mit innovativer Vermittlung von neuer Kunst. Wie die Stadt fokussiert auch das Museum auf Neudenken, wo die Vermittlung Kinder und Erwachsene direkt mit der Kunst verbindet. Hier wird nicht doziert, sondern Experimente gemacht und zu einem persönlichen Engagement inspiriert, u.a. im ästhetischen Labor oder in der preisgekrönten ”Wunderkammer“, wo die Kunst mit der Naturwissenschaft interagiert. Das Kunstmuseum von Esbjerg macht die Kunst zu einem ästhetischen ganzheitlichen Erlebnis im Kreuzfeld zwischen der Musik und der bildenden Kunst, in der Duftinstallation ”Der Garten von Wittgenstein“ und in dem offenen Raum, wo man selber in der Sammlung des Museums auf Entdeckungsreise gehen kann. Das Museum fokussiert auf die zeitgenössische Kunst und hat eine der vornehmsten Sammlungen dänischer Kunst von dem 20. Jahrhundert mit Hauptwerken von u.a. Edvard Weie, Richard Mortensen, Svend Wiig Hansen, Asger Jorn und Thomas Bang. BENEFITS FOR YOU

eskum.dk | 63


M E N N E S K E T V E D H AV E T S K U L P T U R E N S K I L D R E R D E T R E N E O G U FO R DÆ RV E D E M E N N E S K E S M Ø D E M E D N AT U R E N DK | Ved stranden lidt nord for det dynamiske Esbjerg står næsten som en tankevækkende kontrast - et hovedværk i dansk kunst, Svend Wiig Hansens ”Mennesket ved Havet” (1994). De re 9 m høje gurer skuer over havet i en afklaret og uangribelig ro, der opleves stærkt selv på lang afstand. De udgør en gruppe, men er alligevel tilsyneladende overladt til sig selv i hver deres stille længsel. Lokalt kaldes skulpturen passende ”de re hvide mænd”, for de skildrer i følge kunstneren selv (1922-1997) det rene og ufordærvede menneskes forbundenhed med naturen som da det kom ud af moders liv, og før det møder verdens alligevel så fascinerende tummel. Den kolossale skulptur blev rejst i anledning af 100-året for, at den stærkt voksende by omsider blev for stor til det lille Jerne sogn og i 1894 blev en selvstændig kommune. MAN MEETS THE SEA EN | Near the beach just north of Esbjerg’s bustling port - as if designed to be a thought-provoking contrast - stands a major work of Danish sculpture: Svend Wiig Hansen’s ”Man meets the Sea” (1994). The four gures, 9 metres tall, gaze out to sea with a serene, unassailable tranquillity that is striking even from afar. They form a group, yet are seemingly left to sit alone with their own private yearning. Locally, the sculpture is aptly called ”The Four White Men”. According to the artist himself (1922-1997), they depict the profound connection between nature and the pure, 64 | visitribeesbjerg.dk

pristine human being emerging from its mother’s womb, before encountering the fascinating confusion of the world. The huge sculpture was erected on the 100th anniversary of the rapidly growing town becoming an independent municipality in 1894, having outgrown the rural parish of Jerne to which it originally belonged. DER MENSCH AM MEER DE | Am Strand nördlich von der dynamischen Stadt Esbjerg steht - fast zum Nachdenken anregender Kontraste - ein Hauptwerk in der dänischen Kunst: ”Der Mensch am Meer” (1994) von Svend Wiig Hansen. Die neun Meter hohen Figuren schauen über das Meer hinaus mit einer gelassenen und unangreifbaren Ruhe, die auch aus weiter Entfernung ein starkes Erlebnis ist. Die Figuren machen eine Gruppe, sind aber trotzdem anscheinend ihnen selbst überlassen in je ihre stille Sehnsucht. Die Einwohner nennen gehörig die Skulptur ”die vier weißen Männer”, denn sie schildern, laut dem Künstler selbst (1922-1997), die Verbundenheit des reinen und unverdorbenen Menschen mit der Natur - so wie er geboren wurde und bevor er dem so faszinierendem Getümmel des Lebens begegnet. Die riesige Skulptur wurde anlässlich des 100-Jahres dafür errichtet, dass die schnell wachsende Stadt zu groß für die kleine Kirchengemeinde Jerne wurde und stattdessen im Jahr 1894 eine selbständige Gemeinde wurde.


O U R C U LT U R E

visitribeesbjerg.dk | 65


MUSIKHUSET ESBJERG S Y DV E S TJ Y L L A N D S S TØ R S T E K U LT U R H U S O G E S B J E R G S OV E R DÆ K K E D E TO RV

DK | Et spillevende og dynamisk kulturhus, som hvert år samler op mod 100.000 forventningsfulde gæster fra hele Syd- og Vestjylland til arrangementer inden for alle genrer og kategorier, koncerter, teater, opera, stand-up, musicals, møder og meget mere. Koncertsalen har plads til 1.125 tilskuere, teatersalen 465 tilskuere, og Musikhuset Esbjerg har desuden fremragende faciliteter til konferencer, fester og møder i enhver størrelse. 66 | mhe.dk

Også når der ikke er forestillinger, er Musikhuset i sig selv en oplevelse, tegnet af den verdensberømte danske arkitekt Jørn Utzon, i samarbejde med sønnen Jan Utzon (indviet 1997). Den lyse foyer med de høje, slanke søjler ligger perfekt placeret med kort afstand til byens torv og med udsigt til Esbjerg Havn. Foyeren med caféen Kulissen er Esbjergs overdækkede torv, hvor der hver uge er gratis events.


ESBJERG PERFORMING ARTS CENTRE EN | This is a vibrant and dynamic cultural centre, annually attracting about 100,000 expectant visitors from all over South and West Jutland to events of all genres and categories: concerts, theatre, opera, comedy, musicals, meetings and much more besides. The Concert Hall seats 1,125 people and the Theatre Hall 465. Esbjerg Performing Arts Centre also has excellent facilities for conferences, parties and meetings of any size.

O U R C U LT U R E

Even when there are no performances, the building itself (inaugurated 1997) is well worth a visit, designed as it was by the world-famous Danish architect Jørn Utzon, in collaboration with his son, Jan Utzon. The bright foyer with its tall, slender columns is perfectly located a short distance from the town square and overlooks the Port of Esbjerg. Every week there is free events in the foyer.

MUSIKHAUS ESBJERG DE | Ein springlebendiges und dynamisches Kulturhaus, das jedes Jahr von bis 100.000 erwartungsvollen Gästen von Süd- und Westjütland bei Veranstaltungen innerhalb von allen Arten und Kategorien besucht wird: Konzerte, Theater, Opera, Stand-Up, Musicals, Konferenzen und vieles mehr. Der Konzertsaal hat 1.125 Plätze, der Theatersaal 465 Plätze und das Musikhaus Esbjerg hat außerdem hervorragende Einrichtungen für Konferenzen, Feste und Sitzungen jeder Größe. Auch wenn es keine Vorstellungen gibt, ist das Musikhaus an sich ein Erlebnis. Das Haus ist von dem weltberühmten Architekten Jørn Utzon, in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Jan Utzon, gezeichnet worden (eingeweiht 1997). Das helle Foyer mit den hohen schlanken Säulen hat eine perfekte Platzierung, kurz von dem Marktplatz der Stadt entfernt, und mit einem Blick auf den Hafen von Esbjerg. Jede Woche gibt es kostenlose Events im Foyer. mhe.dk | 67


E S B J E R G H AV N DA N M A R K S S TØ R S T E H AV N V E D N O R D S Ø E N M E D E N G O D S O M SÆ T N I N G PÅ 4, 5 M I O TO N S

68 | portesbjerg.dk


OUR NEIGHBOURHOODS

DK | Esbjerg Havn er Danmarks største havn ved Nordsøen. Udover at være et nordeuropæisk knudepunkt for godstransport er Esbjerg Havn den primære service- og forsyningshavn til den danske olie- og gasindustri og en af verdens største udskibningshavne for vindmøller. Tidligere havde omkring 600 skefartøjer hjemme her, men nu er der kun et par reje skere tilbage, og den tidligere så travle skerihavn er nu fyldt med serviceskibe til offshoreindustrien. Dele af Esbjerg Havn er afspærret, men på Doggerkaj kan man komme helt tæt på boreriggene, og her er også en yndet skeplads, som kan benyttes uden skekort. Tag færgen til Fanø og oplev havnen fra søsiden. Måske spotter I sæler undervejs. Fra Esbjerg midtby kommer I nemt ned på havnen ad den nye, smukke cykel- og gangsti Landgangen. PORT OF ESBJERG EN | The Port of Esbjerg is Denmark’s largest port on the North Sea coast. Apart from being a Northern European hub for freight transport, the Port of Esbjerg is the principal service and supply port for the Danish oil and gas industry as well as the world’s largest port for the shipping of offshore wind turbines. Formerly, 600 shing vessels had Esbjerg as their home port, but now there are only a few shrimp- shing vessels left.

Certain sections of the port are restricted areas, but on Dogger Quay, you can get really close to the oil rigs, and here there is also a popular shing spot that can be used by anglers without a shing license. Take the ferry across to the island of Fanø and see the port from the seaward side. You may catch sight of seals while crossing. It is easy to get from the city centre to the port, if you use the new, attractive cyclist and pedestrian path ”Landgangen”. DER HAFEN ESBJERG DE | Der Hafen Esbjerg ist nicht nur nordeuropäischer Knotenpunkt für den Gütertransport, sondern auch der primäre Serviceund Versorgungshafen für die dänische Öl- und Gasindustrie sowie einer der weltweit größten Ausschiffungshäfen für Windkraftanlagen. Früher hatten hier etwa 600 Fischereifahrzeuge ihren Heimathafen, heute gibt es nur noch wenige Garnelen schereifahrzeuge. Teile des Hafens sind abgesperrt, aber am Doggerkai ist es möglich, den Bohrtürmen ganz nah zu kommen. Hier nden Sie auch einen beliebten Angelplatz, den Sie ohne Angelschein nutzen kann. Und nehmen Sie die Fähre zur Insel Fanø, können Sie den Hafen von der Seeseite erleben. Vielleicht sehen Sie unterwegs sogar Seehunde. Vom Stadtzentrum gelangen Sie auf dem neuen, schön angelegten Fahrrad- und Fußweg ”Landgangen” schnell zum Hafen. portesbjerg.dk | 69


SHOPPING I ESBJERG M U L I G H E D E R N E S BY M E D M A S S E R A F M I L J Ø , S PÆ N D E N D E A R K I T E K T U R O G E N A F DA N M A R K S L Æ N G S T E G ÅG A D E R ·

Ma-to / Mo-Tu 10-17.30 Fre / Fri 10-18 Lør / Sat  10-15

70 | esbjergcity.dk


DK | Esbjerg har altid været mulighedernes by, og det opdager man hurtigt selv, især når der shoppes. I City oplever man det oprindelige Esbjerg med masser af miljø, spændende arkitektur og den otte nyrenoverede Kongensgade, der er en Danmarks længste gågade. Her og på det imponerende Torv inklusiv de sammenhængende Torvegade og Skolegade nder man mere end 200 specialbutikker med kvalitetsvarer og alt nyt inden for blandt andet dansk mode og design foruden caféer, varehus og butikscenter. For enden af Kongensgade ligger BROEN, det nye shoppingcenter midt i Esbjerg. Her nder man mere end 60 butikker, cafeer og biograf i et inspirerende miljø for hele familien. Der er gode P-forhold overalt i Esbjergs bymidte, og 700 gratis P-pladser alene ved BROEN. Læg også byturen ud i gaderne omkring Kongensgade - her venter ere gode shoppingtilbud og spændende byoplevelser. EN | Esbjerg has always been a city of opportunity, as you will quickly discover when shopping there: Esbjerg City (the centre) is where you nd the mood and much of the unique architecture of the original Esbjerg along the tastefully renovated Kongensgade. Here, as well as in the impressive main square (Torvet), which is one of Denmark’s longest pedestrian streets, and along the adjacent Torvegade and Skolegade, you will nd more than 200 special shops lled with quality products and the latest in Danish fashion and design - in addition to cafés, department stores and shopping centres. At the end of Kongensgade, lies BROEN, the new shopping centre in the middle of Esbjerg, with more than 60 shops, cafés

OUR NEIGHBOURHOODS

and cinemas in an environment suited to the whole family. There is good parking everywhere in Esbjerg city centre, with 700 free parking spaces at BROEN alone. Extend your city walk to explore the streets around Kongensgade - where you will also nd shops and many other things the city has to offer. DE | Esbjerg ist immer die Stadt der Möglichkeiten gewesen, und das entdeckt man schnell beim Shopping. Im Zentrum erlebt man die ursprüngliche Stadt von Esbjerg - mit viel Milieu, interessanter Architektur und die neurenovierte Straße, Kongensgade, eine der längsten Fußgängerstraßen Dänemarks. Hier und auf dem imposanten Marktplatz (Torv) einschl. der beiden verbundenen Straßen, Torvegade und Skolegade, nden Sie mehr als 200 Fachgeschäfte mit Qualitätswaren und mit vielen Waren von der dänischen Mode und dem dänischen Design - dazu kommen Cafés, ein Warenhaus und ein Einkaufszentrum. Am Ende der Straße Kongensgade nden Sie BROEN: das neue Einkaufszentrum in der Stadtmitte. In diesem gibt es mehr als 60 Geschäfte, Cafés und ein Kino in einem inspirierenden Milieu für die ganze Familie. In der Stadtmitte nden Sie leicht einen Parkplatz, und allein beim Einkaufszentrum BROEN gibt es 700 kostenlose Parkplätze. Erforschen Sie auch die Straßen in der Nähe von Kongensgade hier gibt es mehrere gute Shopping-Angebote und interessante städtische Erlebnisse. esbjergcity.dk | 71


72 | ribehandel.dk


OUR NEIGHBOURHOODS

SHOPPING I RIBE D E T G A M L E BY M I L J Ø G Ø R S H O P P I N G T U R E N T I L E N SÆ R L I G O P L E V E L S E DK | Spændende specialbutikker ligger som perler på en snor fra Torvet med Domkirken ad Ribes hovedgade, de tre enestående ”damme”: Overdammen, Mellemdammen og Nederdammen. Her bliver man let inspireret af gode tilbud, originale varer, store smagsoplevelser - blandt andet med lokale produkter - kunsthåndværk og selvfølgelig et stort udbud af kvalitet inden for alle kategorier. Midt på hovedgaden får man tilmed Danmarks måske smukkeste udsigt over Ribe Å, engene og marsken - ganske gratis. Hver onsdag fra maj til september er der stort marked på Skibbroen, ligesom der i sommerhalvåret er ere store arrangementer, blandt andet Late Nights og den populære Vinfestival. Et par hundrede meter nord for hovedgaden ligger Ribes store dagligvarebutikker. EN | The old town atmosphere makes shopping in Ribe a very special experience. From the Cathedral and the main square (Torvet) special shops are strung out like pearls on a string along the three sections of the main street - Overdammen, Mellemdammen and Nederdammen - which are actually old dykes (damme). There’s something for literally every taste here, special offers, authentic products, local handicraft and produce - an abundance and quality wherever you look. As a bonus, in the middle of the main street you can enjoy perhaps the most beautiful view of the River Ribe, the meadows and the marshlands - absolutely free. Every

Wednesday from May to September there is a large market on the Skibbroen quay, and throughout the summer there are special events, including late night shopping and the very popular Wine Festival. A few hundred metres north of the main street lie a number of large supermarkets. DE | Das alte städtische Milieu macht das Shopping in Ribe zu was ganz Besonderes. Die sehr interessanten Fachgeschäfte liegen wie Perlen auf eine Schnur von Torvet (dem Marktplatz) mit dem Dom, der Hauptstraße von Ribe entlang, die aus den drei einmaligen ”Dämmen”, Overdammen, Mellemdammen und Nederdammen besteht. Hier lässt man sich leicht von den guten Angeboten, originellen Waren, großen Geschmackserlebnissen - u.a. mit Produkten aus der Gegend - Kunsthandwerk und natürlich einem großen Angebot von Qualitätswaren innerhalb aller Kategorien inspirieren. In der Mitte der Hauptstraße hat man außerdem den wahrscheinlich schönsten Blick auf den Bach von Ribe, auf die Wiese und das Marschland - und zwar kostenlos. Jeden Mittwoch, von Mai bis September, gibt es einen großen Markt auf Skibbroen (Schiffsbrücke) und im Sommerhalbjahr nden auch mehrere große Veranstaltungen hier statt, u.a. ”late nights” sowie das beliebte Weinfestival. Einige Hunderte Meter nördlich der Hauptstraße nden Sie die großen Lebensmittelgeschäfte von Ribe. ribehandel.dk | 73


TEMPER C H O KO L A D E C A F É H Å N D L AV E T LO K A L C H O KO L A D E O G IS DK | Der ndes chokolade - og så ndes der Ribes håndlavede Temper Chokolade. Et stykke chokolade fra butikkens store udvalg, er intet mindre end en uforglemmelig oplevelse. Smagen af den håndlavede kvalitetschokolade er helt utrolig, den giver en vidunderlige smagsoplevelser af Skandinaviske krydderier, bær og frugt, og du kan se chokolade-designs, som du ikke vidste fandtes. Det hele, inklusiv frisklavet is, er lavet med råvarer fra egen have og lokalområdet, blandt andet smør fra Jernved, lokalristet kaffe og salt fra Vadehavet. EN | There’s chocolate - and then there’s Ribe’s handmade Temper Chocolate. A piece of chocolate from the shops’ large selection is nothing less than an unforgettable experience. The taste of the artisanal handcrafted chocolate is absolutely incredible in itself, but in addition you get wonderful avours of Scandinavian spices, berries and fruits, and you can see chocolate designs you never knew existed. All their products including freshly made gelato are created using raw materials from our own garden and local area, such as butter from Jernved, salt from the Wadden Sea and locally toasted coffee. DE | Es gibt Schokolade - und dann gibt es handgearbeitete Temper Schokolade aus Ribe. Ein Stück Schokolade aus dem großen Sortiment ist ein unvergessliches Erlebnis. Allein der Geschmack der handwerklich gemachten Qualitätsschokolade ist völlig unglaublich, aber als Zugabe bekommen Sie auch einen wundervollen intensiven Geschmack von Skandinavischen Kräutern, Beeren und Früchten, und Sie können Schokolade-Designs sehen, von denen Sie nicht wussten. Alle Produkte, einschließlich frisch hergestelltes Eis, werden aus Rohstoffen aus eigenem Garten und der Region hergestellt, sowie Butter aus Jernved, lokal gerösteter Kaffee und Salz aus dem Wattenmeer. 74 | temperchokolade.com


R I B E B RYG H U S V I B RYG G E R PÅ E T S M U K T E N G E L S K A L E - B RYG VÆ R K , D E R PA S S E R T I L D E H IS TO R IS K E O M GI V E L S E R I DA N M A R K S Æ L D S T E BY DK | På Ribe Bryghus brygges 800 liter øl ad gangen, og der er tale om håndværk fra start til slut. Bryghuset brygger øl af høj kvalitet til alle ølelskere. Det er muligt at følge brygprocessen og nyde duften fra malt og humle. De tre bryggere fortæller gerne om øllet og bryghuset. Øllet kan købes på aske i bryghuset, eller hos mange af byens handlende - eller nyd den friske bryg på byens udskænkningssteder. EN | At Ribe Brewery we brew 800 litre of beer at a time, and it is genuine craftsmanship from start to nish. High quality beer for all beer lovers. It is possible to follow the brewing process and to savour the aroma of malt and hops. The three brewers

will be glad to tell you about the beer and the brewery. The bottled beer can be bought at the brewery, at many ne shops, or you can enjoy the fresh brew at the various pubs in Ribe. DE | Das Brauhaus braut für alle Bierliebhaber Bier von hoher Qualität. Es ist möglich, den Brauprozess mitzuverfolgen und den Duft von Malz und Hopfen zu genießen. Die drei Brauer erzählen gerne über das Bier und das Brauhaus. Das Bier kann in Flaschen im Brauhaus gekauft werden oder bei vielen Händlern der Stadt - oder aber Sie genießen das frische Bräu in den Schänken der Stadt. Es werden 800 Liter Bier auf einmal gebraut, und es handelt sich von Anfang bis Ende um Handwerk. ribebryghus.dk | 75


A RT I Z A N F Y L DT M E D S PÆ N D E N D E DA N S K K U N S T O G K U N S T H Å N DVÆ R K F R A M A N G E LO K A L E K U N S T N E R E DK | I Artizan nder du dansk unika kunst og kunsthåndværk fra 19 forskellige lokale kunstnere. Et bredt udvalg inden for bl.a. keramik, maleri, pile et, glas, træ, smykker, lædertasker, sten, æsker, skulpturer, beklædningsdesign, strik og strikkekits er samlet i Artizan. Der vil i åbningstiden altid være en kunstner, som kan fortælle de gode historier om den kreative Artizan i gågaden i Ribe. EN | In Artizan you will nd Danish unique arts and crafts from 19 different local artists. A wide selection within pottery, painting, glass, wood, jewelry, leather bags, stones, boxes, sculptures, clo76 | artizan.dk

thing design, knitwear and knit kits are collected in Artizan. During the opening hours there will always be an artist, who can tell the good stories about Artizan in the pedestrian street in Ribe. DE | In Artizan nden Sie dänisches Kunsthandwerk von 19 verschiedenen lokalen Künstlern. Eine große Auswahl innerhalb Keramik, Malerei, Glas, Holz, Schmuck, Ledertaschen, Steine, Schachteln, Skulpturen, Kleidungsdesign und Strickwaren sind in Artizan gesammelt. Während der Öffnungszeiten gibt es immer einen Künstler, der die guten Geschichten über Artizan in der Fußgängerzone in Ribe erzählen kann.


R I B E G L AS O G GA L L E R I E T FI N U R L I G T, S PÆ N D E N D E O G FA B U L E R E N D E G A L L E R I , B U T I K O G VÆ R K S T E D Erna Møller er glaskunstneren bag skåle og lamper, gurer og billeder i glas. Skulpturer i glas og kombineret ler, glas og sten. Hun tryller og leger med glasset. Desuden laver Erna Møller en del i Raku og andre brændingstyper i ler. Et nurligt, spændende og fabulerende galleri. Alt er lavet i Hans Tavsens Hus. Vibeke Qvortrup laver vævebilleder og Johnna Bruun Petersen udstiller malerier. ÅBNINGSTIDER Mandag til fredag Lørdag Søndag

11.00-17.00 10.00-16.00 10.00-16.00

Når aget er ude, er der åbent. I vinterperioden kan der være lukket mandag og tirsdag.

ribeglas.dk | 77


ZEIT FÜR DICH

TID TIL DIG!

Besuchen Sie die wunderschöne Oase, in der Frieden, Ruhe und Harmonie herrschen. Hier haben Sie Zeit für Stressabbau und Erholung. Finden Sie Ihre innere Ruhe und Ihre Wohlbefinden

Besøg en skøn oase af fred, ro og harmoni. Her er tid til at stresse af, komme til kræfter og finde den indre ro og balance • Wellness- og Spabehandlinger

• Wellness- und SpaBehandlungen • Fußbad, Spapools und Badewannen

www.esbjergwellness.dk

• Saunen und Dampfbäder

• Fod-, spa- og karbade

• Sauna Aufguss

• Saunaer og dampbad

• Zugang zum Schwimmstadion Dänemark während der Öffnungszeiten.

• Saunagus

Gl. vardevej 60 • 6700 Esbjerg

• Adgang til Svømmestadion Danmark i deres åbningstid.


d n a l e g e l e d n d u h d n n vtial små va

z t a l p l e i p s

en t t a r r e ass w e n i e l k für

mere end 10.000 kvm med ”våde” oplevelser for hele familien über 10.000 kvm mit wasser­ erlebnisse für die ganze familie • Großer Spielbereich für die Kleinen Kinder

nyhed

åbner i sommeren 2020

neu

öffnet sommeim 2020 r

• Ein tropisches Erlebnisbad mit Wasserrutsche, Wellenbad, Kinder- und Babypools • Römisches Bad mit Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Kaltund Warmwasserbecken

• Stort legeområde til de små børn • Tropisk badeland med rutsjebaner, bølge-, børne- og babybassin • Romersk bad med sauna, dampbad, koldt og varmtvandsbassiner • 50 meter bassin med 1 og 3 meter vipper samt 5 meter springtårn

• 50 m-Becken mit 1 m und 3m-Sprungbrettern und einem 5m-Sprungturm

Gl. vardevej 60 • 6700 Esbjerg

www.svdk.dk


V E S TJ Y L L A N D S S TØ R S T E SHOPPINGCENTER DK | Uanset om det er fashion, bolig, elektronik, sport og fritid, dagligvarer, eller en kulinarisk pause der trækker, så opfylder BROEN Shopping alle ønsker med et bredt og varieret udvalg af butikker. Med en placering i hjertet af Esbjerg, ved siden af stationen, er BROEN Shopping let tilgængelig for alle. THE LARGEST SHOPPING CENTER OF WESTERN JUTLAND EN | No matter if it is fashion, the home, electronics, sport and leisure, everyday commodities or a gastronomic time-out that you feel like, BROEN Shopping ful ls all your wishes with a broad and varied selection of shops. DAS GRÖßTE EINK AUFSZENTRUM WESTJÜTLANDS DE | Ob man nun Lust auf Mode, Wohnungseinrichtung, Elektronik, Sport und Freizeit, Lebensmittel oder eine kulinarische Pause hat, BROEN Shopping erfüllt alle Wünsche durch eine breite und abwechslungsreiche Auswahl an Geschäften.

60

B U T I K K E R / R E S TAU R A N T E R Exciting shops and good restaurants Spannende Geschäfte und gute Restaurants

700 P-PL ADSER

4 timers gratis parkering - husk P-skive / 4 hours free parking - set the parking disc / 4 Stunden lang kostenfreies Parken - Parkscheibe einstellen 80 | BROEN Shopping, CENTRUM, Exnersgade 20, DK-6700 Esbjerg, broenshopping.dk


JUST ANOTHER AWARD WINNER IN RIBE #visitribeesbjerg

visitribeesbjerg.dk | 81


TIRPITZ ARKITEKTUR I VERDENSKL ASSE DK | I det fredede klitlandskab ved Blåvand ligger et spektakulært museum skjult under sandet. De prisbelønnede udstillinger er designet med fokus på oplevelser for hele familien. Særudstillingen LIVSFARE - MINER! kan ses til og med sommeren 2020. Følg den dramatiske rydning af knap 1,5 mio. udlagte miner langs vestkysten lige efter Anden Verdenskrig. Oplev vestkystens dramatiske historier i DEN SKJULTE VESTKYST. Tag med på en 20.000 års tidsrejse i medrivende 4D-format. Hør om det magiske ravs tilblivelse i HAVETS GULD og se den enestående ravsamling i skatkammeret. Kom helt tæt på nogle af de skæbner, der blev formet af krigen i EN HÆR AF BETON og mærk historien i krydsfeltet mellem godt og ondt. Udforsk de mørke gange i den gamle kanonbunker, TIRPITZ, og nd bunkerens hemmeligheder. WORLD-CLASS ARCHITECTURE EN | In the protected dune landscape by Blåvand a spectacular museum lies hidden under the sand. The award-winning exhibitions are designed to engage the whole family. The special exhibition DANGER - MINES! is open until the end of summer 2020. Follow the dramatic clearing of almost 1.5 million mines in the aftermath of World War II. Discover the drama hidden in WEST COAST STORIES. Come along on a 20,000-year time travel in a thrilling 4D- lm format. Hear about the origins of the magical amber in GOLD OF THE WEST COAST and take a close look 82 | tirpitz.dk

at the exceptional amber collection in the treasure trove. Meet some of the people, whose fates were shaped by the war in ARMY OF CONCRETE and feel history in the crosshairs between good and evil. Explore the dark corridors of the old cannon bunker, TIRPITZ, and nd out its secrets. WELTKLASSE-ARCHITEKTUR DE | In der geschützten Dünenlandschaft bei Blåvand verbirgt sich ein spektakuläres Museum unter dem Sand. Die preisgekrönten Ausstellungen sollen die ganze Familie einbeziehen. Die Sonderausstellung ACHTUNG - MINEN! ist bis Ende Sommer 2020 geöffnet. Verfolgen Sie die dramatischen Minenräumungen von fast 1,5 Millionen Minen nach dem Zweiten Weltkrieg. Entdecken Sie das Drama in GESCHICTEN DER WESTKÜSTE. Begeben Sie sich auf eine 20.000-jährige Zeitreise im atemberaubende 4D-Filmerlebnis. Erfahren Sie mehr über die Ursprünge des magischen Bernsteins in GOLD DER WESTKÜSTE und werfen Sie einen Blick auf die außergewöhnliche Bernsteinsammlung in der Schatzkammer. Lernen Sie in EINE ARMEE AUS BETON einige Menschen kennen, deren Schicksal vom Krieg geprägt war, und spüren Sie die Geschichte im Knotenpunkt zwischen Gut und Böse. Erkunden Sie die dunklen Gänge des alten Kanonenbunkers TIRPITZ und entdecken Sie dessen Geheimnisse.


·

01.12-31.03 10-17 Mandag lukket / Montag closed / Montag geschlossen 01.04-30.06 10-17 01.07-15.08 09-19 16.08-30.11 10-17

145 DKK (u 18) Gratis / Free / Kostenlos

tirpitz.dk | 83


E S B J E R G F E ST U G E E R E N E K S P LO SI O N A F K U LT U R E L L E T I L B U D, D E T E R BY E N S F E S T O G D E R E R N O G E T FO R E N H V E R S M AG

84 | esbjergfestuge.dk


DK | En god by skal kendes på sine glade og tilfredse borgere. I Esbjerg er der virkelig syn for sagn - til hverdag og til fest - og en gang årligt er der festuge, så det forslår. Bysbørn og turister i tusindtal strømmer til et imponerende opbud af mere end 170 arrangementer med kultur for alle. Der er tradition for, at mindst en snes nationaliteter er kunstnerisk repræsenteret i Festugen. Gratis arrangementer i hele byen, og koncerter på Torvet, børnedag, og fantastisk gadeteater. Alt sammen gør at byen summer af liv under hele Festugen.

OUR EVENTS

·

07.-16.08

ESBJERG FESTIVAL WEEK EN | A good city is known by its happy, contented citizens. In Esbjerg this is very much in evidence - in everyday life as well as on festive occasions. And once a year there is a festival week with a vengeance. Residents and visitors by the thousands stream to the impressive array of more than 170 events that offer culture to everybody. There is a tradition for artists from at least a score

of nationalities to be represented at the festival week. Free open air events all over the city and concerts on the Square, children’s day and amazing street theatre. All together makes the entire city buzzing during the Festival Week. ESBJERG FESTWOCHE DE | Eine gute Stadt erkennt man an ihren frohen, zufriedenen Bürgern. In Esbjerg kann man sich wirklich davon überzeugen - im Alltag und bei festlichen Anlässen. Wenn ein Mal im Jahr jährlich die Festwoche statt ndet, steht die ganze Stadt Kopf. Einheimische und Touristen strömen zu Tausenden herbei - zu einem eindrucksvollen Angebot mit über 170 Veranstaltungen mit Kultur für alle. Traditionsgemäß sind mindestens ein Dutzend Nationalitäten während der Festwoche. Kostenlose Veranstaltungen in er ganzen Stadt, Konzerte auf dem Markplatz, Kindertag und großartiges Straßentheater. All dies bedeutet, dass die Stadt während der ganzen Festwoche voller Leben ist. esbjergfestuge.dk | 85


J U L E BY E N E S B J E R G J U L E S T E M N I N G , J U L E B E LYS N I N G , J U L E H Y T T E BY, S K Ø J T E B A N E O G J U L E U N D E R H O L D N I N G PÅ T O R V E T I E S B J E R G

DK | Julebyen Esbjerg er i den grad værd at besøge. Hele Esbjerg City er oplyst af den smukkeste julebelysning. Ved Musikhuset stråler et imponerende 12 meter højt lystræ ned mod endnu et smukt træ på den populære skøjtebane på Torvet. Her ligger også en snes julehytter, smukt pakket ind i lys og guirlander og lokker med julestads og juleknas, kunsthåndværk og ikke mindst lækre og nærende madspecialiteter alt sammen krydret med underholdning, julesang og musik. Det hele begynder med julemandens ankomst. Nærmest en ”statsmandsmodtagelse”, hvor han hilser på 86 | esbjergcity.dk

folket, mens nisserne og juleorkestret skaber festlig julestemning, og borgmesteren tænder lysene på Torvets store juletræ. Skøjtebanen er gratis at benytte, og den er åben alle dage indtil midt i februar. CHRISTMAS CITY EN | Christmas time in Esbjerg is wonderful - all over Esbjerg City the Christmas lights shin and on the square next to the popular ice rink the Christmas huts tempt you with delicacies, sweets, arts and


OUR EVENTS

·

20.11-23.12 2020

crafts items all interspersed with entertainment and festive Christmas music.It all starts on Black Friday with the arrival of Father Christmas to the harbour. Almost a “statesman’s reception”, during which he greets people, while the Christmas pixies and Christmas band create a festive yuletide atmosphere and the mayor switches on the lights of the large Christmas tree on the square. The ice rink is free of charge, and it is open every day until the middle of February. WEIHNACHTSSTADT DE | Die Weihnachtsstadt Esbjerg ist eine Attraktion mit starker Anziehungskraft. In ganz Esbjerg City strahlen die wunderschöne Weihnachtslichter. Vor dem Musikhaus strahlt ein 12 Meter hohes Lichtbaum und am Marktplatz steht noch ein schönes Baum in der Mitte der beliebten Eisbahn. Auch am Marktplatz locken gemütliche Weihnachtshütten mit leckeren Spezialitäten, Weihnachtssmuck, Gebäck, Süßigkeiten und Kunstgewerben alles gewürzt mit Unterhaltung, Gesang und Musik. Das Ganze beginnt mit der Ankunft des Weihnachtsmannes zum Hafen. Er wird fast wie ein Staatsmann empfangen während die Weihnachtswichtel und das Weihnachtsorchester für festliche Weihnachtsstimmung sorgen, und der Bürgermeister die Lichter am großen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz entzündet. Die Eisbahn ist kostenlos zu verwenden, und sie ist täglich bis Mitte Februar offen.

esbjergcity.dk | 87


PETERS JUL I RIBE D E R K L I P P E S O G F L E T T E S , B AG E S O G B RYG G E S O G B R A S E S , S Å A L L E K A N FÅ E N B I D A F J U L E N , S O M D E N VA R I G A M L E DAG E DK | Julen i Ribe er bygget op om ”Peters Jul”, den kendte børnebog på vers om borgerskabets jul i 1860’erne. Forfatteren til ”Peters Jul”, Johan Krohn, havde familie i Ribe og fejrede formodentlig jul i domkirkebyen sammen med sin bror Pietro, som illustrerede tegningerne til den første udgave af bogen. Danmarks ældste by skaber rammerne for en god decemberoplevelse. Der klippes og ettes, bages, brygges og brases, så alle kan få en bid af julen, som den var i gamle dage. Og i Ribe Domkirke kan man få en oplevelse i særklasse ved at overvære julekoncerter med kendte værker og solister.Juleløjerne starter, når børnene i Ribe samles på Torvet for at vække julemanden og tænde julelysene. CHRISTMAS IN RIBE EN | Christmas in Ribe builds upon the beloved Danish children’s book, ”Peters Jul”, in verse about middleclass Christmas in the 1860’s. The author had family in Ribe, and probably celebrated Christmas in the Cathedral town with his brother, who made the illustrations for the rst edition of the book. In the old town of Ribe the stage is set for a ne December atmosphere. We cut, glue, weave, bake, fry and brew, in order for everyone to experience that oldfashioned taste of Christmas. Ribe Cathedral offers outstanding Christmas concerts, with famous compositions and solo artists. The Christmas fun starts when the children in Ribe gather in the town square to wake up Father Christmas. WEIHNACHTEN IN RIBE DE | Weihnachten in Ribe basiert auf ”Peters Jul”, dem bekannten Kinderbuch, welches das bürgerliche Weihnachtsfest der 1860er 88 | petersjuliribe.dk

Jahre beschreibt. Der Verfasser von ”Peters Weihnacht” hatte Verwandte in Ribe und feierte vermutlich Weihnachten in der Domstadt zusammen mit seinem Bruder, der die Erstausgabe des Buches illustrierte. In der Altstadt von Ribe erwarten Sie bezaubernde Eindrücke. Es wird gebastelt, gebacken, gebraut und gebraten, damit jeder das Weihnachten der ”Guten alten Zeit” ein Stück weit nachemp nden kann. Und im Dom nden herausragende Weihnachtskonzerte mit bekannten Werken und Solisten statt. Der Weihnachtsspaß beginnt, wenn sich die Kinder in Ribe auf dem Marktplatz versammeln, um den Weihnachtsmann zu wecken.


OUR EVENTS

·

27.11-20.12 2020 Kun i weekenden / Only on weekends / Nur den Wochenenden

petersjuliribe.dk | 89


JUST ANOTHER INFINITY POOL BY THE WADDEN SEA #visitribeesbjerg

90 | visitribeesbjerg.dk


Lån litteratur, musik og film til ferien. Se åbningstider på www.esbjergbibliotek.dk Fantasyfestival 19. og 20. september 2020 Aktiviteter, forfattere, rollespil og messe. Se mere på www.fantasyfestival.dk

You can borrow books, music and movies for the holiday. For our opening hours, see www.esbjergbibliotek.dk. Fantasyfestival 19th and 20th of September 2020 Activities, Authors, live action roleplaying game and fantasy fair. More information at www.fantasyfestival.dk

Sie können Literatur, Musik und Filme für den Urlaub leihen. Öffnungszeiten unter www.esbjergbibliotek.dk Fantasyfestival 19. und 20. September 2020 Aktivitäten, Schriftsteller, Rollenspiele und Messe. Für mehr Info bitte hier weiter lesen: www.fantasyfestival.dk

esbjergbibliotek.dk Bramming, Esbjerg og Ribe


EVENTS RIBE & ESBJERG JAN - DEC 30. JAN 02. FEB 13. FEB MAR - APR

BEGIVENHEDER

EVENTS

V E R A N S TA LT U N G

HVOR

Sælsafari

Seal Safari

Seehundsafari

RIBE

Naturoplevelse

Nature experience

Naturerlebnis

visitribeesbjerg.dk

Folk & Fæstival

Folk Music Festival

Volksmusikfestival

ESBJERG folkogfaestival.dk

Hockey på Torvet

Hockey on the Square

Hockey am Marktplatz

ESBJERG

Sort Sol

Black Sun

Schwarze Sonne

RIBE

Naturoplevelse

Nature experience

Naturerlebnis

visitribeesbjerg.dk

03.-04. APR

Gadefest

Streetparty

Straßenfest

RIBE

06. APR 12. OKT APR - SEP

Guidet byvandring

Guided tours

Stadtführung

RIBE

Mandage (1/7-31/8 - alle hverdage)

Mondays (1/7-31/8 - every weekday)

Montags (1/7-31/8 - täglich)

visitribeesbjerg.dk

Veteranbiler

Classic Cars

Oldtimertreffen

RIBE

Tirsdage

Tuesdays

Dienstags

Hovedengen

Late Night Shopping

Late Night Shopping

Late N ight Shopping

08. APR

ESBJERG esbjergcity.dk

08.-11. APR

EfB Scandic Olympic Cup

Football tournament

Fußballtournier

ESBJERG

09. APR

Motorcykelparade

Motor Bike Parade

Motorradparade

ESBJERG

10.-12. APR

Kunstrunden Sydvestjylland

Art Tour Southwest Jutland

Kunstrunde Südwestjütland

RIBE / ESBJERG kunstrunde.dk

92 | visitribeesbjerg.dk


27. APR

BEGIVENHEDER

EVENTS

V E R A N S TA LT U N G

Dansens Dag

Day of Dancing

Tag des Tanzes

HVOR ESBJERG esbjergcity.dk

27. APR 03. MAJ MAJ - SEP

Int. Vikingemarked

Int. Viking Market

Int. Wikingermarkt

RIBE ribevikingecenter.dk

Torvedage

Market days

Markttage

RIBE

Onsdage

Wednesdays

Mittwochs

visitribeesbjerg.dk

Bagagerumsmarked

Flea Market

Flohmarkt

ESBJERG

3/5-7/6-5/7-2/8-6/9 - søndage

3/5-7/6-5/7-2/8-6/9 - Sundays

3/5-7/6-5/7-2/8-6/9 - Sonntags

bagagerumsmarkeder.dk

01. MAJ 17. OKT 02. MAJ

Vægterrundgang

The Night Watchman’s tour

Nachtwächterrundgang

RIBE

Hver dag

Every day

Jeden tag

visitribeesbjerg.dk

Veteranbilløb 2020

Vintage Car Race 2020

Oldtimer Race 2020

ESBJERG

07.-10 MAJ

Tulipanfest

Tulip Festival

Tulpenfest

MAJ - SEP

RIBE tulipanfest.dk

08.-10. MAJ

Korskro Hestemarked

Horse Fair & Market

Pferdemarkt

ESBJERG korskrohestemarked.dk

17. MAJ

Marbækdag / Nationalparkdag

National Park Day

Nationalparktag

ESBJERG myrthue.esbjergkommune.dk

20.-23. MAJ

EfB Spar Nord Elite Cup

Football tournament

Fußballtournier

21.-24. MAJ

Folkemøde Genforening 1920

The 1920 Reunion

Wiedervereinigung 1920

ESBJERG RIBE folkemødeiribe.dk visitribeesbjerg.dk | 93


22. MAJ

BEGIVENHEDER

EVENTS

V E R A N S TA LT U N G

Bio by Night 2020

Bio by Night 2020

Bio by Night 2020

HVOR ESBJERG esbjergcity.dk

22.-24. MAJ

Danish International Swim Cup

Danish International Swim Cup

Danish International Swim Cup

ESBJERG swimcup.dk

29. MAJ

Ribe By Night

Ribe By Night

Ribe By Night

RIBE ribehandel.dk

29. MAJ

Late Night Shopping

Late Night Shopping

Late Night Shopping

ESBJERG esbjergcity.dk

1.-15. JUN

Vadehavs Lammefestival

Lamb Festival

Lammfestival

SYDVESTJYLLAND sydvestjyskesmagsoplevelser.dk

13.-14. JUN

Ribes Middelalder Marked

Medieval Fair

Mittelaltermarkt

RIBE ribesmiddelaldermarked.com

13. JUN

Fest i Ribe

Folksmusic and Folkdance

Volksmusik und Volkstanz

En dag folkemusikkens og dansens tegn

14. JUN

Vestkystløbet

RIBE folkemusikiribe.dk

North Sea Fun Run

Nordsee Volkslauf

ESBJERG vestkystlobet.dk

19. JUN 20. JUN

Skala Live

Skala Live

Skala Live

RIBE

Koncert

Concert

Konzert

Domkirkepladsen

”Sankt Høns”

Midsummer Night

Mittsommerfeier

MANDØ visitribeesbjerg.dk

21. JUN

Mølledag

Annual Mill Celebration

Mühlentag

23. JUN

Sankt Hans fest

Midsummer Night

Mittsommerfeier

MANDØ RIBE / ESBJERG visitribeesbjerg.dk

15. JUN 07. SEP JUL - AUG 30. JUL 01. JUL 12. AUG 02. JUL 13. AUG 02. JUL 13. AUG 01. JUL 05. AUG 23. JUL 23.-26. JUL

Kræmmermarket på Torvet

Flea Market in the Square

Flohmarkt am Markplatz

Mandage

Mondays

Montags

ESBJERG

GhostWalks

GhostWalks

GhostWalks

RIBE

Hver onsdag

Every Wednesday

Jeden Mittwoch

ribesvikinger.dk

Verdensballetten

World ballet

Weltballett

RIBE

Kunstmuseets have

Garden at the Art Museum

Garten bei Kunstmuseum

ribekunstmuseum.dk

Sommerkoncerter

Open Air Concerts

Freilichtkonzerte

ESBJERG

Onsdage

Wednesdays

Mittwochs

Byparken

Sommersjov for børn

Summer Fun for children

Sommerspaß für Kinder

ESBJERG

Torsdage

Thursdays

Donnerstags

Byparken

Sommersjov for børn

Summer Fun for children

Sommerspaß für Kinder

RIBE

Torsdage

Thursdays

Donnerstags

Domkirkepladsen

Fiskeauktion for turister

Fish Auction for Tourists

Fischauktion für Touristen

ESBJERG

Onsdage

Wednesdays

Mittwochs

visitribeesbjerg.dk

Grøn Koncert

Green Concert

Grüne Konzert

ESBJERG

Open air rock/pop

Rock/Pop im Freien

groenkoncert.dk

Ribe Jazzfestival

Ribe Jazzfestival

Ribe Jazzfestival

RIBE ribejazz.dk

27. JUL 02. AUG 30. JUL 02. AUG 31. JUL

Krigeruge

Viking Warriors

Wikingerkrieger

RIBE ribevikingecenter.dk

Nordic Invitational Cup

Youth football

Jugendfußball

ESBJERG nordicinvitationalcup.com

Ribe Dyrskue

Cattle Show & Fun Fair

Tierschau

RIBE ribedyrskue.dk

94 | visitribeesbjerg.dk


06.-08. AUG

BEGIVENHEDER

EVENTS

V E R A N S TA LT U N G

HVOR

Made in Esbjerg

Music Festival

Musikfestival

ESBJERG

Esbjerg International Chamber

Esbjerg International Chamber

Esbjerg International Chamber

ESBJERG

Music Festival

Music Festival

Music Festival

eicmf.dk

Esbjerg Festuge

Esbjerg Festival Week

Esbjerg Festwoch

Musikfestival

06.-23. AUG 07.-16. AUG

madeinesbjerg.dk

ESBJERG esbjergfestuge.dk

08.-15. AUG 08.-15. AUG

Containerudstilling

Art exhibition

Kunst ausstellung

ESBJERG

Esbjerg Havn

Esbjerg Harbour

Esbjerg Hafen

esbjergfestuge.dk

Esbjerg Kunstdage

Esbjerg Art Days

Esbjerg Kunsttage

ESBJERG esbjergkunstdage.dk

11.-12. AUG 16. AUG

Postnord Danmark Rundt

Tour of Denmark

Tour of Denmark

ESBJERG / RIBE

Cykelløb

Bicycle Race

Radrennen

postnorddanmarkrundt.dk

Esbjerg City Half

Half Marathon

Halbmarathon

ESBJERG esbjerghalf.dk

16.-22. AUG

International Street Market

International Street Market

International Street Market

ESBJERG Torvet / Square / Stadtplatz

20. AUG 11. SEP 28.-29. AUG

ESBJERG

Esbjerg Revyen

esbjergrevyen.dk

Ribe Vinfestival

Wine Festival

Weinfestival

RIBE ribevinfestival.dk

03.-06. SEP

Rued Langgaard Festival

Music Festival

Musikfestival

RIBE langgaardfestival.dk

5. SEP

Flagdag / Foreningens Dag

Veteran’s Day

Tag der Veteranen

ESBJERG esbjergcity.dk

09.-10. OKT

Kulturens Døgn

24 hours of Culture

24 Stunden Kultur

ESBJERG kulturensdogn.dk

19.-20. SEP

Fantasy Festival

Fantasy Festival

Fantasyfestival

ESBJERG fantasyfestival.dk

26.-27. SEP

Kunstnernes Blå Døre

Artists Open Doors

Die Künstler laden ein

ESBJERG kunstiesbjerg.dk

SEP - OKT OKT - MAR 02.-04. OKT

Sort Sol

Starling Magic

Schwarze Sonne

RIBE

Naturoplevelse

Nature experience

Naturerlebnis

visitribeesbjerg.dk

Østerssafari

Oystersafari

Austernsafari

RIBE

Naturoplevelse

Nature experience

Naturerlebnis

visitribeesbjerg.dk

Kunst og høstmarked

Art and Harvest Market

Kunst und Erntemarkt

RIBE visitribeesbjerg.dk

11. OKT

Kulturnat

Ribe Culture NIght

Ribe Kulturnacht

RIBE ribes-kulturnat.dk

14. NOV 20. NOV 23. DEC 27. NOV 28. NOV 20. DEC 06. DEC

Julekunstkaos

Christmas art

Weihnachts Kunst

ESBJERG

Kunsthåndværk og design marked

Craft and Design Market

Kunsthandwerk und Design Markt

eskum.dk

Juleby og skøjtebane

Christmas City and ice rink

Weihnachtsmarkt und Eisbahn

ESBJERG julebyenesbjerg.dk

Black Friday

Black Friday

Udsalg

Sale

Black Friday

RIBE / ESBJERG ribehandel.dk / esbjergcity.dk

Peters Jul i Ribe

Christmas in Ribe

Weihnachten in Ribe

RIBE

Weekender

Weekends

Wochenende

petersjuliribe.dk

Julemarked

Christmas Market

Weihnachtsmarkt

ESBJERG

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Fiskeri- og Søfartsmuseet

fimus.d

Se datoer og klokkeslet på visitribeesbjerg.dk / See time and dates on visitribeesbjerg.com / Daten und Uhrzeiten auf visitribeesbjerg.de visitribeesbjerg.dk | 95


E V E N T S VA R D E , FA N Ø , R Ø M Ø & TØ N D E R 21. FEB 20.-21. APR 17. MAJ

BEGIVENHEDER

EVENTS

V E R A N S TA LT U N G

HVOR / WH E R E / WO

Pers Awten (Biikebrennen)

Pers Awten (Biikebrennen)

Pers Awten (Biikebrennen)

RØMØ

Bålfest

Camp re Party

Lagerfeuerparty

romo-tonder.dk

ECCO Touren Pro Ams

ECCO Touren Pro Ams

ECCO Touren Pro Ams

RØMØ

Golfturnering

Golfturnering

Golfturnering

eccotour.org

Nationalparkdagen

Day of the Nationalpark

Nationalparktag

VARDE vadehavet.dk

30.-31. MAJ

Filsø Fødevarefestival

Filsø Food Festival

Filsø Lebensmittelfestival

FILSØ foedevarefestival.dk

21.-24. MAJ

Fanø Kunstfestival

Fanø Art Festival

Fanø Kunstfestival

FANØ fanø-kunstfestival.dk

22.-23. MAJ 29.-30. MAJ JUN - AUG 01.+28. JUN 02.+23. AUG 03.-05. JUN

Fanø Vesterland

Fanø Vesterland

Fanø Vesterland

FANØ

Musik Festival

Music Festival

Musikfestival

fanoevesterland.dk

Pinsefestival

Pentecoste Festival

P ngsten festival

FANØ

Traditionel Fanø musik

Traditionel Fanø music

Traditionel Fanø musik

FB Pinsefestival i Sønderho

Kræmmermarked

Flea Market

Flohmarkt

SKÆRBÆK

Tirsdage

Tuesdays

Dienstags

romo-tonder.dk

Sommersang i Mariehaven

Summersongs in Mariehaven

Sommergesang in Mariehaven

ANSAGER musikgalleriet.dk

Kniplingefestival

Lacefestival

Klöppelfestival

TØNDER kniplinge-festival.dk

06. JUN 11. JUN 18.-21. JUN

Globus Torvefest

Globus Square Party

Globus Stadtplatz Fest

BREDEBRO

Musik på Toosbuys Torv

Music at Toosbuys Torv

Musik - Toosbuys Torv

FB Globus Torvefest

Åben hede

Day of the open heath

Tag der offenen Heide

VARDE

Demonstration af militært materiel

Demonstration of military hardware

Vorführung militärischer Ausrüstung

aabenhede.dk

Fanø Dragefestival

Fanø Int. Kite Fliers meeting

Fanø Drachenfestival

FANØ visitfanoe.dk

20. JUN

Toftlund Motorfest

Toftlund Motorfest

Toftlund Motorfest

TOFTLUND FB Toftlund Motorfest

20. JUN

Årets længste gåtur

The longest walk of the year

Die längste Wanderung des Jahres

På årets længste dag

25. JUN 10. JUL JUL AUG 07. JUL 20. AUG 08. JUL 05. AUG 09. JUL

TØNDERMARSKEN toendermarsken.dk

Varde Sommerspil

The Tinderbox

Das Feuerzeug

VARDE

Fyrtøjet: en gnist i Andersens liv

A spark in H. C. Andersens life

Ein Funken in H. C. Andersens Leben

7-kanten.dk

Marked i Rindby, fredage Marked i Nordby, lørdage Marked i Sønderho, søndage

Market in Rindby, Fridays Market in Nordby, Saturdays Market in Sønderho, Sundays

Markt in Rindby, Freitags Markt in Nordby, Samstags Markt in Sønderho, Sonntags

FANØ

Fanø sommerkoncerter

Summer Concerts

Sommer Koncerten

FANØ

Hver tirsdag og torsdag

Every Tuesday and Thursday

Jeden Dienstag und Donnerstag

fanokoncerter.dk

Late Night Nordby

Late Night Nordby

Late Night Nordby

FANØ

Hver onsdag

Every Wednesday

Jeden Mittwoch

Fanø Pride

Fanø Pride

Fanø Pride

En parade for kærlighed og mangfoldighed 96 | visitribeesbjerg.dk

FANØ FB Fanø Pride


10.-12. JUL

BEGIVENHEDER

EVENTS

V E R A N S TA LT U N G

Fannikerdage

Fanniker Days Traditional fair in Nordby Fanø Summer Cup 5-side Soccer Tournament Open Air Varde

Fanniker Tage Traditionelles Volksfest in Nordby Fanø Sommer Cup Fussball Turnier Open Air Varde

Traditionel fest i Nordby

17.-20. JUL

Fanø Sommer Cup Foldboldturnering 5 mands hold

23.-25. JUL

Open Air Varde

HVOR / WH E R E / WO FANØ fannikerdagen.dk

FANØ fanosommercup.dk

VARDE open-air.dk

23.-25. JUL 19.-31. JUL

Fanø Free Folk Festival

Fanø Free Folk Festival

Fanø Free Folk Festival

FANØ

Moderne Folkemusik

Modern Folk Music

Modernes Volks musik

fanofreefolk.dk

Fanøugerne

Open Golf Tournament

Offenes golf turnier

Åben golfturnering

01. AUG 05.-07. AUG 16. AUG

FANØ fanoe-golf-links.dk

Striens Havefest

Striens Garden Party

Striens Garten Party

Lokal musik

Local Music

Lokale Musik

FANØ

Fanø Mini Open

Fanø Mini Open

Fanø Mini Open

FANØ

Minigolf turnering

Minigolf Tournament

Minigolf Turnier

visitfanoe.dk

Varde Å Dag

Varde River Day

Varde Fluss Tag

VARDE vardeaadag.dk

27.-30. AUG XX. AUG

Tønder Festival

Tønder Festival

Tønder Festival

TØNDER

Folkemusik

Folkmusic

Volksmusik

tf.dk

Rømø Motorfestival

Rømø Motorfestival

Rømø Motorfestival

RØMØ romomotorfestival.dk

04.-06. SEP

Dragefestival

Kitefestival

Drachenfestival

RØMØ romo-tonder.dk

07.-13. SEP

Svampeuge

Fungi Festival

Pilzenwoche

NATURPARK VESTERHAVET svampeuge.dk

11.-13. SEP 17.-20. SEP

Godtfolk

Godtfolk

Godtfolk

FANØ

Folkemusik festival

Folk Music Festival

Volksmusik Festival

godtfolk.dk

Fanø Strikkefestival

Knitting Festival

Strick Festival

FANØ strikkefestival.dk

18.-19. SEP

Fanø Drikkefestival

Drinking Festival

Trinken Festival

FANØ drikkefestival.dk

19. SEP

Smag på Marsken

Food Event

Lebensmittel Event

Fødevareevent

25.-27. SEP

Vejers Ravfestival

HØJER marsken.dk

Amber Festival in Vejers

Vejers Bernsteinfestival

VEJERS ravfestival-vejers.dk

26.-27. SEP OKT - NOV

LEGO Fan Weekend

LEGO Fan Weekend

LEGO Fan Weekend

SKÆRBÆK

International udstilling

International exhibition

Internationale Ausstellung

skaerbaekcentret.dk

Kulturdage i Ølgod

Culture Days in Ølgod

Kulturtage in Ølgod

ØLGOD kulturdagene.dk

11.-12. OKT

Danmarks Østersfestival

Denmark’s Oyster Festival

Dänemarks Austernfestival

RØMØ danmarksoestersfestival.dk

07. NOV 24. DEC 22. DEC

Juleby

Christmas fair

Weihnachtsmarkt

Årets korteste gåtur

The shortest walk of the year

Die kürzeste Wanderung des Jahres

På årets korteste dag

31. DEC

TØNDER tonderhandel.dk

Nytårsbad på Hvidbjerg Strand

TØNDERMARSKEN toendermarsken.dk

New Years swim at Hvidbjerg Strand Silvesterbaden auf Hvidbjerg Strand

BLÅVAND blaavandbad.dk

31. DEC

Vinterbadefestival

Winter Bathing

Baden im Winter

Fanø Bad

Fanø Bad

Fanø Bad

FANØ

visitribeesbjerg.dk | 97


OPLEVELSER EXPERIENCES ERLEBNISSE


GLAD ZOO KO M TÆ T PÅ DY R E N E I E N A N D E R L E D E S ZO O ·

04.04-26.06 10-16 27.06-09.08 10-18 10.08-25.10 10-16

110 DKK (3-11) 65 DKK

DK | Glad Zoo er en overskuelig og hyggelig dyrepark med oplevelser for hele familien. Her kan du i rolige omgivelser komme tæt på 80 forskellige dyrearter fra hele verden og med mere end 300 dyr både fra dansk natur og fra fjerne verdensdele. Der er legepladser og hoppepuder hvor børnene kan boltre sig, mens de voksne kan nyde den otte blomstrende have og de hyggelige kroge. Oplev de frit yvende rovfugle på helt tæt hold i vores fugleshow. Kun i højsæsonen. EN | Glad Zoo is an accessible and relaxing family zoo with something for everyone. You can get close to 80 different species of animals from all over the world - more than 300 animals in all, from Denmark and from far-off lands. There are playgrounds and bouncy cushions where the kids can have fun, while the adults can enjoy

the beautiful ower garden and the cozy corners. Experience the free- ying birds of prey at close range in our bird show. Only in the high season. DE | Glad Zoo ist ein überschaubarer und gemütlicher Tierpark mit Erlebnissen für die ganze Familie. Hier können Sie in einer ruhigen Umgebung 80 verschiedene Tierarten aus der ganzen Welt ganz nah erleben. Es gibt mehr als 300 Tiere aus der dänischen Natur und von ferneren Weltteilen. Es gibt Spielplätze und Hüpfkissen, auf denen die Kinder Spaß haben können, während die Erwachsenen den schönen Blumengarten und die gemütlichen Ecken genießen können. Erleben Sie die frei iegenden Greifvögel aus nächster Nähe in unserer Vogelschau. Nur in der Hochsaison. gladzoo.dk | 99


B L ÅVA N D Z O O HVIDE LØVER OG RØDE K ÆNGURUER

·

01.03-31.09 10-18 01.10-28.02 10-16

120 DKK (3-11) 60 DKK

DK | Hvis du vil give dine børn en god dag, så tag dem med i Blåvand Zoo. Det er en meget børnevenlig park, hvor der er lagt vægt på, at man kan komme tæt på dyrene. EN | Make a good day for your children. Take them to Blåvand Zoo. A very child friendly park where you get close to the animals. DE | Möchten Sie Ihre Kinder einen guten Tag bescheren, dann nehmen Sie sie mit einen Besuch im Blåvand Zoo. Ein sehr kinderfreundlicher Park. 100 | blaavandzoo.dk


ZOO, SAFARI DINOSAURPARK

&

KØB ONLINE OG SPAR på www.givskudzoo.dk ENTRÉ BARN ONLINE KUN DKK

110

ENTRÉ EINTRITT ENTRANCE FEE

Ved indgangen Am Eingang At the entrance

Køb online Online buchen Buy online

Voksen · Erw. · Adult (12+) DKK 220 DKK 210 Barn · Kind · Child (3-11) DKK 120 DKK 110 Barn · Kind · Child (0-2) Gratis · kostenlos · free of charge

SÆSON: 4. april – 25. oktober 2020, se givskudzoo.dk – bemærk lukkedage. SAISON: 4. April – 25. Oktober 2020, siehe givskudzoo.dk – auch mit Tagen, wo der Park geschlossen ist. SEASON: 4 April – 25 October 2020, see www.givskudzoo.dk – please notice closing days.

GIVSKUD ZOO

Esbjerg/Ribe: 82 KM

Løveparkvej 3, Givskud · DK-7323 Give + 45 75 73 02 22 · www.givskudzoo.dk


OPLEVELSER / EXPERIENCES / ERLEBNISSE

DK | Vandtårnet er opført 1896-97, fra tårnet har man en enestående udsigt over Esbjerg havn og by. Tårnet huser en permanent udstilling om Esbjerg Vandtårn og vandtårne i Europa. EN | The tower is from 1896-97, from the tower there is an unique view of the harbour and town. The tower houses a permanent exhibition on the Esbjerg Water Tower and European water towers. DE | Esbjerg Wasserturm bietet eine einmalige Aussicht über Stadt und Hafen von Esbjerg und zeigt eine permanente Ausstellung über den Esbjerg Wasserturm und europäische Wassertürme.

E S B J E R G VA N D TÅ R N Havnegade 22 DK-6700 Esbjerg

T +45 76 16 39 39 W esbjergmuseum.dk

DK | I Esbjerg Golfklub kan du vælge at spille på Mesterskabsbanen Marbæk, eller Myrtue. Begge baner har 18 huller og er af høj kvalitet. Kåret som Danmarks bedste golfbane af World Gold Award 2019. EN | Marbæk Course is an 18-holes championship course beautifully situated in a slightly ondulated landscape. Myrtue Course is an attractive and varied 18-holes course. Awarded Denmark’s best golf course by World Golf Award 2019. DE | Marbæk-Platz ist ein 18-Loch Meisterschaftsplatz das liegt in einem schönen, sanfthügeligen Gelände und ist von einem sehr hohen Standard. Myrtue-Platz ist ein sehr interessanter und abwechselnder 18-Loch Bahn unmittelbar neben dem Marbæk-Platz. Zum besten Golfplatz Dänemarks von World Golf Award 2019 ausgezeichnet.

ESBJERG GOLFKLUB Sønderhedevej 11 DK-6710 Esbjerg V

102 | visitribeesbjerg.dk

T +45 75 26 92 19 W esbjerggolfklub.dk


OPLEVELSER / EXPERIENCES / ERLEBNISSE

DK | Vi tilbyder guidede ture med lokal guide. Cykeludlejning. Vi har lift til kørestolsbrgere (skal bestilles senest dagen før). Opnå stor rabat, gør brug af vores Mandø Deal, se på mandoebussen.dk Mandøbussen kører fra Vadehavscentret, Okholmvej 5, 6760 Ribe, vores køretøjer er blå og røde. Samlet pakke - overfart med Mandøbussen, guidet tur på Mandø og spisning på Restaurant Vadehavet. EN | We offer you conducted tours with local guide. Hire of bicycles. We have a lift for people in wheelchairs. (Must be ordered the day before at the latest). For a large concession, make use of our Mandø Deal (order one day in advance).

MANDØBUSSEN Okholmvej 5 DK-6760 Ribe

T +45 75 44 51 07 / +45 40 76 76 79 W mandoebussen.dk

DK | Oplev Nationalpark Vadehavet med Traktorbus. Udforsk Naturen i UNESCO´s Verdensarv på en tur til Mandø og til sælreservatet på Koresand. Nyd en 2-timers sæltur tur/retur fra Mandø Kro.

TRACTORBUS TO MANDØ & KORESAND

EN | Explore the Wadden Sea National Park with Tracktorbus. Enjoy nature in UNESCO´s world herritage on a trip to Mandø and the seal reserve at Koresand. Experience a 2-hour sealtrip return to Mandø Inn. Find us on Facebook.

MANDØ KRO & TRAKTORBUSSER Book online - www.mandoekro.dk

Mandøvej 31 DK-6760 Ribe

T +45 61 66 56 75 M martin@mandoekro.dk

visitribeesbjerg.dk | 103


OPLEVELSER / EXPERIENCES / ERLEBNISSE

DK | Sæt fart over feltet med en tur i svømmebadets 42 meter lange, snoede rutschebane, eller hop i vandet fra 1, 3 og 5 meter vippen. EN | Enjoy 42 metres of pure unadulterated fun on our amazing waterslide in the Swim centre, or you can dive from 1, 3 or even 5 meters height, that is if you dare. DE | Bringen Sie sich in Schwung in der 42 m langen gewundenen Rutschbahn im Schwimmbad, oder springen Sie vom 1, 3 oder 5 m Sprungbrett.

R I B E S VØ M M E B A D Seminarievej 25 DK-6760 Ribe

T +45 75 16 85 35 W ribefritidscenter.dk

DK | Vi har mange forskelige ture og hvis i er en gruppe, hjælper vi gerne med en pakke, som passer jer. Vi har plads til 12 gæster ombord, minimum antal for at gennemføre en tur er 4 personer. EN | We have many different tours and if you are a group, we are happy to help with a package that suits you. We can accommodate 12 guests on board, the minimum number to complete a trip is 4 people. DE | Wir haben viele unterschiedliche Touren und wenn Sie eine Gruppe sind, helfen wir Ihnen gerne mit einem Paket, das zu Ihnen passt. Wir können 12 Gäste an Bord unterbringen, die Mindestanzahl für eine Reise beträgt 4 Personen.

T U R FÆ R G E N M A N D Ø P I G E N Mandø Byvej 7 DK-6760 Ribe

104 | visitribeesbjerg.dk

T +45 51 25 49 12 W bb-mandoe.dk


OPLEVELSER / EXPERIENCES / ERLEBNISSE N AV N Blåvand Zoo (se side 100)

ADRESSE Øster Hedevej 1, DK-6857 Blåvand

TELEFON +45 75 27 91 77

WEB blaavandzoo.dk

Boulder Hulen

Strandby Kirkevej 36, DK-6705 Esbjerg Ø

+45 60 13 13 39

boulderhulen.dk

Bramming Egnsmuseum

Pederstræde 4, DK-6740 Bramming

+45 40 33 49 65

brammingegnsmuseum.dk

Det Gamle Rådhus (se side 49)

Von Støckens Plads, DK-6760 Ribe

+45 76 16 88 10

esbjergkommune.dk

Esbjerg Golfklub (se side 102)

Sønderhedevej 11, DK-6710 Esbjerg V

+45 75 26 92 19

egk.dk

Esbjerg Hovedbibliotek (se side 91)

Nørregade 19, DK-6700 Esbjerg

+45 76 16 20 00

esbjergbibliotek.dk

Esbjerg Havn (se side 68)

Hulvejen 1, DK-6700 Esbjerg

+45 76 12 40 00

portesbjerg.dk

Esbjerg Kunstmuseum (se side 62)

Havnegade 20, DK-6700 Esbjerg

+45 75 13 02 11

eskum.dk

Esbjerg Museum (se side 56)

Torvegade 45, DK-6700 Esbjerg

+45 76 16 39 40

esbjergmuseum.dk

Esbjerg Spa og Wellness (se side 78)

Gl. Vardevej 60, DK-6700 Esbjerg

+45 76 11 42 30

esbjergwellness.dk

Esbjerg Vandtårn (se side 102)

Havnegade 22, DK-6700 Esbjerg

+45 76 16 39 39

sydvestjyskemuseer.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseet (se side 26)

Tarphagevej 2, DK-6710 Esbjerg V

+45 76 12 20 00

Givskud Zoo (se side 101)

Løveparkvej 3, DK-7323 Give

+45 75 73 02 22

givskudzoo.dk

Glad Zoo (se side 99)

Gl. Møllevej 1A, DK-6660 Lintrup

+45 30 5166 99

gladzoo.dk

HEX ! (se side 54)

Sortebrødregade 1, DK-6760 Ribe

+45 76 16 39 80

hexmuseum.dk

Hygum Hjemstavnsgård

Ribevej 74, DK-6630 Rødding

+45 74 84 55 66

hygumhjemstavnsgaard.dk

Jacob A. Riis Museum (se side 52)

Sortebrødregade 1, DK-6760 Ribe

+45 76 16 39 80

jacobariismuseum.dk

Mandøbussen (se side 103)

Okholmvej 5, DK-6760 Ribe

+45 75 44 51 07

mandoebussen.dk

Mandø Kro & Traktorbusser (se side 103)

Mandø Byvej 31, DK-6760 Ribe

+45 61 66 56 75

mandoekro.dk

Mandø Museum

Mandø Byvej 5, DK-6760 Ribe

+45 61 31 95 02

mandoehuset.dk

Musikhuset Esbjerg (se side 66)

Havnegade 18, DK-6700 Esbjerg

+45 76 10 90 00

mhe.dk

Nordisk Film Biografer

Exnersgade 20, DK-6700 Esbjerg

+45 70 13 12 11

nfbio.dk

The Oyster King / Fanø Event (se side 29)

Langelinie 9A, DK-6720 Fanø

+45 28 22 20 74

oyster-king.dk

Ribe Bibliotek (se side 91)

Simon Hansens Vej 1, DK-6760 Ribe

+45 76 16 65 40

esbjergbibliotek.dk

Ribe Domkirke (se side 40)

Torvet, DK-6760 Ribe

+45 24 66 07 37

ribe-domkirke.dk

Ribe Fritidscenter

Sportsvej 8, DK-6760 Ribe

+45 75 42 25 62

ribefritidscenter.dk

Ribe Svømmebad (se side 104)

Seminarievej 25, DK-6760 Ribe

+45 76 16 85 35

ribefritidscenter.dk

Ribe Kunstmuseum (se side 60)

Sct. Nicolaj Gade 10, DK-6760 Ribe

+45 75 42 03 62

ribekunstmuseum.dk

Ribe VikingeCenter (se side 46)

Lustrupvej 4, DK-6760 Ribe

+45 75 41 16 11

ribevikingecenter.dk

Ribes Vikinger (se side 50)

Odins Plads 1, DK-6760 Ribe

+45 76 16 39 60

ribesvikinger.dk

Sct. Catharinæ Kirke (se side 44)

Sct. Catharinæ Plads 4

+45 75 42 05 34

sct-catharinae.dk

Svømmestadion Danmark (se side 79)

Gl. Vardevej 60, DK-6700 Esbjerg

+45 75 45 94 99

svdk.dk

Tirpitz (se side 82)

Tirpitzvej 1, DK-6857 Blåvand

+45 75 22 08 77

vardemuseerne.dk

Turfærgen Mandøpigen (se side 104)

Mandø Byvej 7, DK-6760 Ribe

+45 51 25 49 12

bb-mandoe.dk

Vadehavscentret (se side 12)

Okholmvej 5, V. Vedsted, DK-6760 Ribe

+45 75 44 61 61

vadehavscentret.dk

Wellings Landbymuseum

Mejlbyvej 10, DK-6660 Lintrup

+45 74 85 52 86

wellings.dk

mus.dk

visitribeesbjerg.dk | 105


S M AG S O P L E V E L S E R TAST E E X P E R I E N C E S G E S C H M AC KS E R L E B N I S S E


S M AG S O P L E V E L S E R / TAST E E X P E R I E N C E S / G E S C H M AC KS E R L E B N I S S E

DK | Café Mandøpigen er en fuldt moderne café, smagfuldt indrettet i en tidligere lade, hvor man har bevaret væggenes rå strukturer og synlige loftsbjælker. Køkkenet byder på spændende frokostanretninger, en god kop Barista kaffe og lidt lækkert til den søde tand. EN | Café Mandøpigen is a stylish café, tastefully decorated in a former barn, which has preserved the wall’s raw structures and exposed ceiling beams. The kitchen offers exciting lunches, and a good cup of Barista coffee or tea and a little delicious for the sweet tooth. DE | Das Café Mandøpigen ist geschmackvoll in einer ehemaligen Scheune eingerichtet, wo die rauen Strukturen und sichtbaren Deckenbalken erhalten sind.

CAFÉ MANDØPIGEN Mandø Byvej 7 DK-6760 Ribe

T +45 23 46 94 08 / 75 44 64 34 W bb-mandoe.dk

DK | Køkkenet i den Gamle Arrest byder på servering i vores skønne gårdhave eller i vores hyggelige restaurant til frokost og a la carte. Til frokost serveres lette retter og til aften er der sammensat en 4 retters menu efter årstiden råvarer. I sommermånederne fra kl. 17.30 i gårdhaven, serveres der mad lavet på grill. EN | The kitchen in Den Gamle Arrest offers dining in our lovely courtyard or a nice lunch in our cozy restaurant. DE | Die Küche im Den Gamle Arrest bietet Speisen in unserem schönen Innenhof oder ein schönes Mittagessen in unserem gemütlichen Restaurant.

DEN GAMLE ARREST Torvet 11 DK-6760 Ribe

T +45 75 42 37 00 W dengamlearrest.dk

visitribeesbjerg.dk | 107


S M AG S O P L E V E L S E R / TAST E E X P E R I E N C E S / G E S C H M AC KS E R L E B N I S S E

DK | Spis med udsigt til marsken og Ribe Å midt i Nationalpark Vadehavet. Kammerslusens menukort er inspireret af marskens spisekammer og sammensættes ”med begge ben på jorden”. Tjek åbningstider på vores hjemmeside. EN | Enjoy your meal with a fantastic view over the marsh landscape and Ribe Å, right in the heart of the Wadden Sea National Park. Our menu is inspired by the surrounding marsh with many local specialties. DE | Geniessen Sie Ihr Essen mit einer fantastischen Aussicht über die Marschlandschaft und den Ribe Å (Fluss), mitten im Herzen vom Wattenmeer Nationalpark. Unsere Speisekarte ist inspiriert von der umliegenden Marsch und ihren vielen lokalen Spezialitäten.

KAMMERSLUSEN Kammerslusevej 11 DK-6760 Ribe

T +45 92 44 34 43 W kammerslusen.dk

DK | Vi har en af Ribes otteste beliggenheder, helt ned til Ribe Å, i smukke, gamle Kolviggaard. Her er fokus på den gode madoplevelse, så forvent at blive kræset for mens i nyder den smukke udsigt. Kaffe og lette anretninger kan nydes i det idylliske gamle menighedshus ”Brorsonsminde”. EN | We have one of Ribe’s most beautiful locations, next to Ribe Å, in the beautiful old Kolviggaard. Here the focus is on the good dining experience, so expect to be spoiled while enjoying the beautiful view. Coffee and light meals can be enjoyed in the idyllic old congregation house ”Brorsonsminde”.

KO LV I G B Y BRORSONSMINDE Mellemdammen 13 DK-6760 Ribe

108 | visitribeesbjerg.dk

T +45 75 42 11 01 W kolvig-bybrorsonsminde.dk


S M AG S O P L E V E L S E R / TAST E E X P E R I E N C E S / G E S C H M AC KS E R L E B N I S S E

DK | På Posthuset har vi lidt af det hele. Lige fra den hyggelige familie restaurant Posten, til den mere eksklusive afdeling i Fine Dining og HomeRun til dig, der gerne vil på sportsbar med vennerne. EN | At Posthuset, we have a bit of everything. From the cozy family restaurant Posten, to the exclusive restaurant of Fine Dining and then HomeRun for you who want to go to a sports bar with your friends. DE | Bei der Posthuset haben wir ein bisschen von alles. Vom gemütliche Familienrestaurant Posten, bis zum exklusive Fine Dining und HomeRun Sportsbar für dich und deine Freunde.

POSTHUSET Torvet 20, 2. sal DK-6700 Esbjerg

T +45 69 13 60 13 W posthuset.dk

DK | Blot 50 m fra Domkirken ligger Restaurant og hotel Backhaus. Varieret à la carte menukort til meget rimelige priser. EN | Only 50 metres from the Cathedral and Town Square lies Restaurant and hotel Backhaus. Varied and very reasonably priced à la carte menu. DE | Nur 50 m von Dom und Markt platz entfernt liegt das Restaurant und hotel Backhaus. Abwechslungsreiche à la carte-Auswahl zu günstigen Preisen.

R E S TA U R A N T O G H O T E L B AC K H A U S Grydergade 12 DK-6760 Ribe

T +4541 82 37 27 W backhaus-ribe.dk

visitribeesbjerg.dk | 109


S M AG S O P L E V E L S E R / TAST E E X P E R I E N C E S / G E S C H M AC KS E R L E B N I S S E

DK | På Hotel Dagmar søger vores dygtige køkkenchef og øvrige medarbejdere i køkkenet hele tiden nye gastronomiske udfordringer til stor glæde for vores mange trofaste gæster. EN | At Hotel Dagmar, our talented head chef and kitchen staff is always looking for new challenges in the gastronomic world, this to great joy for our many guests. DE | Um unsere Lieben Gäste zu Freuen, Suchen unser talentiertes Koch Team - Immer neue gastronomische Herausforderungen.

R E S TA U R A N T DAG M A R Torvet 1 DK-6760 Ribe

T +45 75 42 00 33 W hoteldagmar.dk

DK | Restaurant Flammen er mere end bare en restaurantkæde. Flammen er en families ønske om at skabe et hyggeligt sted for alle, med noget for enhver smag og hvor man på god sønderjysk manér bliver richte godt sat (rigsdansk: rigtig godt mæt), uden at det har kostet en bondegård. EN | Restaurant Flammen is more than just a restaurant chain. Restaurant Flammen is the realisation of a family’s dream to create a place with hygge for all and with something to suit everyone’s taste in food. A place inspired by its South Jutlandic roots and tradition for providing great tasting meals that are both lling and inexpensive.

R E S TA U R A N T F L A M M E N E S B J E R G Exnersgade 20 DK-6700 Esbjerg

110 | visitribeesbjerg.dk

T +45 35 26 63 76 W restaurant- ammen.dk


S M AG S O P L E V E L S E R / TAST E E X P E R I E N C E S / G E S C H M AC KS E R L E B N I S S E

DK | Midt på den maleriske Skibbro ligger vor restaurant i en 400 år gammel, fredet bygning. Her er mulighed for overnatning, klik ind og se vores hyggelige værelser. Åbningstider i køkkenet 12.00-16.00 17.00-21.00. Åbningstider i restauranten 11.00 - 22.00

R E S TA U R A N T S Æ L H U N D E N Skibbroen 13 DK-6760 Ribe

T +45 75 42 09 46 W saelhunden.dk

DK | Hyggelig restaurant/café og hotel med lækker mad til familievenlige priser. Vi tilbyder ferielejlighed - op til 7 personer. Lækre hotelværelser med eget toilet og bad, samt terrasse. Lejrskoleophold. Fester. Samlet pakke - overfart med Mandøbussen, guidet tur på Mandø og spisning på Restaurant Vadehavet. EN | A nice restaurant / cafe and hotel with delicious food at family friendly prices. We offer apartment - up to 7 people. Hotel rooms with terrace, Toilet and bath. School camp stays. Parties.

H O T E L & R E S TA U R A N T VA D E H AV E T Vestervej 1 DK-6760 Ribe

T +45 75 44 51 07 / +45 75 44 53 54 W restaurantvadehavetmandoe.dk

visitribeesbjerg.dk | 111


S M AG S O P L E V E L S E R / TAST E E X P E R I E N C E S / G E S C H M AC KS E R L E B N I S S E N AV N Café Danmark

ADRESSE Vesterhavsgade 37, DK-6700 Esbjerg

TELEFON +40 24 65 06

WEB cafe-danmark.dk

Café Guldægget

Kongensgade 102, DK-6700 Esbjerg

+45 79 30 67 00

cafeguldaegget.dk

Café Guldægget

Torvet 16, DK-6700 Esbjerg

+45 79 30 67 00

cafeguldaegget.dk

Café Mandøpigen (se side 107)

Mandø Byvej 7, DK-6760 Ribe

+45 75 44 64 34

bb-mandoe.dk

Café Quedens Gaard

Overdammen 10, DK-6760 Ribe

+45 75 41 10 50

quedensgaard.dk

Den Gamle Arrest (se side 107)

Torvet 11, DK-6760 Ribe

+45 75 42 37 00

dengamlearrest.dk

Dronning Louise

Torvet 19, DK-6700 Esbjerg

+45 75 13 13 44

dr-louise.dk

Gelato di Natura

Kongensgade 9, DK-6700 Esbjerg

+45 41 33 01 41

gelatodenatura.dk

Homerun - Gastro Sportsbar

Torvet 20, 2. sal, DK-6700 Esbjerg

+45 69 13 60 13

posthuset.dk

Hotel Ribe

Sønderportsgade 22, DK-6760 Ribe

+45 75 04 66

hotelribe.dk

Hotel & Restaurant Vadehavet (se side 110)

Vestervej 1, DK-6760 Ribe

+45 75 44 51 07

restaurantvadehavetmandoe.dk

Jernved Mejeri

Jernvedvej 242, DK-6771 Gredstedbro

+45 75 43 53 11

jernvedmejeri.dk

Kammerslusen (se side 108)

Kammerslusevej 11, DK-6760 Ribe

+45 92 44 34 43

kammerslusen.dk

Kolvig by Brorsonsminde (se side 108)

Mellemdammen 13, DK-6760 Ribe

+45 41 82 37 27

kolvig-bybrorsonsminde.dk

Mamma’s Pizzaria

Kongensgade 9b, DK-6700 Esbjerg

+45 88 44 55 40

mammas.dk

Mandø Kro

Mandø Byvej 31, DK-6760 Ribe

+45 61 66 56 75

mandoekro.dk

Pompei Bageri

Saltgade 7, DK-6760 Ribe

+45 75 42 01 05

pompei.dk

Porsborgs Gastro Bar

Torvet 3, DK-6760 Ribe

+45 71 74 78 84

porsborgs.dk

Posthuset (se side 109)

Torvet 20, 2. sal, DK-6700 Esbjerg

+45 69 13 60 13

posthuset.dk

Rankin Park

Skolegade 43, DK-6700 Esbjerg

+4575 10 10 70

rankinpark.dk

Restaurant Backhaus (se side 109)

Grydergade 12, DK-6760 Ribe

+45 75 42 11 01

backhaus-ribe.dk

Restaurant Dagmar (se side 110)

Torvet 1, DK-6760 Ribe

+45 75 42 00 33

hoteldagmar.dk

Restaurant Flammen (se side 110)

Exnersgade 20, DK-6700 Esbjerg

+45 35 26 63 76

restaurant- ammen.dk

Restaurant Kunsten

Havnegade 18, DK-6700 Esbjerg

+45 76 10 90 00

mhe.dk

Restaurant Loftet

Torvet 20, 2. sal, DK-6700 Esbjerg

+45 69 13 60 13

posthuset.dk

Restaurant Sælhunden (se side 111)

Skibbroen 13, DK-6760 Ribe

+45 75 42 09 46

saelhunden.dk

Ribe Bryghus (se side 75)

Seminarievej 16B, DK-6760 Ribe

+45 40 43 17 12

ribebryghus.dk

Ristorante Kim Anto

Kongensgade 111, DK-6700 Esbjerg

+45 75 13 83 93

kimanto.dk

Sct. Peder Café

Sct. Peders Gade 5, DK-6760 Ribe

+45 76 16 83 25

sct-peder.esbjergkommune.dk

Sydvesten

Fiskerihavnsgade 6, DK-6700 Esbjerg

+45 75 12 82 88

sydvesten.dk

Temper Chokolade (se side 74)

Saltgade 2, DK-6760 Ribe

+45 42 30 56 58

temperchokolade.com

Vægterkælderen

Torvet 1, DK-6760 Ribe

+45 75 42 00 33

hoteldagmar.dk

112 | visitribeesbjerg.dk


I N D KØ B / S H O P P I N G / V E R K AU F N AV N Artizan (se side 76)

ADRESSE Nederdammen 35, DK-6760 Ribe

TELEFON +45 75 42 42 83

WEB artizan.dk

Bagagerumsmarkeder ved EFI Hallerne

Sportsvej 15, DK-6705 Esbjerg Ø

+45 28 34 48 78

bagagerumsmarkeder.dk

Bo Bendixen

Torvet 18, DK-6760 Ribe

+45 75 41 09 99

bobendixen.dk

BROEN Shopping (se side 80)

Exnersgade 20, DK-6700 Esbjerg

+45 53 85 07 50

broenshopping.dk

Esbjerg City (se side 70)

Torvet 16, 1. sal, DK-6700 Esbjerg

+45 75 13 65 00

esbjergcity.dk

Esbjerggarn

Kirkegade 10, DK-6700 Esbjerg

+45 20 63 74 13

esbjerggarn.com

Frelsens Hær

Ravnevej 2, DK-6705 Esbjerg Ø

+45 75 14 24 22

frelsenshaer.dk

Guldager Antik

Guldagervej 78, DK-6710 Esbjerg V

+45 21 22 88 26

FB: Guldager Antik

Just Ask

Torvegade 31, DK-6700 Esbjerg

+45 76 12 11 88

justask.as

Made in Ribe

Skolegade 2, DK-6760 Ribe

+45 28 81 37 35

madeinribe.dk

Ribe Glas og Galleri (se side 77)

Torvet 17, DK-6760 Ribe

+45 51 34 28 55

ribeglas.dk

Ribe Handel (se side 73)

Seminarievej 1, DK-6760 Ribe

+45 75 42 11 00

ribehandel.dk

Ribes Broderi og Garn

Dagmarsgade 4, DK-6760 Ribe

+45 75 42 16 75

ribesbroderioggarn.dk

Sct. Peder Butik

Sct. Peders Gade 5, DK-6760 Ribe

+45 76 16 83 25

sct-peder.esbjergkommune.dk

Sten Børsting

Gravsgade 34, DK-6760 Ribe

+45 75 42 38 64

stenborsting.dk

T R A N S P O RT / T R A N S P O RTAT I O N / T R A N S P O RT N AV N Darum Busser (busudlejning)

ADRESSE Alsædvej 23, DK-6740 Bramming

TELEFON +45 75 17 90 56

WEB darumbusser.dk

Fri Bikeshop Esbjerg (cykeludlejning)

Storegade 36, DK-6700 Esbjerg

+45 75 12 49 43

fribikeshop.dk

Fri Bikeshop Fanø (cykeludlejning)

Mellemgaden 12, DK-6720 Nordby

+45 75 16 24 60

fribikeshop.dk

One2move (biludlejning)

Kvaglundvej 90, DK-6705 Esbjerg Ø

+45 70 20 88 04

one2movebiludlejning.dk

PJ Cykeludlejning

Hjertingvej 21, DK-6700 Esbjerg

+45 75 45 62 33

pjbolig.dk

visitribeesbjerg.dk | 113


OV E R N AT N I N G AC C O M M O DAT I O N UNTERKUNFT


OV E R N AT N I N G / AC C O M M O DAT I O N / U N T E R K U N F T

DK | Danhostel Esbjerg ligger unikt placeret midt blandt byens mange sportsaktiviteter som svømning, ishockey, håndbold, fodbold, tennis, atletik, badminton, curling, cricket, tness og motionsløb. EN | Danhostel Esbjerg is located next to Svømmestadion Denmark and in the centre of the area housing the city’s sports activities swimming, ice hockey, handball, tennis, badminton, curling, cricket, tness, jogging, football, athletics. DE | Danhostel Esbjerg liegt ganz nahe an Svømmestadion Danmark und vielen anderen Sport Plätzen unserer Stadt: Eishockey, Handball, Tennis, Badminton, Curling, Cricket, Fussball, Atletik, Fitness und Jogging.

Gl. Vardevej 80 DK-6700 Esbjerg

T +45 75 12 42 58 W danhostelesbjerg.dk

DK | 40 værelser i forskellige priskategorier med eget bad og toilet og mulig tilkøb af en lækker morgenbuffet med bl.a. hjemmebagt brød, Vadehavste og hjemmelavet økologisk luksusmysli. Gratis Wi-Fi. Vi er Ribes eneste miljømærkede overnatnings- og spisested. Cykeludlejning. EN | We offer rooms for 1-5 persons with private shower and toilet. The hostel is the only ecolabeled accommodation in Ribe. Free Wi-Fi. Breakfast buffet with specialties - several homemade. Bike rental. DE | Das Hostel verfügt über 40 Zimmer für 1-5 Personen. Alle Zimmer haben eigenes Bad und Toilette. Die einzige anerkannte Umwelt-LabelUnterkunft in Ribe. Kostenloser Wi-Fi. Frühstück mit verschiedenen Spezialitäten - einige davon hausgemacht. Fahrradvermietung.

DA N H O S T E L R I B E Sct. Peders Gade 16 DK-6760 Ribe

T +45 75 42 06 20 W danhostel-ribe.dk

visitribeesbjerg.dk | 115


OV E R N AT N I N G / AC C O M M O DAT I O N / U N T E R K U N F T

DK | Ferietid og Fanø går perfekt sammen - som sol på en sommerdag. Der er intet så dejligt som at holde ferie på en ø, og når denne ø hedder Fanø, så er I sikret den bedste ferieoplevelse overhovedet. Vi står klar med de bedste feriehuse, som I kan booke året rundt. DE | Urlaubszeit und Fanø passen einfach perfekt zusammen - wie Sommertage und Sonnenschein. Nichts ist so schön wie Urlaub auf einer Insel und wenn diese Insel auch noch Fanø heißt, sind Ihnen Urlaubserlebnisse der Extraklasse garantiert. Wir halten die schönsten Ferienhäuser für Sie bereit, die Sie das ganze Jahr über buchen können.

Langelinie 9 B DK-6720 Fanø

T +45 75 16 36 99 W danibo.dk

DK | Bo på Danmarks ældste hotel - midt på Domkirkepladsen i Danmarks ældste by. Hotellet tilbyder 48 charmerende og individuelt indrettede værelser, to restauranter med hver sin stil og atmosfære. EN | Stay at Denmark’s oldest hotel in the middle of the square in Denmark’s oldest town. The hotel offers 48 charming and individually furnished rooms, two restaurants each with its own style and atmosphere. DE | Übernachten Sie in das älteste Hotel Dänemarks mitten auf dem Dom Platz in die älteste Stadt Dänemarks. Das Hotel bietet 48 Gemütliche und Einzigartige Zimmer, zwei verschiedenen Restaurant mit einzigartigen Atmospheren.

H O T E L DAG M A R Torvet 1 DK-6760 Ribe

116 | visitribeesbjerg.dk

T +45 75 42 00 33 W hoteldagmar.dk


OV E R N AT N I N G / AC C O M M O DAT I O N / U N T E R K U N F T

DK | Ribe Byferie ligger som ”en by i byen”, på grænsen mellem den gamle bydel og Nationalpark Vadehavet. Kvalitet og design er sat i højsædet og de 94 ferieboliger er alle smagfuldt og funktionelt indrettet. EN | Ribe Byferie Resort is like a town within a town, and is situated on the boundary between Ribe old town and the Wadden Sea National Park. Quality and design have pride of place throughout the holiday centre, and the 94 holiday apartments are all tastefully furnished. DE | Das Feriencenter Ribe Byferie Resort ist eine ”Stadt in der Stadt“ an der Grenze zwischen der Altstadt und Nationalpark Wattenmeer. Qualität und Design genießen höchsten Stellenwert. Die 94 Ferienwohnungen sind geschmackvoll und funktionsgerecht eingerichtet.

RIB E BYFERIE RESORT Damvej 34 DK-6760 Ribe

- - - - - - - - - - -

T +45 79 88 79 88 W ribe-byferie.dk

Camping og Quickstop. Glamping og telt. Feriehytter og Penthouse. 1,5 km til Ribe centrum. Opvarmet swimmingpool (1/6-31/8). Børneaktivitetsprogram. Legepladser og dyrehus. 5 stjernede servicefaciliteter. Grupper og familietræf. Festsal til 180 personer. Service, kvalitet og rengøring i særklasse.

- - - - - - - - - - -

Camping and Quickstop. Glamping and tents. Holiday cabins and Penthouse. 1,5 km from Ribe centre. Heated swimmingpool (1/6-31/8). Activity program for kids. Playgrounds and animal house. 5 star service facilities. Groups/family gatherings. Community hall for 180 pers. Outstanding service, quality and cleaning.

RIBE CAMPING Farupvej 2 DK-6760 Ribe

T +45 75 41 07 77 W ribecamping.dk

visitribeesbjerg.dk | 117


OV E R N AT N I N G / AC C O M M O DAT I O N / U N T E R K U N F T

DK | Lige over for Ribe Domkirke ligger byens gamle arrest. I Den Gamle Arrest er de gamle fangeceller indrettet til dobbeltværelser med rustikt og enkelt interiør. Desuden restaurant og gårdhave med udsigt til storkereden på Det Gamle Rådhus. EN | The Old Jailhouse in Ribe is just opposite the cathedral. The former prison cells have been converted into charming, simply furnished double bedrooms. Restaurant and a courtyard overlooking the storks’ nest. DE | Direkt gegenüber dem Ribe Dom liegt das alte Gefängnis der Stadt. Die ehemaligen Gefängniszellen sind einfach und rustikal als Doppelzimmer eingerichtet.

DEN GAMLE ARREST Torvet 11 DK-6760 Ribe

T +45 75 42 37 00 W dengamlearrest.dk

DK | ECH Park er smukt beliggende i grønne omgivelser ved park, søer og kun 2 km fra Esbjerg centrum. Hotellet er ideelt til små og større grupper, der vil bo centralt og opleve Unescos vilde Vadehavsnatur.

E C H PA R K Stormgade 200 DK-6700 Esbjerg

T +45 88 82 16 00 W ech.dk

DK | Esbjerg Camping er en ung topmoderne campingplads, med alle tænkelige faciliteter for både børn og voksne. Vi lægger stor vægt på, at hele familien får en god oplevelse.

ESBJERG CAMPING Gudenåvej 20 DK-6710 Esbjerg V

118 | visitribeesbjerg.dk

T +45 75 15 88 22 W esbjergcamping.dk


OV E R N AT N I N G / AC C O M M O DAT I O N / U N T E R K U N F T

DK | Kun 9 km fra Esbjerg centrum - smukt beliggende ved Vadehavet helt ned til børnevenlig strand. Godt udgangspunkt for aktiviteter som golf, windsur ng, et besøg i Legoland og dejlige vandreture.

HJERTING BADEHOTEL Strandpromenaden 1 DK-6710 Esbjerg V

T +45 75 11 70 00 W hjertingbadehotel.dk

DK | Det nye Britannia er et godt udgangspunkt når du vil bo i centrum af Esbjerg med udsigt over byens torv. Hotellet har gourmet restaurant, cafe/loungebar, tness og møde- og selskabslokaler.

H O T E L B R I TA N N I A Torvegade 24 DK-6700 Esbjerg

T +45 75 13 01 11 W britannia.dk

DK | Hotellet ligger i hjertet af Esbjerg, tæt på banegård, masser af shopping muligheder, musikhuset og gode spisesteder. Cabinn - All you need to sleep.

HOTEL CABINN ESBJERG Skolegade 14 DK-6700 Esbjerg

T +45 75 18 16 00 W cabinn.com

DK | Overnat med udsigt til marsken og Ribe Å midt i Nationalpark Vadehavet. På Kammerslusen bestemmer du helt selv tempoet. Med en forfriskning i hånden, kan du nyde aftensolen, når den går ned bag hav og dige.

KAMMERSLUSEN Kammerslusevej 11 DK-6760 Ribe

T +45 92 44 34 43 W kammerslusen.dk

visitribeesbjerg.dk | 119


DK | Vores værelser er komfortable og velindrettede med moderne faciliteter og fri Wi-Fi. I vores restaurant forkæler vores dygtige kokke dig med veltilberedte og tidssvarende retter.

S C A N D I C O LY M P I C E S B J E R G Strandbygade 3 DK-6700 Esbjerg

T +45 75 18 11 88 W scandichotels.dk/olympic

DK | Storkesøen er smukt anlagt i et stort kuperet område med tre skesøer samt en børnesø - et oplagt feriested for skere og dem, der blot ønsker at nyde de smukke omgivelser.

S T O R K E S Ø E N R I B E F I S K E - O G FA M I L I E PA R K Haulundvej 164 DK-6760 Ribe

T +45 75 41 04 11 W ribe-storkesoen.dk

OV E R N AT N I N G / AC C O M M O DAT I O N / U N T E R K U N F T N AV N Danhostel Esbjerg (se side 115)

ADRESSE Gl. Vardevej 80, DK-6700 Esbjerg

TELEFON +45 75 12 42 58

WEB danhostelesbjerg.dk

Danhostel Ribe (se side 115)

Sct. Peders Gade 16, DK-6760 Ribe

+45 75 42 06 20

danhostel-ribe.dk

Danibo-Fanø Sommerhusudlejning (se side 116) Langelinie 9B, DK-6720 Fanø

+45 75 16 36 99

danibo.dk

Darum Camping

Alsædvej 24, DK-6740 Bramming

+45 75 17 91 16

darumcamping.dk

Den Gamle Arrest (se side 118)

Torvet 11, DK-6760 Ribe

+45 75 42 37 00

dengamlearrest.dk

ECH Park (se side 118)

Stormgade 200, DK-6700 Esbjerg

+45 88 82 16 00

ech.dk

Esbjerg Camping (se side 118)

Gudenåvej 20, DK-6710 Esbjerg V

+45 75 15 88 22

esbjergcamping.dk

Gredstedbro Hotel

Vestergade 2, DK-6771 Gredstedbro

+45 75 43 10 88

gredstedbro-hotel.dk

Holme Å Camping

Torpet 6, DK-6682 Hovborg

+45 75 39 67 77

holmeaacamping.dk

Hjerting Badehotel (se side 119)

Strandpromenaden 1, DK-6710 Esbjerg V

+45 75 11 70 00

hjertingbadehotel.dk

Hotel Backhaus

Grydergade 12, DK-6760 Ribe

+45 75 42 11 01

backhaus-ribe.dk

Hotel Britannia (se side 119)

Torvegade 24, DK-6700 Esbjerg

+45 75 13 01 11

britannia.dk

Hotel CabInn Esbjerg (se side 119)

Skolegade 14, DK-6700 Esbjerg

+45 75 18 16 00

cabinn.com

Hotel Dagmar (se side 116)

Torvet 1, DK-6760 Ribe

+45 75 42 00 33

hoteldagmar.dk

Hotel Ribe

Sønderportsgade 22, DK-6760 Ribe

+45 75 42 04 66

hotelribe.dk

Kammerslusen (se side 119)

Kammerslusevej 11, DK-6760 Ribe

+45 92 44 34 43

kammerslusen.dk

Mandø Camping

Mandø Byvej 1, DK-6760 Ribe

+45 75 44 51 02

mandoebrugs.dk

120 | visitribeesbjerg.dk


OV E R N AT N I N G / AC C O M M O DAT I O N / U N T E R K U N F T N AV N Hotel & Restaurant Vadehavet

ADRESSE Vestervej 1, DK-6760 Ribe

TELEFON +45 75 44 51 07

WEB restaurantvadehavetmandoe.dk

Ribe Byferie Resort (se side 117)

Damvej 34, DK-6760 Ribe

+45 79 88 79 88

ribe-byferie.dk

Ribe Camping (se side 117)

Farupvej 2, DK-6760 Ribe

+45 75 41 07 77

ribecamping.dk

Scandic Olympic Esbjerg (se side 120)

Strandbygade 3, DK-6700 Esbjerg

+45 75 18 11 88

scandichotels.dk/olympic

Sjelborg Camping

Sjelborg Strandvej 11, DK- 6710 Esbjerg V

+45 75 11 54 32

sjelborg.dk

Storkesøen Fiske og Familiepark (se side 121)

Haulundvej 164, DK-6760 Ribe

+45 75 41 04 11

ribe-storkesoen.dk

B&B Mandø

Mandø Byvej 7, DK-6760 Ribe

+45 75 44 64 34

bb-mandoe.dk

B&B Marsken

Tanderup Digevej 18, DK-6760 Ribe

+45 75 42 18 70

bbmarsken.dk

Den Gamle Købmandsgaard

Hundegade 25, DK-6760 Ribe

+45 30 20 67 06

bedandbreakfast-ribe.dk

Drivvejens B&B

Jedsted Klostervej 30, DK-6760 Ribe

+45 75 17 12 30

visitribe.nu

Eleonoras

Vester Vedsted Vej 127, DK-6760 Ribe

+45 26 36 67 60

eleonoras.dk

Gørdinglund Herregård

Hessellundvej 5, DK-6690 Gørding

+45 29 60 07 63

gordinglund.dk

Hasse Christensen

Torvet 18 A, DK-6760 Ribe

+45 21 20 21 21

bb-ribe.dk

Høloftet B&B

Hjerting Landevej 28, DK-6710 Esbjerg V

+45 20 76 67 37

hoeloftetbb.dk

B&B Kapellangaarden v/Eva Nathan

Præstegade 15, DK-6760 Ribe

+45 24 46 35 34

ribe-kapellangaarden.dk

Lene Schmidt og Jørn Møllgaard

Damvej 2, DK-6760 Ribe

+45 21 73 08 05

roominribe.dk

Rebslagerhuset

Grydergade 6, DK-6760 Ribe

+45 20 57 76 22

RIBO Bed & Breakfast

Giørtz Plads 3, DK-6760 Ribe

+45 69 13 53 93

ribobandb.dk

Rådhus Conditoriet

Hundegade 2, DK-6760 Ribe

+45 75 42 01 50

raadhus-conditoriet.dk

Sweet Home Bed & Breakfast

Danmarksgade 13, DK-6700 Esbjerg

+45 26 25 81 39

sweethome13.dk

B E D & B R E A K FAST

F E R I E H U S E O G L E J L I G H E D E R / A PA RT M E N T S / W O H N U N G E N Dorthe Juhl Lassen Mylin

Nygårdstoft, Kærbølvej 6, DK-6760 Ribe

+45 75 42 44 57

bedandbreakfastribe.dk

Feriehus i Ribe

Grønnegade 27 B, DK-6760 Ribe

+45 21 68 69 11

iversenribe.dk

Lustrup Farmhouse

Strengevej 49, DK-6760 Ribe

+45 21 99 28 05

lustrupfarmhouse.dk

B&K Peder Dovn Slippe

Peder Dovns Slippe 10, DK-6760 Ribe

+45 61 35 69 93

pederdovnslippe.dk

PJ Feriehusudlejning

Hjertingvej 21, DK-6700 Esbjerg

+45 75 45 62 33

pjbolig.dk

Rejsby Ferieboliger

Kogsvej 33, DK-6780 Skærbæk

+45 21 76 34 51

rejsby-ferieboliger-bb.dk

Ribe Sønderport

Sønderportsgade 39, DK-6760 Ribe

+45 51 22 90 36

Signe Søndergaard

Puggaardsgade 26, DK-6760 Ribe

+45 75 42 23 10

123hjemmeside.dk/hortensiahuset1

StayinRibe v/Nefer Andrup

Gravsgade 47, DK-6760 Ribe

+45 41 31 51 69

stayinribe.dk visitribeesbjerg.dk | 121


DA N M A R KS M E ST N AT U R L I G E M Ø D E ST E D MEET & MORE ARR ANGERER MØDER OG KO N F E R E N C E R V E D VA D E H AV E T DK | Om I ønsker et arrangement i den hyggelige gamle middelalderby Ribe, en ø-oplevelse med smuk og utæmmet natur, eller en konference i Esbjerg, Danmarks EnergiMetropol, afhænger naturligvis af formålet med jeres arrangement. Fælles for dem alle er muligheden for spektakulære oplevelser ved Vadehavskysten. Her går himmel og hav i ét, og tidevandet bestemmer. Nationalpark Vadehavet er noget helt særligt, hvor Vadehavet er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Her kan man opleve sælsafari, plukke friske østers fra havbunden og drikke champagne til eller opleve naturfænomenet ”sort sol”, når en million stære danser ballet på himlen. Store oplevelser, som dit møde eller din konference også vil blive husket for. Naturoplevelserne kan suppleres med musiske eller kulturelle events, kulinariske smagsoplevelser, golf, wellness eller anden forkælelse. Vi trækker på en lang række dygtige møde- og konferenceaktører i området og hjælper gerne med at nde de helt rigtige partnere til jeres arrangement. EN | Are you thinking about hosting your event in the charming medieval town of Ribe ? Or perhaps you are planning a mindful experience in the wild nature on one of the small islands ? Or do you consider organising your next conference in Esbjerg, Denmark’s energy metropole ? Regardless of your choice, the coast of the Wadden Sea offers plenty of spectacular experiences. Here the sky and the sea become one, and the tide is in charge. There is nothing quite like it, the breathtaking nature of the Wadden Sea National Park, the Wadden Sea is included on the UNESCO World Heritage List. Here you can go on a seal safari, pluck fresh oysters from the seabed and drink champagne, or experience the phenomenon ”Black Sun” when a million starlings dance the ballet in the sky. Unique experiences that your meeting or conference will be remembered for. On top of these nature experiences, there are plenty of options for adding music or cultural events, culinary experiences, golf, wellness, or other recreational activities. We have a close and longstanding collaboration with many talented meeting and conference suppliers in the area and will happily help you nd the right partners for your event. 122 | meetandmore.dk


meetandmore.dk | 123


Must See T O R V E T 3 · 6 76 0 R I B E · T E L + 45 7 5 42 1 5 0 0 T O U R I S T@ B U S I N E S S E S B J E R G . C O M · W W W.V I S I T R I B E E S B J E R G . D K

Profile for VisitRibeEsbjerg

RIBE & ESBJERG by the Wadden Sea  

En ferieguide for Ribe og Esbjerg der fortæller om områdets attraktioner, byerne og den helt unikke natur, tæt på vadehavet.

RIBE & ESBJERG by the Wadden Sea  

En ferieguide for Ribe og Esbjerg der fortæller om områdets attraktioner, byerne og den helt unikke natur, tæt på vadehavet.

Profile for visitribe
Advertisement