Page 1

Mostenire Pentru Viitor MUZEUL DE SPEOLOGIE ,,EMIL RACOVIȚĂ”

LE MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE „EMIL RACOVITA” Cluj-Napoca 2020, Capitală Culturală Europeană - oraș candidat Cluj-Napoca 2020, Capitale Culturelle Européenne – ville candidate


Scurtă biografie Courte biographie Emil Racoviță s-a născut la 15 noiembrie 1868 la lași, într-o familie ale cărei rădăcini sunt întipărite adânc în memoria Moldovei, un anume loan Racoviță (? - 1688) fiind la originea ramurii de voievozi racovițești. Fiul acestuia, Mihai Vodă Racoviță, a fost așezat de trei ori în scaunul Moldovei și de două ori în cel al Munteniei (sec. XVIII), fiind pomenit în cronicile timpului pentru că ,,. . .domnea țara cu suflet bun și la judecată foarte cu dreptate și nimănui nu-i era proptită ușa”. Emil Racovita est né le 15 novembre 1868 à Iasi, dans une famille dont l’origine met son empreinte d’une manière unique sur la mémoire de la Moldavie, un certain Ioan Racovita (?-1688) étant à l’origine d’un rameau des voïvodes – les Racovitas. Son fils, le Voïvode Mihai Racovita, a monté trois fois sur le trône de la Moldavie et deux fois sur celui de la Valachie (XVIIIème siècle), étant mentionné dans les chroniques de l’époque parce qu’il “…régnait avec l’âme et jugeait avec la raison et personne ne trouvait la porte fermée.”


Emil Racoviță

Copilăria o petrece la Șorănești, la hotarul dintre județele lași și Vaslui, avându-| ca învățător pe Ion Creangă. Urmează studiile liceale la Institutele Unite din lași. La dorința tatălui său, se înscrie la Facultatea de Drept din Paris, dar urmându-și propria vocație urmează în paralel și cursurile Facultății de Științe Naturale de la Sorbona. În anul 1896 își finalizează studiile de doctorat în Științe Naturale, tot la Sorbona, fiind ales ca naturalist al expediției antarctice belgiene conduse de Adrien de Gerlache. S-a stins din viață la vârsta de 79 de ani, în 19 noiembrie 1947, fiind unul dintre cei mai renumiți savanți pe care România i-a dat istoriei și culturii universale.


Il a passée son enfance à Soranesti, à la frontière des départements de Iasi et Vaslui, et il a eu comme instituteur Ion Creanga, l’un des plus connus écrivains roumains. Il a continué ses études de lycée aus “Instituts Unis” de Iasi. Suivant le désir de son père, il s’est inscrit à la Faculté de Droit de Paris, mais, en tenant compte de sa propre vocation, il a suivi en paralléle les cours de la Faculté des Sciences Naturelles de Sorbonne. En 1896 il a fini ses cours de doctorat en Sciences Naturelles à Sorbonne, faisant partie, en tant que naturaliste, de l’équipe de l’expédition antarctique belge conduite par Adrien de Gerlache. Il a décédé à l’âge de 79 ans, le 19 novembre 1947, étant l’un des plus renommés savants que la Roumanie eut offerts à l’histoire et à la culture universelle.

Emil Racoviță


Explorator antarctic Explorateur antarctique Emil Racoviță a fost naturalistul expediției antarctice „Belgica” (1897-1899) , alcătuind o colecție care însuma 1200 de piese zoologice și 400 de piese botanice strânse din Patagonia, de pe țărmurile Antarcticii și din sondajele oceanice efectuate pe tot parcursul expediției. Documentația fotografică a fost ilustrată prin 200 de clișee. Emil Racovita a fait partie en qualité de naturaliste de l’expédition antarctique “Belgica” (1897-1899), et il a collectionné 1200 pièces zoologiques et 400 pièces botaniques originaires de la Patagonie, des bords de l’Antarctique et des recherches océaniques réalisées au cours de l’expédition. La documentation photo a été illustrée par 200 clichés.

Vasul „Belgica” - fotografiat de Emil Racoviță La navire à voiles “Belgica”, photo prise par Emil Racovita


Notițe grafice despre studiul cetaceelor Cétacés – desseins de Racovita

A studiat cu precădere balenele australe (Cetacee), pinguinii și focile. A fost unul dintre inițiatorii etologiei (studiul comportamentului animalelor), aplicând această metodă originală în cercetările realizate asupra Cetaceelor. Studiile sale despre aceste mamifere extraordinare sunt considerate și astăzi studii de referință pentru cercetători. „Belgica” a fost prima expediție de cercetare științifică a Polului Sud (Antarctica), care a beneficiat de Cele mai noi descoperiri ale tehnicii acelor timpuri: microscopul ,,Zeiss”, aparatul de fotografiat „Lihnof ” pe care le regăsiți în muzeul nostru.


Il a étudié spécialement les baleines australes (les cétacés), les pingouins et les phoques. Il a été l’un des initiateurs de l’éthologie (l’étude du comportement des animaux), en utilisant cette méthode originale pour les recherches sur les cétacés. Ses études sur ces mammifères extraordinaires sont considérées comme des études de référence pour les scientifiques. La “Belgica” a été la première expédition de recherche scientifique du Pole Sud (l’Antarctique), qui eut bénéficié des dernières découvertes de la technique de l’époque: le microscope “Zeiss”, l’appareil photo “Lihnof”, que vous pouvez retrouver dans notre musée.

Microscopul ,,Zeiss-Racoviță Le microscope “Zeiss-Racovita”


Biospeolog și profesor universitar Biospéléologue et professeur universitaire La întoarcerea din expediția antarctică a fost numit membru al Comisiei ,,Belgica”, subdirector al Laboratorului Arago de la Banyuls-sur-Mer și director al Revistei de zoologie experimentală din Franța. Și-a continuat studiile despre fauna marină în apele Mediteranei. În vara anului 1904 a descoperit în peștera Cueva del Drach din Insula Mallorca un crustaceu - specie necunoscută până atunci zoologilor - adaptată la mediul apei dulci din peșteră, pe care l-a botezat Typhlocirolana moraguesi. Micul crustaceu s-a născut ca specie din strămoși oceanici, viețuitoare în apele sărate ale mării. Urmând mecanismele complexe ale evoluției, s-a adaptat unui nou mediu - cavernicol. Au retour de l’expédition antarctique il a été nommé membre de la Commission “Belgica”, adjoint du directeur du Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer (le 1er novembre 1900), directeur de la Revue de zoologie expérimentale de France. Il a continué ses études sur la faune marine de la Méditerranée. Pendant l’été de 1904 il a découvert à l’intérieur de la cave Cueva del Drach de l’Ïle Mallorca un crustacé – espèce inconnu à l’époque aux zoologues – adapté à l’environnement de l’eau douce de la cave, qu’il a baptisé Typhlocirolana moraguesi. Le petit crustacé est né en tant qu’espèce des ancêtres océaniques, des vivants des eaux salées. En suivant les mécanismes complexes de l’évolution, il s’est adapté à un nouvel environnement – celui cavernicole.


Pornind de la această descoperire, în anul 1907 a publicat ,,Eseu asupra problemelor biospeologice” - actul de naștere al unei noi ramuri știinifice, Biospeologia. În același timp a inițiat un vast program de cercetare științifică a domeniului subteran, intitulat ,,Biospeologica”. À partir de cette découverte, en 1907 il a publié „Essai sur les problèmes biospéléologiques” – l’acte de naissance d’une nouvelle branche scientifique, la Biospéléologie. En même temps il a initié un programme vaste de recherche scientifique du domaine souterrain intitulé „Biospéléologica”.

Stalactite din peștera Ghețarul de la Scărișoara, al treilea ca mărime din Europa – declarat primul monument al naturii din România ca o încununare a eforturilor depuse de Racoviță în sprijinul protecției naturii din țara noastră. Des stalactites de la cave “Le Glacier de Scarisoara”, la troisième en grandeur de l’Europe – déclarée monument de la nature de Roumanie en tant que couronnement des efforts de Racovita pour la protection de la nature dans notre pays


e

În anul 1920 s-a reîntors în tară, la Cluj, unde a înființat primul institut de speologie din lume. Apogeul carierei sale științifice a fost reprezentat de elaborarea unei teorii originale privind evoluția. Rezultatele programului biospeologic au fost excepționale: 1200 de peșteri explorate în Europa și Africa, o colecție numărând 50.000 de exemplare ale faunei cavernicole, 66 de studii științifice însumând cca 6000 de pagini. A fost director al Institutului de Speologie din Cluj (19201947), senator din partea Universității din Cluj (1922-1926), rector al Universității din Cluj (1929-1930), președinte al Academiei Române (1926-1929). Emil Racoviță a fost inițiatorul primelor legi de protecție a naturii din România, s-a preocupat de situația precară a moților, dar și de turism, prin fondarea societății ,,Frăția Munteană”. En 1902 il est revenu dans notre pays, à Cluj, où il a mis les bases du premier institut de spéléologie du monde. L’apogée de sa carrière scientifique est représenté par l’élaboration d’une théorie origenelle sur l’évolution. Les résultats du programme biospéléologique ont été exceptionells: 1200 caves explorées en Europe et en Afrique, une collection qui compte 50.000 exemplaires de la faune cavernicole, 66 études scientifiques qui comptent environ 6000 pages. Il a été le directeur de l’Institut de Spéléologie de Cluj (19201947), sénateur de la part de l’Université de Cluj (1922-1926), recteur de l’Université de Cluj (1929-1930), président de l’Académie Roumaine (1926-1929). Emil Racovita a été l’initiateur des premières lois sur la protection de l’environnement de la Roumanie, il s’est préoccupé de la situation précaire des habitants des Monts Apuseni (“moti”), mais aussi du tourisme – c’est lui qui a fondé la société „La Fraternité Montagnarde”.


Scurt istoric al muzeului Historique du musée

Muzeul de Speologie ,,Emil Racoviță” este singurul muzeu din România dedicat memoriei savantului Emil Racoviță și știintei peșterii. A fost înființat în anul 1998, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca. Muzeul a fost amenajat în fosta închisoare medievală a Orașului Cluj (sec. XIV-XIX) și adăpostește ,,Colecția Emil Racoviță”, cu numeroase exponate valoroase. Le Musée de Spéléologie “Emil Racovita” est le seul musée de Roumanie dédié à la mémoire du savant Emil Racovita et à la science des caves. Il a été créé en 1998, conformément à la Décision du Conseil local de Cluj-Napoca. Le musée a été aménagé à l’intérieur de l’ancienne prison de la ville de Cluj (du XIVème au XIXème siècle) et héberge la Collection “Emil Racovita”, avec des nombreux exposés de valeur.


Primăria municipiului Cluj-Napoca Muzeul de Speologie Strada Moților, nr. 3, Cluj-Napoca ,,Emil Racoviță” Telefon: 0264 452 244 Piața Unirii nr. 25 bis Fax: 0264 450 090 Acces din str. Sextil Pușcariu nr. 8 E-mail: office@visitcluj.ro TeI.: + 40 (0)264 430 601 www.primariaclujnapoca.ro Orar: marți-vineri 12-16 www.visitcluj.ro muzeuspeo@ primariaclujnapoca.ro Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro

Legendă fotografii: imaginile au fost realizate în în cadrul Muzeului de Speologie „Emil Racoviță” Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA Primăria municipiului Cluj-Napoca, Ianuarie 2012 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca

Muzeul de Speologie Cluj-Napoca (ro-fr)  

Muzeul de Speologie Cluj-Napoca (ro-fr)

Muzeul de Speologie Cluj-Napoca (ro-fr)  

Muzeul de Speologie Cluj-Napoca (ro-fr)

Advertisement