Page 1

Mostenire Pentru Viitor MUZEUL DE SPEOLOGIE ,,EMIL RACOVIȚĂ”

THE SPELEOLOGY MUSEUM ,,EMIL RACOVIȚĂ” Cluj-Napoca 2020, Capitală Culturală Europeană - oraș candidat Cluj-Napoca 2020, European Capital of Culture - Candidate city


Scurtă biografie Biographical references Emil Racoviță s-a născut la 15 noiembrie 1868 la lași, într-o familie ale cărei rădăcini sunt întipărite adânc în memoria Moldovei, un anume loan Racoviță (? - 1688) fiind la originea ramurii de voievozi racovițești. Fiul acestuia, Mihai Vodă Racoviță, a fost așezat de trei ori în scaunul Moldovei și de două ori în cel al Munteniei (sec. XVIII), fiind pomenit în cronicile timpului pentru că ,,. . .domnea țara cu suflet bun și la judecată foarte cu dreptate și nimănui nu-i era proptită ușa”. Emil Racoviță was born in lași, November the 15th 1868, being part of a family with deep roots in the Moldavian history, a certain loan Racoviță (?-1688) being the one to found the Racoviță waiwode dynasty. His son, Mihai Vodă Racoviță, was three times king of Moldavia and twice king of Muntenia (18th century), being mentioned in the chronicals of the time because ,,he ruled the country with a good heart and while he was judging he was fair and his door was open to anyone in need”.


Emil Racoviță

Copilăria o petrece la Șorănești, la hotarul dintre județele lași și Vaslui, avându-| ca învățător pe Ion Creangă. Urmează studiile liceale la Institutele Unite din lași. La dorința tatălui său, se înscrie la Facultatea de Drept din Paris, dar urmându-și propria vocație urmează în paralel și cursurile Facultății de Științe Naturale de la Sorbona. În anul 1896 își finalizează studiile de doctorat în Științe Naturale, tot la Sorbona, fiind ales ca naturalist al expediției antarctice belgiene conduse de Adrien de Gerlache. S-a stins din viață la vârsta de 79 de ani, în 19 noiembrie 1947, fiind unul dintre cei mai renumiți savanți pe care România i-a dat istoriei și culturii universale.


He spent his childhood in Șorănești, at the border between lași and Vaslui Counties, his teacher being Ion Creangă, one of the famous Romanian writers. He went to high school at the ,,United Institutes” in lași. According to his father’s wish, he followed the Law School in Paris, but in the same time, according to his own vocation, he also followed the courses of the Faculty of Natural Sciences in Sorbonne. In 1896, he got the PHD in Natural Sciences in Sorbonne, being chosen as naturalist of the Belgian Antarctic Expedition led by Adrien de Gerlache. He died in 1947, November the 19th, at the age of 79, being one of the most important scientists that Romania gave to the universal history and culture.

Emil Racoviță


Explorator antarctic Antarctic Explorer Emil Racoviță a fost naturalistul expediției antarctice „Belgica” (1897-1899) , alcătuind o colecție care însuma 1200 de piese zoologice și 400 de piese botanice strânse din Patagonia, de pe țărmurile Antarcticii și din sondajele oceanice efectuate pe tot parcursul expediției. Documentația fotografică a fost ilustrată prin 200 de clișee. Emil Racoviță was the naturalist of the Antarctic Expedition ,,Belgica” (1897-1899), gathering a collection comprising 1200 zoological pieces and over 400 botanical pieces collected from Patagonia, from Antarctica shores and from oceanic exploration made during the expedition. The photografic documentation has been illustrated through 200 snapshots.

Vasul „Belgica” - fotografiat de Emil Racoviță Belgica ship - picture took by Emil Racoviță


Notițe grafice despre studiul cetaceelor Drafts on cetaceans study

A studiat cu precădere balenele australe (Cetacee), pinguinii și focile. A fost unul dintre inițiatorii etologiei (studiul comportamentului animalelor), aplicând această metodă originală în cercetările realizate asupra Cetaceelor. Studiile sale despre aceste mamifere extraordinare sunt considerate și astăzi studii de referință pentru cercetători. „Belgica” a fost prima expediție de cercetare științifică a Polului Sud (Antarctica), care a beneficiat de Cele mai noi descoperiri ale tehnicii acelor timpuri: microscopul ,,Zeiss”, aparatul de fotografiat „Lihnof ” pe care le regăsiți în muzeul nostru.


He mostly studied the austral whales (cetaceans), the penguins and the seals. He was one of the ethology innitiators (the study of animals behaviour), applying this original method in his research on the cetaceans. His studies on this extraordinary mammals are still considered reference studies for researchers. ,,Belgica” was the first Antarctic Expedition to use the latest technologies of that time, such as the ,,Zeiss” microscope and the ,,Lihnof’ camera, that one can find in our museum.

Microscopul ,,Zeiss-Racoviță “Zeiss-Racoviță” microscope


Biospeolog și profesor universitar Biospeleologist and university professor La întoarcerea din expediția antarctică a fost numit membru al Comisiei ,,Belgica”, subdirector al Laboratorului Arago de la Banyuls-sur-Mer și director al Revistei de zoologie experimentală din Franța. Și-a continuat studiile despre fauna marină în apele Mediteranei. În vara anului 1904 a descoperit în peștera Cueva del Drach din Insula Mallorca un crustaceu - specie necunoscută până atunci zoologilor - adaptată la mediul apei dulci din peșteră, pe care l-a botezat Typhlocirolana moraguesi. Micul crustaceu s-a născut ca specie din strămoși oceanici, viețuitoare în apele sărate ale mării. Urmând mecanismele complexe ale evoluției, s-a adaptat unui nou mediu - cavernicol. Following his returning from the Antartic Expedition, Racoviță was appointed member of the “Belgica” Commission, vice head of the Arago Laboratories of Banyuls-sur-Mer (November 1st 1900), and head of the Experimental Zoological Magazine from France. He continued his studies on marine fauna in the Mediterranean Sea. In the summer of 1904 he discovered in the cave of Cueva del Drach from Mallorca Island a crustacean - an unknown species for the zoologists at that time - perfectly adapted to the sweet cave waters and he named it Typhlocirolana moraguesi. The little crustacean was born as a species from ocean ancestors, creatures of the salted waters of the seas. Following the complex mechanisms of the evolution, it has adapted itself to a new environment - the cave environment.


Pornind de la această descoperire, în anul 1907 a publicat ,,Eseu asupra problemelor biospeologice” - actul de naștere al unei noi ramuri știinifice, Biospeologia. În același timp a inițiat un vast program de cercetare științifică a domeniului subteran, intitulat ,,Biospeologica”. Starting from this discovery, in 1907 he published “Essay on biospeleological issues” - the birthcertificate of a new scientifical branch, the biospeleology. Meanwhile he initiated a vast program of scientifical research of the underground field, called “Biospeleology’.

Stalactite din peștera Ghețarul de la Scărișoara, al treilea ca mărime din Europa – declarat primul monument al naturii din România ca o încununare a eforturilor depuse de Racoviță în sprijinul protecției naturii din țara noastră. Stalactites from The Glaciar cave of Scărișoara, the third largest in Europe - declared the first nature monument of Romania, rewarding the efforts of Emil Racoviță in supporting the environmental protection in Romania


În anul 1920 s-a reîntors în tară, la Cluj, unde a înființat primul institut de speologie din lume. Apogeul carierei sale științifice a fost reprezentat de elaborarea unei teorii originale privind evoluția. Rezultatele programului biospeologic au fost excepționale: 1200 de peșteri explorate în Europa și Africa, o colecție numărând 50.000 de exemplare ale faunei cavernicole, 66 de studii științifice însumând cca 6000 de pagini. A fost director al Institutului de Speologie din Cluj (19201947), senator din partea Universității din Cluj (1922-1926), rector al Universității din Cluj (1929-1930), președinte al Academiei Române (1926-1929). Emil Racoviță a fost inițiatorul primelor legi de protecție a naturii din România, s-a preocupat de situația precară a moților, dar și de turism, prin fondarea societății ,,Frăția Munteană”. In 1920 he came to Cluj, where he founded the first spelelogy institute in the world. The apogee of his scientifical career was represented by his new theory regarding the evolution. The results of the biospeleological program were remarcable: 1200 caves explored in Europe and Africa, a collection counting 50.000 exhibits of cave fauna, 666 scientific studies of about 6000 pages. He was director of the Speleology Institute from Cluj (1920-1947), senator on behalf of Cluj University (1922-1926), rector of Cluj Univeristy (1929-1930), president of Romanian Accademy (1926-1929). Emil Racoviță was the innitiator of the first laws on environment protection and he was also concerned with the precarious situation of the inhabitants of villages in Apuseni Mountains (Moți), but also with tourism, being the one to found ,,The Mountain Fellowship” Society.


Scurt istoric al muzeului Historical references

Muzeul de Speologie ,,Emil Racoviță” este singurul muzeu din România dedicat memoriei savantului Emil Racoviță și știintei peșterii. A fost înființat în anul 1998, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca. Muzeul a fost amenajat în fosta închisoare medievală a Orașului Cluj (sec. XIV-XIX) și adăpostește ,,Colecția Emil Racoviță”, cu numeroase exponate valoroase. The Speleology Museum ,,Emil Racoviță is the only museum in Romania dedicated to the memory of the scientist Emil Racoviță and to the science of caves. It was open in 1998 following a decision of ClujNapoca City Council. The museum is located in the old medieval prison of Cluj City (14th-19th century) and it comprise many valuable exhibits.


Primăria municipiului Cluj-Napoca Muzeul de Speologie Strada Moților, nr. 3, Cluj-Napoca ,,Emil Racoviță” Telefon: 0264 452 244 Piața Unirii nr. 25 bis Fax: 0264 450 090 Acces din str. Sextil Pușcariu nr. 8 E-mail: office@visitcluj.ro TeI.: + 40 (0)264 430 601 www.primariaclujnapoca.ro Orar: marți-vineri 12-16 www.visitcluj.ro muzeuspeo@ primariaclujnapoca.ro Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro

Legendă fotografii: imaginile au fost realizate în în cadrul Muzeului de Speologie „Emil Racoviță” Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA Primăria municipiului Cluj-Napoca, Ianuarie 2012 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca

Muzeul de Speologie Cluj-Napoca (ro-eng)  

Muzeul de Speologie Cluj-Napoca (ro-eng)

Muzeul de Speologie Cluj-Napoca (ro-eng)  

Muzeul de Speologie Cluj-Napoca (ro-eng)

Advertisement