Un aller simple pour la vie active prezentacja projektu

Page 1


Bułgaria

Francja

Polska

Włochy


• • •

Lycée d'Enseignement Général Technologique Professionnel Clos Maire, Beaune, Francja Profesionalna Gimnaziya PO Ikonomika, Blagoevgrad, Bułgaria Istituto Tecnico Commerciale Statale - Vincenzo Arangio Ruiz, Rzym, Włochy Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu, PolskaProjekt ma przygotować nas, uczniów do wzięcia odpowiedzialności za własne czyny oraz nasz własny rozwój osobisty i zawodowy. Zaangażowanie się w realizację kolejnych zadań pomoże nam prawidłowo odpowiedzieć na pytania dotyczące kluczowej dla nas fazy - wkraczania w świat pracy i w świat dorosłych.


W czasach kryzysu ekonomicznego, my, młodzi ludzie często jesteśmy zagrożeni ryzykiem związanym z różnymi zjawiskami społecznymi, a przejście ze świata szkoły do świata pracy może okazać się niezwykle trudne. Często brakuje nam elastyczności funkcjonalnej, a wielu młodych ludzi po ukończeniu szkoły ma realne trudności w dostosowaniu się do rynku pracy.


Aby lepiej zwalczać te zagrożenia i aby lepiej i z większym sukcesem wejść do świata pracy, zadnia w ramach projektu będą skierowane na:

1. 2.

3.

4.

5.

6.

Wspieranie nauczycieli w sukcesach zawodowych. Zachęcenie nas do rozwijania kompetencji zawodowych, poprzez promowanie i wdrożenie w przedsiębiorczość. Rozwijanie cech, które są ważną częścią życia zawodowego, tj: pewność siebie, poczucie odpowiedzialności i organizacji, autonomii, umiejętność pracy w zespole, przywództwo, podejmowanie inicjatyw, solidarność, kreatywność, motywacja, determinacja i zaradność. Pokazanie roli nauczycieli i rodziców jako ważnej części w drodze przygotowań do przyszłej pracy. Otwarcie nas na świat zawodowy i rodzinny oraz przyzwyczajenie nas do brania odpowiedzialności za siebie. Doskonalenie kompetencji językowych i stosowania nowoczesnych technologii przez uczniów i nauczycieli.


• • • •

Każda ze szkół partnerskich skupi się na jednym jednym kierunku kształcenia, w naszej szkole będzie to technik hotelarstwa. Głównym produktem projektu będzie stworzenie w każdej ze szkół partnerskich mini przedsiębiorstwa, funkcjonującego w Internecie, i tak: Szkoła z Francji: koordynator projektu. Stworzy mini- przedsiębiorstwo "Jeux de Main" i grę "Morpion 3D" oraz wielojęzyczny słownik terminologii zawodowej. Szkoła z Bułgarii: stworzy stronę internetową projektu, mini-firmę "Wirtualny dom rachunkowości" oraz pakiet dokumentów i oprogramowania niezbędnego do utworzenia spółki.

Szkoła z Włoch: stworzy mini-firmę "Wirtualna Agencja Reklamowa" oraz wirtualne broszury partnerstwa. Szkoła z Polski: stworzy mini-firmę “Europejski Hotel Wirtualny” i stronę internetową hotelu


Ponadto:

• • • • • •

Uczniowie wezmą udział w warsztatach autoprezentacji, a następnie w nagraniu rozmów kwalifikacyjnych z udziałem rodziców- przedsiębiorców. Każdy uczeń biorący udział w projekcie będzie prowadził blog oraz wypełniał dziennik pokładowy projektu, którymi będą się wymieniać z uczniami z innych krajów partnerskich podczas wizyt roboczych. Do działań projektowych włączymy również organizację imprez ogólnoszkolnych w celu zaangażowania całej społeczności szkoły. Na stronie internetowej projektu powstanie forum internetowe, na którym będzie można podzielić się doświadczeniami, wrażenia i wynikami wspólnych prac. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac naszego projektu na stronie internetowej oraz promować w mediach. Na koniec projektu zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca projekt.


W naszej szkole projekt będzie realizowany w ramach przedmiotów zawodowych z zakresu hotelarstwa, w ramach przedsiębiorczości i języka francuskiego przy wsparciu przedmiotów informatycznych oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych. Koordynatorem projektu jest Pani Wioletta Sosnowska, a nauczycielami realizującymi projekt: Pani Lucyna Kultys, Pani Dorota Girs – Downar, Pan Radosław Sobieraj i Pani Małgorzata Grześkowiak

Projekt trwa od 1.09.2012 do 31.08.2014


Klaudia Skrzypczak Paulina Malinowska Klaudia Mazur Daria Trofimowicz (i pewnie ktoś jeszcze do nas dołączy :) )

Prezentację przygotowała w/w grupa liderów pod kierunkiem Pani Wioletty Sosnowskiej

. ZSTH, Żagań, wrzesień 2012


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.