Vinexpress januari 2021

Page 1

Wijkkrant, 19de jaargang, januari 2021

05 Transitievisie Warmte

07 Bushalte teruggeplaatst

12 Bezorgen tijdens lockdown

14 Mastenbroek verlicht

Veiligheidsbeleving zet waardering onder druk

Stadshagenaren nog steeds behoorlijk tevreden over hun wijk Door Bert Kunnen Stadshagenaren geven hun wijk een ruime 7. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Buurtvoor-Buurtonderzoek naar de wijze waarop bewoners het leven in Zwolle ervaren. Ruim 10.000 Zwollenaren gaven in 2020 hun mening over aspecten als leefbaarheid, veiligheid, fysieke omgeving en sociaal. Uit het onderzoek kunnen conclusies worden getrokken over de stad en de wijk als geheel, maar ook op buurtniveau. Er zijn tussen de meningen van bewoners in de vijf buurten uit Stadshagen weinig verschillen te bespeuren. Meest opvallende uitkomst is de beleving van de buurt Breecamp, waar vooral onveiligheidsgevoelens zorgen voor een minder positief oordeel. Diverse incidenten hebben op heel Stadshagen een meer negatieve veiligheidsbeleving veroorzaakt. Vinexpress dook in de cijfers en noteerde opvallende bijzonderheden op wijk- en buurtniveau. Gemiddeld Het gemiddelde cijfer dat de Zwollenaar aan zijn stad gaf, is een 7,9 (2018: 8,0).

Dat is een hoge waardering in vergelijking met veel middelgrote steden. Het is fijn wonen en werken in Zwolle en de bereik-

Stadshagen scoort bij de bewoners een 7,4

Maak kennis met dé compacte en slimme Coneco-waterontharder! Lees het artikel in deze krant. Marco van Eijk - T 06 417 412 07

www.oak-waterontharders.nl

baarheid is gunstig. De 7,4 (2018: 7,5) voor Stadshagen haalt het dus niet bij het Zwolse cijfer. Het ligt op het gemiddelde van de scores van de diverse wijken. Er zijn uitschieters naar boven: Spoolde 8,8, Buitengebied-Zuid: 8,7, maar ook naar beneden: Dieze-Oost scoorde een 6,0 en de Indische Buurt kwam niet verder dan een 6,1. De onderlinge saamhorigheid onder Stadshagenaren is minder dan in Zwolle als geheel en ook minder dan in wijken die al een langere geschiedenis kennen. De betrokkenheid bij de wijk is daardoor ook lager dan elders. Vooruitgang Veel bewoners ervaren dat de wijk vooruitgaat. De woningbouw heeft op hen een positieve uitstraling, maar ook zien zij verbeteringen in de wegen en paden, de openbare ruimte en verbeterde voorzieningen als de uitbreiding van het winkelcentrum en het nieuwe station Stadshagen. Maar er zijn ook bewoners die vinden dat de wijk achteruit is gegaan, zeker in de laatste jaren, waardoor het vertrouwen in de buurt een knauw heeft gekregen. Foto Hans van Eerbeek

Zij ervaren met name een toename van criminaliteit, zoals schietpartijen en autobranden. Dat leeft breed in de wijk, ondanks dat deze incidenten zich vooral in één buurt concentreerden. De waardering voor het door de gemeente betrekken van bewoners bij veranderingen in de buurt is fors toegenomen. Fiets Stadshagenaren tonen zich erg tevreden met de fietsvoorzieningen. De waardering hiervoor is gunstiger dan in alle andere wijken. Dat geldt ook voor de kwaliteit van wegen en paden, de luchtkwaliteit en de aantrekkelijkheid van de woningen. Horeca, straatmeubilair en hondenuitlaatplekken worden in de wijk node gemist. De waardering voor de aanwezige winkels, de groenvoorzieningen en de straatverlichting scoren minder dan in 2018. De wijk kent ook bijzondere zegeningen ten opzichte van Zwolle als geheel: het inkomen ligt er hoger, de taal wordt beter beheerst, de sociale voorzieningen zijn beter en er is meer betaald werk.

Vervolg op pagina 02 ALLE MERKEN AUTO’S IN DE PRIVATE LEASE

TOYOTA YARIS Private Lease Achteruitrijcamera Airconditioning VOOR

Autobedrijf

Bert Wieten

€286,- p/mnd*


Vervolg van pagina 01

Stadshagenaren nog steeds behoorlijk tevreden over hun wijk De uitkomsten van het buurtonderzoek zijn te herleiden tot buurtniveau. In onderstaande kaders zijn enkele bijzondere aspecten van de buurten van Stadshagen weergegeven. Enkele personen die veel met Stadshagen te maken hebben, geven kort commentaar op de uitkomsten op wijkniveau. Voor De Tippe, Mastenbroek, Stadsbroek en Breezicht geldt dat in deze buurten een te gering aantal bewoners aan het onderzoek heeft meegedaan en deze hierom buiten beschouwing zijn gelaten.

Frankhuis (6644 inwoners) In deze buurt aan het Zwarte Water zetten bewoners zich meer dan gemiddeld in voor hun buurt. Er is de laatste jaren meer saamhorigheid ontstaan, de leefbaarheid is er verbeterd en bewonerstoezicht is door buurtpreventie toegenomen. Er wordt minder overlast ervaren, de buurt ging qua woningen vooruit: de woningen in Frankhuis worden populairder. De fysieke voorzieningen zijn vooruitgegaan en de tevredenheid over de gemeente is toegenomen. Men ervaart ook hier achteruitgang door criminaliteit, schietincidenten, autobranden en overlast gevende hangjongeren. Al met al steeg het waarderingscijfer voor deze buurt van 7,3 (2012) naar 7,6.

Milligen (7002 inwoners) Milligen is de buurt met de meeste inwoners, die ten opzichte van 2018 nauwelijks van mening over de buurt zijn veranderd. De ervaren en verwachte achteruitgang van de buurt is in de afgelopen twee jaar aanmerkelijk gestegen. Criminaliteit en overlast van hangjongeren scoren ook hier hoog. De buurt spreekt duidelijk uit dat men ook niet verwacht dat de gemeente aandacht aan de buurt zal gaan geven. Mensen die een positieve verwachting hebben, geven

vooral aan dat de nieuwbouw, de renovaties van woningen en de uitbreiding van winkels verbetering zullen geven. Sociaal gezien is het oordeel van de Milligers positiever: de gezondheid scoort beter, de betrokkenheid van bewoners bij de buurt is toegenomen en er wordt meer aandacht besteed aan sociale contacten. Milligen scoort bij zijn bewoners een 7,4, hetzelfde als in 2012.

Alrik van den Berg, wijkagent Stadshagen:

Gerdo van den Burg, voorzitter Wijkstichting Stadshagen Totaal: ‘Leefbaarheid en sociale cohesie zijn aspecten die iedereen belangrijk vindt, maar die nog niet heel goed scoren. Een betere wereld begint bij jezelf, dus wat doe JIJ om dit te verbeteren?’

‘Het buurtonderzoek was in het voorjaar, toen wij nog volop achter de schermen bezig waren. Na enkele aanhoudingen is de rust in de buurt weergekeerd. Hierdoor is het vertrouwen in de politie hopelijk teruggewonnen.’

Breecamp (2245 inwoners) De buurt Breecamp nadert zijn voltooiing. Het is de kleinste buurt maar met meer dan gemiddelde zorgen. Men kreeg het hier flink voor zijn kiezen met enkele geweldsmisdrijven en vooral dat zet de toon voor een duidelijk meer negatieve beoordeling dan in andere buurten. Ten opzichte van 2018 is er in Breecamp een

verdrievoudiging opgetreden van onveiligheidsgevoelens. Ook ervaart de buurt meer onderlinge spanningen, is de saamhorigheid afgenomen en is de kwaliteit van de openbare ruimte achteruitgegaan. De verhuisgeneigdheid is groot. Wie nog wat verder terugkijkt, ziet wel dat ten opzichte van 2016 de inzet van bewoners

Mart Oude Egbrink, raadslid PvdA, wijkbewoner: Het is belangrijk dat de politie optreedt tegen toegenomen (drugs)criminaliteit. Tegelijkertijd is het van belang om de toekomstige criminaliteit te voorkomen. Wij willen meer inzet van opbouw- en buurtwerkers. Zo verminderen we de overlast van hangjongeren en kan worden voorkomen dat sommige jongeren afglijden naar de criminaliteit.’ 1.Mastenbroek

Jolien Elshof, gemeenteraadslid ChristenUnie, wijkbewoner:

2.Breezicht

‘Er worden in de wijk onderlinge spanningen gevoeld en dat baart mij zorgen. Wat mij ook verontrust is dat het vertrouwen in de professionals en de politie daalt. Dat moet echt beter. Wij willen dat je je veilig voelt in jouw huis en in jouw wijk en dat je kinderen veilig buiten kunnen spelen. Daar moet dus volop op worden ingezet en daar blijven we aandacht voor vragen!’

3.Stadsbroek 4.Breecamp 5.Milligen 6.Werkeren 7.Schoonhorst 8. De Tippe 9.Frankhuis

Monique Schuttenbeld, wijkwethouder Stadshagen, wijkbewoner: ‘Het onderzoek is niet alleen een belevingsonderzoek. We combineren beleving met harde data. Hierdoor krijgen we een goed onderbouwd beeld van hoe het eraan toegaat in de wijken. De combinatie van gegevens gebruiken we om in gesprek met inwoners en partners aandachtspunten voor de komende jaren op te stellen. Hiervoor worden Stadshagenaren uitgenodigd om mee te denken.’

Schoonhorst (4300 inwoners) In Schoonhorst, de oudste buurt van Stadshagen, is de mening van de bewoners over de buurt in de afgelopen jaren niet of nauwelijks veranderd. Sociaal gezien heeft de buurt een verbetering ondergaan: bewoners blijken zich meer in te zetten voor de leefbaarheid en ook de saamhorigheid is toegenomen. Ganzenpoep is hier wel een dingetje, naast te hard rijden, hondenpoep, parkeeroverlast en zwerf-

02

voor de buurt fors is toegenomen. Tevens is de sociaaleconomische positie van buurtbewoners veel beter dan jaren terug. Ook de tevredenheid over sociale voorzieningen ligt fors hoger. De buurtscore komt uit op een 6,6 (2016: 7,1).

afval. Het aandeel bewoners dat vindt dat de gemeente voldoende doet om bewoners te betrekken bij buurtplannen, is ten opzichte van 2018 aanzienlijk toegenomen. De buurt ervaart minder wateroverlast, de straat ziet er beter uit en de sport- en spelvoorzieningen zijn ook vooruitgegaan. Het waarderingscijfer voor Schoonhorst komt uit op 7,3 (2012: 7,1).

Hayat El Mahjoubi, opbouwwerker Stadshagen: ‘Stadshagen doet het over het algemeen goed, met hier en daar wat verbeterpunten. Voor die verbetering is participatie van bewoners belangrijk. Buurten knappen immers op wanneer bewoners meedenken en meedoen in hun leefomgeving en naar elkaar omzien. Waar nodig kan Travers hierbij ondersteunen!’

Werkeren (5292 inwoners) Deze buurt ervaart de afgelopen twee jaar vooral negatieve ontwikkelingen, zoals een verslechtering van de sociale voorzieningen (kinderopvang en winkels), de fietsvoorzieningen, het openbaar vervoer en het straatmeubilair. Het ervaren geweld in deze buurt is flink toegenomen, er is meer vandalisme en men vindt dat de woonomgeving minder goed wordt verzorgd. Werkeren kent hogere scores bij bedreigende voorvallen en vermogensdelicten. De stankoverlast is verergerd en de verkeersveiligheid achteruitgegaan. Maar positieve ontwikkelingen zijn er ook: de wateroverlast is ook hier afgenomen, de luchtkwaliteit is verbeterd en de huizen zijn er populairder geworden. Ook is de bewonersinzet bij buurtpreventie vooruitgegaan. Werkeren scoorde, ondanks veel ervaren verslechteringen, een 7,4 (2018: 7,8).

René Stuij, wijkmanager Stadshagen: ‘Stadshagen krijgt een dikke voldoende, maar dat is nog geen aanleiding om achterover te leunen. Er zijn genoeg vraagstukken die aandacht vragen, met name het versterken van het saamhorigheidsgevoel. Spreek je buren en organiseer eens wat met de straat.’


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Ada van Huffelen, Erica Turmel-Donker, Nettie Roes

Participatief actieonderzoek met ouderen:

Beste wijkgenoten,

Samen Stadshagen gezonder maken

Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Erika van het Hul, Iris Maes, Milou van Rijn Fotografie: Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Yvonne Waslander Opmaakredactie: José Stroo Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail uw straatnaam en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl

Foto Hans van Eerbeek

Afhaalpunten:

Niels en Lisa (beiden rechts op de foto) in overleg met de werkgroep van zes ouderen

De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof,

Door Erica Turmel-Donker

Jumbo en Albert Heijn

Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten, Iris Boersbroek, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van februari 2021: uiterlijk maandag 29 januari 2021.

Tuinonderhoud Tuinaanleg (Sier)bestratingen Schuttingen Beplanting en gazon Vijvers Tuinhuisjes Voor een vrijblijvende offerte en/of afspraak: Zwolle | 06-51472807 info@hoveniersbedrijfrietveld.nl www.hoveniersbedrijfrietveld.nl

Binnenkort start een vragenlijstonderzoek onder ouderen naar hun wensen. Niels Piëst van WijZ Welzijn en Lisa Wilderink, promovenda aan Windesheim, zijn samen met bewoners uit Stadshagen op zoek gegaan naar hoe samen de wijk gezonder gemaakt kan worden. Hiervoor is een werkgroep van ouderen in het leven geroepen die inmiddels al een jaar actief is. ‘Met dit participatief actieonderzoek willen wij ouderen bij het gehele project actief betrekken. Zowel in de voorbereiding, de uitvoer en de evaluatie. Op basis van de uitkomsten uit het onderzoek kunnen wij gerichte acties opzetten voor de ouderen in de wijk,’ leggen Niels en Lisa uit. Groots aanpakken In januari 2020 is het project gestart. Niels: ‘We hebben een groep van zes enthousiaste wijkbewoners gevonden voor de werkgroep. Zij kwamen met het idee om onder ouderen een enquête af te nemen aan de hand van vier thema’s.’ Die thema’s zijn door de werkgroep vooraf bepaald aan de hand van de Leefplekmeter van Pharos*) en zijn: sociale contacten en eenzaamheid, de fysieke leefomgeving, veiligheid en de informatievoorziening rondom welzijn en zorg. Voor onderzoek in de vorm van een enquête is heel bewust gekozen: ‘We willen het groots aanpakken en op deze manier hopen we oudere wijkbewoners te kunnen bereiken.’ Vanuit de doelgroep Lisa is promovendus aan Windesheim bij het lectoraat Gezonde Samenleving en doet onderzoek naar Zwolle Gezonde Stad (ZGS). Dit is een platform van de gemeente Zwolle en andere lokale organisaties, dat samen met inwoners een bijdrage levert aan het aantrekkelijk en gemakkelijk maken van de gezonde keuze voor een gezondere leefstijl. Voor Lisa is dit een mooie opdracht binnen haar promotieonderzoek. ‘Onderzoek doen begint met menselijk contact. Dat is ook wat het voor mij als onderzoeker interessant maakt. De ouderen in onze werkgroep zijn ook erg enthousiast en zagen ondanks de huidige omstandigheden zelf wel oplossingen en mogelijkheden om toch met het project bezig te blijven.’ Bij beleidsvorming is het vaak zo dat dit van bovenaf, vanachter

een bureau, bepaald wordt zonder te weten of het werkt. ‘Wij willen zeker weten dat wat we willen doen, aansluit bij de belevingswereld van de ouderen,’ zegt Lisa. Niels vult aan: ‘Het is belangrijk om te weten waar oudere wijkbewoners behoefte aan hebben. En daar kom je alleen maar achter door ze aan het woord te laten. Als je daarna iets gaat organiseren dan weet je ook dat mensen daar echt op zitten te wachten en dat er ook echt draagvlak voor is.’ Breed uitgezet In Stadshagen wonen zo’n 2300 65-plussers die nog zelfstandig wonen. De werkgroep is benieuwd naar hun mening. ‘Samen hebben we een vragenlijst van 26 vragen opgesteld aan de hand van de vier thema’s. Deze enquête, die we via allerlei kanalen verspreiden, is ook terug te vinden op diverse strategische punten. Denk bijvoorbeeld aan de fysiotherapeuten, het gezondheidshuis, Cultuurhuis, de huisartsenpraktijken. Maar ook kunnen de ouderen in de werkgroep hun eigen netwerk inzetten om de enquête onder de aandacht te brengen.’ De uitkomsten van de vragenlijst dienen ook om te verifiëren of datgene wat al bedacht is door de werkgroep ook aansluit bij de wensen of ideeën van andere ouderen in Stadshagen. Lisa: ‘Daarnaast ben ik als onderzoeker benieuwd naar wat werkt om ouderen in te zetten of te betrekken.’ Als deze manier van onderzoek werkt, dan kan het zijn dat WijZ dit ook in andere Zwolse wijken gaat oppakken. ____________ *) De Leefplekmeter is een tool om een buurt, wijk, dorpskern of ander gebied te beoordelen: de leefplek. De positieve en negatieve punten van een leefplek worden bepaald en de uitkomst laat zien wat er verbeterd moet worden.

Stadshagenaren hebben onlangs hun wijk in een groot Buurtvoorbuurtonderzoek gewaardeerd met een 7,4 - in 2018 was dit een 7,5. Oppervlakkig gezien zou je over een dergelijk minimaal verschil je schouders kunnen ophalen. Maar wie verder in de uitkomsten duikt, ontdekt een rode draad. Er is de laatste tijd het een en ander gebeurd in de wijk, waardoor er meer criminaliteit en overlast wordt ervaren, met name geweld. De waardering voor de politie is afgenomen. Ook de overlast van (hang)jongeren wordt als reden van achteruitgang genoemd. Het aantal Stadshagenaren dat achteruitgang ervaart of verwacht, is groter dan in 2018. Het vertrouwen in de buurt is afgenomen. In de buurt Breecamp, waar vorig jaar diverse incidenten waren, is de zorg over deze achteruitgang het sterkst waarneembaar. De gebeurtenissen hier hebben ook een zorgelijk effect op de waardering in andere buurten. De uitkomsten zijn een signaal richting politie, de gemeente en welzijnsorganisaties. Ze zijn reden voor het achter de oren krabben over de oorzaken en de aanpak ervan. Voordat een, op het eerste oog, door Stadshagenaren ervaren lichte achteruitgang van de wijk een trend wordt. Maar bewoners kunnen ook een belangrijke rol in hun buurt vervullen als het gaat om saamhorigheid en veiligheid. De wijkmanager pakt de handschoen op pagina 6 op en wil met jullie het gesprek aangaan. Gemeenteraadsleden die in Stadshagen wonen, waardeerden de wijk in deze krant afgelopen zomer met een dikke 8 en soms zelfs een 9. Die discrepantie in waardering vraagt ook om een politieke bezinning, want het optimisme van de politici wordt door de Stadshagenaar niet gedeeld. In de verkiezingsprogramma’s van 2018 komt de naam van onze wijk zelden voor. Het is te hopen dat het buurtonderzoek ertoe zal leiden dat in de programma’s van 2022 meer specifieke aandacht voor Stadshagen is terug te vinden. Bert Kunnen, hoofdredacteur

Oproep Bent u een wijkbewoner (65+) in Stadshagen en wilt u de enquête invullen? Stuur dan een e-mail naar teamwest@wijz.nu onder vermelding van Onderzoek Stadshagen. Heeft u geen mail? U kunt ook met uw mobiele telefoon een bericht sturen met uw adres via telefoonnummer 06-10897492. Wij zorgen ervoor dat u een vragenlijst per post krijgt toegestuurd. Heeft u geen mobiele telefoon, dan kunt u bellen met bovengenoemd telefoonnummer om uw adres door te geven.

03


MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM AGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT + Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Fysiotherapie AGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

Groen Doen! door Milou van Rijn

Gewoon de goede dingen doen Door Milou van Rijn Bob de Bouwer zegt het al: Besparen, bewaren, recyclen. Besparen en bewaren is voor bijna iedereen wel duidelijk. Besparen is wat je niet (veel) gebruikt, dat hoef je ook niet (zelf) te hebben. Boeken kun je lenen in de bibliotheek of uit de zwerfboekenkast in plaats van zelf te kopen. Kleding kun je lenen. Gereedschap kan je huren en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Bewaren heeft meer te maken met spullen niet weg willen doen. Je hebt vast net als ik wel ergens in huis een hoekje met spullen. Spullen in de categorie ‘je weet maar nooit’ of ‘jammer om weg te doen’. En als dan toch het moment komt om op te ruimen kun je gaan recyclen. Recyclen, upcyclen en downcyclen - Recyclen is een ander woord voor steeds opnieuw gebruiken. Je kunt het product in dezelfde vorm opnieuw gebruiken. Je geeft het dan door aan iemand anders of brengt het naar de kringloopwinkel. - Bij downcyclen zorg je ervoor dat het product gebruikt wordt als grondstof om er nieuw materiaal van minder waarde

van te maken. Gescheiden inzamelen is dan belangrijk. Hoe beter gescheiden, hoe beter de kwaliteit. Zo wordt van kapot (maar schoon) textiel vulling voor kussens gemaakt. Kranten worden gemaakt van gebruikt papier. En plastic uit de grijze container (pmd staat voor plastic, metaal en drankkarton) wordt omgesmolten tot grondstof voor bloempotten, bermpaaltjes etc.

- Bij upcyclen gebruik je oude producten om er iets heel nieuws van te maken. De up staat voor omhoog. Het nieuwe product heeft meer waarde dan waar je mee begon. Zo kun je van oude spijkerbroeken en T-shirts een unieke tas maken, zie foto. Bijzondere Stadshagenaar Serafina van Damme is hier bijvoorbeeld heel goed in. Je kunt haar volgen op

door Iris Maes

‘Mijn favoriete plek is het hondenlosloopterrein in het Rietpark naast het Twistvlietpad. Het is een mooi, lang pad tussen het riet en biedt de mogelijkheid om een lekker rondje te lopen. Een prachtig stukje natuur middenin de wijk. Je komt er vaak dezelfde mensen en honden tegen, waardoor mens en dier leuke sociale contacten opdoen. Ook dat maakt deze plek voor mij speciaal.’ In de volgende Vinexpress verklapt Anneloes van Kraaij haar favoriete plek in Stadshagen.

Dick met zijn trouwe viervoeter Tjibbe Foto Erica Turmel-Donker

04

Als je het zo bekijkt, is duurzaam doen helemaal niet moeilijk. Besparen, bewaren en slim hergebruiken. En hoe meer we dat doen, des te duurzamer zijn we bezig. Zo maken we Stadshagen samen groener. Dat is duurzaam maar vooral leuk.

Oude materialen worden geupcycled naar een nieuw gebruiksproduct

Mijn Favo-Plekje in Stadshagen Wat is jouw favoriete plek in Stadshagen? We vroegen het dit keer aan Dick Jansen.

Instagram: @serafinaselene.

Foto Erica Turmel-Donker


Gemeenteraad stelt Transitievisie Warmte vast

Wat zijn de gevolgen voor Stadshagen Door Milou van Rijn

In 2050 worden gebouwen in Nederland niet meer met aardgas verwarmd. De overstap naar een aardgasvrije verwarming wordt warmtetransitie genoemd. Op basis van het Nationaal Klimaatakkoord moeten gemeenten uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Zwolle heeft een dergelijke visie al in december 2020 bepaald. In dit artikel ga ik met twee raadsleden in gesprek over wat de inwoners van Stadshagen gaan merken van dit raadsbesluit. Beide raadsleden wonen in Stadshagen en zijn woordvoerder op dit onderwerp. Het zijn Arjan Spaans (CDA) en Mart Oude Egbrink (PvdA). Zo worden de gevolgen van raadsbesluiten in onze wijkkrant zichtbaar.

juist mensen die niet eens bezig (willen) zijn met dit soort onderwerpen. De PvdA is van mening dat het dan ook gaat. Het CDA pleit juist voor een energiecoach per wijk, die in actie komt als bewoners een concrete hulpvraag hebben.

Betaalbaarheid Een haalbare en betaalbare warmtetransitie is een belangrijk uitgangspunt in de Transitievisie. Maar dit kun je op verschil-

de stap te zetten, zolang zij weten dat de lasten betaalbaar zijn en eerlijk worden verdeeld. En zij -meer dan nu- vooraf worden betrokken bij belangrijke besluiten. Samenwerking is het sleutelwoord. Iedereen heeft het recht om er op een betaalbare manier warm bij te kunnen zitten. De verhoging van de energierekening (door de energiebelasting te verhogen, redactie) om duurzame doelen halen kan niet oneindig doorgaan.’ Bewonersinitiatief Ruimte voor initiatief door de samenleving wordt in de visie als een van de onderwerpen benoemd die nog verder uitgewerkt moeten worden. Alle politieke partijen verzochten om bewonersinitiatieven een belangrijke plek te geven bij de wijkuitvoeringsplannen en deze te ondersteunen. Spaans voegt hieraan toe: ‘De taak van de overheid bij dit soort initiatieven is om heldere en haalbare meerjarige doelen vast te stellen, belemmeringen weg te nemen en investeringen aan te jagen.’ Ook voor Oude Egbrink is dit belangrijk, maar hij wil vooral de betaalbaarheid benadrukken. ‘De gemeente heeft beperkte middelen. Het geld zou dus vooral ingezet moeten worden om het zo goed en goedkoop mogelijk te maken. Met als doel dat ook huizen in Stadshagen op een duurzame manier verwarmd worden.’

Arjan Spaans

De Transitievisie Warmte gaat over bestaande woningen: hoe kun je ze warm krijgen als deze niet meer met aardgas kunnen worden verwarmd? Met welke wijken wil de gemeente beginnen en welke oplossing lijkt dan de beste. Als een wijk ‘aan de beurt is’ wordt er samen met de wijk een plan gemaakt. Ook staat in de visie wat je het beste kan doen als jouw wijk nog niet aan bod is. Want wat doe je als je cv-ketel kapot gaat? Of hoe kun je al beginnen zonder dat je daar spijt van krijgt. Waar kan ik terecht met vragen?

zijn ruim 20 jaar oud en vele zijn van jongere datum. ‘Er is voor gekozen om eerst met andere wijken dan Stadshagen te beginnen. Dat vind ik ook logisch,’ zegt Mart Oude Egbrink. ‘Maar dat moeten we dus wel goed uitleggen aan de Stadshagenaren.’ Arjan Spaans geeft aan: ‘In de bestaande bouw blijven de gasnetten nog wel even bestaan. Maar er kunnen wel alvast andere stappen worden gemaakt. Denk daarbij aan betere isolatie, slimme thermostaten, zonnepanalen en hybride cv-ketels.’

Oude nieuwbouwwijk In Stadshagen wordt nog veel gebouwd, tegenwoordig al zonder aardgas. De warmtetransitie gaat juist over de bestaande bouw. De oudste huizen in Stadshagen

Gelijkheid Beide raadsleden vinden het belangrijk hoe je ervoor zorgt dat iedereen hiervan afweet. Niet alleen mensen die de weg naar het energieloket al kennen. Maar

Mart Oude Egbrink

lende manieren uitleggen. Voor de PvdA gaat het dan ook over gelijkheid. Mart: ‘Zwollenaren die ik spreek, geven aan dat ze graag willen weten waar ze aan toe zijn. Het zou gek zijn dat je in de ene wijk voor een warm huis meer geld kwijt bent dan in een andere. Maar wat we vooral niet moeten vergeten, is dat veel Zwollenaren nu al moeite hebben om hun energierekening te betalen. We moeten hen niet opzadelen met te dure systemen, maar juist met hen samen bekijken hoe de energietransitie ook voor hen gaat werken.’ Bij het CDA gaat het naast een eerlijke verdeling ook over samenwerking en de betaalbaarheid van deze warmtetransitie. Arjan: ‘Voor de transitie is een stevig draagvlak erg belangrijk. Zwollenaren en de Zwolse bedrijven zijn bereid

Foto’s Margreeth Kruise

Warmtenetten Tot slot de warmtenetten, de netwerken van leidingen onder de grond, waar warm water doorheen stroomt. Deze lijken voor een groot deel van de woningen een oplossing te kunnen zijn. In Stadshagen is de aanwezige biomassacentrale Breecamp een gevoelig punt. Bewoners krijgen hoge rekeningen, ook als ze de verwarming laag zetten. Dit komt door de hoge vaste kosten. Beide raadsleden geven aan dat de centrale een voorbeeld is van hoe het niet moet. Met het huidige contract tussen gemeente en uitvoerende partij loop je als overheid geen risico, maar -zo blijkt- je hebt ook geen bevoegdheden en invloed meer. De gemeente staat buiten spel en het bedrijf geeft geen inzicht in de kosten. Eerste levensbehoefte ‘Energie is een eerste levensbehoefte en juist daarom is het zo belangrijk dat de warmte geleverd wordt door een organisatie die valt onder de gemeente,’ zegt Mart. ‘Het CDA heeft aangegeven dat dit ‘model’ niet meer wenselijk is voor de basisbehoeften zoals energie en warmte,’ meent Arjan. Maar wat betekent dit voor de bewoners en de centrale. De woningen worden nu al niet meer gestookt op aardgas en zijn daarmee geen onderdeel van de Transitievisie Warmte. Het contract met de centrale loopt over 6 jaar af. Ook is Stadshagen voor transitie voorlopig niet aan de beurt. Maar er gloort een klein sprankje hoop. Spaans: ‘We hebben de wethouder gevraagd om het dossier ‘Breecamp warmtenet’ voortvarend op te pakken. Praat met inwoners en specialisten en stimuleer initiatieven. Reken maar dat dit raadslid uit Stadshagen bovenop dit onderwerp zal zitten!‘ Blijft de vraag open wat er gebeurt als bewoners geen initiatieven ontwikkelen. De centrale krijgt al eerder een grote onderhoudsbeurt. Dat heeft ongetwijfeld gevolgen voor het contract. Misschien moet de gemeente nu al beginnen om samen met bewoners te zoeken naar alternatieven.

05


Stadshagen krijgt een dikke voldoende van wijkbewoners

Waar gaat dit Buurt-voor-Buurt Onderzoek over? ‘De gemeente krijgt met dit onderzoek meer inzicht hoe inwoners denken over onder meer hun buurt of hun woning. Ook onderwerpen als gezondheid en werk komen aan bod, wat ze doen in hun vrije tijd en hoe de contacten in de buurt zijn. Maar het zijn niet alleen belevingscijfers. Ook bijvoorbeeld registraties van de politie en de woningwaarde maken onderdeel uit van het onderzoek.’

dBuurt-voor-Buurt Onderzoek

Wat doet de gemeente met de resultaten uit dit onderzoek? ‘We halen er verbeterpunten uit. We noemen dat ook wel wijkopgaven. Dat zijn niet alleen zaken die niet goed gaan. We willen ook dat wat goed of beter gaat dan twee jaar terug, behouden of verder verbeteren.’

Rapportcijfer Zwolle als geheel

Ervaren ontwikkeling van Zwolle in het afgelopen jaar

25%

7,1 1997

47%

7,0 1999

Vooruit gegaan Achteruit gegaan Gelijk gebleven / geen mening

28%

7,0 2001 7,1 2003 7,1 2005 7,4 2007 7,4 2009 7,5 2011 7,6 2012

Toekomstverwachting van Zwolle

34%

7,8 2014

Zal vooruit gaan Zal achteruit gaan Zal gelijk blijven / geen mening

52%

7,8 2016 14%

8,0 2018 7,9 2020

Een greep uit het onderzoek

Leefbaarheid Rapportcijfer buurt

Meest voorkomende buurtprobleem: te hard rijden

In de Zwolse wijken ligt dit percentage tussen 25% tot 49%.

7,4

2014

7,5

2016

7,5

2018

7,6

2020

7,6

31%

36%

31%

32%

37%

2012

2014

2016

2018

2020

Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt

2012

7,2

2014

7,2

18 %

18 %

17 %

7,3

15 %

18 %

In de Zwolse wijken voelt tussen 4% en 35% zich wel eens onveilig in de eigen buurt.

1

In welke wijk zijn inwoners het meest tevreden over hun kwaliteit van leven?

7,5

2018

7,4

2020

2012

2014

2016

2018

2020

Fysiek Rapportcijfer woonomgeving

2

Rapportcijfer eigen woning

7,4

2012

7,5

2014 2016

7,6

Vrijstaande eengezinswoning

2018

7,6

8,5

8,0 Eengezinswoning (rijtjeswoning, 2-onder-1-kap)

7,6

2020

7,4

Appartement/ flat/ portiekwoning

Sociaal Score sociale samenhang 2012

6,0

2016

6,0

2018

6,0

2020

Percentage inwoners dat matig of sterk eenzaam is

5,9

2014

6,1

Meer weten?

33 % In de Zwolse wijken ligt de score voor samenhang tussen 4,6 en 7,9. leeftijd: 18|25

Ga voor de rapportage van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek naar www.zwolle.nl/bvb2020.

Benieuwd naar jouw buurt of wijk? Ga naar zwolle.nl/bvb2020, daar delen we alle uitkomsten. Je vindt1 er ook antwoord op vragen als:

Veiligheid Rapportcijfer buurt

2016

Wat is er uit dit onderzoek gekomen? ‘Zwollenaren zijn positief over hun stad. Stadshagenaren zijn iets minder tevreden over hun wijk dan twee jaar geleden. Wat opvalt is dat men minder tevreden is over het sociale contact in de buurt. Maar er zijn ook zaken verbeterd zoals de actieve betrokkenheid van inwoners bij ontwikkelingen in hun buurt. Het onderzoek is een momentopname, maar geeft door de jaren heen -we doen dit al 30 jaar- een mooi beeld van hoe wijken en buurten zich ontwikkelen. Dit onderzoek is gehouden eind januari. Een van de onderwerpen in het onderzoek is veiligheid. In die periode waren er schietpartijen en autobranden. Dat zie je terug in de cijfers. Het onderzoek is daarnaast gehouden voor de coronacrisis. Zou het onderzoek nu worden gehouden, dan heeft dat onmiskenbaar gevolgen voor de uitslag van het onderzoek. We nemen de resultaten uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek zeer serieus, maar de ontwikkelingen in de wijk gaan door. We moeten ook oog hebben voor die voortdurende verandering.’

Algemeen

Het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020 is uitgevoerd in januari en februari van 2020, nog voor Corona uitbrak in Nederland. Exact 10.597 inwoners van 18 jaar en ouder vulden de vragenlijst helemaal in. Zij gaven hun mening over veel onderwerpen die in hun buurt of wijk voorkomen. Daardoor krijgt de gemeente Zwolle een goed beeld en kan ze gericht actie ondernemen.

2012

Zwolle

47 %

In welke wijk voelt men zich het minst onveilig in de eigen buurt? 3

In welke wijk is men het meest positief over de voorzieningen in de buurt?

gemiddelde Zwolle 31% 27 %

28 %

26|34

35|49

30 %

29 %

50|64

65|74

Meer data kun je vinden op www.cijfersoverzwolle.nl.

Antwoorden 1: Spoolde 2: Veerallee 3: Binnenstad

De uitkomsten van het tweejaarlijkse onderzoek onder bewoners zijn bekend. Inwoners geven de stad het mooie cijfer 7,9. Stadshagen krijgt van haar wijkbewoners een 7,4. Twee jaar eerder was dat nog een 7,5. Wat houdt dit onderzoek in en wat doet de gemeente met de resultaten uit dit Buurt-voor-Buurt Onderzoek? We vragen het René Stuij, wijkmanager van de wijken Stadshagen, Westenholte en Spoolde voor de gemeente Zwolle.

>74 jaar

Zelf meedoen met onderzoek? Meld je aan voor het Burgerpanel op www.zwolle.nl/burgerpanel en ontvang een paar keer per jaar een uitnodiging.

www.cijfersoverzwolle.nl

Kunt u een voorbeeld geven van een wijkopgave? ‘Uit het vorige onderzoek in 2018 kwam naar voren dat in de buurt Schoonhorst de bewoners minder tevreden waren over de buitenruimte en dat er weinig contact is met buren. Deze buurt is als eerste opgeleverd in Stadshagen, dus je ziet dat daar de tand des tijds al heeft toegeslagen, maar ook dat er weinig groen is. Meer groen is een van de maatregelen tegen onder andere de klimaatgevolgen zoals wateroverlast. We zijn in gesprek gegaan met bewoners en met onze wijkpartner Travers Welzijn. Samen met de bewoners wordt de buurt groener gemaakt. Bewo-

ners hebben geveltuintjes aangelegd en de gemeente werkt aan extra groenvakken. Een medewerker van Travers ging voor de coronamaatregelen elke week de buurt in met een bakfiets met koffie en spelletjes. Een trefpunt niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders die er een praatje houden met elkaar. We zien de resultaten direct terug in het Buurt voor Buurtonderzoek. Bewoners geven aan dat ze meer tevreden zijn over de leefbaarheid in de buurt dan in 2018.’ U noemde veiligheid als een van de wijkopgaven. Hoe kun je dit aanpakken zodat bewoners zich veiliger voelen?

René Stuij

‘Uiteraard ligt hier ook een taak voor de politie. Maar daarmee is het veiligheidsgevoel niet direct terug. Wat mij opvalt is dat er veel bewonersinitiatieven in Breecamp zijn zoals de buurttuin Hof van Breecamp, de inzet van de bewonerscommissie Breecamp en de voetbalvereniging CSV’28 die hun gebouw openzet als buurtkantine. Wij stimuleren dit soort initiatieven. We merken steeds weer dat bewoners er behoefte aan hebben om betrokken te worden bij veranderingen in hun buurt. Daardoor gaan ze zich niet alleen meer verantwoordelijk voelen voor hun buurt, maar ook voor hun medebewoners. Als buren elkaar ontmoeten, leren kennen, voelt men zich meer geborgen en daardoor veiliger.’ Is er nog een thema uit het onderzoek waar u zich zorgen maakt? ‘De wijk bestaat nu voor 17% uit jongeren van 12 tot 18 jaar. Dat is een behoorlijke groep. Ze geven soms overlast, maar ook de reuring die bij buitenspelen hoort. Geluidsoverlast is een van de meest genoemde klachten in het onderzoek. Dat zal nog wel hoger liggen nu men in coronatijd meer thuisblijft. Stadshagen heeft ook een groep ouderen, niet zo groot maar toch nog ruim 2.300. Hoe zorgen we er voor dat alle groepen prettig blijven wonen in Stadshagen, maar vooral in harmonie samen leven? Gelukkig hoef ik de oplossing niet in mijn eentje te bedenken. Dat doe ik met collega’s van de gemeente, wijkpartners en zeker ook met bewoners.’ Hoe gaat u de bewoners betrekken? ‘Ik verwacht dat we vanaf medio februari de gesprekken met bewoners gaan organiseren. Dat kan een open gesprek zijn over de resultaten uit het onderzoek, maar ook over een opvallende uitkomst. Bewoners uit Werkeren zijn minder tevreden over hun woonomgeving dan twee jaar terug. Ik stel mij dan voor dat we in het voorjaar met een groepje bewoners ergens buiten afspreken en uitdiepen waarom men minder tevreden is. En wat we er -vooral samen- aan kunnen verbeteren. Ik hoop oprecht dat bewoners op onze uitnodigingen ingaan. Maar als er een groep bewoners is die zich al wil verenigingen om één van de punten uit het onderzoek te bespreken, nodig mij uit en ik neem de juiste gesprekpartners mee.’ www.zwolle.nl/BvB2020

Nieuwjaarswens

Monique Schuttenbeld, wijkwethouder Stadshagen

06

Beste wijkbewoners,

veerkracht tonen.

2020 was een bijzonder intensief jaar. De coronacrisis heeft ons leven op de kop gezet, onrust en ook verdriet gebracht. Maar deze periode heeft ook gezorgd voor verbinding. We zijn op zoek gegaan naar nieuwe manieren om met elkaar in contact te blijven, via digitale kanalen of door een creatieve invulling van de 1,5 meter afstandsregel. Ik heb ook in onze wijk gezien dat we naar elkaar omzien en

Ik hoop dat 2021 ons meer voorspoed brengt. Dat we weer fijn samen dingen kunnen oppakken in de wijk. Dat we samen met buren, familie en vrienden mooie dingen kunnen organiseren. Misschien kunt u samen iets doen aan het groener maken van de straat, samen zonnepanelen aanschaffen of een speeltuin opknappen. Daar kijk ik echt heel erg naar uit. Mocht ik daar als wethouder en

inwoner van Stadshagen iets in kunnen betekenen, dan hoor ik dit graag. Graag wil ik u mede namens het college van burgemeester en wethouders een heel gezond en mooi 2021 toewensen. Zorg goed voor elkaar en blijf in verbinding, ook in 2021! Monique Schuttenbeld, wijkwethouder Stadshagen www.zwolle.nl/stadshagen


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Na twee jaar actievoeren

Sauna, zwembaden en yogacentrum

‘t Hoge Huis heeft zijn bushalte terug

Wellnesscentrum Scholtensteeg in beslissende fase

In december kreeg Stadshagen een tweede stadsbuslijn. Hierdoor werd het mogelijk bewoners van het woon-zorgcomplex ‘t Hoge Huis aan de Bonkenhavestraat weer te voorzien van een dubbele bushalte voor de deur. Gedeputeerde Bert Boerman (ChristenUnie) en actievoerder en bewoner van het complex, Corrie Kranenburg, namen op 13 december samen de halte feestelijk in gebruik. Sinds 2019 moesten zij het zonder halte doen, waardoor veel bewoners weinig meer de deur uitkwamen. ‘Wij hebben de bus gewoon nodig om niet in een isolement te raken,’ geeft Corrie aan. ‘We willen graag mensen zien en ontmoeten, de bus brengt ons in de samenleving. Naar de dichtstbijzijnde halte was het ruim tien minuten lopen, dat is voor veel bewoners niet op te brengen.’ Actievoeren De bewoners van ’t Hoge Huis namen het hoog op dat de bus niet meer voor de

deur stopte. Samen met de SP stond Corrie Kranenburg regelmatig vooraan als er actie werd gevoerd om de bus terug te krijgen. ‘We zijn in 2018 begonnen met het verzamelen van handtekeningen. We hebben flyers uitgedeeld in de buurt en in het winkelcentrum, we bezochten vergaderingen en klaagden bij de politieke partijen. Ik had toen nooit meer gedacht dat het ons ooit zou lukken. Wat ben ik blij en dankbaar met deze voorziening. En nota bene twee haltes, we kunnen nu zeven keer per uur in de bus stappen!’ Potten en pannen Toen de handeling voor de ingebruikneming plaatsvond, verzamelden tientallen bewoners van ’t Hoge Huis zich op hun balkons. Door middel van fluitjes, potten en pannen maakten de bewoners luid en duidelijk kenbaar hoe blij zij met ‘hun’ bus waren. Een bewoner-trompettist blies zijn frustratie weg en zanger Erwin Nyhoff trad op en zong enkele toepasselijke songs.

De plannen van Cynthia en Bart Collet voor de realisering van een uitgebreid wellnesscentrum zijn in een beslissende fase gekomen. Het college van burgemeester en wethouders stelde het bestemmingsplan voor het centrum begin januari vast. Na zes weken terinzagelegging, met de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen, zal de gemeenteraad de plannen naar verwachting binnen enkele maanden gaan vaststellen. De Collets runnen nu nog de onthaastingsstudio Lotuszen in het winkelcentrum van Stadshagen. Zij zijn al twintig jaar over een grootschalig wellnesscentrum met de

gemeente in gesprek. In eerste instantie was de Milligerplas in beeld, maar uiteindelijk viel de keuze op de hoek van de Scholtensteeg-Stuurmansweg-Hasselterweg. Het ‘onthaastingscentrum’ omvat sauna’s, zwembaden, wellness, yoga, meditatie, fitness, bootcamp, acupunctuur en fysiotherapie. Vanuit de omgeving van het nieuwe complex is positief gereageerd op de plannen. Omwonenden zijn op twee bijeenkomsten geïnformeerd over de plannen, die positief werden ontvangen. Ook de gesprekken met de eigenaren van de naastgelegen agrarische percelen zijn positief verlopen.

Stadshagen heeft nu 30 plaatsen

Breezicht Noord krijgt vier woonwagenstandplaatsen Gedeputeerde Boerman en bewoonster Corrie Kranenburg nemen de halte feestelijk in gebruik Foto Jan Burgman

Voorst Makelaardij gevestigd in Stadshagen ‘Doen wat je verwacht, maar dan nog een stapje meer’. Dat is het motto van Monja Scholing, die sinds 2016 haar eigen makelaarskantoor Voorst Makelaardij heeft. Vanaf 1 januari is zij samen met haar nieuwe businesspartner Riët Doldersum op een nieuwe kantoorlocatie gevestigd, aan Sterrenkroos 62 in Stadshagen.

Voorst Makelaardij is in Stadshagen geen onbekende speler. Regelmatig zie je de Te koop-borden bij huizen in de tuin staan. In de afgelopen jaren is het makelaarskantoor dusdanig gegroeid, dat uitbreiding in zowel het team als locatie nodig was. In haar eigen netwerk zocht Monja naar een goede samenwerkingspartner, die ze vond in makelaar en taxateur Riët Doldersum. Per 1 januari werken ze samen onder de naam Voorst Makelaardij en kunnen op die manier hun eigen netwerk blijven bedienen van de gewenste service en het makelaarskantoor laten groeien. De verhuizing begin december 2020 naar de nieuwe kantoorlocatie in Stadshagen komt mede door uitbreiding van het team. Evenals voorheen zullen ook hier de ruime openingstijden gehanteerd worden. Monja: ‘Goede kansen beperken zich volgens ons namelijk niet tot ouderwetse kantoortijden, die ontstaan ook ’s avonds en in het weekend!’ Eigen foto Voorst (Hanneke Bloem Fotografie)

Het college van burgemeester en wethouders heeft vier nieuwe plekken voor woonwagens aangewezen in de nog te bouwen woonbuurt Breezicht Noord. Hier is in de voorbereiding van de plannen voor dit gebied al rekening mee gehouden. Met deze toevoeging komt het totaal aantal standplaatsen in Stadshagen op 34. De verwachting is dat de woningen in Breezicht Noord, en daarmee ook de standplaatsen, in 2023 opgeleverd gaan worden. zijn of in een woning zijn gaan wonen, om terug te keren naar een woonwagen in de stad. Stadshagen De conclusie van genoemd onderzoek was dat er in Zwolle behoefte is aan 12 tot 15 nieuwe standplaatsen voor woonwagens. De locatie in Breezicht Noord is de De vier woonwagenlocaties komen in buurtschap 3 in Breezicht Noord eerste die in die beIllustratie: gem. Zwolle hoefte gaat voorzien. De meeste recente In 2019 is onderzoek gedaan naar de realisering van nieuwe standplaatsen in behoefte aan standplaatsen onder de Stadshagen was in 2015. Hoewel er in woonwagenbewoners in Zwolle. Dit naar eerste instantie 18 zouden komen, zijn aanleiding van diverse verzoeken van- er uiteindelijk 12 door woningcorporauit de woonwagenbevolking om nieuwe tie SWZ verwezenlijkt. Dit vanwege de standplaatsen te realiseren. Uitgangs- geringe belangstelling voor de locatie. punt van het Zwolse woonwagenbeleid De huidige vijf woonwagenlocaties in is dat de uitbreiding van locaties wordt de wijk, met in totaal 30 plaatsen, zijn afgestemd op natuurlijke aanwas van de te vinden aan de Scholeksterstraat (3), huidige bewoners op woonwagenlocaties. Cascadestraat (16), Canneveltstraat (3), Ook is er de mogelijkheid voor zogeheten Havezathenallee (5) en Lindenhorststraat spijtoptanten, die uit Zwolle vertrokken (3).

07


Kinderredactie basisschool De Schatkamer

Actie Pepernoot Door Zoë en Marieke

Je hebt vast wel gehoord van Actie Pepernoot. Zo niet, dan leg ik het nu even uit: Actie Pepernoot is een actie voor ouders van kinderen die nog in Sinterklaas geloven, maar te weinig tot geen geld hebben voor een Sinterklaascadeau. Stichting Kinderhulp is een van de vele goede doelen in Nederland. Zoals de naam al doet vermoeden, is het doel van Stichting Kinderhulp om hulp te bieden aan kinderen. Het gaat dan om kansarme kinderen die problemen hebben in de thuissituatie, waardoor Stichting Kinderhulp geld inzamelt om hun leven meer glans te geven. Kinderhulp is een eerlijke stichting waarbij het geld ook echt bij de kinderen terecht komt en niet bij hun zelf blijft. Bij

Recept Pasta Pesto Door Bente en Tyshayla Benodigdheden, voor drie personen: • 350 gr pasta naar keuze • 80 gr cashewnoten • een bosje basilicum • ca. 50 gr vers geraspte parmezaan • olijfolie • zout (iets minder dan een koffielepel)

de meeste kinderen vertellen de ouders al vroeg dat Sinterklaas niet bestaat. Daar wil Actie Pepernoot geld voor inzamelen, zodat ze het niet te vroeg hoeven te vertellen. Daarom geeft Actie Pepernoot een cadeaubon van 20 euro per kind zodat ze alsnog een cadeautje kunnen kopen met Sinterklaas. Hoe ik het vond om geld op te halen voor Actie Pepernoot: Ik vond het heel leuk om geld op te halen, maar ik vind het ook heel erg dat het nodig is. Denk je nu: Dat wil ik ook volgend jaar? Nou, dat kan! Want Actie Pepernoot zet zich al 20 jaar in voor kinderen in armoede. Groeten van De Schatkamer 7/8B

• 2 teentjes knoflook (gepeld) • 250 g spekblokjes

4. Mix een minuutje 5. Voeg in een straaltje olijfolie toe tot een smeuïge pesto 6. Kook de pasta beetgaar Bereidingswijze: 7. Bak ondertussen de spekjes 1. Rooster de cashewnoten in een pan zonder vetstof (blijf bij de pan knapperig 8. Giet de pasta af staan) 2. Pluk de blaadjes van de basilicum en 9. Meng nu de pesto en de spekjes onder de pasta en serveer onmiddel- Binnen 20 minuten heeft u dit gerecht doe ze in een keukenmachine. op tafel staan, het is het proberen zeker 3. Voeg de noten, parmezaan, look en lijk waard, want het was erg lekker! zout toe.

Kinderredactie basisschool De Paperclip Project Tweede Wereldoorlog Door Sterre Stolk Groep 7/8 heeft zich de afgelopen periode verdiept in de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen hebben een eigen onderwerp gekozen binnen dit thema en daar informatie over verzameld. Van tevoren maakten ze met elkaar een plan van aanpak. Ze moesten onderzoeksvragen opstellen, bronnen verzamelen, een presentatievorm kiezen, een planning maken en een logboek bijhouden. Ze hebben dit op een zelfgekozen manier aan elkaar gepresenteerd en dit project geëvalueerd.

Op de foto's twee eindproducten: de kamer van Anne Frank en het volledige pand waarin het Achterhuis zich bevindt. Achter de luikjes zitten allerlei weetjes over WO II verstopt. Ook was er een gezamenlijke opdracht als klas: ons eigen atelier omtoveren tot het Achterhuis. De deur van het atelier dient als boekenkast, gecombineerd met een opdracht rondom leesbevordering. Alleen de leukste boeken mochten erop van de leerlingen!

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar Het Achterhuis van Anne Frank

08

www.veermanmakelaardij.nl

Ons project ging over de Tweede wereldoorlog. Je kon het ook over Anne Frank doen en Adolf Hitler als je er maar zeven weken mee bezig kon. Je moest alles inplannen zodat je wist wat je moest doen. Daar hadden we een boekje voor. We mochten zelf groepjes maken, maximaal vier kinderen. Je mocht zelf kiezen wat je ging maken, bijvoorbeeld een PowerPoint of muurkrant, je kon het Achterhuis ook namaken. Ik zat in een groepje van twee. Wij hadden het over Anne Frank en hadden een PowerPoint, kleine muurkrant en we hebben Anne Frank haar kamer nagemaakt. Het was heel leerzaam. Ik weet nu bijvoorbeeld hoe Anne Frank In het Achterhuis van Anne en haar zus zijn overleden. Ook weet ik nu hoe het er- Frank aan toeging in het concentratiekamp.


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Na acht jaar in gebrekkige noodschool

Kindcentrum Het Saffier verhuisd naar De Tippe Wat een tijdelijke noodschool moest zijn werd een bijna zesjarige, met gebreken omgeven voorziening naast het winkelcentrum. Kindcentrum Het Saffier moest zich veel te lang zien te redden in de blauwe containers bij het winkelcentrum. Maar vlak voor de kerstvakantie was het dan zover: de verhuizing naar het permanente onderkomen in de nog onbebouwde buurt De Tippe. De nieuwe school ligt op de grens van Stadshagen en Westenholte en is hiermee vanuit twee wijken goed bereikbaar. ‘Dat was het eerste wat opviel,’ vertelt Janne-Machteld Drijfhout, directeur van Het Saffier. ‘Dit prachtige uitzicht over de landerijen en de natuur hier. Wel een gek idee zo alleen in dit open gebied.’ Het gesprek met haar vond plaats toen er nog slechts één verhuiswagen onderweg was van de oude locatie naar de nieuwe school. ‘Het ging allemaal perfect,’ stelt Janne-Machteld tevreden vast. ‘Alleen de

grond rondom de school was behoorlijk drassig, dus hiervoor moest worden geïmproviseerd met rijplaten. En ja, toen kwam de tweede lockdown er tussendoor, waardoor er naast een drukke verhuizing ook nog het vervallen van de lessen de nodige aandacht vroeg.’ Weemoed De directeur maakte tijdens de verhuizing nog een laatste rondje door de containerlokalen. Een beetje weemoedig, maar zonder frustratie over de veel te lange periode op deze locatie. ‘Wat een verademing, de nieuwe school! Bijna alles is nieuw, het klimaat in de school is erg goed. De vloeren golven niet meer heen en weer en de ratten, die zich onder de vloer op de oude locatie hadden genesteld zijn gelukkig niet meeverhuisd,’ lacht Janne-Machteld. Inmiddels zijn de sleutels ingeleverd en worden de containers naar verwachting in februari gesloopt. Inpakken en snel wegwezen uit gestapelde containers

Foto Jan Burgman

Natuurorganisaties vragen hulp vrijwilligers

Oeverzwaluwwand Milligerplas gaat verhuizen ninklijke Natuurhistorische Vereniging, werft vrijwilligers uit de wijk. ‘De huidige locatie is niet ideaal, de vogels hebben ook een meer natuurlijke setting nodig. We moeten ook alle holten schoonmaken, die zitten nu vol zand en zijn overwoekerd door takken en grassen. Met antiworteldoek is de wand meer duurzaam geschikt om te nestelen.’

Waar in Stadshagen nauwelijks leegstand is en vrijkomende woningen weer snel bezet worden, kunnen oeverzwaluwen daarentegen nauwelijks meepraten over volle nesten. De zwaluwenwand aan de noordkant van de Milligerplas, waar plek is voor tientallen vogels, kent nauwelijks bewoners. Door achterstallig onderhoud is de wand onaantrekkelijk om je er te nestelen. Maar daar gaat dit voorjaar verandering in komen, als vrijwilligers de nesten gaan schoonmaken, als voorbereiding op verhuizing van de hele wand naar een plek 100 meter verderop. Verplaatsing van de oeverzwaluwwand is een van de maatregelen om de noordzijde van de Milligerplas een meer natuurlijke inrichting te geven. Maar dan moet deze eerst een grondige onderhoudsbeurt krijgen. Gaby Mulder, actief lid van de Ko-

Foto Hans van Eerbeek

Plannen winkelcentrum ter inzage

Mini-Stadsfoyer: gastvrije plek voor ontmoeten en informatie In de uitbreiding van het nieuwe winkelcentrum komt, naast winkels en horecavoorzieningen, een zogeheten Stadsfoyer, een gastvrije ontmoetingsplek voor alle Stadshagenaren. Het duurt nog even voordat de ‘echte’ Stadsfoyer klaar is. Tot die tijd zijn wijkbewoners, met inachtneming van de corona-maatregelen, welkom in de Mini-Stadsfoyer. Een pop-up variant waar je komt om te verblijven, te ontmoeten en om informatie op te halen over de nieuwbouwplannen. De Mini-Stadsfoyer is gevestigd aan de Belvédèrelaan 1, waar voorheen het Wijkcontactcentrum zat, naast de voormalige

Vrijwilligers Het onderhoud van de oeverzwaluwwand werd altijd gedaan door leden van de lokale natuurorganisaties. Vanwege vergrijzing zijn er nog maar weinig vrijwilligers die zich actief kunnen inzetten. Er is dus dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers, die komend voorjaar mee willen helpen met het onderhoud van de vogelvoorziening. Men kan contact opnemen met Gaby Mulder-Mulderij, tel. 06 246 20314 of per e-mail natuurinzwolle@gmail.com.

Brrrrr ….

basisschool Het Saffier. De ruimte is voor 80% met hergebruikte materialen en meubels ingericht en de eerste gesprekken zijn er inmiddels gevoerd. Vanwege de geldende corona-maatregelen kan men op dit moment alleen op afspraak in de Mini-Stadsfoyer terecht. Neem voor ideeën, interesse en vragen contact op met stadsmakers@hartvanstadshagen.nl Voortgang Inmiddels zijn de gesprekken hervat en is er gestart met het maken van het definitieve ontwerp. Naar verwachting wordt begin 2022 gestart met de bouw. Begin 2024 wordt de oplevering van het hele project verwacht.

De traditionele Nieuwjaarsduik in de Milligerplas was afgelast en kreeg een online versie. Maar dat weerhield deze helden er niet van om hun Unox-muts op te zetten en het brrr-gevoel te gaan ervaren. Hoe

het afliep? Deze Stadshagenaren kwamen lichtblauw het water uit en werden opgewarmd met waarderend applaus en een dikke badjas.

09


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

Christien van Olst: ‘Ik verbind de innerlijke en uiterlijke schoonheid’ Door Erica Turmel-Donker Iedere maand staat er in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat Christien van Olst van Sunita Stijladvies. Wat biedt jouw bedrijf? ‘Ik bied kleur-, kleding- en stijladvies aan vrouwen, hierbij neem ik ook make-upadvies mee. Daarnaast geef ik workshops en zijn bij mij coaching-trajecten mogelijk. Bij deze trajecten wordt de persoonlijke ontwikkeling van de vrouw ook meegenomen, zodat ze sterker in haar schoenen komt te staan. Die trajecten bieden meer diepgang dan de workshops of adviesconsulten.’ Wat kenmerkt jou als ondernemer? ‘Ik ben enthousiast, creatief, positief, ik gebruik graag humor en houd ervan om met mensen om te gaan. Daarnaast vind ik schrijven erg leuk en probeer ik door mijn blogs met een knipoog niet alles even serieus te nemen. Ook werk ik graag samen met vakgenoten of ondernemers uit andere branches waarmee raakvlak is. Zo kun je elkaar aanvullen en versterken.’ Wat is jouw drive? ‘Ik houd van kleur en leuke kleding, maar ik ben op maandagochtend echt niet altijd de op en top gestylde mama op het schoolplein. Met Sunita Stijladvies probeer ik innerlijke en uiterlijke schoonheid te verbinden door duurzaam kleur- en kledingadvies. Ik wil vrouwen leren hoe ze een duurzame garderobekast kunnen aanleggen. Wanneer je weet wat bij je past, zal je uiteindelijk geld besparen, omdat je geen miskopen meer doet. Maar ook omdat ik vind dat we hier een taak in hebben. Ik probeer daar duurzame keuzes in te maken door te gaan voor eerlijke en duurzame kleding: kleding die gemaakt is onder eerlijke omstandigheden, of tweedehands kleding.’ ‘Ik ben geen styliste, ik ga niet voor het perfecte plaatje. Ik hou juist van de persoon achter de vraag en tijdens een

‘Ik wil vrouwen leren hoe zij een duurzame garderobekast kunnen aanleggen’ consult zie ik gaandeweg verandering in de gedachtengang. Ik laat de vrouwen vooraf een vragenlijst invullen waarbij het gaat om zaken als wie ben jij, wat wil je, wat past bij je persoonlijkheid. Op basis daarvan breng ik een advies uit dat echt bij de vrouw past, waardoor ze zelfverzekerder wordt. Ons zelfbeeld wordt veelal beïnvloed door externe zaken, zoals opvoeding, rolpatronen, (sociale) media… Ik lever met mijn adviezen graag een bijdrage in de positieve kijk van een vrouw op zichzelf. Wanneer je ontdekt dat het goed is wie je bent met jouw ei-

10

Christien van Olst houdt van kleur

gen schoonheid, kun je uiteindelijk jezelf én je kracht laten zien.’ Hoe ben je in dit vak gerold? ‘Nadat ik jaren als wijkverpleegkundige had gewerkt en ik thuis kwam te zitten, besloot ik dat het tijd werd om dat te gaan doen waar ik energie van kreeg. Per toeval zag ik de opleiding tot kledingcoach langskomen. Ik wist al langer dat ik graag met vrouwen wilde werken en ik heb een liefde voor kleur. Door deze opleiding kwam dat heel mooi bij elkaar en vanaf 1 juli 2019 geef ik zelfstandig kleur- en stijladviezen. Ik heb recent nog een vakopleiding Kleur bij Regien Strategier gevolgd, zodat ik met het uitgebreide 78ColorSystem (een analyse-systeem gebaseerd op een indeling in 78 kleurentypes, waardoor een heel uitgebreide en persoonlijke kleuranalyse gemaakt kan worden, red.) mag werken. Soms voelt mijn werk niet als werk, omdat ik er zoveel van mezelf in terugzie.’ Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? ‘Ik begin bij de persoon en van daaruit ga ik kijken naar wat de vrouw graag wil. Kijken naar de vraag: wat maakt dat ik me zo onzeker voel? En klopt dat beeld dat ik heb over mezelf? Ik vind het belangrijker dat je tevreden bent met wie je bent, dan of je in een bepaald stylinghokje past. Daar heb ik een beetje allergie voor. Het gaat om verbinding en vertrouwen met jezelf, maar ook met mij als jouw adviseuse. De wensen van de vrouwen bepalen mijn advies: ga ik voor tips voor het verhullen van een buikje, of juist niet en gaan we voor het accentueren van de

Foto Erica Turmel-Donker

sterke lichaamspunten. Ook kijk ik naar welke kleuren mooi matchen met jouw kleur ogen, huid en haar. Ik laat je geen perfecte versie van jezelf presenteren,

‘Ik vind het belangrijker dat je tevreden bent met wie je bent dan of je in een bepaald stylinghokje past’ wel hoe je je innerlijk meer kracht kan bijzetten omdat het klopt met het uiterlijke plaatje.’ Welke waarde vind jij belangrijk? ‘De persoon achter de vrouw leren kennen. Ik begin mijn adviezen altijd met kort kennismaken. De gesprekken die er dan komen, vind ik enorm waardevol. Soms zitten we binnen vijf minuten over hele persoonlijke dingen te praten. Die gesprekjes vertellen veel over de persoon zelf en er ontstaat verbinding en vertrouwen. Dat zijn wat mij betreft de ingrediënten voor een goed consult, waardoor ik vrouwen nog beter kan helpen.’ Waar sta je over vijf jaar? ‘Ik hoop dat ik dan nog meer vrouwen heb mogen inspireren. Misschien zou ik door mijn onderneming vrouwen in bijvoorbeeld India – waar ik vandaan kom – verder kunnen helpen. Ik ben niet zo’n

lange-termijndenker. Dat heeft het afgelopen jaar wel bewezen: we kunnen wel grote plannen hebben, maar wanneer de wereld om je heen verandert, moet je mee veranderen of je wilt of niet. Ik heb wel basisplannen, maar ik leef vooral in het nu.’ Hoe bevalt wonen en leven in Stadshagen? ‘Ontzettend goed. Ik woon hier nu 8 jaar met mijn gezin met opgroeiende kinderen. Daar heb ik nog geen dag spijt van gehad. We woonden hiervoor in Zwollezuid en wilden graag wat groter wonen, dat vonden we hier in Stadshagen. Er is hier alles: scholen, sportclubs, ontspanning. Ik voel me hier echt thuis en het wordt steeds mooier. Het voelt een beetje als een groot dorp. Ik kan niet in het winkelcentrum komen of ik zie wel een bekende. Wanneer ik om een praatje verlegen zou zijn, kan ik rustig op een bankje gaan zitten, en binnen vijf minuten heb ik dan wel iemand ontmoet voor een leuk gesprek.’ Meer informatie is te vinden op www.sunita-stijladvies.nl, op Facebook of Instagram en via sunitastijladvies@gmail.com

Ook iets gehoord of gezien in Stadshagen? Mail de redactie: redactie@vinexpress.nl


Gezagscrisis? Door Cor Baljeu, predikant Open Kring De aanpak van de coronacrisis en het vaccinatiebeleid vertonen kenmerken van een Babylonische spraakverwarring. Er wordt tot op hoog niveau veel besproken en bekritiseerd. De vraag is ondertussen: wordt er wel geluisterd? Als dit niet het geval is, is er dan sprake van een gezagscrisis? De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vindt van wel. Hij constateert dat de aanwijzingen van de regering ter discussie worden gesteld, en ziet als oorzaak de hoogte van de opleidingen. ‘De ontwikkelde burgers, die allemaal vinden dat ze het zelf kunnen uitmaken!’ (Dagblad Trouw, maandag 8 december 2020). Ja, dan heb je snel een gezagscrisis. Eigenlijk staat sinds de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gezag al in

een kwaad daglicht. Het fenomeen vader werd in die jaren vermoord (‘Vatermord’ schreef Freud reeds in 1912). Gevolg is dat de huidige gezagsdragers geen strengvaderlijkheid meer hebben. De strenge leraar is bijvoorbeeld een begripvolle coach en begeleider geworden. Bij brutaal gedrag van een leerling moet hij vooral begrip en geduld tonen, boos zijn is uit den boze. De ontvoogde moderne burger laat zich niet meer corrigeren. Hij hoeft niet betutteld te worden. Hij is autonoom en kan zijn eigen boontjes wel doppen. Of is dat nu voorbij? Is er nu in deze crisistijd behoefte aan een nieuwe ‘pater familias’? De in oktober 2017 overleden Amsterdamse collega van Aboutaleb, Eberhard van der Laan, was een man met gezag. Deze gereformeerd opgevoede burgemeester luisterde en zodra hij onrecht be-

speurde, dan was hij hard op de inhoud, fel in het debat, maar bleef zacht in de relatie. Kort na zijn overlijden zei een Amsterdammer: ‘Hij was geen burgemeester, meer een burgervader!’ Uniek in zijn soort. Of een voorbeeld om te volgen?

Deze spraakverwarring is een uitdrukking komend uit het Bijbelse verhaal over de toren van Babel (Genesis 11). De mensheid wilde zo hoog: zij wilde als God zijn, en toen de mensheid dacht God te zijn, toen bleken ze elkaar niet meer te verstaan! Wat vreemd?

De sinds de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw ontstane vaderloosheid loopt parallel aan secularisatie en ontkerkelijking. En dat is niet vreemd, want het geloof in God heeft een verticale dimensie, deze dimensie zijn wij kwijtgeraakt. En nu een halve eeuw later verlangen wij in crisistijd naar strengvaderlijke orde en duidelijkheid. Deze wordt tegelijkertijd niet geaccepteerd, want wij zijn ontwikkelde burgers die het zelf wel kunnen uitmaken. Verwarring alom, het lijkt wel een Babylonische spraakverwarring.

Als docent Godsdienst/Levensbeschouwing (2000 – 2011) zei ik soms tegen drukke klassen: ‘…de mens heeft twee oren en een mond, in die volgorde moet hij ze gebruiken!’ Als we dat doen – en ik weet: het is moeilijk, het lukt mij ook niet altijd – dan kunnen we in ieder geval de gezagscrisis bestrijden! Een luisterrijk 2021 toegewenst! Reageren? Ds.cor.baljeu@gmail.com

Door Erica Turmel- Donker

Spruitjesovenschotel Ingrediënten: - 500 gram spruitjes - 800 gram aardappelen - rookworst (voorgegaard) (kan ook een vegetarische variant zijn) - 100 gram geraspte kaas - eventueel: scheutje melk of een klontje boter en nootmuskaat voor de aardappelpuree Benodigdheden: - ovenschaal Bereidingswijze: 1. Maak de spruitjes schoon, schil de aardappelen en snij ze klein.

at

ra ? st

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kook de spruitjes 15 minuten. Giet ze daarna af. Kook de aardappelen tot ze gaar zijn. Verwarm ondertussen de oven voor (175-200 graden). Pureer de aardappelen tot een gladde puree, voeg eventueel naar smaak wat melk/boter en nootmuskaat toe. Snij de rookworst in plakjes. Vet de ovenschaal in. Begin met een laag spruitjes, daarop de helft van de aardappelpuree. Dan de plakjes rookworst en eindig met een laag aardappelpuree. Dek af met een laag geraspte kaas. 30 minuten in de voorverwarmde Doe de ovenschotel ongeveer oven.

!

k j i l e mak

Eet s

10. Het gerecht is klaar als de kaas gesmolten en geelbruin is.

Straatnaam belicht

Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer de Snavelzegge, parallel gelegen aan de Sterzegge en Pluimzegge en een zijstraat van de Bermzegge en Zandzegge. De snavelzegge (Cárex rostráta) is een vaste plant uit de cypergrassenfamilie (Cyperaceae). De plant komt van nature voor in de noordelijke gebieden van Eurazië en Noord-Amerika. De snavelzegge is algemeen voorkomend in Nederland op zand- en veengrond in moerassen, vennen en aan waterkanten. Snavelzegge heeft een natte leefomgeving nodig: als de bodem waarop ze staat te ver uitdroogt, gaat de soort dood. Ook een plek in de schaduw is ongunstig voor de soort.

Kenmerken De plant wordt 30-60 cm hoog en vormt lange, kruipende, vertakte wortelstokken met uitlopers. De stengel is 2 mm dik en stomp, driekantig en glad. De bladeren zijn aan de bovenkant grijs- of blauwgroen en aan de onderkant glanzend donkergroen. Ze zijn smal, 2-5 mm breed en gootvormig. De lange top is driekantig. De vrij lange, onbehaarde bladeren zijn langer dan de stengel. Bloeitijd De snavelzegge bloeit in mei en juni met aren. Die zijn 1-3 mm lang en licht- tot roodbruin van kleur. De bovenste 1-3 mm bestaat uit aren met uitsluitend mannelijke bloemen en de onderste aren uit vrouwelijke bloemen. In de kale urntjes van de bloemen ontwikkelt zich de vrucht, een driekantig nootje, die recht van de centrale as afstaat. Daardoor zijn

Foto Margreeth Kruise

deze aren tamelijk dik. De urntjes zijn ongeveer 3-5 mm lang en versmallen plotseling in een behoorlijk lange snavel met twee duidelijke tanden van 1-1,5 mm. De stamper heeft drie stempels en het onder-

ste schutblad van de bloeiwijze is korter dan de hele bloeiwijze. De verspreiding van de soort vindt plaats door het water. Bron: wikipedia.nl en floravannederland.nl

11


Winkeliers in Stadshagen passen zich aan aan de aangescherpte maatregelen

Ondernemerschap tijdens de lockdown Door Erika van het Hul

Normaal gesproken vormen de dagen voorafgaand aan Kerst de drukste periode van het jaar voor veel winkeliers in Stadshagen. Het winkelpubliek weet hen te vinden voor kerstcadeaus of een feestelijke outfit en doet zijn inkopen voor feestelijke maaltijden met familie en vrienden. Tot daar, verwacht en toch nog plots, de harde lockdown was en een groot deel van de winkeliers zijn deuren voor het winkelend publiek moest sluiten. Stilte voor de storm In de etalage van de verder donkere ruimte van JC Cosmetics schijnen de lampen in een kleine fotostudio. ‘Ik ben onze artikelen in de webshop aan het plaatsen.’ De eigenares van de beauty- en nagelsalon vertelt dat de hele voorraad voor de kerstperiode nog in de zaak staat. Normaal gesproken is de kersttijd een drukke periode voor de salon. ‘Ik zou in principe open mogen voor medische behandelingen, maar dat doe ik niet.’ Ook de groothandel waarmee JC Cosmetics salons door heel het land bedient, ligt stil. Ze beschrijft de zorg voor haar personeel en hun gezinnen en vraagt zich af hoe het zal gaan in de periode na 20 januari, als ze naar verwachting de zaak weer kan openen. Blijven haar klanten dan komen, of komt er een derde golf waardoor ze opnieuw zal moeten sluiten? ‘Nu ben ik rustig, maar dan niet meer.’ Buitenverkoop De verkooptafel voor de pui van Anja’s bloementrends springt in het oog. ‘We hadden eerst een marktkraam voor de winkel geplaatst, maar dat mocht niet van de gemeente. Nu hebben we deze oplossing volgens de afspraken die de branchevereniging VBW maakte.’ Hoewel het merendeel van de klanten begrip heeft voor deze oplossing, kan niet iedere bezoeker zich hierin vinden. ’Sommige mensen worden heel boos, staan echt te schreeuwen. Elke dag wel een paar, maar ja...’. Warme reacties van klanten Bep de Groot van boekhandel Westerhof vertelt enthousiast dat ze direct overgestapt zijn op bezorging: ‘Ik heb een

Evelyn brengt elke middag fietsend de bestellingen rond in de wijk

stoepbord gemaakt met alle mogelijkheden, we hebben een infopunt gemaakt en Evelyn fietst voor ons de hele wijk door!’ vertelt ze lachend. ‘In de ochtend zijn we druk met het inpakken van alle bestellingen. Die komen via internet, de mail of mensen bellen ons. En ‘s middags brengen we het weg.’ Vooral de hartelijke reacties van alle klanten doen hen goed. Ze vertelt al veel lieve kaarten en berichtjes te hebben ontvangen: ‘Echt een hart onder de riem.’ De kracht van social media Even verderop maken Abiëlle van Gelder en Petra Lemoine van Trotz lange dagen. Pas half oktober openden zij hun eigen winkel. Deze lockdown zagen ze in het weekend ervoor al aankomen, vertelt Abielle: ’We zijn maandagmiddag en -avond meteen extra opengegaan om klanten nog de kans te geven langs te komen. En daarna hebben we achterin de winkel samen de persconferentie gekeken. Ja, daar waren we wel stil van.’ In hun

Foto Margreeth Kruise

winkel bieden ze, naast hun eigen collectie, de producten van lokale ondernemers aan in een shop-in-shopconcept. Ze hebben in een record-

tijd een webshop opgezet, waarin ze zoveel mogelijk producten plaatsen die ze vervolgens zelf bezorgen. De vestiging van Bakker Bart springt waar nodig bij als afhaalpunt. Samen met hun shophouders zetten ze social media in om hun producten onder de aandacht te brengen. ‘Ja, het is druk. Zondagmiddag hebben we voor het eerst even vrij genomen, maar we kijken vooruit en blijven positief.’ Investeren en vooruit denken Ook winkeliers die nog wel open zijn, passen zich aan. Zo beschikt Ellen, eigenares van Bakker Bart, sinds kort over een oven waarin producten supersnel worden afgebakken. Een oplossing die de wachttijd voor klanten in de winkel aanzienlijk verkort. Ook op de drukte van de aanstaande oliebollenverkoop is ze al voorbereid. Op het plein zal een houten huisje geplaatst worden waar vanuit er verkocht gaat worden, de vergunningaanvraag is al rond. De samenwerking met de ondernemers van Trotz vindt ze vanzelfsprekend. En dan hardop lachend: ‘Ik ben toch een beetje de Moeder Teresa van het winkelcentrum.’

Buitenverkoop bij Anja’s bloementrends

WOONDECORATIE HASSELT

KAWI www.kawiwoondecoratie.nl

gordijnen

Raambekleding

Tapijt

Parket - laminaat

PVC vloeren

Parket schuren

Hoogstraat 27 8061 HA Hasselt 038 477 39 52 Openingstijden: Di t/m vrij 09:30 - 12:00 13:30 - 17:30 Zaterdag 10:00 - 16:00

12


Naam: Ruud Visser Geboortejaar: 1965 Geboorteplaats: Diemen Beroep: Accountmanager Burgerlijke staat: gehuwd, 4 (stief)kinderen

En er is een tijd van gaan

Door Geert Jan den Hengst Vanaf 1 januari dit jaar is de functie open. Wijkstichting Stadshagen Totaal, de motor achter een aantal activiteiten en evenementen in onze wijk, heeft dan geen voorzitter meer. Ruud Visser heeft met pijn in het hart deze positie los moeten laten. Deze keuze leek hem verstandig zodat er na vijf jaar een nieuwe visie binnen het bestuur komt. Maar er was nog een andere reden. Hij was vermoeid geraakt. Naast de wijkstichting had hij ook twee andere functies die hij als vrijwilliger bekleedde. Dit waren voorzitter van de cliëntenraad van de Prinsenstichting in Purmerend en vicevoorzitter van de cliëntenraad van Frion in Zwolle. Deze beide taken heeft hij ook moeten afstoten om zodoende in 2021 geen verplichtingen van dien aard meer te hebben. Bestuur Daarmee wordt meteen het schemergebied tussen verstand en gevoel bereikt. Want hoe goed het ook voor hem was om te stoppen, het was geen eenvoudige be-

’Hoe verstandig de beslissing ook was, eenvoudig was het niet.’ slissing. Naast het feit dat het erg leuk is om met de wijkstichting bezig te zijn is het tevens ook lastig om vervanging te krijgen. Voorlopig neemt een van de bestuursleden de honneurs waar en hopen we dat er een permanente vervanger komt. Het huidige bestuur is sowieso op zoek naar uitbreiding. Op dit moment zijn er 4 leden. Daar mag echt wel wat bij, want er is zoveel te doen in deze mooie wijk. Dus als er iemand belangstelling heeft? Altijd welkom! Als bestuurslid krijg je zoveel meer inzicht in het reilen en zeilen van de wijk en heb je veel contact met onder andere de gemeente Zwolle, de wijkmanager & wijkbeheerder, sociaal werkers en wijkagenten. Het was overigens niet zijn werk wat hem parten ging spelen. ‘Ik werk bij Arion. Wij leveren medische hulpmiddelen voor ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het was goed te combineren met het vrijwilligerswerk, want ik kreeg alle ruimte om mijn tijd naar eigen goeddunken in te richten.’ Ondersteunen Stadshagen Totaal werd in 2002 opgericht met als doel te ondersteunen dat onze wijk zou gaan groeien en bloeien in

Ruud Visser stopt met pijn in zijn hart.

een richting waardoor alle inwoners hier met grote tevredenheid wonen. De wijkstichting heeft zich tot nu toe altijd breed en veelzijdig ingezet, zowel praktisch als beleidsmatig. Op het gebied van bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, de voorzieningen in de wijk, de natuur of kijkend naar de toekomstbestendigheid. Dus van het ondersteunen van gezellige evenementen tot het meedenken aan de uitbreiding van het winkelcentrum. ‘Dit jaar zijn helaas de nodige activiteiten in de soep gelopen door de corona-epidemie. Maar normaal gesproken werkt de wijkstichting mee aan het realiseren van bijvoorbeeld het Stadshagenfestival, het Huttendorp of de Sinterklaasintocht. Voor alle duidelijkheid, het organiseren van deze evenementen wordt gedaan door professionals en de nodige enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast ondersteunt de wijkstichting diverse evenementen -ook kleinschalige- die betrekking hebben op jeugd, veiligheid en duurzaamheid.’

’Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het resultaat is mooi.’ Wat drijft jou? Qua werk of privé ‘In het algemeen geniet ik ervan als ik zaken kan veranderen en opbouwen.’ Terugkijkend, waar ben jij echt trots op? ‘De bijeenkomst met betrekking tot vliegveld Lelystad. In een vroeg stadium heeft onze penningmeester in de gaten gekregen wat de impact zou zijn van dit vliegveld. De bijeenkomst zelf trok slechts een handjevol bewoners en vertegenwoordigers van de politieke partijen. Maar het effect was enorm.’

Foto Margreeth Kruise

En privé? ‘Mijn vrouw en ik hebben een samengesteld gezin. Ik bracht twee (oudere) kinderen in, waarvan een met een verstandelijke handicap, en zij twee jongere. Mijn vrouw stapte in een keer in de puberteit en ik stond zo maar weer op het schoolplein. We zijn een stabiel gezin geworden, waarin iedereen elkaar kan vinden.’ Dat klinkt pittig ‘Ja, dat was het ook. Wij hebben de integratie van beide gezinnen heel rustig aangepakt, waarbij onze kinderen het tempo konden aangeven. Dat heeft heel goed uitgepakt. Het heeft soms bloed, zweet en tranen gekost, maar wat een mooi resultaat. Mijn vrouw gaat regelmatig met mijn dochter op stap en ik weer met mijn stiefkinderen. De afgelopen drie jaar zijn mijn stiefkinderen en ik naar de TT-races geweest in Assen. Dat is geluk met hoofdletters voor mij.’ Hoelang woon jij in de wijk? ‘Nu is dat alweer zo’n acht jaar. Ik woon-

de hiervoor al meer dan 40 jaar in Assen en ben na mijn scheiding mijn nieuwe lief gevolgd naar Zwolle. Van beide geen seconde spijt gehad.’ Heb jij nog een To-Do-list? ‘Jazeker, die heb ik wel. Ik zou heel graag samen met mijn vrouw en de motor op Sicilië willen rijden. Maar ook de zijderoute willen volgen naar Iran. Uiteraard op de motor, dat is de beste manier van reizen.’ Heb jij een levensmotto? ‘Geef iets zonder wat terug te verwachten.’ Kort, wat vind jij van Stadshagen? ‘Geweldig mooie wijk én onderdeel van een prachtige stad. Als mensen laatdunkend praten over ‘die Vinexwijk’, dan raak ik altijd een beetje geïrriteerd.’ Nog een favoriete plek in de wijk? ‘Dat is toch wel de Hasselterdijk.’ Wat mis je in de wijk? ’Een groter winkelcentrum. Het was dan ook goed nieuws dat dat eraan komt.’

Deel jouw Park de Stadshoeve foto met de wijk Door Esther Jellema, secretaris Park de Stadshoeve Stichting de Stadshoeve in Stadshagen heeft als doel verbinding in en met de wijk Stadshagen in Zwolle te creëren. Door de coronamaatregelen is dit helaas nog steeds fysiek niet mogelijk. Daarom gaan wij op zoek naar verhalen over de Stadshoeve die door de wijkbewoners zelf worden gemaakt. Met ‘Het dagboek van de Stadshoeve’, roepen wij de bezoekers van het park op hun foto’s van Park de Stadshoeve te delen. Het aantal reisbewegingen moet worden beperkt en mensen blijven meer in hun eigen buurt. Hoe mooi is dan de oproep aan de wijkbewoners en (amateur)fotografen om de dieren, de speeltuinen, planten en avonturen bij Park de Stadshoeve op beeld vast te leggen. Meer informatie en hoe je meedoet vind je op: www.parkdestadshoeve.nl/de-stadshoeve/nieuws/dagboek-van-de-stadshoeve

Foto Arjan Alderliesten, jestaaterop.nl

13


Polder Mastenbroek werpt licht op haar historie Door Bert Kunnen Het is de oudste polder van ons land en heeft historisch gezien bijzondere kenmerken. De gemiddelde bezoeker van het gebied ervaart meestal slechts een kale, winderige polder. Maar rond de kerstdagen lieten de buren van Stadshagen in Polder Mastenbroek zich van een heel andere kant zien: boerderijen en andere historische gebouwen waren fraai verlicht en de schoonheid van de polder kwam nog beter tot zijn recht. Een uitgestippelde route trok naar schatting tegen de 10.000 bezoekers.

Gastvrij Mastenbroek en IJsseldelta Boert Bewust hadden veel werk verzet om hun gezamenlijke doelstelling vorm te geven: boeren en burgers dichter bij elkaar brengen. ‘We organiseren wel eens vaker wat in de polder, maar deze keer pakten we het grootser aan,’ vertelt voorzitter Antoon Kanis van IJsseldelta Boert Bewust. ‘De aanlichting van de gebouwen is een idee dat al langer leeft en dankzij diverse sponsoren en de spontane medewerking van de polderbewoners is het goed gelukt. We zijn zeer tevreden met de belangstelling. De boerderijen lieten zich van hun mooiste kant zien.’

Bisschopswetering 67 De familie Van der Heuvel heeft hier een pluimveebedrijf met legkippen. Daarnaast verkoopt men eieren aan winkels en bakkers et cetera en er is een caravanstalling.

Kerkwetering 7 Vermoedelijk is de Nederlands Hervormde Kerk tussen 1364 en 1369 gebouwd en tussentijds diverse malen verbouwd. Bijna 200 jaar later is de toren vervangen. De oorspronkelijke klokken uit 1596 werden in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers weggehaald en later ongeschonden teruggevonden. Begin jaren tachtig is de laatste grote renovatie geweest.

Nieuwe Wetering 19 De eeuwenoude rietgedekte terpboerderij is nog in vrijwel originele staat en wordt bewoond door de familie Van der Vegte. De boerderijtuin is zoveel mogelijk in oude stijl hersteld met onder andere buxushagen en een moestuin.

14

Oude Wetering 114 De eerste steen van deze terpboerderij werd in augustus 1878 gelegd door vader en zoon Blankvoort. Na de bouw werden aanliggende weide- en hooilanden onder de twee zoons verdeeld. Van de gebouwen op de terp zijn alleen de rieten daken door dakpannen vervangen.

Nieuwe Wetering 10 De boerderij op Nieuwe Wetering 10 wordt sinds 1979 bewoond door de familie Palland. Tot 1979 woonde de familie Kamphof hier.


Stadshagen in 2020 In het afgelopen jaar vulde onze redactie tienmaal deze wijkkrant met nieuws, achtergronden en interviews. Ondanks dat er nauwelijks activiteiten in de wijk waren en corona ook ons parten speelde, lukte het toch om een goed gevulde krant in je bus te laten glijden. In dit jaaroverzicht blikken we terug op diverse gebeurtenissen of bijzonderheden uit 2020.

Januari Op 1 januari is er de jaarlijkse traditionele Nieuwjaarsduik in de Milligerplas. Honderden Stadshagenaren trotseren de kou. Het begrip ’duik’ wordt door sommigen creatief ingevuld en krijgt de meer beperkte term ‘pootjebaden’ mee. De mogelijke komst van een biomassacentrale op bedrijventerrein Voorst geeft veel onrust in de buurt Frankhuis. Bewoners vrezen overlast in de vorm van lawaai, stank en uitstoot van stikstof. Een informatieavond wordt druk bezocht en bezwaarschriften volgden. Echter, de gemeente gaf een vergunning af en als er subsidie wordt toegekend kan de bouw in 2021 starten.

Bijeenkomst biomassacentrale Foto Hans van Eerbeek

Na Breecamp ging in 2020 ook de schop in de grond voor de nieuwe buurt Breezicht, waar 1.200 woningen zullen worden gebouwd. Tegelijkertijd wordt de planvorming voor de laatste buurt De Tippe opgepakt, waar ook 1.200 woningen zullen verrijzen. Beide buurten worden volgens de nieuwste inzichten op het gebied van energie en duurzaamheid vormgegeven.

April In onze jonge wijk met veel kinderen zijn het niet allemaal voorbeeldige gezinnen die er wonen. Achter de voordeur gebeurt soms meer leed dan lief. Huiselijk geweld, in welke vorm dan ook, blijkt veel voor te komen. De Vinexpress snijdt het onderwerp aan met de publicatie van twee ervaringen van jonge vrouwen, die zich ontdeden van een intense kwelling. De Luchtmobiele Brigade oefent met 25 militairen in het omgaan met bewonersgroepen uit de wijk. Er wordt een quiz gespeeld in woonzorg-complex ’t Hoge Huis en in Level-Z komen jongeren met hun scooters om te leren sleutelen. 300 leerlingen van De Sprankel maken kennis met diverse militaire voertuigen.

Nadat in december in Stadshagen de lang begeerde voorziening van een station open ging, maken dit jaar honderden wijkgenoten gebruik van deze nieuwe voorziening. De waardering voor Stadshagen nam erdoor toe, in combinatie met de aankondiging van de uitbreiding van het winkelcentrum.

Oktober

75 jaar Bevrijding

Foto Hans van Eerbeek

hoe wij een toekomstbestendig Stadshagen zien te blijven. Hun waarderingscijfer voor de wijk komt uit op een dikke 8, sommigen scoren zelfs een 9.

Juni In Stadshagen wordt nog steeds stevig gebouwd. Behalve ontwikkelaars zijn er ook kleine coöperatieve initiatieven van mensen die op een bijzondere manier willen wonen. De Vinexpress voert gesprekken met de Vrienden van de Tippe, Mens- en Milieuvriendelijk bouwen, Knarrenhof, Klein Wonen en Grijs en Groen Wonen. Zij krijgen in de Tippe de kans hun woonidealen te realiseren.

Vanwege corona worden bijna alle evenementen in de wijk afgezegd. Belangrijke activiteiten zoals het Stadshagenfestival en Huttendorp komen te vervallen. Achttien straten en buurten houden ondanks beperkingen toch hun Burendag. Op vier locaties worden Sprookjes op de Stoep gebracht en jongeren van club Bikelife038 houden een speciale scootertocht.

November Er worden dit jaar veel ideeën aangeboden om de buurt mooier en beter te maken. Het opvallendste initiatief, dat vanuit de wijk veel bijval krijgt, is het idee van Spencer Roozenboom en Jorien Sissing om een Stadshagenbos in de wijk aan te leggen. Een positieve ontwikkeling is de aanzienlijke vermindering van het aantal inbraken in Stadshagen. Waren er in 2016 nog 60 aangiftes van inbraak, in 2020 werden er ongeveer tien gemeld.

December September Uitbreiding van ons winkelcentrum zit al geruime tijd in het vat, maar we zitten nog steeds met een winkelhart dat bij lange na niet past bij een wijk van meer dan 25.000 inwoners. Deze maand worden dan toch eindelijk de plannen gepresenteerd: Lidl en Action gaan zich vestigen, evenals enkele horecagelegenheden en een Stadsfoyer als centrale ontmoetingsplek.

Het gemeentebestuur heeft in de Omgevingsvisie het voornemen geuit om Zwolle een schaalsprong te laten ondergaan. De stad is als woonplek erg in trek en daarom moet er fors gebouwd worden. De gezamenlijke wijkverenigingen, waaronder Stadshagen Totaal, zetten vraagtekens bij die ambities. Het eind van het bijzondere jaar 2020 leverde nog een positieve ontwikkeling op: naast stadsbuslijn 1 komt er een tweede buslijn, die vooral de nieuwe woonbuurt aandoet. Beide lijnen gaan nu ook langs het nieuwe station.

Februari De Milligerplas is een belangrijke recreatieve voorziening voor de wijk, maar ligt er nog wat slordig bij, met een beperkt voorzieningenniveau. Mede door de start van de woningbouw in Breezicht worden de plannen voor de plas gepresenteerd en oogsten veel lof onder wijkbewoners. Na een intensieve discussie met bewoners en een onderzoek naar de kwaliteit van de bomen, worden uiteindelijk vijftig zilveresdoorns aan de Klokkengieterlaan gerooid. Er blijkt geen ruimte te zijn voor beide bomenrijen.

Maart In maart wordt de hele wereld opgeschrikt door de komst van het coronavirus, dat ook in ons land veel besmettingen, ziekte en doden oplevert. Onze krant bericht in de rubriek Saamhorig Stadshagen over mooie initiatieven om wijkbewoners een hart onder de riem te steken. Een oproep om gedichten in te sturen leidde tot een paginagrote serie van fraai vormgegeven poëzie.

Wijkwethouder Monique Schuttenbeld Foto Jan Burgman

De Luchtmobiele Brigade oefent in Stadshagen Foto Hans van Eerbeek

Mei

De Vinexpress interviewt wijkwethouder Monique Schuttenbeld over haar betrokkenheid bij de wijk en hoe zij aankijkt tegen Stadshagen als samenleving. ‘Ook in Stadshagen wonen lieden die zich te buiten gaan, maar daarmee zijn we nog geen criminele wijk,’ meent Schuttenbeld. En over ervaren overlast van jeugd: ‘De jeugd moet wel een plek hebben.’

Een tweede buslijn

De rappers van FakkelteenZ treden op bij woonzorgcomplex Serenade. Rappers en ouderen ontmoeten elkaar rond het maatschappelijke thema eenzaamheid, vertolkt in het nummer ‘eenSamen’.

Begin 2020 verschijnen er portretten van onze vier wijkagenten. Zij vertellen wat hen drijft en waarom zij wijkagent zijn geworden. Onze burgemeester Peter Snijders is blij met zijn agenten. ‘In de verhalen in de Vinexpress herkende ik de mensen die zo hartverwarmend en enthousiast over hun werk en hun wijk spreken.’ Onze krant besteedt uitvoerig aandacht aan 75 jaar bevrijding. We stippen de voormalige tankgracht in de wijk aan, geven aandacht aan de herdenkingsplaquette bij de Twistvlietbrug en interviewen Stadshagenaar Joep Boerboom over zijn boek over Joodse ondernemers in oorlogstijd. In Stadshagen wonen zeven gemeenteraadsleden, die uitgebreid aan het woord komen. Zij zien als grootste uitdaging

Sprookjes op de Stoep

Foto Jan Burgman

15


SHOPPEN EN SLAGEN IN STADSHAGEN

WINKELCENTRUMSTADSHAGEN.NL Schrijven voor de Vinexpress is leuk! De Vinexpress wil een leesbare krant voor een leefbare wijk zijn. In Stadshagen gebeurt veel waarvan we verslag willen doen. We brengen boeiende interviews en interessante achtergronden. Genoeg om elke maand een krant boordevol Stadshagen in 8000 brievenbussen te laten glijden. Maar we komen nog wat schrijvende handjes tekort. We zoeken nog enkele

Redacteuren die ons team komen versterken. Redacteuren vullen hun functie op verschillende manieren in. De één redigeert persberichten, de ander interviewt graag mensen, een derde volgt wat er in het gemeentehuis gebeurt en weer iemand anders houdt de agenda van wijkgebeurtenissen bij. Er is altijd wel wat van je gading bij als je schrijven leuk vindt. En je bepaalt zelf hoeveel tijd je aan dit mooie werk wilt besteden.

Het is een vrijwilligersfunctie. We verwachten van je dat je de maandelijkse redactievergaderingen bezoekt en meedenkt over mogelijke artikelen. Je overlegt met onze fotografen over mooie plaatjes bij je uitgeschreven ’praatjes’. Je hebt je oren en ogen in de wijk open en bent een betrokken Stadshagenaar. Lijkt het je wat? Stuur voor meer informatie een e-mail naar redactie@vinexpress.nl. We gaan graag het gesprek met je aan over je mogelijkheden.

De Vinexpress is een onafhankelijke wijkkrant, die tien keer per jaar verschijnt en huis-aan-huis wordt verspreid. We werken met louter vrijwilligers en zijn van onze inkomsten afhankelijk van advertentie-inkomsten. Wij zijn op zoek naar een

Advertentiecoördinator die: • contacten onderhoudt met bestaande adverteerders, • nieuwe adverteerders werft, • offertes en contracten opstelt, • advertentiemateriaal op tijd aanlevert, • contact houdt met onze penningmeester.

16

Het gaat om een zelfstandige functie en je kunt het werk gewoon thuis doen. Je legt verantwoording af aan het bestuur van Stichting Vinexpress en woont de maandelijkse redactievergaderingen bij.

van en ervaring met digitale verwerking, liefst MS Office, eveneens. Uiteraard word je uitgebreid ingewerkt. Voor meer informatie kun je bellen met de penningmeester: Mieke Pape, tel. 06 46065912.

Ervaring is een pré, maar niet per se noodzakelijk. Financieel inzicht is wel nuttig en kennis

Stuur je sollicitatie naar bestuur@vinexpress.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.