Vinexpress maart 2023

Page 1

Gemeenteraad polst wijkbewoners over Stadsbroek en IJsselvizier

Stadshagenaren snakken naar groener en natuurlijker buitengebied

Stadshagen is een minder groene wijk dan bijvoorbeeld de Aalanden en Zwolle-Zuid. We hebben hier veel minder bomen, de wijk is sterk verstedelijkt en de uitloopmogelijkheden zijn beperkter. Vraag dan als gemeenteraad van Zwolle aan onze wijkbewoners wat zij willen met twee groene gebieden aan de rand van de stad, dan is het: de vraag stellen is hem beantwoorden. De reacties op deze vraag over de groene longen Stadsbroek en IJsselvizier leverden dan ook massale groene en natuurlijke gevoelens bij wijkgenoten op. Met deze discussie wordt duidelijk dat Stadshagenaren de grenzen van de verstedelijking in dit deel van Zwolle in zicht zien komen.

Stadshagen liet zich op 22 en 23 februari van haar meest betrokken kant zien, nog afgezien van het Stadshagenfestival en Symphonica Stadshagen. De beide inloopavonden werden door bijna 300 wijkbewoners bezocht en de online-enquête had al snel bijna 1500 deelnemers. Niet alleen Stadshagenaren, zeker de tweede bijeenkomst trok belangstellenden en belanghebbenden uit Westenholte. Ambtenaren doen hun best een zo objectief mogelijke toelichting te geven op de plannen, maar worden soms met enige scepsis en argwaan aangehoord.

Manhattan De ommekeer bij Stadshagenaren in denken en doen als gevolg van klimaatverandering weerspiegelt zich ook in de discussie over beide nu nog groene gebieden. De meningen op beide avonden zijn in lijn met de vooraf online gegeven reacties: het merendeel wil groen, natuur, rustgebied, wandelen, biodiversiteit, klimaatneutrale en circulaire activiteiten. Toch blijkt uit de reacties dat kleinschalige woningbouw, ook in de vorm van appartementen in een groene setting, in beide gebieden op enige steun kan reke-

Speelcircuit aanwinst voor de Milligerplas

nen. Dit in tegenstelling tot een idee om in IJsselvizier een Manhattan aan de IJs-

sel te bouwen. Een suggestie die emotionele tegenstemmen oplevert van bewoners die het cultuurhistorische karakter van dit gebied willen behouden.

De Milligerplas is een bijzonder object rijker: een speelcircuit op en aan het water. Kinderen kunnen hier een uitdagend circuitje afleggen. Het bestaat onder meer

uit een hangbruggetje, drijvende blokken en een touwladder. Er wordt nog een verhard pad aangelegd, waardoor je ook met een rolstoel het water in kunt rij-

den. De keuze voor de speeltoestellen is gemaakt door kinderen van enkele basisscholen uit Stadshagen.

08/09 Grote Peuterdag 14 Bewoners
Autobedrijf Bert Wieten WWW.BERTWIETEN.NL HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER feedback company 9.4/10 80 In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie AUTO’S OP VOORRAAD Wijkkrant, 21ste
www house2day nl - 038 - 460 54 30 Vervolg op pagina 03 alex-makelaars.nl Meer informatie? Dit is de tijd om een makelaar in te schakelen! verkoop I aankoop I taxaties Wij helpen u graag!
Kastanjetuin opgetrommeld
jaargang, maart 2023
Door Bert Kunnen Foto Margreeth Kruise

Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Uitbreiding kinderopvang belangrijke impuls voor de wijk Bouw

tweede Kindergarden bij de Stadshoeve van start

De locatie van bistro en park de Stadshoeve krijgt steeds meer een prominente plek in het centrumgebied van onze wijk. Na de bouw van de bistro kwamen er steeds meer voorzieningen in het nabijgelegen park de Stadshoeve, zoals een speelkasteel, een groentetuin en een dierenweide. Ook vestigde zich in de bistro een babycentrum en dierenkliniek Stadshagen ligt op loopafstand. Recent werd op het terrein gestart met de bouw van een tweede gebouw van kinderdagverblijf Kindergarden, ook voor buitenschoolse opvang. Het echtpaar Jolanda en Johan Kuiper keken trots toe hoe zoon Marnix (12) op 14 februari de eerste paal de grond in hamerde.

Jolanda en Johan hebben al een lange staat van dienst als het gaat om kinderopvang. In 2003 startten zij aan de Waterbies hun eerste opvanglocatie. Binnen enkele jaren groeide Eigen Wijs uit haar jasje en realiseerden de Kuipers een ruimere opvang aan de Ossenweiderhof. Door de crisis in 2008 duurde de bouw langer dan gewenst. Ondertussen liepen Jolanda en Johan tegen de kavels aan de Frankhuizerallee aan; zij bedachten zich geen seconde en bouwden hier in korte tijd een nieuw kinderdagverblijf en bso.

‘Ik kom zelf uit het onderwijs’, vertelt Jolanda, ‘Ik heb hierdoor een ervaren kijk op hoe je kinderopvang aanbiedt. We hebben daar in de afgelopen 17 jaar iets moois opgebouwd, samen met de ouders die daar hun kinderen aan ons toevertrouwden’. Die relatie met de ouders en kinderen geeft haar nog steeds een blij gevoel.

Kindergarden

De regelgeving van de overheid viel het echtpaar Kuiper echter steeds zwaarder. In 2019 besloten zij het pand te gaan verhuren aan Kindergarden.‘We waren veel te veel tijd kwijt aan de regels die de overheid je oplegt. Dat is een belemmering voor het op een prettige manier runnen van de kinderopvang’, reageert Jolanda teleurgesteld. De samenwerking met Kindergarden bevalt hun erg goed. ‘We denken wederzijds met elkaar mee over wat we belangrijk vinden in de kinderopvang. Er is hier echt sprake van het familiegevoel; we weten goed wat we aan elkaar hebben’, stelt Jolanda tevreden vast.

Stadshoeve De samenwerking beviel zo goed dat ze samen plannen smeedden om een tweede

Bomenhub WijKwekerij vult zich maar langzaam

kinderopvang annex buitenschoolse opvang te realiseren. Ook hier huurt Kindergarden van het echtpaar Kuiper. De locatie naast park en bistro de Stadshoeve is volgens Jolanda een heel logische. ‘Dit is een prachtlocatie: de speelattributen voor de kinderen, een dierenweide, een tuin, het zal veel aan betrokkenheid van ouders opleveren’, is de stellige verwach-

Zaailingdag levert vijftig boompjes op voor Stadshager Bos

krijgen ze hier een plekje in afwachting van het Stadshager Bos,’ vertelt Erik. Hij plant ze samen met de initiatievencoach van de provincie in de grond van

Veel ergernis over zwerfafval

ting van Jolanda. Vooralsnog is de werving van het benodigde personeel geen probleem. Ondertussen vordert bouwbedrijf Hemeltjen uit Wijhe met het door architect No Label ontworpen gebouw voor de opvang van veel kinderen uit Stadshagen. De oplevering is in december van dit jaar gepland.

Dat er een initiatief is gestart om in of nabij Stadshagen een groot bos met 100.000 bomen te planten zal wel tot veel wijkbewoners zijn doorgedrongen. Maar de belangstelling om zelf als bewoners het toekomstige bos nu al te vullen leeft kennelijk nog niet echt breed in de wijk. Het hiervoor onlangs tijdelijk ingerichte terrein MijnKwekerij aan de Moutmolenlaan, waar 17.000 bomen kunnen staan, loopt nog maar langzaam vol. De oogst van nieuwe boompjes op de op 11 februari gehouden Zaailingdag was beperkt: er werden die dag ongeveer 50 boompjes in wording op het terrein geplant. Wellicht dat als er binnenkort een daadwerkelijke locatie voor het bos wordt aangewezen, er een meer wijkbrede beweging zal ontstaan.

Maar wie in de afgelopen jaren al bezig was geweest met de gratis verstrekte boomzaadjes, leverde met genoegen zijn zelf opgekweekte boompjes in. Stadshagenaren Bjorn Verhoeven en zijn partner schepten op de Zaailingdag met trots hun in een kweekbak vertroetelde vlinderstruik en vlierbes de grond in. ’Wat ideaal dat ik ze hier kwijt kan,’ meldt Bjorn enthousiast. ‘Groen in de wijk is een belangrijk thema,’ meent hij. ‘We moeten ook als wijkbewoners zelf een stevige bijdrage leveren aan diversiteit en groei van het aantal bomen in Stadshagen. Het

moet niet alleen van de overheid komen!´

Meanderhof

Erik de Kruif komt met een bakfiets vol boompjes vanuit de Meanderhof (een particulier initiatief in Stadshagen waar de natuur en gezamenlijk tuinieren en ontmoeten voorop staan, red.) een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstige Stadshager Bos. ´Onze Meanderhof staat goed vol met behoorlijk gegroeide bomen. We hebben de tuinen enige tijd geleden uitgedund en de bomen opgeslagen voor het Stadshager Bos. En vandaag

MijnKwekerij. De toekomstige locatie van het bos is onderwerp van gesprek over de inrichting van de gebieden Stadsbroek en IJsselvisie (zie voorpagina).

Milieuraad start nieuwe Zwerfvuilgroep

Vorig jaar is de statiegeldregeling op plastic flesjes ingegaan. Dit heeft voor een kleine vermindering van het zwerfvuil gezorgd. Maar er is nog een lange weg te gaan. Zwerfafval scoort hoog in ergernissen over de eigen buurt, samen met onder andere hondenpoep. In Stadshagen zijn regelmatig acties en initiatieven tegen zwerfvuil. Toch zijn er nog plekken volop waar zich vuil verzamelt. De Milieuraad Zwolle zoekt daarom deelnemers voor een nieuw op te richten Zwerfvuilgroep.

Uit onderzoek blijkt dat bijna 95 procent van de Nederlanders zich ergert aan zwerfafval. Toch gooit bijna 1 op de 5 mensen zelf ook weleens wat op straat. De omgeving is van invloed op hoe mensen zich gedragen: vuil trekt vuil aan. Op plekken met veel zwerfvuil gooien mensen dus makkelijker rommel op straat of in de natuur. Andersom geldt dat mensen

zich in een schone omgeving ook schoner gedragen. Verder blijkt uit onderzoek dat mensen zich in een vervuilde omgeving minder veilig voelen.

Dagen en tijden zijn in onderling overleg. Ook de locaties waar men aan de slag gaat, worden gezamenlijk bepaald. Mensen die nu nog alleen zwerfvuil rapen zijn eveneens welkom. Voor alle materialen (grijpers, hesjes, vuilniszakken et cetera) wordt gezorgd.

Voor meer informatie: www.milieuraadzwolle.nl.

Aanmelding: info@milieuraadzwolle.nl

02
Foto Erica Turmel-Donker Erik de Kruif overlegt met initiatievencoach Arjan Broer waar de boompjes uit de Meanderhof geplant kunnen worden Foto Hans van Eerbeek Marnix Kuiper slaat als man met de hamer de eerste paal voor de tweede Kindergarden de klei in

Hoofdredacteur: Bert Kunnen

Colofon

VINEXPRESS Stadshagen

Uitgever Stichting

Vinexpress Stadshagen

Eindredactie: Marty Kreeft, Nettie Roes

Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Geert Jan den Hengst, Iris Maes, Milou van Rijn

Fotografie:

André van den Akker (dronefotografie), Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Rianne Westendorp

Opmaakredactie: José Stroo

Druk:

Mediahuis Noord, Leeuwarden

Bezorging:

Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl

Afhaalpunten:

De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn

Bestuur Stichting Vinexpress:

Inez van Slooten, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl

Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle

Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl

Twitter: VinexpressNL

Website: www.vinexpress.nl

Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten.

De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren.

De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Vervolg van pagina 01

Stadshagenaren snakken naar groener en natuurlijker buitengebied

Stadshager Bos

De initiatiefnemers van het idee van een groot Stadshager Bos zullen de meer dan

De gebieden Stadsbroek aan de noordkant van de wijk en IJsselvizier tussen De Tippe en de IJssel zijn tot 2030 niet nodig om de woningbehoefte van Zwolle mee te helpen oplossen. De lang geleden geopperde gedachte om in Stadsbroek 4000 woningen te bouwen is sterk achterhaald. Er is nu ruimte om er met creatieve ideeën een andere invulling aan te geven. De gemeente ontwikkelde vier ‘inspiratievoorbeelden’ om de ideeën op gang te brengen: Bij Actief beheer blijven de beide ge-

100 positieve reacties met genoegen hebben gelezen: het bos wordt in de wijk steeds breder ondersteund. Hierbij gaat

bieden zoals ze nu zijn met alleen noodzakelijke aanpassingen. Een tweede inrichting gaat uit van Oerlandschap. In de delta van drie rivieren worden de beide gebieden betrokken bij het robuuster maken voor klimaatverandering: ze worden wederom onderdeel van rivieren en weteringen en geschikt gemaakt voor tijdelijke wateropvang. Het derde inspiratievoorbeeld, Lange lijnen, sluit aan bij de historische ontginningslinten, zoals ook gebruikt zijn bij het ontwerpen van Stadshagen. De

de voorkeur uit naar Stadsbroek. Daar kunnen de plannenmakers niet meer omheen. De combinatie met een Voedselbos en een tuinderij wordt ook hier en daar geopperd. Opvallend in de inbreng is de suggestie om de Milligerplas aan de oostzijde uit te breiden in Stadsbroek, in combinatie met het Stadshager Bos, en aansluitend woningbouw te realiseren. In juni spreekt de raad over de uitkomsten van het gesprek met de inwoners. In oktober van dit jaar zal de raad een richtinggevende uitspraak doen over beide gebieden. Als de gegeven reacties en ideeën de doorslag zullen geven, dan zal er in Stadsbroek en IJsselvizier weinig ruimte komen voor woningbouw.

Werkerlaan en het Zwarte Water zouden nieuwe ontginningslinten kunnen zijn.

Een dergelijk bebouwingslint zou ook in het gebied IJsselvizier kunnen komen. Een vierde voorbeeld gaat uit van voortzetting van de woningbouw in Stadshagen van de afgelopen 25 jaar. Zo worden er nog een paar duizend woningen gebouwd. Om tegemoet te komen aan de dringende behoefte aan woonruimte in Zwolle en ter bevordering van de doorstroming. Kortom: een extra stuk stad.

Bevolkingssamenstelling wijk verandert Voorzieningen Stadshagen toe aan flinke injectie

Een fors tekort aan eerstelijnszorg en een beperkter tekort aan ruimtes voor ontmoeting en cultuur. Maar ook aan buurtgebonden detailhandel en horeca, en er is veel behoefte aan mogelijkheden voor bewegen in de buitenruimte. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een recent onderzoek naar de behoefte aan nieuwe voorzieningen in onze wijk in de komende tien tot twintig jaar. Daarnaast wordt er een overschot verwacht aan ruimte in onderwijsgebouwen. De uitkomsten werden op 9 februari aan bewoners en belangstellende gegadigden in het Cultuurhuis gepresenteerd.

Inleverdatum kopij voor de editie van april 2023: uiterlijk vrijdag 24 maart 2023.

Zes locaties in beeld voor te realiseren voorzieningen

Locatie 1: zorgcentrum, zaalruimte, horeca/detailhandel, woningbouw

Locatie 2: buitensport, ontmoeting en cultuur

Locatie 3: wonen en zorg

Locatie 4: onderwijs (concreet verzoek) i.c.m. andere voorzieningen

Locatie 5: eerstelijnszorg, cultuur, detailhandel, horeca

Locatie 6: Biohub: detailhandel en horeca/ontmoeten

De bevolkingssamenstelling van Stadshagen zal veranderen. De wijk groeit naar ruim 32.000 inwoners, het aantal 0-12-jarigen neemt in meerdere buurten af, terwijl deze groep in de nieuwe buurten Breezicht, Breecamp-West en De Tippe nog fors zal groeien. Ook zal de bevolking licht gaan vergrijzen. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor de diverse voorzieningen, die in gelijke mate over de wijk gespreid moeten worden. De gemeente heeft een viertal locaties in bestaande buurten op het oog, in met name de buurten Breezicht en BreecampOost waar op een viertal terreinen ruimten voor nieuwe voorzieningen zijn aangewezen. Maar ook in de nog te bouwen buurten Breecamp-West (richting ’sHeerenbroek) en De Tippe is er plek voor. Voor meer details over de mogelijke invulling van de locaties zie

kaartje met toelichting.

Partijen verenigen

Er was op de informatieavond veel tijd ingeruimd om gegadigden, marktpartijen en initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen. Een vijftiental geïnteresseerde huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners, vertegenwoordigers van een kinderdagverblijf en een initiatiefnemer van een muziekschool reageerden gematigd positief op de geboden mogelijkheden. Maar er werden ook onzekerheden geuit over hoe een individuele gegadigde contact kan krijgen met andere partners. Of hoe je een en ander financieel gedaan krijgt als je zelf geen vermogen bezit. ‘Ik weet de weg niet,’ gaf een deelnemer te kennen. Wijkmanager René Stuij benadrukte nog maar eens dat de voorzieningen op de diverse kavels een bijdrage moeten leveren aan de wijk als geheel. ‘We zijn als gemeente ook geen bouwers die ruimtes gaan verhuren,’ aldus Stuij. Het dringende verzoek van de aanwezigen was desondanks duidelijk: gemeente help ons met faciliteren, breng ons in contact met elkaar. De daad werd bij het woord gevoegd: de gemeente zorgt voor het uitwisselen van gegevens van de aanwezige gegadigden.

Locatie bouwopslag Milligerplas

De huidige locatie voor bouwopslag in Breezicht aan de Breezichtlaan heeft de meeste potentie. Dat is ook de reden dat de gemeente op deze plek een prominente rol ziet weggelegd voor woningbouw, gecombineerd met zorgvoorzieningen. Tegelijkertijd zijn de omwonenden not amused over de in hun ogen te forse hoogte van de te realiseren gebouwen. Woordvoerder Jan Noordermeer: ‘Wat mij betreft verzet ik me niet zozeer tegen de komst van voorzieningen, maar vooral tegen de mogelijke bouw van 22 meter hoogte. Tien tot twaalf meter vinden wij nog wel acceptabel, mits er ook voldoende groen bij komt.’ Inmiddels vraagt ook politieke partij Swollwacht aandacht voor de zorgen van omwonenden. Raadslid Asia Golunska stelde vragen aan het college. Zij wijst op de wens van 73 omwonende huishoudens die liever een groene invulling van het gebied zien.

03
De inloopavonden over Stadsbroek en IJsselvizier werden druk bezocht Foto’s Vinexpress Mogelijkheden voor Stadsbroek en IJsselvizier Op de plek van het huidige bouwdepot is een combinatie van wonen en zorg gedacht

Ruimte geeft rust voor nieuwe mogelijkheden

Door Iris Maes

In het dagelijks leven komt er veel op je af. Heb je behoefte aan meer rust, ruimte en overzicht, schakel dan professional organizer Vanessa Giethoorn in. Vanessa timmert ruim een half jaar aan de weg met haar bedrijf Bizzy Organizing. Als professional organizer begeleidt zij klanten bij het maken van keuzes en het aanbrengen van structuur. Vanessa: ‘Ik help door het creëren van overzicht en ruimte om je heen. Dit geeft rust in je hoofd waardoor je weer tijd en energie krijgt om leuke dingen te doen of om een nieuwe stap in je leven te zetten.’

Organiseren en opruimen zit Vanessa in de genen. ‘Mijn ouders zijn praktisch ingesteld en weten in hun kleine woning alles een plek te geven. Mijn oma was er helemaal een kei in. Haar huis was altijd netjes. Ordenen en overzicht aanbrengen is voor mij een tweede natuur, ik word er blij van. Toen ik op het gebied van werk een beetje vastliep, ontstond het idee om mijn kennis en ervaring in te zetten als professional organizer. Op dat moment waren er praktische bezwaren waardoor ik het idee heb laten varen, maar de gedachte bleef in mijn hoofd. Toen mijn partner en ik besloten om als samengesteld gezin in één huis te gaan wonen, werkte deze verhuizing als een trigger om mijn droom alsnog na te jagen. Als ervaringsdeskundige besloot ik mensen op weg te helpen naar een opgeruimd huis en meer structuur in hun huishouden en agenda. Mijn droom is het onmogelijke mogelijk te maken.’

Problematiek

Ook al ben je een expert in rust, ruimte en overzicht, toch is het belangrijk om stil te staan bij de problematiek en achtergronden die vaak leiden tot een ongeorganiseerd huis. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor iemand het thuis niet meer overziet. Vaak sluipt het er geleidelijk in. Bovendien is bij veel mensen van een eerdere generatie ingeprent dat ze alles moeten bewaren; weggooien is zonde. Dan is ontspullen echt een uitdaging.

dere deze problematiek heb ik een opleiding gevolgd, zodat ik naast mijn eigen ervaring ook over de nodige kennis, vaardigheden en houding beschik. Bovendien heb ik me ingeschreven bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO).’

zodat we samen de puntjes op de i zetten. De klant bepaalt het tempo. Het is belangrijk om aan te voelen wanneer je geduld moet hebben of juist even door moet pakken. Anders doe je twee stappen vooruit en drie terug.’

Gezinscoach

Vanessa: ‘Daarnaast begeleid ik graag (samengestelde) gezinnen bij het maken van een goede dagindeling waar iedereen zich in kan vinden en zijn of haar steentje bijdraagt in het huishouden. Het kan een uitdaging zijn om dit onderling goed te verdelen en kinderen hierin mee te krijgen. Ik vind het belangrijk dat ook zij spelenderwijs betrokken worden bij de huishoudelijke taken. Samen met een spelontwikkelaar probeer ik een spel te ontwikkelen dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen, zodat het huishouden voor hen ook inzichtelijker, makkelijker en leuker wordt.’

Irritaties in de huiselijke sfeer gaan vaak over het huishouden. De taakverdeling onderling is niet helder, er worden geen duidelijke afspraken gemaakt. Hierdoor kan er onderling een gefrustreerd gevoel ontstaan. Dit kan zorgen voor stress, discussies en minder ontspanning.

Het dienstenpakket van Bizzy Organizing beperkt zich echter niet tot een opgeruimd huis, een overzichtelijke werkkamer, of een gereorganiseerde (garderobe) kast. Vanessa: ‘Op dit moment heb ik veel aanvragen voor het verkoopklaar maken van huizen. Denk aan samenwonen, samengestelde gezinnen of stellen die kleiner gaan wonen. In alle gevallen moet er vaak veel opgeruimd worden om de woonwensen te realiseren. Ik kan helpen bij het maken van keuzes. Welke spullen kunnen weg, welke spullen blijven en natuurlijk de twijfelgevallen.’

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-

Vanessa: ‘Juist met het oog op onder an-

Elke opdracht is maatwerk. Na een intake maakt Vanessa een plan van aanpak inclusief kostenoverzicht. Vanessa: ‘Daarna gaan we samen aan de slag waarbij ik zelf ook de handen uit de mouwen steek,

DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN •

Om haar bedrijf verder uit te bouwen werkt Vanessa samen met makelaars, hypotheekadviseurs en stylisten. Ook adverteren via sociale media levert vaak leuke opdrachten op.

INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-

PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM-

FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ

• DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN-

NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN •

Liefde voor het vak,

SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN-

DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN •

INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT-

+ Ergotherapie + Fysiotherapie + Psychomotorische

Bizzy Organizing : www.bizzyorganizing.nl info@bizzyorganizing.nl.

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

Uw uitvaartbegeleider in Zwolle

Klantwaardering

9,3

04
PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • FysioZwolle.nl Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668 Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00 Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00 Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00 Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22 Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00 Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00 Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00
therapie
Koper Brenda geïnspireerd door mensen
‘Mijn droom is het onmogelijke mogelijk te maken’
Erica Turmel Donker

Oproep:

Help ons bestuurlijk verder!

Bestuur Vinexpress wil van de nachtwaakstand af!

De Vinexpress kent een stichtingsbestuur en redactie: het bestuur stelt de redactie in staat om een krant te maken en de redactie vult de krant. We zijn een bijzondere krant. Wij opereren zonder winstoogmerk en drijven op vrijwilligers. Zowel de bestuursleden als de redactieleden leveren hun bijdrage onbezoldigd. Deze vrijwilligers komen vrijwel allemaal uit onze fijne wijk Stadshagen en investeren hun tijd en enthousiasme in de krant.

Het bestuur heeft momenteel onvoldoende slagkracht om de krant bestuurlijk voldoende te begeleiden. We zijn onderbezet en snakken naar versterking. Dat mogen zowel algemene leden zijn, als mensen met voorzitter-ambities. Een bestuur op

Taken en vacatures

sterkte is belangrijk voor de continuïteit van de Vinexpress. Zo kunnen we van de huidige nachtwaakstand af en met hernieuwde energie de noodzakelijke activiteiten ontplooien.

Als jij daarvan het belang inziet en eraan zou willen bijdragen, dan nodigen we je van harte uit om contact met ons op te nemen voor een kennismaking! Om een indruk te geven van de taken van het bestuur, een greep uit de bestuursactiviteiten:

• Het beheren van de Stichting Vinexpress

• Regelmatig overleg voeren over de werkzaamheden

• Delen in de verantwoordelijkheid over de Stichting

• Terugkoppeling geven aan de redactie

• Jaarlijkse bijeenkomst van bestuur en redactie regelen

• Kerstpakketten organiseren

Vind je de Vinexpress een waardevolle bijdrage aan de sociale cohesie in onze wijk en lijkt het je mooi om daaraan via een bestuursfunctie actief bij te dragen?

Laat het ons weten!

Mail naar bestuur@vinexpress.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Straatpraat

Op een al heel wat zonnigere dag dan de vorige keer besluit ik op twee jongens af te stappen die op die dag net als ik een missie hebben; Jered Schinkel (14 jaar) wil met zijn vriend graag met mensen een positieve boodschap delen over de toekomst en over de Bijbel. Jered vindt het prima om zijn missie even te onderbreken voor die van mij.

Woon je in Stadshagen en kun je daar iets over vertellen?

‘Ja, ik woon sinds mijn 3de in Stadshagen. 11 jaar nu dus. Mijn ouders besloten destijds toen we in Leeuwarden in een flat woonden om een huis met een tuin te gaan zoeken en zo kwamen we hier terecht. Inmiddels zijn we met zijn zessen want ik heb nog twee broertjes en een zusje.’

Wat vind je van de wijk?

‘Ik vind de wijk leuk. Ik ga regelmatig naar de groentetuin van ons gezin. Daar heb ik vrienden die ook een groentetuin hebben. Ik vind het fijn om over onze gezamenlijke hobby’s te praten.’

Wat vind je positief aan Stadshagen?

‘Dat er veel (gezinnen met) kinderen zijn. Al ga ik trouwens meer met volwassenen om. Ik vind dat leeftijd er bij goede vriendschappen niet toe doet. Mijn vrienden vinden dingen als tuinieren, lezen, natuur en muziek net zo leuk als ik.

Ik vind het ook fijn om met mensen gesprekjes over de Bijbel te hebben. Mijn geloofsgenoten en ik doen dat soms, zoals nu, in het winkelcentrum, soms langs de deur. De meeste mensen zijn wel positief. Vaak hebben we prettige gesprekken.’

De meer functie-specifieke taken zijn:

Voorzitter:

• voorzitten van de bestuursvergadering

• actieve communicatie verzorgen tussen bestuur en redactie

• representeren, spreekbuis van de Stichting Vinexpress zijn

• ook fijn: als je kan inspireren, enthousiasmeren en bemiddelen

• een goede onderlinge samenwerking bevorderen

Penningmeester:

• financiële administratie voeren (factureren, jaarrekening, boekhouding, ANBI-registratie)

• communicatie met adverteerders

• jaarplanning

Advertentiecoördinator:

• werven van nieuwe adverteerders

• structurele afstemming met penningmeester

• contact onderhouden met bestaande adverteerders

• meedenken over en organiseren van alternatieve inkomstenstromen

Algemene bestuursleden:

• meedenken en inspireren

• ad-hoc bestuurszaken oppakken

Jered met zijn vriend

En heeft Stadshagen ook minpuntjes of zijn er dingen die je mist?

‘Oude bomen. Ik houd heel erg van bomen en gelukkig worden er steeds meer bomen aangeplant. Maar de wijk mag van mij nog wel groener. Mensen zouden meer bomen moeten planten. Ook in hun tuinen.’

Wat vind je van de verkeerssituatie in Stadshagen?

‘Ik vind het goed dat je in de wijk overal sneller bent met de fiets dan met de auto. Dat stimuleert het fietsen.’

Wat vind je van de samenhang in de

wijk?

‘Er zijn veel initiatieven voor en door mensen. Vorig jaar zijn we als gezin in de kerstvakantie naar een Afghaanse avond

Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen.

Waar kun je ons vinden?

Vegro zorgwinkel Zwolle

Vechtstraat 104, 8021 AZ

Telefoon: 0900 – 288 77 66

gegaan. Daar hebben we toen Afghaans gegeten en werd er over de Afghaanse cultuur verteld. Dat vind ik heel interessant. Je kunt heel veel van elkaar leren.’

05
door Marty Kreeft

WijKwekerij De Verbinding

De naam had niet beter gekozen kunnen worden: WijKwekerij De Verbinding. Het braakliggende terrein aan de Moutmolen in Stadshagen verbindt groene initiatiefnemers met bewoners, scholen, provincie en gemeente. Het doel van de kwekerij: meer groen in Stadshagen! De kwekerij is een initiatief van Stadshagen doet Groen.

De kwekerij is een circulair initiatief waarbij bewoners, organisaties en bedrijven overgebleven groen uit de tuin naar de kwekerij kunnen brengen. Vervolgens kunnen bewoners die bijvoorbeeld hun straat willen vergroenen bij de kwekerij terecht om planten en struiken op te halen. Hierin zoekt Stadshagen Doet Groen bijvoorbeeld ook de samenwerking met organisaties als Struikrovers en Straatboer.

Marjolein Geurtsen, wijkregisseur gemeente Zwolle: ‘Duurzaamheid en circulariteit worden steeds belangrijker. Wij

onderzoeken dan ook hoe wij gemeentebreed meer kunnen doen aan het hergebruik van onder andere groen. Dit initiatief sluit daar mooi bij aan.’

Bos

Otto Veerman-Fraay is één van de beheerders van de WijKwekerij en heeft een ambitie hoog te houden. Hij heeft namelijk al jaren plannen voor een voedselbos: ‘We hebben nog geen grond om het bos te beginnen, maar bomen hebben tijd nodig om te groeien. Twee jaar geleden organiseerden we een uitdeelactie voor zaailingen van bomen. Dat was een succes. Veel wijkbewoners plantten die in eigen tuin. De bomen zijn zo gegroeid dat ze te groot worden voor veel tuinen. Deze bomen krijgen nu ook een plek op de WijKwekerij.’

De kwekerij draagt ook bij aan de realisatie van het Stadshager Bos, een initiatief van Stadshagen Doet Groen. Voor het bos wordt nog een locatie gezocht rond

Eerste paal de grond in voor kinderopvang bij Park de Stadshoeve

De bouw van een nieuwe kinderopvang bij Park de Stadshoeve in Stadshagen is van start gegaan. In het groen komt hier een gebouw voor een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. De bouw van de kinderopvang zorgt ervoor dat Park de Stadshoeve qua voorzieningen in een afrondende fase is beland. De kinderopvang is de laatste voorziening die op deze locatie wordt gerealiseerd en draagt bij aan het op peil brengen van het voorzieningenniveau in Stadshagen. Tijdens een feestelijk startmoment sloeg de zoon van de initiatiefnemers de eerste paal de grond in. Zie voor een meer uitgebreide reportage pagina 02.

Co-creatie in De Tippe: start bouw woningen met gezamenlijke binnentuin

In De Tippe, een nieuwe buurt in Stadshagen, worden op een aantal plekken in cocreatie nieuwe woningen gebouwd. Zo ook op het eerste veld van De Vier Erven, waar in totaal negen woningen komen. Hier hebben bewoners onderling de grond verdeeld én een gezamenlijke binnentuin ontworpen. Zes van deze woningen worden door Heutink Groep ontwikkeld en

gebouwd. Op woensdagmiddag 22 februari hebben Monique Schuttenbeld (wethouder nieuwbouwprojecten Stadshagen) en Helmich Heutink (CEO van Heutink Groep) de start van de bouw gemarkeerd. Samen met de toekomstige bewoners en hun kinderen gaven zij op feestelijke wijze het startschot, waarbij de eerste paal werd geslagen.

Stadshagen. De kwekerij kweekt jonge boompjes die later uitgeplant kunnen worden in dit bos.

Tijdelijke grond

De gemeente Zwolle geeft de initiatiefnemers een jaar lang de beschikking over het braakliggende terrein om te experimenteren met het concept van een WijKwekerij. Marjolein: ‘Bewoners zien steeds meer het belang van een groene leefomgeving in. Op www.zwolle.nl/mijnwijk staan dan ook veel initiatieven van bewoners om hun straat te vergroenen. Hoe geweldig is het dat wij nu voor groen terecht kunnen in onze eigen wijk!’

Ruimte voor buurtinitiatieven

Otto: ‘Inmiddels hebben we al 400 boompjes geplant. Met wilgentenen werken is een passie van een van onze vrijwilligers. Hij heeft een grove structuur aangebracht voor de indeling van tuintjes en paden.’

Otto vertelt dat zij openstaan voor bewoners die zelf een stukje grond willen

inrichten. Het terrein is groot genoeg voor allerlei initiatieven uit de buurt. ‘We hebben bijvoorbeeld de samenwerking gezocht met de naastliggende school ‘De Paperclip’. Tijdens NLdoet op 10 maart kunnen de leerlingen hier moestuintjes aanleggen.’

Kom en doe mee!

Onlangs is een spandoek geplaatst op het terrein. Dat moet wijkbewoners uitnodigen om een kijkje te komen nemen, maar ook om te tuinieren. Otto: ‘We hebben onderhoudsdagen. Elke woensdagochtend, en elke zaterdag in de even weken van 10.00 tot 13.00 uur. Geen verplichting. Neem wel wat tuingereedschap mee, want dat hebben we nog niet voldoende.’

www.facebook.com/stadshagendoetgroen | https://mijnwijk.zwolle.nl/project/wijk-kwekerij

Volop waterpret aan de rand van Stadshagen

Bij de Milligerplas is de gemeente Zwolle bezig met het maken van een bijzondere waterspeelplek, met toestellen in en bij het water. Geschikt voor jong en oud, om te spelen en te sporten. In drie stappen wordt gewerkt aan het aanleggen van deze waterspeelplek.

De eerste stap – het aanleggen van de waterspeeltoestellen in het water en aan de kant – is inmiddels afgerond. De volgende stap gaat over het aanleggen van het tweede gedeelte van de speelplek, waar je samen kunt spelen met zand en water. Ook leggen we dan een betonpad

aan. Op die manier kan iedereen de speelplek goed bereiken, bijvoorbeeld met een kinderwagen of rolstoel. Deze werkzaamheden staan gepland nog vóór de zomer.

De derde stap moet ervoor zorgen dat de waterplas voor iedereen toegankelijk wordt. Dat betekent dat we het betonpad willen doortrekken, het water in. We zijn momenteel in gesprek met Toegankelijk Zwolle om te onderzoeken of en hoe we de waterplas toegankelijk kunnen krijgen voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. De planning van deze werkzaamheden is nog niet bekend.

06
Foto's Edo Koch - Buurman Fotografie

Naam: Fred Vogels

Geboortejaar: 1954

Geboorteplaats: Wassenaar (arme gedeelte)

Beroep: Musicus, componist, directeur, webbouwer, ICT-consultant, enthousiast echtgenoot

Kinderen: Getrouwd, 4 zonen

Door Geert Jan den Hengst

Het was niet verwonderlijk dat hij na de middelbare school naar het conservatorium vertrok. Fred Vogels bleek nou eenmaal zeer muzikaal te zijn. Maar vanzelfsprekend was dat zeker niet. Een interview over muziek maken en een verhaal vertellen.

Ben je van jongs af aan opgegroeid met muziek?

‘Ik ben begonnen met accordeon omdat het moest van mijn vader. Ik had toen een grote hekel aan het instrument. Nu ben ik wat milder geworden en heb zelfs wat muziek voor accordeon geschreven. Daarna volgde piano, gitaar, orgel, dwarsfluit, piccolo, drumstel, banjo. Maar een echt niveau? Dat werd het nooit. Behalve met de marimba waar ik mooie concerten mee gespeeld heb.’

Was er bij het kiezen voor een vervolgopleiding nog twijfel of was het een uitgemaakte zaak?

‘Ik moest en zou, ondanks tegenwerking van thuis, naar het conservatorium in Den Haag. Zes weken voor het toelatingsexamen begon ik slagwerk te leren spelen. Nou, dat was niet indrukwekkend. Maar ik werd toegelaten, omdat men onder de indruk was van mijn muzikaal gehoor. De vakken op het conservatorium om dat gehoor te ontwikkelen sloot ik na een half jaar al af, in plaats van drie jaar. Mijn echte leerschool was achterin het orkest, waar de slagwerkers zitten. Zowel bij repetities als concerten luisterde ik naar composities van de grote componisten en hoe ze in elkaar zaten. Ook in de loop der jaren na de opleiding. Er zijn tal van orkesten waaraan ik heb mogen deelnemen, zoals onder meer het Residentie Orkest en het Rotterdams Filharmonisch Orkest.

Helaas kan ik sinds het begin van de 90er jaren niet meer professioneel musiceren in verband met tinnitus. Ik verdraag geen hoge geluidsvolumes en het piept in mijn oren. Voor het maken van composities, waar ik mij steeds meer op ging

Zijn muziek vertelt alles

daar aantroffen. Beelden die nooit meer weggaan. En ik wilde weten hoe en waarom mensen telkens weer tot oorlog geraken. Eerlijk gezegd weet ik het nog steeds niet.’

verder waar ik ben opgehouden. Voor mij een vreugde en trots om dat nog mee te maken.’

Jouw website backtonormandy.org wordt veel bekeken en geraadpleegd. Kan jij daar een verklaring voor geven? ‘Op www.backtonormandy.org/testimonials.html lees je dat in honderden reacties. Daar doe ik het voor.’

Jij hebt zelfs een Emmy-award gewonnen. Hoe is dat gebeurd?

toeleggen, speel ik nu via mijn computer en keyboard op elk denkbaar instrument. Via www.fredspotify.nl en www.fredvimeo.nl kom je bij mijn werk.‘

Jij vertelde dat jouw belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog afkomstig is van het leed wat jouw familie heeft

www.vimeo.com/485572928

moeten doorstaan. Wat zijn die verhalen?

‘Mijn eerste schoonvader werd door de Duitsers in de Noordoostpolder opgepakt en tegen de muur gezet: ‘we gaan je executeren’. Hij heeft daar anderhalf uur gestaan. De rest van zijn leven had hij nachtmerries. Mijn schoonmoeder is in Jappenkamp Tjideng bijna de hongerdood gestorven en haar moeder is daar overleden. Mijn tweede schoonvader zat in een mannenkamp (Pakanbaroe-spoorweg). Hij werd zonder verdoving geopereerd; zijn ervaringen heeft hij nooit willen vertellen. Drie ooms zaten aan de Burmaspoorlijn of in een strafkamp in Japan. ‘

Speelde dat verleden in jouw jonge jaren al een rol? Bijvoorbeeld in de opvoeding?

‘Het was de tijd van het grote zwijgen. Dus kreeg ik daar toen weinig van mee. Maar sommige zaken zoals mijn vaders gewelddadige gedrag waren denk ik wel het gevolg van de oorlog. Gedrag dat hij imiteerde van de Duitsers. Later, bij de ontmoetingen met veteranen werd het precies omgekeerd: eindeloos wilden zij hun verhalen vertellen over wat hen overkomen was. Hoe het was om te landen in Normandië onder vijandelijk vuur, hun vrienden te verliezen in de strijd tegen de Nazi’s of het concentratiekamp Bergen-Belsen binnen te gaan en wat ze

Hoe ontstond het idee om documentaires te maken over de oorlog? Hoe kwam jij in contact met de veteranen?

‘Documentaires is een groot woord. Naast alle muziek zijn het filmpjes over onze bezoeken aan Normandië en de oorlogsverhalen. Het is mijn innerlijke drang om te begrijpen wat er is gebeurd. En eigenlijk nog steeds gebeurt. Zie Oekraine en al die andere landen vol geweld. Het contact ontstond omdat ik eindeloos vragen bleef stellen aan hen en ik wilde hun verhaal vastleggen op een bepaalde manier in een database. Het zijn 140.000 records/verhalen geworden, vele tientallen filmpjes en duizenden foto’s.’

Draait alles in jouw leven om de Tweede Wereldoorlog? Of is er ook nog een andere inspiratiebron?

‘Mijn grootste inspiratiebronnen zijn mijn vrouw en kinderen. Mijn vrouw en ik, allebei gepensioneerd, kletsen de hele dag door met elkaar. Op elkaar reflecteren levert altijd weer nieuwe ideeën en inzichten op. En bevestigt hoezeer we van elkaar houden. Ik ben dankbaar dat we dat nog kunnen. Mijn kinderen gaan

‘Het was het resultaat van mijn vele bezoeken aan de D-daystranden. Toen ik van een Amerikaanse vriendin hoorde dat de Amerikaanse WWII Foundation een documentaire ging maken over de veteranen van Omaha Beach (exact nagespeeld in Saving Private Ryan), heb ik er alles aan gedaan om de ‘klus’ te krijgen. Na een aantal keren afgewezen te zijn, stuurde ik muzikale thema’s op over hoe ik de muziek zou gaan schrijven. Binnen twee uur had ik de opdracht binnen. De Emmy is voor ons vieren als makers toegekend in de categorie ‘outstanding documentary’. De hele documentaire, die nooit uitgezonden is in Nederland, kun je zien op: https://vimeo.com/197625299‘

Komt er ooit een moment dat jij klaar en voldaan bent met jouw levenswerk?

‘Het antwoord hebben mijn vrouw en ik samengevat in dit filmpje over/van Bergklooster met een prachtig gedicht van mijn vrouw en mijn muziek: www.vimeo. com/485572928. Je moet wel drie keer kijken: eerst de prachtige beelden, dan het gedicht lezen en als laatste de muziek beluisteren die alles bij elkaar brengt als een soort mantra.’

07
’Het was de tijd van het grote zwijgen’
‘Het is mijn innerlijke drang om te begrijpen wat er is gebeurd‘
Foto Erica Turmel-Donker

Goed onderwijs is meer dan cijfers

Grote Peuter Dag op openbare basisscholen in Stadshagen

Door John Beumer, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ)

Is uw kind al bijna toe aan school? Een grote peuter die wil rennen en klimmen, samen met andere kinderen? Heerlijk met de neus in de prentenboeken. Met de hele klas zingen en mooie tekeningen maken? Zichzelf en andere kinderen leren kennen? Voor je er erg in hebt is het al zover en gaat uw kind naar groep 1 van de basisschool. Een grote stap! Wat gaat hij daar allemaal ontdekken en leren? En wat is een fijne en goede school die helemaal bij uw kind past? Dit kunt u vrijdag 14 april ontdekken tijdens de Grote Peuter Dag op de drie openbare basisscholen in Stadshagen: Het Festival, De Schatkamer en Trio Mundo.

Op deze ochtend kunnen peuters beleven hoe het is om straks naar de basisschool te gaan. Met de Grote Peuter Dag laten we graag zien dat goed onderwijs meer

is dan cijfers. Peuters kunnen ontdekken, knutselen en spelen in en rondom de scholen. Ouders en verzorgers kunnen de school bekijken en vragen stellen aan

leerkrachten en directie. Ook kunnen zij zich zo uitgebreid laten informeren, waardoor er een fijne en goede school gekozen kan worden die helemaal bij het

Kindcentrum Het Festival - een feest om te leren!

Welbevinden, Leren en Ervaren zijn de drie pijlers binnen Kindcentrum (KC) Het Festival. Hier willen wij kinderen hun talenten laten ontdekken en ontwikkelen. Een goede leerkracht daagt kinderen immers uit om te leren. Goed onderwijs is ook kinderen uitdagen om praktisch aan de slag te gaan, op onderzoek te gaan, nieuwe (sociale) vaardigheden te ontwikkelen en interesses te verleggen. Daarom organiseert Het Festival in een prachtig gebouw een uitgebreid aanbod op het gebied van Sport, Kunst en Cultuur, Techniek en Natuur en Milieu.

Door middel van een continurooster, verlengde schooldagactiviteiten en een uitgebreide voorziening voor kinderopvang en buitenschoolse opvang komen de drie genoemde pijlers uitgebreid aan de orde. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar wordt deze vrijdagochtend, in samenwerking met Doomijn, de Speelochtend georganiseerd.

Meer informatie:

IKC Het Festival, Sportlaan 6, Stadshagen www.hetfestivalzwolle.nl

Dick Bremmer, telefoon: 038- 4203287

E-mail: d.bremmer@ooz.nl

www.grotepeuterdag.nl

www.facebook.com/GrotePeuterDag

twitter.com/GrotePeuterDag

kind past. Een belangrijk moment dus voor peuters en hun ouders die op zoek zijn naar een basisschool.

Kindcentrum De Schatkamer - daar blijf je ontdekken!

binnen het leren. Wij stellen daarbij hoge eisen aan zowel het werk en de houding van de kinderen als aan ons eigen onderwijsaanbod.

De volgende uitgangspunten vormen de basis van het onderwijs op KC de Schatkamer:

Wij geloven dat kinderen een natuurlijke drang hebben tot leren en zelfontplooiing, ze zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Elk kind ontwikkelt daarbij zijn of haar talenten op een eigen manier. We dagen kinderen uit om te laten zien wat ze kunnen en willen. Zo ontwikkelen zij zich tot zelfbewuste en zelfstandige wereldburgers die vol zelfvertrouwen hun weg kunnen kiezen.

De Schatkamer is een bruisende school, waar kinderen stralen en het team en ouders genieten. We zijn een school voor Natuurlijk Leren. De erkenning van wie je bent en wie je mag zijn, vormt de natuurlijke schakel

• Binnen en buiten leren, spelen en werken

• Stimuleren en uitdagen tot optimale ontwikkeling van kinderen, ook vanuit talenten

• Respect en zorg voor jezelf, elkaar en de omgeving

• Optimale samenwerking tussen school, opvang, kind en ouder

Meer informatie:

KC De Schatkamer, Wildwalstraat 38, Stadshagen

www.obsdeschatkamer.nl

Monique Abbing, telefoon: 038-4204193

E-mail: m.abbing@ooz.nl

08
Vervolg op pagina 09

Kindercampus TrioMundo –

Betekenisvol leren!

TrioMundo is de kindercampus waar kinderen van 0 tot 12 jaar terecht kunnen vanaf de kinderopvang totdat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Via onderzoekend en ontwerpend leren krijgen kinderen de ruimte zichzelf te ontdekken en ontwikkelen. Door het volgen van hun eigen ontwikkelroute groeien zij op tot wie ze écht willen zijn.

Wij werken vanuit het idee, kinderen onder één dak te begeleiden door één samenwerkend team van professionals, gebaseerd op één gemeenschappelijke visie. Hiermee zijn de overgangen tussen kinderopvang, bui-

Meer informatie:

tenschoolse opvang en basisonderwijs vertrouwd en vloeiend.

MiniMundo is de wereld voor de kinderen van 0 tot 7 jaar. Hier zitten kinderopvang en de groepen 1 tot 3 onder één dak. Kinderen hebben van nature een onderzoekende en ontdekkende houding. Hun interesse is de motor van hun leerproces en bepaalt dus ook de leerrichting. Kinderen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen, te spelen en te ontdekken. Tijdens de meespeelochtend is er een ontdek- en natuurplein opgezet. Kom vrijdag 14 april met uw kind(eren) van 0-4 jaar onze werkwijze ervaren.

Kindercampus TrioMundo, Muurmeesterstraat 27, Stadshagen www.triomundo.nl

Manon Kesseling telefoon: 06 155 442 95

E-mail: contact@triomundo.nl

www.obsdeschatkamer.nl

• Spelen met robots, vrijdag 17, 24, 31 maart en 7 april van 15.00 –17.00 uur, Cultuurhuis, Werkerlaan 1. Meer informatie: www.stadkamer.nl.

• Voorleesuurtje voor peuters mét knutselactiviteit, zondag 2 april van 10.00 – 11.00 uur, Park & Bistro De Stadshoeve, Arendshorstlaan 23. Speciaal voor de kleintjes een gezellig uurtje in de ruimte achter de bistro. Vaders, moeders, opa's en oma's kunnen naar eigen inzicht lekker genieten van bijvoorbeeld een (h)eerlijk kopje koffie bij de Bistro. Het voorleesuurtje wordt iedere eerste zondag van de maand georganiseerd. Kosten: €0,50 per kind. Vrienden van de Stadshoeve kunnen gratis aansluiten. Meer informatie: www.parkdestadshoeve.nl.

• Paaseieren zoeken, maandag 10 april om 10.30 uur, Park & Bistro De Stadshoeve, Arendshorstlaan 23. Meer informatie: www.parkdestadshoeve.nl.

• Klusochtend De Stadshoeve, zaterdag 15 april, van 9.00 - 12.00 uur, Park & Bistro De Stadshoeve, Arendshorstlaan 23. Wil jij Park de Stadshoeve helpen als vrijwilliger? Maar kan/lukt je dit niet op structurele basis? Kom dan naar één van de klusochtenden. Uit ervaring blijkt dat er in één ochtend veel klussen

geklaard worden met extra hulp. Uiteraard zijn er vaste vrijwilligers aanwezig. Zij leggen je graag uit wat ze doen en hoe je hen kunt helpen. Dus of je één ochtend komt helpen of na een aantal keer toch besluit om als vaste vrijwilliger de ondersteuning te geven, jouw hulp is meer dan welkom.

Meer informatie: www.parkdestadshoeve.nl.

• Gilde Taalcafé Stadshagen, donderdag 16, 23, 30 maart en 6 april van 9.30 – 10.30 uur, de Stadkamer, Werkerlaan 1. In het Taalcafé wordt in kleine groepjes gesproken over allerlei onderwerpen zoals gezond heidszorg, onderwijs, Nederlandse cultuur, etc. Ook taalspelletjes en uitspraakoefeningen komen aan bod.

Zo leer je spelenderwijs de Nederlandse taal beter spreken en kom je in contact met andere mensen. Deelname is gratis.

Aanmelden: www.stadkamer.nl.

• Informatiepunt Digitale Overheid, dinsdag 21, 28 maart, 4 en 11 april van 13.00 – 15.00 uur en donderdag 22, 30 maart en 6 april van 10.00 – 12.00 uur, de Stadkamer, Werkerlaan 1. Wil je met iemand spreken met vragen over de overheid? Bijvoorbeeld over zaken zoals huuren zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkering? Bij Digitale Overheid helpt men graag met het vinden van informatie op internet en verwijst men door naar de juiste instanties, landelijk of lokaal.

Meer informatie: www.stadkamer.nl.

• Spreekuur Digi-hulp met Senior web, woensdag 22, 29 maart, 5 en 12 april van 10.00 – 12.00 uur, de Stadkamer, Werkerlaan 1. Inloopspreekuur voor iedereen die hulp kan gebruiken bij digitale vragen. Voor vragen over apps, e-books, social media, smartphones, en veel meer. Neem je tablet, laptop of telefoon mee! Meer informatie: www.stadkamer.nl.

• Online sollicitatiespreekuur woensdag 5 april van 10.00 – 12.00 uur. Wil je persoonlijke hulp bij jouw

zoektocht naar werk? Neem dan deel aan het online sollicitatiespreekuur. HR-consultant en loopbaancoach Sheena Kozijn van Carrièrezaken geeft advies en antwoord op allerlei praktische vragen rond het zoeken en vinden van (ander) werk. Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden: www.stadkamer.nl.

• GRIP-wagen (Grondstoffen Inleverpunt), Belvédèrelaan (winkelcentrum), zaterdag 18 maart en 1 april 14.00 – 17.00 uur. Check voor informatie over het type afval en de hoeveelheden die mogen worden ingeleverd: www.rova.nl of de rova-app.

Uitgelicht

Kinderkleding- en speelgoedbeurs De Fontein, zaterdag 1 april van 9.30 - 11.00 uur, De Fontein, Sterrenkroos 56. Het goede doel is dit keer ‘Samen Zwolle’, gericht op hulp aan Turkije en Syrië na de recente aardbeving. Het is ook mogelijk om zelf kinderkleding en/of speelgoed in te leveren. 75% van de opbrengst is dan voor uzelf, 25% gaat naar het goede doel.

Kijk voor eigen inbreng en meer informatie op: www.kledingbeurs.defonteinzwolle.nl.

09
de schat kamer
Vervolg van pagina 08
Agenda

Laagdrempelig netwerken

Begin februari vond de verlate nieuwjaarsborrel van het Ondernemers Netwerk Stadshagen (ONS) plaats. Dit in samenwerking met Park de Stadshoeve. Er waren zo’n 25 ondernemers aanwezig om met elkaar kennis te maken of even bij te praten.

In de ‘serre’ van bistro de Stadshoeve was het op 9 februari vanaf 20 uur een gezellige drukte van belang. Zowel zzppartners van Park de Stadshoeve als leden van ONS waren aanwezig. Ook waren er een aantal nieuwe gezichten, die als introducé op de borrel waren afgekomen. Jessica de Jonge, voorzitter van Stichting de Stadshoeve, heette iedereen welkom waarna de borrel officieel begon. Er werd volop gekletst en gelachen, onder het genot van een hapje en drankje.

Sfeer proeven

Ellen Meijer (Werk & Scheiding Zwolle) is sinds een half jaar lid en aspirant-bestuurslid van ONS. ‘De reden dat ik wat wil betekenen voor het ondernemersnetwerk is dat ik het belangrijk vind dat er een plek is in Stadshagen waar ondernemers elkaar weten te vinden. Het is prettig om ervaringen uit te wisselen, elkaar te ondersteunen en waar mogelijk samen te werken. Als je nog geen lid bent, kom vooral eens sfeer proeven tijdens een bijeenkomst.’ Haar lidmaatschap heeft El-

len al een mooie samenwerking opgeleverd met een andere zzp’er. Qua kansen voor zzp’ers in Stadshagen ziet ze volop mogelijkheden, al is het wel aan de ondernemers zelf om die kansen te zien en te pakken. ‘Een plek waar beginnende zzp’ers elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken zou ik superleuk vinden. Ik hoop dat er ooit een verzamelplek in de wijk komt waar ik een (gedeelde) ruimte kan huren om mijn coaching te geven.’

Hetzelfde schuitje

Vanessa Giethoorn (Bizzy Organizing) was als introducee op de netwerkborrel, al was ze al wel bekend met de voorganger van ONS, het Stadshagen Ondernemers Platform. ‘In het verleden ben ik altijd naar de bijeenkomsten geweest, door omstandigheden kon dat een tijdje niet en deze keer heb ik weer de kans gepakt. Ik vind het waardevol om andere zzp’ers te spreken, om ervaringen en tips uit te wisselen. Ze voelen ook een beetje als collega’s: we zitten allemaal in hetzelfde zzpschuitje.’ Het prettige aan ONS vindt ze het laagdrempelige: ‘Je komt makkelijk in contact met elkaar. Mensen zijn nieuwsgierig en hulpvaardig naar elkaar toe. Het is echt voor en door en dat maakt het sterk.’ Vanessa vindt dat zzp’ers over het algemeen wel gelijke kansen hebben, ongeacht de wijk. ‘Wel is Stadshagen een grote wijk waar weinig gemeenschappelijk goed samen wordt opgebouwd, wat de verbinding met de wijk lastiger maakt.

Maar overal moet een zzp'er werken om aan klanten te komen.’

Hard werken

Wietske Siffels (IKsamensterk coaching & trainingen) was aanwezig als zzp-partner van de Stadshoeve. ‘Het is op dit soort bijeenkomsten fijn om te zien welke ondernemers er allemaal zijn in de wijk en het geeft een ideale mogelijkheid om contacten aan te gaan om elkaar te steunen. Soms ontmoet je er mensen waar je met je bedrijf uiteindelijk veel aan kan hebben.’ Wietske is (kinder)coach en moet ook ‘opboksen tegen collega’s van

grotere bedrijven, waardoor bijvoorbeeld de scholen/organisaties vaak niet zien wat ze zouden kunnen hebben aan de kleinere ondernemer. Al denk ik niet dat dit enkel een probleem is in Stadshagen’. Ze is duidelijk over de kansen die er liggen voor zzp’ers: ‘Als ondernemer maak ik mijn eigen kansen. Contact met mede-ondernemers kan erg bevorderlijk zijn voor je bedrijf. Het lidmaatschap is echter niet een garantie voor succes. Je moet er nog steeds zelf hard voor werken. Maar dat is nu net waar je zzp’er voor bent geworden, toch?’

Wat vliegt daar?

Zanglijster

De zanglijster is vanaf januari regelmatig weer bij ons in de tuin te zien. Huppend over het gazon of tussen de struiken en bladeren op zoek naar voedsel. De zanglijster is familie van de merel en is een voortreffelijke zanger. De bruine lijster met zijn fraaie bruine stippen op de borst is behoorlijk schuw. Meestal zal een zanglijster snel opvliegen zodra hij jou ziet, maar soms heb je geluk, zeker wanneer hij fanatiek zit te zingen.

De meeste in Nederland broedende zanglijsters trekken vanaf september richting het zuidelijk deel van Europa. Daar komen ze samen met door Nederland trekkende zanglijsters uit Scandinavië. Een deel van de doortrekkers overwintert in Nederland.

Lijstersmidse

Het voedsel van de zanglijster bestaat uit regenwormen, insecten, duizendpoten, pissebedden en vooral slakken. De slakken slaat hij met de snavel kapot op een steen, die telkens opnieuw voor dit doel wordt gebuikt. Deze plek, waar vaak veel kapotte slakkenhuizen te zien zijn, wordt ook wel een ‘lijstersmidse’ genoemd. In het najaar vult de zanglijster zijn dieet aan met bessen en andere vruchten van bomen en struiken.

10
Er waren 25 ondernemers aanwezig bij de netwerkborrel Foto Margreeth Kruise Door Jan Burgman
www.yourney.nl Ervaar
Zo
niet?
Foto Jan Burgman  Christelijke coach l Persoonlijke benadering l Nieuwe richting l Energie l Identiteit l Levensvragen
herman@yourney.nl
je onrust?
doorgaan gaat niet werken, maar wat wel werkt weet je ook

Lente!

Half maart…. De Grote Canadese ganzen vliegen paarsgewijs zenuwachtig heen en weer over de wijk. De magnolia’s in het Twistvlietpark openen op verzoek van de zon voorzichtig hun bloemblaadjes. Een zwanenechtpaar heeft nesteldrang en verkent de bermen van de Frankhuizerallee. De mollen toveren groen grasland om in een grillig maanlandschap. En de eerste mollige hommel heeft zijn eerste verkenningstochten er al weer opzitten. Wie nog ontkent dat de lente in aantocht is, vertoeft kennelijk nog in zijn of haar winterslaap…

11
Foto Jan Burgman Foto Margreeth Kruise Foto Margreeth Kruise Foto Hans van Eerbeek Foto Jan Burgman Foto Hans van Eerbeek Foto Hans van Eerbeek Foto Hans van Eerbeek Foto Margreeth Kruise

Eigen ontwerp op maat

Laatste negen kavels in Breecamp verkocht

Met de verkoop van negen royale kavels zijn de mogelijkheden om in Breecamp te bouwen uitgeput. De kavels liggen verspreid over drie van de vier eilanden van deelgebied Broeklanden, aan de noordzijde van de buurt. Deze hebben ieder een eigen karakter en zijn via een autobrug bereikbaar.

De vier eilanden lenen zich goed voor een verschillende architectuurstijl per eiland. De openbare ruimte en het landschap rondom de eilanden hebben wel eenzelfde vormgeving. Voor de gemeente is het daarom van belang dat de woningen en erfafscheidingen voldoen aan de beeldkwaliteit die voor het betreffende eiland is gekozen. Als gevolg hiervan is er voor de woningen en erfafscheidingen een beperkt aantal richtlijnen opgesteld. Een supervisieteam van de gemeente

beoordeelt de bouwplannen van de woningen. Dat betekent dat dit team bij elke woning kijkt naar het ontwerp, de bouwmassa, dakvorm, detaillering en naar welke (duurzame) materialen u wilt gebruiken bij de bouw.

Aan de slag met een architect

De kopers kunnen hun woning helemaal op maat ontwerpen met voldoende ruimte voor een gezin met opgroeiende kinderen of hobby’s. De kopers kiezen zelf een architect die bij hen past.

Koopprijs zonder keuken valt onder gemeentelijke norm

Swollwacht en PvdA: koopconstructie

Thuis in Breezicht is een trucje

De fracties van Swollwacht en PvdA zetten vraagtekens bij een koopconstructie van zes eengezinswoningen van Dura Vermeer in het project Thuis in Breezicht. De ontwikkelaar geeft namelijk in zijn brochure een koopprijs aan, exclusief de invulling van de keukeninrichting. Hierbij geldt de verplichting dat de kopers deze via hem moeten aanschaffen. Zonder keuken blijft de koopprijs binnen de door de gemeente begrensde prijs van het zogeheten Middelduur-2-segment. De beide fracties vinden de constructie misleidend en noemen de handelwijze ‘een trucje’. Het college geeft in zijn beantwoording aan dat de constructie weliswaar wettelijk gezien mag, maar vindt deze wel onwenselijk.

Om koopprijzen van woningen betaalbaar te houden, heeft Zwolle regels opgesteld, die verkopers in acht moeten houden. Zo mag een woning die in het Middelduur2-segment valt, zoals genoemde woningen in het project Thuis in Breezicht, niet duurder zijn dan €346.905. Maar als de keuken is gekocht komt de koopprijs van de woning op €357.170 en hiermee wordt

Straatnaam belicht ?straat

volgens beide fracties het maximum van het segment overschreden. ‘Wij kunnen hier weinig aan doen omdat dit wettelijk is toegestaan. In de verkoopbrochure wordt duidelijk vermeld wat de kosten zijn’, aldus burgemeester en wethouders in de beantwoording van genoemde vragen.

www.encyclo.nl/begrip/kalandermolen

www.encyclo.nl/begrip/kalanderen

www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Nieuwe%20Langendijk%2026.html

www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=5863

Veerman

Makelaardij.nl

ZWOLLE

Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand wordt in de Vinexpress de herkomst van een andere straatnaam in Stadshagen belicht. Deze keer is de Kalandermolen aan de beurt.

De 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming die een heel huis duurzaam verwarmt!

Geschikt voor renovatie en nieuwbouw

• Uitstekend duurzaam alternatief voor gas

Ideaal i.c.m. zonnepanelen

• Elke ruimte afzonderlijk te bedienen

Toepasbaar onder elke vloer

• Compleet inclusief advies en installatie

Een kalanderij was een bedrijf, waar men met behulp van kalanders (een soort persen) geweven stoffen, papier en leer glad en glanzend maakte. In de 17de eeuw werden er vaak paarden gebruikt om deze kalanders te laten draaien.

In een bewaard gebleven constructietekening met handleiding uit 1755 van de in 1656 gebouwde kalandermolen aan de Zuidsingel 14-15 in Utrecht valt te lezen dat er behalve het paard ook 'twee mannen en een jongen' nodig waren om de molen te bedienen:

‘Zijnde het paard beneden gewenst, op het roepen van de knegt boven, te blijven staan en voort te gaan wanneer het vereyst word'. Dan ging de molen draaien 'en dus door het voortsetten van het paart de gansche machine in beweging komt, en het stuk zonder persing door de nauwe passage van de op malkanderen drukkende sware rollen door gedreven wordt.’

12
De warmte van morgen. De warmte van morgen. De warmte van morgen.
Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl
VRAAG NU UW GRATIS WAARDEBEPALING AAN Uw Stadshagenmakelaar 038 - 3379406
Door Marty Kreeft Foto Erica Turmel-Donker

Van betekenis zijn voor je buurtgenoot

Elsbeth doet vrijwilligerswerk in het Zonnehuis

Door Hanna de Groot, Zonnehuis Stadshagen

Samen als buurtgenoten eropuit: Elsbeth Mensink (47) en meneer Göbel (83) wonen beiden in Stadshagen en zijn elke vrijdagmiddag samen te vinden. Om een visje te halen in het winkelcentrum, op de duofiets Zwolle te ontdekken of gewoon een kop koffie te drinken. ‘Het genieten voor ons zit in de kleine dingen: een grapje tijdens het fietsen of een praatje maken met andere buurtbewoners. Want onderdeel zijn én blijven van de samenleving is ontzettend belangrijk, zeker voor ouderen die niet meer zelfstandig op pad kunnen’, vertelt Elsbeth, die sinds 2021 actief is als vrijwilliger in het Zonnehuis.

Elsbeth woont al geruime tijd in Stadshagen, tegenover het Zonnehuis. ‘Maar ik was er al die jaren nog nooit binnen geweest. Wel was ik nieuwsgierig, want ik wilde graag iets in de wijk doen en van betekenis zijn voor mijn buurtgenoten. Online zag ik een vrijwilligersvacature voor een fietsmaatje. Ik kreeg contact met Janneke, één van de vrijwilligerscontactpersonen. Er was gelijk een goede klik. Ze vroeg wat ik leuk vond om te doen, hoeveel tijd ik zou hebben voor vrijwilligerswerk en vertelde waar behoefte aan was

vanuit het Zonnehuis. Zodoende kwam er een ‘match’ met een meneer en mevrouw, die vanwege dementie niet meer zelfstandig kunnen wonen.’

Dementie

In het begin was dat even wennen. Want hoe benader je iemand met dementie het beste? ‘Daar ben ik goed bij geholpen,

vooral door Thea, één van de zorgmedewerkers. Aan haar of één van haar collega’s vraag ik altijd even hoe het gaat met meneer en mevrouw. Soms moeten we plannen aanpassen omdat het een dagje wat minder gaat. Dan ga ik met mevrouw een korte wandeling maken of samen tutten, in plaats van fietsen. Natuurlijk wonen er in het Zonnehuis niet alleen men-

sen met dementie, de doelgroep is zoveel groter. Dat maakt het vrijwilligerswerk hier heel divers.’

Visje onderweg

Meneer Göbel geniet ondertussen van zijn visje. Wat vindt hij ervan dat buurtgenoot Elsbeth hem elke vrijdag opzoekt? ‘Fantastisch. Ik vind het ontzettend fijn.’ Op de vraag wat hij het liefste doet: ‘Ja, toch samen fietsen en een visje eten. En dan regelmatig een ander visje.’ Elsbeth: ‘We fietsen soms ook naar de binnenstad om wat lekkers te halen.’ Meneer Göbel: ‘En ze komt elke vrijdag hè!’ ‘Dat klopt,’ bevestigt Elsbeth. ‘Sommige vrijwilligers zoals ik komen één keer per week, anderen één keer per twee weken en weer anderen op afspraak. Dat bepaal je met je contactpersoon. Het hebben van verantwoordelijkheidsgevoel is belangrijk als vrijwilliger, want mensen rekenen op je.’ Enthousiaste buurtgenoten wil ze meegeven: ‘Wees niet bang om de stap te nemen, ga vrijwilligerswerk eens ervaren. Ik krijg er veel energie van en gun dat iedereen.’

Ook belangstelling voor vrijwilligerswerk in het Zonnehuis? Op www.zgijv.nl zijn de vrijwilligersvacatures te vinden.

Plannen huisbezoeken bij 70-plussers

Vrijwillige planners gezocht in Stadshagen

Na je zeventigste zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, dat willen we allemaal. Bij veel mensen gaat dit goed, maar soms is daar ook wat extra ondersteuning voor nodig. Het belangrijkste is om zo lang mogelijk vitaal te blijven. Zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak. Vitaal en Veilig Thuis, een project vanuit WijZ Welzijn, helpt hierbij en doet dit samen met vrijwilligers. Op dit moment hebben wij plek voor nieuwe vrijwillige planners in de wijk Stadshagen.

Voorafgaand aan het huisbezoek door de adviseurs worden door de planners aankondigingsbrieven in de wijk rondgebracht waarna er een afspraak aan de deur wordt ingepland. Vervolgens gaat de adviseur op huisbezoek bij 70-plussers om met hen in gesprek te gaan. Tijdens het huisbezoek staat de veiligheid in en om huis centraal, evenals het welzijn van de wijkbewoner. Hoe zit iemand erbij, heeft men een sociaal netwerk, zijn de financiën op orde, heeft men behoefte aan ondersteuning et cetera?

Waar zijn wij naar op zoek?

Na het huisbezoek brengen de vrijwillige postbodes de adviesrapporten rond en wordt er door het belteam contact opgenomen met de mensen die zijn bezocht. Vindt u het leuk om nieuwe contacten en ervaringen op te doen? We hebben ook regelmatig leerzame en gezellige vrijwilligersbijeenkomsten. Kunt u makkelijk een gesprek voeren en met een tablet (door

ons beschikbaar gesteld) werken? Bent u minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar? Dan willen we graag kennismaken! Dus neem contact op met WijZ Welzijn via tel. 038-851 57 00 of via info@vitaalenveiligthuis.nl.

Bekijk op www.vitaalenveiligthuis.nl de video voor een goed beeld van de werkwijze.

Meld het de redactie: redactie@vinexpress.nl

13 www.rijscomputershop.nl info@rijscomputershop.nl 038 44 77 871 Wapenveld  Zwolle  Heerde (kantoor) Scherm kapot? Loop ook voor reparaties bij ons binnen!
Eigen foto Zonnehuis Meneer Göbel en zijn fietsmaatje Elsbeth Mensink eten een visje in het winkelcentrum Door Bert Kunnen Vrijwilliger Lien belt aan bij een oudere in de wijk Eigen foto WijZWelzijn
Ook iets gezien of gehoord in Stadshagen?

Hof van Welbevinden inspireert en verbindt

Bewoners Kastanjetuin opgetrommeld voor ideeën

en wensen

De Kastanjetuin, dat ligt tussen het winkelcentrum en Park de Stadshoeve, is een voorbeeld van het vernieuwend concept Waaranders, ontwikkeld door Cittanova Projectontwikkeling. Het biedt ruimte aan mensen met een beperking, ouderen, gezinnen en alleenstaanden. Samen vormen ze een buurtschap, waarin noaberschap centraal staat. Mensen kennen elkaar en staan voor elkaar klaar. Het uitgangspunt is dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Op een manier die het beste bij hen past en waarbij ze zich mentaal en fysiek gezond voelen.

In de Kastanjetuin is een denktank in het leven geroepen om mee te denken over hoe de bewoners met elkaar gezond en wel oud kunnen worden. Ina Cieremans is lid van deze denktank en vertelt over één van hun initiatieven: optrommelen. Ina: ‘Onze denktank kwam op het idee om bewoners letterlijk op te trommelen om hun ideeën en wensen over leefbaarheid kenbaar te maken. Tijdens een informatiebijeenkomst hebben we dit initiatief toegelicht en vervolgens uitgeruild. Er zijn bij de kringloopwinkel vier koektrommels aangeschaft die na hun ronde van buur-naar-buur boordevol suggesties bij de denktank zijn ingeleverd.’

Vlaggenmast

De oogst is zeer divers met veel leuke en creatieve ideeën, waarbij ontmoeting en verbinding de boventoon voeren. Ina: ‘Er zijn suggesties gedaan voor het plaatsen van een vlaggenmast, het aanleggen van bloemenperken en een moestuin, de aanschaf van een elektrische deelauto, een lief-en-leedpot et cetera. Ook opperde iemand om een klusteam op te richten om elkaar te ondersteunen. Er zijn ideeën ingediend voor de inrichting van het nog op te leveren mandelig terrein. Hierbij

Ieder kind een thuis:

wordt gedacht aan de aanleg van een jeu de boulesbaan’, vertelt Ina enthousiast. ‘In de gezamenlijke schuur staan al vogelhuisjes en insectenhotels klaar. Het onderhoud van de paden en straten kan bij enkele mensen worden belegd.’ De vervolgstap richt zich op het labelen van

alle ideeën. Na afstemming in een gezamenlijke lentebijeenkomst kan een aantal ideeën in de uitvoering komen.

Zomerborrel

De saamhorigheid en betrokkenheid kwam al tot uiting in eerdere bewonersinitiatie-

Regio IJsselland streeft naar nul uit huis geplaatste kinderen

Regio IJsselland streeft naar nul uit huis geplaatste kinderen en voor ieder kind een goed thuis om op te groeien. Het liefst bij de eigen ouders en als het niet anders kan in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op de gezinssituatie. Dat is de gezamenlijke intentie die elf gemeenten en zeventien aanbieders van Jeugdhulp in IJsselland hebben vastgelegd in een convenant. Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders gaan meer intensieve en samenhangende hulp aanbieden in de eigen omgeving van het kind. Hiermee willen zij uithuisplaatsingen voorkomen of zorgen voor een zo snel mogelijke terugkeer van een kind naar het eigen gezin.

Als wonen in het eigen gezin niet mogelijk blijkt, is een alternatief gezin de best passende oplossing. Dit kan in de vorm van een pleeggezin, gezinshuis, zorgboerderij of een andere kleinschalige woonvorm. Niet voor alle jeugdigen is deze vorm van wonen al beschikbaar. Dat betekent dat de regio IJsselland in-

Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen.

Waar kun je ons vinden?

Vegro zorgwinkel Zwolle

Vechtstraat 104, 8021 AZ

Telefoon: 0900 – 288 77 66

zet op het ontwikkelen van voldoende kleinschalige woonvormen. Dit gebeurt zo dicht mogelijk bij de eigen thuissituatie, zodat kinderen in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.

Gezamenlijke intentie

In het convenant spreken de partijen een

gezamenlijke intentie af. Ook maken zij afspraken over wat ze gaan doen, hoe en met wie. Michiel van Willigen, wethouder Jeugd, gaf bij de ondertekening aan dat dit een belangrijk moment is. ‘We trekken samen op als partners om zo de jeugdhulp goed te organiseren. Hierbij staat het gezin centraal: wat hebben zij nodig? Het gaat om een goede combinatie van snelle oplossingen bij acute situaties.’ Louise Rouwhorst, bestuurder Trias Jeugdhulp, ondertekende namens de jeugdzorgaanbieders. Louise: ‘Met deze samenwerking hebben we elkaar echt kunnen vinden. Een ondersteuningsvraag omvat altijd meer dan op het eerste gezicht lijkt. Het is hierbij belangrijk om expertise die je zelf niet in huis hebt bij een ander te halen. Zo krijgen we de zorg daar waar die hoort: bij het kind en het gezin.’

Zorgplicht

Bas Rodijk, projectleider bij Stichting Kinderperspectief, is ook bij de ontwikkeling van het convenant betrokken. Bas is ervaringsdeskundige, een gedeelte van zijn jeugd groeide hij op buiten zijn eigen gezin. Bas: ‘De overgang van de beschermde omgeving van ‘planeet

ven. Zo werd een zomerborrel georganiseerd, was er in september een barbecue en sloten bewoners in december aan rond de vuurkorf voor een glühweinborrel. De door Delta Wonen geplaatste kerstboom werd door bewoners versierd met 1800 lampjes. Iedere woensdagmiddag trekken enkele bewoners de wandelschoenen aan voor een gezamenlijke wandeltocht van maar liefst zes kilometer. Bij zomers weer wil men de wandeling afsluiten met een kop koffie of een drankje bij bijvoorbeeld een picknickbank op het middenterrein of onder de Kastanjeboom. Een boost voor positieve gezondheid!

Check www.hofvanwelbevinden.nl voor meer informatie over de verschillende projecten van Hof van Welbevinden.

Hof van Welbevinden

Eind 2021 bundelden zeven Stadshagenaren hun krachten om zich in te zetten voor verbinding en positieve gezondheid in Stadshagen. Samen vormen zij de stichting Hof van Welbevinden. Bij positieve gezondheid ligt het accent niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Door middel van verschillende projecten werkt Hof van Welbevinden, samen met organisaties en wijkbewoners, aan verbinding en positieve energie in onze wijk om de leefbaarheid te verbeteren. Men is momenteel betrokken bij zeven projecten waarvan een aantal specifiek gericht is op jongeren. Het Hof treedt daarbij op als aanjager, verbinder en inspirator, het eigenaarschap blijft bij de initiërende partij. De komende maanden zal onze redactie verschillende projecten in deze rubriek uitlichten.

Jeugdhulp’ naar het normale leven bij het eigen gezin op ‘planeet Aarde’ is groot voor een kind. Je hebt dan mensen nodig waar je op terug kunt vallen. Ook bij het opgroeien van kinderen geldt dat we allemaal een zorgplicht hebben. En als je er niet uitkomt met de verzorging, vraag om hulp en werk met elkaar samen’.

14
Erica Turmel-Donker Ina Cieremans trommelde bewoners op voor ideeën in de Kastanjetuin Door Bert Kunnen

ACTIVITEITENKALENDER VOOR SENIOREN

Deze agenda verschijnt maandelijks en bevat activiteiten in de wijken Stadshagen, Westenholte & Spoolde.

VOORJAAR

Walking Football

De Verbinding

Sportlaan 4

SportService Zwolle 038-4236686

Muziek in de wijk

Basisschool WestWijs Papaverstraat 57

Travers Welzijn 06-24814283

Everybody Stadshagen

Gymzaal Sportlaan

Overtoom 3

SportService Zwolle 038-4236686

Inloopspreekuur

Cultuurhuis Werkerlaan 1

Sociaal Wijkteam 038-4989980

Natuur op recept Het Anker Voorsterweg 36 WerV 038-8515742

Fitgym Westenhage Voorsterweg 42 Wijz Welzijjn 038-8515700

Beweegmakelaar

Het Anker Voorsterweg 36 SportService Zwolle 038-4236686

Creatieve workshop Cultuurschuur Westenholterweg 50 Travers Welzijn 06-24814283

Koersbal Cultuurhuis Werkerlaan 1

Wijz Welzijjn 038-8515700

Naaigroep Level-Z Klokkengieterlaan 1 Travers Welzijn 06–45249972

Taalcafé Stadkamer Werkerlaan 1 Het Gilde taalcafe@gildezwolle.nl

-

Handwerkcafé Cultuurhuis Werkerlaan 1

Wijz Welzijjn 038-8515700

Dit is een greep uit de vele activiteiten die bij u in de buurt worden georganiseerd. Kijk op www.samenzwolle.nl/samenouderen voor het volledige aanbod of bel naar 038-7508387 voor advies over uw gewenste activiteit. Organiseert u zelf een activiteit voor ouderen? Meld deze dan snel bij ons aan!

UITGELICHT!

GoldenSports Stadshagen

Bij GoldenSports sport u wekelijks onder begeleiding van professionals. Deze sportactiviteit is speciaal voor senioren. U werkt aan uw balans, conditie, lenigheid en kracht d.m.v. verschillende sportsoorten, waaronder korfbal, tennis, Kubb en jeu de boules.

Elke donderdag

10.00 - 12.00 uur

De Verbinding, Stadshagen 038-4236686

Historische Wandeling

Op Park de Stadshoeve is een historische wandelroute uitgestippeld waarbij u al lopende interessante informatie krijgt over hoe het terrein er vroeger bij lag en hoe dat zich verder heeft ontwikkeld. U wandelt als het ware van het verleden naar het heden.

Dinsdag t/m zondag

10:00 - 18:00

Park De Stadshoeve, Stadshagen

Aanmelden niet nodig

WIJ ZOEKEN MAATJES!

Tai Chi

Cultuurhuis Werkerlaan 1 Wijz Welzijjn 038-8515700

HELPEN IN DE BUURT?

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk in Stadshagen, Westeholte of een andere wijk in Zwolle? ZwolleDoet! helpt u graag met het vinden van passend werk bij u in de buurt. Bel 038-4225200 of bezoek de website www.zwolledoet.nl.

Latin Dansen

Bij Latin Dansen beweegt u op diverse exotische dansstijlen zoals salsa, bachata, kizomba, tango en rumba. Deze lessen zijn speciaal voor senioren en zijn een uitermate geschikte manier om uw spieren soepel te houden, uw botten sterk te maken en gewrichtspijn te voorkomen!

Donderdag

14:45 - 15:45

Cultuurhuis, Stadshagen 038-8515700

Wilt u iets betekenen voor andere wijkbewoners? We bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@samenzwolle.nl .

www.samenzwolle.nl/samenouderen

15
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
10.00 – 12.00 uur 09.00 - 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09:00 - 11:00 09.30 – 10.30 uur 19.00 – 21.00 uur 09.00 - 12.00 uur 09.00 – 12.00 uur 09.30 – 11:30 uur 19.30 – 20.30 uur 13.45 – 14.45 uur 09.45 – 10.45 uur 10.00
12.00 uur
SAMENOUDEREN

VIERT DE LENTE

Paasspeurtocht, de formulieren

zijn af te halen bij de Albert Heijn en de Jumbo.

Creatieve Proeverij

Woon je in Stadshagen, Westenholte of Spoolde en wil jij graag op een leuke creatieve manier bezig zijn met je persoonlijke ontwikkeling? Wil je inzicht krijgen in jezelf en kracht halen uit jezelf, zodat jij zelf je beste maatje wordt?

Dan is deze Proeverij voor jou bedoeld!

Je gaat verschillende technieken uitproberen (o.a. collage, mandala, zentekenen), waarbij ervaring niet nodig is.

Het wordt gehouden op dinsdagmiddag bij Jongerencentrum LevelZ; Klokkengieterlaan 1

7, 14, 21 februari, 7, 14, 21, 28 maart en 4 april van 13.00 tot 15.00 uur.

Kosten éénmalig € 25,00

Voor opgave of informatie:

E-Mail: CreatieveProeverij@hotmail.com

De Paashaas is in het winkelcentrum en je kunt je laten schminken.

16 WI N KEL C E NT RU M S TA DSH A GEN. N L Winkelcentrum
Stadshagen
Deze Creatieve Proeverij wordt georganiseerd door Ingrid Bakker (creatief coach) in samenwerking met Travers Welzijn West.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.