Viisas Elämä -katalogi kevät 2023

Page 1

KEVÄT

2023

Kotimaiset kirjailijat

kirjailijat

kotimaiset

painokset

SISÄLLYS

3 Ulkomaiset
11 Käännetyt
20 Uudistetut
22

KOTIMAISET KIRJAILIJAT

Ben Furman & lasten haasteet taidoiksi

Raikas ja uudenlainen lähestymistapa lasten kasvun tukemiseen ja haasteiden ratkaisemiseen.

Ben Furman on kirjoittanut kauan odotetun op paan kaikille lasten vanhemmille. Hän pereh dyttää siinä lukijan taitolähtöiseen kasvatuksel liseen lähestymistapaan, jonka avulla vanhem mat voivat tukea eri ikäisten lasten kasvua ja auttaa heitä voittamaan niin pieniä kuin isom piakin kehityksen haasteita.

Taitolähtöisyys on käänteentekevä kasvatus menetelmä. Päinvastoin kuin monet muut me netelmät, se ei syyllistä vanhempia, vaan antaa heidän käteensä toimivat avaimet, joiden avulla he voivat saada lapsensa innostumaan taitojen oppimisesta ja haasteiden voittamisesta.

Kirja sisältää runsaslukuisen määrän silmiä avaavia tarinoita ja tapausselostuksia, joiden avulla lukijalle avautuu taitolähtöisen lähesty mistavan idea ja seikkaperäisesti laaditut oh jeet, joiden avulla vanhemmat voivat saman tien alkaa soveltaa menetelmää omien lastensa kanssa arjen tuoksinnassa.

Ben Furman on kansainvälisesti

psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapian opettaja ja kirjailija. Hänen hyvinvointia ja mielenterve yttä käsitteleviä kirjojaan

ilmestynyt yli 20 kielellä.

4 ILMESTYY HELMIKUUSSA
arvostettu
on
272 s./ sidottu/ mustavalkoinen/ 17.3, 38.1 ISBN 978-952-384-088-1 Svh 36,00 € BEN FURMAN Ben Furman VIISAS ELÄMÄ – KEVÄT 2023 © C. Adolfsson

Eteeristen öljyjen voimakortit

Mona Visuri & Minna Palmu

Lisää päivääsi iloa, itsetuntemusta ja luonnon voimaa eteeristen öljyjen avulla.

Eteeristen öljyjen voimakortit ovat kaikille, jotka haluavat ammentaa voimaa luonnosta ja nostaa hyvinvointinsa uudelle tasolle. Voit käyt tää kortteja valitsemalla intuitiivisesti jokaiseen päivään sopivan eteerisen öljyn. Voit myös hyö dyntää kortteja ilman öljyjä. Niiden avulla löy dät vastauksia, mitä kehosi ja mielesi tällä het kellä tarvitsee ja mihin chakraan sinun tulisi keskittyä juuri nyt.

Eteeristen öljyjen voimakortit sisältävät 33 korttia, joissa on voimaannuttava miete ja kau nis kuvitus kuhunkin hetkeen. Kätevä rasia si sältää myös opaskirjan, jossa kerrotaan enem män kunkin kortin öljystä. Opaskirjan tekstit keskittyvät erityisesti tunteisiin. Innostu käyt tämään luonnon upeita aarteita näiden hur maavien korttien avulla.

112 s. + 33 korttia / nidottu mv-opaskirja, 4-väri kortit 59.3, 59.4, 17.3 / ISBN 978-952-384-087-4

39,00

Mona Visuri on äiti, moniyrittäjä, valmentaja, vaikuttaja, sijoittaja ja intohimoinen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lähettiläs. Mona on käyttänyt eteerisiä öljyjä vuosia, mutta löysi niiden todellisen syvän hyvinvointia kohottavan voiman vasta oman elämänsä vastoinkäy misten jälkeen. Mona haluaa levittää eteeristen öljyjen taikaa ja niiden tuomia onnen tunteita kaikille.

Minna Palmu on elintarviketieteiden maisteri, kolmen vilkkaan lapsen äiti, wanna-be hyvinvointialan yrittäjä ja pienen tyttärensä omaishoi taja. Eteeriset öljyt ovat Minnalle elämäntapa, joka ilostuttaa ja sulos tuttaa arkea ja auttaa monenlaiseen haasteeseen. Perheen lisäksi maalaaminen, käsillä tekeminen ja tanssiminen ovat hänelle rakkaita harrastuksia, samoin luonto ja meri. Minna toivoo kaikella tekemisel lään jakavansa maailmaan enemmän iloa, valoa ja väriä.

5 ILMESTYY HUHTIKUUSSA
monavisuri.com
Svh
€ Vahvista värähtelyäsi luonnollisesti
© Julia Alakulju
© Julia Alakulju VIISAS ELÄMÄ – KEVÄT 2023

Paluu myyttien alkemiaan & kortit

Eeva

& Tytti Leiwo

Itsetutkiskeluun kannustava teos, joka johdattaa alkemian maailmaan.

Paluu myyttien alkemiaan -kirja ja -kortit ovat kokoelma oppeja, jotka kuljettavat lukijaa ke honsa kautta syvempään maayhteyteen. Se on matka moniin ulottuvuuksiin. Kirjan avulla lu kija voi oppia syventämään ja jalostamaan ke hon yhteyttä näihin kerrostumiin. Kirjassa tois tuvat Paluu jumalattaren luontoon -kirjan ark kityyppiset hahmot, sekä Pohjoisen alitajunnan maa -kirjan syvälliset teemat. Alkemiallinen matka vie sinut tutkimaan sielun ja kaikkeu den tasoja.

Tutustut alkemian eri osa-alueisiin, element teihin ja yrttialkemiaan. Kirjan teemoja tukevat konkreettiset harjoitukset. Teos sopii lukijalle, joka haluaa syventyä oman sielunsa kasvuun sy vemmin, ja jota kiehtoo miltei unohdetut myy tit ja tarut nykypäivän elämään kietoutuneena.

Eeva Maria Leino ammentaa mytologiasta ja luontomme kasvien voi mista työssään hyvinvointivalmentajana. Hänen työnsä ydinteemana on naisten voimaantuminen ja intohimona juurtemme viisaiden tie don murusten palauttaminen nykynaisen elämään.

Tytti Leiwo on kuvittaja ja Hum. kand. (etnologia ja antropologia). Hän pyrkii kohti kestävämpää elämäntapaa metsäpuutarhan ja ekolo gisen asumisen keinoin.

VIISAS ELÄMÄ – KEVÄT 2023 288 s. + 26 korttia / sidottu / mustavalkoinen/ 17.3 ISBN 978-952.384-080-5 Svh 34,00 €
Maria Leino
ILMESTYY KESÄKUUSSA
© Mia Johansson
© Mia Johansson 6

Lapsuuden kehityksellinen trauma

Juha Klaavu

Opi ymmärtämään mikä kehityksellinen trauma on.

Kehityksellinen trauma vaikuttaa useimpien ihmisten elämään voimakkaasti. Tässä kirjassa psykoterapeutti Juha Klaavu selvittää helposti ymmärrettävästi ja useiden esimerkkien kaut ta, mistä kehityksellisessä traumassa on kyse. Kirja kuvaa Klaavun laajan kliinisen kokemuk sen pohjalta, kuinka kehityksellinen trauma syntyy ja miten se näkyy ihmisten elämässä. Varhaisessa vaiheessa syntyneen kehityksel lisen trauman seurauksena ihminen kehittää epäaidon minuuden, jonka ytimessä on syvä ali tajuinen arvottomuuden, häpeän ja syyllisyyden tunne. Ihminen ei usein ole tästä tietoinen, sillä trauman tiedostaminen ja kohtaaminen on niin kivuliasta. Sen vaikutukset näkyvät jokapäiväi sessä elämässä pienistä valinnoista aina ystä vyyssuhteiden ja parisuhteen muodostamiseen.

Kirja on jokaiselle omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneelle, joka on joskus kokenut ar vottomuuden, häpeän ja syyllisyyden tunteita, joita hänen on ollut vaikea ymmärtää. Klaavu pohjaa selkeän näkemyksensä laajaan työkoke mukseen, psykoanalyysiin, minätilateoriaan ja jungilaisuuteen.

KLAAVU

Juha Klaavu on teologian maisteri, psykoanalyyttinen psykoterapeutti (Valvira, kela, EFPP), jungilainen psykoanalyytikko (C.G. Jung Institute Zürich, FEGAP, IAAP), kouluttaja, luennoitsija ja psykoterapeuttien työnohjaaja. Hän on toiminut omalla vastaanotollaan noin 20 vuoden ajan Suomessa ja ulkomailla. Klaavun erityisaloja ovat kehityksellinen trauma ja epävakauden hoito. Lapsuuuden kehityksellinen trauma on hänen esikoisteoksensa.

ILMESTYY TAMMIKUUSSA
176 s. / nidottu / mustavalkoinen 59.56, 14.61 / ISBN 978-952-384-081-2 Svh 32,00 € Syy arvottomuuteen, häpeään ja syyllisyyteen
VIISAS ELÄMÄ – KEVÄT 2023
JUHA
© Julia Alakulju

Naisen syklit

Emilia

& Noora

Löydä sykleissä piilevä viisautesi ja ymmärrä naiseuttasi paremmin.

Nykypäivän alati muuttuvat ärsykkeet ovat saa neet meidät etääntymään luonnollisesta rytmis tämme. Oman syklisyyden ymmärtäminen aut taa löytämään itsemyötätuntoa, armoa, voimaa ja oikea-aikaisuutta sekä mahdollistaa täyden potentiaalin mukaisen elämän.

Naisen syklit perehtyy naisen erilaisiin kiertoi hin. Kirjassa tarkastellaan muun muassa levon ja toiminnan vaihteluun pohjautuvaa ihmisen ”perussykliä”, kuukautiskierron hormonaalis ta sykliä sekä hienovaraisempaa energeettistä sykliä.

Kirjassa paneudutaan erityisesti henkilökohtai sen energeettisen syklin tunnistamiseen. Tämä hienovireinen kierto vaikuttaa naisessa syväl lä alitajuisella ja sielullisella tasolla. Sen vaiku tukset heijastuvat myös naisen psykologiaan ja toimintaan.

Naisen syklit on Emilian ja Nooran kolmas yh teinen kirja naiseudesta. Aiemmin heiltä on jul kaistu teokset Nainen omassa voimassaan ja Naisen elämänkaari (Viisas Elämä, 2022). Nai sen syklit tarjoaa lisää syvällisiä keinoja oman naiseuden ymmärtämiseen.

Emilia Vasko-Kujala (Jagat Prem) on Kauniaisissa asuva henkinen valmentaja, valtiotieteiden maisteri, äiti ja kundaliinijoogan opettaja kouluttaja. Hän on toiminut aikuiskoulutusalan tehtävissä 20 vuotta, ensin johdon konsulttina, sittemmin hyvinvointialan kouluttajana ja yrittäjänä yhdessä puolisonsa Tommi Kujalan kanssa perustamassaan Kehto Koulussa.

Noora Mustajoki (ent. Lintukangas) on Kittilässä asuva tietokirjai lija, kirjastonjohtaja, uusperheen äiti ja kundaliinijoogan opettaja kouluttaja. Noora tunnetaan Hidasta Elämää -blogistaan ja häneltä on ilmestynyt myös kaksi joogan filosofiasta ammentavaa kirjaa: Viihdy omassa arjessasi (Otava, 2017) ja Selviytymisopas elämän kriiseihin (Otava, 2020).

VIISAS ELÄMÄ – KEVÄT 2023 224 s./ sidottu / mustavalkoinen/ 17.3 ISBN 978-952-384-067-6 Svh 34,00 €
Vasko-Kujala
Mustajoki
ILMESTYY HELMIKUUSSA
© Meeri Koutaniemi
8

Mantra

Tie sanojen salaisuuksiin

Petra Streng

Ota voimauttavat mantrat osaksi arkeasi.

Petra Strengin kirjoittama ja kuvittama Mantra – Tie sanojen salaisuuksiin taustoittaa eri tra ditioiden mantraperinteitä ja mantrojen merki tyksiä. Ennen kaikkea kirja antaa käytännöllisiä harjoitusohjeita, miten mantrat voi ottaa osaksi omaa arkea. Teos on on ensimmäinen suomeksi julkaistu kirja aiheesta, ja siihen on myös haas tateltu viittä mantran harjoittajaa. Ikivanhoista perinteistä juontavat mantrat ovat tulleet osaksi arkeamme. Joogatunneilla mant rojen ääneen lausuminen on monille tuttua. Mantramusiikin kuuntelu on puolestaan hyvin yleistä kotona rentoutuessa, spa-hoitoloissa tai hierontojen taustalla.

Mantran kauneus ja muutosvoima on kaikkien tavoitettavissa. Mantrat tarjoavat keinoja stres sin ja kiireisen elämänrytmin tauottamiseen.

Joidenkin näkemysten mukaan mantrassa it sessään on parantavaa voimaa, ja sen värähte lyt sisältävät henkistä energiaa.

Itse mantra-sana on sanskritinkielinen ja koos tuu kahdesta osasta manas, joka tarkoittaa mieltä ja trayate, suojelua tarkoittavasta verbis tä. Voisi ehkä sanoa, että mantra suojelee mieltä harhailemasta arjen ajatuksissa ja auttaa siten keskittymisessä tai mielen hiljentämisessä.

PETRA STRENG

176 s. / sidottu / nelivärinen 17.3 / ISBN 978-952-384-082-9 Svh 32,00 €

Petra Streng on kuvataiteilija (TaM), kirjailija ja joogaohjaaja (KRI). Hän toimii laajalti taiteen ja hyvinvoinnin kentällä. Petra fasilitoi eri laisia tapahtumia ääneen, joogaan ja taiteeseen liittyen. Hän myös säveltää ja laulaa mantra-musiikkia Vayu Naam -nimisessä yhtyeessä. Strengin rakkaus mantraan syttyi jo yli 20 vuotta sitten hänen asues saan Berliinissä. Siitä lähtien mantra on kulkenut hänen mukanaan elämän kaikissa vaiheissa. Streng on ohjannut mantrameditaatiota sadoille joogaharrastajille ja nähnyt, miten se on auttanut ihmisiä monin tavoin.

ILMESTYY HUHTIKUUSSA
© Petra Streng VIISAS ELÄMÄ – KEVÄT 2023 9

Unelmien

Innostava opas oman luovuuden löytä miseksi ja matkalle kohti yrittäjyyttä Meissä jokaisessa on luovuutta. Meillä on unel mia. Miksemme lähtisi rohkeasti toteuttamaan niitä? Mutta miten unelmista tehdään totta? Ideoita on helppo keksiä, mutta niiden toteut taminen vaatii taitoa ja osaamista. Yritys on kuin kone, joka tekee ideoista näkyviä ja tähtää unelmien toteuttamiseen. Unelmien idea -teos on tarkoitettu kaikille uuden suunnan etsijöil le, yrittäjyydestä kiinnostuneille ja jo yrittäjinä toimiville. Teos sopii heille, jotka haluavat he rätellä luovuuttaan ja ruokkia omaa kasvuaan. Moni meistä odottaa malttamattomana vapai ta sen sijaan, että nauttisi kunnolla jokaisesta päivästä, myös työssään. Elämä kuluu stressin ja palautumisen kanssa tasapainoillessa. Kun löydämme kultaisen keskitien – tasapainon –voimme elää onnellisuudesta käsin ja toteuttaa unelmiamme.

Unelmien idea -teoksen ensimmäinen osa opas taa sinua tunnistamaan ja hyödyntämään omaa idearikkauttasi. Toisen osan työkalujen avulla voit testata ideoitasi ja saat vinkkejä yrittäjä nä toimimiseen. Kolmas osa keskittyy yrittäjän tärkeimpään voimavaraan, hyvinvointiin ja ter veyteen, ja tarjoaa avuksesi käytännönläheisiä ajatusmalleja.

JULIA ALAKULJU

Julia Alakulju on yrittäjä ja kahden lapsen äiti. Hän on toiminut luovilla aloilla yli 20 vuotta. Tällä hetkellä hän työskentelee markkinointijohta jana, suunnittelijana ja valokuvaajana. Julia on koulutukseltaan MBA (2023), mainonnan medianomi, hyvinvointivalmentaja ja kuvaaja. Julia on rohkea uranvaihtaja ja tehokas ideoiden toteuttaja sekä oman polun kulkija. Hän rohkaisee muitakin liitämään kohti omannäköistä unelmien elämää yrittäjyyden siivin. www.unelmaidea.fi

144 s./ sidottu / mustavalkoinen / 17.3 ISBN 978-952-384-079-9 Svh 32,00 € Julia Alakulju
idea Vapauta itsesi ja toteuta haaveittesi elämä ILMESTYY HELMIKUUSSA
© Anna Dammert 10

ULKOMAISET KIRJAILIJAT

Tunnista tunnesiteet

Uraauurtava kirja, joka määrittelee pa risuhteessa olemisen ja siinä onnistumisen uudelleen.

Tässä mullistavassa kirjassa psykiatri ja neu rotieteilijä Amir Levine ja parisuhdepsykologi Rachel Heller selvittävät tieteen avulla, miksi jotkut ihmiset kamppailevat ja toiset kukoista vat parisuhteissaan.

Kirja johdattaa lukijan tunnistamaan, mitä lä heisyystyyppiä hän ja hänen kumppaninsa edustavat. Kiintymyssuhdemallin pioneerina tunnetun psykologi John Bowlbyn 1950-luvun uraauurtaviin oppeihin pohjaavat tunnesiteet näkyvät kolmena käytösmallina parisuhteis samme: ristiriitaisena, välttelevänä tai turval lisena käytöksenä. Kun tunnistamme parisuh teessa olevien läheisyystyypit, se auttaa mei tä ymmärtämään parisuhteen dynamiikkaa paremmin.

Amir Levine (M.D.) on psykiatri ja neurotutkija, joka on viime vuo sina tehnyt neurotieteellistä tutkimusta Columbian yliopistossa New Yorkissa Nobel-voittaja Eric Kandelin ohjauksessa. Levine löysi kiin tymyssuhdeteorian tehokkuuden työskennellessään äitien ja lasten parissa. Hänen kliininen työnsä ja syvä neurotieteellinen ymmärryk sensä vaikuttavat suuresti hänen kiintymyssuhdeteorian arvostuk seensa ja sen uskomattomaan tehokkuuteen potilaiden auttamiseksi. Amir asuu New Yorkissa.

Rachel Heller (M.A.) opiskeli sosiaalipsykologiaa alan johtavien asiantuntijoiden johdolla Columbian yliopistossa New Yorkissa. Tällä hetkellä hän toimii psykologina yksityisvastaanotolla ja tekee työtä perheiden ja pariskuntien parissa. Rachel asuu Israelissa.

304 s./ nidottu / mustavalkoinen/ 17.3, 14.8 Attached ISBN 978-952-384-084-3 Svh 34,00 € Luo kestävä rakkaussuhde aikuisena Amir Levine & Rachel Heller ILMESTYY TAMMIKUUSSA VIISAS ELÄMÄ – KEVÄT 2023
© Blanche Mackey © Adi Segal

Löydä uusi ja innostava lähestymistapa noituuteen.

Luo ikioma noituutesi houkuttelee kokeilemaan uutta ja tuomaan mukaan nykypäivään noituu den harjoittamiseen. Tämän modernin käsikir jan avulla luot itsellesi sopivat tavat harjoittaa noituutta ja voit kehittää jotain täysin villiä ja yksilöllistä.

Olipa kyseessä sitten rituaalit, loitsut, taika juomat tai pyhät tekstit, voit painottaa itsel lesi tässä päivässä tärkeitä asioita. Voit vali ta pyhäksi tekstiksesi esimerkiksi Liisa ihme maassa tai Narnian tarinat. Ehkä haluat luo da täysin oman vuosiympyrän tai kehittää uu den jumalolennon, joka perustuu rocktähtien, elokuva-ikonien tai fiktiivisten sankareiden eri piirteisiin.

Luo ikioma noituutesi tarjoaa vinkkejä, ideoita ja käytännöllisiä ohjeita noituuden perinteisten rakennuspalikoiden kanssa leikittelyyn. Kirjan sivuilta löydät tietoa kaikista noituuden perus teista, kuten energian nostattamisesta, pyhän tilan luomisesta, merkkien vastaanottamisesta ja loitsinnasta, kristallipallosta ennustamisesta, rohdoista ja paljosta muusta.

Kelly-Ann Maddox on palkittu tarot-tulkitsija ja henkinen neu vonantaja. Kelly-Ann pyrkii inspiroimaan ihmisiä löytämään oman, itsenäisen henkisen polkunsa. Hän hyödyntää työssään myös omia kokemuksiaan mielenterveyden haasteista, toipu misesta sekä uudistumisesta noituuden ja henkisyyden avulla. Kelly-annmaddox.com Luo ikioma noituus 256 s./ sidottu / mustavalkoinen/ 17.3 Rebel Witch ISBN 978-952-384-092-8 Svh 32,00 € KELLY-ANN MADDOX Kapinallisen noidan polku Kelly-Ann Maddox ©Dani Brock ILMESTYY MAALISKUUSSA VIISAS ELÄMÄ – KEVÄT 2023 13

Saavuta ansaitsemasi elämä hyödyn tämällä manifestoinnin tehokkaimpia työkaluja.

Manifestoinnin asiantuntija Mandy Mor ris jakaa tässä kirjassa kahdeksan manifes toinnin salaisuutta, jotka pohjaavat taivaalli seen johdatukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja vuosikymmenen työhön manifestoinnin kouluttajana.

Morrisin tehokkaat ja yksinkertaiset harjoitteet muuttavat asenteesi itseäsi ja tavoitteitasi koh taan. Manifestoinnista tulee hyödyllinen muu tosvoima elämääsi. Kirjan avulla opit hallitse maan lannistavat ajatukset, tunteet ja toimin nan, jotka jumittavat korkeampien tarkoituspe riesi tiellä.

Oikeaa energistä polkuasi seuraamalla li säät elämääsi yltäkylläisyyttä, onnellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Mandy Morris on perustanut Authentic Living -koulutusorganisaa tion, jonka koulutuksiin on osallistunut yli 800 000 ihmistä 60:ssä maassa. Koulutukset auttavat ihmisiä ohjelmoimaan ajattelunsa uudelleen saavuttaakseen yltäkylläisyyden elämässään. Morrisin tie teeseen ja rakkauteen pohjaavat metodit ovat käytössä terapeuteilla ja valmentajilla kaikkialla maailmassa. Mandy asuu perheensä kanssa Coloradossa lähellä Authentic Living Heartland -retriittikeskusta, jonka hän myös omistaa.

256 s./ nidottu / mustavalkoinen / 17.3 8 Secrets to Powerful Manifesting ISBN 978-952-384-083-6 Svh 32,00 € Mandy Morris Manifestoinnin 8 salaisuutta Näin luot unelmiesi todellisuuden ILMESTYY TOUKOKUUSSA
MANDY MORRIS © Hannah Rose Gray VIISAS ELÄMÄ – KEVÄT 2023 14

Elämän hurjin kyyti

Mitä opin 15 vuodessa Walt Disney Companyn pääjohtajana

Robert Iger

New York Times -listaykkönen todelli sen johtajuuden voimasta.

Robert Igerista tuli The Walt Disney Companyn pääjohtaja vaikeaan aikaan vuonna 2005. Kil pailu alalla oli intensiivistä ja teknologia kehit tyi nopeammin kuin koskaan yhtiön historian aikana.

Elämän hurjin kyyti -kirjassa Iger jakaa Dis neyn ja sen 220 000 työntekijän johtajana op pimansa asiat. Tänä aikana Disneyn markkinaarvo viisinkertaistui ja Disneystä kasvoi maail man suurin ja arvostetuin mediayhtiö. Iger tun nustetaan yhdeksi aikamme innovatiivisimmis ta ja menestyneimmistä pääjohtajista.

Kirjassa perehdytään Igerin arvomaailmaan ja todellisen johtajuuden periaatteisiin, joita ovat muun muassa optimismi, rohkeus, päät täväisyys ja reiluus. Teos on johtajien lisäk si jokaiselle oman elämänsä pääjohtajalle, jo ka haluaa tuntea itsensä itsevarmemmaksi navigoidessaan ammatillista tai henkilökohtais ta elämäänsä.

Robert Iger on yhdysvaltalainen yritysjohtaja, joka toimi The Walt Disney Companyn pääjoh tajana vuosina 2005-2020. Tänä aikana Iger kasvatti Disneyn

48 miljardista 257 miljardiin. Hän johti Pixarin, Marvel Entertainmentin, Lucasfilmin ja 21st Century Foxin yritys hankintoja. Iger toimi myös liikkeellepanevana voimana Disneyn panostuksessa Disney+ ja Hulu -suoratoistopalveluhin.

ILMESTYY TAMMIKUUSSA
markkina-arvon
ROBERT IGER VIISAS ELÄMÄ – KEVÄT 2023 256 s./ nidottu / mustavalkoinen / 99.16, 17.3 The Ride of a Lifetime ISBN 978-952-384-047-8 Svh 38,00 € 15

Löydä syy MIKSI

Inspiroidu etsimään syitä, jotka siivit tävät kohti pysyvämpää menestystä ja tyytyväisyyttä työelämässä.

Löydä syy MIKSI jatkaa siitä mihin Sinekin aiemmin ilmestynyt huippusuosittu Kysy ensin MIKSI päättyi. Se opastaa käytännönläheises ti, miten Simon Sinekin viisaita oppeja voi hyö dyntää inspiraation löytämiseen työelämässä. Sinekin mukaan tyytyväisyys on sekä oikeus että etuoikeus. Meidän kuuluu herätä aamulla töihin inspiroituneena ja palata kotiin tyytyväi senä kuluneeseen päivään. Tyytyväisyyden saa vuttaminen alkaa sen ymmärtämisestä, miksi teemme mitä teemme.

Kirjan yksityiskohtaisten harjoitusten ja askel ten avulla pystyt vastaamaan esimerkiksi kysy myksiin työsi tarkoitusperistä, tiimisi yhteisistä tavoitteista ja miten erottua kilpailijoista. Kir ja on jokaiselle, joka haluaa panostaa omaan ja kollegoidensa kestävään tyytyväisyyteen ja menestykseen.

huippusuosittu

Simon Sinek on lähes kulttimaineeseen noussut
tie tokirjailija, johtamiskonsultti ja motivaatiopuhuja, jonka TED-luennot ovat saavuttaneet kymmeniä miljoonia katselukertoja.
288 s./ nidottu / mustavalkoinen/ 17.3, 69.11 Find Your Why ISBN 978-952-384-031-7 Svh 36,00 € SIMON SINEK Merkityksellisen työn tekemisen opas Simon Sinek © Courtesy of the author ILMESTYY MAALISKUUSSA VIISAS ELÄMÄ – KEVÄT 2023 16

Rahan psykologia

Morgan Housel

Ytimekäs opas, jonka avulla opit ym märtämään rahankäyttöäsi ja rahaasioihin liittyviä päätöksiä paremmin.

Raha-asioiden onnistuminen ei ole välttämät tä kiinni siitä, mitä tiedät rahan käytöstä. Se on kiinni siitä, miten toimit.

Sijoittamista, henkilökohtaisia raha-asioita ja bisnespäätöksiä opetetaan useimmiten mate matiikkaan pohjaavilla aloilla, joilla data ja yh tälöt kertovat, miten rahan kanssa pitäisi toi mia. Todellisuudessa ihmiset eivät tee talous päätöksiä Excel-taulukoissa. Päätökset tehdään illallispöydässä tai palaverihuoneessa, joissa erilaiset talouskäsitykset, motivaatiot ja tun teet sekoittuvat toisiinsa.

Rahan psykologiassa palkittu kirjailija Morgan Housel jakaa 19 lyhyttä tarinaa ihmisten ou doista rahakäsityksistä ja opettaa, kuinka tätä elämän keskeistä aihepiiriä voi oppia ymmär tämään paremmin.

Ajattomia oppeja rikkaudesta, ahneudesta ja onnellisuudesta ILMESTYY TOUKOKUUSSA Morgan Housel on yhtiökumppani The Collaborative Fund -sijoitus yhtiössä. Hän on aiemmin toiminut The Motley Fool -sijoitussivuston ja The Wall Street Journal -lehden kolumnistina. Rahan psykologiaa on myyty maailmanlaajuisesti 1,8 miljoonaa kappaletta ja se on käännetty 46:lle kielelle. MORGAN HOUSEL © Morgan Housel VIISAS ELÄMÄ – KEVÄT 2023 256 s./ nidottu / mustavalkoinen / 17.3, 36.22 The Psychology of Money ISBN 978-952-384-086-7 Svh 34,00 € 17

Matkalla onnelliseen elämään

Deepak

&

Menestyskirjailija Deepak Chopran lastenkirja siitä, kuinka maailma toimii henkisestä näkökulmasta katsottuna. Deepak Chopran ja Kristina Tracyn yhteistyössä syntynyt kirja on yksinkertainen opas onnelli seen ja menestyksekkääseen tulevaisuuten. Kun lapset ymmärtävät miten maailma toimii henki sestä näkökulmasta katsottuna, se auttaa heitä suunnistamaan elämässä ilolla ja rakkaudella. Kirjaa elävöittävät Rosemary Woodsin kuvituk set. Sen helpot riimitykset saavat kaikenikäiset kiinnostumaan kirjan seitsemästä oppitunnista, joihin kuuluvat muun muassa onnellisuus, rak kaus, karma, dharma ja hyväksyntä.

Ikäsuositus: 2-9 v.

DEEPAK CHOPRA

Deepak Chopra (MD, FACP) on Chopra Foundation -säätiön ja Chopra Globalin perustaja. Hän on maailmanlaajuisesti yksi integratiivisen lääketieteen johtavia nimiä ja toimii perhelääke tieteen ja julkisen terveydenhuollon professorina Kalifornian yliopistossa San Diegossa. Hän on kirjoittanut yli 90 kirjaa, joista useat ovat olleet myyntimenestyksiä. Time-lehti on kuvaillut toh tori Chopraa “yhdeksi vuosisadan sadasta johtavista sankareista ja ikoneista”.

Kristina Tracy on kirjailija, äiti ja paljon muuta (vaimo, puutar huri, sisustaja ja hevosharrastaja). Hän asuu perheensä kanssa Kaliforniassa.

32 s./ sidottu / nelivärinen / L85.22 On My Way to a Happy Life ISBN 978-952-384-089-8 Svh 26,00 €
Chopra, Kristina Tracy
Rosemary Woods
ILMESTYY HUHTIKUUSSA
© Michael Allen VIISAS ELÄMÄ – KEVÄT 2023

KÄÄNNETYT KOTIMAISET

Taikamatka, ruotsinkielinen käännös

Astu satujen maailmaan ja vie lapsesi ja itsesi matkalle kohti positiivisempaa elämänasennetta sekä rentoutunutta mieltä.

Taikamatka on meditatiivinen satukirja, jonka sadunomaisten tarinoiden avulla voidaan akti voida mielikuvitusta, herättää terveyttä tukevia tunteita ja käsitellä arjen haasteita.

Maria Nordinin kirjoittamat tarinat kertovat lapsille tutuista aiheista, kuten syntymäpäivän vietosta, uintiretkestä, pulkkailusta tai leikkimi sestä. Mielikuvamatkojen tavoin toimivat teks tit sopivat niin iltasaduiksi kuin rentoutushet kiksi ryhmille.

Tarinoiden päähenkilöinä seikkailevat lapsi ja lukija itse tai joku muu lapselle tärkeä aikuinen. Vuorovaikutteisten tarinoiden avulla on mah dollista käsitellä erilaisia tunteita ja tilanteita. Ikäsuositus: 2-12 vuotiaille.

MARIA NORDIN

Maria Nordin on kirjailija, arkkitehti, hyvinvointivalmentaja, Free to Heal® -menetelmän kehittäjä ja kolmen lapsen äiti. Häneltä on aiem min ilmestynyt myyntimenestys Eroon oireista (Viisas Elämä, 2020), lasten satukirja Taikamatka (Viisas Elämä, 2021), Kiitollisuuden vuosi 2022 -kalenteri (Viisas Elämä, 2021) ja Uuden ajan kalenteri – Vuosi 2023 (Viisas Elämä, 2022).

71 s./ sidottu / nelivärinen / L59.6 Taikamatka ISBN 978-952-384-098-0 Svh 28,00 € Maria Nordin
ILMESTYY TOUKOKUUSSA
VIISAS ELÄMÄ – KEVÄT 2023 20 © Oona Louhivaara

UUDISTETUT PAINOKSET

KUOLEMA ANTOI MINULLE ELÄMÄN

Hämmästyttävä kertomus paranemisesta ja itsensä löytämises tä. Anita Moorjani taisteli lähes neljä vuotta syöpää vastaan. Kirjassaan hän kuljettaa lukijan läpi kivunsekaisten vuosien, joiden huipentumana oli lääkärin lausuma kuolemantuomio ja rajanylityskokemus. Kuolemankielissä Moorjani ymmärsi ar vonsa ja näki sairauden sisimpään. Parissa viikossa kokemuk sen jälkeen Moorjani kotiutettiin – täysin vapaana syöpäsoluis ta. Kirjailijan elämä mullistui tämän huomatessa kykenevänsä parantamaan itse itsensä.

ISBN 978-952-384-097-3. Suomennos: Teija Hartikanen 272 s., nidottu, mustavalkoinen, 17.3. Svh 32,00 €

04/23

PARANEMISEN AVAIN

Itsehoidon jättimenestys nyt juhlapainoksena! Paranemisen avaimen avulla poistat jopa 95% kaikkien sairauksien ja sairas tamisen syistä, kun aktivoit kehon oman paranemismekanis min. Aktivoinnin jälkeen kehon immuunijärjestelmä saa tehdä rauhassa työtään ja parantaa siellä, missä sitä tarvitaan. Loydin useilla testeillä varmennettu menetelmä soveltuu niin fyysisten kuin emotionaalisten ongelmien korjaamiseen. Kirja esittelee lisäksi seitsemän elämän, terveyden ja menestyksen salaisuutta sekä kymmenen sekunnin stressinlievitystekniikan.

ISBN 978-952-384-096-6. Suomennos: Leena Siitonen 320 s., sidottu, mustavalkoinen, 17.3. Svh 34,00 €

Lissa Rankin

TERVEEKSI MIELEN VOIMALLA

Paranna itsesi ilman lääkkeitä

Meidät on saatu uskomaan, että sairastuessamme vain lääk keet voivat auttaa. Lääkäri Lissa Rankin ajatteli vuosikausia samoin, kunnes hänen oma terveytensä alkoi horjua. Rankin osoittaa teoksessaan, miten ajatukset, tunteet ja uskomukset voivat muuttaa kehon fysiologiaa. Hänen keräämänsä tieteelli nen todistusaineisto osoittaa, että läheiset ihmissuhteet, kiitol lisuus, meditaatio, seksi ja aito itseilmaisu käynnistävät kehon oman paranemisprosessin. Kirjassa esitellään Rankinin kuu sivaiheinen hyvinvointimalli, joka auttaa sinua tunnistamaan, mitkä asiat eri elämänalueillasi kaipaavat kohentamista.

ISBN 978-952-384-093-5

Suomennos: Leena Siitonen 350 s., nidottu, mustavalkoinen, 17.3. Svh 34,00 €

01/23 05/23
Anita
UUDISTETUT PAINOKSET KEVÄT 2023 10-vuotisjuhlapainos 10-vuotisjuhlapainos

ZEN JA RAKASTUMISEN TAITO

Rakkaus on luonnollinen olotilamme. Rakastunut ihminen elää avartuneessa tietoisuudentilassa, täynnä myönteisiä tunteita ja energiaa. Mutta rakastumiseen sekoittuu myös pelkoa, omis tushalua, valtataistelua ja kommunikaatiovaikeuksia. Zen ja rakastumisen taito on erilainen parisuhdeopas, joka soveltaa zenin opetuksia ihmissuhteisiin. Se auttaa työstämään ihmis suhdeongelmien taustalla piileviä todellisia syitä: omaa epä varmuutta, tiedostamattomia käyttäytymismalleja ja samastu mista kielteisiin tunteisiin. Tästä käytännönläheisestä oppaasta on hyötyä ja iloa niin zeniin tutustuville, siihen jo perehtyneille kuin kaikille niille, joita rakkaussuhteet askarruttavat.

ISBN 978-952-384-094-2. Suomennos: Elina Bhutia 232 s., nidottu, mustavalkoinen, 17.3. Svh 32,00 €

RAKKAUTEEN

Askelmat rakkauteen on opas ja harjoituskirja rakkauden po lulla. Yksinkertaisten harjoitusten avulla opimme luopumaan peloistamme, estoistamme ja ennakkoluuloistamme ja otta maan vastaan rakkauden lahjan. Voimme joutua luopumaan myös käsityksestä, että ihmissuhteet ovat vaikeita, että rakkaus on taistelutanner, tai että onnellinen rakkaus on saavuttama ton unelma. Kirjasta on hyötyä niin parisuhteeseensa kyllästy neelle, rakkaudessa pettyneelle, sitä oikeaa etsivälle kuin van noutuneelle sinkullekin. Askelmat rakkauteen toimii itsenäi senä teoksena, mutta sitä voi myös käyttää Shoshannan toi sen teoksen Zen ja rakastumisen taito (Viisas Elämä, 2022) harjoituskirjana.

ISBN 978-952-384-095-9. Suomennos: Soili Takkala 85 s., nidottu, mustavalkoinen, 17.3. Svh 26,00 €

Armoon lankeaminen – oivalluksia kärsimyksen loppumi sesta on henkisen tien perusteisiin pureutuva teos. Kirja tutkii kärsimyksen ongelmaa ja tarjoaa avartavan näkökulman ihmi syyteen. Sisäinen rauha on mahdollista saavuttaa pysähtymällä tämän kirjan ajatusten äärelle. Samalla tavoin kuin lankeam me rakkaan syliin ja annamme nukkumaan mennessä päämme vajota tyynylle, voimme päästää irti asioiden pakottamisesta ja langeta kauneuteen. Kirja on vastaus kaikille, jotka etsivät tietä ulos kärsimyksestä henkisen heräämisen vapauteen.

ISBN 978-952-384-101-7. Suomennos: Lauri Porceddu 192 s., nidottu, mustavalkoinen, 17.3. Svh 32,00 €

UUDISTETUT PAINOKSET KEVÄT 2023
ASKELMAT
04/23 02/23
ARMOON LANKEAMINEN Adyashanti04/23

Timothy Ferriss KANSI TULOSSA

4 TUNNIN KEHO

4 tunnin keho yhdistää satojen huippu-urheilijoiden ja kymme nien lääkäreiden tietotaidon tuhansien tuntien omakohtaiseen tutkimukseen. Bestselleristä 4 tunnin työviikko tuttu Tim Fer riss vastaa tässä kirjassa kysymykseen, miten ihmisen fysiik kaan voidaan vaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti mahdol lisimman vähällä vaivalla? Kirjaan mahtuu kaikki kuntosalin ja makuuhuoneen väliltä, ja se todella toimii. Opit hetkessä muun muassa pudottamaan kymmenen kiloa painoa (ilman treeniä), torjumaan painonnousun mässäillessä ja tuntemaan itsesi täy sin levänneeksi kahden tunnin yöunilla.

ISBN 978-952-384-106-2. Suomennos: Tanja Kielinen ja Leena Siitonen. 616 s., nidottu, mustavalkoinen, 17.3. Svh 42,00 €

02/23
26 Viisas Elämä Oy Mekaanikonkatu 19 A 00880 Helsinki myynti@viisaselama.fi www.viisaselama.fi
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.