Page 1

5

DE LA PREHISTÒRIA A L’EDAT MITJANA PERÍODES HISTÓRICS

ÉPOQUES

ETAPES

DEPREDADORA

PALEOLÍTIC PREHISTÒRIA NEOLÍTIC

ELS ÍBERS

EDAT ANTIGA

ELS GRECS

S. XI aC al S. V

AGRÀRIA ELS ROMANS

ELS COMTES I ELS REIS EDAT MITJANA S. VI al S. XV

ELS REGNES CRISTIANS

EDAT MODERNA S. XVI aC al S. XVIII

INDUSTRIAL

EDAT CONTEMPORÀNIA S. XIX al S. XXI

EDAT MITJANA

S. XVIII

1

S. XV

EDAT ANTIGA

S. V

PREHISTÒRIA

0

S. I dC

S. I aC

S. XI aC


1

El passat i el temps històric

5

El passat La història estudia el passat, ens permet saber com han canviat les societats al llarg del temps i ens ajuda a comprendre el present. L'estudi de la història és una mica complex, perquè en un mateix moment històric es donen situacions i fets diversos. Per analitzar la història d'una manera més senzilla, convé tindre en compte diferents punts de vista en un aspecte concret. POBLACIÓ I SOCIETAT El nombre d’habitants, els llocs on viuen, la manera d’organitzar-se, les relacions entre els diferents grups socials ECONOMIA La producció d'aliments o serveis que es fabriquen o s'obtenen de la natura, les feines que fan les persones, la manera d'administrar els diners…

MOMENT HISTÒRIC

POLÍTICA El govern dels països, ciutats, institucions o persones, i les diverses maneres de distribuir el poder.

CULTURA I ART Les tradicions, les formes de vida, el saber, la llengua, les obres científiques i les creacions artístiques (pintura, escultura, arquitectura, música, literatura).

Per comptar els anys, prenem com a referència l'any de naixement de Crist. Així, considerem que va néixer l'any 1, anomenat també any 1 després de Crist (dC). Però també hem de poder comptar el temps que va trans córrer abans del naixement de Crist. En aquest cas,

ANYS SEGLES

400 aC 301 a C

300 aC 201 aC

IV a C III a C

200 aC 101 aC

II a C

100 aC 1 aC

partim del mateix moment, però comptant en sentit invers; així, a mesura que anem reculant, el nombre augmenta. A aquestes dates anteriors hi hem d'afegir abans de Crist (aC) per no confondre'ns.

NAIXEMENT

DE CRIST

IaC

El temps històric

1 100

101 200

201 300

301 400

I

II

III

IV

401 500

V

Els historiadors, que són els qui s'ocupen d'investigar el passat, han establert unes divisions prenent com a base els fets polítics i l'organització de les societats.

La durada de la història es tan llarga que, per poderla estudiar, resulta mol útil dividir-la en diferents períodes.

2


1

5

1. Observa les imatges següents. Amb quin aspecte està relacionat: població i societat,

1

2

4

3

6

5

7

8

10

9

3

11


2

5

La prehistòria

La durada de la història es tan llarga que, per poder-la estudiar, resulta molt útil dividir-la en diferents períodes. Els historiadors, que són els qui s'ocupen d'investigar el passat, han establert unes divisions prenent com a base els fets polítics i l'organització de les societats.

La prehistòria: paleolític i neolític La prehistòria és el període en què vivien els primers grups humans, des de la seua aparició fins que es va inventat l'escriptura. Hi distingim dues etapes molt ben diferenciades pel que fa a la manera de viure: PALEOLÍTIC Va començar fa 2,5 milions d'anys i va acabar fa 10.000 anys amb el descobriment de l'agricultura i la ramaderia. Paleolític és una paraula d'origen grec que significa “pedra antiga”. Es diu així perquè els homes i dones d'aquesta època treballaven la pedra per fer eines rudimentàries que el servien per caçar, pescar, tallar... NEOLÍTIC Va començar fa 10.0001nys i va acabar amb la invenció de l'escriptura, fa 6.000 anys. Neolític significa “pedra nova”. Aquesta etapa rep aquest nom perrquè les eines que fabricaven estaven més polides i elaborades que al paleolític, i aixó els permetia fer moltes més coses amb

PALEOLÍTIC POLÍTICA

ECONOMIA

Cada tribu solia tindre el seu cap polític i religiós, però no hi havia cap organització que agrupa diferents tribus, de manera que vivien bastant aïllades les unes de les altres

Els primers humans no produïen aliments, sinó que eren depredadors (caçaven i pescaven animals) i recol·lectors (collien plantes i fruïtes)

CULTURA I ART Durant el paleolític, els essers humans van aprendre a dominar el foc, que els permetia escalfar-se, coure els aliments i protegir-se dels animals. Van fer pintures rupestres a les parets de les coves que habitaven, on representaven escenes de caça. Dels animals que caçaven aprofitaven també també les

4

POBLACIÓ I SOCIETAT Com que havien de buscar menjar, no tenien un llos fix per viure. Per aixó diem que eren nòmades. S'agrupaven en tribus de deu o quinze persones. Per aixoplugarse, aprofitaven les coves naturals o es feien Cabanes amb branques, fang, pedres, herbes, troncs... Es repartien la feina entre tots perquè la col·laboració era molt important per assegurar la supervivència del grup.


5 NEOLÍTIC POLÍTICA

ECONOMIA

En tindre un lloc fix per viure, en aquesta època es van crear famílies estables que s'agrupaven en una casa. El conjunt d'unes quantes cases constituïa un poblat, sovint dirigit per un cap.

Amb les eines noves cultivaven la terra i domesticaven i criaven animals. Ja no calia que anaren amunt i avall per buscar aliments, perquè en produïen ells mateixos.

CULTURA I ART Durant el neolític es va inventar la roda i es van començar a fer teixits i també estris de ceràmica i de cistelleria. Cap al final del neolític es van celebrar els primer enterraments; sovint s'utilitzaven grans blocs de pedra per construir tombes megalítiques, com ara el dòlmens.

1. Imagina que ets un historiador. Què respondries a aquests preguntes? a) Quin és el període històric més llarg? b) De quina manera has aconseguit obtindre informació sobre la prehistòria? c) Per què el descobriment de l'escriptura marca el final de la prehistòria? 2. Relaciona cada comentari amb la persona Jo vaig viure fa 2,5 milions d’anys!

POBLACIÓ I SOCIETAT Van deixar de ser nòmades i es quedaven a viure al lloc on tenien els conreus. Es van convertir en sedentaris. Van agrupar-se en poblats amb cases de pedra, fang o fusta, tot i que de vegades, continuaven buscant refugi a les roques.

que creguis que el pot haver fet 3. Per què creus que va ser tan important per a la gent passar de ser nòmades a ser sedentaris? 4. A través de quines fonts creus que s’ha pogut descobrir com era la vida dels grups humans de la prehostòria?

Sóc nómada. No tinc un lloc fix per viure, perquè vaig d’un lloc a l’altre buscant menjar Al camp hi ha molta feina: treballar la terra, sembrar, recollir,... Visc en una cova amb la meua tribu

Caço animals, pesco i recullo fruits Al meu poblat, hi vivim un centenar de personas Amb el teler fabriquem els nostres propis vestits He pintat escenes de caça dins una cova Ens alimentem dels animals que tenim tancats al poblat

5

Jo vaig viure cap al 5000 aC


3

5

L’edat antiga

La invenció de l'escriptura (4000 aC) i de l'art de mesurar el temps va permetre el naixement de la història, del fet d'ordenar i escriure les coses que pasaven. El primer període de la història és l'edat antiga.

Els ibers

Des del primers segles abans de Crist, hi va haver pobles ibers. Aquest pobles donem nom a la península Ibèrica.

Els grecs

Grècia és un territori situat a l'est del Mediterrani: Els grecs van crear una gran civilització, i la influència de la seua cultura es va estendre per tota la regió mediterrània. Al segle VI aC van arribar a la Península i hi van fundar la població d'Empòrion (Empúries).

ELS IBERS CULTURA I ART ECONOMIA Eren agricultors, Coneixien els metalls. Per Vivien en poblats ramaders, artesans i construir, eines, armes i estables que solien comerciants. Conreaven utensilis, van utilitzar, en estar situats al cim sobretot cereals (blat, lloc de pedra, primer el dels turons i civada) també llegums coure, després el bronze i, envoltats per (llenties, faves i pèsols). finalment, el ferro. També muralles Obtenien llana i llet del coneixien l'escriptura, però defensives. Les bestiar, i se servien de la encara ara no s'ha pogut construccions eren força de bous i cavalls per desxifrar l'alfabet que de pedra i fusta. conrear la terra. utilitzaven. Intercanviaven productes amb comerciants d'altres zones del Mediterrani. POLÍTICA

6

POBLACIÓ I SOCIETAT Els poblats eren el centre polític, militar, religiós i comercial. Les relacions entre poblats ibers no sempre eren pacífiques; per això els poblats estaven fortificats. Vivien sota el comandament d'un cabdill militar


5 ELS GRECS POLÍTICA Les colònies depenien administrativament de la metròpoli, és a dir, de la ciutat d'on provenien els seus pobladors. Empúries depenia de la ciutat grega de Focea.

ECONOMIA Empúries era una colònia, és a dir, una ciutat fundada amb l'objectiu de fer intercanvis comercials amb els pobles indígenes, en aquest cas ibers. Emporion en grec significa mercat, i va ser el primer lloc de la península Ibèrica on es va fabricar moneda..

CULTURA I ART

POBLACIÓ I SOCIETAT

La llengua que parlaven era el grec. El valencià conserva paraules que provenen d'aquesta llengua, com democràcia, ceràmica... La religió era politeista, és a dir, creien en molts déus. Les restes més notables que s'han trobat són peces de ceràmica per a ús domèstic, objectes de metall, i algunes escultures de marbre.

ELS ROMANS POLÍTICA Els romans provenien de la península Itàlica i tenien la ciutat de Roma com a capital. El seu imperi es va estendre per tot el Mediterrani i part d'Europa, imposant nous estils de vida. POBLACIÓ I SOCIETAT En la societat romana hi havia els anomenats homes lliures i els esclaus. Els homes lliures es dividien en: ! Patricis: eren rics i es dedicaven a la política. ! Comerciants: compraven i venien productes. ! Soldats: passaven molt de temps fora de casa conquerint territoris. ! Lliberts: eren esclaus alliberats de l'esclavitud. Els esclaus eren: ! Persones que pertanyen a un propietari, com si d'un objecte es tratara, treballaven per a ell sense rebre res a canvi, excepte l'allotjament i el menjar. Generalment els capturaven durant les guerres i eren venuts i comprats com qualsevol mercaderia. ! Gladiadors: lluitadors professionals en els jocs als amfiteatres romans. La majoria eren esclaus o presoners de guerra, però també n'hi havia que eren homes lliures.

7

Empúries estava emmurallada i tenia diverses torres de defensa. Al centre hi havia una plaça. L'àgora, on es trobaven els ciutadans per prendre decisions que afectaven la comunitat


1

5

L'edat antiga. Els romans

ECONOMIA La mà d'obra esclava va permetre als romans el desenvolupament de l'agricultura intensiva, que millorava les tècniques iberes. Van crear regadius a partir de la construcció de sèquies. Una sèquia és un canal que condueix l'aigua de rius, pous o basses als camps de conreu. També van practicar el guaret, que consisteix a deixar descansar una part de la terra durant una època per a què fora més fèrtil en collites posteriors. Els productes que s'obtenien dels camps es dedicaven al comerç. El mar Mediterrani es va transformar en una gran via de comunicació amb vaixells carregats d'àmfores plenes de cereals, vi, conserves de peix i metalls. CULTURA I ART Els romans van imposar la seua cultura en els territoris que conquerien, en el procés que s'ha anomenat romanització. La forta enpremta que va deixar la podem veure encara hui dia: El valencià es una llengua que prové del llatí, l'idioma que parlaven els romans. El cristianisme, originari del Mediterrani oriental, també ens va arribar a través del romans, que l'havien adoptat com a religió de l'Imperi. Podem trobar nombroses construccions romanes: aqüeductes, muralles, arcs, temples religiosos, amfiteatres... Els romans van gaudir d'una bona xarxa de vies, que eren camins empedrats que servien per comunicar tot l'imperi.

Aqüeducte: Servia per a portar aigua a la ciutat

Circ. Se celebraven carreres de carros tirats per cavalls.

Una moneda romana

Teatre de Mèrida

UNA CIUTAT ROMANA

Fòrum: era el centre de la ciutat, rodejat de servicis públics.

Temple: Guardava la imatge del déu a què estava dedicat.

R

ACTIVI TA T S Observa la il·lustració i explica per a què servia cada un dels edificis assenyalats.

 Indica algun aspecte

de la cultura romana que es conserve hui dia.

Arc del triomf. Commemorava gestes militars.

Termes: eren el lloc preferit pels romans, ací prenien banys i feien gimnàstica. Amfiteatre: Se celebraven lluites entre els gladiadors.

Teatre: als romans els agradava molt la gimnàstica

8

Muralla: estava construïda amb carreus de pedra i protegia la ciutat.


4

L'edat mitjana

5

L'inici de l'edat mitjana L'any 476, l'emperador romà va ser derrotat pels pobles germànics i va desaparèixer l'imperi. Aquest moment està considerat com l'inici de l'edat mitjana. Els pobles germànics van fundar regnes a les antigues províncies romanes d'Europa. Els visigots van fundar el seu regne a Hispània. El cristianisme es va convertir en la religió dels nous regnes. El Papa, que era la màxima autoritat religiosa entre els cristians, es va establir a Roma i va exercir una gran influència política sobre els regnes cristians europeus.

El feudalisme Desprès de la caiguda de l'imperi , el comerç va entrar en crisi i molts habitants de les ciutats se'n van anar al camp, allà vivien en feus, que eren grans territoris organitzats prop d'un castell. Així va començar una nova organització social anomenada feudalisme, amb les característiques següents: ! El rei era l'autoritat màxima en cada regne, encara que cedia el govern de gran feus als nobles. A canvi, aquests convertien en vassalls i juraven fidelitat en la cerimònia de vassallatge. ! Els nobles vivien als seus feus, en els que governaven i podien fixar impostos als camperols. Si el rei els demanava ajuda en la guerra havien d'organitzar els seus propis exèrcits i posar-se a les seues ordres. ! L'Església també era propietària de terres, que s'organitzaven entorn de monestirs. En aquest, els monjos es dedicaven a l'oració i a l'estudi. ! Els camperols treballaven les terres dels nobles a canvi de protecció.

Un feu medieval estava dividit en diverses zones

En les ceremònies de vassallatge, els nobles juraven fidelitat al rei i es convertien en els seus vassalls.

El ressorgiment urbà medieval. A partir del segle XI es va recuperar la vida comercial. Les fires i els mercats principals se celebraven a les ciutats, que van augmentar la seua població. A més de centres comercials les ciutats eren: ! Centres artesans. A les ciutats vivien molt treballadors manuals, els productes dels quals es venien al camp. Estaven associats en gremis, que agrupaven treballadors d'un mateix ofici, (ferradors, argenters, teixidors,..) ! Centres culturals i religiosos. A les ciutats van sorgir els primeres universitats. També es van construir esglésies i catedrals seguint nous Parts d’un monestir. estils artístics i arquitectònics com el romànic i el gòtic.

9


5 Al-Àndalus Els àrabs eren un poble que practicava una religió diferent del cristianisme, l'islam, sorgida a Aràbia en el segle VII. Van crear un gran imperi que es va estendre pel nord d'Àfrica. L'any 711, un exèrcit musulmà es va introduir pel sud de la península Ibèrica. Aquest exèrcit va agafar el control de la Península, excepte les muntanyes del nord, on es van refugiar els cristians. El territori conquerit el van anomenar alÀndalus. En el segle X, al-Àndalus es va convertir en un califat, un territori independent d'Aràbia políticament i Els musulmans van portar a la Península invents religiosament. El primer califa Abderraman III, va establir la com la sènia, que van ajudar al desenvolupament de capital a Còrdova. Al Àndalus va destacar en diversos l’agricultura. aspectes: La vida urbana. Còrdova, Granada i Sevilla eren grans centres de comerç. Als seus mercats o socs arribaven seda, espècies i altres productes d'Orient.

Regne Regne de Lleó

El desenvolupament de l'agricultura. Es van introduir innovacions, com el regadiu i el cultiu de productes com

Navarra Regne Castella

Regne Aragó

Comtats catalans

l'arròs, el safrà o el cotó. El desenvolupament cultural. A al-Àndalus van viure grans filòsofs, com Averrois o Maimònides. En el segle XI. El califat es va dividir en diversos territoris independents; els regnes de taifes.

Els regnes cristians El primer que es va fundar va ser el d'Astúries, que un poc

Mapa dels regnes de taifes i dels regnes cristians al segle Xic

més tard es va convertir en el regne de Lleó. Més a l'est van sorgir els regnes de Castella, Navarra i Aragó. El regne d'Aragó es va unir als comtats catalans en el segle XII per a formar la Corona d'Aragó. Quan van sorgir els regnes de taifes a al-Àndalus, els cristians dominaven una gran part de la península. Les ciutats del nord van créixer i van sorgir importants rutes comercials i culturals, com el Camí de Sant Jaume. En 1469,la reina Isabel I de Castella i el rei Ferran II d'Aragó, coneguts més tard amb el nom de Reis Catòlics, es van casar i van unir els seus regnes. El 1492 van conquerir l'últim regne musulmà de la Península, el regne de Granada

10

Alfons IV d'Aragó, de València, Rei d'Aragó, de València, de Sardenya, de Còrsega I Comte de Barcelona.


5

ACTIVI TA T S 1. Per què va desaparèixer la vida urbana al final de l'Imperi romà? Quan van tornar a créixer les ciutats? Per què?

Creació del califat de Còrdova. Conquesta de Granada pels Reis Catòlics. Unió del regne d'Aragó i els comtats catalans. Final del regne visigòtic de Toledo.

2. En quins grups socials es dividia la

societat feudal? A què es dedicava cada un?

5. En quins aspectes destacava la vida a

al-Àndalus? Quines aportacions ven fer els musulmans a l'agricultura?

3. Defineix les pauraules següents.

Feu Gremi Cerimònia de vassallatge

6. Copia les dues columnes en el quadern

i relaciona-les amb fletxes. = Cultivaven les terres de Noblesa = L’Església i la noblesa. Església = =Van fundar monestirs a Les zones conquerides =Ajudaven al rei en la Camperols = guerra

4. Elabora una línia del temps i situa-hi

aquest esdeveniments: Aparició dels regnes de taifes Arribada dels pobles germànics a Espanya.

APRÉN A APRENDRE

L’edat mitjana és el període de la història que es va iniciar amb la caiguda de l’Imperi romà, l’any 476 dC.

A EUROPA

A ESPANYA

= Van sorgir els regnes germànics.

= Es va formar el regne visigòtic.

= Es va estendre el cristianisme.

= Va sorgir al- Àndalus, el territori de la península Ibèrica controlat pels musulmans.

= El feudalisme va ser l’organització social, econòmica i polìtica.

= Van sorgir regnes cristians al nord.

= Les ciutats van crèixer a partir del segle XI. = Van sorgir l’art romànic i l’art gòtic. Organitza la informació L’EDAT MITJANA

Es va iniciar amb

...........

Església d’art romànic en Palència en el Camí de Sant Jaume

A Europa

A Espanya Es va caracterizar per

...........

........... 11

Catedral de Notre Dame a Paris. És d’art gòtic.


La mesura del temps

5

1. SEGLES: Situa en aquest eis cronològic els segles que falten i el naixement de Crist. Segle I aC

Segle III

Segle VII

2.Ordena cronològicament. s.V s, X aC s. I s. XI s, I aC s. XXI s. VI aC s. III

3. ANYS: Fixa't en el gràfic i contesta les preguntes. Segle I aC

5 aC

4 aC

3 aC

2 aC

Segle I

1 aC

1 Naixement de Crist

2

3

4

a) Quin any és anterior, el 2 aC o l'1 aC? b) Quin any és anterior, el 5 aC o el 2? c) A quin segle corresponen els anys següents?

45 ............................................. 5 aC ......................................... 128 aC ....................................... 42 .................................................

4.

240 aC ................................................. 30 ........................................................ 1900 ...................................................... 17 aC ....................................................

Copia les línies del tems i localitza-hi els fets indicats. 409

400

a. b. c. d. e.

711

500

600

700

800

900

Arribada dels musulmans a la Península. Creació de la corona d'Aragó. Conquista del regne de Granada. Batalla de las Navas de Tolosa. Arribada dels germànics a la Península. 1137

1000

1100

1212

1200

1492

1300

12

1400

1500

5


5 6. Anota el nom d'aquestes construccions

1. Digues quina època de la prehistòria

romanes:

representa el dibuix i desprès fes un comentari sobre la manera de viure de les persones d'eixa època.

2. Què son les pintures rupestres? Anota el nom d'alguna.

3. Copia aquest mapa i situa en cada zona el nom dels pobladors.

4.Relaciona dada colònia amb els fundadors: Gades (Cadis)¥ Cartago Nova (Cartagena)¥ Malaca (Màlaga)¥ Empòrion (Empúries)¥ Ibusim (Eivissa)¥

¥Fenicis ¥Grecs

¥Cartaginessos

7. Anota el nom de les tres províncies en què

els romans van dividir Hispània i digues en quina es troba el teu poble o ciutat

5. Com s'anomenen les guerres que enfrontaren romans i cartaginesos?

13


5 1. Quins pobles germànics van a arribar a Hispània el 409? 2. Què va ocórrer en les batalles de Guadalete

i de Las Navas de Tolosa. 3. Ordena correctament en els temps els

períodes següents: Regnes de taifes Regne de Granada Califat de Córdova 4. Quin territori s'anomenava al-Àndalus? Qui

le va posar aquest nom? 5. Observa el mapa, copia'l i anota-hi el nom

dels regnes que hi havia a la Península Ibèrica en el segle XII.

A

6. Quins grups de l'edat mitjana eren

considerats privilegiats? Per què? 7. Qui van ser els Reis Catòlics? 8. Observa les imatges. Descriu ela forma dels

arcs de cada construcció i compara'ls. 9. Assenyala dues semblances i dues diferències entre l'art romànic i el gòtic.

L’ART EN L’EDAT MITJANA

B

EL ROMÀNIC És l'estil que va predominar a Europa en els segles XI i XII. Té les característiques següents: ! Son edificis xicotets amb finestres no molt grans i poca il·luminació. ! S'usa l'arc de mig punt i la volta de canó. ! Els murs son grossos i de poca alçaria. ! Tenen contraforts que suporten el pes dels mur i les voltes.

C

EL GÓTIC Es va iniciar a França en el segle XIII. Té les característiques següents: ! Els edificis són de més alçària i tenen gran finestres cobertes per vidrieres. ! S'usa l'arc ogival i la volta de creueria. ! Els murs són alts. Els contraforts tenen forma d'arc- arcbotants.

14

DE LA PREHISTÒRIA A L'EDAT MIYJANA  
DE LA PREHISTÒRIA A L'EDAT MIYJANA  

El passat i el temps históric. La prehistòria. L'edat antiga. Els romans. L'edat mitjana

Advertisement