Page 1

4

La població espanyola

L' Institut Nacional d'Estadística (INE) és un organisme que recull i publica dades sobre la població espanyola. Entre altres, elabora els censos de població i els padrons municipals. Segons dades de l'INE, es preveu que s'arribarà als 50 milions el 2015, dels quals 4 milions seran persones immigrants. També s'estima que viurem més anys, és a dir, l'esperança de vida. Que actualment és de 78 anys per als homes i 84 per a les dones, serà un poc més elevada. Es calcula que el nombre de fills que tindran les dones espanyoles serà un poc més elevat que l'actual, sobretot a causa de l'índex de naixements més alt que es dóna entre les mares immigrants. El 2008, la Comunitat valenciana va superar els 5 milions d'habitants, i la taxa de creixement és la tercera d'Espanya. Després de les Illes Balears i Múrcia.

1

Evolució de la població espanyola en el segle XIX


1

4

Els habitants: mombre i distribución

L'evolució de la població espanyola

Evolució de la població espanyola al segle XX

La població espanyola va créixer notablement durant el passat

Anys

segle XX. Entre 1900 i el 1980 la població es va duplicar: va

Habitants

1900

18 616 630

1910

19 990 909

1920

21 388 551

Però a partir del 1980 el creixement de la població es va

1930

23 677 095

aturar. Entre el 1990 i el 2000 va augmentar uns 600 000

1940

26 014 278

habitants

1950

28 117 873

1960

30 528 539

1970

33 956 047

1980

37 680 960

1990

39 887140

2000

40 494 791

2009

46 661 950

passar de 18 milions amés de 37 milions. El ritme més gran de creixement va ser entre el 1970 i el 1980: en una dècada va augmentar quasi 4 milions de persones.

Volum i densitat En 2009 la població espanyola era de 46 661 950 habitants, i Espanya el cinqué país més poblat de la Unió Europea. La densitat de població del nostre país és d'uns 92,46 h./km2, mentre la mitjana dels països de la Unió Europea assoleix els 118 h./km2 .

PIRÀMIDE DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA Homes

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

Dones

DENSITAT DE POBLACIÓ Recorda que la densitat de població s'obté dividint el nombre de habitants dún territori per la superfície del territori.

ACTIVI TA T S

R

Recorda que la piràmide d'edat reflecteix les característiques d'una població segons l'edat i el sexe. La piràmide de població d'Espanya correspon a una població envellida.

2

Fixa´t en la taula de dades de la població i respon: ! A quin període es refereix? ! Com va ser lévolució de la població espanyola durant el segle XX? ! Quant ha crecut la població espanyola des de l´any 2000 fins al 2009? ! Quines raons poden explicar aquest creixement?  Cerca a internet i calcula la densitat de població de la Comunitat Valenciana?


4

Un repartiment desigual

ACTIVI TA T S

La població espanyola està distribuïda de manera molt irregular. És a dir, hi ha zones molt poblades i unes altres amb pocs habitants.

R

Les causes d'aquest fet responen a factors físics (relleu,

Fixat en el mapa de la distribució de la població i respon:

clima) i a la diferència de recursos econòmics. Les zones amb més població són les zones on hi ha

? A quina zona se situa la part més gran de la població? ? Quines zones estan més despoblades? ? Digues el nom d'algunes províncies amb menys població. ? Vius en una província molt poblada?

més indústries i serveis, i les zones dedicades a l'agricultura són les que perden població. ! Les zones més poblades es troben a la perifèria peninsular, amb l'única excepció de la Comunitat de Madrid. A la franja litoral s'hi localitzen algunes de les

 Quin és el nombre d'habitants d'Espanya?

ciutats més grans d'Espanya (Barcelona, Bilbao, València, Sevilla) i les províncies amb més població de la Península (Barcelona, València, Alacant …). ! Els territoris menys poblats corresponen a l'interior peninsular, especialment les províncies de Sòria, Terol, Palència, Conca, etc.

3

}

Quina és la densitat de població d'Espanya?



Explica com es distribueix la població espanyola en el territori


2

4

Característiques de la població espanyola

La natalitat El creixement de la població és alt quan el nombre de naixements és molt superior al de defuncions. I és baix quan disminueix el nombre de naixements. Actualment al nostre país el nombre de fills per dona és molt xicotet: 1,3 fills. Aquesta disminució de la natalitat té com a causa uns factors propis d'una societat urbana i industrial, com per exemple: ! Habitatges poc espaiosos.

R

! La incorporació de les dones a la feina. ! Desig de garantir als fills una educació i unes bones

A l'any 1900 era 4,7 el nombre de fills per dona. Quin nombre hi havia al mitjà del segle XX? I actualment?

Explica les possibles causes

condicions de vida.

d'aquest descens del nombre de fills.

Tot i així, durant els últims anys, la població torna a créixer, en part gràcies a l'arribada de població inmigrant i a l'augment del nombre de naixements entre les mares estrangeres.

La disminució de la mortalitat Gràcies a la millora de l'alimentació, la sanitat, l'habitatge i el desenvolupament econòmic, la mortalitat de la població espanyola va anar baixant al llarg del segle XX. També va ser molt important la disminució de la mortalitat infantil. Fa cent anys de cada 1 000 nounats en morien 120; actualment només es moren 7 de cada 1 000 naixements. La disminució de la mortalitat infantil s'ha produït gràcies a

La disminució de la mortalitat ha contribuït a

la millora de les condicions sanitàries en el moment del

allargar l'esperança de vida. Espanya és un

part i a la cura i a l'alimentació dels nounats.

dels països del món amb una esperança de vida més alta. %

EVOLUCIÓ DE L'ESPERANÇA DE VIDA PER SEXES A ESPANYA 90 84

83 80

70

homes

72

dones

72

74

76

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA PER GRUPS D'EDAT

80

80

79

77

67

67

68

67

63

61 60

60 53 50

edat

47 40

40

40

42

34

34 35

26

30

19

20

17

18

17

16

14

11

20

5 0

10

"1900

0 "1900"

"1920"

"1940"

"1960"

"1980" anys

"1990

"2000

"2009"

4

"1980

"1991

0 a 15

15 a 64

"2000

65 i més

"2008


4 L'esperança de vida

és de 77,2 anys per als homes i de 83,7 per a

Anomenen esperança de vida la mitjana

les dones.

d'anys, que pot arribar a viure una persona.

La disminució de la natalitat i l'augment de

L'esperança de vida és un indicador del benestar d'una societat. Per això és més

l'esperança de vida han generat un

gran als països rics que no als pobres.

envelliment de la població espanyola. Per això a Espanya cada vegada és més gran el

Cada vegada hi ha més gent que arriba a

nombre de persones de més de 65 anys i hi

una edat avançada. El 1900 l'esperança de

disminueix el nombre de joves (més xicotets

vida a Espanya era de 35 anys. Actualment

de 15 anys).

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

Com pots veure, els homes i les dones tenen una esperança de vida diferent i aquesta és més gran per a les dones.

Interpreta els gràfics

R

.Observa els gràfics d'aquesta pàgina i respon les preguntes: a) Quina evolució ha seguit l'esperança de vida

Busca informació sobre les possibles causes d'aquest fenomen.

al llarg del segle XX?

}

b) Qui són els que tenen més esperança de

Quines característiques té la natalitat a Espanya? I la mortalitat?

vida, els homes o les dones? c) Què significa que la població espanyola es va

Quina és la esperança de vida actual

envellint?

dels espanyols?

d) A Espanya la població de 0 a 15 anys ha crescut o ha disminuït? e) Actualment hi ha més persones més grans de 65 anys que no l'any 1980?

3 Els moviments migratoris Les migracions a Espanya

però a partir del 1960 anaren a treballar als

Durant anys, Espanya va a ser un país

països més industrialitzats d'Europa (Suïssa,

d'emigrants. Molts espanyols es van veure

Alemanya i França)

obligats a emigrar, principalment per causes

Entre el 1960 i el 1970 van eixir d'Espanya

econ`miques, a buscar feina.

més de 2,3 milions d'emigrants. La crisi econòmica del 1973 va paralitzar l'emigració i

Migracions exteriors

va fer que molts emigrants retornaren als seus

Al començament del segle XX molts

llocs d'origen.

espanyols van emigrar a l'Amèrica Llatina,

5


4 Migracions interiors Durant la dècada del 1960 més de quatre milions d'espanyols van canviar de lloc de residència dins d'Espanya per trobar feina. La majoria procedien d'Andalusia, Galícia, Extremadura, Castella i Lleó i Castella-La Manxa i es traslladaren a Madrid, Catalunya, València i el País Basc.

Les migracions avui El creixement econòmic espanyol ha propiciat que durant els darrers anys Espanya s'haja convertit en un país receptor d'immigrants.

Immigració estrangera Actualment Espanya és el país de la Unió Europea que rep un nombre més gran d'immigrants. El nombre de residents estrangers que hi ha al nostre país representa el 8,5 % de la població total.

ACTIVI TA T S

Els immigrants procedeixen majoritàriament de l'Amèrica Llatina, del nord d'Àfrica, de països de l'Europa Comunitària i de l'Europa de l'Est i d'Àsia.

R

L'arribada massiva d'immigrants al nostre país és

Digues quines comunitats espanyoles van ser receptores d'emigrants.

relativament recent. L'any 2004 Espanya va ser el

 D'on provenia majoritàriament la

segon país, després dels Estats Units, que va rebre

immigració que anava a cada una d'aquestes comunitats?

més immigrants: més de 620.000 persones. Una part de la població immigrant treballa en la construcció, el servei domèstic, l'agricultura, etc. En

}

Quines característiques econòmiques general, acostumen a treballar en unes condicions tenien les zones emissores de població laborals molt dures (salaris baixos, jornades de treball emigrant? I les receptores? llargues, sense assegurança...)

LA INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS En una societat democràtica com la nostra tothom té dret a professar les creences pròpies i a actuar segons els seus valors i els seus costums sempre que no siguen contraris a la llei. Hem d'aprendre a conviure amb persones d'altres cultures. La tolerància i la capacitat d'integració enriqueixen la nostra societat, mentre que el rebuig i la marginació l'empobreixen i són una font de conflictes

6


4 COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 1. Observa aquest gràfic i explica què representa. 2. Pots distingir-hi diverses comunitats d'immigrants estrangers a Espanya? 3. De quin país procedeix ael nombre més gran d'immigrants?

ACTIVI TA T S

Què opines?

Per a respondre

R



Per quines raons algunes persones es

Cap a quins països estrangers

veuen obligades a emigrar?

emigraven els espanyols i quan va ser?



÷.

Quins problemes tenen els immigrants quan arriben a Espanya?

Quina importància van tenir les

migracions interiors a Espanya? A quina època es van produir?

Busca al diccionari}

principals del problema de la immigració

Busca els significat de les paraules

migració, emigració i immigració. Escriu-ne les definicions al quadern

Explica quines són les característiques

actual a Espanya.D'on procedeix la majoria d'immigrants

que arriben hui a la Comunitat Valenciana?

COMPETÈNCIES DIGITALS AÑO 1800 1900 1950 2000 2025

Asia 631 903 1393 3696 4939

Europa 146 295 395 506 574

África 102 138 219 872 1510

América 24 165 330 835 1081

Oceanía 2 6 13 30 39

a) ¿Qué continente es el más habitado? b)¿Y el menos poblado? c) ¿Qué continente crecerá más en el 2025? d)¿Y menos?

Haz un gráfico de sectores con un programa de

E) Busca en Wikipedia las superficies de

hoja de cálculo y responde a las siguientes

los continentes y calcula la densidad de

preguntas:

población de cada uno en 2025.

7


4

4

Treball i població

Població activa Anomenem població activa la que té una

WWW SITES

ocupació remunerada o que busca feina. És a dir,

@

formen part de la població activa tant les persones que treballen com les que es troben a

http://www.ine.es/

l'atur.

Pàgina de l'Institut Nacional d'Estadística

El percentatge de població activa a Espanya l'any

(INE)

2005 era del 57,7 %, un 91,3 % de la qual estava

http://www.ive.es/

ocupada i un 8,7 % es trobava a l'atur. ( en 2009

Portal estadístic de la Generalitat

l'atur està al 18 %, crisi del 2008).

Valenciana

Població no activa Es considera població no activa aquella que no pot treballar o que no fa una activitat remunerada. Formen part d'aquest grup els xiquets més menuts de 16 anys, els estudiants, les mestresses de casa, els jubilats i les persones amb determinades discapacitats.

Homes

TAXA D´ACTIVITAT DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA PER EDAT I SEXE

Dones

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 1.Fixa't en el gràfic de la taxa d'activitat per edat i sexe i respon les preguntes: ? Quines diferències observes entre la taxa d'activitat d'homes i la de les dones? ? A quines edats està més igualat el 16-24

25-64

>65

16-24

25-64

>65

percentatge? ? Mira d'explicar per què hi ha aquestes diferències?

8


4

4

Els sectors d'activitat a Espanya Actualment el 64.5 % de la població activa espanyola treballa en els serveis (comerç, turisme, transport, ensenyament, etc.) Un 18,1 % ho fa en la indústria i el 12 % en la construcció. Només el 5,4 % es dedica al sector primari (agricultura, ramaderia, pesca). Des del començament del segle XX al nostre país es va reduint el nombre de persones que treballen al camp i augmenta la xifra dels qui ho fan a la indústria i als serveis. Aquesta evolució és característica dels països desenvolupats d'Europa.

La incorporació de les dones a la feina. Durant les darreres dècades s'ha produït a Espanya una important incorporació de les dones a la feina remunerada fora de la llar. Mentre que el 1960 la població activa femenina era d¡un 14 %, el 2005 era del 46,9 %. Tot i que les dones s'han anat introduint en professions considerades d'homes, la seua presència en llocs directius és molt baixa i, en molts casos, la mitjana del seu salari sol ser inferior a la dels homes.

Reflexiona

Per a respondre

1.

3.

La manca de llocs de teball és un dels

Qué entenen per població activa? Quina

problemes més importants de la població.

és la població no activa?

Mira d'explicar per què l'atur és un problema tan

4. En quins sectors d'activitat econòmica

greu a la nostra societat.

podem agrupar el treball de la població? 5. Quina és la situació laboral de les dones

Investiga 2.

Pregunta als pares i als avis com ha

espanyoles en l'actualitat? 6. Creus que actualment hi ha igualtat entre els

evolucionat la situació dels jubilats a Espanya.

homes i les dones pel que fa a l'accés als

Comenta-ho després amb els companys.

llocs de feina i als salaris? Justifica la resposta.

9


5

4

Població rural i població urbana

Pobles i ciutats Evolució de la població

La població espanyola viu en municipis rurals i urbans. Els municipis rurals, o pobles, tenen menys de

EVOLUCIÓespanyola DE LA POBLACIÓ al segle XX URBANA I RURAL A ESPANYA

10 000 habitants, que es dediquen, preferentment a les activitats del sector primari: agricultura, ramaderia i pesca. Els municipis urbans, o ciutats, tenen més de 10 000 habitants i les activitats econòmiques que s'hi fan estan relacionades amb la indústria, el comerç i els serveis. En 1900 la població rural era el 80 per cent

Majoria de població urbana L'augment de població urbana té com a causa el fet que la majoria de les activitats econòmiques es

CIUTATS DORMITORI

concentren a les ciutats i, per tant, hi ha més oferta de llocs de treball. Entre les ciutats espanyoles Madrid amb més de 3 milions d'habitants, i Barcelona que en té 1.600.000, són els dos municipis amb més població. Al voltant de les grans ciutats s'estenen les àrees metropolitanes, que agrupen ciutats i zones residencials. Les ciutats dormitori són conjunts residencials per a la classe treballadora situats a la

L'abandó del camp

perifèria deles grans ciutats.

Des del començament del segle XX la

El paisatge urbá resulta monòton, els edificis

mecanització de l'agricultura i de la ramaderia ha

estan disposats en fileres, tenen una alçada i

reduït la mà d'obra dedicada a aquestes activitats.

una densitat excessives, fet que provoca un

Per això, els xicotets nuclis han anat perdent

traçat de carrers aparentment desordenat.

habitants i la població s'ha anat concentrat en municipis grans on es pot disposar de més

En aquestes àrees residencials amb prou

serveis: metges, escoles, comerços, etc.

els habitants han de fer llargs desplaçaments

Algunes zones rurals han tornat a agafar vida

des de sa casa fins al lloc de treball.

feines hi ha activitats econòmiques; per això

gràcies a les activitats d'hivern (esquí), al turisme rural o a les segones residències.

10


4

ACTIVI TA T S

R

Quines són les cinc capitals més poblades d'Espanya? A quines zones estan situades?  Com expliques que Madrid siga l'única ciutat de la Meseta amb un nombre tan gran d'habitants?

}

Descriu les dues fotografies i explica quines diferencies hi veus.  Enumera aspectes de la vida quotidiana que poden ser diferents en un xicotet nucli rural i en una gran ciutat.

Carrer de Madrid a l´any 1954.

÷

Confecciona una llista de possibles factors que puguen influir en l'abandó de les zones rurals.  Escriu algunes raons per les quals la gent prefereix viure en gran ciutats.Defineix què es un municipi rural i un municipi urbà.Per què afirmen que una bona part de la població espanyola és urbana?Hi ha algunes zones rurals on ha augmentat la població. Explica quines activitats es desenvolupen en aquestes localitats.

11

Xicoteta localitat de muntanya, amb les cases típiques i els carrers estret i empinats.


APRÉN A APRENDRE

4

La població espanyola És de més de 46 milions

Pot ser

Es distribueix de manera irregular

Activa Zona litoral molt poblada

No activa

Treballa o busca feina

Zona interior poco poblada

No fa feina remunerada

Al

Sector primari

Sector secundari

Envelleix perquè

Baixa la natalitat

Disminueix la mortalitat

Sector terciari

Viu

Creix l´esperança de vida

Majoritàriament en ciutats

Cada vegada menys en pobles

El volum de la població espanyola és de ..................... habitants i es distribueix d'una manera ........................ La població espanyola es caracteritza per una natalitat ......................, una mortalitat .............. i una .................. alta. Els espanyols vivim majoritàriament a les .................., mentre que la població rural és ...................... Segons l'activitat econòmica, dividint la població en .................. i no ................ Els sectors econòmics en els quals treballa la població són el ................, el ................, i el ............................

12


4

ACTIVITATS

1. Contesta aquestes preguntes: ? Si disminueix la natalitat i creix l'esperança de vida de la població d'un país, quin fenomen es produeix? ? Com s'anomena la població que viu a les ciutats? I que viu en pobles? On viu la majoria de la població espanyola? A quines zones? ? La població que es troba en atur, és població activa? ? Enumera algunes situacions pròpies de la població no activa. Per exemple, els estudiants de primària. ? És igual emigrar a un país que ser immigrant en aquell mateix país? ? Per què la població activa es compon actualment de més homes que dones? Raona algunes causes que ho expliquen. 2. Observa les fotogràfies i respon a les preguntes següents: ? Descriu els dos tipus d'hàbitat de les fotografies. A quin medi pertany cada un? ? Quin dels dos té més densitat de població? Raona la resposta. ? Quines causes motiven que molts dels pobles d'Espanya es vagen despoblant?

3. Busca els percentatges corresponents a les persones que treballen en els diversos sectors econòmics de la Comunitat Valenciana i completa aquest quadre al quadern. Es correspon amb la mitjana espanyola?

Espanya

Sector primari

Sector secundari

Sector terciari

5,4 %

30,1 %

64,5 %

Comunitat Valenciana 2

4. Si la superfície d'Espanya és de 506 030 km , calcula la densitat de la població espanyola el 2009. Després calcula la densitat corresponent als anys 1960 i 1980. Devia variar? Per quina raó? 2 Densitat de poblacio = milions d'habitants / superfície del territori (en km )

13


4 5. Fixa't en l'exemple, relaciona els elements idicats als requadres i després escriu una frase al quadern. A. 90 h. /km 2

1. Densitat de població

Exemple 1 A. La densitat de població actual d'Espanya es de 90 h./km2 COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

6.

Elabora un gràfic lineal de l'evolució de la població espanyola (segle XX). Després

respon les preguntes:

milions d'habitants 50 40 30 20 10 0 "1900"

"1920"

"1940"

"1960"

"1980"

"1990

"2000

"2009"

anys

Després de traçar dos eixos perpendiculars, a l'eix horitzontal hi assenyalarem els anys del període 1900-2009. A l'eix vertical hi representarem les xifres de població. A cada divisió horitzontal (anys) alcem una perpendicular que arribe fins a la xifra corresponent, indicada a l'eix vertical de l'esquerra de la taula. Quan hi hàgem assenyalat els punts els hem d'unir amb traços rectes. a) Quina informació aporta? b) Quin període abraça? c) Com va ser l'evolució de la població espanyola al llarg del segle XX? d) Quin és el període de màxim creixement? e) Quines causes expliquen el canvi que es va produir a partir del 1980?

14

LA POBLACIÓ ESPANYOLA  

Els habitants: nombre i distribució. Característiques de la població espanyola. Migracions. El treball de la població espanyola. Població ru...

LA POBLACIÓ ESPANYOLA  

Els habitants: nombre i distribució. Característiques de la població espanyola. Migracions. El treball de la població espanyola. Població ru...

Advertisement