Vaksdal FrP - Fridom, tryggleik og handlekraft for Vaksdal 2019-2023

Page 1

VAKSDAL FRP

Kandidatar topp 5

ORDFØRARKANDIDAT: BORIS GROTH

Stem på eit handlekraftig Vestland!

Oppvekst og eldreomsorg Nei til eigedomsskatt Trygg samferdsle Auka folketalet og vekst i næringslivet

2. KANDIDAT: KARIN B. GROTH

3. KANDIDAT: TRYGVE JAKOBSEN

Nei til bompengar!

Ja-Kommune

Fritt skuleval i heile Vestland Trygge vegar Eit dekkande kollektivtilbod for heile Vestland 4. KANDIDAT: JOHN OLAV ØRNES

5. KANDIDAT: BERNT ÅSEN

Gje oss gjerne tilbakemelding om ting som opptek deg på sida vår: www.vaksdal-frp.no

Stem Vaksdal FrP ved kommunevalet 9. september! ME YNSKJER DEG SOM INNBYGGJAR EIT RIKTIG GODT VAL!

JA-haldning, verdiskaping og arbeid

Stem Søviknes og FrP ved fylkestingsvalet!

FRIDOM, TRYGGLEIK OG HANDLEKRAFT FOR VAKSDAL


HOVUDSAKER VAKSDAL FrP 2019-2023 FrP vil gjennom våre hovudsakar arbeide aktivt for og fokusere på å gjere kommunen til ein endå meir ATTRAKTIV kommune å BU i, VEKSE OPP i og LEVE HEILE LIVET i!

JA-KOMMUNE FrP vil arbeida for at kommunen skal vera ein imøtekommande og serviceinnstilt JA-kommune! VAKSDAL FRP VIL: ██ ██

Innarbeide ein JA-haldning i kommuneorganisasjonen! Effektivisera og forenkla den kommunale forvaltninga.

VAKSDAL FRP VIL: ██ ██

██ ██ ██ ██ ██ ██

Arbeide for at Vaksdal har gode barnehagetenester og løpande opptak Arbeide for å oppretthalde gjeldande skulestruktur og sikre denne med auka folketal. At skulane i Vaksdal skal ha nulltoleranse for mobbing Arbeida for at Sentralidrettsanlegget på Geitabakken blir oppgradert Prioritere støtta til frivillige lag og organisasjonar. Sikra ein budsjettpost som Ungdomsrådet kan disponere Styrke ungdomsklubbane for å sikre eit godt fritidstilbod Stilla kommunens areal og bygg til disposisjon, hovudsakleg kostnadsfritt, for frivillige lag og foreiningar.

ELDREOMSORG

AUKA FOLKETAL

I Vaksdal kommune skal folk kunne LEVA HEILE LIVET, og når dei er blitt eldre.

Vaksdal ER ein ATTRAKTIV kommune å flytte til, det er etter vår meining berre mange potensielle tilflyttarar som ikkje har oppdaga det endå!

VAKSDAL FRP VIL: ██

██

██ ██ ██ ██

██

Søke om deltaking i prosjekt for “Statleg finansiering av eldreomsorga” for å sikre våre eldre best moglege og likeverdige tenester Utreie vidare bygg for helse og omsorg basert på alternativ 2B i moglegheitsstudien, men med dei føreslegne justeringane fremma av FrP og H i kommunestyremøte 17.06.2019. Snarast få utarbeida ei heilheitleg moglegstudie for Helsehuset på Dale. Ha kjøkken tilbake til Vaksdal med «Heimelaga» mat igjen til dei eldre. Arbeida for eit variert omsorgstilbod Satsa på innovasjon i omsorga, vidareutvikla og styrka bruken av Tryggleiksteknologi. Legge til rette for at sambuar/ektepar kan bu saman på sjukeheim.

OPPVEKST Ein god barnehage og skule, samt moglegheita for ei meiningsfull og aktiv fritid for borna er ein viktig føresetnad for alle familiar!

Vaksdal FrP vil arbeida for at eldreomsorgen i Vaksdal skal skinne!

VAKSDAL FRP VIL: ██

██

██

Leggja til rette for auka bustadbygging i kommunen, for slik å samtidig sikre folketalsauke. Arbeida for at kommunen har ein effektiv og rask byggesaksavdeling, som aktivt brukar «JA- stempelet» når byggesøknadane kjem inn! Jobbe for å sikre at Vaksdal kommune på best mogleg vis nyttar moglegheitene ny bane og veg gjer

██ ██

NEI TIL EIGEDOMSSKATT FrP vil arbeida for å redusera eigedomsskatten for bustad- og fritidseigedomar i Vaksdal kommune dei kommande åra. Me ynskjer på sikt å fjerna eigedomsskatten heilt for bustad- og fritidseigedomar, men ser at det kan vere vanskeleg å få til i neste fireårsperiode. VAKSDAL FRP VIL: ██

██

██

Vaksdal kommune skal i størst mogleg grad ha fokus på moglegheitene og ikkje avgrensingane! VAKSDAL FRP VIL: ██

██

Arbeida aktivt for bevaring av eksisterande arbeidsplassar, og legge til rette for nyetablering, næringsutvikling og nye næringsområder At innbyggarar og næringsdrivande skal oppleve ein samarbeidande, positiv og løysningsorientert kommune.

Me vil leggja til rette for auka bustadbygging, for slik å samtidig sikre folketalsauke

Omgåande ynskjer me å få innført eit bunnfrådrag på eigedomskatten, for å senke belastninga spesielt for dei med svak økonomi! Sikre at retaksering som er under gjennomføring no ikkje medfører urimelege auker i eigedomsskatten for bustad og fritidseigedomar! Arbeida for at alle avgifter skal haldast på lågast mogleg nivå.

TRYGG SAMFERDSLE FrP vil arbeida for og fokusera på at vegnettet i og gjennom kommunen er tilrettelagt slik at det sikrar farbarheit og tryggleik for brukarane VAKSDAL FRP VIL: ██ ██ ██

VEKST I NÆRINGSLIVET

Forenkle regelverk og kommunale planar og planarbeid. Praktisera ein liberal skjenkepolitikk med gode og stabile rammevilkår

██

██ ██

At kommunal bygningsmasse må i tråd med ståande vedtak reduserast Arbeide for å sikre systematisk vedlikehald av bygg kommunen eig. Arbeida for at drift og vedlikehald av det kommunale vegnettet vert utført på best mogleg, systematisk og effektivt vis. Aarbeide for at idrettsanlegg, leikeplassar o.l. i kommunal eiga vert vedlikehalde på ein god måte. Halde fram arbeidet for å realisere prosjekt K5-bane og veg Arbeide opp mot fylke/Statens Vegvesen for å betre vedlikehaldet av fylkesvegar i kommunen.

Bruk stemmeretten din! Me vil oppretthalda gjeldane skulestruktur og sikre denne med auka folketal


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.