Vaksdal FrP-Valavisoppslag- Fridom, tryggleik og handlekraft for Vaksdal 2019-2023

Page 1

FRIDOM, TRYGGLEIK OG HANDLEKRAFT FOR VAKSDAL

Det går mot kommuneval, Vaksdal FrP med ordførarkandidat Boris Groth i spissen er klar til å ta ansvar for at heile Vaksdal skal bli ein vekstkommune framover!

Der innbyggjarane stolt kan leve utan byen sitt mas, kjas og rushtid i eit «Bynært bygdaliv» på Dale, Stanghelle og Vaksdal, med korte reiseavstandar til jobb og kulturtilbod i Bergen/Voss, men også mykje lokalt i eigne bygder!

Andre føretrekk kanskje ro, fjell-/sjølufta i ei av våre andre flotte bygder: Bergsdalen, Stamnes, Eidsland, Eksingedalen.

Oppvekst og eldreomsorg

Nei til eigedomsskatt

Trygg samferdsle

Auka folketal og vekst i næringslivet

Ja-kommune

Uansett kvar så håpar Vaksdal FrP det vert i ein FrP styrt JA-kommune: Utan eigedomsskatt, med eit blomstrande næringsliv, med dei beste barnehagane og skulane like i nærleiken, gode og varierte fritidstilbod for ung og gamal, trygge vegar og jernbane, og ikkje minst ei omsorgsteneste for våre eldre som gjer dei moglegheita til å LEVA heila livet slik dei sjølv vil! Det skal i alle fall Vaksdal FrP arbeide for!

Men for å få dette til treng me DI stemme for å få gjennomslag!

Håpar difor du vil gje oss di stemme på valdagen! Godt val og bruk stemmeretten!

HOVUDSAKER VAKSDAL
Fr P 2019-2023
ORDFØRARKANDIDAT: BORIS GROTH

HOVUDSAKER VAKSDAL Fr P 2019-2023

JA-KOMMUNE

FrP vil arbeida for at kommunen skal vera ein imøtekommande og serviceinnstilt

JA-kommune!

VAKSDAL FRP VIL:

█ Innarbeide ein JA-haldning i kommuneorganisasjonen!

█ Effektivisera og forenkla den kommunale forvaltninga.

ELDREOMSORG

I Vaksdal kommune skal folk kunne

LEVA HEILE LIVET, og når dei er blitt eldre.

VAKSDAL FRP VIL:

█ Søke om deltaking i prosjekt for “Statleg finansiering av eldreomsorga” for å sikre våre eldre best moglege og likeverdige tenester

█ Utreie vidare bygg for helse og omsorg basert på alternativ 2B i moglegheitsstudien, men med dei føreslegne justeringane fremma av FrP og H i kommunestyremøte 17.06.2019.

█ Snarast få utarbeida ei heilheitleg moglegstudie for Helsehuset på Dale.

█ Ha kjøkken tilbake til Vaksdal med «Heimelaga» mat igjen til dei eldre.

█ Arbeida for eit variert omsorgstilbod

█ Satsa på innovasjon i omsorga, vidareutvikla og styrka bruken av Tryggleiksteknologi.

█ Legge til rette for at sambuar/ektepar kan bu saman på sjukeheim.

AUKA FOLKETAL

Vaksdal ER ein ATTRAKTIV kommune å flytte til, det er etter vår meining berre mange potensielle tilflyttarar som ikkje har oppdaga det endå!

VAKSDAL FRP VIL:

█ Leggja til rette for auka bustadbygging i kommunen, for slik å samtidig sikre folketalsauke.

█ Arbeida for at kommunen har ein effektiv og rask byggesaksavdeling, som aktivt brukar «JA-stempelet» når byggesøknadane kjem inn!

█ Jobbe for å sikre at Vaksdal kommune på best mogleg vis nyttar moglegheitene ny bane og veg gjer

OPPVEKST

Ein god barnehage og skule, samt moglegheita for ei meiningsfull og aktiv fritid for borna er ein viktig føresetnad for alle familiar!

VAKSDAL FRP VIL:

█ Arbeide for at Vaksdal har gode barnehagetenester og løpande opptak

█ Arbeide for å oppretthalde gjeldande skulestruktur og sikre denne med auka folketal.

█ At skulane i Vaksdal skal ha nulltoleranse for mobbing

█ Arbeida for at Sentralidrettsanlegget på Geitabakken blir oppgradert

█ Prioritere støtta til frivillige lag og organisasjonar.

█ Sikra ein budsjettpost som Ungdomsrådet kan disponere

█ Styrke ungdomsklubbane for å sikre eit godt fritidstilbod

█ Stilla kommunens areal og bygg til disposisjon, hovudsakleg kostnadsfritt, for frivillige lag og foreiningar.

VEKST I NÆRINGSLIVET

Vaksdal kommune skal i størst mogleg grad ha fokus på moglegheitene og ikkje avgrensingane!

VAKSDAL FRP VIL:

█ Arbeida aktivt for bevaring av eksisterande arbeidsplassar, og legge til rette for nyetablering, næringsutvikling og nye næringsområder

█ At innbyggarar og næringsdrivande skal oppleve ein samarbeidande, positiv og løysningsorientert kommune.

█ Forenkle regelverk og kommunale planar og planarbeid.

█ Praktisera ein liberal skjenkepolitikk med gode og stabile rammevilkår

█ Legga til rette for at det kan skapast arbeidsplassar i nærmiljøet, så minst ein forelder kan få moglegheit til å jobbe i nærleiken av barnehagen/skulen til borna.

NEI TIL EIGEDOMSSKATT

FrP vil arbeida for å redusera eigedomsskatten for bustad- og fritidseigedomar i Vaksdal kommune dei kommande åra. Me ynskjer på sikt å fjerna eigedomsskatten heilt for bustadog fritidseigedomar, men ser at det kan vere vanskeleg å få til i neste fireårsperiode.

VAKSDAL FRP VIL:

█ Omgåande ynskjer me å få innført eit bunnfrådrag på eigedomskatten, for å senke belastninga spesielt for dei med svak økonomi!

█ Sikre at retaksering som er under gjennomføring no ikkje medfører urimelege auker i eigedomsskatten for bustad og fritidseigedomar!

█ Arbeida for at alle avgifter skal haldast på lågast mogleg nivå.

TRYGG SAMFERDSLE

FrP vil arbeida for og fokusera på at vegnettet i og gjennom kommunen er tilrettelagt slik at det sikrar farbarheit og tryggleik for brukarane

VAKSDAL FRP VIL:

█ At kommunal bygningsmasse må i tråd med ståande vedtak reduserast

█ Arbeide for å sikre systematisk vedlikehald av bygg kommunen eig.

█ Arbeida for at drift og vedlikehald av det kommunale vegnettet vert utført på best mogleg, systematisk og effektivt vis.

█ Arbeide for at idrettsanlegg, leikeplassar o.l. i kommunal eiga vert vedlikehalde på ein god måte.

█ Halde fram arbeidet for å realisere prosjekt K5-bane og veg

█ Arbeide opp mot fylke/Statens Vegvesen for å betre vedlikehaldet av fylkesvegar i kommunen.

Stem Vaksdal FrP ved kommunevalet 9. september!
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.