Askøy FrP Valgbrosjyre 2023-27

Page 1

Din garantist MOT eiendomsskatt på Askøy Askøy FrP Hovedsaker 2023 - 2027 JA til bygge på egen eiendom Bygge ut eldreomsorgen Bedre veier på Askøy Nei til eiendomsskatt Trygg og god oppvekst Ta hele Askøy i bruk- si opp Byvekstavtalen

Et fremtidsrettet Askøy

Askøy er Vestland fylkes tredje største kommune. For Fremskrittspartiet er det viktig å jobbe inn mot fylket for å styrke vår posisjon i regionen med økt satsing på kollektivtilbud, samferdsel og bredde i utdanningsvalg.

Vi har et offensivt næringsliv som er i vekst og har en rik tilgang på arbeidskraft.

Askøy er nå inne i et retningsvalg hvor økt satsing på næringsareal er nødvendig. Vi må styrke skole og sikre utdanninger som næringslivet og offentlige tjenester etterspør.

Barnetallene går nedover og vi ser fram mot en stor økning i antall eldre. Fremskrittspartiet går derfor til valg på et offensivt program for å styrke helsetilbudet og økning av omsorgs-plasser for eldre.

Vi har et solid mannskap med mye og variert erfaring fra hele Askøy. Nedenfor ser du noen av hovedsakene våre til kommunevalget 2023.

Hele programmet finner du på: www.frp.no/ditt-lokallag/Askøy

For å få dette til trenger vi din stemme 11. september

Godt valg!

Rosalind Fosse Ordførerkandidat Askøy Frp
JA – kommunen Askøy Askøy Frp
Rosalind Fosse, Ordførerkandidat Askøy Frp

på hus og hjem Helse og omsorg

Nei til skatt

På Askøy har vi nå hatt fire år med FrP i styringen, og hvert år har vi klart å drive kommunen vår med overskudd, og det uten å kreve inn en krone med eiendomsskatt.

Da vi fikk flertall for å fjerne eiendomsskatten på Askøy i slutten av 2018 dømte venstresiden, avisene og byråkratene oss nord og ned. Venstresiden krevde lovlighetskontroll, avisene spådde nærmest dommedag og Fylkesmann (nå Statsforvalteren) underkjente økonomiplanen vår.

Nå har vi fasit på kommunens økonomi siden vi fjernet eiendomsskatten, netto driftsresultat:

• 2019: 6,2 mill

• 2020: 36,9 mill

• 2021: 104,3 mill

• 2022: 41,8 mill

På samme tid har vi gått fra 238. plass til 43. plass på kommunebarometeret, rangeringen over hvordan norske kommuner driver mtp. kvalitet på tjenester, økonomi, demokrati og en rekke andre kriterier.

Eiendomsskatt er en urettferdig skatt som rammer skjevt, og Fremskrittspartiet vil ikke la denne skatten på hus og hjem bli innført på Askøy. Eiendomsskatt er vi ikke villig til å forhandle om, Fremskrittspartiet er din garantist mot eiendomsskatt på Askøy.

FrP vil:

• Ha god økonomistyring

• Si NEI til Eiendomsskatt

Vi blir stadig flere eldre på Askøy, det er i seg selv svært positivt at vi lever lengre, og det skal vi være glade for. Flere eldre betyr også at vi må styrke tjenestene våre innen eldreomsorgen.

FrP vil ikke ha ventelister for å motta en sykehjemsplass, omsorgsbolig, hjemmehjelp eller andre nødvendige helsetjenester. Vi har allerede satt av over 100 millioner til bygging av nye plasser, og vi vil styrke dette arbeidet i neste periode for å sikre alle en plass når man trenger det.

Vi vil likebehandle kommunale, private og ideelle tjenester og gi innbyggerne valgfrihet. Barnehageforliket sikret full barnehagedekning gjennom samarbeid med private og ideelle aktører. Vi vil bruke samme metode innen eldreomsorgen.

Psykisk helse

Det er store behov for tjenester innen psykisk helse, spesielt blant barn og unge ser vi en økning. Vi har samlet tjenestene våre slik at det er “en dør inn” til vår tjenester for psykisk helse. Dette tilbudet vil vi styrke i perioden som kommer

Statlig finansiert omsorg

Da FrP satt i regjering fikk vi Askøy inn i ordningen med statlig finansiert omsorg. Ordningen fungerer slik at brukerne får rett på sykehjemsplass, omsorgsbolig, hjemmehjelp eller andre tjenester. Kommunen har plikt til å levere, men hver tildelte tjeneste utløser finansiering fra staten. Slik sikrer man at alle får de tjenestene man trenger når man trenger dem.

JA – kommunen Askøy Askøy Frp

Ordningen ble dessverre avviklet av det nye stortingsflertallet. Fremskrittspartiet vil få denne på plass igjen etter neste stortingsvalg slik at vi kan få Askøy inn i ordningen på nytt.

FrP vil:

• Bygge ut eldreomsorgen

• Likebehandle kommunale, private og ideelle tilbud

• Gi mer valgfrihet

• Styrke psykisk helse

• Innføre statlig finansiert omsorg

Trygg og god oppvekst

Barna våre skal ha tilgang på gode barnehager og skoler, et mangfold av fritidstilbud og et trygt oppvekstmiljø. Mobbing er svært ødeleggende for dem som opplever dette, derfor vil FrP opprette et mobbeombud.

Barnehage

FrP vil ha et mangfold av barnehager, og likebehandle kommunale og private barnehager. Dette gir foreldre valgfrihet til å velge det barnehagetilbudet som passer best for sin familie.

Skole

Fremskrittspartiet vil beholde skolene i bygdene, og sikre at vi får nødvendig elevkapasitet og spesialrom på den enkelte skole.

Ved utbygging av nye skoler, som f. eks Erdal skole vil FrP benytte offentlig privat samarbeid (OPS)

Fritid

Alle barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter innen kultur og idrett. Alle er forskjellig og kan ha utfordringer med å delta på grunn av økonomi, funksjonsnivå eller andre forhold. Fremskrittspartiet vil satse videre på et raust tilbud hvor de som trenger tilpasning eller økonomisk bistand for å kunne delta får dette.

Mange av skolebyggene våre står for mye tom på ettermiddag og helg, derfor vil FrP jobbe for at skolene skal være tilgjengelig for aktiviteter utenom skoletid.

FrP vil:

• Beholde skolene i bygdene våre

• Opprette mobbeombud

• Sikre fritidstilbud

• Jobbe for valgfrihet

Eiendomsretten er viktig for FrP, det bør bli enklere å få gjennomført mindre endringer som tilbygg, uthus, garasje eller andre tiltak på egen eiendom. Så lenge dette ikke forringer naboens eiendom, skal man kunne få lov til å gjøre slike tiltak.

Byggesaksgebyrer

Det er dyrt å bygge boliger i dag, da er det viktig at kommunen har en effektiv byggesaksbehandling. Dette gir både en hurtigere behandling av sakene og lavere byggesaksgebyrer da disse beregnes etter selvkostprinsippet.

JA til å bygge
på egen eiendom
JA – kommunen Askøy Askøy Frp

Selvråderett

FrP mener Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) har for mye makt. Når du har fått et ja fra kommunen kan Statsforvalteren likevel stoppe byggesaken. FrP mener dette er udemokratisk og vil jobbe for at kommunen skal ha selvråderett i byggesaker.

FrP vil:

• Si JA til å bygge på egen eiendom

• Forenkle byggesaker

• Jobbe for lavere byggesaksgebyrer

• Vingeklippe Statsforvalteren i byggesaker

innføringen av byvekstavtalen når den ble vedtatt i kommunestyre, når denne skal reforhandles i neste periode vil vi arbeide for å få Askøy ut av avtalen.

FrP vil:

• Si opp Byvekstavtalen

• Jobber for utvikling av hele Askøy

Bedre veier på Askøy

Byvekstavtalen har et ensidig fokus på å redusere biltrafikken. Dette får store konsekvenser for arealpolitikken, utvikling av veinettet vårt og mulighetene til å utvikle Askøy for fremtiden.

FrP mener at det er utslipp man skal jobbe mot, ikke biler i seg selv. Bedre veier som forhindrer at biler står i kø og forurenser unødvendig er ikke hensyntatt i Byvekstavtalen.

Byvekstavtalen legger strenge føringer på vår arealpolitikk, spesielt rammer den bygdene nord og vest på Askøy. Fremskrittspartiet stemte mot

Fremskrittspartiet ønsker å reetablere Askøyveiene AS. Selskapet klarte i sin tid å innhente 410 millioner kroner til veibygging på Askøy, som gjør at tiden med bompenger vil bli langt kortere enn den ellers ville ha vært.

For at Askøysamfunnet skal ha en positiv utvikling for innbyggerne er det viktig å ha noen som er dedikerte med å arbeide inn mot regionale og statlige myndigheter for å sikre dagens myke trafikanter og sikre fremtidig infrastruktur for å imøtekomme veksten som vil komme. De aller fleste av veiene på Askøy er fylkesveier, Askøy må jobbe aktivt opp mot Vestland Fylkeskommune for å utbedre veiene og kollektivtilbudet.

Det er på tide å starte arbeidet med ny Askøybro. Trafikken vokser stadig og i rushtiden er det allerede store køproblemer. Ny bro, og tilhørende infrastruktur på begge sider, er et stort prosjekt som vil kreve langsiktig arbeid, derfor er det viktig å få arbeidet igang.

Ta hele Askøy i bruk - si opp Byvekstavtalen
JA – kommunen Askøy Askøy Frp

Det er naturlig at Askøy kobles på riksveinettet, FrP vil jobbe for at strekningen fra Storavatnet til vårt regionsenter, Kleppestø, omklassifiseres fra fylkesvei til riksvei. Da vil vi kunne få prosjektet med ny Askøybro finansiert gjennom Nasjonal transportplan (NTP).

FrP vil:

• Opprette veiselskap

• Jobbe for utbedringer av dårlige veier på hele Askøy

• Starte arbeidet med ny bro

Valgliste kommunestyret Askøy FrP 2023-2027:

1 Rosalind Fosse (kumulert), Ramsøy

2 Stig Abrahamsen (kumulert),Strusshamn

3 Anne Lauritsen (kumulert), Ask

4 Jan Erik Aasebø (kumulert), Ravnanger

5 Jarl Johansen, Kjerrgarden

6 Oddvar Ellila, Follese

7 Ove-André Hanssen-Johannessen, Strusshamn

8 Børge Olsen, Erdal

9 Stein Wilmann, Kleppestø

10 Konrad Kårevik, Hanøy

11 Trond Soltvedt, Erdal

12 Margunn Norøy, Kleppestø

13 Øystein Robbestad, Erdal

I valglokalet finner du to valglister:

Rosa kant for kommunevalget Blå kant for fylkestingsvalget.

I kommunevalget kan du rette på stemmesedelen (veiledning står på stemmesedlene):

Sett kryss ved en kandidat for å gi vedkommende en ekstra personstemme.

Føre opp ein listekandidat fra et annet parti for å gi vedkommende en ekstra personstemme.

Alle som fyller 18 år i løpet av 2023, og er bosatt i kommunen pr 30. juni, har stemmerett.

Du trenger ikke være norsk statsborger for å ha stemmerett ved lokalvalg;

- Nordiske statsborgerehar stemmerett hvis de er bosatt i kommunen før 30. juni

- Utanlandske statsborgere fra utenfor Norden har også stemmerett hvis de har vært bosatt i Norge de siste tre årene.

Det eneste du trenger å ha med deg i valjokalet er gyldig legitimasjon m/bilde. Du trenger ikke valgkortet (blir sendt i Posten), men dette letter arbeidet i valgokalet.

14 Svein Nilsen, Hetlevik

15 Solfrid Sture, Kleppestø

16 Per Skogedal, Ramsøy

17 May Britt Nordeide, Hauglandshella

18 Gaute Egge, Florvåg

19 Kristin Kjeilen, Hauglandshella

20 Siv Rong, Follese

21 Rudi Skjønhaug, Hetlevik

22 Ronny Graawe, Florvåg

23 Frode Thornquist, Hanøy

24 Willy Haugen, Strusshamn

25 Karl Martin Karlsen, Ramsøy

26 Geir Frode Landro, Ask

27 Trond Jakobsen, Kleppestø

28 Tore Lyngbø, Florvåg

29 Tony Rene Sagen, Hauglandshella

30 Mathias Fremstad Nymo, Erdal

31 Rolf Magne Fromreide, Kjerrgarden

32 Jostein Egeland, Herdla

33 Per Kristian Fredriksen, Kleppestø

34 Bjørn Harald Bakken, Ask

35 Rainar Askildsen, Hanøy

36 Marit Småland, Kleppestø

37 Roald Stenseide, Hanøy

I år er det både kommuneog fylkestingsvalg.
JA – kommunen Askøy Askøy Frp

Sammen skal vi sørge for forandring!

1. Rosalind Fosse Ramsøy 2. Stig Abrahamsen Strusshamn 3. Anne Lauritsen Ask 4. Jan Erik Aasebø Ravnanger 5. Jarl Johanse Kjerrgarden 6. Oddvar Ellila Follese 7. Ove-André Hanssen-Johannessen Strusshamn 8. Børge Olsen Erdal
JA – kommunen Askøy Askøy Frp
9. Stein Wilmann Ask Ungdomskandidat Mathias Fremstad Nymo Erdal

Verdiskapingsfylket Vestland

Stem FrP ved kommuneog fylkestingsvalet!

Fylkesordførarkandidat

Vestland FrP

Terje Søviknes

Kandidat til fylkestingvalet

Stig Abrahamsen

FrPs prioriteringar i fylket:

- Fritt skuleval og satsing på yrkesfag

- Utbygging og vedlikehald av fylkesveg

- Nei til bybane over Bryggen

- Nei til bompengefinansiert bybane til Åsane

- Ja til eit godt kollektivtilbod i heile fylket

- JA-haldning i arealsaker

- Verdiskaping og arbeidsplassar

Vestland FrP stiller ei knallsterk liste til fylkestingsvalet 2023:

1. Terje Søviknes (Bjørnafjorden)

2. Sigbjørn Framnes (Stord)

3. Renate Møgster Klepsvik (Austevoll)

4. Martine Jordana Baarholm (Bergen)

5. Frank Willy Djuvik (Kinn)

6. Stig Abrahamsen (Askøy)

7. Helge Stormoen (Bergen)

8. Sigurd Andrè Maraas (Fitjar)

9. Gustav Bahus (Bjørnafjorden)

10. Rita Navarsete (Sogndal)

11. Hogne Bleie (Stad)

12. Frode Nygård (Kvam)

13. Anita Garlid Johannessen (Øygarden)

14. Martin Virkesdal Jonsterhaug (Bergen)

- Stem for eit offensivt Vestland!

15. Mary Ann Mostraum (Alver)

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.