Page 1

Gebruikersonderzoek Recreatieschap Vinkeveense Plassen

SAMENVATTING RAPPORTAGE


Recreatieschap Vinkeveense Plassen Gebruikersonderzoek Samenvatting rapportage

© Bureau Verten Onderzoek – uw partner in onderzoek www.vertenonderzoek.nl e-mail: verten.onderzoek@inter.nl.net postadres: Zijlsingel 80a, 2315 KH Leiden, tel. 071 5221168 K.v.K. 17074935 BTWnr. 800 759 199 B01

De afbeelding op de voorzijde is van Marc de Bruyn, kunstenaar werkzaam bij het atelier voor ‘Outsider Art’ Kunst & Vliegwerk. Het betreft een grensverleggend atelier van kunstenaars met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie over het atelier, zie www.kunstvliegwerk.nl.


Inhoudsopgave 1.

2.

INLEIDING 1.1

Aanleiding gebruikersonderzoek

1

1.2

Doel- en vraagstellingen van het onderzoek

1

Mehtode van ondezoek 2.1

3.

1

Betrouwbaarheid van het onderzoek

Samenvatting rapport

2 2

2


Samenvatting rapport gebruikersonderzoek Recreatieschap Vinkeveense Plassen

1. Inleiding In opdracht van het recreatieschap Vinkeveense Plassen heeft Bureau Verten een gebruikersonderzoek uitgevoerd onder recreanten. Hierbij is het recreatief gebruik op diverse locaties in het gebied in kaart gebracht. Dit betroffen acht recreatieterreinen gelegen in het veenweidegebied tussen het riviertje de Kromme Mijdrecht en de Vinkeveense Plassen, het zogenaamde westelijk weidegebied Utrecht. Bij het recreatieschap bestond de behoefte om meer en ook recentere informatie in handen te krijgen over de bezoeker van de genoemde recreatieterreinen. Onder meer ten aanzien van het profiel van de bezoeker en zijn beleving van het gebied, als ook meer informatie over het aantal bezoekers

1.1 Aanleiding Directe aanleiding om Bureau Verten Onderzoek te vragen een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren vormde de vraag vanuit de gemeente Ronde Veenen om inzicht te krijgen in het gebruik van de recreatieterreinen en de recreatievoorzieningen behorende bij deze terreinen. De gemeente Ronde Veenen zou vanaf dat moment geheel verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud hiervan. De overige deelnemende gemeenten in het schap waren niet meer verantwoordelijk voor de terreinen in het westelijk weidegebied Utrecht.

1.2. Doel- en vraagstellingen van het onderzoek Doelstelling Enerzijds inzicht krijgen in het aantal bezoekers dat naar de betreffende recreatieterreinen komt, en anderzijds inzicht krijgen in het gebruik en de beleving van de terreinen door de bezoeker, ten einde, een beeld te krijgen van de recreatieve betekenis van de terreinen voor de bezoeker, de zogenaamde subjectief recreatieve betekenis. Vraagstellingen 1. Hoeveel bezoekers komen naar de betreffende recreatieterreinen in het gebied? 2. Wie is de bezoeker van de betreffende recreatieterreinen in het gebied? 3. Wat is het gebruik, de beleving en waardering van de betreffende recreatieterreinen in het gebied en daarmee de subjectief recreatieve betekenis van de terreinen voor de bezoeker?

Bureau Verten Onderzoek

1


Samenvatting rapport gebruikersonderzoek Recreatieschap Vinkeveense Plassen

2. Methode van onderzoek Tijdens dit onderzoek heeft survey-onderzoek plaatsgevonden wat inhoudt dat eenheden uit een populatie worden onderzocht - in dit geval in het veld op locatie. Er is gekozen voor twee methoden van dataverzameling: dataverzameling door middel van ondervraging en ten tweede door middel van observaties, namelijk door het uitvoeren van visuele tellingen.

2.1 Betrouwbaarheid van het onderzoek Bij het bepalen van de interviewdagen is rekening gehouden met factoren als tijdstip, soort dag, week, - seizoen, grote evenementen in het gebied of in het land, etc. Dit om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. Bij het interviewen is het next-to-pass principe gehanteerd. Voor aanvang van het veldonderzoek zijn proefinterviews en -tellingen uitgevoerd. De dagen waarop de visuele tellingen plaatsvonden zijn gebaseerd op de steekproefverdeling zoals gebruikt voor het afnemen van de interviews. Op iedere geselecteerde dag is tevens geteld. De visuele tellingen betroffen bezoekers aanwezig op (parkeerplaatsen op) de recreatieterreinen.

3. Samenvatting rapport In het rapport worden de resultaten van het onderzoek besproken waarbij het gaat om het recreatief gebruik op de betreffende acht recreatieterreinen in het westelijk weidegebied Utrecht. De resultaten behandelen jaar-, dag- en topdagbezoek per locatie, als ook bezoekersgegevens die het recreatiegebruik en -beleving betreffen. Hier komen onder andere aspecten aan bod als ondernomen activiteiten, waardering locatie, herkomst, vervoer, gezelschapsgrootte en -samenstelling. Hoofdstuk 1 van de rapportage bespreekt de aanleiding, doelstelling, vraagstellingen en de onderzoeksopzet. Hoofdstuk 2 zet uiteen hoeveel bezoekers naar de recreatieterreinen komen. Deze informatie is achterhaald middels visuele tellingen.

Bureau Verten Onderzoek

2


Samenvatting rapport gebruikersonderzoek Recreatieschap Vinkeveense Plassen

Hoofdstuk 3 en 4 behandelen de subjectief recreatieve betekenis van de locaties voor de bezoeker. Om dit te achterhalen zijn het recreatiegebruik en de -beleving in kaart gebracht. Deze begrippen zijn aan de hand van een aantal variabelen geoperationaliseerd. De variabelen zijn verwerkt tot vragen die middels interviews zijn afgenomen bij die bezoekers die in de steekproef van het onderzoek vielen. Deze hoofdstukken geven schematisch de subjectief recreatieve betekenis van het gebied voor de bezoeker per locatie weer.

Het herhalingsbezoek naar de diverse terreinen is relatief hoog en veel bezoekers komen uit de directe omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste redenen om de terreinen te bezoeken zijn: • vissen • zonnen / luieren / zwemmen • picknicken / iets nuttigen • even rusten tijdens een toertocht (per auto, boot, fiets) • spelen kinderen • gezelligheid / samen zijn met familie of vrienden • uitlaten hond Hoofdstuk 5 is een concluderend hoofdstuk waarin een beeld wordt geschetst van het recreatiegebruik op de diverse locaties aan de hand van informatie uit de voorgaande hoofdstukken.

Bureau Verten Onderzoek

3


Samenvatting rapport gebruikersonderzoek Recreatieschap Vinkeveense Plassen

Bureau Verten Onderzoek

4

Recreatieschap Vinkeveense Plassen - Gebruikersonderzoek  

Gedurende enkele achtereenvolgende seizoenen heeft Bureau Verten het recreatiegebruik in het buitengebied rondom de stad Utrecht in kaart ge...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you