Page 1

Markthaalbaarheidsonderzoek

Ecomonte

SAMENVATTING RAPPORTAGE ECOMONTE


Ecomonte Markthaalbaarheidsonderzoek Samenvatting rapportage

© Bureau Verten Onderzoek – uw partner in onderzoek www.vertenonderzoek.nl e-mail: verten.onderzoek@inter.nl.net postadres: Zijlsingel 80a, 2315 KH Leiden, tel. 071 5221168 K.v.K. 17074935 BTWnr. 800 759 199 B01

De afbeelding op de voorzijde is van Marc de Bruyn, kunstenaar werkzaam bij het atelier voor ‘Outsider Art’ Kunst & Vliegwerk. Het betreft een grensverleggend atelier van kunstenaars met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie over het atelier, zie www.kunstvliegwerk.nl.


Inhoudsopgave

1.

Inleiding ………………………………………………………………. 1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Inleiding …………………………………………………………………. Aanleiding ………………………………………………………………. Doelstelling ……………………………………………………………… Vraagstellingen …………………………………………………………. Onderzoeksopzet en werkwijze ……………………………………….

2.

Markt-analyse ……………………………………………………….. 5

2.1

Toeristische ontwikkelingen …………………………………………… 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Trends ……………………………………………………………. Ondernomen activiteiten ……………………………………….. Buitensport ……………………………………………………….. • • •

2.2 2.3 2.4 2.5

2.5.1

2.5.2

18 23 25 37

37

Vijfde nota Ruimtelijke Ordening ……………………… Beleidsagenda Milieu, Toerisme en Recreatie ……… 38 Financiële Regelingen en Subsidies ………………….. Stichting Toerisme & Recreatie AVN …………………. Nieuwsbrief 'BuitenGewoonGroen' ……………………. Publicatie 'Gastvrijheid voor Mens en Natuur' ………… Project Milieu, Natuur, Toerisme -:informatienetwerk … Staatbosbeheer ………………………………………. 43

Ontwikkelingen semi-publieke en private sector … • • • • •

7 9 15

Definitie eco-toerisme …………………………………. 37

Ontwikkelingen binnen de publieke sector …………… • • • • • • • •

5

Motieven buitensporter ………………………………………….. 15 Definitie Buitensport …………………………………………….. 16 Vraagzijde buitensporten ……………………………………… 17

Binnenlandse vakanties in cijfers ……………………………………… Buitenlandse vakanties in cijfers ………………………………………. Vakanties doorgebracht in bungalow …………………………………. Eco-toeristische ontwikkelingen ………………………………………. •

1 2 3 3 4

38 39 40 41 41 42

45

Project duurzame recreatie Drenthe ………………….. De Milieubarometer …………………………………… 47 De Kleine Aarde ………………………………………. 48 De Twaalf Ambachten ……………………….…………. Eco-vrijwilligers en natuurwerk ……………………….. 50 Enkele overige initiatieven van de markt ………………

45

49 51


3.

Aanbod-analyse …………………………………………………….. 54

3.1

Vakantiepark-ketens …………………………………………………….

54

3.1.1 3.1.2

55 60

3.2

3.3

3.4

Center Parcs ……………………………………………………… Landal GreenParks ………………………………………………

Vakantieparken …………………………………………………………..

64

3.2.1 3.2.2 3.2.3

64 66 69

YMCA Watersport- en Natuurcentrum het Kollummeroord … Vakantiepark Herperduin ……………………………………….. Vesting De Bronsbergen ………………………………………..

Eco-toeristisch aanbod ………………………………………………….

72

3.3.1 3.3.2 3.3.3

72 74 76

ECEAT …………………………………………………………….. Aquila ……………………………………………………………… Pan Parken ………………………………………………………..

Buitensport aanbod ………………………………………………………

78

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4

79 79 82 83

VEBON ……………………………………………………………. VADESTO-buitenactiviteiten …………………………………… Akkermans Outdoor Centre ……………………………………. SNP Outdoor school ……………………………………………..

4.

Vraag-analyse ……………………………………………………….. 85

4.1 4.2 4.3 4.4

Vraag vakantiepark ketens …………………………………………….. Vraag vakantieparken …………………….…………………………….. Vraag eco-toeristische aanbieders ……………………………………. Vraag buitensport aanbieders ………………………………………….

5.

Unique Selling Points …………………………………………….. 91

6.

Samenvatting en conclusies markt-haalbaarheid ………93

85 87 89 90

Literatuurlijst Bijlagen

Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8

Indeling Buitensport Definities Ecotoerisme Beleidsagenda Milieu, Toerisme en Recreatie Toeristische bedrijven in bezit van Milieubarometer Milieuverklaring Vakantiepark Herperduinen Algemene voorwaarden VEBON Cartogram CBS 'Toeristengebieden in Nederland' Artikel Recreatie & Toerisme 'Witte Wieven - column'


Markthaalbaarheidsonderzoek- SAMENVATTING RAPPORTAGE Ecomonte

Samenvatting rapportage De organisatie Ecomonte b.v. te Utrecht heeft Bureau Verten Onderzoek de opdracht gegeven het op dat moment bestaande projectidee op markthaalbaarheid te toetsen. Het projectidee betrof de ontwikkeling van een product gestoeld op de gedachte van duurzaam toerisme.

Doelstelling onderzoek en vraagstellingen De doelstelling van het markthaalbaarheidsonderzoek Ecomonte luidde: Middels het analyseren en beschrijven van de markt, dat wil zeggen het aanbod en de daarbij behorende vraag, en het analyseren en beschrijven van relevante (eco)toeristische ontwikkelingen, achterhalen of er vraag bestaat naar het door de opdrachtgever geformuleerde product.

Vraagstellingen onderzoek 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Welke aanbieders bevinden zich binnen de 'bandbreedte' van de (eco-)toeristische markt waarbinnen ook het door de opdrachtgever geformuleerde product zou passen: marktafbakening. Hoe luidt het aanbod van de geselecteerde aanbieders: aanbod-analyse. Hoe luidt de vraag naar het product van de aanbieders: vraag-analyse. Hoe luiden de unique-selling points van het beschreven (eco)-toeristische aanbod? Welke ontwikkelingen zijn te signaleren betreffende het (eco-)toerisme: marktanalyse. Welke product-marktcombinaties passen binnen het door de opdrachtgever geformuleerde projectidee, op basis van de informatie verkregen uit beantwoording van vraagstellingen 1 tot en met 5.

Methode van onderzoek Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een aantal fasen waarin achtereenvolgens de vraagstellingen beantwoord zijn. Fase 1 Marktanalyse Door middel van verschenen literatuur, analyse van statistische gegevens en gesprekken met deskundigen zijn relevante (eco)toeristische ontwikkelingen in kaart gebracht. Fase 2 Aanbodanalyse Het projectidee, zoals geformuleerd door de opdrachtgever, is verder uitgewerkt. Hiervoor zijn een aantal gesprekken met de opdrachtgever gevoerd. De 'bandbreedte' (zie vraagstelling 1) is vastgesteld en de markt afgebakend. Door het afbakenen van de markt waarop de opdrachtgever wil gaan opereren, is het mogelijk te bepalen wie de aanbieders op deze markt zijn. Een aantal aanbieders, die een goed beeld geven van de vastgestelde markt, zijn geselecteerd. Hiervoor is een verkennend onderzoek in de bedrijfstak uitgevoerd. Er is uitgebreid literatuuronderzoek verricht, diverse gesprekken zijn gevoerd en een enkele bedrijven zijn bezocht.

Bureau Verten Onderzoek 5


Markthaalbaarheidsonderzoek- SAMENVATTING RAPPORTAGE Ecomonte

Fase 3 Vraaganalyse en beschrijven Unique Selling Points Door de aanbodanalyse, waarbij de aanbieders op de markt in kaart zijn gebracht, is het vervolgens mogelijk inzicht te krijgen in de vraagzijde van het aanbod. Ofwel ‘wie zijn de afnemers van het aanbod?' en bovendien ‘naar welke elementen van het product van de geselecteerde aanbieders bestaat vraag – de zogenaamde Unique Selling Points?’. Na uitvoeren van de eerste drie fasen zijn de eerste vijf vraagstellingen beantwoord. Fase 4 Beschrijven product-marktcombinaties Tijdens de laatste fase van het onderzoek is het door de opdrachtgever geformuleerde product vergeleken met de wensen van de vraagzijde ten aanzien van het huidige aanbod op de (voor dit onderzoek) afgebakende markt. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie verkregen in de eerdere drie fasen. De laatste vraagstelling werd in deze fase beantwoord. Komt het aanbod van de opdrachtgever overeen met de wensen van de vraagzijde? En zo nee,welke elementen zou het product moeten bevatten wil het wèl voldoen aan deze wensen? Dit heeft geleid tot het beschrijven van product-marktcombinaties. Ofwel ‘welke doelgroep of welk marktsegment vraagt welk product?'.

Samenvatting rapport Hoofdstuk 1 van de rapportage beschijft de Aanleiding, Doelstelling en Vraagstellingen van het onderzoek en de Onderzoeksopzet. Hoofdstuk 2 geeft de (eco-) toeristische ontwikkelingen weer die zijn achterhaald door middel van een marktanalyse. Hoofdstuk 3 geeft antwoord op de eerste en de tweede vraagstelling. Middels een aanbodanalyse worden de geselecteerde aanbieders beschreven. Hoofdstuk 4 betreft een vraaganalyse. Hiermee wordt antwoord gegeven op de derde vraagstelling. Hoofdstuk 5 beschrijft de unique selling points van het (eco)toeristische aanbod. Hoofdstuk 6 tenslotte gaat in op de product-marktcombinaties die passen binnen het projectidee van de opdrachtgever. Het geheel wordt afgesloten met een concluderend en samenvattend overzicht en met enkele bijlagen behorende bij de aanbod- en vraaganalyse. De onderzoeksresultaten van het markthaalbaarheidsonderzoek voor Ecomonte b.v. zijn gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage waarbij leesbaarheid en toepasbaarheid centraal staan. Op dit moment is Ecomonte een succesvolle onderneming met activiteiten in advisering en projectmanagement op het gebied van duurzaam toerisme.

Bureau Verten Onderzoek 6


Markthaalbaarheidsonderzoek- SAMENVATTING RAPPORTAGE Ecomonte

Bureau Verten Onderzoek 7

Ecomonte - Haalbaarheidsonderzoek  

De in 2000 opgerichte organisatie Ecomonte b.v. te Utrecht vroeg Bureau Verten een marktgerichte haalbaarheidsstudie uit te voeren ten aanzi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you