CSR Rapport

Page 1

Rapport om samfundsansvar

2022

Indhold

Denne rapport om samfundsansvar indeholder den lovpligtige redegørelse for § 99a, § 99b og § 99d i Årsregnskabsloven. Leder 2 Om Verdo 4 Verdo’s forretningsmodel 7 Risikovurdering 8 Rammen for CSR-arbejdet ............................................ 12 Samfundskontrakten 13 Tre nye fokusområder ..................................................... 14 Tre skarpe til Verdo’s Sustainability Manager 15 Klima og Miljø 16 Sociale forhold 36 God selskabsledelse 52 Målsætninger og udvikling 69 Datagrundlag – rapporteringsskema 70

Vi skal forebygge kommende kriser

2022 har været et hårdt år for den almindelige forbruger. Energikrisen har fået priserne til at eksplodere, og hvor vi i årtier har betragtet sikker energiforsyning som en selvfølge, kan vi pludselig ikke engang føle os sikre på, om vi er i stand til at holde varmen en hel vinter.

Kigger vi på de bagvedliggende årsager, bliver det tydeligt, at krig og klimakrise meget direkte har været med til at påvirke danskernes hverdag.

Ruslands invasion af Ukraine førte til stop af russisk gas og biomasse. Tørke og udtørrede floder betød, at Frankrig i sommermånederne måtte indstille produktionen på 26 ud af 56 franske atomkraftværker, fordi der ikke var vand til at nedkøle atomreaktorerne. I Norge manglede vandkraftværkerne vand fra fjeldene. Det er blot eksempler på de faktorer, der har skubbet til energikrisen.

I det lys har 2022 været et lærerigt år for Verdo og energibranchen i øvrigt. Energikrisen har om noget været med til at tydeliggøre behovet for en accelereret grøn omstilling af energisektoren, som bygger på en brug af energikilder, der er mere fragmenteret i typer og placering af produktion – og dermed mindre sårbar. Det er med til at understrege vigtigheden af de resultater, der præsenteres i denne CSR-rapport – ikke mindst på miljøområdet. Det er dette arbejde, der hjælper os med at forebygge kommende kriser, så vi ikke risikerer at stå i samme situation igen og igen.

Omvendt har energikrisen også tydeliggjort nogle af de dilemmaer, der nemt opstår undervejs i omstillingen. For hvordan gør vi det egentlig bedst, når vi på den ene side vil udfase de fossile brændsler, men på den anden heller ikke kan acceptere, at danskerne fryser?

Denne konkrete problemstilling har været medvirkende til, at vi i 2022 på nogle områder går tilbage, mens vi på andre områder går frem. Hvis vi ser på klimaindsatsen, har vi for eksempel øget handlen med kul, samtidig med at vi har accelereret udrulningen af fjernvarme og indgået en klimapartnerskabsaftale med Randers Kommune. Det kan synes modsætningsfyldt, men det er den virkelighed, Verdo må

tage afsæt i, og det er vigtigt at understrege, at retningen fortsat er den samme. Vi viger ikke fra de grønne mål og ambitioner, der er sat.

På det sociale område glæder jeg mig over, at Verdo’s samfundskontrakt for alvor er ved at få luft under vingerne. Det gælder både, når det handler om at udvikle et attraktivt arbejdsmiljø, og når det handler om at give tilbage til lokalsamfundet – samt ikke mindst når det handler om at stille krav til social ansvarlighed i hele forsyningskæden.

Og når vi ser på det ledelsesmæssige område (Governance), har vi som international virksomhed med globale værdikæder et samfundsansvar og dermed forpligtelser, som rækker ud over vores lokalsamfund og de ansvarlige forhold, vi er vant til i vores del af verden. For at leve op til disse forpligtelser og udleve vores ambitioner spiller vores medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere en vigtig rolle. Derfor udvikler vi løbende på Verdo’s Code of Conduct, der definerer vores krav og forventninger til alle, vi samarbejder med.

Vi anerkender, at vi har et udviklingsarbejde foran os, og vi vil gennem dialog og samarbejde med leverandører og partnere sikre den fortsatte udvikling på området.

Jeg vil gerne takke både medarbejdere, samarbejdspartnere og andre ildsjæle, som i løbet af 2022 har bidraget til at løfte Verdo’s arbejde med de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige mål. Jeg glæder mig til at fortsætte det videre samarbejde.

God læselyst.

3

Om Verdo

Verdo’s kernefortælling

Et grønt skridt foran – sammen.

Verdo betyder ”grøn”. Og det grønne ansvar starter med dig og mig.

Vi er med dig døgnet rundt. Når du brygger morgenkaffen og træder ind under bruseren. Når trafiklys forkæler dig med grønt på vej til arbejde, og når du oplader din bil. Når gadelysene viser dig vejen hjem, og når du skruer op for varmen og tænder lyset i din stue om aftenen.

Vi sikrer dig el, vand, varme og lys. Døgnet rundt. Året rundt. Som vi har gjort i mere end 150 år. Og som et andelsfællesskab er vi ejet af dig og mig. Du møder os i bybilledet, i sportsog foreningslivet og i kulturen. Vi er nemlig en del af dit nære, lokale liv, som vi aktivt støtter.

Bag Verdo står flere end 500 dygtige mennesker – samlet i en fremsynet organisation med en ambition om bæredygtig energi. Vi er specialisterne, når fjernvarmen etableres, produceres og sendes ud i din radiator. Når vi leverer og optimerer de brændsler, der bruges i dag, så de bliver grønnere i morgen. Når vi opgraderer gadebelysningen og mindsker både energiforbrug og klimaaftryk. Når vi udvikler intelligente trafiklys, der læser og afvikler trafikken bedst muligt. Og når vi med ladestandere gør det nemmere at køre grønt.

Vi sætter aftryk. Hjemme. Lokalt. Nationalt. Globalt. Mere end nogensinde før er vi en del af hele verden. Sammen løfter vi et fælles ansvar, når vi udvikler og anvender energieffektive løsninger til gavn for vores klima og klode - og dig, mig og fremtidens generationer.

Vi tager nye skridt hver dag. Et grønt skridt foran – sammen.

En værdibaseret virksomhed

Verdo er en værdibaseret virksomhed, som tager afsæt i værdierne Sammen, Ansvarlige og Ambitiøse. Værdierne afspejler vores tilgang til CSR-arbejdet. Det gælder også ambitionen om at være en aktiv og ansvarlig lokal aktør, der er med til at drive den grønne omstilling.

Sammen

Vi skaber et stærkt fællesskab, hvor vi sammen som medarbejdere sikrer løsninger til fremtidens samfund med vores kunder og partnere

Ansvarlige

Vi tager ansvar for mere end egne resultater og vil gøre en markant forskel i den grønne omstilling

Ambitiøse

Vi går forrest ved at sikre fortsat udvikling gennem handlekraft, høj faglighed og engagement

Verdo’s vision

Et grønt skridt foran – sammen

Verdo er et grønt skridt foran, når vi…

• udviser rettidig omhu og er på forkant

• stræber efter vedvarende grønne teknologier

• skaber høj værdi og gør det nemt at være kunde

• understøtter effektiv drift digitalt og innovativt

Verdo lykkes, når vi sammen...

• udvikler nye løsninger med kunder

• udvikler infrastruktur og byer med lokale partnere

• samarbejder med myndigheder bygger en stærk fælles koncernkultur

Verdo’s mission

Verdo driver og udvikler bæredygtig kritisk infrastruktur til gavn for kunder og fremtidens samfund - med udgangspunkt i varme, vand, el og teknisk infrastruktur

Bæredygtig:

• Tænker i nye muligheder og investerer velovervejet

• Fokuserer på klima, miljø og ressourceøkonomi Bygger en lønsom forretning

Kunder:

• En enkel hverdag for vores kunder

• Sikrer effektiv drift og kundeorienteret tilgang Er digital og innovativ

Samfund:

• Sikrer konkurrencedygtige priser og høj forsyningssikkerhed

• Bidrager til fremtidens samfund – lokalt og nationalt

Om Verdo

Verdo er en formålsdrevet virksomhed, som i slutningen af 2021 blev omdannet til et andelsselskab (Verdo a.m.b.a.). Denne ændring har været med til at tydeliggøre, at Verdo arbejder for at fremme andelshavernes fælles interesse for varme, vand og el samt for øget demokratisering ved at sikre den bredest mulige forbrugerindflydelse i Verdo’s forsyningsområder i Randers, Herning og Kongerslev.

Som lokalt forankret energikoncern har vi ansvaret for forsyningen af el, vand og/eller varme til en lang række private hjem og virksomheder i Midtjylland. Vi balancerer den regulerede forsyningsforretning på den ene side og den kommercielle forretning på den anden. Den kommercielle forretning dækker over en række forretningsområder, der bidrager til den grønne omstilling.

Verdo er eksempelvis førende indenfor LED-vejbelysning i hele Danmark og leverer desuden intelligente trafikstyrede signalanlæg. Vi leverer energianlæg til det europæiske marked, og vi handler globalt med brændsel, biomasse og kul både til energiformål og industrielle formål. Og så sælger vi grøn strøm fra miljøcertificerede og vedvarende energikilder og leverer ladeløsninger til el- eller plug-in hybrid biler nationalt.

Pr. 31. december 2022 var der 530 medarbejdere i Verdo fordelt på 118 i Energi og Forsyning, 110 i Energy, 144 i Teknik, 39 i Trading, 80 i Holding og 39 i Elhandel, ladeløsninger og Kundecenter.

Størstedelen af medarbejderne arbejder på vores danske lokationer i Randers, Herning, Aarhus, Aalborg, Hillerød og Næstved. Desuden har vi lokationer i Norge, Polen og USA.

6

Verdo’s forretningsmodel

Verdo’s forretningsmodel tager udgangspunkt i arbejdet med at omdanne ressourcer til værdi. Processen indebærer en betydelig gensidig påvirkning mellem Verdo og omverdenen, som vi forsøger at balancere bedst muligt - både de positive og de negative aspekter.

Aktiviteter Værdier

Udvikling og installation

∂ Energianlæg

∂ Gadelys

∂ Trafiksystemer

∂ Elinstallation

Drift og vedligehold

∂ Fjernvarme

∂ Drikkevand

∂ Energianlæg

∂ Gadelys

Service

∂ Energianlæg

∂ El-installation

Handel

∂ Elsalg

∂ Biomasse

∂ Fjernvarme

∂ Teknisk carbon

∂ Kul

Ressourcer

Kundeværdi

∂ Fremtidssikret varme

∂ Rent drikkevand

∂ Grøn strøm

Samfundsværdi

∂ Produkter til grøn omstilling

∂ Robust infrastruktur

∂ Bidrag til bæredygtige lokalsamfund

∂ Danske og internationale arbejdspladser

∂ Skattebidrag i Danmark

7
Mennesker Råstoffer Vedvarende energi Økonomi

Risikovurdering

Dette afsnit redegør for, hvilke væsentlige risici for negative indvirkninger på klima, miljø og sociale forhold Verdo’s forretningsaktiviteter vurderes at have, og hvordan vi håndterer disse risici, jf. Årsregnskabslovens § 99a stk. 3.

Som energikoncern har vi mange forskelligartede aktiviteter, der kan påvirke borgerne betydeligt. Derfor bestræber vi os løbende på at identificere og forebygge de negative påvirkninger på klima, miljø og mennesker, som kan være forbundet med vores aktiviteter.

Her er et overblik over aktuelle, væsentlige risici.

Sværere at få certificeret biomasse

Siden Verdo’s kraftvarmeværk blev omlagt til biomasse frem for kul, har kraftvarmeværket reduceret CO2-udledningen med 99,3 procent. Verdo arbejder dog fortsat for og med den grønne omstilling.

Den biomasse, som vi dels bruger i vores fjernvarmeproduktion og dels sælger til både privat- og erhvervskunder, er certificeret igennem certificeringsordninger, som lever op til anerkendte og lovmæssige standarder. Som følge af krigen i Ukraine er det imidlertid blevet sværere at få certificeret biomasse for Verdo, og derfor arbejdes der hele tiden på at sikre biomasseforsyningen ved at tænke i flere muligheder og nye ansvarlige løsninger.

Verdo har altid et nødlager af kul, som udelukkende vil blive brugt som reserve, hvis der sker forstyrrelser i forsyningskæderne eller andre afbrydelser af biomasseforsyningen. I sådanne situationer sætter vi borgernes forsyningssikkerhed over de kortsigtede miljøbelastninger, som brugen af kul vil forårsage.

Prisstigninger og forsinkelser grundet global mangel på ressourcer

Verdo har i 2022 fortsat oplevet prisstigninger på materialer og ydelser fra leverandører grundet den globale mangel på ressourcer og komponenter. Det har især kunnet mærkes i forbindelse med udrulning af fjernvarme og etablering af energianlæg samt hos Teknik og Belysning, der beskæftiger sig med blandt andet vejbelysning, signalanlæg og tekniske installationer.

For Verdo Energy Systems har det handlet om alt lige fra PLC’er til kedler, mens det for Teknik og Belysning har drejet sig om blandt andet armaturer, kabler og graveentrepriser, hvilket har medvirket til både at øge priserne på, og forsinke leveringen af, Verdo’s leverancer til kunderne. Også hos Verdo Varme har prisstigningerne på materialer og entreprenører resulteret i øgede omkostninger, hvilket i 2023 vil få betydning for nye fjernvarmekunder i form af øgede tilslutningspriser.

Implementering

af ny biomasselovgivning i 2022

Siden 2015, hvor Verdo fik sit første certifikat (FSC® Sporbarhedscertifikat) til at sikre sourcing af ansvarlig biomasse, har det store fokus på bæredygtighed ikke kun sikret grøn og ansvarlig fjernvarme til forbrugerne i Randers men også sikret, at vi var på forkant.

Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse trådte i kraft i 2016, og Verdo var klar til at efterleve de krav, der hermed fulgte. Siden er Verdo certificeret til også at handle biomasse under flere anerkendte certificeringer. Dermed har vi endnu engang været på forkant og klar til succesfuldt at efterleve den nye danske lovgivning, der afløser brancheaftalen og implementerer EU’s Vedvarende Energi direktiv og yderligere danske krav til biodiversitet og kulstoflagre.

8

Da det stod klart, at Verdo ikke længere hverken ville eller kunne handle med Rusland, viste sig en risiko for, at vi ville stå i en situation, hvor der ikke var træbaseret biomasse nok til de danske private husstande, der anvender denne brændselsform. Energistyrelsen har derfor lavet en undtagelse, der lemper kravene til bæredygtighed på træpiller til private husstande for at sikre forsyningssikkerheden. Indtil videre har det dog været muligt for Verdo at undgå at slække på kravene. Gennem ihærdighed, gode forretningsrelationer og kendskab til branchen er det lykkedes os at skaffe biomasse, der lever op til alle krav – også de ekstra danske.

Handel med energikul

Verdo’s handel med energikul er kompleks. På den ene side står det i modsætning til omstillingen væk fra den fossile energiforsyning. På den anden side er det stadig i dag en del af det energimix, der gør, at borgere verden over kan holde varmen.

Cirka 60 procent af vores kulhandel omfatter industrikul. Det er kul, der bruges af industrien til metal-legeringer og til fremstilling af en lang række produkter, som for eksempel fladskærme, mobiltelefoner, solceller, stål og aluminium. Hos Verdo handles der derfor fortsat med kul, og der er ikke en særskilt ambition om at udfase denne handel. Det er ud fra en betragtning om, at det ikke er forhandlerledet, der kan udfase brugen af energikul. Det er derimod selve brugen af energikul, der kan udfases, og det vil ske i takt med, at nye og mere miljøvenlige energikilder bliver klar til at levere energien.

Indtil det sker, arbejder Verdo for at sikre socialt ansvarlige forhold i hele værdikæden i handlen med kul. Verdo’s politikker for social ansvarlighed i værdikæderne afspejles naturligvis i vores Code of Conduct.

Implementering af Code of Conduct

Vi ser risici i forbindelse med vores leverandørstyring. Vi har dog ikke identificeret konkrete brud på menneskerettigheder eller korruption hos vores leverandører, men vi bestræber os på at gøre, hvad vi kan, for at forebygge, at de opstår.

Verdo Trading har igennem en årrække forpligtet sine leverandører i forhold til Code of Conduct. I 2021 indledte vi arbejdet med en Code of Conduct for hele Verdo-koncernen. Vores forventninger til at udbrede denne i 2022 blev ikke indfriet i så høj grad, som vi havde forventet. For at sikre, at krav stemmer overens med forventninger fra samarbejdspartnere og samfund – både nationalt og internationalt –har vi revideret Code of Conduct. I 2022 har vi derfor været i dialog med forskellige samarbejdspartnere for at sikre, at vi fortsat stiller relevante og tidssvarende krav.

Vi har i samarbejde med rådgivere på området lavet en væsentlighedsanalyse, der skal sikre, at vi sætter de rette krav i forhold til risici og muligheder i netop vores værdikæder. I 2023 fortsætter arbejdet med implementering af vores opdaterede Code of Conduct både som ramme for al handel med kul og biomasse og desuden for al øvrig handel og samarbejde med Verdo-koncernen som helhed.

9

Energikrise

I 2022 viste energikrisen sig som et tveægget sværd, der på nogle punkter kan være med til at accelerere den grønne omstilling, men på andre områder til gengæld er med til at forsinke omstillingen. Det kan ikke udelukkes, at der i 2023 bliver behov for øget brug af fossile brændsler til at oprette forsyningssikkerheden. Ligeledes er der en risiko for, at elektrificeringen af energisektoren går langsommere end ventet.

Vi arbejder strategisk for at sikre en forsyning, der hurtigst muligt bliver baseret på vedvarende energikilder. Det sker som led i arbejdet med fremtidens varme og digitaliseringen af forsyningen.

CO2-udledning fra energiproduktion

Verdo oplever i disse år en markant stigning i antallet af fjernvarmekunder, hvilket dog ikke påvirkede vores CO2-udledning på kraftvarmeværket i 2022, hvor den var 45 procent lavere end i 2021. Fremadrettet kan et øget antal kunder dog godt udgøre en risiko for negativ påvirkning af Verdo’s samlede udledning som følge af produktion og øget brændselsforbrug.

Denne risiko skal ses i lyset af, at selv om Verdo på sigt risikerer at øge sin CO2-udledning som følge af øget fjernvarmeproduktion, kan fjernvarmekonverteringer samlet set stadig være et væsentligt bidrag til den grønne omstilling. Forklaringen er, at flere nye kunder vil skifte til Verdo fra mere fossiltunge opvarmningsformer.

Verdo’s miljødeklarationer er offentligt tilgængelige. Af miljødeklarationerne fremgår det, at Verdo Varme Herning udleder 26,7 g CO2e pr. kWh fjernvarme med en vedvarende energiandel på 90 %. Verdo Varme Randers udleder 7,8 g CO2e pr. kWh med en vedvarende energiandel på 99 %.

I 2021 igangsatte vi udarbejdelsen af et klimaregnskab efter GreenHouseGas-protokollens scope 1, 2 og 3. Dette arbejde er videreført i 2022 og skal i første omgang bidrage til Verdo’s målsætning om 70 % CO2-reduktion i 2030.

Bygningsmasse

Verdo ejer en række bygninger, som er udfordrede i forhold til klimavenlighed. Størstedelen af disse bygninger – blandt andet vores hovedkontor i Randers – er overvejende af ældre dato og kræver derfor større tiltag.

For at minimere risiciene ved bygningsmassen har vi i 2022 foretaget en række tiltag for at energiforbedre bygningerne. Tiltagene omfatter et nyt ventilationsanlæg, sensorstyring af lys på alle kontor- og gangområder (bortset fra få enkeltmandskontorer) samt tids- og sensorstyret pladsbelysning udendørs, så kun det nødvendige lys tændes. Alt lys er LED-lys.

Alt inventar bliver desuden i videst muligt omfang vedligeholdt og genbrugt. Det bliver kun kasseret, når det reelt er slidt ned.

Derudover har vi sænket fremløbstemperaturen og sat termostater til at holde en lavere temperatur i vinteren 20222023. Vi har styret efter cirka 20 grader.

Ligeledes er der en plan for udskiftning af taget over de næste 4-5 år med et forventet mindre varmetab til følge.

10

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Verdo er afhængig af højt specialiseret arbejdskraft, herunder ingeniører, fagligt funderede projektledere og digitale eksperter, til arbejdet med at realisere den grønne omstilling. Manglen på arbejdskraft (og særligt specialiseret arbejdskraft) har i 2022 været en udfordring, som forventes at fortsætte i 2023. Det kommer blandt andet til udtryk i form af øgede omkostninger til rekruttering og tabt indtjening ved ikke-besatte stillinger.

Vi arbejder derfor målrettet med at styrke Verdo som attraktiv arbejdsplads. I 2022 blev ”Kompetencer og fremtidens arbejdsplads” vedtaget som et af tre nye strategiske fokusområder. Der er i samme forbindelse etableret et nyt digitalt karriereunivers, der skal bidrage til Verdo’s arbejde med at tiltrække den fornødne arbejdskraft.

Nogle af de manglende kompetencer kan vi desuden opnå ved at videre- eller efteruddanne nuværende medarbejdere på Verdo Akademi. Der er dog en risiko forbundet med dette i tilfælde af, at vi ikke får afdækket og gennemført de relevante efteruddannelsesbehov.

Det underrepræsenterede køn

Der er fortsat mangel på kvindelige ledere på forskellige lederniveauer i koncernen, hvor procenter ligger således, at på niveau 1 er 13 % af lederne kvinder, mens det på niveau 2 ligger på 22 % og på niveau 3 på 20 %. Der er således fortsat et stykke vej til at nå målene for 2025 på henholdsvis 25 %, 25 % og 33 %.

Blandt mange andre tiltag forsøger vi at tiltrække flere kvindelige ledere samt motivere flere af de nuværende kvindelige medarbejdere til at gå efter en lederstilling ved at opfordre alle Verdo’s medarbejdere til efteruddannelse. Undersøgelser viser nemlig, at især efteruddannelse kan være en vej for kvinder ind i ledelsesopgaven. Derudover oplever vi en ubalance, når det kommer til kønsmæssig diversitet. Udover manglen på kvindelige ledere er cirka 80 % af de ansatte i Verdo mænd, og andelen af kvinder er faldende, desto højere op i ledelseslagene, vi kommer. Den skævvredne fordeling skyldes, at Verdo er en overvejende teknisk funderet organisation, og det er både i dag og historisk set typisk for branchen, at den er domineret af mænd. I energisektoren står vi ikke alene med denne demografi, men det er et område, vi ønsker at sætte fokus på for at øge talentmassen blandt kvinderne.

Verdo vil fremadrettet øge fokus på at skulle præsentere kvindelige kandidater i den endelige pulje, når der skal ansættes medarbejdere. Denne tilgang skal være med til at nedbryde kønsbaseret bias i ansættelsesprocessen.

I 2022 blev denne indsats øget i forbindelse med tilføjelsen af det strategiske fokusområde ”Kompetencer og fremtidens arbejdsplads”.

11

Rammen for CSR-arbejdet

Verdo’s arbejde med CSR har igennem det seneste år bevæget sig i retning af en mere samlet ESG-tankegang, hvor Environment, Social og Governance danner rammen for bæredygtig forretningsførelse og -udvikling. Den strategiske forankring er blevet yderligere styrket med ansættelsen af en Sustainability Manager.

Udviklingen falder naturligt i forlængelse af omstruktureringen af Verdo til et andelsselskab og er udtryk for, at vi hos Verdo ønsker at leve op til vores betydelige samfundsansvar som en af Danmarks store virksomheder – i skrivende stund den 189. største (kilde: Børsen den 9. oktober 2022).

Hvad angår FN’s Verdensmål, er de en god fælles referenceramme, som de fleste – såvel samarbejdspartnere som kunder, medarbejdere og samfund – kan forholde sig til. På grund af vores virke som energikoncern er det naturligt, at vi især har fokus på Verdensmålene 6, 7 og 13. Vi har desuden et strategisk fokus på Verdensmål 9, 11 og 17.

Vi er sat på jorden med samfundskontrakten som vores fødselsattest. Vi har derfor en forpligtelse til at sætte os i kundernes, vores egne, lokalsamfundets og partners sko for at levere den ekstra og langsigtede dimension som er vores formål.”

12
Torben Høeg Bonde, bestyrelsesformand

Samfundskontrakten

Verdo’s Samfundskontrakt blev vedtaget i 2021 i forbindelse med vores koncernstrategi StepTogether, og Samfundskontraktens initiativer er efterfølgende blevet indarbejdet i vores forskellige forretningsområder. En udvikling, som vi har accelereret i løbet af 2022 og vil sætte endnu større fokus på i 2023.

Samfundskontrakten definerer Verdo’s indsatser indenfor både klima og miljø samt social, økonomisk og ledelsesmæssig bæredygtighed. Udgangspunktet er en gensidig interesse og afhængighed mellem virksomheder og samfund, som bevirker, at vi skaber forandringerne sammen – til gavn for alles bedste.

For virksomhederne er det afgørende med et velfungerende samfund, der skaber tryghed, muligheder og en stærk infrastruktur for at sikre fortsat vækst – og dermed deres eksistensgrundlag. Omvendt er samfundet interesseret i succesfulde og konkurrencedygtige virksomheder, der kan understøtte samfundet økonomisk. Samfundskontrakten er således med til cementere vores ansvar over for både kunder, lokalsamfund, samarbejdspartnere og ikke mindst hinanden som ansatte i Verdo.

Kunder – en enkel hverdag

• Vi gør os umage med at forstå og levere på kundernes behov, så vi kan gøre det nemt at være kunde. Vi leverer bæredygtig og sikker forsyning til konkurrencedygtige priser.

• Vi er ordentlige og ønsker en tillidsbaseret relation til vores kunder.

Samfund – lokal udvikling

• Vi giver tilbage og bidrager til udvikling af vores lokalsamfund.

Vi skaber et attraktivt grundlag for et rigt og voksende erhvervsliv.

• Vi udvikler og deler viden samt støtter projekter for bæredygtig omstilling.

Medarbejdere – et udviklende fællesskab

• Vi klæder medarbejdere på til fremtidens arbejdsmarked gennem individuel udvikling og mulighed for stort ansvar. Vi skaber rammerne for et forpligtende fællesskab og engagerede medarbejdere, hvor vi dynamisk arbejder mod ambitiøse fælles mål.

• Vi skaber en attraktiv arbejdsplads med et stærkt bæredygtigt formål.

Partnere – langsigtede relationer

• Vi er transparente og fleksible i samarbejdet.

• Vi sætter barren højt og stiller krav til konkurrencedygtighed, leverancer, arbejdsforhold mv. Vi arbejder for tætte relationer og langsigtede fordele.

13
>

Tre nye fokusområder

Verdo’s koncernstrategi blev i 2022 opdateret med tre nye fokusområder – i koncernstrategien defineret som MustWin Battles*– der blandt andet har til formål at styrke koncernens CSR-arbejde. For hvert fokusområde er der defineret succeskriterier frem mod 2025, som løbende bliver fulgt op på ledelsesniveau.

De tre fokusområder hænger uløseligt sammen, idet fremtidens virksomheder og medarbejdere er nødt til hurtigt at kunne tilegne sig viden og opbygge de nødvendige kompetencer indenfor bæredygtighed. Det kræver i høj grad kompetencer indenfor udvikling af nye teknologier og grønne løsninger, dataforståelse og datasikring, kommunikation og digitalisering.

Verdo’s tre nye strategiske fokusområder skal blandt andet sikre, at vi kommer styrket igennem denne udvikling.

Kompetencer og fremtidens arbejdsplads

Must Win Battle #1

• Rette kompetencer til fremtidens ambitioner

• Et attraktivt sted at arbejde - i dag og i fremtiden

Styrket bæredygtig udvikling

Must Win Battle #2

• Skabe konkurrencefordele På forkant med lovgivning Grønne og ansvarlige leverandørkæder

• Udvikling af grønne produkter og grønne digitale ydelser

Digitalisering og data

Must Win Battle #3

• Accelerere Verdo’s digitale transformation.

• Vi skaber digitale kundeoplevelser, et digitalt mindset og bliver en datadreven organisation.

*Must-Win Battles defineres som de afgørende ”slag”, der skal vindes for at nå organisationens vigtigste mål. De skal være tværgående og have relevans for flere forretningsområder, og de skal være specifikke og konkrete, så de kan måles.

14
Strategichef i Verdo, Stine Brøgger Thygesen

Tre skarpe til Verdo’s Sustainability Manager

Line Risgaard Mortensen blev 1. februar 2022 ansat på Verdo’s Strategikontor som vores første Sustainability Manager. Vi har bedt hende tage pulsen på Verdo ovenpå det første år og vurdere, hvor Verdo står i den grønne omstilling.

Er Verdo en grøn virksomhed?

Det er svært at give et entydigt svar på, da det endnu kun er ganske få virksomheder, der kan kalde sig rendyrket grønne. Verdo bidrager i høj grad allerede til den grønne omstilling på en række vigtige områder. Vi gør alt, hvad vi kan, for at holde os skarpe, men alligevel er vi ikke i mål, og der er fortsat meget, som vi kan og bør gøre. Det skyldes, at der hele tiden kommer nye krav, som er mere omfangsrige og komplekse end de forrige, og vi får derved alle en gradvis større forståelse for, hvordan vi sikrer den fortsatte bæredygtige udvikling.

Verdo har i mange år arbejdet med denne udvikling, og vi har derfor god indsigt i, hvilke tiltag der skal til for at sikre, at vi er på forkant. Det kræver stort samarbejde på tværs af organisationen samt med vores leverandører og samarbejdspartnere.

Der skabes mange grønne tiltag, hvor vi allerede nu er med til at realisere omstillingen. Vi er ved at få dette systematiseret, så vi kan måle på det. Det er helt afgørende, at vi indarbejder bæredygtig udvikling, hver gang der skal laves en forretningsplan, for det er netop det, der sætter os i stand til at systematisere og dokumentere denne udvikling og i sidste ende gør os klogere på, hvordan vi kan måle udviklingen.

Hvordan oplever du medarbejdernes vilje til at tage del i omstillingen?

Noget af det, der har gjort størst indtryk, er faktisk, hvordan kulturen hele tiden ændrer sig. I dag er det i lige så høj grad medarbejderne, der stiller krav til Verdo som det modsatte, og det er dejligt at opleve.

Som jeg ser det, er fremtidens arbejdsplads simpelthen afhængig af at være en grøn virksomhed, for der er i høj grad fokus på virksomhedens formål og den højere mening med virksomhedens eksistens, og at man som medarbejder kan føle, at man bidrager til noget større.

Hvad er den vigtigste opgave, Verdo står overfor?

Vi står overfor mange vigtige opgaver – både nu og i fremtiden. En af de helt store opgaver er, at vi i vores forretningsområder – og med involvering af medarbejderne, som jo er eksperterne på hver deres område – får defineret vores væsentligheder. Altså, hvor ligger for eksempel de væsentligste indsatser i forhold til at opnå størst mulig CO2-reduktion?

Det er sværere end som så, for det omfatter både kortlægning og datasikring for alle vores egne aktiviteter og af samtlige værdikæder. Vi skal ikke kun se på, hvordan vi påvirker samfundet. Det er også, hvordan samfundet påvirker os – altså for eksempel hvis vi risikerer at blive udsat for mangel på den biomasse, der skal bruges til produktion af fjernvarme eller lignende. Men det at definere væsentlighederne hjælper os til at sikre, at vi hele tiden bruger kræfterne dér, hvor de giver den største effekt. På den måde hjælper den nye lovgivning, der sætter et endnu større fokus på væsentlighed, til at gøre os skarpere på at sætte de mål, der gør den største forskel.

15

Klima og Miljø

Dette afsnit indeholder den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens § 99 a i forhold til miljøforhold, herunder hvad Verdo gør for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktivitet.

Verdo – klima og miljø Vores klima- og miljøpolitik

Som ansvarlig energikoncern er blikket naturligt rettet mod miljø og klima, som vi potentielt påvirker. Her er klima defineret som vejrforhold i form af nedbør, lufttryk, fugtighed og temperatur – grundlæggende vilkår som økosystemer er underlagt – mens miljø anses som de fysiske omgivelser og betingelser, som mennesker, dyr og planter lever under med gensidig påvirkning.

Fremtidens Varme

2022 var året, hvor Verdo for alvor tog hul på det strategiske arbejde med at udvikle fremtidens varme i Randers og Herning. Frem mod 2025 skal der udarbejdes en samlet plan, der tilstræber en fremtidig fossilfri forsyning af varme til borgerne i de to kommuner.

Udfasning af nuværende kraftvarmeværk i Randers

Udviklingen af Flodbyen Randers indgår som et centralt element i overvejelserne for den fremtidige varmeforsyning i Randers. Etableringen af den nye bydel ved havnen betyder, at Verdo forventer, at produktionen af varme på det nuværende kraftvarmeværk vil blive udfaset senest med udgangen af 2036.

Bæredygtig energi er centralt for Verdo , og vi bidrager aktivt til bæredygtig udvikling. Vores klima- og miljøpolitik er baseret på såvel vores egne analyser og målsætninger som på de nationale og internationale standarder og retningslinjer, blandt andet drivhusgasreduktionsmål og internationale klimaforpligtelser. Energiområdet har en stor effekt på udledningen af drivhusgasser fra Danmark. Verdo vil indenfor sin økonomiske ramme gennemføre projekter, som sikrer en rentabel energieffektivitet og mindst mulig klima- og miljøbelastning.

Verdo’s strategi indeholder følgende målsætninger:

• Fair forsyningspriser og høj forsyningssikkerhed

• CO2e og NOx-reduktion

Rent drikkevand

Opdatering af aftaler med Herningværket I Herning har Verdo kontrakt med Ørsted om levering af varme fra Herningværket frem til juni 2034. Selv om det ligger mere end 10 år ude i fremtiden, indgår værkets rolle i det strategiske arbejde med at sætte retningen for fremtidens varme i Herning.

For hvad er det fremtidige varmegrundlag? Hvilke produktionsløsninger er relevante? Hvad er økonomien i dem? Og hvad er deres levetid? Det er nogle af de spørgsmål, som styregruppen bag ”Fremtidens Varme” har arbejdet med i de forgangne år.

Der er mange muligheder i spil, og mixet af energikilder og sammenhængen imellem dem er afgørende for udviklingen af en grøn, sikker og økonomisk attraktiv varmeforsyning.

Derfor har styregruppen blandt andet screenet forskellige energikilder som for eksempel solvarme, solceller, vind, geotermi, elkedler, varmepumper, overskudsvarme fra industrien, biomasse, affaldsforbrænding m.v.

18
CASE >

Resultater 2022

99,2 %

Verdo fyrer med 99,2 % biomasse på Randers Kraftvarmeværk

90 %

Fjernvarmen i Herning er produceret af 90 % biomasse

181 tons

NOx-udledningen på Randers Kraftvarmeværk er faldet fra 242.079 kg i 2021 til 181.176 kg i 2022

24,6 MW

Verdo opfører to affaldsfyrede anlæg i Norge på henholdsvis 15 MW og 9,6 MW

45 %

CO2-udledningen på Randers Kraftvarmeværk var cirka 45 % lavere i 2022 end i 2021 på trods af flere fjernvarmetilslutninger

10 %

Kød udgjorde kun knap 10 % af maden i Verdo’s kantine i Randers i 2022

Udover at vægte fordele og ulemper i forhold til miljø og klimapåvirkning bliver der også set på, hvordan Verdo med en decentral forsyning kan fremtidssikre den høje forsyningssikkerhed og ikke mindst sprede de økonomiske risici i forhold til varmeprisen.

Det kan ske ved at kombinere forskellige energikilder, så varmeproduktionen for eksempel er baseret på sol, når solen skinner, og den energiproduktion dermed er den billigste, og udnytte andre energikilder, når solen ikke skinner.

I 2023 fortsætter arbejdet med mere konkrete overvejelser omkring de forskellige produktionsscenarier, herunder mulig placering af de forskellige produktionsløsninger. Derefter går det strategiske arbejde ind i en tredje fase, hvor der skal lægges en plan for indfasning af det fremtidige produktionssystem i fjernvarmenettet.

Verdo’s ambition er at have en færdig plan klar i 2025, som viser retningen for udviklingen af fremtidens varme.

Skitsen illustrerer, hvordan en decentral varmeforsyning i et sammenhængende netværk kan bidrage til en grøn og sikker varmeforsyning for alle lokalsamfundene i og omkring Randers.

19

Digital Forsyning vil sikre store besparelser med dataprojekt

Verdo’s arbejde med at sikre stabil energiforsyning og fokus på bæredygtighed har åbnet for et nyt og spændende projekt, der handler om at udnytte data til gavn for miljøet og kunderne.

Ved hjælp af data fra kundernes installationer vil Verdo sænke retur- og fremdriftstemperaturen i fjernvarmenettet og optimere afkølingen. På den måde vil den enkelte kunde bedst muligt kunne udnytte den varme, som kommer ind i boligen.

Projektet vil fokusere på data fra varmemålere hos forbrugerne og gennem data give en indikation på, hvorvidt kunden har en dårlig afkøling – altså hvor det varme vand løber igennem huset og installationen.

I dag har Verdo data til manuelt at kunne udpege, hvilke kunder der har dårligst afkøling af varmen. Ambitionen er at lave en algoritme, der automatisk kan sende kunden eller VVS-medarbejderen en detaljeret beskrivelse af, hvad der er galt med kundens installation på baggrund af data og på den baggrund optimere energiforsyningen til gavn for kunden og miljøet.

• Sikre at information og nødvendige ressourcer er tilgængelige, for at målsætninger og mål kan opfyldes.

• Drive og vedligeholde et effektivt miljøledelsessystem med fokus på at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktivitet.

Overvåge og registrere vores udledninger og emissioner samt formulere brugbare nøgletal.

• Fokusere på klima, miljø- og energirigtige indkøb af produkter og løsninger.

• Sørge for, at relevante medarbejdere er bevidste om virksomhedens udledninger og emission, samt motivere medarbejdere til at komme med forslag, der kan nedbringe miljøbelastningen og negative klimapåvirkninger.

• Gennemføre de projekter, som viser sig at være rentable.

Verdo forpligter sig til at overholde gældende lovgivning og relevante myndighedskrav på klima- og miljøområdet. Verdo forpligter sig desuden til at udvikle og dele viden i forhold til den grønne omstilling internt såvel som eksternt.

20
CASE
>
Vores klima- og miljøpolitik efterlever vi ved at:

Klimapartnerskab i Randers

Den 2. november 2022 indgik Verdo formelt i det hidtil mest omfattende klimapartnerskab.

Samarbejdspartneren er Randers Kommune, og med det nye samarbejde sigter Verdo imod at levere en fossilfri produktion af vand og varme i hele kommunen inden 2030. Kommunen tilstræber tilsvarende at understøtte Verdo’s arbejde med at nå det ambitiøse mål.

Med klimapartnerskabet vil el- og varmepumper og lignende teknologier for vedvarende energi blive blandt de primære energikilder i Randers. Verdo skal også arbejde på at fremme udnyttelsen

af spildvarme fra lokale virksomheder, etablering af PtX-anlæg og udfasning af biomasse til varmeproduktion.

Desuden har Verdo en målsætning om at fremme skovrejsning med fokus på beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative områder.

De øvrige indsatser fremgår af skemaet nedenfor.

I forlængelse af partnerskabsaftalen skal der i den kommende periode udarbejdes handleplaner og indgås mere specifikke aftaler indenfor hvert enkelt område.

Indsatser i klimapartnerskabsaftalen

Klimapartnerskabsaftalen indeholder en række punkter, som udstikker retningen for Verdo’s klimaindsats i Randers frem til 2030. Indsatserne omfatter:

• At Verdo sigter mod at levere en fossilfri og bæredygtig produktion af vand og varme inden 2030, omfattende:

Anvendelsen af el/varmepumper og øvrige VE-teknologier som de primære energikilder At fremme etablering af PtX-anlæg

• At fremme udfasning af ny biomasse til varmeproduktion – og at fremme, at biomasse også udfases på andre værker (gennem fx samarbejder og vidensdeling)

• En udnyttelse af det meste af spild- og overskudsvarmen fra virksomheder i kommunen

• At Verdo tilbyder grøn strøm i Randers kommune

At bidrage til optimering af trafikken (og dermed færre kørte kilometer og mindre tomgangskørsel) gennem udvikling af løsninger for trafiklys/-signaler

• At understøtte energieffektivisering af bygningsmassen i Randers kommune

• At understøtte udbygning af en finmasket elladeinfrastruktur i Randers kommune

• At bidrage til bedre monitorering, styring og deling af data på tværs, så energiforbruget sænkes

At fremme skovrejsning og andre naturlige carbon capture-tiltag i Randers kommune, bl.a. med fokus på drikkevand og rekreative muligheder

• At bidrage til netværksdannelse og et øget vidensniveau i lokalsamfundet i forhold til bæredygtigt forbrug og produktion

At bidrage til Randers kommunes kommende strategier og handleplaner på energiområdet (fx gennem analyser og kortlægning af muligheder)

21 CASE

Klima- og miljømæssige indsatser og resultater

2022 har for alvor sat spotlys på vores arbejde, og i energikrisens skær er det umuligt at komme udenom Verdo’s kraftvarmeværk og de tre tilhørende nødlastningsanlæg i Randers, når man ser på, hvordan vi allerede har og kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling. Det er her, varme og el til Verdo’s mange tusinde fjernvarme- og el-kunder produceres, og energiområdet har traditionelt en stor effekt på udledningen af drivhusgasser i Danmark.

Derfor er det også naturligt at starte med kraftvarmeværkets aftryk, når året 2022 skal gøres op.

Anlægget, der blev bygget i 1982, blev i 2009 omlagt til at fyre med biomasse (i stedet for kul). Biomassen består af cirka 80 % træflis, mens de resterende 20 % biomasse er restprodukter – eksempelvis såkaldt sheamel fra den aarhusianske virksomhed AAK, der producerer vegetabilsk olie.

Selv om certificeret biomasse er et overgangsbrændsel, indtil Verdo kan skifte til andre mere vedvarende energikilder, har netop satsningen på biomasse under energikrisen været fornuftig, fordi prisstigningerne på biomasse har været relativt begrænsede – sammenlignet med priserne på naturgas. Krigen i Ukraine har dog også presset forsyningskæderne af den certificerede biomasse, fordi bortfaldet af russisk biomasse, olie og gas har fået mange af de traditionelle østeuropæiske leverandører til at beholde biomassen selv.

Af samme grund har Verdo i 2022 købt 5.000 ton kul som en energireserve, hvis forsyningerne af biomasse i en periode skulle blive ramt.

Indfasning af miljøledelse hos Verdo Produktion

Verdo Produktion er i forbindelse med revisionen af miljøgodkendelsen blevet pålagt at etablere et miljøledelsesystem, der opfylder kravene i BAT 1 under BREFen for store fyringsanlæg over 50 MW.

Vi har i den forbindelse taget udgangspunkt i den anerkendte DS/EN ISO 14001:2015-standard og har opbygget et ISO 14001-system, der også opfylder kravene fra BAT 1. Der er her tale om et certificerbart system, som er ikke-certificeret. Der er nemlig ingen krav om certificering, hvorfor vi har fravalgt den del, idet det er en unødvendig udgift, som ikke skaber værdi. Systemet drives, vedligeholdes og auditeres i stedet af vores HSE Manager.

Systemet blev implementeret i efteråret 2021, og vi gennemførte den første interne audit i efteråret 2022.

Intern auditering er en efterprøvning af, om systemet efterleves som anført, samt om der er forbedringsmuligheder.

Det betyder BREF og BAT

EU vedtager miljøkrav til virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med ”the Best Available Techniques” – (BAT). Disse miljøkrav bliver formuleret som BAT-konklusioner og indgår i ”BAT reference documents” - forkortet BREF. BREF-dokumenternes miljøkrav omhandler virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. Dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive en del af lovgivningen.

22
CASE

Fald i andelen af skadelige partikler

Verdo’s investering i et anlæg til at fjerne skadelige partikler fra kraftvarmeværkets primærkedler (NCR DeNOx-anlæg) har også vist effekt i 2022. Således faldt udledningen af NOx-partikler fra cirka 240.000 kg NOx i 2021 til cirka 180.000 kg NOx i 2022 på trods af, at energiproduktionen i 2022 lå på cirka samme niveau som i 2021.

Det nye DeNOx-anlæg gør det også muligt at leve op til nye emissionskrav, men skal udledningerne endnu længere ned, vil det kræve store investeringer, som kunderne i sidste ende skal betale for. Her spiller det med i vurderingen, at kraftvarmeværket efter Verdo’s plan skal tages ud af drift i 2036.

På Verdo’s hjemmeside offentliggør vi vores miljødeklarationer. Tabellen ”Udvikling i nøgletal for kraftvarmeværket i Randers” er et udtryk for vores faktiske udledning, hvor miljødeklarationen er baseret på standardværdier. Miljødeklarationen for Verdo Varme Herning viser, at vi i Herning udledte 26,7 g CO2e pr. kWh fjernvarme med en vedvarende energiandel på 90 % i 2022, hvor de tilsvarende tal i 2021 var henholdsvis 22,4 g CO2e og en vedvarende energiandel på 92 %. Nærmere forklaring på den højere udledning og den lavere vedvarende energiandel følger i afsnittet ”Flere kunder, uændret aftryk”.

Energistyrelsens rangeringsmodel for drivhusgasudledning

Udvikling i nøgletal for kraftvarmeværket i Randers

Verdos fjernvarme i både Randers og Herning ligger i grøn kategori på Energistyrelsens rangeringsmodel - endda langt under grænsen for den gule kategori.

Hvad angår udledningen for Verdo Varme Randers, var den i 2022 på 7,8 g CO2e pr. kWh fjernvarme med en vedvarende energiandel på 99 %. 2021-tallene for Randers lød på 14,3 g CO2e pr. kWh og en vedvarende energiandel på 98 %.

Note 1: CO2-udledning fra kraftvarmeværket i Randers og nødlastningsanlæg. Denne er beregnet på baggrund af brændselsforbrug, brændværdi og emissionsfaktor i henhold til overvågningsplaner godkendt af Energistyrelsen.

Note 2: NOx-udledning fra kraftvarmeværket i Randers er målt ved Automatisk Målende System (AMS).

Note 3: Forbrug af træflis, anden biomasse og kul er vejet på kalibrerede båndvægte.

Note 4: Netto elproduktion produceret på dokumenteret bæredygtig biomasse er beregnet på baggrund af målt netto elproduktion korrigeret for den dokumenterede bæredygtige biomasseandel.

Note 5: Tallene for fjernvarmeproduktion inkluderer – modsat tidligere år – fire spidslastcentraler i Randers. Fjernvarmeproduktion er målt på kalibrerede målere.

23
Enhed 2020 2021 2022 CO2 udledning¹ Ton 2606 3002 1649 NOx-udledning² Kg 163.772 242.079 181.176 Forbrug af træflis³ Ton 155.435 179.187 177.720 Forbrug af anden biomasse³ Ton 25.463 27.557 22.436 Forbrug af kul³ Ton 444 739 496 Netto elproduktion produceret på grøn energi⁴ kWh 85.609.008 129.598.877 121.893.825 Fjernvarmeproduktion⁵ MWh 549.484 621.764 564.337 Kunder / Aktive varmeinstallationer 13.945 14.722 15.513
0 50 100 150 200 250 g/kWh 9,3 g/kWh: 22,4 g/kWh: 144 g/kWh: 212 g/kWh: Verdo Varme Randers Verdo Varme Herning Individuel varmepumpe Individuel naturgas
>

Samarbejde om fangst, lagring og anvendelse af CO2

FN’s Klimapanel, IPCC, færdiggjorde i april 2022 tredje og sidste store delrapport om den eskalerende globale opvarmning. I rapporten har forskerne bag samlet eksisterende viden om mulighederne for at bremse klimaforandringerne. Ét af de initiativer, IPCC peger på, er fangst og lagring og anvendelse af CO2.

Verdo har på netop dette område indledt flere samarbejder i 2022.

Klyngesamarbejde i Øst- og Midtjylland Randers Kraftvarmeværk blev i sommeren 2022 en del af CCUS-klyngesamarbejdet i Øst- og Midtjylland, som aktuelt tæller 11 virksomheder. CCUS står for Carbon Capture, Storage and Utilization, og målet med samarbejdet er netop at afdække, hvilke virkemidler der skal til for at fremme fangst og anvendelse af CO2.

Samarbejdet har foreløbig udmøntet sig i en rapport: ”Klyngesamarbejde om udvikling af infrastruktur til transport af CO2 i Østjylland”.

Rapporten er et bidrag til Folketinget og de myndigheder, som alle har en vigtig opgave foran sig med at udvikle, formulere og vedtage de rammebetingelser, der er så bydende nødvendige for, at det bliver muligt at udvikle, etablere og drifte løsninger til fangst, transport, anvendelse eller lagring af CO2.

Klyngen vil fortsætte samarbejdet med faste halvårlige møder. Her gør virksomhederne status på hinandens projekter, drøfter markedsudviklingen, forretningsmodeller og muligheden for helt konkrete samarbejder, der fører til CO2-reduktioner.

Forskere analyserer data fra Randers Kraftvarmeværk til udvikling af CO2-fangst Verdo Produktion har indledt et samarbejde med blandt andet DTI og DTU, hvor formålet er at udvikle og designe en testplatform for udvikling af såkaldt fleksible BECCUS-processer. Det er CO2-fangst og anvendelse eller lagring baseret på biomasse-forbrænding.

Som led i samarbejdet deler Verdo Produktion data med projektdeltagerne, så forskere kan analysere sammensætningen af dampen fra skorstenen på kraftvarmeværket på Randers Havn.

Det er viden, der er med til at gøre det muligt at udvikle CO2-fangst metoderne, så der på sigt kan udvikles metoder og systemer, der sikrer effektiv og økonomisk CO2-fangst.

Randers Kraftvarmeværk er egnet som datagrundlag, fordi det har en fleksibel drift og produktion af varme og el med baggrund i biomasse.

Selv om anlægget i Randers muligvis ikke selv får CO2-fangstanlæg, kan det altså bidrage med vigtig viden, der kan hjælpe til at udnytte potentialet på en lang række andre forbrændingsanlæg. Og potentialet er stort.

Randers Kraftvarmeværk udledte i 2021 i alt 282.103 tons CO2, heraf 2.447 tons CO2 fra fossile brændsler og 279.656 fra biogene brændsler.

I alt syv virksomheder og institutioner deltager i RD-BECCUS projektet, som er forankret hos DTI og støttet af Innovationsfonden.

24
CASE

Flere kunder, uændret aftryk Fart på omstilling af bilpark

På trods af energikrisen faldt forbruget af olie, kul og gas hos Verdo i 2022, hvilket også betyder, at Verdo’s CO2-udledning udledt af fossil afbrænding (kul, gas og olie) fra Randers Kraftvarmeværk var cirka 45 procent lavere end i 2021. Det er bemærkelsesværdigt i et år, hvor Verdo koblede rekordmange nye kunder på fjernvarmeforsyningen – således blev der tilsluttet i alt 1.265 nye kunder i Herning og Randers.

Den korte forklaring på faldet i CO2-udledningen er, at der har været mindre brug for Verdo’s tre spids- og reservelastcentraler i Randers i det forgangne år, idet de alle har stået standby og kun kommer i brug, hvis kraftvarmeværket oplever driftsforstyrrelser eller bliver presset.

Desuden har biomassekedlerne performet stabilt gennem hele perioden. Faktisk kom kraftvarmeværket i 2022 under pres på grund af en brand, der ramte transportbåndet, som fører flis frem, men heldigvis lykkedes det at holde værket i drift, mens skaderne blev udbedret.

Den lidt længere forklaring på faldet i CO2-udledning er, at forbrugernes adfærd og det milde efterår også spiller en rolle. På grund af de stigende energipriser har mange både private og offentlige kunder skruet ned for energiforbruget, og det lune efterår har gjort det muligt at spare uden at gå for meget på kompromis med komfort og indeklima. Men selv om forbrugerne ændrede vaner, er det stadig værd at hæfte sig ved, at faldet i CO2-udledning skete i et år, hvor mange nye og store kunder kom på fjernvarmenettet. For eksempel i store industrikvarterer i det sydlige Randers. Det skal siges, at der tegner sig et lidt andet billede for Herning i 2022. Her har året desværre budt på mere nedetid på Herningværket end det foregående år, og derfor har det været nødvendigt i højere grad at benytte vores reservelastcentraler, som kører på olie og gas.

En del af Verdo’s klimapåvirkning stammer fra den CO2, som vores diesel- eller benzinbiler udleder. Derfor har Verdo som målsætning, at vi senest i 2030 har nedbragt den samlede bilflådes CO2-udledning med 70 procent i forhold til 2020-niveau.

Der er i 2022 truffet en beslutning om en grønnere bilpolitik. Generelt sker overgangen til elbiler i takt med, at diesel-, benzin- og hybridbilerne skal udskiftes, når de nuværende leasingaftaler udløber. Verdo har både firmabiler og arbejdsbiler (varevogne/liftbiler/puljebiler), og i 2022 har koncernledelsen besluttet, at firmabilerne skal udskiftes til elbiler, når de nuværende leasingaftaler udløber. Det betyder, at det er slut med benzin- og hybridbiler som firmabiler i Verdo. Dog kan firmabiler, der har et årligt kørselsbehov på mere end 35.000 km, også være dieselbiler.

Verdo’s arbejdsbiler udskiftes løbende til elbiler, hvor det er muligt. En total analyse af arbejdsbilerne bliver gennemført i 2023. Analysen kommer til at danne grundlag for en ny politik for arbejdsbilerne.

Ved udgangen af 2022 havde Verdo ni hybridbiler (heraf to arbejdsbiler) og 14 elbiler (heraf ni arbejdsbiler), og der er allerede otte elbiler i pipeline til levering i 2023. Den udvikling vil fortsætte resten af året. Til sammenligning havde Verdo i 2021 henholdsvis fire hybridkøretøjer og tre elbiler, så der er altså tale om en markant øget andel i 2022.

25
Enhed 2020 2021 2022 Mål Antal elbiler Antal 5 8 14Antal plug-in hybridbiler Antal 0 0 9Benzinbiler Antal 2 2 2Dieselbiler Antal 227 203 190Estimeret CO2e-udledning fra Verdo’s bilpark Ton CO2e 1433 1625 1447 -
Verdo’s bilpark*:
>
*Fra 2023 vil vi måle på vores bilpark på en ny og mere retvisende måde. Vi forventer at måle på udviklingen i gennemsnitlig CO2-udledning pr. kørte kilometer samt udviklingen i drivmiddel (el/brændstof) pr. kørte kilometer.

Nyt og fremtidssikret vandværk er i støbeskeen

Verdo Vand har i 2022, efter en grundig analyse og kortlægning af fremtidige behov, truffet beslutning om etablering af et nyt vandværk nordøst for Randers.

Det nye anlæg skal fungere som samlingspunkt og dermed behandle grundvandet fra to eksisterende kildepladser ved Østrup Skov og Bunkedal.

I forbindelse med planlægningen er der fokus på en klimavenlig og fremtidssikret løsning, der kan sikre en stabil og sikker forsyning af rent drikkevand. Første skridt er klimasikring af selve anlægget med opførelse på et højt beliggende areal i forhold til Randers Fjord. Dernæst vil Verdo Vand afdække mulighederne for at drive værket med vedvarende energi. Grundtanken er at erstatte det traditionelle elforbrug med strøm produceret lokalt ved hjælp af vedvarende energi, herunder sol og vind.

Verdo Vand er i øjeblikket i dialog med lodsejere vedrørende placering af det nye vandværk, hvor to lokaliteter mellem Tjærby og Vestrup p.t. er i spil. Processen med valg af bygherrerådgiver er nået dertil, hvor der er udskilt en enkelt rådgiver, som der arbejdes videre med.

Selve opførelsen forventes af tage minimum to år. Når det står klar, kan det levere 1 million kubikmeter rent drikkevand årligt til de randrusianske husstande i forsyningsområdet.

Det nye vandværk erstatter samtidig to eksisterende vandværker i området, som synger på sidste vers. De nuværende vandværker blev anlagt fra slutningen af 1960’erne til starten af 1970’erne og er både nedslidte og teknisk forældede. De kan i dag ikke leve op til de krav, der stilles til et moderne vandværk.

26
CASE

Energibesparelser indtænkes i ny infrastruktur i vandforsyningen

Verdo er i gang med flere store infrastrukturprojekter, der skal sikre den fremtidige vandforsyning for kunderne. Der er fokus på vandkvalitet og forsyningssikkerhed som altid, men energibesparelser er også en integreret del af projekterne. Specifikt arbejdes der lige nu på to konkrete projekter – et nyt vandværk øst for Randers, der skal erstatte to ældre vandværker, samt etablering af en ny kildeplads, der skal afløse den største kildeplads af de fire, der findes hos Verdo.

Det nye vandværk vil indeholde opdaterede produktionsfaciliteter, der i sig selv sparer på det samlede energiforbrug i forhold til de nuværende vandværker. Derudover vil placeringen af det nye vandværk give et lavere energiforbrug i ledningsnettet. Sidst, men ikke mindst, vil selve byggeriet fokusere på en bæredygtig konstruktion i både udførelse og materialer, ligesom der kigges på vedvarende energi som kilde til vandproduktionen på vandværket. Det forventes, at vandværket er klar til produktion i slutningen af 2024.

Den nye kildeplads skal afløse vores største kildeplads, der både er beliggende meget lavt og samtidig meget bynært. Lav beliggenhed betyder som udgangspunkt et større energiforbrug til at distribuere vandet, og en bynær placering er som udgangspunkt problematisk i forhold til risiko for forurening fra mange forskelligartede aktiviteter. Placeringen af den nye kildeplads tager derfor udgangspunkt i placering på en høj beliggenhed i forhold til Randers by samt et område, hvor der er tilstrækkeligt vand og af en god vandkvalitet. Dette sikrer som udgangspunkt et lavere energiforbrug til produktion og distribution af vand samt en bæredygtig og langtidsholdbar drift i forhold til vandkvaliteten.

27
>

Reduceret klimaaftryk via grøn strøm

Alle Verdo’s private elkunder får fortsat automatisk grøn strøm, og vi har som standard den såkaldte et-bladmærkningsordning tilknyttet alle elprodukter med henblik på at gøre det lettere for kunden at vælge grønt. Det betyder, at strømmen er 100 % baseret på vedvarende energikilder, idet vi køber certifikater svarende til kundens elforbrug. Derudover planter vi to træer for hver ny elkunde sammen med forskellige samarbejdspartnere. Når der plantes nye træer, er vi med til at beskytte grundvandet, reducere CO2-udledningen og bevare biodiversitet i naturen.

Hvad angår vores erhvervskunder, har vi i 2022 oplevet en øget interesse fra mange virksomheder for at købe strøm fra vedvarende energikilder. For hver ny erhvervskunde, der vælger strøm fra Verdo, planter vi i samarbejde med Growing Trees Network Foundation fem træer i en dansk folkeskov. Desuden giver vi virksomhederne mulighed for at øge antallet af træer, hvis de måtte ønske det.

Sidst, men ikke mindst, har Verdo indgået et samarbejde med Randers Regnskov, hvor vi også i 2022 støttede regnskovene i Bigai i Ecuador med 1.000 kr. for hver GWH grøn strøm, vores erhvervskunder køber.

28 >

Sammen planter vi træer

I Verdo arbejder vi hver dag for at reducere vores klimaftryk – og for at sætte et bæredygtigt aftryk på fremtiden. Det er også en af grundene til, at vi i 2019 indgik samarbejde med Growing Trees Network Foundation om at plante træer i de danske folkeskove.

CO2-niveauet i atmosfæren skal ned, hvis vi skal bremse klimaforandringerne. Men det er ikke nok at reducere udledningen; vi skal også suge CO2 ud af luften. Det er skove i dag det mest effektive middel til – og derfor en del af klimaløsningen.

I 2022 har vi sammen med Growing Trees Network Foundation plantet 4.500 træer i de danske folkeskove. Folkeskove som gør en positiv forskel for vores klima, for biodiversiteten og for grundvandet.

Og vi stopper ikke her. Vi fortsætter samarbejdet i 2023, og ambitionen er at plante endnu flere træer, så vi sammen kan sætte et bedre aftryk på fremtiden.

Verdo-koncernen nyt medlem af FSC® I 2022 besluttede Verdo at blive medlem af FSC Danmark (Forest Stewardship Council).

FSC er verdens mest ambitiøse globale certificering til ansvarlig skovdrift og forbrugernes sikkerhed for træ og papir fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder, og organisationen arbejder både for natur og menneskers vilkår i verdens skovområder.

Verdo’s medlemskab vil træde i kraft i 2023. Det kommer til at omfatte hele Verdo-koncernen. Med det nye medlemskab ønsker Verdo at bidrage til øget fokus på og beskyttelse af verdens skove.

VERDO FSC licenskode: FSC® C125676

29
CASE

Samfundsansvar igennem bæredygtig energiproduktion

Verdo tilbyder projektering, installation og drift af alle typer energianlæg – biomasseanlæg, solvarmeanlæg, varmepumper, elkedler, mobile energianlæg, kedelanlæg og affaldsfyrede anlæg – som typisk kan erstatte fossile brændselsanlæg såsom gaskedler i forsyningerne og

udnytte grøn strøm, affald og biomasse som brændsel. På den måde kan energianlæggene producere den billigste og grønneste varme til forbrugerne.

Affaldsanlæg fremtidssikrer varmeforsyningen i norske lokalsamfund

30

Eksempelvis har vi i 2022 solgt affaldsfyrede anlæg til både Kvitebjørn Varme AS i Tromsø og Senja Avfall i Finnsnes, som fortrænger CO2, da de begge steder reducerer fyring med fossile brændsler. Begge anlæg brænder kun det affald, man ikke på fornuftig vis kan genanvende. Senja-anlægget

bliver desuden bestykket med ORC-anlæg for elproduktion koblet til kedelanlægget, som kan forsyne ladestationer for kunders fremtidige eldrevne renovationskøretøjer.

Det er ikke kun lokalt, at Verdo bidrager til den grønne omstilling. I Tromsø og Senja kommuner i det nordligste Norge er Verdo’s teknikere i gang med at fremtidssikre varmeforsyningen med nye anlæg, der er bygget til maksimal udnyttelse af det lokale affald. Arbejdet inkluderer forberedelse til fremtidig tilkobling af CO2-fangstanlæg.

Nyt anlæg i Tromsø forberedes til fremtidig CO2-fangst

I Tromsø har et stigende antal indbyggere resulteret i, at der er et øget behov for varme. På den baggrund har Verdo Energy Systems indgået et samarbejde med det lokale forsyningsselskab Kvitebjørn Varme AS om et nyt 15 MW affaldsfyret kedelanlæg.

Det nye anlæg skal supplere Kvitebjørns to nuværende 10 MW affaldsfyrede anlæg med lokalt produceret fjernvarme baseret på såkaldt refuse-derived fuel. Det er det affald, der er tilovers, når det har været forbi sorteringsanlægget. I stedet for at køre det væk, bliver det altså i stedet brugt som brændselsressource lokalt i Tromsø.

Udover at bygge det nye kedelanlæg skal Verdo Energy Systems ombygge de to eksisterende kedellinjer, så de er forberedte til fremtidig tilkobling af CO2-fangstanlæg.

Det nye kedelanlæg vil stå færdigt ultimo 2024, mens ombygningen af de eksisterende to kedelanlæg vil foregå i sommeren 2023. Opgaven i Tromsø er den hidtil største hos Verdo Energy Systems, både hvad angår ydelse på kedelanlæg og ordresum.

Cirkulært system med høje standarder i Senja I Senja stiller de lokale forhold helt særlige krav til den lokale energiforsyning. Infrastrukturen nord for polarcirklen er sparsom. Det betyder blandt andet, at der er behov for at kunne udnytte forskellige typer af affald fra private husholdninger, industrien og hospitalsvæsenet på en ansvarlig måde lokalt.

Det er baggrunden for det nye kraftvarmeværk, som Verdo Energy Systems nu er i gang med at opføre for det lokale forsyningsselskab Senja Avfall.

Der er tale om et 9,6 MW affaldsanlæg, som bygger på Verdo’s koncept for affaldsanlæg, men tilpasset de lokale forhold med øget fleksibilitet i afbrændingen. Anlægget gør det muligt at kombinere varme- og elproduktion, hvilket også er vigtigt for lokalsamfundet. Den øgede fleksibilitet stiller ekstra krav til avanceret styring, regulering og overvågning, som normalt kun ses på større anlæg. Det er nødvendigt for at sikre høj driftssikkerhed.

Håndteringen af de forskellige typer affald indgår i et cirkulært system. Affaldet bliver først sorteret og fragmenteret, så alle relevante materialer bliver genanvendt, og kun den resterende del indgår i forbrændingen. På den måde opnår man den mest effektive udnyttelse af ressourcerne.

Anlægget forventes at stå færdigt i 2024.

31
CASE
>

Certificerede brændsler, CO2-reduktion og -kompensation

Som endnu et led i vores målsætning om at bidrage aktivt til den grønne omstilling er Verdo blandt Europas førende leverandører af certificeret biomasse. Vi stiller som krav, at alt indkøb og videresalg af træbaseret biomasse er certificeret af anerkendte certificeringsordninger og 3. parts verificeret af uvildige organisationer. På den måde er vi med til at opretholde skovens økosystemer og sikre kulstoflagre samt garantere ansvarlige og lovlige arbejdsprocesser.

Hos Verdo stammer en del af vores CO2-udledninger fra transport og håndtering af brændslerne i vores Trading-division. Når brændslerne skal læsses og lastes på vores lokationer i henholdsvis Randers og Næstved, sker det med gummigeder og lastbiler. Derfor har vi ændret vores brændstof til GTL biodiesel. Desuden er der indgået et samarbejde, der kompenserer for CO2-belastningen i forbindelse

med fragt til kunderne. Med CO2-kompensation støtter vi store anerkendte naturprojekter, der er med til at begrænse mængden af CO2 i atmosfæren.

Desuden kompenserer vi årligt for adskillige tusinde paller træpiller ved at plante træer i danske folkeskove i samarbejde med Growing Trees Network Foundation. Med vores PremiumPlus træpiller tager vi et fælles ansvar sammen med vores kunder, der gerne betaler for et produkt, som ikke blot er certificeret, men også bliver leveret til kunderne på FSC®-certificerede træpaller og i 80 % biobaseret emballage. Med Heatlets PremiumPlus har vi således opnået en så klimavenlig rejse, at CO2-aftrykket går i nul. Derfor kan vi med rette kalde træpillerne CO2-neutrale. Det er verificeret af non-profit organisationen Preferred by Nature.

Carbon Partners opnår sølvstatus hos EcoVadis

Carbon Partners, der er ejet af Verdo Trading, er blevet præmieret for virksomhedens bæredygtighedsindsats af EcoVadis. Denne gang med en flot sølvstatus.

EcoVadis er et anerkendt, uafhængigt vurderingsbureau, der globalt evaluerer og rangerer virksomheders bæredygtighedsarbejde.

EcoVadis følger i deres vurderinger kontrollerbare internationale CSR-standarder. Heriblandt er det Globale Rapporteringsinitiativ (GRI), FN Global

Compact-principperne og ISO 26000-standarden. De evaluerer her på indsatser indenfor kategorierne miljø, arbejds- og menneskerettigheder, etik og bæredygtigt indkøb.

Vurderingen bringer Carbon Partners i selskab med Top 25 procent af virksomheder globalt, der på tværs af brancher er vurderet af EcoVadis.

Det er anden gang, at Carbon Partners opnår anerkendelse fra EcoVadis. Første gang var i 2021, hvor det blev til en bronzestatus.

32
CASE
>

Energioptimeringsprojekter på vejbelysning sparer mange ton CO2 årligt

Verdo drifter, vedligeholder og renoverer vejbelysning og trafiklys i mere end 20 kommuner over hele Danmark. Det gør os til en af landets største operatører indenfor drift og vedligehold af vejbelysning og trafiklys, hvormed vi bidrager til at løse en vigtig samfundsmæssig opgave med at skabe trafiksikkerhed og tryghed for borgene.

I 2022 har vi gennemført energioptimeringsprojekter for en række kommuner med henblik på at reducere energiforbruget i vejbelysningen via udskiftning af gadelamper til en LED-version eller opdatering af eksisterende gadelamper – også til LED. Derigennem har vi sparet kommunerne – og klimaet – for mange tusinde kWh, og dermed mange ton CO2, årligt.

Udover en energibesparelse på selve vejbelysningsanlæggene har LED-indsatser en levetid på ca. 100.000 timer, hvilket er ca. 800 % længere end traditionelle gadelamper. Således bidrager LED-belysning også i et større perspektiv til at reducere de generelle vedligeholdelsesomkostninger for at drifte vejbelysningsanlæggene, blandt andet i form af CO2-besparelser til transport m.m.

Verdo’s klimaregnskab

I 2022 har vi fortsat arbejdet med at udarbejde et klimaregnskab efter GreenHouseGas-protokollen.

Vi har anvendt Erhvervsstyrelsens beregningsmodel – i første omgang med det formål at kortlægge databehov og relaterede processer med hensyn til at automatisere dataopsamling på sigt. Baseret på vores klimaregnskab har det været vores målsætning at definere indsatser, der kan bidrage til at nå nationale målsætninger for at bekæmpe klimaændringer. I første omgang har vi valgt at koncentrere vores fokus på scope 1 og 2. Vi vil på sigt også måle vores scope 3.

Note 1: Vi har anvendt GHG protokollen til beregning af Klimaregnskab. For 2022 har vi ikke medtaget flygtige emissioner. I 2023 vil vi arbejde på at identificere disse og desuden tilpasse bagudrettet for 2022.

Note 2: Verdo har indkøbt certifikat på grøn strøm svarende til vores samlede strømforbrug. Derfor har vi for vores markedsbaserede udledning anvendt en emissionsfaktor for elektricitet på 0 g CO2e pr. kWh.

Note 3: Biogen CO2 udledning fra forbrændingen af biobrændsel (fx biogas, bioethanol, biodiesel) beregnes uden for Scope 1, 2, og 3. I henhold til GHG-protokollen er udledning fra afbrænding af biomasse bestemt til at være netto nul for scope 1 direkte emissioner, da biomassen selv optager en tilsvarende mængde CO2 under vækstfasen som den mængde CO2, der frigives ved forbrænding.

33 Klimaregnskab¹: Enhed 2022 Direkte udledninger. Scope 1 Ton CO2e 12.728 Indirekte udledninger. Scope 2 (Lokations baseret) Ton CO2e 1.342 Indirekte udledninger. Scope 2 (Markeds baseret²) Ton CO2e 72 Udledning uden for Scope 1-3. (Direkte biogene udledninger³) Ton CO2e 280.084

Energioptimeringsprojekter på vejbelysning sparer mange tons CO2 årligt

En energikrise gør omstilling til grøn varme og vedvarende energi endnu mere presserende, også når det gælder vejbelysning og trafiklys.

Verdo Teknik drifter, vedligeholder og renoverer vejbelysning og trafiklys i mere end 20 kommuner over hele Danmark. Det gør os til en af landets største operatører indenfor drift og vedligehold af vejbelysning og trafiklys, hvormed vi bidrager til at løse en vigtig samfundsmæssig opgave med at skabe trafiksikkerhed og tryghed for borgene.

I 2022 har vi gennemført energioptimeringsprojekter for en række kommuner med henblik på at reducere energiforbruget i vejbelysningen via udskiftning af gadelamper til en LED-version eller opdatering af eksisterende gadelamper – også til LED. Derigennem har vi sparet kommunerne –og klimaet – for mange tusinde kWh, og dermed mange tons CO2, årligt.

Et eksempel med udgangspunkt i konkrete tal (men anonymiserede kommuner):

Udover en energibesparelse på selve vejbelysningsanlæggene har LEDindsatser en levetid på ca. 100.000 timer, hvilket er ca. 800 % længere end traditionelle gadelamper.

Således bidrager LED-belysning også i et større perspektiv til at reducere de generelle vedligeholdelsesomkostninger for at drifte vejbelysningsanlæggene, blandt andet i form af CO2-besparelser til transport m.m.

34
CASE
Projekt Sparet kWh Samlet årlig besparelse kommune A 240.854,951 Samlet årlig besparelse kommune B 187.816,080 Samlet årlig besparelse kommune C 147.585,650 Kommune D Etape 1 33.810,608 Etape 2 31.113,560 Etape 3 46.236,800 Samlet årlig besparelse kommune D 111.160,968 Samlet årlig besparelse i alle kommuner 687.417,649 CO2 besparelse [tons] 95,6

Også de små ting tæller…

Når det handler om Verdo’s eget direkte miljø- og klimaaftryk, var der også i 2022 resultater på en række forskellige områder, som måske isoleret set kan kategoriseres som ”småtingsafdelingen”, men samlet set gør en forskel.

Eksempelvis skiftede vi til genbrugshåndklæder på alle toiletter, og vi foretog en række tiltag for at energiforbedre de af vores bygninger, som vi selv ejer. Tiltagene omfatter et nyt ventilationsanlæg, sensorstyring af lys på alle kontor- og gangområder (bortset fra få enkeltmandskontorer) samt tids- og sensorstyret pladsbelysning udendørs, så kun det nødvendige lys tændes. Alt lys er naturligvis LED-lys.

Vi har desuden sænket fremløbstemperaturen på vores lokationer og sat termostaterne til at holde en lavere temperatur – omkring 20 grader – i vinteren 2022-2023. Ligeledes er der en plan for udskiftning af taget over de næste 4-5 år med et forventet mindre varmetab til følge.

Det lykkedes os at reducere hele organisationens forbrug af papir dels ved at bruge en lavere vægt i printerpapir, hvor vi gik fra 90 og 80 gram til 75 gram, og dels fordi vi er blevet opmærksomme på at printe mindre. Det betød, at mens vi i 2021 brugte samlet set 2,92 ton printerpapir, lød tallet i 2022 på 2,14 ton. Det svarer til en besparelse på 0,78 ton.

Derudover arbejder vi ud fra devisen, at alt inventar så vidt muligt skal vedligeholdes og genbruges, og det bliver kun kasseret, når det reelt er slidt ned. Således også på IT-området, hvor vi sørger for, at alt vores forældede IT-udstyr enten genanvendes internt i Verdo eller sendes til genbrug via en lokal virksomhed.

Og apropos IT så har vi i 2022 lukket en del af vores fysiske servere ned og i stedet virtualiseret dem for at spare både strøm og materiel. Vi har en langsigtet strategi om yderligere virtualisering, ligesom vi ved næste udskiftning af vores servere forventer at kunne reducere energiforbruget på køling i serverrummet.

I vores kantine gør vi generelt en målrettet indsats for at reducere madspild via forskellige former for nudging. Hertil kommer, at vi i 2022 som følge af energikrisen reducerede antallet af dage med varm mad og indførte dage med kold mad hver uge, ligesom der generelt er stort fokus på reduktion af mængden af kød.

Sidst, men ikke mindst, indførte vi i 2022 ny affaldssortering på alle danske lokationer. Vi efterlever dermed de nye krav fra Miljøstyrelsen, hvor vi som arbejdsplads skal sortere husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger.

Ændringen medførte, at medarbejdernes små skraldespande og papirkasser ved skrivebordene blev fjernet. I stedet anvender medarbejderne i dag de nye og større miljøstationer, der er opsat centrale steder i alle bygninger. Herfra sorterer vi vores husholdningslignende affald i de følgende syv affaldstyper: mad-, papir-, glas-, plast-, drikkekartonog restaffald.

Vi arbejder fortsat på at gøre affaldssorteringen mere operationel. Derfor er intentionen, at vi fremover også skal kunne sortere farligt affald, pap, metal og tekstilaffald på vores opstillede miljøstationer.

Med den nye affaldssortering bidrager vi som virksomhed til en højere genanvendelsesprocent, hvilket er med til at gøre en forskel for miljø og klima, idet mere genanvendelse både betyder mindre forbrænding og mindsker forbruget af naturens ressourcer.

Verdo’s kantine i tal 2022

• Knap 37 % af alle de råvarer, der blev anvendt i Verdo’s kantine på Agerskellet, var økologiske

Kød udgjorde knap 10 % af maden i kantinen

• Kantinen lavede løbende indsatser for at reducere mængden af madspild

På opfordring fra kantinepersonalet blev alle porcelænskrus og glas på Agerskellet i 2022 udskiftet med nye og knap så tunge modeller, som er nemmere for personalet at håndtere og løfte og samtidig er mere bæredygtige i produktionsprocessen, ligesom de er genanvendelige

• Kantinen har øko-mærket ”bronze”

35
>

Sociale forhold

Dette afsnit indeholder den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens § 99 a i forhold til sociale forhold og personaleforhold.

Vores politik for sociale forhold

Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Derfor arbejder vi aktivt for at tilbyde en attraktiv og engagerende arbejdsplads. Vores vigtigste målsætning er at fastholde og øge vores medarbejderes tilfredshed og arbejdsglæde ved at efterleve en række politikker indenfor sociale forhold. Det indbefatter, at:

Vi tilstræber at fastholde og udvikle vores eksisterende medarbejderstab, samtidig med at vi ønsker at tiltrække de bedst kvalificerede ansøgere.

• Vi ønsker at besætte enhver stilling i konkurrence med flere egnede ansøgere jf. vores rekrutteringspolitik. Nuværende ansatte har dog fortrinsret, hvis de har samme kvalifikationer som eksterne ansøgere.

Vi har fokus på at uddanne lærlinge og elever, og antallet skal afspejle virksomhedens behov og muligheder.

• Vi fokuserer på medarbejdernes individuelle behov gennem livsfaser og -situationer. Herunder at fastholde seniorer.

• Vi afholder minimum en årlig udviklingssamtale (MUS, GRUS, LUS eller lignende) med alle medarbejdere.

Vi tilstræber fleksible ansættelsesforhold med fokus på work-life-balance.

• Vi ønsker, at alle medarbejdere oplever lige muligheder for karriere og lederstillinger.

Politik for arbejdsmiljø og sikkerhed

Verdo har et strategisk mål om at være en attraktiv arbejdsplads. Derfor passer vi godt på vores medarbejdere og har stort fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Målet for Verdo-koncernens arbejdsmiljøorganisation er at tilstræbe at have så meget styr på arbejdsmiljøet, at vi til enhver tid kan blive bedømt til en grøn smiley af Arbejdstilsynet. Det er vores målsætning, at vi fastholder og udvikler et arbejdsmiljø, som sikrer koncernens medarbejdere mod sikkerheds- og sundhedsskadelige påvirkninger. Samtidig ønsker vi at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives, og endelig tilstræber vi at udvikle og fastholde et godt arbejdsmiljø, som til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lovgivning og i takt med den teknologiske og samfundsmæssige udvikling. Derfor har Verdo-koncernen en arbejdsmiljøorganisation med et koncernarbejdsmiljøudvalg samt lokale arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøgrupper, der dækker samtlige medarbejdere og arbejder aktivt for at:

Støtte og udvikle medarbejdernes bevidsthed om arbejdsmiljøets betydning i hverdagen for dem selv og andre.

• Øge den konkrete viden og indsigt hos medarbejdere om arbejdsmiljøforhold.

• Udvikle og fastholde et hurtigt arbejdende netværk i arbejdsmiljøorganisationen.

• Tydeliggøre den enkelte medarbejders ansvar for fastholdelse og udvikling af arbejdsmiljøet.

Stille krav til underleverandører, der arbejder for koncernen om at overholde gældende arbejdsmiljølovgivning.

38

Resultater 2022 9

478

Indsatser og resultater i forhold til sociale forhold

Vores samfundskontrakt har også i 2022 sat retningen for det sociale arbejde i Verdo. Her har fokus særligt været på at forberede og forbedre virksomheden til fremtidens arbejdsmarked.

En arbejdsplads er nemlig ikke længere et sted, hvor man blot stempler ind og ud, men også et sted hvor man investerer mange af sine vågne timer. Derfor er det vigtigt, at omgivelserne er i top, og der er plads til både faglig og menneskelig udvikling.

2022 har været året, hvor vi hos Verdo for alvor har sat spotlys på vores rolle som arbejdsplads. Som en stor aktør i vores lokalområde har vi et ansvar. Både for at skabe lokale arbejdspladser og for at tilbyde vores medarbejdere de bedste forudsætninger for at indgå i fremtidens arbejdsmarked.

Status på året, der er gået

Data er blevet en mere naturlig del af vores sociale arbejde, og som vi bekendtgjorde sidste år, er systematisk registrering nu en del af arbejdsgangene i HR. Af samme grund har vi også i år et bedre datagrundlag, når det kommer til medarbejderomsætning, sygefravær, andelen af lærlinge/elever og lønniveauer. De nøjagtige tal findes under hver enkelt afsnit, men overordnet set har vi på mange parametre levet op til vores egne målsætninger.

Til trods for et usikkert arbejdsmarked har vi fastholdt vores mål om 10 % lærlinge, og selv om potentialet har været højere, har vi ud fra et forsigtighedsprincip holdt os på dette niveau for at fastholde kvaliteten i vores uddannelsesproces. Til gengæld har vi været mere fleksible overfor vores elever, hvor vi har formået at forny vores arbejdsgange og tilpasse os kandidaternes talenter og ønsker.

Det samme gør sig gældende på området for flexjob og seniorordninger. Vores kontinuerlige fokus på at fastholde erfarne kompetencer og imødekomme nye kandidater med behov for fleksible rammer har vist sig særdeles givtigt.

Medarbejderomsætning i 2022

Medarbejderomsætningen er defineret som en KPI af koncernledelsen og er gennem hele 2022 blevet fulgt tæt. Vi har valgt en månedlig opgørelse, hvor vi ser på antal fratrådte ved udgangen af måneden i procent af antal personer ansat første dag i måneden.

Vi tager udgangspunkt i et simpelt benchmark baseret på offentlige virksomheder, der ligger på en medarbejderomsætning på 15 % pr. år. Vi har til dato ikke fundet en offentligt benchmark for private virksomheder. Til de månedlige beregninger har vi lavet en simpel aritmetisk beregning med 15/12 = 1,3. Den månedlige medarbejderomsætning vil dog

39
I 2022 har Verdo haft 9 elever ansat På Verdo Akademi har vi gennemført 478 undervisningsdage
7
I 2022 havde vi 7 personer ansat i flexjob
4
I 2022 har vi i alt 4 medarbejdere ansat på en seniorordning
22
Verdo’s eNPS-score steg fra 10 i 2021 til 22 i 2022
>

Årlig opgørelse:

(frivillige + ufrivillige fratrædende FTE’er i løbet af året / FTE’er ansat den 1. januar i året) * 100

ofte være højere, idet denne vil medtage de ansættelser, der varer kortere end perioden fra 1. januar til 31. december. I Verdo lå medarbejderomsætningen på 18,4 % i 2022.

Vi så en forventeligt høj medarbejderomsætning i perioden marts til maj 2022 som en følge af de i efteråret gennemførte organisationsændringer, mens resten af året har ligget på mellem 2,8 % og 0,6 % pr. måned. Gennemsnittet over året har været på 1,8 %, hvilket er højere end vores ovennævnte benchmark på 1,3%. Renser vi tallet for efterårets organisationsændringer, ligger det samlede gennemsnit på 1,2 %. Det årlige gennemsnit af frivillige fratrædelser ligger på 0,8 % pr. måned. Trods en større organisationsændring, der påvirker 2022, er medarbejderomsætningen i 2022 lavere end i 2021. Renser vi 2022-tallene for de fratrædelser, der reelt blev gennemført i 2021, bliver den årlige medarbejderomsætning i 2022 på 14,7 %.

Vi har igangsat forskellige indsatser i 2022 for at imødegå den frivillige medarbejderomsætning. Vi har blandt andet stort fokus på viden fra exit-interviews, vi har oprettet Verdo Akademi med henblik på at øge tilbuddene indenfor kompetenceudvikling, og vi har nøje fuldt årsagerne til de frivillige fratrædelser.

I 2023 fastholder vi benchmark og ændrer beregningen både af den månedlige og den årlige medarbejderomsætning, så den lever op til Erhvervsstyrelsens vejledning*.

*Erhvervsstyrelsens vejledning og idékatalog til kvantitative ESG nøgletal.

Vi regner således med:

Månedlig opgørelse: (frivillige + ufrivillige fratrædende FTE’er i løbet af den pågældende måned / FTE’er ansat den 1. i samme måned)

* 100

Diversitet og medarbejdersammensætning Køn er ved denne optælling fastsat ud fra cpr.nr., og opgørelsen er lavet ud fra antallet af medarbejdere og ikke på baggrund af FTE’er.

Ved udgangen af 2022 var der i koncernen 102 kvindelige ansatte ud af 530, hvilket betyder, at det underrepræsenterede køn udgør 19,2 % af medarbejderstaben.

Gennemsnitsalderen for ansatte kvinder er 44, hvor yngste kvinde er 18 år, og ældste er 64 år. Gennemsnitsalderen for ansatte mænd er 46, hvor yngste mand er 18 år, og ældste er 71 år.

Vi kan ikke opgøre andre diversitetsoplysninger end køn på cpr. nr., da vi ikke råder over disse oplysninger. Fra 2023 vil vi opgøre diversitet på køn ved brug af FTE’er, jf. EU-taksonomien.

Lønforskelle

Erhvervsstyrelsens vejledning angiver beregning af lønforskel som forskellen mellem den gennemsnitlige bruttotimeløn for mandlige lønmodtagere og for kvindelige lønmodtagere i procent af den gennemsnitlige bruttotimeløn for mandlige lønmodtagere. Dette tal er for Verdo 11,25 %.

Tilsvarende angiver Erhvervsstyrelsens vejledning beregning af lønforskel mellem CEO og medarbejderne i øvrigt som forholdet mellem CEO-kompensation og medarbejderløn (median). For Verdo er tallet 85,8 %

Diskrimination

I Verdo registrer vi gennem APV-kortlægning, om medarbejderne har været udsat for nogen form for mobning, trusler om vold, fysisk vold eller andre krænkelser enten digitalt eller verbalt.

40
Enhed 2020 2021 2022 Mål Medarbejderomsætning % N/A 22,8 18,4 15
>

Fleksible arbejdsvilkår sikrer en fortsat kompetencestærk virksomhed

Hos Verdo værner vi om vores medarbejdere. Derfor ønsker vi at tilpasse os den enkeltes livssituation og tilbyde en smidig og agil arbejdsplads, der kan rumme alle behov.

Når livet slår kolbøtter, kan det være svært at forene hverdagen med en traditionel 37-timers arbejdsuge. Men selvom hovedet eller kroppen ikke kan holde til en fuldtidsstilling, er der stadig vigtig viden og relevante kompetencer – også selvom timetallet er lavere end kollegaernes.

Gode medarbejdere er en vigtig grundsten i vores virksomhed, og derfor vil vi strække os langt for at fastholde kompetente kræfter.

“Vi har stort fokus på at tilbyde alternative ansættelsesvilkår, hvis det bliver nødvendigt. Vi har løbende dialog med både medarbejdere og ledere, og vi involverer kommunens sagsbehandlere til visitering, hvis der er behov for det,” fortæller HR-chef, Lone Abdene.

Det er den enkelte medarbejders tilstand og helbred, der sætter rammen for samarbejdet. Vi har i Verdo otte ansatte på fleksjobordning.

Fleksjobber i felten

For personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne er fleksjob en mulighed. Vi tager hensyn til medarbejderens begrænsede arbejdsevne og tilrettelægger opgaverne efter medarbejderen.

En af de kollegaer, som er ansat i et fleksjob, er Leif Ole Madsen, der monterer gadelys. Efter en blodprop i 2010 overgik han til et fleksjob på først 20 og derefter 16 timer om ugen. Og den fleksible aftale har haft betydning for Leifs hverdag:

“Fleksordningen betyder, at vi fortsat kan få økonomien til at hænge sammen, selvom jeg kun arbejder fire timer om dagen. Samtidig har jeg noget at stå op til, og opgaverne er tilrettelagt efter mig – jeg løser ting på jorden, mens mine kollegaer ordner lyset i højden, forklarer han.

Fra fuldtid til fleksjob

Annette Berntsen er endnu en af de kollegaer, vi har svært ved at undvære. Derfor var det også helt naturligt at tilbyde hende et fastholdelsesfleksjob, da kroppen ikke længere kunne holde til en fuld arbejdsuge i kundeserviceafdelingen. En aftale som Annette er meget glad for:

“Jeg er dybt taknemmelig for den omsorg, der er blevet vist. Jeg har altid været virkelig glad for at være en del af Verdo. Og selvom det er svært at give slip på den rolle, man har i et team, når man går fra fuldtid til flekstid, så har det haft rigtig stor betydning for mig stadig at være en del af en arbejdsplads og et socialt fællesskab”.

I dag arbejder Annette 10 timer om ugen fordelt på fire dage. Udover at servicere kunderne er Annette fortsat tillidsrepræsentant for en stor gruppe kollegaer.

Et trygt arbejdsfællesskab

En anden løsning, vi benytter os af, kommer fra Flexvirk. Den socialøkonomiske virksomhed tilbyder serviceydelser som rengøring, havearbejde og bogholderi på timebasis. Medarbejderne er ofte på kanten af arbejdsmarkedet, og vi ser en stor værdi i at hjælpe dem godt på vej. Derfor har vi indgået et partnerskab med Flexvirk for at give endnu flere mulighed for at blive en del af et trygt arbejdsfællesskab.

“Et partnerskab med en socialøkonomisk virksomhed er den mest enkle og effektive måde at tage et socialt ansvar på og samtidig støtte en god sag,” udtaler HR-chef Lone Abdene.

Flexvirk klarer havearbejdet i Verdo’s to atriumgårde i Randers, hvor det ikke er muligt at bruge store havemaskiner. Flexvirk stiller medarbejdere til rådighed og varetager desuden den daglige ledelse.

41
CASE

Medarbejdertilfredshed:

I løbet af de seneste 3 år er der registreret 2 tilfælde af mobning. Det ene var ikke en reel registrering, men en test af, om registrering bliver taget alvorligt. Det andet tilfælde var en situation, hvor en medarbejder følte sig intimideret af en kollega.

Begge registreringer bliver i første omgang behandlet af HSE-manageren, som har dels en tavshedspligt og dels en fortrolighed. HSE-manageren har til opgave at undersøge og iværksætte løsninger for at standse hændelserne samt igangsætte forebyggende aktiviteter.

Handicap

Vi vil altid ansætte den bedste kandidat uanset eventuelt handicap, men da vi ikke registrerer handicap, kan vi ikke rapportere på dette. I 2022 blev vi dog kontaktet af en lokal skole, der gerne ville have en rullestolsbruger i praktik, og denne var blevet afvist andre steder. Da Verdo’s lokation på Agerskellet 7 er fuldt ud egnet til rullestolsbrugere, kunne vi tilbyde eleven praktikken, hvilket vi naturligvis gjorde.

Medarbejdertilfredshed

I september 2022 gennemførte vi en Pulsmåling, der viste, at den generelle arbejdsglæde og motivation blandt medarbejderne er steget fra 5,80 til 5,86 (på en skala fra 1 til 7). Vi har i 2022 ikke haft et mål for resultatet af denne score, men frem mod 2025 er vores mål at øge medarbejdernes arbejdsglæde og motivation til 6.

Derudover har vi haft fokus på eNPS (Employee Net Promoter Score), der dækker over, hvorvidt en medarbejder vil anbefale andre at søge job hos Verdo. I 2021 lød denne score på 10 (på en skala fra minus 100 til plus 100). Der blev derfor sat et mål om at øge scoren til 25 i 2025, men allerede ved den seneste Pulsmåling i 2022 var den steget til 22. På den baggrund har vi besluttet at ændre målepunktet og målet for 2025, så vi i stedet måler på arbejdsglæde og motivation.

Work-life-balance

Ifølge ovennævnte Pulsmåling vurderer medarbejderne, at der er en forholdsvis fornuftig balance mellem deres arbejdsliv og privatliv. Til spørgsmålet svarer 33,2 % af medarbejderne 7 (på en skala fra 1 til 7). 35 % svarer 6. Kun 9 % af medarbejderne svarer under middel – altså 1, 2 eller 3 – til spørgsmålet.

Der gives mulighed for hjemmearbejdsdage i henhold til Verdo’s politik for hjemmearbejdsdage.

42
Enhed 2021 2022 Mål 2025 Employee Net Promoter Score eNPS 10 22 25 Arbejdsglæde og motivation Fra 1-7 5,80 5,86 6,00 >
HSE-manager i Verdo, Finn Laustsen

De fysiske omgivelser har betydning for den mentale trivsel

En god akustik, forskellige typer af arbejdsstationer, mulighed for fordybelse og snak over skrivebordene. Alle Verdo’er har hver deres præferencer, når det kommer til optimale arbejdsforhold, og derfor står de fysiske rammer også højt på dagsordenen, når vi skal indrette os til fremtidens arbejdsmarked.

Hvis Verdo i fremtiden skal være en attraktiv arbejdsplads for både erfarne profiler og nyuddannede talenter, er de fysiske rammer særdeles vigtige.

Fremtidens medarbejdere stiller nemlig stadigt højere krav til deres arbejdsplads, og derfor er vi allerede nu i gang med at undersøge, hvordan vi skaber de ideelle rammer. Tiltagene på dette område er samtidig et led i det målrettede arbejde med ”Kompetence og fremtidens arbejdsplads”, som er et af de vigtigste fokuspunkter i Verdo’s strategi i de kommende to år.

I samarbejde med arkitektfirmaet Arkitema har vi fået udarbejdet en rapport, der har gjort os klogere på, hvordan vi bedst forbedrer de eksisterende omgivelser og indretter os fremadrettet. Rapporten baserer sig på svar fra medarbejdere på tværs af organisationen på hovedkontoret i Randers.

Vores fysiske lokationer

En af vores helt store udfordringer er de efterhånden aldrende bygninger, vi befinder os i på flere af vores fysiske lokationer. De gamle betonskaller i både Randers og Aalborg er både dårligt isolerede og indrettede og imødekommer i deres eksisterende form ikke de forventninger og krav, som nuværende og kommende kollegaer stiller.

Det ønsker vi at ændre.

I Randers vil vi se på den indvendige udformning, og hvordan vi bedst balancerer storrumskontorer og samarbejde med fordybelse og behovet for ro. Vi har allerede investeret i tre muteboxe, der giver mulighed for at afholde møder eller tale i telefon i enerum. Muteboxene har været populære, og vi overvejer at investere i flere.

Men der skal mere til, for behovet for andre fysiske rammer er ændret markant de seneste år. Derfor har vi blandt andet indrettet et projektrum, som særligt vores elsalgsafdeling har benyttet til såkaldte sprintprojekter, som er projekter, hvor en mindre gruppe medarbejdere sidder sammen fysisk og arbejder koncentreret og meget fokuseret med et specifikt projekt i en afgrænset periode.

Projektrummet er resultatet af et ændret arbejdsmønster og har både tavler, skriveborde og andre faciliteter, der gavner en mere kreativ proces. Overordnet kigger vi på, hvordan vi kan dimensionere vores mødelokaler, så de passer både nuværende og fremtidige behov.

fortsættes på næste side >>

43
CASE

I Aalborg kan vores kollegaer se frem til at blive en del af en helt ny arbejdsplads. På Aalborg Havn samler vi nemlig Verdo’s to nordjyske lokationer på ét sted med langt bedre forhold og faciliteter end i dag. Den nye arbejdsplads etableres i samarbejde med tegnestuen Brix & Kamp.

Tiltrængt makeover til kantinen på hovedkontoret

Vi er blevet flere. Og selv om det gavner den daglige drift, lægger det samtidig ekstra pres på vores faciliteter. Det gælder ikke mindst for kantinen på hovedkontoret i Randers, hvor vi på

få år er gået fra cirka 80 spisende til næsten 150 sultne kollegaer på de travle dage.

Af samme grund trænger kantinen også til et løft, så den kan rumme de mange gæster. Det betyder mere fleksibel indretning med borde i forskellige højder, bedre flow igennem lokalet og flere grønne planter til at forbedre helhedsoplevelsen og indeklimaet.

Ændringerne giver desuden bedre mulighed for at benytte kantinens kvadratmeter uden for frokostperioden til for eksempel møder eller projektarbejde.

Den agile hybridarbejdsplads

Hybridarbejdspladsen er blevet ’the new normal’ – også hos Verdo. Derfor er behovet for fysiske kontorpladser også ændret, og vi kommer til at undersøge, hvordan vi bedst udnytter vores kontorer nu og i fremtiden. Der er endnu ingen fastsatte tiltag, men en projektgruppe bestående af repræsentanter fra de berørte afdelinger er udpeget til at komme med konkrete forslag til fremtidens arbejdsplads.

Uanset hvad resultatet bliver, har vi fokus på at skabe en tryg proces og et højt informationsniveau om eventuelle ændringer, så alle medarbejdere ved, hvad der skal ske, og hvornår det skal se.

Fokus på arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøorganisationen i Danmark har gennemført en fælles uddannelsesdag på tværs af divisionerne. Uddannelse på tværs bibringer samarbejde og vidensdeling, hvilket vi anser som et udviklende element i den tværfaglige uddannelse. Dagen blev afholdt som en intern uddannelse afviklet hos Verdo og med eksterne undervisere fra professionelle arbejdsmiljørådgivere.

Der er løbende gennemført APV-kortlægninger, som arbejdsmiljøorganisationen i samarbejde med Verdo’s HSE-manager efterfølgende har bearbejdet. Resultatet har udmøntet sig i opdaterede APV-handleplaner, som er de indsatser, der skal gennemføres for at forbedre arbejdsmiljøet. De hyppigst forekommende udfordringer, der er registreret, er dem, vi prioriterer at løse først, hvis det er muligt.

Nogle udfordringer omhandler pladsforhold på kontorerne. I 2022 gennemførte vi cirka 200 rekrutteringer (genbesættelser og nyansættelser), og det samlede antal medarbejdere i Verdo steg med omkring 100. Dette har især på hovedkontoret i Randers medført problemer med pladsen i de nuværende lokaler. Hovedbygningen er fra 1987 og bygget efter de daværende behov. Tilbygningen i 1993 er en videreførelse af indretningstanken fra den oprindelige bygning. Vores arbejdsmønstre og behov er væsentligt ændret fra dengang, og vi arbejder i dag mere i projektteams og på tværs af organisationen og selskaber. Vores nuværende kontorindretning med mange storrumskontorer er derfor ikke længere den mest optimale indretning.

I efteråret 2022 er der blandt medarbejderne på hovedkontoret gennemført en digital behovsanalyse af arbejdsmønstre og behov, og analysens resultat skal danne grundlag

44 CASEfortsat

for, hvordan vi kan udnytte de nuværende rammer mest hensigtsmæssigt. Rapporten blev i december præsenteret for Verdo’s Chefforum, og der er nu nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra de berørte afdelinger, som sammen med et arkitektfirma med mange års erfaring i indretning af arbejdslokaler og arbejdsrutiner skal arbejde videre med resultaterne og komme med forslag til indretningen af det, vi kalder ”Fremtidens arbejdsplads”.

Erfaringerne fra dette arbejde vil også indgå i forbindelse med indretningen af en planlagt ny lokation i Aalborg.

Mulighed for medarbejdere på andre vilkår

En måde at imødekomme vores stigende kompetencebehov på kan være at udvide horisonten. Andelen af lærlinge har været nogenlunde stabilt i 2022, og da lærlinge er en vej

til senere fastansættelse af kompetente kollegaer, er det vigtigt, at vi fortsat har øje for de bedste talenter. Vi har dog over året arbejdet ud fra et forsigtighedsprincip, da der har været usikkerhed på blandt andet elområdet, og det medfører af naturlige årsager en risiko for, at dygtige kandidater, fx elektrikere, søger andre steder hen.

Derudover er der altid risiko for at miste centrale kompetencer, når medarbejdere ikke længere kan eller ønsker at fortsætte i en fuldtidsstilling. Her vil muligheder for nedsat arbejdstid i form af deltidsansættelser, flexjob, seniorordning eller lignende kunne få betydning for vores arbejdsplads’ udvikling. Sådanne vilkår vurderes i dialog med medarbejderen, nærmeste leder og jobcentrene.

45
>

Verdo uddanner fremtidens talenter

Dygtige medarbejdere kommer ikke af sig selv. De har krav på træning, vejledning og ikke mindst tillid. Hos Verdo har vi fuld tillid til vores mange elever og lærlinge – og vi sørger samtidig for at træne og vejlede dem, så de i fremtiden kan løfte og udvikle vores virksomhed.

Der mangler kvalificeret arbejdskraft. Den sætning er blevet nævnt om og om igen i løbet af 2022. Både fra virksomheder, interesseorganisationer og politikere. Hos Verdo mærker vi også presset, og kampen om de skarpeste kandidater er benhård.

Derfor gør vi også en dyd ud af at bidrage til talentmassen ved selv at uddanne fremtidens medarbejdere.

En af dem, der er i et elevforløb hos Verdo, er Filip Kellberg Andersen. Siden april 2021 har han været ansat som kontorelev, og i den periode har han både prøvet kræfter med HR, lønkørsel, strategi og senest kommunikation og marketing. For ham var det vigtigt at finde en elevplads, hvor gensidig respekt, tillid og personlig udvikling var i fokus, og derfor vendte han blikket mod energikoncernen.

”Da jeg skulle finde elevplads, var Verdo et af navnene på min liste. Jeg er født og opvokset i Randers, og Verdo er en af de virksomheder, jeg altid har kendt. Det er en virksomhed, jeg har haft respekt for, og den blev kun større undervejs i mit ansættelsesforløb. Her havde jeg en klar fornemmelse af, at de troede

CASE

på mine evner – faktisk sagde de allerede ved første samtale, at jeg havde brug for flere udfordringer, end der var i den stilling, jeg oprindeligt havde søgt,” fortæller Filip og fortsætter:

”Selv om jeg ikke vidste det på forhånd, så har det været det helt rigtige valg for mig. Der har været en fantastisk velvilje til at hjælpe mig i min personlige udvikling, også selv om mit forløb ikke har fulgt en snorlige linje.”

Velviljen har elektrikerlærling Nicolaj Kristoffersen også oplevet. I mere end fire år har han været en del af Verdo’s elektrikerhold. Undervejs har han prøvet kræfter med forskellige afdelinger og opgaver, inden

han landede i serviceafdelingen, hvor han har fundet den helt rette hylde. Han peger også på den tillid og det ansvar, som Verdo viser lærlinge og elever.

”For mig er det en virkelig god virksomhed at være lærling i. De tager os alvorligt og prøver i høj grad at tilpasse opgaverne efter vores ønsker. Og så giver de os ansvar, der passer til vores evner. Jeg tror, at den selvstændighed, jeg får som lærling i Verdo, er helt afgørende for, at jeg modnes som lærling,” siger Nicolaj og fremhæver særligt ledelsens arbejde:

”Både ledelse og chefer er meget opmærksomme på, hvordan vi har det, og de reagerer hurtigt, hvis noget ikke er, som det skal være. Der er et stort fokus på at skabe et stærkt fællesskab på arbejdspladsen og kolleger imellem, og samtidig hjælper de vores uddannelse og udvikling godt på vej.”

Fokus på den faglige udvikling

At mestre sit arbejde kræver uddannelse og træning. Derfor er fagligheden og den faglige udvikling også øverst på dagsordenen, når fremtidens talenter skal uddannes. Og det mærker både Filip og Nicolaj.

”Verdo er uden sammenligning det sted, hvor jeg har lært mest i hele mit liv. Både fagligt og personligt. På uddannelsessteder er det teorien, der er i fokus, men jeg har fundet ud af, at jeg lærer bedst, hvis jeg kan have fingrene nede i det og prøve ting af, og det får jeg 100 procent lov til hos Verdo,” fortæller Filip og suppleres af sin elektrikerkollega Nicolaj:

”Verdo har gjort alt, hvad de kunne for at give mig den bedste ballast. Deres oprigtige interesse i, hvad jeg gerne vil, og deres evne til at få det til at lykkes er helt særlig. De former os godt, og det viser sig også i vores karakterer på skolen. Selvfølgelig skyldes de gode resultater også vores eget hårde arbejde, men det kunne ikke lade sig gøre uden dygtige kolleger og svende, der er villige til at lære fra sig og hjælpe os, når vi laver fejl.”

47
Nicolaj Kristoffersen Filip Kellberg Andersen

Årlig opgørelse:

* Ikke opgjort på samme måde

Lærlinge og elever

Vi har i 2022 haft 9 elever ansat. Der er tale om IT-supportelever, datateknikerelever, kontorelever og handelselever, og elever har sidste år gennemsnitligt udgjort cirka 15 procent af antallet af funktionærer i de selskaber, der har elever ansat.

Det er primært i stabene og Verdo Teknik A/S, at vi har elever, men der er en øget interesse for kontorelever i de øvrige tekniske forretningsområder, så vi håber på et øget antal i 2023.

Vi har fortsat taget udbredt hensyn til elevernes ønsker til læring. Senest har vi søgt efter en handelselev, men da den rette kandidat var kvalificeret til en kontorelevstilling, ændrede vi stillingen til denne kandidat.

Igen i 2022 modtog en lærling fra Verdo en medalje fra Medaljefonden under Aarhus Håndværkerforening og Dansk Industri som følge af topkarakter for sin svendeprøve.

Vi har i 2022 i en kort periode hen over sommeren haft færre lærlinge end målet på 10 % regnet som antal lærlinge i forhold til antal timelønnede i de selskaber, hvor vi har lærlinge. Men både først på året og frem mod december har vi ligget på 10 %. Årsagen er primært, at det har været lidt usikkert, om vi kunne uddanne flere lærlinge med de opgaver, som vi har løst i perioden. Der er fortsat fokus på at ansætte det antal lærlinge, som vi kan tilbyde en uddannelse med de rigtige udfordringer og opgaver.

Flexjobbere

Årlig opgørelse:

10

I Verdo arbejder vi med flexjob på flere måder. Vi har særligt fokus på at fastholde medarbejdere, der ikke helbredsmæssigt kan holde til en fuldtidsstilling. Det kan være relateret til fysiske eller psykiske forhold.

Her går vi tidligt i dialog med den relevante kommune om fastholdelse, og vi har øje for, om der kan være tale om en varig lidelse, hvor vi har et særligt ansvar for jobtilpasning.

Vi drøfter med kommunen, hvorvidt der skal laves arbejdsprøvning i andre funktioner eller med arbejdsopgaver, som vi ikke kan tilbyde. Vi støtter medarbejderen i denne afklaring, og resultatet bliver ind imellem, at medarbejderen tilbydes et fastholdelsesflexjob i Verdo.

Vi har også opgaver, som kan løses af en person på få timer om dagen eller om ugen. Hvis disse opgaver ikke naturligt allerede ligger hos nuværende medarbejdere, undersøger vi, om de kan løses i vores samarbejde med den lokale, socialøkonomiske virksomhed Flexvirk, som har til formål at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job igen.

Ved udgangen af 2022 har vi 7 ansat i flexjob, mens 2 er fratrådt i løbet af 2022.

Vi har i 2022 haft Flexvirk til at løse to minijobs indenfor havearbejde og rengøring.

48
Enhed 2020 2021 2022 Mål Andel af lærlinge % 16 10 10 10 Andel af elever % * * 15
Enhed 2020 2021 2022 Antal flexansatte Antal 2 9 7

Seniorordning

Verdo har en seniorpolitik, som fleksibelt giver mulighed for at tilrette arbejdsopgaver og arbejdstid i det omfang, det er muligt og stadig er til gavn for både medarbejder og virksomheden.

Dertil er der i vores overenskomster mulighed for at finansiere en nedsættelse af arbejdstiden ved at nedsætte indbetalingen til pension og øge indbetaling til fritvalgskontoen samt finansiere den manglende indtjening ved nedsat tid fra denne konto.

Vi har med udgangen af 2022 i alt 4 medarbejdere ansat på en seniorordning, hvoraf én aftale er indgået i 2022.

Den typiske seniorordning er nedsat tid med frihed fredag, men fridage, som lægges over året efter reglerne for ferie anvendes også.

Ser vi på gennemsnitsalderen blandt Verdo-medarbejdere på 44-46 år, er det vigtigt, at vi fleksibelt kan tilpasse vores ansættelsesvilkår via senioraftaler, så vi kan fastholde medarbejderne. Vi må alt andet lige forvente flere seniorordninger i fremtiden.

Ud over seniorordninger, hvor vi laver aftaler, har vi ansatte, som kunne lave en seniorordning, men som i stedet vælger at nedsætte arbejdstiden uden at ændre på pension eller brug af fritvalgskonto.

Seniorordning hjalp Jens Christian tilbage i jobbet

Som virksomhed mister Verdo både vigtig viden og livserfaring, når ældre, erfarne medarbejdere vælger at forlade arbejdsmarkedet. Derfor har vi siden 2015 haft en seniorordning, hvor vi sammen med den pågældende medarbejder laver en individuel aftale om tilbagetrækning, som enten kan bestå i nedsat arbejdstid, reduceret ansvar eller en kombination af begge dele. Denne form for tilrettelæggelse af arbejdslivet gør, at vi som virksomhed bedre kan fastholde senioren og fortsat profitere af deres værdi og erfaring. Samtidig kan vi forebygge egne og arbejdsmarkedets rekrutteringsudfordringer.

64-årige Jens Christian Kulhmann er blandt vores medarbejdere på ordningen. Han har gennem mange år arbejdet som elektriker i Verdo, hvor han har løftet opgaver indenfor gadebelysning i Herning-området. Han blev dog sidste år ramt stress og var sygemeldt gennem en længere periode. Her var seniorordningen for ham en vej tilbage i jobbet. Siden juli 2022 har han været nedtrappet på 28 timer fra mandag til torsdag, og hver fredag holder han helt fri.

”Det gør en forskel at være på nedsat tid. Det har afhjulpet min stress, for jeg har nu fået bedre tid til mig selv, så jeg også kan passe hus og have. Desuden kan jeg godt lide at campere, og nu kan jeg tage afsted med campingvognen allerede om torsdagen,” siger Jens Christian Kuhlmann, der til marts 2023 stopper helt på arbejdsmarkedet, idet han har fået tilkendt ret til tidlig pension.

Senioraftaler

Vores ældste medarbejder er 71 år gammel, og vi har mange ansatte, som har rundet de 60. Vores seniormedarbejdere er højt respekterede i organisationen og skal mødes i øjenhøjde. Derfor tilbyder vi alle medarbejdere over 60 en seniordag, hvor kvalificeret personale rådgiver om alt fra kost og pension til psykologi. Et koncept, vi løbende forfiner med input fra medarbejderne.

49
CASE
>

Kønsmæssig diversitet blandt medarbejderne*:

Nyt karriereunivers

Den øgede konkurrence i forhold til at sikre Verdo de rette kompetencer var årsag til, at det i starten af 2022 blev besluttet at indgå i et samarbejde med Jobindex og KOMO

A/S om etablering af et nyt karriereunivers. I november 2022 gik vi live med det nye karriereunivers på job.verdo.com.

Flere medarbejdere har bidraget med historier og videoer, og vi er stolte over det endelige resultat og har allerede fået flere positive tilbagemeldinger fra jobsøgende.

Uddannelse på Verdo Akademi

I 2022 lancerede vi Verdo Akademi, som tilbyder et udbud af interne uddannelser med interne eller eksterne undervisere samt enkelte eksterne kurser med åbne hold, hvorpå der også er deltagere fra andre virksomheder.

Vi har udbudt følgende i 2022 – svarende til i alt 478 undervisningsdage:

Basis lederuddannelse baseret på akademimodulet Ledelse i praksis (udbudt 2 gange med i alt 20 deltagere, der alle har bestået den obligatoriske eksamen og optjent ECTS-point)

• Projektlederuddannelse baseret på akademimodulet

Projektstyring (udbudt 1 gang med 20 deltagere)

Digital Masterclass ved DI2X med 17 deltagere Salgspsykologi baseret på akademimodulet Salgspsykologi og grundlæggende salg (udbudt 1 gang med 13 deltagere)

• Forandringsledelse – intern ½ dags-workshop med 6 deltagere

• Værdiarbejde for ledere – intern 3 timers-workshop over flere gange med i alt 45 deltagere

Værdiarbejde for medarbejdere – interne workshops i afdelingerne for alle medarbejdere

• NLP-uddannelse hos Tradium, afholdes i efteråret 2022 og foråret 2023

50
* Det samlede antal medarbejdere er i opgørelsen målt til 530. ** Ikke opgjort i 2021
Enhed 2021 2022 Mål Andel af kvindelige ansatte totalt % 18,2 19,2 N/A Lønforskel mellem køn % ** 11,25 6,00

Kønsmæssig diversitet

Vi oplever en ubalance, når det kommer til kønsmæssig diversitet i Verdo. Det er en udfordring, vi er bekendte med, og som vi fortsat arbejder på at udligne. Den skævvredne fordeling skyldes, at Verdo er en overvejende teknisk funderet organisation, og det er både i dag og historisk set typisk for branchen, at den er domineret af mænd.

Vi anerkender, at profilerne i vores branche hyppigst findes blandt mændene, men det afholder os ikke fra at gøre en indsats for i højere grad at tiltrække kvinder. Derfor arbejder vi målrettet på blandt andet at nedbryde kønsbaseret bias i vores jobopslag, og på vores karrieresite har vi valgt at vise et stort antal billeder af kvinder og så vidt muligt præsentere kvindelige medarbejdere i vores cases og film.

Og så stiller vi krav til vores headhuntere i rekrutteringsprocessen. Her beder vi dem præsentere kandidater af begge køn, ligesom vi i vores egen HR-afdeling altid leder efter velegnede kvindelige kandidater i ansøgerbunkerne for at sammensætte et bredt kandidatfelt.

Sygefravær

Vi har i 2022 fulgt den månedlige udvikling i sygefraværet som en fast KPI, som præsenteres for koncernledelsen. I 2022 har det månedlige tal for funktionærer ligget mellem 2,1 % og 3,2 % opgjort pr. måned, og det tilsvarende tal for timelønnede har været mellem 2,7 % og 9,3 %.

For hele 2022 har funktionærsygefraværet været 2,54 %, mens timelønssygefraværet har været 4,9 %.

Disse tal er højere end vores maksimum target, som er på 2 % for funktionærer og 4 % for timelønnede. Dette mål er dog uden langtidssyge. Renser vi tallet for 2022 for langtidssyge, får vi 1,4 % for funktionærer og 3,9 % for timelønnede. Langtidssyge udgør således 1,11 % for funktionærer og 0,99 % for timelønnede.

Det betyder, at vi for begge medarbejdergrupper i 2022 ligger lige under vores target.

Tallene er opgjort for antal arbejdstimer, men tager ikke hensyn til overarbejde, som ifølge Erhvervsstyrelsens vejledning skal regnes med som arbejdstid.

I 2023 vil vi opgøre sygefravær efter Erhvervsstyrelsens vejledning.

51 Ulykker og sygdom Enhed 2020 2021 2022 Mål Arbejdsulykker Antal 10 stk. 7 stk. 4 stk. 0 Funktionær % * 1,23 2,54 2 Heraf langtidssyge % * 0,68 1,11 0 Timelønnede % * 4,84 4,91 4 Heraf langtidssyge % * 2,53 0,99 0
* Ingen data efter samme definitioner

God selskabsledelse

Dette afsnit indeholder den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter Årsregnskabslovens § 99 a i forhold til bekæmpelse af korruption og bestikkelse samt respekt for menneskerettigheder. Afsnittet beskriver politikker og principper på området i Verdo.

Afsnittet indeholder desuden den lovpligtige redegørelse for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan efter Årsregnskabslovens § 99 b.

Også den lovpligtige redegørelse for politik for dataetik efter Årsregnskabslovens § 99 d findes her.

Verdo og god selskabsledelse

I 2022 har vi i Verdo skabt et robust team omkring governance og rykket arbejdet med bæredygtig udvikling op på koncernens strategiske niveau. Vi tager udgangspunkt i FN’s principper for ansvarlig virksomhedsførelse.

Når vi ser på krav og forventninger til den bæredygtige udvikling, står vi midt i et paradigmeskifte – i samfundet såvel som i Verdo. Ledelse og forankring er helt centrale elementer for Verdo’s fremdrift, og også på dette område vil vi sikre strukturer, processer og retningslinjer, som definerer vores arbejde og udmønter sig i god selskabsledelse – såkaldt governance.

Derfor har vi vedtaget en politik, der blandt andet bidrager til at sikre ansvarlig ledelse i vores værdikæder. Den trådte i kraft ved indgangen til 2022 som et delelement i vores samlede politik for bæredygtig udvikling.

Med iværksættelsen af politikken og vedtagelse af, at bæredygtighed er et særligt strategisk fokusområde i Verdo’s koncernstrategi, forankres udviklingen øverst i organisationen samtidig med, at udviklingen udbredes til alle forretningsområderne.

Høj grad af indbyrdes afhængighed mellem Verdo’s strategiske fokusområder øger chancerne for succes

I løbet af 2022 har en lang række af Verdo’s medarbejdere været på uddannelse i Digital Transformation på DI2X (Digitaliseringsinstituttet). Formålet har været at sikre, at Verdo kan fokusere, implementere og eksekvere optimalt på sine tre udvalgte strategiske fokusområder (Must-Win Battles) frem mod 2025: Kompetencer og fremtidens arbejdsplads, Styrket bæredygtig udvikling og Digitalisering og data. Digitaliseringsekspert og underviser på uddannelsen, Pernille Kræmmergaard, ser en helt naturlig sammenhæng mellem de tre strategiske fokusområder, som ifølge hende øger sandsynligheden for at opnå gode resultater.

54
CASE
Digitaliseringsekpert: >
Digitaliseringsekspert i DI2X, Pernille Kræmmergaard

Resultater 2022

henvendelser på Verdo’s whistleblowerordning i 2022

% er andelen af kvinder i Verdo’s repræsentantskab i 2022 mod 20 % i 2021

%

kvinder i bestyrelsen i vores udenlandske selskaber

Verdo’s koncernstrategi blev i 2022 opdateret med tre nye fokusområder – i koncernstrategien defineret som Must-Win Battles – der blandt andet har til formål at styrke arbejdet med bæredygtighed. For hvert fokusområde er der defineret succeskriterier frem mod 2025, som løbende bliver fulgt op på ledelsesniveau.

I forbindelse med det strategiske fokusområde ”Digitalisering og data” har mange Verdo-medarbejdere i 2022 været på uddannelse på DI2X (Digitaliseringsinstituttet) og lært, hvordan man arbejder med digital transformation. Verdo har desuden suppleret løbende med ansættelsen af nye digitale kompetencer, som skal være med til at definere virksomhedens digitale modenhed og skabe fremtidens Verdo. Vi har i den forbindelse spurgt Pernille Kræmmergaard, som er grundlægger af og direktør i DI2X, hvordan hun ser på Verdo’s arbejde med de strategiske fokusområder:

”Som jeg ser det, hænger Verdo’s tre strategiske fokusområder uløseligt sammen. Dog med den lille krølle på halen, at digitalisering efter min mening – ikke overraskende – er overliggeren for det hele. Digitalisering er grundforudsætningen for, at man kan være en attraktiv arbejdsplads i dag og i morgen og skabe nye muligheder for medarbejderne. Og når vi taler om bæredygtighed, har jeg svært ved at se, at man som virksomhed kan levere på den dagsorden uden at have styr på sine data og rent faktisk også kunne dokumentere dette. Evnen til at udnytte digitale teknologier er ganske enkelt afgørende for, at man som virksomhed kan levere på

sine ESG-mål. Det synes jeg, at de har forstået i Verdo, og det øger chancerne for, at de opnår de ønskede resultater af deres strategiske fokusområder,” siger Pernille Kræmmergaard.

Verdo’s strategiske fokusområder:

Kompetencer og fremtidens arbejdsplads (Must-Win Battle #1)

• Rette kompetencer til fremtidens ambitioner

• Et attraktivt sted at arbejde - i dag og i fremtiden

Styrket bæredygtig udvikling

(Must-Win Battle #2)

• Skabe konkurrencefordele

• På forkant med lovgivning

• Grønne og ansvarlige leverandørkæder

• Udvikling af grønne produkter og grønne digitale ydelser

Digitalisering og data

(Must-Win Battle #3)

• Accelerere Verdo’s digitale transformation

• Vi skaber digitale kundeoplevelser, et digitalt mindset og bliver en datadreven organisation.

55
0
25
33

Vores politik for ansvarlig virksomhedsledelse i vores værdikæder

Verdo støtter og respekterer FN Global Compact’s 10 principper for ansvarlig virksomhedsførelse. Principperne giver en fælles etisk og praktisk ramme for virksomhedsansvar og er baseret på internationale konventioner og aftaler. For eksempel er OECD’s retningslinjer, ILO’s konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGP) samt Rio-deklarationen alle repræsenteret i principperne.

FN Global Compacts principper er opdelt i menneskerettigheder, arbejdstagerforhold, miljø og antikorruption.

Principperne indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerforhold og antikorruption behandler vi i vores ”Politik for ansvarlig virksomhedsledelse i vores værdikæder” og sikrer efterlevelse gennem vores Code of Conduct.

Respekt for menneskerettigheder

I Verdo tilstræber vi at integrere og respektere de universelle menneskerettigheder, der er fastsat i såvel national lovgivning som internationale konventioner. De omfatter blandt andet diskrimination, tvangsarbejde, børnearbejde, sundt og sikkert arbejdsmiljø samt arbejdstagerrettigheder og flere andre forhold.

Alle medarbejdere skal behandles lige samt med værdighed og respekt, og Verdo forpligter sig til ikke at deltage i forskelsbehandling af nogen art forårsaget af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden mening, national eller social oprindelse, ejendom, fødsel eller anden status eller baggrund. Desuden skelner vi ikke på grundlag af den politiske, jurisdiktionsmæssige eller internationale status for det land eller territorium, som en person tilhører.

Verdo’s samarbejdspartnere og leverandører skal leve op til de vedtagne konventioner for menneskerettigheder.

56
>

Afgørende med bestyrelsesinvolvering i arbejdet med bæredygtighed

Verdo’s bestyrelse er ansvarlig for virksomhedens overordnede strategi og dermed for at sikre, at den strategiske retning såvel her og nu som i fremtiden målrettes behov og muligheder lokalt, nationalt og globalt under hensyntagen til den rette balance mellem grøn omstilling, forsyningssikkerhed og økonomisk rentabilitet.

Fordi Verdo arbejder med grøn omstilling og kritisk infrastruktur, vedrører en stor del af strategiarbejdet fokus på bæredygtighed – et fokus, som uden tvivl vil blive endnu mere udtalt fremover. Bestyrelsen har løbende været invol-

veret i arbejdet med at udvikle Verdo i en mere bæredygtig retning og har desuden været med til at beslutte, at netop bæredygtighed er et af de strategiske fokusområder – et såkaldt Must-Win Battle – i Verdo’s koncernstrategi frem mod 2025, hvor strategien skal genbesøges.

Vi har spurgt et par af Verdo’s bestyrelsesmedlemmer, hvorfor det vigtigt med bestyrelsesinvolvering i arbejdet med bæredygtighed, og på hvilken måde de ser, at bestyrelsesinvolvering kan give værdi for virksomheden.

Keld Christensen, Bestyrelsesmedlem

Som medlem af Verdo´s bestyrelse er det vigtigt at være med til at sikre, at Verdo også er bæredygtig i fremtiden. I bestyrelsen har vi blandt andet drøftet, hvilke varmekilder der vil kunne sikre en fortsat grøn og bæredygtig fremtid, da vi nærmer os udløbsdatoen for driften på kraftvarmeværket i Randers. På baggrund af de erfaringer, vi står i lige nu i forhold til energikrise og forsyningssikkerhed, drøfter vi også en bredere fremtidig varmeforsyning, og vi ser med stor interesse på, hvad der arbejdes med på området i andre byer og lande.

Bo Svoldgaard, Bestyrelsesmedlem

Verdo´s bestyrelse er både på bestyrelsesmøderne og løbende blevet informeret om tiltag og aktiviteter relateret til bæredygtighed. Derudover bliver emnet behandlet og diskuteret i forbindelse med den generelle opfølgning på mål og delmål i Verdo´s strategi. Det er vigtigt, at bestyrelsen sammen med Verdo’s direktion understøtter den positive prioritering af, og fokus på, bæredygtighed. Ansvarlighed er nøgleordet her, idet arbejdet med bæredygtighed typisk kræver en ekstra indsats. En indsats, som Verdo gerne påtager sig.

57

Arbejdstagerforhold

Arbejdstagerforhold vedrører det arbejde, som ansatte i Verdo udfører, eller arbejde, som bliver udført på vegne af Verdo’s leverandører eller underleverandører. Verdo følger ILO’s konventioner og overholder den gældende nationale lovgivning indenfor regulering af arbejdsmarkedet.

Verdo tilbyder ansættelsesforhold og arbejdsvilkår, der overholder national lovgivning, herunder medarbejderes frihed til at organisere sig efter eget valg og deltage i fredelige foreninger. Vi arbejder for eliminering af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforholdet.

Vi vægter medarbejdernes sociale, psykiske og fysiske trivsel på arbejdspladsen. Vi vægter sundhed og sikkerhed på arbejdet højt. Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og derfor har medarbejdernes personlige udvikling høj prioritet. Vi forpligter os desuden til at sikre arbejdstider, der overholder gældende lovgivning og/eller ILO-konventionen.

Derudover følger Verdo FN’s retningslinjer for børnearbejde, og vi tolererer ikke nogen form for børnearbejde.

· Vi tolererer heller ikke nogen form for menneskehandel eller moderne slaveri, herunder tvangsarbejde, gældsslaveri eller bundet arbejdskraft. Ansættelsesforhold skal være frivillige og baseret på gensidigt samtykke uden trussel om straf.

· Verdo respekterer medarbejderens ret til at modtage en rimelig løn for at kunne give sig selv og sin familie en anstændig tilværelse. Desuden overholder vi alle andre love og bestemmelser, der dækker løn, ydelser og kompensationer.

58

Antikorruption og bestikkelse

Verdo har en nultolerancepolitik over for aktiviteter af korrupt eller uærlig karakter. Vi forpligter os til at afholde os fra enhver form for korruption og bestikkelse, hvad enten den er direkte eller indirekte, herunder afpresning, svig, facility-payment og hvidvask. Vi tager desuden afstand fra alle tilfælde af misbrug af betroet magt for privat vindings skyld, såsom underslæb, svig, og embedsmisbrug.

Verdo har til stadighed opmærksomhed rettet mod området, og vi er bevidste om, at vi opererer i lande, hvor der er større risiko for, at bestikkelse og korruption kan forekomme end i Danmark.

I naturlig forlængelse af Verdo’s formål og mission forpligter vi os til kontinuerligt at levere den ekstra og langsigtede dimension, der er med til at gøre en forskel for vores forbrugere. Som en del af den langsigtede dimension støtter Verdo udvikling af lokalsamfundet i Verdo’s nærområder. Ikke mindst bidrager vi til at skabe et attraktivt grundlag for et rigt og voksende erhvervsliv.

Vi gør os umage med at forstå og levere på kundernes behov, så vi kan gøre det nemt at være kunde.

Verdo respekterer kundernes ret til privatlivets fred og overholder gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder GDPR.

Deltagelse i Bæredygtighedsnetværk

”Bæredygtigt netværk” faciliteret af Green Power Denmark har fået et særligt strategisk fokus hos Verdo.

Her tager alle deltagere afsæt i samme baggrund, nemlig energibranchen, og netop derfor giver det god mening, at dette netværk har fået særligt stor opbakning fra Verdo’s side, hvor både strategichefen, kommunikations- og marketingschefen og Sustainability Manageren er tilknyttet.

Netværket har til formål at udforske standarder for bæredygtighed på tværs af branchen samt skabe en større fælles forståelse af og sprog om bæredygtighed i medlemskredsen. Med netværket forfølges nogle af de mest presserende og dagsordensættende emner indenfor bæredygtighed. Det kan være temaer som regulering (eksempelvis EU-taksonomien og CSRD), grønne regnskaber, minimumstandarder, organisatorisk

forandring og forankring, kommunikation om bæredygtighed, greenwashing med videre.

”Bæredygtigt netværk” er for medarbejdere, der arbejder med bæredygtighed på et strategisk niveau, men berører også mere operationelle tilgange i forsøget på at konkretisere, hvilke væsentligheder og opgaver vi som energivirksomheder står over for. Der er således tale om særdeles værdiskabende, relevant og effektiv vidensdeling.

59
CASE
>

Indsatser og resultater i forhold til god selskabsledelse

Ansvarlig leverandørstyring - Code of Conduct er central

Over for leverandører og samarbejdspartnere efterlever vi politikken for ansvarlig virksomhedsledelse i vores værdikæder igennem vores Code of Conduct samt Verdo’s indkøbspolitik.

Der er i 2022 sat nye, mere ambitiøse mål for at sikre en fokuseret og effektiv udbredelse af Code of Conduct. Med udviklingen og implementeringen vil alle Verdo’s strategiske leverandører på sigt skulle leve op til en række krav, der skal være med til at sikre ansvarlighed både overfor klima, miljø og mennesker i hele forsyningskæden fra udvinding til leverance.

Den reviderede Code of Conduct bliver introduceret i løbet af 2023 og vil herefter gradvist blive strammet, indtil den er fuldt indfaset. Kravene eskaleres over tid for at sikre tilpasning til yderligere krav fra EU, som vi afventer den danske implementering af. Den løbende indfasning sker som et

led i et respektfuldt og ansvarligt samarbejde, hvor vi giver leverandørerne mulighed for at indarbejde kravene i deres leverancer.

Verdo’s Code of Conduct vil fortsat være under udvikling, og i takt med, at vi hvert år revurderer vores væsentlighedsanalyse – både for koncernen som helhed og i de enkelte forretningsområder – vil vi tilføje relevante opdateringer. Verdo’s overordnede politik for bæredygtig udvikling og vores Code of Conduct lever kun ved en fælles indsats. Derfor er det afgørende, at Verdo’s medarbejdere kender til elementerne. I 2023 vil vi blandt andet sætte yderligere fokus på at introducere medarbejderne for den nye Code of Conduct samt synliggøre, hvordan vi som koncern kan hjælpe vores leverandører med at efterleve kravene.

Dobbelt fokus på væsentlighed

En af de helt store opgaver, Verdo står overfor, er at sikre en struktureret og kontinuerlig tilgang til at definere vores væsentligheder.

Det er ikke nyt at vurdere vores væsentlighed gennem muligheder og risici, men et nyt krav i EU-direktivet, CSRD, sætter nu spot på den dobbelte væsentlighed, det vil sige de bæredygtighedsrisici og -muligheder, vi står over for, med fokus på de indvirkninger vi har på mennesker, miljø og samfund. Det dobbelte består i, at vi også ser på disse risici og muligheder som en påvirkning udefra på Verdo og ikke mindst ud fra et økonomisk perspektiv.

At definere vores væsentligheder ud fra det dobbelte væsentlighedsprincip er med til at sikre, at vi hele tiden bruger kræfterne dér, hvor de giver den største effekt og sætter de mindst negative aftryk – klimamæssigt såvel som miljømæssigt og socialt – på samfundet såvel som på Verdo.

Sammen med PwC har vi vurderet vores dobbelte væsentlighed og i 2022 igangsat arbejdet med at implementere dette princip både overordnet i vores koncernstrategi gennem vores strategiske fokusområder (Must-Win Battles) og i de enkelte forretninger i de forretningsplaner, der sætter rammen for vores fremtidige indsatser.

60
CASE
>

ESG på dagsordenen

Det er ikke nyt for Verdo at arbejde med bæredygtighed. Tværtimod. Men i 2022 blev det i langt højere grad strategisk forankret i måden, hvorpå vi driver vores forretning og udvikler den på.

Det har blandt andet inkluderet en temadag om ESG med fokus på, hvordan vi som virksomhed efterlever kravene i CSR-direktivet og EU-taksonomien. Kort sagt, at sætte rammen for vores bæredygtige indsatser.

Temadagen blev faciliteret af Verdo’s Sustainability Manager, Line Risgaard Mortensen, i tæt samarbejde med PwC.

”ESG-tilgangen giver os gode forudsætninger for at arbejde strategisk med bæredygtighed. På sigt kommer vi til at arbejde under en fælles ramme i Danmark og i EU, så vores arbejde med bæredygtighed i højere grad går i en fælles retning, og vi taler samme sprog som vores samarbejdspartnere,” fortæller Line Riisgaard Mortensen.

På temadagen deltog 30 kollegaer på tværs af niveauer og forretningsområder i Verdo for at sikre, at alle perspektiver blev inddraget, samt for at skabe en fælles forståelse for Verdo’s samlede påvirkning på miljøet og samfundet.

”Det er vigtigt at inddrage kollegaerne i sådan en proces. Både for at få alle perspektiver bragt i spil og for at sikre, at bæredygtige praksisser bliver en integreret del af alle forretningsområder,” lyder det til slut fra Line Risgaard Mortensen.

Temadagen var endnu et skridt på vejen mod en samlet ESG-tankegang i Verdo, som skal medvirke til at præcisere vores ESG-målsætninger i en strategi med konkrete mål, handlinger og resultater.

61 CASE
Sustainability Manager i Verdo, Line Risgaard Mortensen

Governance gennem væsentlighed

Det er en del af god selskabsledelse i Verdo at udarbejde og løbende vedligeholde den samlede risikovurdering af vores forretningsaktiviteter. Her tager vi udgangspunkt i en dobbelt væsentlighedsanalyse, hvor vi på den ene side vurderer, hvordan Verdo’s aktiviteter påvirker samfundet, og på anden side hvordan samfundet påvirker Verdo’s aktiviteter. Væsentlighedsanalysen laves med udgangspunkt i netop F-ESG-perspektiv – altså det finansielle, miljø og klima samt social ansvarlighed. Sådan skal vi også i fremtiden sikre ansvarlig virksomhedsledelse.

I fremtiden vil væsentlighedsanalysen i højere grad blive indarbejdet i en struktureret tilgang som en del af et ledelsessystem for social ansvarlighed og bæredygtig udvikling. I 2022 har vi igangsat dette arbejde, som vi fortsætter i årene fremover.

Data skal sikre transparens

En væsentlig forudsætning for at sikre transparens i Verdo’s arbejde med bæredygtig udvikling er at dokumentere fremskridtene med data. Denne proces er i fuld gang, men potentialet i at arbejde med data er fortsat stort, og vi er endnu et godt stykke vej fra at realisere det til fulde. I 2023 skal vi derfor skabe en større forståelse for vigtigheden af datasikring og kvalitet på tværs af vores koncern. Vi skal desuden konkretisere, hvilke datapunkter vi gerne vil følge –samt fastsætte mål ud fra de nuværende baselines.

Dataetiske overvejelser

Verdo har ikke udarbejdet en politik for dataetik, da vi på nuværende tidspunkt ikke indsamler og behandler data på en måde, der efter vores mening kræver yderligere overvejelser end overholdelse af gældende lovgivning, herunder GDPR og Verdo’s generelle retningslinjer.

Verdo har eksempelvis politikker for GDPR samt IT-anvendelse, og vi arbejder løbende med at sikre overholdelse af lovgivning. Verdo arbejder ikke med avancerede teknologier som for eksempel algoritmebaserede beslutningsprocesser, og vi vurderer derfor, at risiko for forudindtagethed overfor medarbejdere, leverandører og forbrugere i samfundet er minimal.

I Verdo er vi opmærksomme på, at ibrugtagen af nye teknologier kan give anledning til dataetiske overvejelser samt skabe øget behov for intern kontrol og træning af kompetencer på alle niveauer. Derfor vil vi løbende vurdere behovet for en politik på området i tråd med vores overordnede fokus på ansvarlighed og etik i Verdo’s værdikæder som helhed.

62
>

Verdo får ny indkøbsstrategi

For at styrke arbejdet med indkøb har Verdo i 2022 udarbejdet en ny indkøbsstrategi, der allerede nu sætter et tydeligt aftryk på vores arbejde og er med til at sætte en klar retning for vores måde at forholde os til leverandører og evalueringen af disse. Den nye indkøbsstrategi taler direkte ind i arbejdet med Verdo’s strategiske fokusområde vedrørende styrket bæredygtig udvikling (Must-Win Battle #2).

Verdo’s nye indkøbsstrategi sætter den fremtidige retning mod 2025 og tager udgangspunkt i vores nuværende situationer, herunder vores styrker, svagheder, muligheder og trusler. Vores strategiske retning rummer følgende ambition: ”Vi ønsker at være en værdiskabende, digitaliseret og attraktiv indkøbsfunktion, der understøtter samarbejde og lønsomhed i Verdo”

Denne ambition forpligter os både overfor forretningen og vores medarbejdere. Den danner også rammerne for, hvordan vi kan arbejde hen imod en bred modning af indkøbsfunktionen med udvikling af konkrete leverandørstrategier, der fokuserer på CSR og bæredygtighed samt opnåelse indkøbsbesparelser, som er identificeret på tværs af Verdo.

Indkøbsstrategien eksekveres gennem fem strategiske initiativer, som omfatter:

Organisering: At vi skaber klart definerede roller, ansvar og mandat i indkøbsfunktionen og for decentrale indkøbsopgaver

· Kategoriledelse: At vi udvikler en udbredt kategoristruktur med øget sammenhængskraft på tværs af forretningen og stabe Strategisk indkøb: At vi har en klar retning og udvikler konkrete leverandør-strategier med fokus på CSR og bæredygtighed

Operationelt indkøb: At vi tager ansvar for den operationelle indkøbsproces og løbende oplærer indkøbere og superbrugere

Data og digitalisering: At vi tager ejerskab for at opbygge modenhed indenfor digitalisering og data til fordel for hele organisationen

Kernen i strategien bygger på, at vi stiller krav til leverandører i forhold til bæredygtighed samt bidrager med gennemsigtighed, når det drejer sig om indkøb og udledning af CO2. Et godt eksempel på, hvordan vi forholder os til leverandørkrav, er, at vi i løbet af 2023 implementerer Verdo’s Code Of Conduct, hvilket får stor og vigtig betydning for samarbejdet med en lang række af vores strategisk vigtige leverandører.

63 CASE

Det underrepræsenterede køn

For at forstå vores kunders, samarbejdspartneres og medarbejderes virkelighed – og samtidig følge markedsog samfundsudviklingen – er diversitet og mangfoldighed en nødvendighed.

Vi er ikke i tvivl om, at medarbejdere med forskellige aldre, baggrunde, perspektiver og overbevisninger tilfører flere nuancer og giver det bedste grundlag for at skabe en stærk kultur og en solid forretning.

I Verdo har vi ikke en særlig holdning, når det kommer til kvindelige ledere. Vi anerkender, at kønsdiversiteten oftest bidrager med bedre resultater. Men det betyder ikke, at vi ansætter en kvinde på grund af køn. Vi ansætter den bedst kvalificerede til jobbet.”

Margrete Larsen, HR-direktør i Verdo

Derfor har vi stort fokus på – blandt mange andre diversitetsparametre – at forbedre kønsfordelingen i Verdo. Kigger vi på fordelingen mellem mænd og kvinder, ligger den på 80/20 – i mændenes favør – og har gjort det i mange år. Derfor er det underrepræsenterede køn hos Verdo ensbetydende med

Antal kvindelige ledere i Verdo:

* Niveau 1 er ledere og teamledere, som har medarbejdere i direkte reference. Den relative andel af kvindelige ledere er her uændret i forhold til 2021.

** Niveau 2 er mellemledere (chefer), som har reference til niveau 3. Antallet af kvindelige mellemledere på niveau 2 er uændret i 2022 i forhold til 2021. Den primære årsag til den procentvise ændring er således, at den samlede gruppe af mellemledere på niveau 2 er blevet mindre i 2022 end i 2021.

*** Niveau 3 (divisions- og stabsdirektører) er Verdo’s øverste ledelseslag. Antallet er kvindelige direktører på niveau 3 er ligeledes uændret i 2022 i forhold til 2021. Også her skyldes den procentvise stigning en ændring i det samlede antal direktører.

64
Enhed 2021 2022 Mål Kvindelige ledere på niveau 1* % 13 13 25 Kvindelige mellemledere på niveau 2** % 16 22 25 Kvindelige direktører på niveau 3*** % 17 20 33
kvinderne.

I forhold til kvindelige ansatte har vi tidligere under ”Kønsmæssig diversitet” (Social) italesat denne problemstilling vedrørende den ulige fordeling mellem mandlige og kvindelige ansatte. Dykker vi ned i årets tal for kvindelige ledere på forskellige lederniveauer i koncernen, ligger procenterne således, at på niveau 1 er 13 % af lederne kvinder, mens det på niveau 2 ligger på 22 % og på niveau 3 på 20 %.

Udviklingen fra 2021 til 2022 er overvejende positiv, men der er fortsat et stykke vej for at nå vores ambitiøse mål for 2025. Blandt mange andre tiltag forsøger vi at tiltrække flere kvindelige ledere samt motivere flere af de nuværende kvindelige medarbejdere til at gå efter en lederstilling ved at opfordre alle Verdo’s medarbejdere til efteruddannelse. Undersøgelser viser nemlig, at især efteruddannelse kan være en vej for kvinder ind i ledelsesopgaven.

Antal kvinder i bestyrelsen og repræsentantskabet:

* Andelen af kvinder i bestyrelsen er eksklusiv medarbejderrepræsentanter.

** Intet repræsentantskabsvalg

Note 1: I 2021 var der 12 medlemmer af bestyrelsen, heraf 1 kvinde.

Note 2: I 2022 var der 10 medlemmer af bestyrelsen, heraf 1 kvinde. Denne ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer skete som led i en overgangsordning, der blev vedtaget i 2019 som følge af Hernings indtræden i repræsentantskabet og løb frem til repræsentantskabsvalget i foråret 2022. Efter valget i 2022 bestod repræsentantskabet af 71 medlemmer (pr. offentliggørelsen af denne rapport 70, idet et medlem er udtrådt efter 31.12 2022), hvoraf 18 er kvinder. Ved valget til bestyrelsen stillede 5 kvindelige kandidater op. 1 kvinde blev valgt ind i bestyrelsen. Dette er samtidig årsagen til, at Verdo ikke nåede måltallet (for 2024) allerede i 2022.

Note 3: I foråret 2024 er der midtvejsvalg til bestyrelsen, hvor i alt 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Det åbner op for, at andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer kan øges. Note 4: I foråret 2026 er der ordinært valg til repræsentantskabet. Det åbner op for, at andelen af kvindelige repræsentantskabsmedlemmer kan øges. Samtidig blev det i 2021 vedtaget at øge det samlede antal repræsentantskabsmedlemmer fra 51 til 85, hvilket har betydning for tallene i ovenstående tabel.

65
Enhed 2021 2022 Mål 2024 Mål 2025 Kvinder i bestyrelsen* % 8,33¹ 10² 20³ 30 Kvinder i bestyrelsen - udenlandske selskaber % N/A 33 25 25 Kvinder i repræsentantskabet % 20 25 ** 30⁴
>

2022-valg resulterede i et yngre og mere feminint repræsentantskab

Verdo afholdt i foråret 2022 valg til repræsentantskabet og dele af bestyrelsen. Her blev der gjort en målrettet indsats for at tiltrække flere kvindelige medlemmer samt flere unge til repræsentantskabet ud fra devisen, at der blandt Verdo’s forbrugere er mennesker i alle aldre og af flere køn, og derfor ønsker vi, at vores repræsentantskab i højere grad skal afspejle denne diversitet.

Selv om der stadig er et godt stykke vej til en ligelig køns- og aldersfordeling, så var der tydelig fremgang at spore efter valget. Således består cirka 25 procent af repræsentantskabet nu af kvinder – 18 ud af 70 medlemmer – hvilket er en stigning på 10 procentpoint i forhold til det tidligere repræsentantskab.

Dertil kommer, at gennemsnitsalderen er faldet med cirka 5 år.

I den forbindelse har vi spurgt nogle af de nytilkomne repræsentantskabsmedlemmer, hvad der fik dem til at søge ind i repræsentantskabet, og om det lever op til forventningerne.

Jeg arbejder selv i energibranchen og har derfra også en hel del erfaring med blandt andet repræsentantskab fra ”den anden side af bordet”. Jeg synes, at det er et overset organ for folk på min alder, og det er en skam, for det er faktisk en virkelig spændende måde at få indsigt i og indflydelse på nogle af de virksomheder, der er kernen i dansk infrastruktur og grøn omstilling. Samtidig ser jeg det som en god måde at indsamle nye erfaringer og udbygge mit netværk på.

Jeg synes, at Verdo befinder sig i en utroligt spændende transformation, hvor der bliver ryddet op i nogle ting og fokuseret. Det er interessant at være en del af og følge med i på lidt tættere hold end via lokalmedierne, og så glæder jeg mig til at lære nogle af de andre medlemmer lidt bedre at kende.

66
CASE

Oliver Jørgensen Planlægger

Jeg blev færdig på universitetet i sommeren 2021, og igennem det meste af min uddannelsestid har jeg haft et ønske om at få erfaringer med bestyrelsesarbejde, så da jeg fandt ud af, der var repræsentantskabsvalg i Verdo, var jeg ikke i tvivl om, at det skulle prøves. Verdo fylder og har fyldt meget i det randrusianske bybillede, og da både energi- og klimakrise samtidig er mere aktuel end nogensinde, var det en oplagt mulighed for at komme helt tæt på som forbruger.

At være med i et repræsentantskab giver indsigt i, hvordan en virksomhed på Verdo’s størrelse arbejder, og hvilke strategiske overvejelser man gør sig, når man skal føre nye idéer og initiativer ud i livet. Som forbruger har det også været spændende at få indblik i, hvordan Verdo forsøger at være på forkant med både daglige og fremtidige udfordringer. Samtidig består repræsentantskabet af medlemmer med meget forskellige baggrunde, og det har resulteret i mange interessante drøftelser blandt andet om udviklingen af fremtidens bæredygtige og grønne energikilder.

Lone Maarup Christensen HR-medarbejder

Jeg kender nogle, der sidder i bestyrelsen, og blev opfordret til at søge ind i repræsentantskabet, da der var valg. Jeg valgte at følge opfordringen, så jeg på den måde både kunne få kendskab til et nyt, spændende område – energibranchen – og udvide mit kendskab til Verdo.

Som repræsentantskabsmedlem får jeg samtidig mulighed for at udvide mit netværk og møde mennesker, som jeg ikke normalt ville støde på. Og så bliver der taget godt hånd om os fra Verdo’s side, og vi bliver klædt grundigt på ved repræsentantskabsmøderne. Så alt i alt er det en meget positiv oplevelse.

67
Anne Brandborg Oliver Jørgensen Lone Maarup Christensen

Whistleblowerordning

I Verdo er vi et selskab med en åben virksomhedskultur, og vi stræber efter at opretholde god forretningsetik. Vi anerkender imidlertid, at uetisk adfærd finder sted i de fleste organisationer, og at det ikke altid er nok at have en åben virksomhedskultur, hvis man vil eliminere den slags adfærd.

For at kunne bekæmpe uetisk adfærd mere effektivt har vi derfor implementeret en whistleblower-ordning, da medarbejdere og andre parter relateret til Verdo ofte er de første til at opdage uetisk adfærd. Gennem whistleblowerordningen kan medarbejdere indberette bekymringer om faktiske forhold eller mistanke om forhold, som kan påvirke Verdo eller medarbejdernes velbefindende. Det gælder eksempelvis brud på Verdo’s adfærdskodeks eller overtrædelser af loven, herunder spørgsmål vedrørende bestikkelse og korruption, konkurrenceret, svig, økonomisk kriminalitet, chikane og diskrimination, international handelskontrol, beskyttelse af personoplysninger, rettigheder og beskyttelse af enkeltpersoner, alvorlige skader på miljøet samt interessekonflikter. Der har ikke været registreret indberetninger i Verdo via whistleblowerordningen i 2022.

Nye mål – Governance

I 2023 sætter vi flere nye baselines for ESG-mål under Governance.

Vi sikrer rettidig omhu ved at forberede os på efterlevelse af CSRD og de tilhørende nye ESRS-standarder ved at fokusere på allerede kendte væsentligheder.

I 2023 vil vi gå dybere ind i arbejdet med væsentlighed i de enkelte forretningsområder, hvormed vi også sikrer bæredygtig forretningsudvikling samtidig med, at vi udarbejder en GAP-analyse i forhold til standarderne. Således sikrer vi, at Verdo er klar til rapporteringen for 2025 som foreskrevet under CSRD, der erstatter NFRD og måden, hvorpå vi rapporterer på vores samfundsansvar i dag.

68

Målsætninger og udvikling

Verdo har i løbet af 2022 oplevet et paradigmeskifte, hvor det strategiske fokus på CSR for alvor er blevet en central del af udviklingen af forretningen.

Det er en naturlig fortsættelse af den udvikling, der allerede var sat i gang hos Verdo, og som yderligere forstærkes af den generelle udvikling i samfundet, hvor EU-direktiver, der skal implementeres gennem national lovgivning, følger op på en tiltagende bevidsthed om, at der skal mere til, hvis vi skal sikre en bæredygtig fremtid.

Vi er bevidste om vores ansvar for hurtigt at tilegne os viden og opbygge kompetencer, der kan bidrage til at nedbringe CO2-udledningen og sikre en ansvarlig brug af klodens ressourcer. Samtidig tilstræber vi at være på forkant med den lovgivning, der sætter rammerne for fremtidig rapportering for bæredygtig udvikling.

Vi har som energikoncern en omfattende opgave i at tilpasse egen forretning, men ambitionen rækker videre end det med ønsket om at bidrage positivt til udviklingen af især lokalsamfundet, men også resten af verden, med energieffektive og CO2-reducerende løsninger.

Det kræver kompetente og motiverede medarbejdere, og det kræver ikke mindst kompetencer indenfor udvikling af nye teknologier, CO2-reducerende og ressourcebesparende løsninger, dataforståelse og datasikring samt kommunikation og digitalisering.

Med vores tre nye strategiske fokusområder – ”Kompetencer og fremtidens arbejdsplads”, ”Styrket bæredygtig udvikling” og ”Digitalisering og data” – har vi et godt fundament for de kommende års udvikling.

Forude venter en detaljeret kortlægning af vores drivhusgasudledninger, imens de forskellige dele af forretningen arbejder på at sætte grønne aftryk såvel internt som i det omkringliggende samfund – for eksempel med udviklingen af fremtidens fjernvarme og øget eksport af effektive energianlæg. Den udvidede brug af data er central både i forhold til forretningsudvikling og udviklingen af nye løsninger samt i forhold til at sikre transparens og dokumentere de fremskridt, der sker undervejs.

Tilsvarende skal alle Verdo’s strategiske leverandører på sigt leve op til øgede krav om ansvarlighed både overfor klima, miljø og mennesker i hele forsyningskæden fra udvinding til leverance. De nye mål blev sat i 2022. Nu er tiden inde til at implementere dem i forretningen.

Vi ser vores relationer til omverdenen som helt afgørende for, at vi kan bidrage til den langsigtede positive udvikling af samfundet, som der i dén grad er brug for. Derfor er samarbejde og partnerskaber som altid nøgleord for Verdo.

Vi indgår allerede i mange partnerskaber, for eksempel klimapartnerskabet med Randers Kommune og samarbejdet med forskere om udvikling af CO2-fangst, men vi ser frem mod endnu flere partnerskaber, hvor vi sammen står stærkere, når vi skal løse problemstillinger, der sætter os i stand til at realisere den grønne omstilling.

69

Datagrundlag –rapporteringsskema

70
Enhed 2020 2021 2022 Mål 2023 Mål 2025 Environment Direkte udledninger - Scope 1¹ Ton CO2e N/A N/A 12.728 * * Indirekte udledninger - Scope 2 Lokationsbaseret ² Ton CO2e N/A N/A 1.342 * * Indirekte udledninger - Scope 2 Markedsbaseret² Ton CO2e N/A N/A 72 * * Udledning uden for Scope 1-3 Direkte biogene udledninger³ Ton CO2e N/A N/A 280.084 -Social Medarbejderomsætning⁴ % N/A 22,8 18,4 15Andel af lærlinge⁵ % 16 10 10 10Andel af elever⁵ % N/A N/A 15 10Antal flexansatte⁶ Antal 2 9 7 -Medarbejderengagement/tilfredshed⁷ eNPS N/A 10 22 - 25*** Arbejdsglæde og motivation⁸ (pulsmåling) Fra 1-7 N/A 5,80 5,86 - 6,00*** Arbejdsulykker⁹ Antal 10 7 4 0Sygefravær funktionærer¹⁰ % N/A 1,23 2,54 2Heraf langtidssyge¹⁰ % N/A 0,68 1,11 -Timelønnede¹⁰ % N/A 4,84 4,91 4Heraf langtidssyge¹⁰ % N/A 2,53 0,99 -Andel af kvindelige ansatte totalt¹¹ % N/A 18,2 19,2 -Lønforskel mellem køn¹² % N/A N/A 11,25 -Medarbejderudvikling/Verdo Akademi¹³ Antal N/A N/A 478 -Seniorordning¹⁴ Antal N/A N/A 4 - -

Note 1: Årlig opgørelse: (frivillige + ufrivillige fratrædende FTE’er i løbet af året / FTE’er ansat den 1. januar i året) * 100

* I 2023 vil vi arbejde på at sætte mål efter 2022 baseline.

** mål 2024

*** mål 2025

**** mål 2026

Note 1: Vi har anvendt GHG-protokollen til beregning af Klimaregnskab. For 2022 har vi ikke medtaget flygtige emissioner. I 2023 vil vi arbejde på at identificere disse og desuden tilpasse bagudrettet for 2022.

Note 2: Verdo har indkøbt certifikat på grøn strøm svarende til vores samlede strømforbrug. Derfor har vi for vores markedsbaserede udledning anvendt en emissionsfaktor for elektricitet på 0 g CO2e pr. kWh.

Note 3: Biogen CO2-udledning fra forbrændingen af biobrændsel (fx biogas, bioethanol, biodiesel) beregnes uden for Scope 1, 2, og 3. I henhold til GHG-protokollen er udledning fra afbrænding af biomasse bestemt til at være netto nul for scope 1 direkte emissioner, da biomassen selv optager en tilsvarende mængde CO2 under vækstfasen som den mængde CO2, der frigives ved forbrænding.

Note 4: Opgjort som frivillige og ufrivillige fratrædende FTE’er i løbet af året i forhold til FTE’er ansat den 1. januar.

Note 5: Opgjort som antal i forhold til antal timelønnede i de selskaber, hvor vi har lærlinge/elever.

Note 6: Optalt med udgangen af 2022.

Note 7: eNPS (Employee Net Promoter Score) -dækker over, hvorvidt en medarbejder vil anbefale andre at søge job hos Verdo -på en skala fra minus 100 til plus 100.

Note 8: Pulsmåling – arbejdsglæde og motivation blandt medarbejderne på en skala fra 1 til 7.

Note 9: Optalt med udgangen af 2022.

Note 10: Opgjort for antal arbejdstimer, men tager ikke hensyn til overarbejde, som ifølge Erhvervsstyrelsens vejledning skal regnes med som arbejdstid.

I 2023 vil vi opgøre sygefravær efter Erhvervsstyrelsens vejledning.

Note 11: Opgjort som procentdel af alle ansatte.

Note 12: Opgjort som forskellen mellem den gennemsnitlige bruttotimeløn for mandlige lønmodtagere og for kvindelige lønmodtagere i procent.

Note 13: Optalt med udgangen af 2022.

Note 14: Optalt med udgangen af 2022.

Note 15: Opgjort som procentdel af strategiske leverandører, der har underskrevet Code of Conduct (strategiske leverandører defineres som 80 % af spend)

Note 16: Opgjort som procentdel af medarbejdere med indkøbsansvar

Note 17: Opgjort som procentdel af alle bestyrelsesmedlemmer. Andelen af kvinder i bestyrelsen er eksklusive medarbejderrepræsentanter

Note 18: Opgjort som procentdel af hele repræsentantskabet

Note 19: Niveau 1 er ledere og teamledere, som har medarbejdere i direkte reference. Den relative andel af kvindelige ledere er her uændret i forhold til 2021.

Note 20: Niveau 2 er mellemledere (chefer), som har reference til niveau 3. Antallet af kvindelige mellemledere på niveau 2 er uændret i 2022 i forhold til 2021 .

Den primære årsag til den procentvise ændring er således, at den samlede gruppe af mellemledere på niveau 2 er blevet mindre i 2022 end i 2021.

Note 21: Niveau 3 (divisions- og stabsdirektører) er Verdo’s øverste ledelseslag. Antallet er kvindelige direktører på niveau 3 er ligeledes uændret i 2022 i forhold til 2021.

Også her skyldes den procentvise stigning en ændring i det samlede antal direktører.

Note 22: Opgjort på baggrund af CEO-kompensation uden fri bil i forhold til median medarbejderløn.

Note 23: Opgjort som antal henvendelser.

71 Enhed 2020 2021 2022 Mål 2023 Mål 2025 Governance Leverandør underskrevet Code of Conduct¹⁵ % N/A N/A N/A 80Medarbejderintro til Code of Conduct¹⁶ % N/A N/A N/A 100Kvinder i bestyrelsen¹⁷ % N/A 8,33 10 - 20** 30**** Kvinder i bestyrelsen udenlandske selskaber % N/A N/A 33 - 20** 30**** Kvinder i Repræsentantskabet¹⁸ % N/A 20 25* - 30**** Kvindelige ledere på niveau 1¹⁹ % N/A 13 13 - 25*** Kvindelige mellemledere på niveau 2²⁰ % N/A 16 22 - 25*** Kvindelige direktører på niveau 3²¹ % N/A 17 20 - 33 *** Lønforskelle CEO og medarbejder²² % N/A N/A 85,8 -Whistleblowerordning intern²³ Antal N/A N/A 0 0Whistleblowerordning ekstern²³ Antal N/A N/A N/A 0 -
72 Agerskellet 7 8920 Randers NV +45 7010 0230 info@verdo.com verdo.com

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.