Matkailijat kalassa - Luvat kunnossa

Page 1

SUOMEN KALASTUSLUPAJÄRJESTELMÄ KALOJEN PYYNTIMITAT JA RAUHOITUSAJAT USEIN KYSYTTYÄ YHTEYSTIEDOT NEUVONTAJÄRJESTÖIHIN JA VIRANOMAISIIN Suomen VAPAA-AJANKALASTAJAT
MATKAILIJAT KALASSA Luvat kunnossa

Oppaan käyttäjälle

Oppaasta löytyy tietoa Suomen kalastuslupajärjestelmästä, usein kysyttyjen kysymysten tiimoilta ja yhteystietoja. Oppaan säädöstiedot on kerätty kalastuslaista, kalastusasetuksesta ja useista muista säädöksistä, jotka ohjaavat kalastusta. Säädökset muuttuvat ja elävät hieman lähes vuosittain. Tämän oppaan tiedot ovat tammikuussa vuonna 2023 uusinta saatavissa ollutta tietoa. Oppaan tekijä ei vastaa säädöksissä tapahtuvista muutoksista tiedottamisesta tai tietojen vanhenemisesta johtuvista mahdollisista ongelmista. Oppaan käyttäjille suositellaan omatoimista päivitystä säädösten muuttuessa. Kalastuslainsäädännön ja maksujen uudistuksista saa ajantasaista tietoa maaja metsätalousministeriön kotisivuilta www.mmm.fi tai ajantasaisesta valtion säädöstietopankista www.finlex.fi, josta löytyvät Suomen kalastuslaki ja -asetus ja useat muut kalastukseen liittyvät säädökset.

3-7 Lupatietoa

Suomen kalastuslupajärjestelmä

Toimintaperiaate kalastuksen luvanvaraisuudessa

Kalastonhoitomaksu

Maksuttomat yleiskalastusoikeudet

Kalastusoikeuden haltijan myymät kalastusluvat

Opastetut kalastusretket, kilpailut ja järjestetyt tilaisuudet

Kalastuslupien ja -maksujen maksaminen ja tositteet

Poikkeuksia yleiseen lupakäytäntöön tai lainsäädäntöön

Ulkomaalaisten kalastajien lupaohjeet

8-13 Usein kysyttyä

Kalojen alamittoja ja rauhoitusaikoja

Onkimisen, pilkkimisen ja läänikohtaisella viehekalastusmaksulla tapahtuvan kalastuksen välineiden määritelmiä kalastuslaissa ja -asetuksessa

Yleisiä kalalajeja, sanastoa ja vinkkejä

Mistä saa tietoa alueellisista kalastusluvista ja -rajoituksista?

Mistä saa tietoa yleisimpien kalalajien kalastuksesta, välineistä ja vinkkejä?

Mistä saa lisätietoa kalastuksenhoitomaksuista tai läänikohtaisista viehekalastusmaksuista?

Hyödyllisiä osoitteita internetin käyttäjälle

14-15 Yhteystiedot neuvontajärjestöihin ja viranomaisiin

Neuvontajärjestöt

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Kalatalouden Keskusliitto

ELY-keskukset

Maa- ja metsätalousministeriö

15 Kalastonhoitomaksun maksaminen vuonna 2023

2

LUPATIETOA

3

SUOMEN kalastuslupajärjestelmä

KALASTUSMUODOT JA IKÄRYHMÄT MAKSU VALTIOLLE MAKSU KALAVEDEN OMISTAJALLE

ONKIMINEN, PILKKIMINEN JA SILAKAN LITKAAMINEN

Onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaaminen Ei maksua

yhdellä vavalla kalastajan iästä riippumatta (Katso poikkeukset 1 ja 2) (KL 4§ ja 7§ mukainen)

VIEHEKALASTUS

Ei maksua (Katso poikkeukset 1 ja 2)

Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet viehekalastajat, Ei maksua Ei maksua (Katso poikkeukset 1 ja 2) seisovissa vesissä kalastus yhdellä vavalla ja vieheellä

18-64-vuotiaat viehekalastajat, seisovissa vesissä

kalastus yhdellä vavalla ja vieheellä

MUU KALASTUS JA RAVUN PYYNTI

Kalastonhoitomaksu Ei maksua (Katso poikkeukset 1 ja 2)

Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet muuta kalastusta Ei maksua Aina kalastusoikeuden haltijan lupa ja/tai ravun pyyntiä harjoittavat (Katso poikkeus 3)

18-64-vuotiaat muuta kalastusta ja/tai ravun pyyntiä harjoittavat

TAULUKON POIKKEUKSET

Kalastonhoitomaksu Aina kalastusoikeuden haltijan lupa (Katso poikkeus 3)

POIKKEUS 1) Vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikat. Alueelliset ELY-keskukset ovat määritelleet toimialueensa virtavedet vaelluskalavesistöiksi, jos sellaisia lajeja merkittävästi esiintyy vesistössä. Tällaisilla koski- ja virtapaikoilla ei voi kalastaa maksutta onkien tai pilkkien, eikä kalastonhoitomaksuun perustuvan viehekalastusoikeuden (18-64-vuotiaat) tai sitä vastaavan maksuttoman oikeuden (alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet) perusteella.

POIKKEUS 2) Erityiskohteet. Erityiskohteita ovat ELY-keskusten asettamien kalastuksen rajoitusten piiriin kuuluvat vesialueet, joissa maksuton onkiminen ja pilkkiminen ja/tai kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus on kielletty erityisestä syystä. Tällaisia vesialueita ovat esimerkiksi runsain pyyntikokoisten lohikalojen istutuksin hoidettavat vedet. Ennen kalastusta rajoitusten piirissä olevat alueet voi tarkistaa kalastuksen sähköisestä asiointipalvelusta kalastusrajoitus.fi, ELY-keskuksen kalatalouspalveluista ja kalastuslupien myyjiltä.

ELY-keskusten päätösten mukaiset kalastuksen rajoitusalueet (erityiskohteet) ja vaelluskalavesistöt löytyvät netistä osoitteesta: kalastusrajoitus.fi HUOM! Vaelluskalavesistöiksi luokitellut virtavedet löytyvät edellä mainitun nettisivun kartasta oranssin värisinä ja rasteroituina alueina.

POIKKEUS 3) Yleisvesialueet. Yleiselle vesialueelle meressä eli valtion omistamille vesialueille yksityisvesien ulkopuolella meren ulappaa vasten ei Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisen tarvitse ostaa erillistä kalastuslupaa pienimuotoiseen viehe- tai verkkokalastukseen. Sama koskee kalastusta Suomen talousvyöhykkeellä meressä. Verkkokalastuksessa verkkojen määrää on rajoitettu muiden kuin kaupallisten kalastajien osalta yleisellä vesialueella meressä ja muutoinkin leveysasteen 67 N eteläpuolella korkeintaan 240 metriin pyynti- tai venekuntaa kohden. Säädökset ovat luettavissa tarkemmin kalastuslaista ja -asetuksesta.

LUPATIETOA
4
LAHNA

TOIMINTAPERIAATE kalastuksen luvanvaraisuudessa

Kalastaja on itse velvollinen selvittämään luvanvaraisuuden ja hankkimaan tarvittavat luvat ennen kalastamista, sekä esittämään ne kysyttäessä viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle. Kalastuslupaa ostettaessa ja ennen kalastamisen aloittamista on aina varmistettava kohteessa voimassa olevat kalastussäännöt, pyyntimitat, rauhoitusajat sekä -alueet. Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen maksu. Kalastusoikeuden haltijoiden tai vesialueen omistajien myymien paikallisten kalastuslupien (kohdekohtaiset luvat) säännöksissä määritellään luvan kattavuus kohteittain. Useisiin yksittäisiin kalastuskohteisiin on saatavissa myös perhe- tai venekuntakohtaisia kalastuslupia.

KALASTONHOITOMAKSU

Kalastonhoitomaksu on valtion veroluonteinen maksu, joka on henkilökohtainen. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18-64-vuotias ja harrastaa ravustusta tai jotain muuta kalastusta kuin yhdellä vavalla tapahtuvaa pilkintää, ongintaa tai silakan litkaamista. Kalastonhoitomaksun voi maksaa päivän, viikon tai kalenterivuoden ajanjaksolle.

Kalastonhoitomaksulla on oikeus kalastaa vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikkoja 1) ja erityiskohteita 2) lukuun ottamatta lähes koko maassa seisovassa vedessä järvessä, meressä ja joidenkin virtavesien suvannoissa. Maksu on henkilökohtainen. Virtavesissä, joita ei ole luokiteltu vaelluskalavesistöiksi tai ne eivät ole erityiskohteita, voi kalastonhoitomaksulla viehekalastaa yhdellä vavalla ja onkia sekä pilkkiä maksutta yhdellä vavalla. Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet saavat kalastaa kalastonhoitomaksuun sisältyvää kalastusoikeutta vastaavalla tavalla ilmaiseksi.

LUPATIETOA
5
LOHI

MAKSUTTOMAT yleiskalastusoikeudet

Maksuttomiin yleiskalastusoikeuksiin perustuen voi iästään riippumatta yhtä vapaa käyttäen onkia, pilkkiä tai litkata silakkaa vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikkoja 1) ja erityiskohteita 2) lukuun ottamatta ilmaiseksi. Käytännössä onkimisen ja pilkkimisen salliva ilmainen kalastusoikeus on yleensä voimassa seisovassa vedessä järvessä, meressä ja joidenkin virtavesien suvannoissa.

KALASTUSOIKEUDEN haltijan myymät kalastusluvat

Useimmille vesialueille on saatavissa kalastusoikeuden haltijan myymiä kalastuslupia, jotka voivat oikeuttaa kalastamaan seisovien vesien lisäksi virtavesien koski- ja virtapaikoissa, eli sellaisissakin kohteissa, joissa kalastus yleiskalastusoikeuksin tai kalastonhoitomaksun maksamalla ei ole sallittua. Passiivisten pyydysten (kuten verkot, katiska, rysä, pitkäsiima) käyttö sisävesissä ja rannikolla yksityisvesillä vaatii lähes poikkeuksetta kalastusoikeuden haltijan myöntämän kalastusluvan. Vetouisteluun, pohjaongintaan tai täkyongintaan (kelalla varustetulla vavalla) useammalla kuin yhdellä vavalla kerrallaan henkilöä kohden tarvitaan kalastusoikeuden haltijan myöntämä kalastuslupa.

OPASTETUT kalastusretket, kilpailut ja järjestetyt tilaisuudet

Kalastusopastoimintaan tarvitaan kalastusoikeuden haltijan myöntämä kalastuslupa tai ELY-keskuksen myöntämä alueellinen lupa kalastusopastoimintaan. Kalastuskilpailuja varten tarvitaan kalastusoikeuden haltijan myöntämä kalastuslupa.

KALASTUSLUPIEN ja -maksujen maksaminen ja tositteet

VALTION VEROLUONTEISEN KALASTONHOITOMAKSUN MAKSAMINEN. Valtion kalastonhoitomaksun voi maksaa Metsähallituksen nettikaupassa osoitteessa verkkokauppa.eraluvat.fi , Eräluvat-sovelluksella, asioimalla palvelunumeroon puh. 020 692424, valtuutetuissa myyntipaikoissa ja R-kioskeissa. Tiedot valtuutetuista myyntipaikoista löytyvät Eräluvat.fi -sivuilta.

KALASTUSOIKEUDEN HALTIJOIDEN JA VESIALUEEN OMISTAJIEN LUPAMYYNTI. Kalastuslupia myyvät yleensä keskitetysti kalastuskohteiden lähistöllä sijaitsevat kalastustarvikeliikkeet, matkailu- ja majoitusyritykset, sekä huoltoasemat. Nykyisin monien kohteiden kalastuslupia saa ostettua internetissä kalastuslupien verkkokaupasta. Joissakin kohteissa lupamyynnistä vastaavat vain osakaskuntien edustajat.

YHTEISLUPA-ALUEET ovat kalastuslupien hankinnan helpottamiseksi luotuja laajempia alueellisia kokonaisuuksia, joihin riittää yksi kalastuslupa.

TOSITTEET kalastonhoitomaksun ja kalastuslupien maksamisesta on pidettävä mukana kalastettaessa ja esitettävä pyynnöstä kalastuksenvalvojalle. Iän puolesta maksuista vapautettujen on pyynnöstä todistettava ikänsä.

LUPATIETOA
6
KUHA

POIKKEUKSIA yleiseen lupakäytäntöön tai lainsäädäntöön

Ahvenanmaalla on oma kalastuslakinsa. Ahvenanmaalla ei tarvita Suomen valtion kalastonhoitomaksua eli kalastuskorttia kuten Manner-Suomessa. Ahvenanmaan vesille myydään kymmeniä eri kalastuslupia, jotka oikeuttavat viehekalastukseen rajatuilla alueilla. Lisätietoja www.visitaland.com/fi .

Muiden maiden kanssa yhteisten rajajokien, esimerkiksi Tenojoen, Näätämöjoen ja Tornionjoen kalastussäännökset poikkeavat monien säädösten osalta Suomen kalastuslaista ja -asetuksesta. Näissä kohteissa noudatetaan naapurimaan kanssa sovittuja yhteisiä kalastussääntöjä, joista tiedotetaan kalastuslupien myynnin yhteydessä.

ELY-keskukset voivat kieltää tai rajoittaa kalastusta määräajaksi rajatulla alueella, jonkin kalalajin tärkeän kutualueen tai vastaavan syyn perusteella. Tällaiset kiellot tai rajoitukset voi varmistaa ennen kalastusta kalastuksen sähköisestä asiointipalvelusta kalastusrajoitus.fi tai ELY-keskuksen kalatalouspalveluista.

Kansallis- ja luonnonpuistoissa kalastamisesta säädetään usein puiston omissa säännöissä. Tarkasta tällöin kyseisen puiston (esim. UKK-puisto) kalastussäännöt.

ULKOMAALAISTEN kalastajien lupaohjeet

Ulkomaalaisia kalastajia koskevat pääsääntöisesti samat säädökset kuin suomalaisiakin kalastajia. Kalastukseen pitää hankkia samat kalastusluvat kuin suomalaistenkin. On maksettava valtion veroluonteinen kalastonhoitomaksu ja/tai kalastuskohteen oma alueellinen kalastuslupa riippuen kalastustavasta, kalastajan iästä tai kalastuskohteen tyypistä.

YLEISKALASTUSOIKEUDET: yhdellä vavalla tapahtuva maksuton onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaaminen, ovat kaikille voimassa olevia oikeuksia kotimaasta tai -paikasta riippumatta. Kalastonhoitomaksu sisältää myös ulkomaisille kalastajille oikeuden yhdellä vavalla tapahtuvaan viehekalastukseen.

Osalla ulkomaalaisista kalastajista on erityinen oikeus kalastaa Suomen merialueella valtion omistamalla yleisvesialueella. Nämä vesialueet sijaitsevat meren ulapalla, jonne harvat ulkomaalaiset suuntaavat kalastusretkillään. ”Kalastuslaki 8 §: Kalastus talousvyöhykkeellä ja yleisillä vesialueilla. Suomen talousvyöhykkeellä ja yleisillä vesialueilla meressä jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta täyttäneillä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisella on oikeus harjoittaa vapaa-ajan kalastusta.”

7 LUPATIETOA
LOHI

USEIN KYSYTTYÄ

KUHA 8

LOHI

KALOJEN alamittoja ja rauhoitusaikoja

KALASTUSASETUKSEN MUKAISET PYYNTIMITAT, RAUHOITUSAJAT JA SAALISKIINTIÖT

Kalastusviranomainen (ELY -keskus) voi määrätä alueellisesti kalastusasetuksen mitoista enintään 20 % poikkeavia pyyntimittoja. Alueelliset määräykset kannattaa tarkastaa kalatalousalueen internetsivuilta tai kalastusrajoitus.fi -palvelusta.

➽ vähintään 60 cm, leveyspiirin 63°30 N

pohjoispuolella Perämeressä vähintään 50 cm

➽ rauhoitusaika joessa ja purossa 1.9.-30.11.

JÄRVILOHI

➽ vähintään 60 cm

➽ rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä

➽ rasvaeväleikattu järvilohi rauhoitettu

1.6.-31.8. kalastusasetuksen karttaliitteen mukaisissa osissa Vuoksen vesistöä.

➽ rauhoitusaika joessa ja purossa 1.8.-30.11.

TAIMEN

➽ rasvaeväleikattu taimen vähintään 50 cm

➽ rasvaevällinen taimen vähintään 60 cm

leveyspiirien 64°00 N ja 67°00 N välissä sisävesissä, leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella sisävesissä vähintään 50 cm

➽ taimen vesissä, joihin ei vaellusyhteyttä merestä tai järvestä enintään 45 cm

➽ rasvaevällinen taimen rauhoitettu kokonaan sisävesissä leveyspiirin 64°00 N eteläpuolella ja kaikilla merialueilla

➽ rauhoitusaika joessa ja purossa 1.9.-30.11.

NIERIÄ

➽ rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella

➽ rauhoitusaika muualla Vuoksen vesistössä 1.9.-30.11.

➽ muualla Vuoksen vesistössä vähintään 60 cm

➽ Inarinjärvessä vähintään 45 cm

HARJUS

➽ vähintään 35 cm, leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella vähintään 30 cm

➽ meressä rauhoitettu

➽ rauhoitusaika leveyspiirin 67°00 N eteläpuolisissa sisävesissä 1.4.-31.5.

KUHA

➽ vähintään 42 cm

SIIKA

➽ rauhoitusaika mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.-30.11.

SAALISKIINTIÖITÄ VAPAA-AJANKALASTUKSESSA

KALASTUSASETUS 4§: lohia 2 kpl/kalastaja/vrk (merellä voimassa Suomenlahdella)

KALASTUSASETUS 4§: rasvaeväleikattuja järvilohia Vuoksen vesistöalueella 1 kpl/kalastaja/vrk

EUROOPAN KOMISSIO : Itämerellä yhtä kalastajaa kohti saadaan saada ja ottaa saaliiksi enintään yksi rasvaeväleikattu lohi päivässä. Edellä mainitun lisäksi, lohen virkistyskalastus on sallittua 1. päivästä toukokuuta 31. päivään elokuuta leveyspiirin 59° 30´ N pohjoispuolella (Itämeren pohjoisosa ja Pohjanlahti) alueilla, jotka sijaitsevat enintään neljän meripeninkulman etäisyydellä kartan perusviivasta (sisäisten aluevesien ulkorajasta). Suomessa näille alueille on asetettu kahden lohen päiväkiintiö.

USEIN KYSYTTYÄ
NAHKIAINEN ➽ rauhoitusaika 1.4.-15.8. ANKERIAS ➽ rauhoitusaika 1.8.-30.6. HARJUS
9
SIIKA

JOKIKOHTAISIIN KALASTUSSÄÄNTÖIHIN

PERUSTUVIA

KIINTIÖITÄ JA PYYNTIMITTOJA

SIMOJOKI 1 lohi/vrk/kalastaja. TORNIONJOKI 1 lohi/vrk/kalastaja, taimen rauhoitettu. NÄÄTÄMÖJOKI 1 lohi/vrk/kalastaja. TENOJOKI lohi rauhoitettu vuonna 2023. LOHI TENOJOKI rauhoitettu, TORNIONJOKI 50 cm, SIMOJOKI 50 cm, NÄÄTÄMÖJOKI 30 cm. HARJUS TORNIONJOKI 35 cm, NÄÄTÄMÖJOKI 35 cm.

SELVENNYKSIÄ MM. KALOJEN RAUHOITUSAIKOIHIN JA PYYNTIMITTOIHIN

Kalastuslaki 3§ ja 49§, VN:n asetus kalastuksesta 1§ ja 2§

LEVEYSPIIRIN 67° POHJOISPUOLELLA

• Harjuksen pyyntimitta on 30 cm.

• Rasvaevällisen ja rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on 50 cm.

Tenojoen kalastuspiiri: Kts. Tenon kalastussääntö.

Tornionjoki:

• Harjuksen pyyntimitta 35 cm ja lohen 50 cm.

• Taimen on vapautettava.

• Kts. kalastussäännöistä rauhoitusajat ja tarkista vuosittain sovittavat muutokset.

LEVEYSPIIREILLÄ 64°-67°

• Harjuksen pyyntimitta 35 cm ja se on rauhoitettu sisävesissä 1.4.-31.5.

• Harjus ja rasvaevällinen taimen ovat rauhoitettuja meressä.

• Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on 50 cm ja sisävesissä rasvaevällisen 60 cm.

Tornionjoki:

• Harjuksen pyyntimitta on 35 cm ja lohen 50 cm.

• Taimen on vapautettava.

• Kts. kalastussäännöistä rauhoitusajat ja tarkista vuosittain sovittavat muutokset.

• Lohen alamitta on 60 cm, mutta 63°30' pohjoispuolella Perämeressä 50 cm.

LEVEYSPIIRIN 64° ETELÄPUOLELLA

• Harjuksen pyyntimitta on 35 cm ja se on rauhoitettu sisävesissä 1.4.-31.5.

• Harjus on rauhoitettu meressä.

• Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu sisävesissä ja meressä.

• Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on 50 cm.

Hallinnolliset rajat: Lähde Maanmittauslaitos Rantaviiva-aineisto: © Manmittauslaitos, SYKE

USEIN KYSYTTYÄ
67° 64° 63°30' SALLA PELKOSENNIEMI PELLO KUHMO NIVALA YLIVIESKA NURMES 67° 64° 63°30' OULU KEMI TURKU VAASA KUOPIO MIKKELI TAMPERE KOKKOLA JOENSUU KAJAANI HELSINKI JYVÄSKYLÄ ROVANIEMI
0
10
50 100 25 km TAIMEN

ONKIMISEN, pilkkimisen, silakan litkaamisen ja kalastonhoitomaksulla tapahtuvan kalastuksen välineiden määritelmiä kalastuslaissa ja -asetuksessa

VIEHEKALASTUS KALASTONHOITOMAKSULLA. Maksu oikeuttaa harjoittamaan viehekalastusta, esim. heittokalastusta yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä tai vetouistelua mainituilla välineillä ja lisäksi yhdellä painovieheellä, sekä kelaongintaa. (Painoviehe = viehe joka on valmistettu painavasta materiaalista ja viehe saadaan syvemmälle uisteltaessa) Täkyonginta kelaa käyttäen luetaan viehekalastukseksi, eli maksu oikeuttaa täkyonkimaan yhdellä vavalla sekä jäältä (ismete) että avovedestä.

MAKSUTON ONKIMINEN. Maksuista ja kalastusluvista vapaa onkiminen on kalastusta, jota harjoitetaan yhdellä vavalla ja koukulla ilman heittokalastukseen soveltuvaa kelaa ja viehettä.

MAKSUTON PILKKIMINEN. Maksuista ja kalastusluvista vapaa pilkkiminen on kalastusta yhdellä lyhyehköllä vavalla ja siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä.

MAKSUTON SILAKAN KALASTUS. Maksuton silakan kalastus on kalastusta yhdellä vavalla ja siimaan kiinnitetyillä pystysuunnassa liikuteltavilla koukuilla.

YLEISIÄ kalalajeja, sanastoa ja vinkkejä

SUOMI ruotsi englanti venäjä latina suositeltavia kalastusmuotoja

AHVEN abborre perch окунь Perca fluviatilis heittouistelu, onki, pilkki

HAUKI gädda pike щука Esox lucius heittouistelu, vetouistelu

KUHA gös pike-perch судак Sander lucioperca vetouistelu, heittouistelu

MADE lake burbot налим Lota lota pilkki

SÄRKI mört roach плотва Rutilus rutilus onki, pilkki

KIISKI gers ruffe ёрш Gymnocephalus cernuus onki, pilkki

LOHI lax Atlantic salmon лосось Salmo salar vetouistelu, heittouistelu, perhokalastus

TAIMEN öring trout форель Salmo trutta vetouistelu, heittouistelu, perhokalastus

SIIKA sik whitefish сиг Coregonus lavaretus perhokalastus, onki, pilkki

HARJUS harr grayling хариус Thymallus thymallus perhokalastus, heittouistelu, pilkki

KIRJOLOHI regnbåge rainbow trout радужная форель Oncorhynchus mykiss heittouistelu, perhokalastus, onki

SILAKKA strömming Baltic herring сельдь Clupea harengus membras silakan litkaus

LISÄÄ NIMITIETOA maamme kalalajeista www.vapaa-ajankalastaja.fi > Ympäristö > Maamme kalalajit.

KALASTUSMUOTOJA ruotsi englanti venäjä

HEITTOKALASTUS spinnfiske spin fishing спининг

VETOUISTELU trolling troll fishing троллинг

PERHOKALASTUS flugfiske fly fishing нахлыст

ONKI mete pole fishing удочка

PILKKI pimpel ice fishing подледная рыбалка

VALTION KALASTONHOITOMAKSU (vero) statens fiskevårdsavgift state fishing fee государственный налог на рыбную ловлю

KALASTUSLUPA fisketillstånd fishing license рыболовная лицензия

USEIN KYSYTTYÄ 11

MISTÄ saa tietoa alueellisista kalastusluvista ja -rajoituksista?

ELY-KESKUKSET ovat kalastuksen alueviranomaisia. Kalatalouspalvelut toimivat maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa ja vastaavat alueensa viranomaisasioista ja valvovat yleistä kalatalousetua. Alueellisesta kalatalousyksiköstä voi tiedustella toimialueen vaelluskalavesistöjen määrittelystä, kysyä tietoa erityiskohteista, joissa kalastus on jonkin säännöksen perusteella kielletty, sekä kalatalousalueiden yhteystietoja. ELY-keskusten yhteystiedot löytyvät oppaan yhteystiedot sivuilta.

INTERNET Kalastuslain nojalla ja ELY-keskusten kalastuskieltoon asettamat erityiskohteet ja vaelluskalavesistöiksi määritetyt virtavedet löytyvät internetistä maa- ja metsätalousministeriön ja ELY-keskusten yhdessä ylläpitämältä sivustolta osoitteesta kalastusrajoitus.fi . Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.

INTERNET Kalastuskohteiden omat sivustot. Useilla suosituilla kalastuskohteilla on nykyisin myös omat internetsivustonsa tai ne ovat mukana laajemmassa yhteismarkkinoinnissa. Internetin hakukoneilla, esimerkiksi Google, voi hakea kalastuskohteen tietoja vesistön nimen ja paikkakunnan mukaan.

KALATALOUSALUEET Osassa kalastuskohteista kalatalousalueet vastaavat kalastuslupien myynnin koordinoinnista yhteislupien osalta. Kalatalousalueilta löytyy tieto toimialueen vesialueen omistajista, osakaskunnista ja yhteyshenkilöistä.

KALASTUSLUPIEN MYYJÄT Paikallisille vesialueille kalastuslupia myyvät tahot ovat hyvä tiedonlähde lupa-alueiden rajoista ja kalastuksen rajoituksista alueilla. Tyypillisiä myyntipisteitä ovat kalastus- tai urheilutarvikeliikkeet, huoltamot ja majoitusyritykset.

VALTAKUNNALLISET NEUVONTAJÄRJESTÖT Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, www.vapaa-ajankalastaja.fi . Kalatalouden Keskusliitto, www.ahven.net . Neuvontajärjestöjen tarkemmat yhteystiedot löytyvät oppaan yhteystiedot sivuilta.

METSÄHALLITUKSEN hallinnoimien vesialueiden tiedot ja kalastuslupien verkkokauppa löytyvät osoitteesta www.eraluvat.fi

YKSITYISEN VESIALUEEN OMISTAJA Vesialueen omistaja on yleensä kalastusoikeuden haltija ja tietää oman vesialueensa kalastuslupien myynnistä. Yksittäisen vesialueen omistajan tiedot löytyvät tarvittaessa kiinteistörekisteristä.

USEIN KYSYTTYÄ
12
HAUKI

MISTÄ saa tietoa yleisimpien kalalajien kalastuksesta, välineistä ja vinkkejä?

VALTAKUNNALLISET NEUVONTAJÄRJESTÖT: SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ , tietoa kalastuksesta, kalalajeista, kalastusvälineistä, kalastusluvista, kalastuskohteista www.vapaa-ajankalastaja.fi

KALATALOUDEN KESKUSLIITTO , tietoa kalastuksesta, kalatalousalueista ja osakaskunnista www.ahven.net

MISTÄ saa lisätietoa

kalastonhoitomaksusta?

Kalastonhoitomaksujen keräämisestä ja myynnistä vastaa Metsähallitus. Maksuihin ja kalastuslupakäytäntöihin liittyvistä käytännön asioista saa lisätietoa myös ELY-keskusten kalatalouspalveluista ja

KIRJOLOHI SÄYNE

HYÖDYLLISIÄ osoitteita internetin käyttäjälle

➽ Maa- ja metsätalousministeriö www.mmm.fi

➽ Kalastonhoitomaksu ja kalastus valtion vesialueilla www.eraluvat.fi

➽ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset www.ely-keskus.fi

➽ Valtion säädöstietopankki (kalastuslaki, kalastusasetus) www.finlex.fi

➽ Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö www.vapaa-ajankalastaja.fi

➽ Kalastuspaikkoja Suomessa www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalastuspaikat/

➽ Kalatalouden Keskusliitto www.ahven.net

➽ Luonnonvarakeskus www.luke.fi

➽ Ilmainen Maanmittauslaitoksen karttapalvelu www.karttapaikka.fi

➽ Fishing in Finland portaali www.fishinginfinland.fi

➽ Kalastus Ahvenanmaalla www.visitaland.com/fi.

USEIN KYSYTTYÄ
13

YHTEYSTIEDOT neuvontajärjestöihin ja viranomaisiin

14
AHVEN

NEUVONTAJÄRJESTÖT

SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ VAPAA-AJANKALASTAJA.FI

Toimisto: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki, puh. 050 597 4933, vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi. Toimisto on avoinna ma-pe klo 9-16. Puhelinpalvelu ma-to klo 9-16.

ALUEELLISET YHTEYSHENKILÖT:

TIEDOTTAJA JAANA VETIKKO

(Vapaa-ajan Kalastaja -lehti, viestintä ja tiedottaminen, suurkalat)

os. Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. 050 525 7806, jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

KALATALOUSASIANTUNTIJA JANNE RAUTANEN (Häme)

os. Käenpolku 3, 37830 Akaa

puh. 0400 946 968, janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi

KALATALOUSASIANTUNTIJA MARCUS WIKSTRÖM

(Etelä-Suomi ja Kaakkois-Suomi)

os. Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki

puh. 045 110 2126, marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi

KALATALOUSASIANTUNTIJA PETTER NISSÉN

(Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) os. Vonkamiehentie 21, 94450 Keminmaa puh. 0500 440 923, petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi

KALATALOUSASIANTUNTIJA JUHA OJAHARJU (Pohjanmaa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi) os. Kuortaneen kunnantalo, Keskustie 52, 63100 Kuortane puh. 045 113 3050, juha.ojaharju@vapaa-ajankalastaja.fi

KALATALOUSASIANTUNTIJA JANNE TARKIAINEN (Etelä- ja Pohjois-Karjala, Etelä- ja Pohjois-Savo) os. Päivänkakkarantie 8, 50600 Mikkeli puh. 044 547 9116, janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi

KALATALOUSASIANTUNTIJA JANNE ANTILA (Lounais-Suomi) os. Sauniementie 25, 21195 Velkua puh. 045 630 4280, janne.antila@vapaa-ajankalastaja.fi

KALATALOUDEN KESKUSLIITTO

AHVEN.NET

Toimisto: Kalatalouden Keskusliitto, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki. Puh. (09) 6844 590 tai 044 491 5024 arkisin klo 8-15, kalastus@ahven.net

Varsinais-Suomen ELY-keskus

vastaa rannikon kalataloustehtävistä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Puhelinvaihde 0295 022 500.

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalataloustehtävistä Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Puhelinvaihde 0295 026 500.

Lapin ELY-keskus vastaa Pohjois-Suomen kalataloustehtävistä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Puhelinvaihde 0295 037 000.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MMM.FI

Maa- ja metsätalousministeriö, Hallituskatu 3 A, Helsinki. PL 30, 00023 Valtioneuvosto. Puh. 0295 16 001. etunimi.sukunimi@gov.fi

KALASTONHOITOMAKSUN MAKSAMINEN VUONNA 2023 ERALUVAT.FI

MAKSUT ➽ 47 euroa/kalenterivuosi ➽ 16 euroa/viikko (7 vrk) ➽ 6 euroa/vuorokausi.

Maksu on henkilökohtainen. Kalastonhoitomaksussa on aina kyse kalenterivuorokausista (alkaa ja päättyy kello 00.00) ja kalenterivuosista (1. tammikuuta – 31. joulukuuta), mutta viikkomaksun voimassaolon voi aloittaa haluamastaan viikonpäivästä (tällöinkin alkaa ja päättyy klo 00.00).

Kalastonhoitomaksun voi maksaa Metsähallituksen nettikaupassa osoitteessa verkkokauppa.eraluvat.fi , Eräluvat-sovelluksella, asioimalla palvelunumeroon puh. 020 692424, valtuutetuissa myyntipaikoissa ja R-kioskeissa. Tiedot valtuutetuista myyntipaikoista löytyvät Eräluvat.fi- sivuilta.

ELY-KESKUKSET
ELY-KESKUS.FI
YHTEYSTIEDOT 15

Julkaisun tekijä:

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki, puh. 050 597 4933 vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi vapaa-ajankalastaja.fi

Me Suomen Vapaa-ajankalastajissa edistämme vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvomme järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Vapaa-ajankalastus tuo harrastajalleen iloa, elämyksiä, kavereita ja terveyttä. Perustehtävämme on mahdollistaa tämä neuvonnan, edunvalvonnan ja kattavien palvelujen avulla sekä työskentelemällä kestävien kalakantojen ja puhtaampien vesien puolesta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Visionamme on olla Suomen vaikuttavin kalastusperhe toimimalla yhdessä paremman kalastuksen puolesta.

2023

Rahoitettu osittain maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksuvaroista.

TOIMITTANUT:

ISBN 978-952-5447-19-4

TEKSTI : Petter Nissén • KUVAT: Janne Rautanen, Petter Nissén, Juha Ojaharju, Janne Antila, Johanna Antila Jaana Vetikko • TAITTO : Graafinen suunnittelu P. Saha, Heidi Niemi