Magazine Poweredby Van Spaendonck

Page 6

Door samenwerking worden Ontdek wat het verrassende Loonstrook via app

In 2017 hebben 919.227 WERKENDEN via Loket.nl hun loonstrook en jaaropgave ontvangen. Steeds vaker gebruiken werknemers de app om te kijken of alles ook echt klopt. Denk aan mutaties of bijvoorbeeld de overuren zijn uitbetaald. Ook voor de werkgever handig; immers via de app kun je nu ook je eigen declaratie indienen of een bonnetje toevoegen. Dat voorkomt dat er overal losse declaraties rondslingeren. Al meer dan 530.000 WERKNEMERS maken intensief gebruik van de app.

Opleiding, training en ontwikkeling Cao’s bewegen mee in duurzame inzetbaarheid. Steeds meer opleidings- en ontwikkelingsfondsen ontwikkelen zich van kennis‑en expertcentrum tot het daadwerkelijk realiseren van programma’s voor alle werknemers in de sector. Opleiding, training en ontwikkeling komen daarmee dichter bij de directe leefwereld van betrokkenen. En eigenlijk, zo blijkt uit de O&O monitor van Wissenraet Van Spaendonck, gaat dat met een zeer efficiënte inzet van middelen. Een gemiddeld O&O fonds vraagt een bijdrage van €75 TOT €150 PER MEDEWERKER om sectorale HR activiteiten te bekostigen. WVS is betrokken bij cao- en sociale fondsafspraken voor zo’n 135.000 WERKNEMERS.

Oeps verjaardag vergeten Je kent het wel als leidinggevende, druk druk, druk naar de volgende klant. De volgende dag zie je overgebleven taart staan en vraag je verbaasd waar je die aan verdiend hebt. Blijkt je medewerker jarig te zijn geweest en jij bent als enige vergeten hem of haar te feliciteren. Ook daarvoor hebben we een oplossing bedacht die werkt. Voortaan kunnen alle leidinggevenden een signaal krijgen voor de verjaardag van hun medewerker. Wist u bijvoorbeeld dat er in 2017 in onze applicatie 37.030 WERKENDEN hun 50e VERJAARDAG vierden en 18.689 WERKENDEN hun 60e VERJAARDAG?

Transportlading goed beschermen ‘Zonder transport staat alles stil’ is een bekende slogan. Beter nog is dat de transportlading ook goed beschermd wordt vervoerd. Wist u dat er jaarlijks zo’n 550 INCIDENTEN zijn met diefstal van ladingen? Op onbeveiligde parkeerplaatsen slaat de dief toe. De kosten worden becijferd op zo’n € 22.5 MLN EURO. Niet voor niets zijn leden van de BRANCHEVERENIGING VAN ZEILMAKERS (SZS) betrokken bij de innovatie en productie van zeildoek voor vrachtwagens die inbraakwerend zijn.

De arbeidsmarkt is booming Steeds vaker worden mensen vanuit het buitenland geworven om hier te werken. Zij willen ook ergens wonen. Om dit goed en netjes te regelen hebben de initiatiefnemers ABU, NBBU, LTO, PPE/PVV en de vakbonden samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten ondertekend. En als uitvloeisel daarvan is de STICHTING NORMERING FLEXWONEN ingericht. Alle partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten hebben zo de zekerheid dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is. Dankzij SNF geldt dat nu voor zo’n 60.000 ARBEIDSMIGRANTEN. 450 geregistreerde ondernemingen (verhuurders en uitzendbureaus) maken dit mogelijk.

6


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.