__MAIN_TEXT__

Page 1

Samen groeien 1


12 Balans tussen zorgzaam en zakelijk

4 Ondernemer werkt aan zijn bedrijf

Samen groeien vanuit inspiratie en met oog op de toekomst 20 Met lef een stap zetten

18 Midden in de maatschappij

en verder:

26 H et m o et kloppen Colofon Eindredactie: Anne-Marie Hartog Teksten: Anita de Haas | Carline Klijn | Carmen de Jonge | Anne-Marie Hartog Fotografie: Maria van der Heyden | Sicco van Grieken | Carl Remmers Infographics: Heleen Verhoeven ontwerpt Vormgeving: Blauwzuur Druk: Gianotten Printed Media

2017, Van Spaendonck Reitseplein 1, 5037 AA Tilburg info@vanspaendonck.nl

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of opgeslagen zonder voorafgaand overleg en/of toestemming van Van Spaendonck.

klanten en medewerkers in beeld best practices inzicht in cijfers


Samen groeien: de kunst van het verrijken dit onmiddellijk de vraag op waarom je als bedrijf zou willen groeien? En als dat al zo is, waarom dan samen? In deze Poweredby zien we antwoor­den op deze vragen vanuit verschil­lende invals­hoeken. Groei hoeft niet altijd betrekking te hebben op meer omzet en rendement. Het kan ook te maken hebben met het verbeteren van producten en processen of het aan­passen van de onderneming aan gewijzigde omstan­dig­heden. Groei kan ook betekenen dat je de relatie met stakeholders gaat herdefiniëren of de continuïteit wilt verbeteren. Stilstand is immers achteruitgang. De wereld om ons heen verandert. En als we stil blijven staan - niet groeien - dan lopen we al snel achter de feiten aan. Groei behoort daarmee net zo vanzelfsprekend te zijn als het feit dat een onderneming klanten heeft. Het groeipad van veel ondernemingen speelt zich intern af. ‘Samen groeien’ begint dan bij het in kaart brengen van een missie, een visie en vooral van een ambitie. Dat richt energie en daagt uit om kennis te laten stromen. Het daagt mensen ook uit om zich te ontwikkelen en te verrijken. Primair voor zichzelf, maar net zo goed in functie van de onderneming waar ze werken. Nu is het managen van groei al moeilijk genoeg. En in de huidige tijd gaat het dan niet meer over autonome groei, of groei in aantal banen. Nee, groeien doe je samen in het netwerk, met toeleveranciers en afnemers. Kritische onder­nemers geven aan dat samenwerking tussen onder­nemingen risico’s met zich mee brengt. En samen optrekken brengt coördina­ tiekosten met zich mee. Die moet je immers eerst nog maar eens zien

3

terug te verdienen. Uit onderzoek blijkt echter dat onder­ne­ mingen die samen met andere ondernemingen optrekken, sneller innoveren. Zich sneller aanpassen. Succesvoller zijn. De ratio daarachter is dat onder­ nemingen altijd beperkt zijn in hun schaarse middelen en daardoor nooit kunnen beschikken over alle nood­ zakelijke kennis. Het open zetten van de ramen en deuren helpt om kennis te delen tussen ondernemers. En om energie aan elkaar te ontlenen. Samen sterk. Met andere ondernemers in de branche. In de keten. In de regio. Met onderwijsinstellingen. Het maakt niet uit. Als de kennis maar stroomt gericht op het realiseren van nieuwe kansen en uitdagingen. En zo merken wij dage­ lijks, dat is leuk en inspirerend. Er moet wel een groeiperspectief zijn: een beeld van waar je naartoe wilt. Want anders verwordt ‘samen’ al snel tot een vorm van bezigheidstherapie die snel doodbloedt. De rol van Van Spaendonck bij samen groeien is meerledig. We stropen onze mouwen op, helpen bij het bepalen van een groeiperspectief en kijken of belangen nog steeds parallel lopen. We treden op als regisseur, maar ook als facilitator. Brengen partijen bij elkaar. We dragen zorg voor inspiratie en toekomstperspectief, waarbij de kunst is dat perspectief om te zetten in actie. Ons geloof is dat groeien niet alleen een praktisch proces is, maar met name iets is dat zich in hoofden van mensen afspeelt. Groeien betekent verrijken. Nieuwe ideeën waar je energie van krijgt. Dat geldt voor onze eigen medewerkers, voor ondernemers én voor stake­ holders van ondernemingen. Samen groeien. Geen doel op zich. Wel een mooi per­ spectief om aan te werken. We hopen u te inspireren met deze Poweredby. Jan Gevers - Carmen de Jonge - Ruud van Leeuwen

Door samenwerking worden kleine dingen groot

Als je aan ‘Samen groeien’ denkt, dan roept


Sebo Havinga

HAVINGA LAAT ONDERNEMER AAN ZIJN BEDRIJF WERKEN IN PLAATS VAN ERIN 4


INTERVIEW

In de sfeervolle ontvangstruimte van Grant Thornton (GT) in Woerden oogt het groen in de verticale plantzakjes nog fris en jong. Niet zo vreemd, want de vestiging van het internationale accoun­ tants- en advieskantoor zit er pas drie maanden. Het is een subtiele verwijzing naar het door het bedrijf geclaimde motto: ‘An instinct for growth’. Een motto waarmee GT het beeld van de accountant als ‘geschiedschrijver’ wil ombuigen naar de man of vrouw die met de ondernemer meedenkt over heden en toekomst.

Groei is altijd een onderwerp Sebo Havinga (51), de commerciële man in het bestuur - én nog voor 50 procent als fiscalist aan het werk - zegt het bij iedere bijeenkomst met onder­ nemers te ervaren: ‘Groei is altijd een onderwerp’. “Er is geen ondernemer die hapert als je hem ernaar vraagt. Groei van mede­werkers, groei van het bedrijf en het vinden van de goede mensen, groei van omzet en groei van jezelf als ondernemer. De jaarrekening moet natuurlijk kloppen, maar dit zijn de echte onderwerpen waarover we in gesprek willen en toegevoegde waarde willen leveren. Ondernemers die de ruimte vinden om het echte gesprek met je aan te gaan en daaruit de goede signalen oppikken, en vooral samen aan de slag. Je wordt partners. We moeten ervoor zorgen dat een ondernemer gaat werken aan zijn onderneming in plaats van in zijn onderneming.”

Uitbreiding van diensten Dat partnerschap vertaalt zich in uitbreiding van diensten: van support aan medewerkers die de wereld over gaan tot investeringen, overnames – al

dan niet in de familie-, financiering- en internationale btw-advisering. Sinds kort ook in het overnemen van de personeelsen salarisadministratie. Daarvoor is recent een pilot gestart met Loket.nl van Van Spaendonck Services. Havinga: “Wij zijn twee jaar geleden overgestapt naar Loket.nl en zien de voordelen ervan. Een goed systeem waar we onze klanten op wijzen. Van Spaendonck Services levert de soft­ ware, wij doen de uitvoering en samen bieden we ondersteuning op het moment dat een klant over wil stappen. Als ze nu een leverancier hebben waar ze enigszins ontevreden over zijn en wij kunnen hen dit leveren als hun trusted advisor, dan is een overgang snel geregeld. De pilot was succesvol en afspraken over de conti­ nuering van de samenwerking zijn in de maak.

overheden, en hier en daar zelfs hele sectoren op de markt, op zoek naar een nieuwe accountant. “Het is een gekken­ huis”, zegt Havinga. Om er lachend aan toe te voegen: ”Als zich morgen twintig jonge accountants bij GT zouden melden, zouden ze overmorgen aan het werk zijn. Op het kantoor in Amsterdam hebben ze zelfs al vier GT-collega’s uit Zuid-Afrika aangetrokken om extra capaciteit in de controlepraktijk in te vliegen. De aanwas is te gering; te weinig studenten kiezen voor de accountancy of de fiscaliteit. Hoe dat komt? Het vak is niet sexy genoeg, denk ik. Terwijl het zo mooi is. Je kijkt echt intensief mee in de keuken van heel veel bedrijven. Je moet weten hoe de bedrijfsprocessen lopen, wat er speelt en wat ondernemers beweegt.”

Personeel is belangrijkste kapitaal Man-in-het-veld Met negen vestigingen in Nederland is GT niet groot genoeg voor drie fulltimers in het bestuur, maar Havinga zou ook niet anders willen dan de huidige combi­ natie van bestuurder en man-in-het-veld. “Het is goed om de feeling met de praktijk te houden. Natuurlijk bijt dat weleens. Er wordt van alle kanten aan je getrokken en zeker op momenten dat er zaken spelen die volledige aandacht en snel handelen vergen. Denk aan overna­ mes of een overname uit een faillissement. Dan is het: curator benaderen, kijken wat er speelt, boekenonderzoek etc. De klant belt één partij en dat zijn wij.”

‘20 jonge accountants heb ik overmorgen aan het werk’ Gekkenhuis De wereld van de accountancy wordt momenteel in Nederland flink opge­ schud. Financieel toezichthouder AFM heeft na een aantal incidenten de groot­ ste kantoren extra kwaliteitseisen opge­ legd en die zijn zich gaan beperken tot de wereld van de multinationals. Daardoor komen nu grote mkb’ers, maar ook

5

Een van de tendensen die Havinga waar­ neemt is het groeiend besef bij bedrijven dat het personeel het belang­ rijkste kapi­taal is dat echter niet op de balans staat. “Er wordt veel ingezet op personele kwesties: hoe trek je de goede mensen aan, hoe hou ik ze vast en hoe ontzorg je je medewerkers. Heeft natuur­ lijk ook te maken met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Zeker in bepaalde bedrijfs­takken. Kijk maar naar onszelf. Ook bij due dilligence opdrach­ ten wordt uitdruk­ kelijk gekeken naar bijvoorbeeld de invulling van cruciale functies binnen het bedrijf en de orga­ nisatie van de flexibele schil.” Grootste uitdaging voor fiscalist en accountant legt de ondernemer zelf op tafel: die wil realtime op een toegankelijke manier over alle informatie beschikken. Havinga:” De klant moet het gevoel hebben dat hij in control is. Wij hebben checkers ontwikkeld voor bijvoorbeeld beperking btw-risico’s en werkkosten­ regeling. Ontwikkeling van tools, dataanalyse, cybersecurity. Het zijn allemaal zaken die aangeven hoe belangrijk het is dat wij de ict op de goede manier blijven omarmen.” Grant Thornton werkt samen met 215 andere accountantskantoren met en op het platform van Loket.nl, een Van Spaendonck product.

Door samenwerking worden kleine dingen groot

Als hij ondernemers op hun praatstoel krijgt en signalen opvangt uit zo’n gesprek waar ze samen mee aan de slag kunnen, geniet Sebo Havinga in optima forma van zijn vak. Dan is hij blij dat hij naast zijn bestuursfunctie als chief commercial officer (CCO) bij accountantskantoor Grant Thornton nog praktiserend belastingadviseur is.


Door samenwerking worden kleine dingen groot

SAMEN GROEIEN, EEN STERKERE ECONOMIE De economie groeit en Loket.nl groeit mee

In 2016 is er voor €11.319.991.853 (iets meer dan 11.3 miljard) via Loket.nl aan salaris uitbetaald. Dat is bijna 11 PROCENT MEER dan in 2015.

Zonder pallets staat de wereld stil

Het herstel van de economie is onder andere af te lezen aan een groeiende logistieke sector en de productie en het hergebruik van pallets. In 2016 werden in Nederland in totaal 19 MIO HOUTEN PALLETS geproduceerd, Door reparatie en hergebruik is het recyclingpercentage gestegen van 26 PROCENT NAAR 45 PROCENT. Bijna alle pallets in Nederland worden hergebruikt. Daarmee passen houten verpakkingen uitstekend in het streven naar een circulaire economie.

Beroep met toekomst Jaarlijks presenteert de Nationale beroepengids de nieuwste ontwikke­ lingen. De samenleving verandert, waardoor er vraag is naar nieuwe vaardigheden en competenties. De Professional Organizer is een voorbeeld van een nieuw beroep met een goed toekomstperspectief. De ‘PO’ adviseert en begeleidt bedrijven en personen die meer structuur, overzicht en orde in tijd en ruimte willen hebben. Zo ontstaat ruimte voor meer plezier, rust en ontspanning en aandacht voor de day to day business. Voor particulieren kun je denken aan een thuis-, jongeren- of seniorenorganizer. Er zijn specialisten die zich richten op mensen met een beperking. Ook bedrijven vragen steeds vaker advies en begeleiding over hoe werknemers hun werkzaamheden en werkplek slimmer kunnen inrichten. Ze krijgen hulp bij onder andere bij timemanagement of grip op email. In 2016 hebben zich 214 PROFESSIONAL ORGANIZERS gecertificeerd.

Ontdek w het verrasse effect hierva

SAMEN GROEIEN, SLIMME VERBINDINGEN Zelf je verlof regelen, wel zo handig Geen gedoe met verlofkaarten meer. Dat scheelt in administratie en discussies tussen werkgever en werknemer. Dat is de gedachte van steeds meer ondernemers. Zo’n 36.789 ONDERNEMERS hebben in Loket.nl voor het gebruik van de verlofmodule gekozen. Vooral bedrijven met meer dan vijftig werknemers maken hiervan graag gebruik. Ook steeds meer kleinere bedrijven zien het voordeel dat werknemers via pc of mobiele telefoon in de app hun verlof kunnen boeken en inzien.

Goede opslag van gegevens geeft ruimte voor aandacht

In 2016 hebben 802.334 WERKNEMERS via Loket.nl hun jaaropgave ontvangen. Met onze nieuwe service ‘Bloemetje van de Zaak’ hebben werkgevers vanaf eind 2016 234 WERKNEMERS OF RELATIES in de bloemen gezet, om hen te feliciteren met hun jubileum, verjaardag of een andere mooie mijlpaal.

6


SAMEN GROEIEN, SAMEN STERK Campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’ met die campagne heeft onder andere OVAL op intensieve wijze bijgedragen aan het meer inzichtelijk maken van de belangrijke rol die bedrijfsartsen spelen in de gezondheid van werkend Nederland en de beroepstrots. Dat heeft geleid tot een online community die nog steeds groeiend is. De website trok in korte tijd 18.671 BEZOEKERS EN 84.451 PAGEVIEWS. Via Facebook werd een bereik van RUIM 80.000 VIEWS gerealiseerd. Het doel daarmee ook een nieuwe jonge groep van geneeskunde studenten aan te spreken werd bereikt en de campagne gaat voort.

Virtueel Als vereniging of stichting is het virtuele kanaal dé manier om je te presenteren en in contact te komen met het publiek, je stakeholders en natuurlijk de leden. In 2016 lanceerden wij 22 NIEUWE WEB-PLATFORMS voor onze opdrachtgevers.

Contributie-inkomsten

wat ende an is

Leden en deelnemers aan stichtingen dragen allemaal hun steentje bij om beleidsdoelstellingen en activiteiten te financieren. In 2016 is voor alle verenigingen en stichtingen samen voor € 27.385.997 AAN CONTRIBUTIE-INKOMSTEN gerealiseerd. In totaal zijn er MEER DAN 19.000 FACTUREN verzonden. Daarvan is nu al 55 procent digitaal verzonden.

Zes zekerheden Met het keurmerk Uitvaartzorg laten ondernemers zich toetsen op zes zekerheden, waaronder transparantie van de uitvoering en organisatie, bekwaamheid van het personeel en klanttevredenheid. In 2016 heeft de stichting Keurmerk Uitvaartzorg 205 ORGANISATIES GETOETST en wel bevonden op deze zekerheden. Zodat de wensen van families centraal kunnen staan.

Mag ik van u horen?

Digitaal helpt bij administratieve lastenverlichting Op tijd de loonaangifte doen, zorgen dat de melding bij UWV of belastingdienst wordt gedaan. Wel zo makkelijk voor ondernemers dat daaraan wordt gedacht. Loket.nl heeft een aansluiting op ‘digipoort’ waardoor de datastroom met arbeidsgegevens beveiligd gedeeld wordt met belastingdienst, UWV en 200 andere partijen. In 2016 is 1.129.404 MAAL succesvol een loonaangifte verstuurd aan de belastingdienst en daarmee data gedeeld met daartoe geautoriseerde partijen. Want hoe dacht u dat de belastingdienst aan de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte komt?

POWERED BY VAN SPAENDONCK 7

Door samenwerking worden kleine dingen groot

Gehoorverlies heeft grote impact op gezondheid en welbevinden van mensen. Het aandeel mensen met slaapproblemen, concentratiestoornissen, burn-out en overspannenheid is groter onder slechthorenden. Preventie is essentieel en effectieve behandeling is nodig als het gehoorverlies al is opgetreden. Een goede gehooroplossing kan de gezondheidsklachten verminderen en zorgen voor een groter welbevinden. In Nederland dragen circa 650.000 NEDERLANDERS een hoortoestel. Zo kunnen ze weer mee doen in het maatschappelijk verkeer. Met het audiciensregister dat zo’n 1562 GECERTIFICEERDE PROFESSIONALS telt, is de slechthorende verzekerd van goede gehoorzorg.


Herziening arbeidsmarkt:

‘Iedereen aan de slag’ Integrale aanpak arbeidsmarkt nodig volgens ABU, Cedris, NRTO, OVAL en Summum.nu Vijf brancheorganisaties zijn de spil in transities op de arbeids­markt. Gezamenlijk hebben zij een aanbod gedaan aan de politiek en het toekomstig kabinet om de arbeidsmarkt vlot te trekken. ‘Iedereen aan de slag’ is het adagium. Ieder op zijn of haar niveau. Het aanbod is ingegeven door een haperende arbeidsmarkt, die leidt tot tegenstellingen tussen werkenden met een vast contract en mensen die op een andere manier aan het werk zijn. Daarnaast staan bijna 1,5 miljoen mensen langs de zijlijn. De initiatiefnemers vinden dat er te weinig impulsen zijn om een leven lang te leren. Dat kan en moet dus anders. Voor Wissenraet Van Spaendonck is dit een mooi voorbeeld hoe er ook over de eigen grenzen heen samengewerkt kan worden.

Afke Vissers

De wereld van werk verandert snel en vraagt om een goed functionerende arbeidsmarkt. Partijen roepen de politiek op te komen tot een integrale visie op en aanpak van de arbeids­markt. Zij reiken daarvoor concrete maatregelen aan.

TEAMLEIDER BIJ LOKET.NL Afgelopen jaar zocht Afke Vissers (31 ) naar een nieuwe functie bij een bedrijf waar ze met korte lijnt jes werken en waar volop ruimte is voor vernieuwing. Die func tie vond ze als teamleider bij de afdeling Verkoop van Loket.nl bij Van Spaendonck Services. “Ik wilde graag direct iets kunnen betekenen voor de klant en had behoefte aan een rol waarin ik volop kon sam enwerken met collega’s.” Haar afdeling heeft inte nsief contact met een aantal accountantskantoren die nu nog niet met Loket.nl werken. Hoe ope n je nou een gesprek met zo’n potentiële klant? Afke: “Dat is erg afhankelijk van de gesprekspart ner die aan de andere kant van de lijn zit. Heb ik te maken met de teamleider van een afdeling salarisadmi­ nistratie of met een vennoot? In deze gesprekken benadruk ik onze ondersteunende rol bij de conv ersie en de implementatie, twee fases waar bedrijven die wille n overstappen naar een nieuw salarispakket nog wel eens tegen opz ien. Ook vertellen we over de groeiscenario’s die we voor kan toren op maat kunnen uitwerken.” De komende jaren hoo pt Afke een flinke groei te maken met haar afdeling. “We note ren aan het begin van iedere week welke kantoren we die week gaan benaderen. Als team zijn we samen verantwoordelijk voor al het contact dat onze afdeling met kantoren onderhoudt.”

• Eén daarvan is het omvormen van het sociale zekerheids­ stelsel naar een stelsel waarin sociale zekerheden en contractvorm worden ontkoppeld. Alle werkenden krijgen dezelfde basiszekerheden voor scholing, arbeidsongeschikt­heid en pensioen; • Daarnaast pleiten de brancheorganisaties voor het zo lang mogelijk inzetbaar houden van mensen. ‘Een leven lang leren’ als nieuwe norm voor werkenden en niet-werkenden. Een persoonlijk budget met ontwikkelrechten helpt hierbij; • De initiatiefnemers van het statement vragen meer ruimte om te experimenteren met de inzet van uitkeringsgelden voor werk in de vorm van loonkostensubsidie of opleiding; • Voor mensen zonder perspectief op loonvormende arbeid is een ‘participatieovereenkomst’ een goede oplossing: een contract met daarin afspraken over werken en leren; • Jongeren die voortijdig stoppen met hun opleiding kunnen terecht bij vernieuwde werk-/leerbedrijven. Een integrale visie op de arbeidsmarkt is hard nodig. Dat vergt wat van de politiek, maar ook van de samenleving. Meer informatie op www.oval.nl

8


De TT van het ontwikkellandschap

niet eens zo veel. Zeker als je bedenkt dat in het MKB vaak minder HR-capaciteit beschikbaar is. Juist dán is samen optrekken effectief. Zo kun je voor je werknemers faciliteiten realiseren die zijn gericht op de toekomstige ontwikkeling en wendbaarheid.

Duizenddingendoekje

Die vraag stellen werkgevers- en werk­ nemersorganisaties zichzelf periodiek. In 2016 hielp Wissenraet Van Spaendonck zes O&O-fondsen het beleid te evalueren. Daardoor kon onderbouwd worden dat ze doelmatig met middelen omgaan. Zo’n 85 procent van alle geïnde premies vloeit terug naar de sector. Sociale fondsen dragen hiermee - wellicht tegen de publieke opinie in - met relatief weinig geld efficiënt bij aan de ontwikkeling in een sector.

De keerzijde is dat het O&O-fonds in sommige gevallen een vergaarbak vol wensen wordt. Jaarlijks doen werkgevers en werknemers suggesties. Deze variëren van een leerstoel, onderzoek naar bijvoorbeeld omgang met gevaarlijke stoffen, een test voor nieuw HR-instrumentarium, leergangen voor hoger management, taal en inburgering en vooral veel arbeidsmarktonderzoek. Eigenlijk durft niemand ‘nee’ te zeggen tegen het idee van de ander. Langzamerhand is het een duizenddingendoekje dat alle plooien aan tafel glad moet strijken. Doel en middel lopen in een activiteiten-gestuurde aanpak door elkaar. Gevolg is dat de middelen uitgeput raken.

Wendbaarheid

Toekomst en toegang

In sectoren met veel MKB-bedrijven, lijkt het logisch om een gezamenlijk HR-beleid te ontwikkelen en faciliteren. In de onderzochte sectoren is een grote variëteit in de door werkgevers en werknemers afgesproken premies van de bruto loonsom. Soms is bewust gekozen voor een eigen opleidings­infrastructuur, omdat het reguliere beroepsonderwijs niet in een dergelijke opleiding voorziet. Denk aan zeilmakerijen, textielverzorging en de technische groot­handel. Gemiddeld wordt hier €50,- tot € 200,- per werknemer per jaar aan een O&O-fonds afgedragen. Eigenlijk is dat

Met alle uitdagingen op de arbeidsmarkt is het tijd voor een programma-gestuurde aanpak met nieuwe vormen van samen­ werking. Centraal staan de toekomst en toegang: de ‘TT’ van het Ontwikkelland­ schap. De toekomst is dichterbij dan je denkt. Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de vierde industriële revolutie veranderen banen, verdwijnen beroepen en komen er nieuwe beroepen terug. De vraag naar wendbaarheid van organisaties en werkenden wordt met de dag groter. Krimp en groei gaan gelijk op. Dat vraagt

9

een focus op competenties en vaardig­ heden (duurzame inzetbaarheid). Om ons heen zie je het al ontstaan: in de retail, in de financiële sector, in de groothandel. Wissenraet Van Spaendonck roept op tot meer tempo. Iedere sector zou de stip op de horizon tien jaar verder moeten willen zetten en de veranderingen in kaart brengen. Met deze toekomstkaart is het opleidingsen ontwikkelingsprogramma goed bij te sturen. Ook samenwerking met andere sectoren komt dan als vanzelf van de grond.

Verschuiving Met toegang ontstaat dynamiek die voor ieder O&O-fonds kansen biedt. Uiteindelijk functioneert ieder fonds voor de werken­ den. O&O-fondsen richten zich traditioneel op collectieve maatregelen om scholing en opleiding bij werkgevers en werknemers te stimuleren. Hiermee negeer je de roep om een meer individuele benadering. Werkzekerheid wordt belangrijker dan baanzekerheid. De verantwoordelijkheid voor opleiding en (vak-)ontwikkeling verschuift van werkgever naar werknemer. O&O-fondsen spelen een rol bij het bewust maken van werknemers (en zzp’ers) van die veranderingen. Ze moeten hierbij werk­nemers een eenvoudige toegang geven tot faciliteiten. Uit onderzoek blijkt dat de ‘individuele leerrekening’ een stimulans is. De arbeidsmarkt is permanent in beweging. Met een beroepsbevolking van meer dan acht miljoen mensen zal opleiding en ontwikkeling blijven evolueren. Dat geldt voor het beroepsonderwijs, tussen sectoren onderling en voor nieuwe innovaties. Het platform O&O blijft de discussie op deze thema’s aanjagen.

Door samenwerking worden kleine dingen groot

Zijn Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) nog wel van deze tijd? Dat is de politieke vraag die regelmatig wordt gesteld. Het gaat om veel geld in collectieve voorzieningen zoals O&Ofondsen en Sociale fondsen. Deze worden door werkgevers en werknemers aange­ stuurd en zijn onderdeel van cao-overleg. Komt het geld dat per werknemer is gereserveerd, eigenlijk wel goed terecht?


COLUMN

SAMEN GROEIEN Mijn eerste en meest elementaire gedachte bij dit thema gaat over de levende natuur. Het ecosysteem houdt zichzelf in stand door samen te groeien (planten groeien op mest, dieren eten de planten), externe verstoringen daargelaten (zoals CO2-uitstoot). Naar arbeids­organisaties kijken we vaak vanuit dezelfde bril: een stelsel van onderlinge verbanden waarin mensen en organisaties kunnen groeien door samen te werken. Mensen leren en ontwikkelen zich, investeren in hun inzetbaarheid en groei waardoor ze gemotiveerd hun loopbaan invullen. Organisaties groeien door de gebundelde inspanning van hun medewerkers, maar kunnen op het maat­ schappelijke speelveld ook niet zonder elkaar. Daar komt het grote belang van de branche­organisatie in beeld, waar Wissenraet Van Spaendonck organisaties helpt om samen te groeien. Hoe past digitalisering in het ecosysteem? Wisselend, gebiedt de eerlijkheid om te zeggen. Enerzijds verdwijnen banen door automa­ tisering, wat moeilijk onder ‘samen groeien’ te vatten is. Anderzijds ontstaan er legio kansen met diensten die het ‘samen’ versterken, zoals Loket.nl dat vorm geeft. Ook het nieuwe Van Spaendonck Ondernemershuis dat medio 2017 geheel vernieuwd wordt heropend, past sterk in deze gedachte. En daarmee zijn we tot de kern gekomen: doel en middel. Het doel is samen te groeien en relevantie toe te voegen vóór en mét ondernemers in het MKB en de mogelijkheden lijken onbeperkt.... De effectiviteit van gebruik van middelen wordt nog altijd door mensen bepaald. Zij maken het verschil. “Practice what you preach” is hierbij een belangrijke vuistregel. Daarom groeien medewerkers van Van Spaendonck zelf. Om als organisatie te groeien en om klanten beter van dienst te zijn. Natuurlijk groeien directie en toezichthouders ook samen. Privé vind ik het belangrijk om samen met mijn hardloopschoenen mijn conditie op peil te houden. Al is een haat-liefde verhouding de beste manier om deze vorm van ‘samen’ te omschrijven. Maar ja, samen groeien is natuurlijk ook gewoon hard werken.

Hans van der Molen Voorzitter Raad van Commissarissen Van Spaendonck Groep

10


FEESTELIJKE VERKIEZING Arre Zuurmond is op 14 november 2016 gekozen tot Overheidsmanager van het Jaar. De prijs is toegekend voor zijn functie als ‘Gemeentelijke Ombudsman van Amsterdam en omliggende gemeenten.’ De Overheidsawards worden jaarlijks in de Ridderzaal in Den Haag uitgereikt. Positieve beeldvorming

Dit jaar was de organisatie van deze verkiezing in handen van Petra van de Goorberg van Wissenraet Van Spaendonck. “Het is mooi om vanuit onze netwerkrol te ondersteunen bij het positioneren van goed overheidsmanagement.” Op de vraag of dat geen bedrijfs-­ vreemde activiteit voor Wissenraet Van Spaeondonck is, antwoordt ze: “In een samenleving als de onze is een goede balans tussen publiek en privaat van groot belang. Ik denk dat het bedrijfsleven zich gelukkig mag prijzen met goed overheidsmanagement dat oog houdt voor alle belangen. Dat blijkt ook uit het juryrapport over Arre Zuurmond. Wij dragen daar graag een steentje aan bij. We wisten de organisatie van de verkiezing in slechts vier maanden op te tuigen. Het is een compliment dat we ook de volgende verkiezing op 20 november 2017 mogen organiseren.”

Activistisch en onorthodox Jury over Zuurmond: “Hij stelt de maatschappelijke opgave en het resultaat voor de burger centraal. Persoonlijke betrokkenheid is belangrijk, hij gaat met mensen in gesprek. Zijn formele macht als ombudsman vermijdt hij in eerste instantie. Hij handelt niet alleen klachten af, hij zoekt ze actief op. Hij redeneert dat veel misstanden nu eenmaal niet vanzelf bij de ombudsman terecht komen. Zijn manier van leidinggeven is coachend. Op deze manier

BENOEMING BRABANTS BESTEN Sinds juli 2016 heeft de provincie Noord-Brabant een nieuwe lichting Brabants Besten. Deze ondernemers gaan minstens een jaar aan de slag als ambassadeurs Innovatief Werkgeverschap. Wissenraet Van Spaendonck doet het project­ management voor Brabants Besten. Het zijn ondernemers die uitblinken in

innovatief werkgeverschap en ze inspireren andere ondernemers actief met hun kennis en ervaring. Lees hun verhalen op www.BrabantsBesten.nl en laat je inspireren door deze ambassa­deurs op het terrein van sociale innovatie, inclusief werkgeverschap, reshoring

11

en flexicurity. Zij dragen hiermee bij aan een verdere ontwikkeling van het bedrijfsleven op weg naar een sterke en sociale Brabantse economie.

Door samenwerking worden kleine dingen groot

krijgt hij mensen mee en weet hij ze te verbinden aan hem en de organisatie. Zijn volharden in het verbinden van beleid en effecten en van de systeemwereld en leefwereld zijn kenmerkend. Hij is krachtig en verleidend in het openbreken van gestolde oplossingen. Hij onderscheidt zich op dit vlak door hiervoor creatieve en informele manieren te gebruiken. Hij denkt buiten de kaders en stelt zich benaderbaar op. Arre Zuurmond is als Ombudsman activistisch en onorthodox zonder het toevoegen van publieke waarde te verliezen.”

De Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar reikt sinds 1998 jaarlijks een award uit voor de beste overheidsmanager. Doel van de Stichting is om met deze award een bijdrage te leveren aan de positieve beeldvorming van de overheid en haar topambtenaren. Tegelijkertijd motiveert zij met de award getalenteerde en ambitieuze overheidsmanagers. Het bestuur van de Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar staat onder leiding van oud-burgemeester van Almere, Annemarie Jorritsma. Directeur van de stichting is Petra van de Goorbergh. Juryvoorzitter is Ank Bijleveld-Schouten, commissaris van de Koning Provincie Overijssel. Ter versterking van het platform binnen het publieke domein is er tevens een Comité van Aanbeveling.


SAMEN IN EEN GOEDE BALANS TUSSEN ZORGZAAM EN ZAKELIJK Aad Koster en Ragna van Hummel

12


INTERVIEW

Ervaringsdeskundigheid bracht Ragna van Hummel (44) in 2009 tot de oprichting van haar eigen bedrijf Return. Het reïntegratiebedrijf doet het goed en telt inmiddels 18 medewerkers, maar de weg ernaar toe is er allerminst een geweest om jaloers op te zijn. Acht maanden zwanger was ze toen ze hoorde dat ze borstkanker had. Ze belandde in een ongekende achtbaan van tegenge­ stelde emoties. In drie jaar tijd werd ze moeder, had ze kanker, werd ze ontslagen en liep haar huwelijk stuk. Ze voelde zich ‘als mens afgeschreven’. “Maar ik herpakte me en nadat mijn chirurg zei: je bent misschien geen 100 procent meer, maar wel 90, besloot ik resoluut de draad weer op te pakken.” Ze kreeg een baan bij een reïntegratiebedrijf en merkte dat ze niet de enige was die een steuntje in de rug nodig had om weer structuur in het leven aan te brengen. Ze leerde er veel en besloot in 2009 haar eigen bedrijf op te richten dat volledig gespecialiseerd is in de ondersteuning van mensen met kanker bij verzuim en re-integratie.

Samen met werknemer in gesprek blijven Nu zit ze aan tafel met Aad Koster, voorzitter OVAL, de organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaanbegelei­ ding, die 125 leden telt. Haar bedrijf Re-turn is één van de 125 leden en door OVAL gezien als één van de deskundigen om mee te denken en werken aan een vraag vanuit politiek Den Haag: hoe zetten we het thema ‘werken bij kanker’ goed op de kaart? Kanker is immers steeds meer een chronische ziekte die mensen in staat stelt te blijven functio­ neren en ook aan het werk te blijven.

Het resulteerde vorig jaar oktober in de roadmap ‘Werkkracht bij kanker’. Een speciaal voor dit doel ontwikkeld stappen-­ plan dat ervoor zorgt dat werkgevers tijdig met zieke werknemers in gesprek gaan en blijven. Het is tevens een handvat voor het vinden van een goede balans tussen ‘zorgzaam en zakelijk’. “Als je als branchevereniging kennis kunt delen en toegevoegde waarde kunt leveren omdat je kennis en kunde over zo’n onderwerp in huis hebt, kun je snel actie onder­ nemen en oplossingen bieden”, stelt Aad Koster (56).

is aan het werk te blijven en hulp te krijgen bij het structureren daarvan. Ook richting werkgever en collega’s.”

‘Bij diagnose kanker raakt het werk nog te vaak uit beeld’

Ze weet er alles van: er valt heel wat te managen gedurende het proces van ziekte en de daarbij behorende intensieve be­ handeling: veel afspraken, veel nieuwe mensen om je heen. “Vraagt ooit iemand in de zorg of je nog een baan hebt? De zorg is niet erg arbeidsminded. Daar is nog een wereld te winnen.” Ze weet ook: “Wie zijn werk kwijt raakt, lukt het nauwelijks om elders nog aan de slag te kunnen. Werkgevers blijven huiverig voor terugval. Willen we al die mensen afschrijven? Nee toch. Het vraagt altijd om maatwerk en dat kan, en we weten hoe. De werkgever betaalt de ondersteu­ ning en die realiseert zich overigens heel goed dat het ook loont om mensen erbij te houden of weer eerder aan het werk te helpen.”

Hulp bij structureren werk

Verbindende kracht

Dat de roadmap zich alleen richt op mensen met kanker, is volgens Ragna van Hummel goed te verklaren. “Kanker is een confrontatie met leven en dood. Heel ingrijpend en met een enorme impact op je privéleven en je werk. Mensen spreken over de periode in hun leven vóór de kanker en ná de kanker. Gelukkig is er een groep van 55 procent die het overleeft, maar die moet wel eerst een behandeling door die op zich­ zelf ziekmakend is. Voor werkgevers en collega’s is dat moeilijk navigeren. Vaak wordt gezegd: kom maar terug als alles achter de rug is, maar dan is er al een (te) grote afstand tot het werk ont­ staan.” Haar ervaring is dat het merendeel van de patiënten nog altijd de lijn volgt dat kanker ook meteen het einde van een werkzaam leven betekent; 90 procent van de mensen meldt zich direct ziek. Dat was overigens in het verleden 100 procent. Je ziet nu dat 10 procent werkt tijdens bijvoorbeeld de derde week van de chemokuur of gedurende 1 of 2 dagen per week. Ik zie mensen die we moeten activeren en anderen die we moeten afremmen. Werken kan het bewijs zijn dat ze hersteld zijn, maar als je dat niet goed structureert werken ze op adrena­ line en houden ze dat niet vol. Belangrijk

Mede door de ondersteuning en issuemanagement van Wissenraet Van Spaendonck zet OVAL meer maatschap­ pelijke thema’s op de agenda. Aad Koster: “Met vier andere brancheverenigingen zeggen we richting het nieuwe kabinet: neem alle belemmeringen in de arbeids­ markt weg, zorg voor begeleiding en jobcoaches en iedereen kan aan de slag. Zorg voor een aantal zekerheden, ook dat het niet uitmaakt of je flex werk hebt of een vast contract. En: gebruik onze deskundigheid. Dat gebeurt nog veel te weinig. Het is mooi om te zien hoe onze directeur met haar club snel de verbin­ dende kracht op issues weet te mobili­ seren. Zo groei je als branchevereniging met je leden en bereik je samen meer."

13

Wissenraet Van Spaendonck voert het branche- en issuemanagement van Oval. Ook alle verenigingsactiviteiten worden vanuit ons kantoor in Tilburg vorm­ gegeven.

Zie volgende pagina: De roadmap ‘Werkkracht bij kanker’ nader verklaard.

Door samenwerking worden kleine dingen groot

Vrijwel alle mensen die te horen krijgen dat ze kanker hebben, overvalt het gevoel dat ze balan­ ceren tussen leven en dood. Het werk is dan even helemaal uit beeld. Maar voor hoelang? Een kwart verliest zijn of haar baan. Niet nodig als werkgever en werknemer tijdig de juiste stappen zetten. Voor brancheorganisatie Oval was dit aanleiding om dit samen met de leden stevig op de kaart te zetten.


ROADMAP KANKER

De kans dat een werkgever te maken krijgt met kanker op de werkvloer:

1

OP DE

250

40.000

GEMIDDELDE VERZUIMDUUR

DIAGNOSES

6

1

OP DE

300

12

maanden maanden

18

PERCENTAGE WERKENDEN NA 2 JAAR

24

maanden

maanden

in de beroepsbevolking per jaar tussen de 18 en 65

Onduidelijk is of dat geheel of gedeeltelijk is

PERCENTAGE

OVAL is na de lancering van de roadmap via diverse nieuwsmedia gevraagd voor

HOGERE KANS OP WERKLOOSHEID

inleidingen bij diverse deskundigen en media om het belang van de roadmap toe te lichten. De brancheorganisatie draagt daarmee bij aan het agenderen van het thema en het belang van ‘kanker en werk’. De leden van OVAL hebben daar ieder vanuit eigen deskundigheid een actieve bijdrage aan geleverd.

75%

De meerderheid van de mensen stopt met werken (verzuimt) als de diagnose is gesteld De kans dat een werkgever iemand met kanker in diens verleden aanneemt is 60%

Nina van Someren

37% Voor mensen met kanker in hun verleden

ENDONCK

AET VAN SPA SHARED SERVICE TEAM WISSENR

het Shared Service Team van het 5 bij Wissenraet Van Spaendonck in 201 l apri s sind kt wer ) (28 eren Nina van Som ties en stichtingen gen ondersteun ik brancheorganisa ellin enst sam team de elen wiss “In . cluster Werk en Gezondheid inzet van medische hulpmiddelen a’s als re-integratie, arbeidsverzuim, them de pen enlo uite met n ude igho die zich bez mijn werk is de afwisseling: het jaar. Wat ik echt leuk vind aan van er anag dsm rhei Ove de van g in de zorg en de verkiezin mediakanalen voor een klant. um, tot het beheren van alle (social) posi sym of t even een van ren nise van het orga tste uitdaging is om goed hele dag scherp moet zijn. De groo de ik dat or ervo t zorg den mhe t Die diversiteit in werkzaa en effectiever doen, zodat ik de klan Hoe kan ik mijn werk sneller, beter en. ling ikke ontw alle van zijn te op de hoogte Dat geeft energie.” zo goed mogelijk kan ondersteunen?

14


Jumbo kiest voor BDO Online Personeel In 2016 bracht Jumbo als één na grootste supermarktketen van Nederland, de financiële administratieve dienstverlening onder bij BDO Online Personeel. Voor BDO betekende dit onder andere 22.000 extra jaaropgaven. BDO en Loket.nl sloegen de handen ineen met het overzetten van deze werknemers naar het salarisadministratiesysteem Loket.nl van Van Spaendonck Services. Extra waarde leveren

De ondernemer ondersteunen

In de zoektocht naar een nieuwe financiële administratieve partner zocht Jumbo naar een partij die haar tweehonderd franchisers helpt te ontzorgen, maar die tegelijkertijd een innovatieve aanpak heeft wat betreft dataverwerking en rapportages. Jos Zomerdijk, partner bij BDO “De focus ligt bij ons op het leveren van extra toegevoegde waarde. Voorbeelden hiervan zijn minder handelingen voor de ondernemer, dagelijkse rapportages en bredere en frequente advisering. We gebruiken Loket.nl behalve voor de salarisverwerking ook voor HRM-processen en documentgeneratie.”

De reacties zijn nu gelukkig positief. De invoer van medewerkers is sterk vereenvoudigd en ook het gebruik van Qwoater, het systeem voor documentgeneratie, wordt in de praktijk goed ervaren. Onel: “We blijven zaken oppakken om de Jumbo-ondernemers in hun werk te ondersteunen zodat ze meer tijd hebben voor ander zaken.”

Bas Buijs

Op scherp

TEAMLEIDER AFDELING ONTWIKKELING LOKET.NL

Als senior adviseur bij BDO Online Personeel was Danny Onel nauw betrokken bij de overgang. En hij niet alleen. In totaal werkten elf salarisadministrateurs, twee procesbeheerders, twee teamleiders, twee BDO-partners, één projectleider en drie adviseurs aan de conversie. Onel: “Het was goed om te merken dat voor een klant met deze omvang iedereen op scherp staat. De conversie moest immers in een kort tijdbestek vorm krijgen en je wilt geen missers maken met de loongegevens van personeel.”

Loonstrook voortaan digitaal Met de overgang naar BDO halen 22.000 werknemers van Jumbo Supermarkten hun loonstrookje voortaan op in het Werknemer­ loket. Dat is niet het enige, de Jumbo-werknemers kunnen hier ook hun verlof regelen en inzien en beoordelingen en verstrekkingen raadplegen. Zomerdijk: “Zowel de werkgevers als de werknemers van Jumbo gaan het Werkgeverloket en het Werknemerloket gebruiken.” Wat Onel betreft, is de conversie van Jumbo niet te vergelijken met andere conversies. “Het was een grootschalig traject en de Jumbo-ondernemers waren in eerste instantie wat sceptisch. Deze conversie volgde voor hen op een andere conversie in korte tijd.”

15

n samen­ Teams met een glimlach effectief late zelf tot doel werken. Dat stelde Bas Buijs (41) zich r bij de afdeling toen hij onlangs startte als teamleide Spaendonck Ontwikkeling van Loket.nl bij Van ga’s van deze colle Services. Iedere dag trappen de nlijke sessie, afdeling in teams af met een gezame dup vertellen de ‘daily standup’. “Tijdens deze stan waar we we aan elkaar waar we mee bezig zijn, e bottlenecks zijn.” Na twee mee aan de slag gaan en wat eventuel van Loket.nl zien welke stappen weken laat een afdeling aan collega’s Na het terugblikken worden zijn gemaakt. ‘Agile werken’ heet dat. (nog) beter te laten verlopen. voorstellen gedaan om het proces r ook wel eens weerstand. Natuurlijk ervaart Bas als teamleide a?”, hoort hij dan. De mensen “De huidige manier werkt toch prim teams. “Met verschillende teams op zijn afdeling werken nu in twee en”, weet Bas uit ervaring. kun je nu eenmaal meer snelheid mak razendsnel voltrekken. “Er zijn Ontwikkelingen in de markt ziet hij En we volgen opleidings­ partijen die ons hierover adviseren. ter te ontwikkelen. In 2017 programma’s die ons helpen nog vlot collega’s.” verwelkomen we weer twee nieuwe


What the hell do you do?

Steeds meer verenigingen kiezen voor maatschappelijk profiel

What ? GOLDEN CIRCLE Bron: Simon Sinek

How do you do what you do?

How ?

Why ? Why do you do what you do? What’s the purpose?

Als brancheorganisatie sta je met het gezicht naar de samenleving en heb je de mooie opdracht om samen met een gepassioneerde club aan leden je verhaal te vertellen. Niet enkel het opkomen voor de belangen van de leden in besloten lobbycircuits, maar juist de verbinding maken met de economische en maatschappelijke uitdagingen die de BV Nederland voor zich ziet.

'Elk einde heeft een nieuw begin.'

Dat is de rode draad die Wissenraet Van Spaendonck probeert aan te brengen in het doen en laten van verenigingen van deze tijd. En dat lukt met het model Vereniging 3.0. We helpen definiëren waarin je als vereniging écht onderscheidend bent: wat bindt de leden en wat is het collectieve en onderscheidende domein? Na een tijdperk van verbreding, uitbreiding en branchevervaging vraagt dat focus en soms ook afscheid nemen van bepaalde activiteiten. Hiervoor is lef nodig. Het maakt de club uiteindelijk sterker. Samen sparren over de ‘Why’ van de vereniging en die dan vertalen in een goede positionering. Dat is spannend en leuk tegelijk. We doen dit met succes met onze klanten. Kijk bijvoorbeeld naar Nefemed, Dutch-Man en EPV. We bouwden samen met hen een webplatform als uitstekend visitekaartje.

DUTCH-MAN is de branchevereniging van Neder­ landse borstel-, kwasten- en houtwarenproducenten: bezems, tandenborstels, snijplanken, verfkwasten, pollepels, duimstokken, deurmatten, doe-het-zelf producten en lijstwerk. Innovatie en duurzaamheid ziet Dutch-Man als een toegevoegde waarde in moderne (product)toepassingen. www.dutch-man.nl

NEFEMED

is de belangenorganisatie van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen. Dagelijks maken vele patiënten en zorgprofes­sionals gebruik van medische hulp­middelen en technologie. In alle fasen van het leven een onmisbare schakel in de gezondheids­zorg. www.nefemed.nl

Houten pallets zijn essentieel voor de economie: Zonder pallets staat de wereld stil.

EPV is de branchevereniging van producenten, handelaren en repa­rateurs van houten verpakkingen. Ze werken (inter)nationaal aan een duurzame houtketen en bosbeheer. Ze stimuleren het gebruik van hout als grondstof voor verpakkingen, werken met keurmer­ken en in samen­werkings­verban­den positioneren ze hout als onbetwiste nummer één in transport en logistiek. www.epv.nl

16


Groeien door innovatie Ondernemers aan elkaar verbinden, ze aanzetten tot nadenken over kansen en vooral elkaar te laten ontmoeten. Dat is het doel van ‘The Reshoring Connection’ waarvan Wissenraet Van Spaendonck sinds 2016 kwartiermaker is. Groeien door innovatie, een hernieuwde business case vanuit modern en duurzaam ondernemerschap.

Rekentool

Waar kun je het beste produceren, wat besteed je uit, wat niet? Voor elke ondernemer zijn het cruciale vragen. In de jaren zestig en zeventig kwamen de lage-lonen-landen op. Veel bedrijven zagen hun toekomst in Nederland somber in. De focus lag op loonkosten. Bedrijven besloten te gaan ‘offshoren’: het (gedeeltelijk) stoppen van bedrijfsactiviteiten in Nederland en het verplaatsen van de productie naar elders. Met de toetreding van de lidstaten in Midden- en Oost-Europa werden ook die landen interessant. Soms werd de beslissing bijna klakkeloos genomen, anderen deden het immers ook. Uiteraard zijn ook maakbedrijven en dienstverleners met succes in Nederland gebleven.

Internationaal speelveld Intussen gaat de globalisering van de economie verder. Veel voormalige ontwikkelingslanden hebben zich doorontwikkeld. Met die groei nemen ook de lonen toe en de inwoners rekenen op meer welvaart en voorzieningen zoals pensioen en sociale zekerheid. Tegelijkertijd verandert de wereldmarkt, evenals de eisen en voorkeuren van klanten. We zien naast economische verschuivingen ook politieke turbulentie en technologische ontwikkelingen. Wat eens een onomkeerbare keuze leek, is nu niet meer vanzelfsprekend. Bedrijven zien dat de loonkosten in bijvoorbeeld sommige delen van China jaarlijks met wel 40 procent toenemen. Daarmee liggen die kosten nog steeds onder het Nederlandse niveau, maar de arbeidsproductiviteit in China benadert lang niet het Nederlandse peil.

Innovatie Reshoring gaat doorgaans gepaard met innovatie: technologisch, inzet van automatisering en zelfs robotisering. Daarmee stijgt de arbeidsproductiviteit. Anders dan gedacht zorgt technologie er ook voor dat er werk terugkomt of behouden blijft. Ook sociale innovatie is van belang. Daarbij gaat het om een andere kijk op de keten, om Quick Respons Manufacturing en Lean denken. Dichter op de markt kunnen produceren. Met de mogelijke consequentie dat de arbeidsorganisatie opnieuw wordt opgezet. Investeren in het opleiden en scholen van mensen is essentieel.

Overgewaaid uit Amerika De ontwikkelingen maken het voor ondernemers interessant om keuzes te heroverwegen. Niet door hen te verordonneren om koste wat kost terug naar Amerika te komen, zoals Donald Trump doet. Die keuze maakt de ondernemer zelf. Mogelijk leidt de optelsom van alle kosten en omstandigheden in bepaalde gevallen tot de strategische beslissing om te blijven of alsnog productie te verplaatsen. Ondernemers hebben daarbij inzicht nodig in álle directe en indirecte kosten.

Reshoring biedt ook kansen voor het economische profiel van een stad en regio. Bedrijven zoeken nieuwe ruimten om de groeiimpuls mogelijk te maken. Het denken over reshoring zet aan tot het herijken van de huidige businesscase en tot nieuwe innovaties. Inspirerend om hier met bedrijven op samen te werken.

17

Door samenwerking worden kleine dingen groot

In navolging van de Amerikaan Harry Moser is aan de Tilburgse Universiteit onder leiding van Ton Wilthagen een rekentool ontworpen die bedrijven ondersteunt bij het maken van die afweging. Ook in ons land maken bedrijven nieuwe keuzes: terugkeren uit het buiten­land, het werk niet meer uitbesteden of nieuw werk hier starten. Sprekend met die ondernemers is een veelheid van afwegingen zichtbaar: zorgen over de kwaliteit van het te maken of leveren product, klanten die steeds hogere eisen stellen, de wisselvalligheid en kosten van energie in sommige buitenlanden, het risico dat je product wordt gekopieerd, hoge transport- en reiskosten, terwijl de markt van het bedrijf vooral in Europa ligt, douanetarieven, politieke instabiliteit enzovoort. De overweging om bij voorkeur lokaal in te kopen en lokaal te produceren, werd ook genoemd. En ja, stijging van de loonkosten in het buitenland, terwijl er in Nederland mensen zijn die nu niet werken en die met behulp van een loonkostensubsidie inzetbaar zijn. Hiermee geven bedrijven blijk van sociale betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Lees enkele portretten van bedrijven op het platform www.re-shoring.nl.


ATLETIEK EN HARDLOPEN

etiek en hardlopen. atieke beoefenaar van atl fan een ik n be en jar “Al urslid van de niging Attila en ben bestu Ik sport bij atletiekvere functie heb ik de randeloop Tilburg. In die Wa .nl ket Lo ale on ati intern eien. De loop pen tien jaar flink zien gro Warandeloop de afgelo nten in haar soort. beste Europese eveneme de van één tot nu ort beho organisatie van het me op dit moment op de In mijn vrije tijd stort ik eind 2018 in p Cross. Dit event wordt Europees Kampioenscha n georganiseerd.” Safaripark Beekse Berge Bart Vennix, consultant

bij Van Spaendonck Ser

Vrijwilliger bij de voedselbank

“Mijn vrijwilligerswerk vo or de voedselbank doe ik met groot plezier. Als bestuurssecretaris heb ik van dichtbij gezien we lke ellende mensen soms overkomt. Iedereen denk t: dat gebeurt mij niet, ma ar dat is niet waar. Je kunt zomaar financieel in de problemen komen en dan is het pure noodzaak dat er een Vo edselbank is. Binnen Va n Sp aen donck organiseer ik jaarlijks een inzamelacti e voor de Voedselbank ron d de kerstperiode. Ik ben ontzettend blij me t het enthousiasme wa armee mijn collega’s hie raan gehoor geven. Door sam enwerking worden kleine dingen groot!”

vices

Ineke Corveleijn, officemanager Wissenra et Van Spaendonck

Van Spaendonck midden in de maatschappij In de bijna 100 jaar dat Van Spaendonck bestaat is er een rode draad die steeds aanwezig is: de medewerkers Van Spaendonck hebben een nauwe verbinding met de maatschappij waarin zij leven. Dat zie je terug in ons werk, onze betrokkenheid bij projecten, verbinding met het onderwijs en in de keuze van vrijetijdsbesteding van medewerkers.

Zaalvoetbalcompetitie tbalcompetitie in mijn woonplaats Rijen. “Al een jaar of tien houd ik me bezig met het organiseren van een zaalvoe opgezocht door teams uit Gilze aan de comZo’n 30 teams doen hier aan mee. Afgelopen jaar hebben we de grens en Rijen van oudsher geen ‘bevriende dorpen’ petitie toe te voegen. Voor velen een verrassende stap, omdat Gilze uit Rijen enthousiast en loopt de samenzijn. Desondanks kregen we in Gilze alle medewerking, zijn de ploegen drie uurtjes samen in de sporthal in Gilze.” werking voortreffelijk. We spelen zelfs om de twee weken op vrijdag Maarten van Heijst, functioneel applicatiebeheerder bij Loket.nl van Van Spaendonck Services

VERBEETEN CHALLEN

GE

“Samen met ee n groep vrijwill igers zet ik m Verbeeten Cha ij in voor de llenge. Dit is ee n jaarlijks sporti in Tilburg, Bred ef evenement a en Den Bosc h. Ons doel is halen voor pa om geld op te tiëntvriendelij k onderzoek na het Instituut Ve ar kanker door rbeeten. Voor velen is het oo op sportief be k een manier zig te zijn met die akelige ziek allemaal uit on te die we ze omgeving of uit eigen erva Mij geeft het en ri ng kennen. ergie om mijn kracht als communicatie professional in te zetten voor Wil je meer w zo’n goed doel eten, meedoen . of sponsoren? Kijk www.verbeeten dan op challenge.nl” Anne-Marie H artog, directiesecret aris Van Spaend onck

Stichting Het Buitenhof “Als vrijwilliger bij Stichting Het Buit enhof mag ik helpen bij het organiseren van reizen voor mensen die begeleiding nodig hebben. Mijn eerste reis maakte meteen grot e indruk op me. Sindsdien heb ik reizen gemaakt met bijvoorbeeld 16 jongeren die na onze reis met elkaar zouden gaan samenwonen. Extra opdracht was te kijken wie het beste bij elkaar zouden passen. De dankbaarheid is enorm. Iemand elke dag helpen met douche n bijvoorbeeld als diegene in een verzorgingshuis maar twee keer in de week mag. Inmiddels ben ik als coördinator eindverantwoordelijk tijdens een reis, voor de uitstapjes, de financiën én de gezelligheid. In de eerste week van april mag ik weer een voetbalreis doen naar Mila an. Stichting Het Buitenhof kan nog vrijwilligers gebruiken: kijk maa r eens op www.buitenhof.nl. Martin Honcoop, hoofd financiële adm

Groep

6

inistratie Wissenraet Van Spaendonck


PARKMANAGEMENT n voor mijn stad. Als voorzitter van “Ik vind het belangrijk om iets te doe r de gsFonds kijk ik naar het belang voo de Stichting Tilburgs Ondernemin de goed parkmanagement is dat stad op lange termijn. De kunst van 40 jaar nog bij de tijd zijn. In de bedrijventerreinen ook na 20, 30, t enteerd is, werkt Parkmanagemen structuur die ontworpen en geïmplem aan het stuur. En daarbij bepaalt hier bottom-up, met ondernemers riteiten. We creëren zo een goed iedereen zijn eigen ambitie en prio betrokken ondernemers. Met de vestigingsklimaat gedragen door rdevolle gesprekspartner voor de structuur hebben we een meer waa e ld uitwerking voor de gezamenlijk gemeente gerealiseerd. Een voorbee mers en gemeente.” verantwoordelijkheid van onderne Jan Gevers, Algemeen directeur Van

Spaendonck Groep

Het hart van onze economie

Bij Van Spaendonck worden we gedreven door de gedachte dat succesvol ondernemen van groot belang is voor onze maatschappij. Ondernemen levert welvaart, dynamiek en ontplooiingsmogelijkheden voor mensen. Uiteindelijk is Van Spaendonck een stichting. We kennen geen aandeelhouders. Daardoor kunnen we onze winsten herinvesteren in initiatieven die tot doel hebben het MKB in de toekomst te versterken. Daarom zijn we vanuit de Van Spaendonck Fundatie de Leerstoel en ons Kenniscentrum ICOON gestart.

Leerstoel

De initiatiefnemers voor de leerstoel, Van Spaendonck en TIAS School for Business & Society zien dat samenwerking zich razendsnel in allerlei vormen ontwikkelt en het draagvlak voor vernieuwing verstevigt. Samenwerkingsverbanden vormen het hart van onze economie.

ICOON

Kenniscentrum ICOON (Innovatie - Coöperatie - Ondernemerschap) richt zich op het verzamelen, initiëren, ontwikkelen en verspreiden van kennis over (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, branches en beroepen.

Maatjesproject maatjes­ “Sinds een half jaar doe ik mee als coach met het Maatjesproject. Het emers, project is een initiatief van het OndernemersAkkoord in Tilburg. Ondern veerde gemoti aan ding bestuurders en managers geven op vrijwillige basis begelei bij een cv mensen met een bijstandsuitkering. De coaches helpen bijvoorbeeld van inzetten het opstellen, de voorbereiding op een sollicitatiegesprek of door meer hun netwerk. Mijn eerste Maatje heeft een tijdelijke job gevonden om Maatje. volgend een ervaring op te doen. Ik ga nu starten met begeleiding van te helpen Het is leuk om iemand met aandacht en mijn netwerk een stap verder age/ ortal/p erk.nl/p richting een baan.” Meer weten of mee doen? Kijk op www.w portal/wsp/werkhart/informatie-advies/ondernemersakkoord. Petra van de Goorbergh, manager Werk & Gezondheid Wissenraet van

Spaendonck

7

Samen groeien met stagiaires Van Spaendonck werkt graag met stagiair(e)s en moedigt het MKB en haar relaties aan hetzelfd e te doen. We werken hierbij nauw samen met Avans Ondernemers­ centrum, Tilburg University en Fon tys. Ben je geïnteresseerd in een stage (op welk vlak dan ook ) mail dan je CV naar info@vanspaendonck.nl Basten Cobelens: “Naast mijn Bach elor Bestuurs­ kunde (Tilburg University) liep ik stag e bij Wissenraet van Spaendonck in het cluster Industrie en Dienstverlening. Ik was betrokken bij verschillende projecten, een con gres en een jaarvergadering. Het was leerzaam om proble­men vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Ik heb gemerkt dat ondernemers, branchebestuur en overheden vaak verschill ende belangen hebben. Dat gaf mij het inzicht om in plaats van een Bestuurskunde master, de master Inte rnational Management te gaan volgen. Deze master heeft een economische én internationale grondslag. Hiermee ga ik in de theorie verder met wat ik in de praktijk heb geleerd. Hierna woon ik een half jaar in Melbourne waar ik naas t het studeren veel internationale ervaring hoop op te doen.” Maarten de Schwarz: “Vanuit mijn studie bij Fontys ICT & Business startte ik mijn stage bij Van Spaendonck Services . Ik ging aan de slag met inzicht gev en in het gebruik van applicaties die zijn gekoppeld aan Loket.nl. Tijdens mijn stage ben ik er achter gekomen dat mijn voorkeur ligt bij werken met data-analyse. Na deze stage heb ik nog anderhalf jaar les op mijn huid ige opleiding. Mijn voorkeur gaat nu uit naar het volgen van een master op het gebied van Data Scie nce, nadat ik straks mijn bachelor heb behaald. Mooi dat ik dat inzicht heb gekregen dankzij deze praktijkervar ing.” Céline Teeuwen: “Ik heb gereageerd op een tijdelijke vacature bij Van Spaendo nck die op Blackboard stond. Ik studeerde Rechten aan Tilburg University. Mijn bachelor was Nederlands recht en mijn master Law & technology. Deze eerste werkervarin g was een mooie kans. De opdracht was breed, maar al snel concreet. Ik kan nu met trots zeggen dat ik het privacybeleid binnen Van Spaendo nck heb opgesteld en een start heb gemaakt voor de implementa tie. Qua werkervaring heb ik geleerd dat je door een proactie ve houding en samenwerken sneller resultaat bereikt dan je in eerste instantie misschien verwacht. Inmiddels ben ik afgestudeerd. Dankzij deze kans ben ik benaderd voor mijn volgende baan als jurist bij een kantoor van bedrijfsjuris ten, waarbij ik me ga focussen op privacy- en intellectuee l eigendomsrecht.”


Ivan Pouwels en Rob Bongenaar

MET LEF ZET KONINKLIJKE HORECA NEDERLAND DEZE STAP 20


INTERVIEW

Kleurloos, reactief en onvoldoende zicht-­ baar. Rob Bongenaar (52), directeur van Horeca Nederland, kreeg ongefilterd terug hoe zo’n 35 betrokken partijen en leden in het land tegen zijn branche­ vereniging aankeken. Het was een wake-up call, waar hij overigens zelf vlak na zijn aan-­ treden om gevraagd had. In 2016 werd Ivan Pouwels van Van Spaendonck Branche­Advies (45) ingeschakeld. Deze fun­geerde niet alleen als strategisch den­ ker en doener in het veranderproces, maar ook als verkoper ervan binnen de vereni­ ging. Bongenaar: “Vreemde ogen dwingen. Er zat veel oud zeer in de vereniging.”

Waarom samenwerking met Van Spaendonck? Bongenaar: “Er zit grote kennis van de branches in Nederland en je ziet op veel plaatsen dezelfde problemen. Ik kwam uit de schoonmaakbranche en had daar ook met Van Spaendonck samengewerkt bij het opstellen van een nieuw beleidskader. Ik was gecharmeerd van hun aanpak. Het paste als een jas. Daarom heb ik meteen toen ik hier binnenkwam vertrou­wen van de leden gevraagd om Van Spaen-­ donck BrancheAdvies in te schakelen.”

Wat is nu anders in de verenigingsstructuur? Pouwels: “De vereniging opereerde vrij verdedigend. Dat wierp een barricade op voor communicatie en vernieuwing. Nu kijken we naar wat wél kan, zoals het creëren van meer ruimte om te onder­ nemen, te innoveren en de branche als geheel te versterken. Het gaat minder om het traditionele lidmaatschap en meer om erbij te willen horen en iets te willen betekenen voor de gastvrijheids­ economie van dit land. Samen de taart groter maken. Minder vergaderen, meer

over de inhoud en daarmee ook aantrek­ kelijker voor innovatieve ondernemers.” Bongenaar: “We zijn lokaal fantastisch vertegenwoordigd, maar de kwaliteit kan beter. Daarom gaan we mensen centraal trainen. Kennis en kunde overbrengen en bijvoorbeeld, vooruitlopend op de gemeen-­ teraadsverkiezingen van 2018, program­ ma’s neerleggen bij lokale politici.”

‘Het logoschildje van KHN is een klantbelofte ’ Wie gaat voor gastvrijheid is wel­kom. Toch stellen jullie grenzen? Bongenaar: ‘Uitgangspunt is dat iede­reen, die een positieve bijdrage levert aan de gastvrijheidseconomie, welkom is. Wel moet er een gelijk speelveld zijn. Dat heb je bijvoorbeeld niet met airbnb. Een hotel moet aan allerlei eisen voldoen. Airbnb kent niets van dat alles, terwijl het wel een keihard businessmodel is. In met name de regio Amsterdam zie je veel thuisdiners tegen normale prijzen, waar wel gerookt mag worden en waarvoor eisen ten aanzien van voedselveiligheid en hygiëne niet gelden. Anders is het voor de gewone B&B’s die aan alle regels voldoen, of het cultureel centrum waarvan de horeca niet wordt gesubsidieerd.”

Zijn er genoeg consumenten voor het groeiende aanbod? Bongenaar: “De horeca doet het goed en tegelijkertijd is het groot aantal spelers een bedreiging voor de winst­ gevendheid in de hele sector. Iedereen heeft het over bruisende binnensteden, maar waar winkelpanden leeg staan heeft een gemeente - uit nood - de neiging naar invulling door horeca te kijken. Zo ga je horeca marginaliseren. De spoeling wordt te dun en dat jaagt de goede horeca over de kling. Booming business: ja, maar dus wel met een kanttekening. Kwaliteit van de horeca moet wel voorop blijven staan.” Pouwels: “Het aanbod is divers, leuk en spannend. Het is een heel dynamische branche met veel vernieu­wing en dat is fantastisch om te zien. Tegelijkertijd is die grote diversiteit lastig. Bij iedere

21

gemeente moet het horeca­bestuur gewoon een goede gespreks­partner zijn.”

‘Gastvrij Nederland’ betekent ook investeren in personeel. Wat doet de vereniging? Bongenaar: “We werken aan een delta­ plan onderwijs. Zowel de middelbare als hogere hotelscholen zitten vol, maar 80 procent van de afgestudeerden wil niet in de horeca werken of blijven. Goed werkgeverschap en goede roostermodel­ len moeten ervoor zorgen dat een baan in de horeca een beter imago krijgt. Het wordt nog teveel gezien als een bij­ baantje, terwijl het wel degelijk een vak is. Pouwels: Het is een belang voor de hele sector om goed werkgeverschap te tonen. Arbeidsvoorwaarden en - tijden hebben we meegenomen in versie 3.0. Ook op deze gebieden moet de horeca innoveren. We gaan ondernemers helpen die tran­ sitie te maken. Het logoschildje van KHN moet een klantbelofte zijn: als je er binnen bent mag je vertrouwen op kwaliteit en gastvrijheid en gastvrijheid betekent in­ vesteren in je klanten én je personeel.”

Dat vraagt dan ook iets van het bureau van KHN? Pouwels: “Ja. Dat gaan we nu concreet maken en daar was best lef voor nodig. Het gaat dan niet alleen om aanpassingen in de verenigingsorganisatie, maar vooral ook om de thema’s in de belangen­ behartiging, de rol van de vereniging bij innovaties en het opzetten van een aparte betaalde dienstverlening.

Hoezo lef voor nodig? Pouwels: “Het makkelijkst is om te zeggen dat je iedereen bedient. Nu wordt er een visie neergelegd en vormt dat het uitgangspunt. Niet het hebben van leden of het aantal leden is nog langer leidend. Het gaat nu om DE visie op DE gast­ vrijheidseconomie.” Bongenaar: “Het moet bijzonder worden om bij deze club te horen. De één als lid, de ander als afnemer van diensten. Ik ben heel positief over KHN 3.0 en de kansen die dit biedt voor de horeca.”

Door samenwerking worden kleine dingen groot

Jonge ondernemers met verras­ sende nieuwe concepten dragen bij aan de groei van ‘de buitenshuis consumerende Nederlander’. Maar met de toename van het aantal vestigingen, arbeidsplaatsen en omzetten in Horeca Nederland, groeide ook het besef dat de vereniging een moderniseringsslag moest maken. Zo ontstond Konink­ lijke Horeca Nederland 3.0.


MKB ALS BANENMOTOR VOOR DE ECONOMIE Ook in 2016 kan het MKB weer rekenen op aandacht van beleidsmakers. En dat is terecht. Uiteindelijk biedt het MKB meer dan 300.000 ondernemingen en meer dan 50 procent van de werkgelegenheid. Dat is dan ook de reden dat wij als Van Spaendonck de MKB Banenmonitor hebben ontwikkeld. Een monitor die actueel inzicht biedt in de arbeidsmarktontwikkelingen in ons Midden- en Klein-Bedrijf.

BAANONTWIKKELING MKB

2016 GOED JAAR

0%

4% 3% 2% 1%

-1%

Waar het CBS een economische groei noteerde van 2,3 procent, zagen we dat in het MKB vertaald in een groei van het aantal banen met 3,7 procent. Na een wat voorzichtig herstel durven ondernemers nu weer mensen aan te nemen en is er gelukkig nog geen sprake van een baanloze groei. In sommige sectoren zien we zelfs al weer tekorten ontstaan.

2013

2014

2015

2016

MKB baanontwikkeling in kwartalen/jaar Bruto Binnenlands Product

DYNAMIEK NEEMT TOE

Met een groeiende economie neemt ook de dynamiek op de arbeidsmarkt toe. Meer bedrijven nemen mensen aan en mensen durven weer van baan te wisselen. De 3,7 procent FTE-groei in het MKB in december 2016 is het resultaat van 21,7 procent instroom en 18 procent uitstroom van werknemers gemeten in FTE’s. Dit is gemeten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nieuwe toetreders en faillissementen zijn buiten beschouwing gelaten. We hebben het over instroom als er sprake is van een nieuw dienstverband met een werknemer of als iemand meer is gaan werken. Van uitstroom is sprake als een medewerker niet meer in dienst is of als iemand minder is gaan werken. Mensen die zijn gewisseld van werkgever worden dus zowel bij de in- als de uitstroom meegeteld.

+3,7%

netto fte ontwikkeling

uitstroom instroom 21,7%

10%

0% 22

10%

18%


GROEI VAN BANEN PER SECTOR Tech. inst. bedrijf

5%

Horeca

5%

Huisartsenzorg

5%

Metaal elektro

5%

Meubelindustrie

5%

Notariaat

6%

Carrosseriebedrijf

6%

Gehandicaptenzorg

7%

Schoonmaak /glazenwassersbedrijf

7%

Detailhandel Algemeen

8%

Architectenbureaus

10%

GROTE UITSCHIETERS EN STABIELE GROEIERS

Het verschil tussen de verschillende branches is groot. Maar vrijwel alle branches kennen een groei in het aantal banen. Opvallend zijn de kinderopvang en de verpleeg- en verzorgingshuizen, die nu weer mensen aan durven te nemen. Een aantal jaren geleden moesten zij mede als gevolg van overheidsbezuinigingen nog reorganiseren, terwijl we nu een groei zien van respectievelijk 13 procent en 12 procent. Ook in de industrie en groothandel is mede door een groeiende export, weer groei te zien. Sectoren die profiteren van een herstellende woningmarkt zijn ook het notariaat, de doe-het-zelf branche en de woonbranche.

Ă‹N OF VRAGEN? MEER WETEN, ANDERE IDEE de kwartaalupdate, een Dat kan. U kunt zich aanmelden voor brancherapport voor uw sector aanvragen of een salarisonderzoek uit laten voeren. Wij denken mee en ontwikkelen door.

De MKB Banenmonitor is een product van de Van Spaendonck Groep met de belangrijkste voedingsbodem Loket.nl, hĂŠt salarisen personeelsadministratie platform voor 100.000 werkgevers en 800.000 werknemers. De MKB Banenmonitor gebruikt de geanonimiseerde salarisdata van Loket.nl waarbij individuele werkgevers en werknemers niet te identificeren zijn. De dataset wordt verrijkt en vergeleken met externe bronnen, zoals postcode tabellen (om bijvoorbeeld de provincie te bepalen) en

Groothandel in aardappelen, groenten en fruit

11%

Timmerindustrie

12%

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

13%

Kinderopvang

KOUDWATERVREES OF WETGEVING?

Statline van het CBS.

2016

De arbeidsmarkt wordt flexibeler. Dat zien we in de omvang van het aantal uitzenduren en in de groei van het aantal ZZP-ers. Maar dat is het niet alleen. Een werkgever kan kiezen om iemand een vast contract te bieden of toch nog een contract voor bepaalde tijd. Dit was in het verleden een graadmeter voor een herstellende economie en afhankelijk van het vertrouwen in de markt. Momenteel vinden er discussies plaats over de aantrekkelijkheid van het vaste contract en de verplichtingen die daarbij horen. In de MKB Banenmonitor constateren wij een gestage afname van de vaste arbeidsovereenkomst. Het aandeel bepaalde tijd contracten is de afgelopen vijf jaar langzaam gestegen van 20 naar ruim 30 procent in het Nederlandse MKB. Elk jaar is er een duidelijk seizoenpatroon zichtbaar. Na de jaarwisseling stijgt het percentage contracten voor bepaalde tijd en dit bereikt een hoogtepunt in de zomermaanden. In het najaar zakt het percentage terug. Mogelijke oorzaken voor dit verschijnsel zijn tijdelijke wijzigingen aan de aanbod- en vraagzijde van de arbeidsmarkt, zoals vakantiekrachten en arbeidsintensieve periodes. In het 4e kwartaal van 2016 is het aandeel contracten voor bepaalde tijd verder gestegen naar ruim 30 procent. Opmerkelijk is ook dat de jaarovergang 2015-2016 een ander patroon vertoont ten opzichte van eerdere jaren. Of dit voorzichtigheid is van werkgevers in afwachting van positieve marktvooruitzichten of terughoudendheid als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid zullen we moeten afwachten.

23

STIJGING TIJDELIJKE CONTRACTEN 35% 30% 25% 20% 15% 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Door samenwerking worden kleine dingen groot

5%


COLUMN

WENDBAARHEID Alleen als je echt samenwerkt kun je tot vernieuwing komen en samen groeien. In het sociale domein kan het niet anders. Het is voor ons als brancheorganisatie ‘Sociaal werk Nederland’ daarom ook de weg die we zijn ingeslagen. We kijken naar wat nodig is om tot innovatie te komen. Dwars door de belemmeringen heen van cao’s, terrein­ afbakeningen tussen zorg en welzijn en de strakke scheidslijnen van de vele branches. We móeten ook wel, want de wereld van zorg en welzijn verandert in rap tempo. Steeds meer bepalen gemeenten en inwoners wat er moet gebeuren. En terecht. Goede en vroegtijdige preventie op het terrein van welzijn en maatschappelijke dienstverlening voorkomt veel dure en intensive zorg later. Het gebeurt steeds meer ín de regio. Daar willen we als branche bij zijn en op aansluiten. Wat in de ene gemeente al wel goed werkt, maar elders nog niet, kunnen we gebruiken als voorbeeld om leden en partners aan elkaar te verbinden. Zo kunnen ze elkaars kennis delen en bieden wij als brancheorganisatie onze toegevoegde en verbindende waarde. Het helpt ook bij de positionering van het sociaal werk. Van een traditionele branchevereniging veranderen wij in een platform van organisaties en ondernemers die zich bewegen in het sociaal domein. Ik kijk niet meer zo naar welke cao je toepast, of wat je bedrijfsmodel is. Het is veel belangrijker om te verkennen wat je binnen het sociaal domein wilt bereiken en hoe je je daarin verbindt met anderen. Belangrijk sleutelwoord daarbij is wendbaarheid. Brancheorga­nisa­ ties hebben de naam gestolde werkelijkheden te zijn. Ik ben daar niet van. Je moet je doel duidelijk voor ogen hebben en tegelijkertijd flexibel genoeg zijn in de weg daarnaar toe. Dat zeg ik ook tegen de medewerkers als ze vragen hoe ons werk er over vijf jaar uitziet. Geen idee. Maar ik weet wel dat het heel anders zal zijn dan nu. En wat mij betreft zitten wij er over vijf jaar midden in.

Lex Staal Directeur Sociaal werk Nederland

24


DE MENS CENTRAAL ‘Ruim veertig procent van de mensen is straks chronisch ziek, en dat is geen slecht nieuws,’ kopte het NRC Handelsblad bij het verschijnen van het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. “En dat aantal potentieel chronisch zieken was nog behoudend ingeschat”, aldus Iris van Bemmel, accountmanager Werk en Gezondheid bij Wissenraet Van Spaendonck. Deze kennis over de toekomst vraagt om een andere benadering van de zorg en de arbeidsmarkt én hoe je als mens hiermee om gaat.

Eerste aandoening op je 43e

hiervan nog onvoldoende bewust. Hoe blijven mensen nu en in de toekomst functioneren in hun dagelijkse leven? Dat vraagt een andere kijk op de zorg. Van oudsher is er een sterke focus op ziek zijn, behandelen en genezen. We moeten gaan denken in oplossen van functioneringsstoornissen van de mens na of naast de ziekte. Vele soorten kanker worden bijvoorbeeld binnen 20-30 jaar een chronische aandoening.

We worden steeds ouder en dat is natuurlijk mooi. We worden ook zieker omdat mensen op vroegere leeftijd één of meer chronische ziekten krijgen. De eerste aandoening of ziekte lopen we tegenwoordig op in ons 43e levensjaar. De last die we daarvan hebben, neemt toe naarmate we ouder worden. Uiteindelijk hebben we gemiddeld 4,2 aandoeningen en/of ziekten bij overlijden. Dat betekent dat je vanaf de helft van je (werkzame) leven last kan krijgen van bijvoorbeeld slechthorend- en slechtziendheid, versleten knieën of heupen. Tel daarbij de gevolgen op van meer voorkomende chronische ziekten als diabetes, reuma, spierziekten en hart- en vaatziekten. Samen leggen ze extra druk op het functioneren van jou als mens, de betaalbaarheid van de zorg en op de (potentiële) beroepsbevolking.

Van behandelen naar functioneren Door de inzet van de juiste hulpmiddelen kan een mens blijven functioneren. Er zijn tal van voorbeelden die het dagelijks leven met een beperking prettiger maken. Een stomazakje helpt bijvoorbeeld niet alleen de medische oorzaak van darm of blaas op te lossen. Het maakt het ook mogelijk dat je niet de hele dag op de wc zit en kan werken, tillen of autorijden. Een gehoorapparaat zorgt ervoor dat je weer kunt communiceren. Incontinentiemateriaal vangt urine op, zodat je jezelf niet oncomfortabel voelt. Compressiekousen zorgen voor betere doorbloeding, waardoor je weer kunt lopen zonder pijn. De rolstoel lost een spierbeperking niet op, maar zorgt er wel voor dat mensen mobiel zijn. Vragen wat er nodig is om te blijven functioneren: dat is de vraag waar het om gaat.

In 2060 tot 71 jaar doorwerken Door de verhoging van de pensioenleeftijd en door krimp aan de onderkant van de bevolkingspiramide wordt deze druk versterkt. Oudere werknemers met chronische ziekten wíllen niet alleen blijven werken, maar zullen dat ook móeten. Liefst zo zelfstandig mogelijk. Het aantal 80+ers stijgt in rap tempo. De stijgende levensverwachting zorgt er voor - met de huidige rekenregels dat we in 2060 tot ruim 71 jaar mogen doorwerken.

Iris van Bemmel ziet een uitdaging voor de inrichting van zorg en de arbeidsmarkt van de toekomst. “Hulpmiddelen bieden je de mogelijkheid het leven te blijven leiden dat bij je past, zelfstandig en tot op hoge leeftijd. Met het oog op de hoeveelheid ziektelast die we als maatschappij breed kunnen verwachten, is die andere blik hard nodig.”

Chronische ziekten kunnen een beletsel zijn om (passend) werk te doen of om langer door te werken, maar dat hoeft zeker niet. In het laatste levensjaar voor overlijden gebruiken mensen gemiddeld zeven hulpmiddelen om zo zelfredzaam mogelijk te blijven. De mogelijkheden om met beperkingen aan het werk te blijven, worden steeds talrijker. Innovaties op gebied van preventie en behandeling, medicatie, technologie en hulpmiddelen dragen hier aan bij. Financieel en organisatorisch wordt het wel een uitdaging.

Wissenraet Van Spaendonck staat voor het samenbrengen van partijen op maatschappelijke issues. In opdracht van het Ministerie van VWS leveren Iris van Bemmel en Roelf van Run een actieve bijdrage aan verbetering van functioneringsgerichte hulpmiddelenzorg. Samen groeien naar een nieuwe werkelijkheid.

Genezen versus chronisch ziek Aan de blijdschap dat we steeds ouder worden zit een keerzijde. In het huidige beeld van een ‘ideale maatschappij’ zijn we ons

25


Ruud van Leeuwen en Marcel van der Sluis

VAKGEBIED SALARISVERWERKER COMPLEXER EN INTERESSANTER 26


INTERVIEW

De stichting NIRPA (Nederlands Insti­ tuut van Register Payroll Accounting) richt zich op payroll en in het bijzonder op de professionalisering ervan. Van der Sluis (53) is sinds zeven jaar de directeur. “De digitalisering en onlineverwerking van salarisgegevens heeft de afgelopen twee decennia de positie van de salaris­ administrateurs fiks veranderd. Het kon daardoor ook met minder mensen óf werd extern uitbesteed. Parallel daaraan speelde de toenemende vraag naar professionalisering. De beroepsgroep ont­wikkelde zich van verwerker naar advi­ seur voor werknemers én werkgevers.”

Grote geldstroom Het NIRPA draagt bij aan die profes­ sionaliseringsslag. Deze onafhankelijke stichting is elf jaar geleden geboren uit de behoefte aan kwaliteitsborging voor de salarismedewerkers die iedere maand verantwoordelijk zijn voor een grote geldstroom binnen organisaties: de sala­ rissen. De wetgeving kent immers geen restricties voor het uitoefenen van het vak, en hoe weet een bedrijf dan dat de mensen die ze ervoor in dienst hebben over de juiste kennis en kunde beschik­ ken? De meeste werknemers kunnen hun eigen salarisbriefje niet lezen. Ergens is dat nog begrijpelijk ook, want zijn er drie op jaarbasis hetzelfde? Zelden.

Het moet kloppen “Er rust op de mensen die het vak uit­ oefenen een grote verantwoordelijkheid om het goed te doen. Zowel voor de werknemers als voor de werkgever, die er ook op moet kunnen vertrouwen dat

hij tijdig de juiste informatie en adviezen krijgt van zijn salarisafdeling”, zegt Van der Sluis. Het NIRPA doet behalve het kwaliteitskeurmerk ook de accreditatie van opleidingen voor de salarisprofes­ sionals. Inmiddels hebben 1450 payroll professionals een officiële registratie met de bijbehorende titel RSa of RPP. RSa is het register voor salarisadmini­ strateur op mbo-plus niveau; RPP het register voor de payroll professional op hbo-niveau. Van de geschatte 30.000 mensen die zich in Nederland met salaris-­ verwerking bezig houden komen er vol­ gens Van der Sluis zo’n 5000 in aanmer-­ king voor het kwaliteitskeurmerk. Er is dus nog genoeg werk te doen voor het NIRPA.

Permanente scholing Op jaarbasis is de groei van de registers 15 procent. Recentelijk traden bijvoor­ beeld Fontys en Essent toe, en al in 2012 zijn de salarisverwerkers van Loket.nl de online-oplossing van Van Spaendonck Services - collectief bij het NIRPA inge­ schreven. Van der Sluis: “De groei zit vooral bij grote bedrijven die al hun payroll professionals registreren en daar­ mee ook de verplichting op zich nemen hun mensen in de gelegenheid te stellen hun kennis op peil te houden. Registratie staat immers gelijk aan permanente scholing. Bedrijven die geregistreerde profes­ sionals in dienst hebben of aannemen, weten dat ze te maken hebben met specia­listen die actuele kennis van zaken hebben. Ook op het gebied van wet- en regelgeving. De (financiële) directie van een organisatie heeft een groot belang om daar optimaal gebruik van te maken.”

Kennis delen Toch is het beslist niet voor iedereen eenvoudig om de transitie van verwerker naar adviseur op zich te nemen, stelt Van der Sluis. “Het vraagt om andere vaar­ digheden. Traditioneel was de salaris­ afdeling vrij gesloten. Nu wordt van payroll professionals verwacht dat ze kennis delen en over goede communi­ca­ tieve- en adviesvaardigheden beschikken. Hiermee creëren ze - naast het verzorgen van de correcte uitbetaling van de sala­ rissen - een andere toegevoegde waarde binnen de organisatie.” Ruud van Leeuwen (51), directeur Van

27

Spaendonck Services zit in de statutaire Commissie Toetsing van Register Payroll Professional (RPP) van het NIRPA. Hij ziet het nemen van eigen verantwoor­ delijkheid door de salarisprofessional ook als een vorm van werken aan je eigen inzetbaarheid. “In het kader van een leven lang leren vergroot je je eigen (carrière-) kansen wanneer je ervoor zorgt dat je in je vakgebied bij de les blijft. Ik vind het van groot belang dat onze specialisten zich continu blijven ontwikkelen.”

‘Voor de meeste werknemers is het salarisbriefje erg complex’ Combinatie hrm en payroll Voor de goed opgeleide salarisprofessional is volop werk. “Je ziet ook steeds meer de combinatie van hrm en payroll. Dat maakt het vak nog leuker”, aldus Van der Sluis. Payroll-professionals ontwikkelen zich nu nog vanuit diverse opleidingen en studierichtingen, maar hij voorziet de oprichting van een gespecialiseerde oplei­ding van hrm én payroll op hbo-niveau. Vanuit de financiële verantwoordelijk­ heden die salarisverwerkers hebben, was het wel nodig dat aan de registratie een gedrags- en beroepscode werd gekoppeld. Het NIRPA heeft Wissenraet Van Spaen­ donck de opdracht gegeven om vanuit de kennis die ze daarover in huis hebben, mee te denken. Het heeft niet alleen geresulteerd in een gedragscode maar ook in een aangescherpte basis van competenties en vaardigheden waaraan de RSa of RPP moet voldoen. Van Leeuwen: “Werkgevers komen wel eens met de vraag: hoe houd ik iets buiten de salarisverwerking? Een salarisprofessional zal vanuit zijn gedragscode duidelijk maken dat hij niet wil of kan handelen conform verzoeken die in strijd zijn met de weten regelgeving. Als je met zoveel salaris­ gegevens omgaat, is ethiek heel belangrijk.”

Door samenwerking worden kleine dingen groot

“Dat salarisverwerking een specialistisch vakgebied is, blijkt alleen al uit de ingewikkelde wet- en regelgeving: van pensioen en verlofof ziekteregistratie, tot grensoverschrij­dend werken, arbeidsrecht, secundaire arbeidsvoorwaarden, afvloei­ingsregelingen en de loonheffing.” Aldus Marcel van der Sluis, direc­teur bij het NIRPA. Hij moet het vaak uitleggen, want het misver­ stand is hardnekkig: pay­ roll (salaris­ verwerking) is niet het­zelfde als payrolling (juridisch overnemen van werkgever­schap).


‘Be tech curious’ Dat was de titel van het vijfde Exact Live event in de Jaarbeurs van Utrecht waar ook Van Spaendonck Services met Loket.nl acte de presence gaf. Exact Live, dat in november wordt georganiseerd, is het grootste jaarlijkse event voor technologie en software in Nederland. Vertegenwoordigers van Loket.nl waren te vinden bij een grote stand en Michel Cobben, manager relatiemanagement, verzorgde twee goedbezochte sessies. Tijdens het plenaire programma luisterden alle 4.500 bezoekers naar onder andere Erik van der Meijden (CEO Exact), Steven van Belleghem (schrijver van ‘When digital becomes human’) en Kim Liebregts (country director Tesla Motors) onder leiding van presentator Humberto Tan. Ook werd een live verbinding opgezet

vanuit Brazilië met Max Verstappen, het boegbeeld van lef en nieuwsgierigheid. We kijken terug op een event waar we met onze relaties in een informele omgeving konden spreken en waar we bij prospects de interesse wekten om nader naar Loket.nl te kijken. Een event waarbij Loket.nl in 2017 zeker weer aanwezig is.

Iris van Bemmel

WAARBORGEN VAN type II KWALITEIT isae3402 APPROVED

ACCOUNTMANAGER WISSENRAET VAN SPAENDONCK Iris van Bemmel (47) werkt inmiddels 14 jaar bij Wissenraet Van Spaendonck en ze heeft zich naar eigen zeggen nog geen moment

verveeld: “Wij zijn een soort barometer van de Neder-­ landse economie; als het goed gaat met de bedrijven, is er meer bereidheid tot samenwerken in branche­ organisaties en gaat het ook goed met ons. Sinds een jaar of twee trekt de economie aan en hebben bedrijven meer oog en oor voor de ontwikkelingen buiten de eigen organisatie.” Samen met partijen een visie en plan ontwikkelen en vervolgens met een gedragen mandaat ook voor hen op pad gaan, dát maakt voor Iris het werk zo leuk. “Ik werk voor brancheorganisa­ ties in de zorg en met name in de medische technologie. Je raakt hier niet snel uitgeleerd met alle ontwikke­ lingen op het gebied van E-health, 3D-printing, robo­­tica en domotica. Ook zijn er uitdagingen rondom de groeiende kosten van de zorg en noodzaak om mensen langer zelfredzaam te houden. De dynamiek van de zorg is divers. De noodzaak om samen te werken aan strategische issues die het verschil kunnen maken, zal voorlopig nog niet verdwijnen. Vanuit Wissenraet Van Spaendonck kunnen we daarin met een klein en flexibel team van experts, een belangrijke rol spelen voor onze klanten.”

Ieder jaar melden externe IT-auditors zich aan de voordeur van het kantoor van Loket.nl. Is de kwaliteit van Loket.nl voldoende gewaarborgd? Het is precies die vraag die de IT-auditors proberen te beantwoorden. Ze gaan hier voor het hele bedrijf door. Sinds 2007 geeft Loket.nl daar het antwoord op aan de hand van een ‘sas-70 verklaring’. Deze werd in 2010 opgevolgd door een ‘isae3402 type II-verklaring’. Met deze verklaring laat Loket.nl zien dat kwaliteit van de dienstverlening in orde is én dat risico’s zijn afgedekt. In de verklaring gaat het onder meer over security management, infrastructure management, continuity management, change management en incident & problem management. Ingewikkelde begrippen? Ja. Maar nodig om de hoge service die we hebben ook te behouden. Ook dat is samen groeien.

28


Mogen we u binnenkort ontmoeten in het nieuwe Van Spaendonck Ondernemingshuis? Samen met BZW, Bouwend Nederland, Van Spaendonck Services, Loket.nl, Van Spaendonck BrancheAdvies, Wissenraet Van Spaendonck en Van Spaendonck Groep wonen we in dit nieuwe huis met een eigentijds elan: duurzaam, comfortabel, representatief, uitnodigend en transparant. Samen gaan we hier groeien met klanten, medewerkers en relaties. We zijn trots op ons nieuwe huis dat is gerealiseerd dankzij de bundeling van krachten. Door samenwerking worden kleine dingen groot.

29


COLUMN

PASSIE Niets is er zo gemakkelijk uitgesproken als “we gaan samenwerken.” Het is immers wel zo sociaal om aan te geven dat je samen een bepaald project wilt afronden of een doel wilt bereiken. We kennen allemaal ook mensen die zéggen dat ze willen samenwerken, maar dan wel graag op hún manier. Echt samen­ werken is nog niet zo simpel. Het vraagt iets loslaten van je overtuigingen, willen leren en openstaan voor de ander. Samen nadenken over de toekomst. En wij mensen vinden het nu eenmaal vaak moeilijk om dingen los te laten, dingen waar we jaren goed in bleken te zijn, hard aan hebben gewerkt of voor hebben doorgeleerd. Je weet immers ook nog niet wat je er voor terugkrijgt. Toch lijkt samenwerking meer van deze tijd dan ooit en is het niet meer begrensd binnen juridische entiteiten en organisaties. De digita­ lisering maakt het mogelijk en de snelheid van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vraagt het. Het is zelfs een politieke wenselijkheid in de vorm van de zogenaamde participatiemaatschappij. We kunnen immers niet alle maatschappelijke issues op het conto van de overheid schuiven. Samenwerken is een werkwoord. Soms is het hard werken om de goede richting te bepalen en bovenal vast te houden. Onze hoogleraar Ferry Koster gaf begin 2016 al aan. ‘Bij samenwerken zijn er drie elementen: hiërarchie, en de mate waarin samenwerking wordt afge­ dwongen; de markt: de economische omstandigheden die ertoe nood­ zaken dat partijen samenwerking opzoeken en het vertrouwen dat er toe bijdraagt dat sommige mensen/partijen nu eenmaal beter en liever met elkaar samenwerken dan anderen.’ Tot zo ver de ratio. Je kunt samenwerken totdat je een ons weegt, maar dat is nog geen garantie voor succes. Het gaat om meer als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar het aantal fusies dat alleen op de tekentafel succesvol was. Het gaat ook om ‘commitment, passie en plezier’. Hoeveel mensen ik in mijn bescheiden loopbaan al niet ben tegengekomen, zoekend naar een oplossing voor hun organisatie, vereniging, of propositie. Soms blindgestaard, of gewoonweg boos op een overheidsbeslissing of een concurrent. Juist dán kan samenwerken helpen. Die passie benutten, samen over de eigen grenzen heen kijken, op zoek naar nieuwe perspectieven of allianties en vooraf onvoorstelbare netwerken. Dat geeft ruimte aan een creatieve kijk. En vooral geeft het nieuwe energie. Samen groeien naar een ander perspectief geeft dan een win-win voor alle partijen. Niet alleen voor jezelf maar voor alle stakeholders.

Carmen de Jonge Lid algemene directie Van Spaendonck Groep

30


SAMEN BEREIK JE MEER

DE IMPACT EN HET BEREIK VAN SOCIAL MEDIA Door samenwerking worden kleine dingen groot. Mooie interacties ­komen tot stand, mensen ­ontmoeten elkaar, kennis wordt gedeeld en samen groeien we naar succes. Er ontstaan ideeën en innovaties die er anders niet geweest waren. Samen bereik je immers meer dan alleen; dat is al bijna een eeuw lang onze ervaring.

VOLGERS Ook onze medewerkers, experts in hun vakgebied, hebben een breed netwerk en zijn actief op social media. Samen hebben we via diverse social media kanalen zo’n 32.624 volgers, dat is een flink bereik! De impact en het bereik van social media zijn groot, ook voor uw organisatie.

Via social media laten we zien wie we zijn en wat we doen, maar via ­social media onderhouden we ook ons ­netwerk en weten we wat er speelt. We zijn als Van Spaendonck (vanuit de diverse labels) actief op social ­media, maar ook namens onze opdrachtgevers - veelal organisaties in het maatschappelijk middenveld. Samen hebben we een enorm netwerk en een groot bereik.

VOORBEELDEN VAN IMPACT

4 TWEETS:



TOTAAL AANTAL VOLGERS Van Spaendonck heeft via Twitter 3.002 volgers, dit zijn Van Spaendonck Groep, Loket.nl, Wissenraet Van Spaendonck, Van Spaendonck BrancheAdvies en ­Kenniscentrum ICOON bij elkaar opgeteld.

Tweets van Loket.nl en Wissenraet van Spaendonck Dit weekend lopen we de Van Spaendonck Businessrun tijdens de Internationale Loket.nl W­arandeloop  918 x gezien  7 x geretweet

Tweet van Ton Wilthagen over Loket. nl warande­loop Waarom ik vanmiddag tijdens #Warandeloop #Tilburg meeliep met team @Wissenraet en niet met team @TilburgU ? Da’s nou #kennisvalorisatie ;)

375.000 werknemers halen hun loonstrook op via het W ­ erknemerloket  1.253 x gezien  11 x geretweet

Tweet van Peter Niesink over workshop Carmen en Ellen bij DNA jaarcongres Topsessie #vereniging 3.0 @Cedeje @KroeseE @Wissenraet Goed besef van huidige situatie en wat nodig is! #wijzijnDNA

Met ABAB in gesprek over de veranderende rol van de ­salarisadministratie  1.546 x gezien  7 x geretweet Onder aanvoering van ­­@­inekecorveleijn weer flinke inzameling @­VoedselbankenNL gerealiseerd. Door #­samenwerking worden kleine dingen groot  2.162 x gezien  12 x geretweet

Tweet van Stefanie de Veer over jubileum bij WVS Slingers! Vandaag 19 jaar werkzaam bij @Wissenraet. Hoe leuk is dat!

757

LinkedIn posts van Loket.nl en Wissenraet van Spaendonck We verhuizen naar een compleet gerenoveerd pand in Tilburg; een modern ondernemingshuis voor ontmoeting, ­kennisuitwisseling en flexwerken.  1.888 x gezien 20 x geklikt De @VanSpaendonck businessrun was een indrukwekkend, mooi en sportief slot van de Loket.nl Warandeloop. Trots op de deelnemers én de organisatie.  1.796 x gezien 28 x geklikt Hallo Jumbo! Ruim tweehonderd franchisers van Jumbo Supermarkten gaan met Loket.nl werken via BDO Accountants.  6.481 x gezien 180 x geklikt Een nieuwe loonbelastingtabel. We gaan er niet op vooruit met ons netto maandsalaris.  12.183 x gezien 529 x geklikt

31

Door samenwerking worden kleine dingen groot

 37 X

NOG MOOIER IS HET ALS ER OOK ÓVER JE GETWITTERD WORDT!

3.020

4 LINKEDIN POSTS:

5.878 22.348

s t e e tw TWITTER

32.624


HLB DEN HARTOG HELPT DOESBURG VERDER GROEIEN Dinsdagochtend, Danny Doesburg wandelt het accountantskantoor van HLB Den Hartog in Rotterdam binnen. Hij is er geen onbekende. De afgelopen jaren ontstond een sterke vertrouwensband tussen hem en de verantwoordelijke accountant. Samen met broer Pim runt hij Sporthuis Pim Doesburg. Deze ochtend heeft Danny afgesproken met Raymond Dortwegt – van der Eijk, Hoofd salarisadministratie en Rob Meijer, partner bij HLB Den Hartog Accountants & Consultants. Zij ondersteunen Danny bij de verwerking van de salarissen van het personeel. En hun dienstverlening gaat nog een stukje verder. Conceptjaarstukken in februari al gereed Het accountantskantoor met vesti­gingen in Rotterdam en Den Haag, dat in de sala-­ risverwerking voor haar klanten gebruik maakt van Loket.nl, ondersteunt de sportwinkelketen ook op adviserende en strategische wijze. Dat doet het kan­toor door Doesburg te wijzen op regels, kan­ sen en mogelijkheden. Het is inmid­dels zo’n vijf jaar geleden dat de broers de hulp van HLB den Hartog inschakelden tijdens de herstructurering van hun bedrijf. Vanaf dat moment waren de concept­ jaarstukken al in februari gereed, waar dat voorheen tot na de zomer kon duren. In januari 2016 stelde Doesburg een ope­ rationeel directeur aan en Danny, daar­ voor nog verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de financiële admi­ nistratie, richt zich nu veel meer op controlezaken. Toch logt hij nog minstens één keer per week in bij Loket.nl. Danny: “In Loket.nl kijk ik vooral naar salarisgerelateerde zaken.”

Business-to-business De salarissen van zo’n zestig man per­ soneel van Doesburg worden door HLB Den Hartog via Loket.nl van Van Spaen­ donck Services verwerkt. De personeels­

leden zijn verdeeld over acht vestigingen, maar hierbij houdt het werk niet op. Doesburg runt drie webshops en is nu ook een business-to-business concept gestart. In februari werden bijvoorbeeld in op­ dracht van een grote Nederlandse verze­ keraar 250 paar voetbalschoenen naar allerlei voetbalverenigingen gestuurd. Rob: “Dit is een nieuwe tak van sport voor Doesburg. Door de groei van het bedrijf is het wel belangrijk dat Doesburg dergelijke processen gaat vastleggen, zodat ze kennis kunnen opdoen aan de hand van controlemomenten. Wij helpen ze daarbij.”

‘Business-to-business: een nieuwe tak van sport. Onlangs verstuurden we nog 250 paar voetbalschoenen in opdracht van een grote verzekeraar’ 32

Big data geven sneller inzicht Ook al zet Doesburg volop in op het ontplooien van nieuwe initiatieven, het personeel klokt nog dagelijks in. Danny: “Dat is misschien wat ouderwets, maar ik vind het belangrijk dat zij zich er van bewust zijn dat ze ‘binnen’ zijn.” Het inklokken gebeurt via een app op de smartphone. De gegevens worden auto­ matisch ingeladen dankzij de koppeling tussen een tijds- en registratiesysteem en Loket.nl. Danny: “Het neemt een hoop administratie uit handen. Afgelo­ pen jaar zijn we bijvoorbeeld voor het eerst met ‘tijd voor tijd’ gaan werken. De registratie hiervan is met de koppeling hartstikke eenvoudig.” Rob: “De koppe­ ling tussen Loket.nl en het tijds- en registratiesysteem helpt Doesburg ook met het verkrijgen van waardevolle managementinformatie. Het geeft direct inzicht in hoeveel procent van de omzet aan personeelskosten kan en mag worden uitgegeven. Hierin is Doesburg echt een voorloper.” Danny vult aan: “Het brengt ons bedrijf inderdaad twee of drie stappen verder. Als ondernemer kun je op een paar punten sturen, dat geldt onder andere voor de inzet van personeel.” Raymond: “Het helpt jullie vooral om terug te kijken op de keuzes die zijn gemaakt.”


de broers ook de concurrent in de gaten, door bij­voorbeeld zo nu en dan produc­ ten bij een ander te bestellen. “Pure nieuws-­ gierigheid. Hoe pakken zij een retour­ zending aan? Dat soort zaken willen we weten.” Rob, toe­voegend: “Andersom doen ze dat bij jullie ook.”

Prestatiegericht belonen

Altijd en overal inzage Raymond is graag nauw betrokken bij iedere klant. Ieder een eigen portefeuille, zo werkt zijn afdeling salarisadministratie niet. Afgelopen zomer bleek er een probleem te zijn met de export van het tijdsregistratiesysteem van Doesburg naar Loket.nl. Danny nam contact op met de afdeling van Raymond. Danny verbleef op dat moment op een cruise en voer langs de Verenigde Staten. Danny, lach­ end: “Ik wil inderdaad nog steeds alle loonstroken inzien voordat de definitieve loonrun wordt gedraaid, waar ik op dat moment ook ben.” Ondanks het tijds­ verschil spraken Raymond en Danny met elkaar af dat Raymond de vereiste aanpassing voor zijn rekening nam. Raymond: “Op deze manier kon de verloning van Danny’s personeel alsnog doorgaan, vanaf de Atlantische Oceaan.”

‘Handig die koppeling tussen Loket.nl en het tijdsen registratie-systeem’

Bol.com Met een sportwinkel, drie winkels in ‘straat­kleding’ en vier winkels in sneakers kent Doesburg drie verschillende winkel­formu­les. Daar komt nog bij dat vanaf dit jaar de producten van Doesburg niet alleen in één van de winkels of in de webshop te vinden zullen zijn, maar ook in het assortiment van Bol.com. Danny: “Een mooie ontwik­ keling, we zijn heel benieuwd naar de uit-­ komst. We zijn hiervoor zelf door Bol.com benaderd.” Zo blijft Doesburg zoeken naar nieuwe markten. Ondertussen houden

‘Artikelen van Doesburg bestel je straks ook via Bol.com’ Internationale speler Voor Doesburg stopt het niet bij Bol.com. De broers zijn alweer bezig met een nieuw plan. Danny licht alvast toe: “In dit concept komen al onze disciplines samen. Een internationale speler is er bij betrokken. Nee, ik kan nog niet vertellen welke partij dat is. Wij hebben hier een adviserende rol, zij voeren het plan daadwerkelijk uit. We gaan het plan wereldwijd in een franchisevorm neerzetten.”

Danny Doesburg is sinds 2002 mededirecteur en -eigenaar van Sporthuis Pim Doesburg in Rotterdam, opgericht in 1971. Samen met zijn broer Pim junior nam hij het bedrijf over van zijn vader, voormalig profkeeper Pim Doesburg. Het concern Doesburg kent drie winkelformules. De formule PIM richt zich met vier vestigingen volledig op sneakers. Sporthuis Pim Doesburg verkoopt vanuit drie vestigingen ‘straatkleding’, met een focus op trainingspakken van bekende clubs, voetbalschoenen en accessoires. Daarnaast is Doesburg met één Intersport-winkel lid van de Intersport-organisatie.

Doesburg is actief lid van de brancheorganisatie Inretail. Van Spaendonck begeleidt brancheorganisaties zoals Inretail bijvoorbeeld met een salaris­onderzoek. Zo beschikt Inretail over data van ruim 1.100 retail-ondernemers. Dit biedt inzicht in de opbouw van de beroepsbevolking en gemiddelde salarissen per functie, leeftijd en bedrijfsgrootte.

33

Door samenwerking worden kleine dingen groot

Personeelsdossiers in Loket.nl zetten, is een andere belangrijke tool die HLB Den Hartog Doesburg heeft aangereikt. De mo­dule ‘Digitaal Dossier’ ondersteunt ook bij het realiseren van een nieuw plan. Danny: “We willen gaan starten met het prestatiegericht belonen van onze mede­ werkers waarbij inzet en kwaliteiten wor­den meegewogen.” Raymond: “Een onderne­ mer die hiermee start, moet per werkne­ mer een goed dossier opbouwen. Het aan­maken van personeelsdossiers in Loket. nl helpt Doesburg daar enorm bij. In die dossiers zijn onder andere jaargesprekken terug te vinden, net als loonafspraken.”


GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 Activa

Realisatie Realisatie Realisatie 31-dec-16 31-dec-15 31-dec-14 € € €

Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Totaal Activa Passiva

15.793.995 3.697.095 22.252.027 41.743.117

Groepsvermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal Passiva

33.836.833 1.321.115 6.585.169 41.743.117

7.624.871 4.003.973 26.875.107 38.503.951

6.560.734 4.122.930 24.714.757 35.398.421

Realisatie Realisatie Realisatie 31-dec-16 31-dec-15 31-dec-14 € € € 30.720.678 1.245.079 6.538.194 38.503.951

28.113.134 2.976.844 4.308.443 35.398.421

JAARCIJFERS KENGETALLEN

GEDRAG, DATA EN PRIVACY

Van Spaendonck is in bijna 100 jaar gegroeid tot een vooraanstaande dienstverlener voor het MKB. Dit is mede te danken aan de professionele, betrouwbare werkwijze van onze medewerkers. Onze klanten vertrouwen erop dat we ondubbelzinnig en verantwoord handelen. Die waarden en normen zijn op een rij gezet in een gedragscode. We werken dagelijks met data van en voor onze klanten. Het lijkt zo eenvoudig dat we waken voor de geheimhouding van vertrouwelijke klantinformatie. Toch is dit voortdurend een aandachtspunt en zijn processen zodanig ingericht dat de kans op het weglekken van gevoelige informatie minimaal is. Dat brengen we in de praktijk met respect voor de vertrouwelijkheid en privacy van onze klanten, medewerkers en anderen met wie wij zaken doen. Daarnaast maken we onze medewerkers ‘cybersecuritybewust’ door een actief awarenessprogramma en investeren we continu in technische maatregelen. Samen groeien in een complexe digitale wereld.

2016

2015

2014

2013

Omzet in € * 1.000 19.175 18.342 18.225 17.306 Index (2013 = 100) 111 106 105 100 Brutomarge in € * 1.000 17.946 16.949 16.950 15.787 Index (2013 = 100) 114 107 107 100 Personeelskosten in € * 1.000 11.053 10.928 10.372 9.644 In % van de brutomarge 61,6% 64,5% 61,2% 61,1% Index (2013 = 100) 115 113 108 100 Bedrijfsresultaat in € * 1.000 3.609 2.424 3.316 2.659 In % van de omzet 18,8% 13,2% 18,2% 15,4% Financiële baten en lasten in € * 1.000 265 186 288 414 In % van de omzet 1,4% 1,0% 1,6% 2,4% Resultaat na belastingen in € * 1.000 3.116 2.607 2.608 2.280 In % van de omzet 16,3% 14,2% 14,3% 13,2%

Solvabiliteitsratio Werkkapitaal in € * 1.000 Current Ratio

81,1 79,8 79,4 19.364 24.341 24.529 3,9 4,7 6,7

34


GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING Realisatie Realisatie Realisatie 2016 2015 2014 € € € Netto omzet 19.175.605 18.342.540 18.225.317 Materialen en diensten 1.229.514 1.393.210 1.275.230 Brutomarge 17.946.091 16.949.330 16.950.087 Bedrijfslasten Personeelskosten 11.053.870 10.928.494 10.372.466 Afschrijvingen op va ste activa 585.277 902.422 683.937 Overige kosten 2.698.000 2.693.537 2.577.524 Som der bedrijfslasten 14.337.147 14.524.453 13.633.927 Bedrijfsresultaat 3.608.944 2.424.877 3.316.160 Financiële baten en lasten incl resultaat deelnemingen 265.666 186.693 288.204 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 3.874.610 2.611.570 3.604.364 Vennootschapsbelasting -/-758.455 -/-4.026 -/-996.276 3.116.155

2.607.544

2.608.088

Gezonde onderneming 35

Door samenwerking worden kleine dingen groot

Netto resultaat na belastingen


Door samenwerking worden kleine dingen groot

Profile for Van Spaendonck

Poweredby Van Spaendonck 2017  

Samen groeien met klanten, medewerkers en relaties. Door samenwerking worden kleine dingen groot.

Poweredby Van Spaendonck 2017  

Samen groeien met klanten, medewerkers en relaties. Door samenwerking worden kleine dingen groot.

Advertisement