Magazine Poweredby Van Spaendonck

Page 1

Samen ondernemen 1


12 Een kind kan de was doen

4 S o l i d a r i te i t Met inspiratie samen ondernemen 18 VanSpaendonck al bijna 100 jaar

20 Nederland heeft mkb nodig

26 Positie op de arbeidsmarkt Colofon Eindredactie: Anne-Marie Hartog Teksten: Denise van Bemmel | RenĂŠ de Gruijter | Carmen de Jonge | Anne-Marie Hartog | Ton de Kok | Ewout Kramer | Sofie Nuijten | Sylvie Smeets Fotografie: Maria van der Heyden | Carl Remmers | Lucas van der Wee Vormgeving: Blauwzuur

en verder: Klanten en medewerkers in beeld Druk: Gianotten Printed Media 2018, Van Spaendonck Reitseplein 1, 5037 AA Tilburg info@vanspaendonck.nl Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of opgeslagen zonder voorafgaand overleg en/of toestemming van Van Spaendonck.

Voorspellingen doen met big data Real life experience Inzicht in cijfers


Zuurstof kant op: plannen maken, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en investeren. We zien het bij veel organisaties om ons heen. En gelukkig maar, dat geeft ruimte aan initiatieven die anders maar moeilijk van de grond komen, maar vooral ook geeft het ruimte aan nieuwe vormen van ondernemerschap. Hoort daar dan samenwerking bij? Jazeker. Niet voor niets luidt een wijs spreekwoord: alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Met Samen Ondernemen gaat het om samen kansen benutten, samen kennis delen, samen nieuwe allianties bouwen, of samen diensten inkopen en het je als individuele ondernemer gewoonweg makkelijker maken. Juist door niet alleen maar vanuit concurrentie te denken maar vanuit de netwerkgedachte dat twee meer weten dan één. Dan komen nieuwe verbindingen tot stand. Dat is zeker niet enkel een rationeel proces. Nee het is samen ontdekken, met passie voor ondernemen ideeën ontwikkelen en geïnspireerd raken door de ander. En als er dan vertrouwen ontstaat, dan ligt de basis er om er ook echt samen de schouders onder te zetten. Een mooi proces waar we ons nu al bijna 100 jaar voor inzetten vanuit de overtuiging ‘door samenwerking worden kleine dingen groot’. Niet alleen samenwérken brengt een onderneming verder. Met samen ondernémen leggen we in deze Poweredby nog meer de nadruk op de doelen die ondernemingen of mensen willen bereiken, en de perspectieven die daarmee voor hen bereikbaar worden. We komen dat tegen in onze dagelijkse praktijk én we zien het terug bij onze klanten: samenwerkingsverbanden van ondernemers en ondernemingen en providers. Samen ondernemen anno nu is niet los te zien van de voortschrijdende digitalisering. Kennis en informatie zijn steeds laagdrempeliger voorhanden op internet. Dat geldt ook voor netwerkvorming. Er ontstaan allerlei communities van gelijkgestemden die kennis en ervaringen uitwisselen op bepaalde terreinen. Dat gebeurt via gespecialiseerde platformen, LinkedIngroepen of WhatsApp-groepen. Het interessante daar-

3

bij is dat de eerste aanraking met nieuwe technologie veelal start met mensen die in hun privé-omgeving worden aangemoedigd en de gemakken ervan ontdekken. Wie kent niet de WhatsApp-groep in zijn wijk, met nieuwtjes en waarschuwingen voor gevaar en onveilige situaties? Of de app om bij de gemeente te melden dat er ergens een boom is omgevallen of illegaal afval is gestort? Met natuurlijk een klantvriendelijke terugmelding wanneer het probleem is opgelost. Het zijn concrete voorbeelden uit de privéomgeving van wat netwerkvorming en ‘communitydenken’ kan betekenen. En diezelfde netwerkvorming dringt stap voor stap ook door tot ondernemers en hun werknemers. Dat vraagt om herbezinning bij dienstverleners, belangenbehartigers en adviseurs van ondernemers. Wat is onze toegevoegde waarde? En hoe gaan we die realiseren? Of hoe kunnen we die nieuwe mogelijkheden benutten om nog slimmer en sneller kennis te delen. Bij brancheverenigingen leidt dat bijvoorbeeld tot het ‘vereniging 3.0’ denken. Niet de lobby of de services staan centraal, maar de vráág of je de markt van de leden kunt helpen door ontwikkelen. Ook bij ondernemers zien we nieuwe ontwikkelingen. Uit onderzoek blijkt dat innoveren - of dat nu ligt op het vlak van product- of dienstontwikkeling of op het vlak van het verbeteren van interne processen - sneller gaat als je dat doet sámen met andere ondernemingen. Je houdt zelf een scherpe focus, blijft strategisch flexibel - de nieuwe term is ‘agile’ - en kunt toch snel inspelen op ontwikkelingen. En voor duurzaam ondernemen is het aanpassingsvermogen in een onzekere toekomst de sleutel tot succes. Kenmerk van samen ondernemen is dat er voor betrokken partijen een wenkend perspectief moet zijn. Ondernemen betekent investeren. Accepteren dat er opstartproblemen kunnen zijn en daarbij behorende coördinatiekosten, dat hoort erbij. Uiteindelijk moet het gaan om een gezamenlijk belang. De zogenaamde win-win voor alle partijen. Want zonder wenkend perspectief is samen ondernemen als vuur zonder zuurstof. We hopen u te inspireren met deze Poweredby tot weer mooie nieuwe vormen van ondernemerschap.

Jan Gevers - Carmen de Jonge - Ruud van Leeuwen Erik Snels

Door samenwerking worden kleine dingen groot

Met de economie gaat het weer de goede


SAMEN ONDERNEMEN VRAAGT OM SOLIDARITEIT Erik de Ridder en Jan Gevers

4


INTERVIEW

Samen aan tafel zitten Erik de Ridder, wethouder Economie en Arbeidsmarkt in Tilburg en Jan Gevers, voorzitter Algemene Directie Van Spaendonck Groep. Gevers werd in 2012 gevraagd om parkmanagement in Tilburg vorm te geven. Hij ziet parkmanagement als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ondernemers en gemeente. Hij was dan ook niet verrast dat gemeente Tilburg al bezig was om gezamenlijke inkoopmogelijkheden op de bedrijventerreinen Vossenberg, Kraaiven, Katsbogten, het Laar, Loven en Kanaalzone te onderzoeken.

‘De bottom-up gedachte was een gouden greep’ Bottom-up stimuleren Samen met ondernemers bouwen is iets wat Gevers in zijn bloed heeft. Als hij ergens voor gaat, zet hij zijn tanden erin. Hij had het vurige geloof dat parkmanagement beter bottom-up door ondernemers zelf georganiseerd kon worden. Het gezamenlijke belang was helder: vitale bedrijventerreinen. Dan gaat het niet alleen om strooibeleid of een goede buslijn in het kader van bereikbaarheid. Ook van belang zijn beveiliging, bewegwijzering, aanvullende maatregelen op groen- en grijsonderhoud van de gemeente, communicatie en glasvezel. De ondernemer is gebaat bij een goed functionerend, veilig, vitaal en toekomstbestendig bedrijventerrein. De gemeente trekt werkgelegenheid aan als een bedrijventerrein een vitale omgeving is. Met cohesie creëren en de bottom-up gedachte

kom je samen ver, dat weet Gevers als geen ander. Dit is precies de manier waarop hij altijd bij Van Spaendonck te werk gaat en zo vloog hij ook deze uitdaging aan.

Communicatieplatform Behalve cohesie was ook geld nodig. De gemeente kan natuurlijk haar portemonnee opentrekken en subsidie verlenen, maar dan? Met geld alleen ben je er niet. Terwijl wethouder De Ridder inzichtelijk maakte hoe een subsidieaanvraag in zijn werk gaat, ging Gevers met ondernemers en de Stichting Parkmanagement op zoek naar een constructie waarbij ondernemers ownerschip voelen, free-riders uitgesloten worden en een communicatieplatform ontstaat. Uiteindelijk rees het idee om een vorm van belasting te heffen. Na goedkeuring van het BORT (Bedrijven Overleg Regio Tilburg) werd gekozen voor reclamebelasting. Wie betaalt, kan gratis lid worden van de vereniging Vitaal op zijn bedrijventerrein en meebeslissen over parkmanagementzaken zoals beveiliging, bewegwijzering, onderhoud, communicatie, glasvezel, etc.

Eigen verantwoordelijkheid “Een belasting opleggen vraagt om politieke moed”, weet Gevers. “De wethouder is er eigenlijk niet de persoon naar om naar een financieel middel te grijpen, maar is toch met het voorstel naar B&W gegaan en heeft het door de raad gekregen.” De Ridder vult aan: “In de tussentijd was het de taak aan Gevers om de reclamebelasting goed over het voetlicht te brengen bij de ondernemers. Uit te leggen dat de belasting enkel het wettelijke instrument is. Feitelijk is het een solidariteitsbijdrage, want het geld gaat niet naar een algemene pot. Het vloeit terug naar verbeteringen op het bedrijventerrein van de ondernemers. Deze maatregel is echt ingestoken vanuit het gezamenlijke belang”, benadrukt De Ridder. “Samen ondernemen vraagt om vertrouwen, lef en permanent overleg, anders krijg je zwalkend beleid”, vertelt Gevers. De keuze voor reclamebelasting was gemaakt en zo gingen ze het doen. In deze constructie staan ondernemers aan het stuur die zich verenigd hebben in een

5

vertegenwoordigend orgaan ‘De Vereniging Vitaal’ en samen beslissen ze hoe de inkomsten van de reclamebelasting kunnen bijdragen aan de vitaliteit van het terrein. Gevers: “Gemeenten sturen vaak op eigen verantwoordelijkheid en zeggen op afstand te blijven staan, maar deze wethouder deed dat ook écht. Hij is op zijn handen blijven zitten. Voor iedere euro reclamebelasting legt de gemeente een euro subsidie bij, tot een gegeven maximum.”

In de ogen kijken De subsidie is vorig jaar met drie jaar verlengd. De Ridder: “Subsidie mag geen vanzelfsprekendheid zijn. Het is goed om elkaar na een afgesproken tijd weer eens in de ogen te kijken en te zien hoe het gaat.” Gevers vult aan: “De subsidie is zoveel meer dan geld. Het geeft de gezamenlijke verantwoordelijkheid aan.”

Basisprincipes vasthouden De afgelopen 5 jaar is het vestigingsklimaat van de bedrijventerreinen in Tilburg fors verbeterd. Doordat de slagkracht groot is, zijn concrete resultaten zichtbaar: zoals een truckparking op bedrijventerrein Vossenberg, beveiliging én het collectieve glasvezelnetwerk. De bedrijven hebben allemaal een Vitaal-loket waar ze terecht kunnen met ideeën of vragen. Accountmanagers van de gemeente leggen regelmatig hun oor te luisteren bij Vitaal-overleggen om te horen wat er speelt. Ze bemoeien zich er niet mee hoe ondernemers het geld op hun terrein uitgeven. Gevers: “Alles loopt nu. Ik blijf het volgen om te zien of de basisprincipes overeind blijven. Verder organiseren de ondernemers alles zelf vanuit de Verenigingen Vitaal. Waar het vestigingsbeleid van gemeente Tilburg in 2012 ver achter liep, loopt het nu voor. Draagvlak creëren is van groot belang geweest. De ondernemers zijn echt zelf aan zet”, stelt Gevers.

Door samenwerking worden kleine dingen groot

Hoe krijg je ondernemers op een bedrijventerrein in beweging om de vitaliteit en veiligheid op het terrein te verbeteren? Het gaat om ondernemers die allemaal druk zijn met de eigen business en er geen behoefte aan lijken te hebben om zaken collectief op te pakken. Meestal zet een handjevol ondernemers zich hard in voor het hele terrein. Free-riders profiteren mee en concrete resultaten blijven uit.


Door samenwerking worden Ontdek wat het verrassende Loonstrook via app

In 2017 hebben 919.227 WERKENDEN via Loket.nl hun loonstrook en jaaropgave ontvangen. Steeds vaker gebruiken werknemers de app om te kijken of alles ook echt klopt. Denk aan mutaties of bijvoorbeeld de overuren zijn uitbetaald. Ook voor de werkgever handig; immers via de app kun je nu ook je eigen declaratie indienen of een bonnetje toevoegen. Dat voorkomt dat er overal losse declaraties rondslingeren. Al meer dan 530.000 WERKNEMERS maken intensief gebruik van de app.

Opleiding, training en ontwikkeling Cao’s bewegen mee in duurzame inzetbaarheid. Steeds meer opleidings- en ontwikkelingsfondsen ontwikkelen zich van kennis‑en expertcentrum tot het daadwerkelijk realiseren van programma’s voor alle werknemers in de sector. Opleiding, training en ontwikkeling komen daarmee dichter bij de directe leefwereld van betrokkenen. En eigenlijk, zo blijkt uit de O&O monitor van Wissenraet Van Spaendonck, gaat dat met een zeer efficiënte inzet van middelen. Een gemiddeld O&O fonds vraagt een bijdrage van €75 TOT €150 PER MEDEWERKER om sectorale HR activiteiten te bekostigen. WVS is betrokken bij cao- en sociale fondsafspraken voor zo’n 135.000 WERKNEMERS.

Oeps verjaardag vergeten Je kent het wel als leidinggevende, druk druk, druk naar de volgende klant. De volgende dag zie je overgebleven taart staan en vraag je verbaasd waar je die aan verdiend hebt. Blijkt je medewerker jarig te zijn geweest en jij bent als enige vergeten hem of haar te feliciteren. Ook daarvoor hebben we een oplossing bedacht die werkt. Voortaan kunnen alle leidinggevenden een signaal krijgen voor de verjaardag van hun medewerker. Wist u bijvoorbeeld dat er in 2017 in onze applicatie 37.030 WERKENDEN hun 50e VERJAARDAG vierden en 18.689 WERKENDEN hun 60e VERJAARDAG?

Transportlading goed beschermen ‘Zonder transport staat alles stil’ is een bekende slogan. Beter nog is dat de transportlading ook goed beschermd wordt vervoerd. Wist u dat er jaarlijks zo’n 550 INCIDENTEN zijn met diefstal van ladingen? Op onbeveiligde parkeerplaatsen slaat de dief toe. De kosten worden becijferd op zo’n € 22.5 MLN EURO. Niet voor niets zijn leden van de BRANCHEVERENIGING VAN ZEILMAKERS (SZS) betrokken bij de innovatie en productie van zeildoek voor vrachtwagens die inbraakwerend zijn.

De arbeidsmarkt is booming Steeds vaker worden mensen vanuit het buitenland geworven om hier te werken. Zij willen ook ergens wonen. Om dit goed en netjes te regelen hebben de initiatiefnemers ABU, NBBU, LTO, PPE/PVV en de vakbonden samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten ondertekend. En als uitvloeisel daarvan is de STICHTING NORMERING FLEXWONEN ingericht. Alle partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten hebben zo de zekerheid dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is. Dankzij SNF geldt dat nu voor zo’n 60.000 ARBEIDSMIGRANTEN. 450 geregistreerde ondernemingen (verhuurders en uitzendbureaus) maken dit mogelijk.

6


kleine dingen groot effect hiervan is POWERED BY VAN SPAENDONCK Reshoring

Met 5 ONDERNEMINGEN in de regio Midden-Brabant is de businesscase voor reshoring uitgewerkt. Naast lagere transportkosten, energiebesparing en vooral ook een groeiende omzet en betere marktpositionering heeft het bedrijven en de regio ook nieuwe werkgelegenheid opgeleverd. Alleen al in die vijf bedrijven hebben we het over 85 NIEUWE BANEN waarvan ruim 25 met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Professionalisering

Voor 12.376 PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN helpen we bij kwaliteitsbewaking en professionalisering van de beroepsgroep en sector. Van inhoudelijke ontwikkeling en positionering van een keurmerk tot het realiseren van een standaard die in offerteprocedures en aanbestedingen voor de goede kwaliteitsmaatstaven kan leiden. Daarbij hoort natuurlijk ook een transparant en voor het brede publiek toegankelijk register.

Digitaal Leden van verenigingen en deelnemers aan stichtingen dragen allemaal hun steentje bij om beleidsdoelstellingen en activiteiten te financieren. In 2017 is voor alle verenigingen en stichtingen samen voor € 28.275.885 aan CONTRIBUTIE-INKOMSTEN gerealiseerd. In totaal zijn er MEER DAN 20.000 FACTUREN DIGITAAL verzonden.

Geschilbeslechting

Loyale werkgevers, loyale werknemers De dynamiek op de arbeidsmarkt doet wel eens denken dat werknemers van de ene naar de andere baan springen. De noodzaak van het ‘binden en boeien’ zoals we dat in het huidige HR beleid steeds vaker terugzien, vergt ook oog voor werknemers die al langer bij de zaak zijn. Zo konden wij in onze applicatie in 2017 constateren dat 36.172 WERKNEMERS 12,5 JAAR bij hun werkgever waren en 10.042 WERKNEMERS hun 25 JARIG JUBILEUM vierden.

Ziek zijn is nooit leuk De verplichtingen die bij de werkgever en werknemer liggen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zijn er vooral op gericht om tijdig met elkaar de goede stappen tot herstel te ondersteunen. Dan is het prettig dat de personeelsadministratie daarbij adequaat ondersteunt. Zo is in 2017 45.535 MAAL OP DE ZES WEKENMELDING met de probleemanalyse van de arbodienst gesignaleerd. Gelukkig is het aantal mensen (2000) waar voor het signaal van de twee jaar ziekmelding (en eventuele WIA aanvraag) uitgaat, beduidend lager. Signalering loont dus voor werkgever én voor werknemer. Overigens kunnen werknemers zelf ook via Loket.nl gebruik maken van een collectiviteitskorting van 10 procent op de ZORGVERZEKERING. Dit nieuwe aanbod is in 2017 al 20.000 KEER geraadpleegd.

7

Door samenwerking worden kleine dingen groot

Waar gewerkt wordt, worden ook wel eens fouten gemaakt. Mede daarom kiezen steeds meer organisaties voor een heldere en goede klachtenprocedure. Voor ruim 180 ORGANISATIES verzorgt Wissenraet Van Spaendonck achter de schermen een onafhankelijke geschilbeslechting. Makkelijk toegankelijk via Klachtregeling.nl hebben in 2017 35 MENSEN hiervan gebruik gemaakt. Open en eerlijk en de klanten voelden zich serieus genomen. Daar gaat het om.


Een intuïtief pakket De geboorte van een kind en de eerste periode daarna zijn een intieme belevenis. De kraamzorg moet daarom warm, betrokken en deskundig zijn. “Je bent bij ons geen nummer”, vertelt Harold van der Heijden, Financieel manager bij Kraamzorg VDA. “Wij verzorgen de kraamzorg hier in de regio Eindhoven en omstreken met zo’n 170 kraamverzorgenden in dienst.” Aangezien bevallingen niet te plannen zijn, hebben medewerkers van Kraamzorg VDA te maken met onregelmatige werktijden. “Dat maakt de salarisadministratie ook wat complexer. Je krijgt te maken met onregelmatigheidstoeslagen, speciale regelingen en ingewikkelde cao’s. Gelukkig word ik hierin door Loket.nl ontzorgd”, vertelt Van der Heijden “Het is niet van: hier heb je een pakket en ga maar aan de gang.”

Ik hoef niet over deze randzaken na te denken”, vertelt Harold. Daarnaast maken koppelingen met andere applicaties de invoer van gegevens nog minder foutgevoelig en eenvoudiger. “Wij maken gebruik van iMUIS als boekhoudprogramma.” De koppeling tussen iMUIS en Loket.nl maakt het mogelijk om de journaalposten vanuit Loket.nl naar iMUIS te verzenden. “Dat gaat geautomatiseerd.”

Sinds april 2017 is Kraamzorg VDA onderdeel van Zorgmed. “De moedermaatschappij is Zorgmed en bij Zorgmed werkten ze al naar tevredenheid met Loket.nl. Het was een logische stap dat wij voor de salarisadministratie ook gebruik zouden gaan maken van Loket.nl.” Van der Heijden maakte toen voor de eerste keer kennis met de applicatie. “Samen met de mensen van Loket.nl ben ik aan de slag gegaan om de implementatie in gang te zetten. Voor mij was het allemaal nieuw, dus we hebben het stapje voor stapje ingericht.” Als back-up had Kraamzorg VDA nog het oude systeem, zodat ze er in ieder geval vanuit konden gaan dat de medewerkers ook de eerste periode van de overgang netjes betaald zouden worden. “We hadden verwacht dat we misschien nog een periode langer moesten wachten om definitief te kunnen verlonen, maar dat was niet het geval. We zijn eigenlijk één op één overgegaan en de eerste periode hebben we dan ook direct vanuit Loket.nl verloond”, zegt Van der Heijden tevreden.

Om tijdig uit te betalen, is een goed beschikbare en snelle applicatie een must. “Ik heb nog nooit problemen gehad dat het vertraagd was, dat ik er niet bij kon of dat de performance slecht was.” De performance ziet Van der Heijden ook duidelijk terug bij het draaien van loonruns. “Hebben we een fout gemaakt in een bepaalde mutatie? Dan is er in enkele seconden een nieuwe proefrun gedraaid. De doorlooptijd van een grote salarisrun is een seconde of twintig tot een halve minuut. Je kunt snel correcties doorvoeren en een nieuwe run draaien. Dat hoef je niet te plannen. Als ik ’s morgens om acht uur hier zit, kan ik om acht uur draaien, wil ik om drie uur draaien, dan draai ik om drie uur. Dat is heel fijn. Als je een correctie hebt dan pas ik het meteen aan. Ik corrigeer het en draai direct een nieuwe loonrun.”

Door onder andere onregelmatigheidstoeslagen, kilometervergoedingen en speciale regelingen komt er heel wat bij kijken om het allemaal correct in te richten. “Daar zijn we goed mee ondersteund. Er wordt echt meegedacht met ons, welke oplossingsrichtingen we moeten kiezen. Het is niet van: hier heb je een pakket en ga maar aan de gang.”

Geen zware bevalling Ook voor mensen die niet helemaal thuis zijn in de salarisadministratie is het volgens Van der Heijden geen zware bevalling om met Loket.nl te leren werken. “We hebben nu een medewerker in dienst die mij gaat ondersteunen met het invoeren van nieuwe medewerkers en dat sjabloon werkt ook voor mensen die niet helemaal thuis zijn in de loonwereld. Zij kunnen toch de stappen volgen en een nieuwe medewerker opvoeren. Het is een intuïtief pakket. Je hebt het snel onder de knie.”

Tijdig én correct betalen De salarissen van medewerkers op tijd én correct betalen, vindt Van der Heijden het allerbelangrijkste. “Daar hoef ik me geen zorgen over te maken. De cao die wij gebruiken, wordt ondersteund door Loket.nl. De pensioenpremies en salarisschalen zitten erin.

8


Ecosysteem Midden-Brabant

Een mkb dat met net zoveel economische en maatschappelijke slagkracht opereert als een multinational: utopie of een wenkend perspectief? Met het project ‘MKB United’ hebben Midpoint Brabant en Kenniscentrum ICOON het samenwerkingsverband tussen Van Spaendonck en TIAS School for Business and society - de handschoen opgepakt om deze vraag om te zetten naar een real life experiment in Midden-Brabant. Hoogleraar Ton Wilthagen, bedenker van het concept, spreekt in dit kader ook wel over het mkb als ‘multilocal’: het idee dat een ‘verenigd mkb’ binnen een regio net zo sterk kan opereren als een multinational wanneer ondernemers de krachten bundelen door samenwerking. Het project beoogt ontwikkel- en groeikansen voor het mkb te bewerkstelligen waardoor de veerkracht van de regionale economie toeneemt. Tegelijkertijd worden hiermee maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld een verbeterde aansluiting onderwijs- bedrijfsleven en kansen op de arbeidsmarkt aangepakt.

Trekpaard van de Nederlandse economie Waar kan dit beter dan in Midden-Brabant? De economische groei van Brabant ligt 0,5 procent boven het landelijk gemiddelde in 2017 en is hiermee trekpaard van de Nederlandse economie, aldus de SER (2017). Aangezien 99,8 procent van het aantal bedrijfsvestigingen in Nederland mkb is, is het niet overdreven te stellen dat de sociaal-economische toekomst van Brabant sterk samenhangt met de doorontwikkeling van het mkb. Vanuit de wetenschap dat samenwerking een krachtig en noodzakelijk middel is in groei en innovatie, biedt Midden-

Brabant als regio een enorm ontwikkelpotentieel. Sterker nog: in termen van een multilocal, blijkt dat het economisch en maatschappelijk belang van ‘MKB United’ vergelijkbaar is met dat van multinationals als Philips, Heineken en AkzoNobel. Waar komt het idee van ‘MKB United’ nu precies vandaan? Vanuit de wetenschappelijke literatuur weten we dat in een kennis- en innovatie-intensieve economie, het voor een veerkrachtig mkb noodzakelijk is om continu de focus te hebben op continuïteit, groei en innovatie. Mkbondernemers hebben hierin een significant voordeel ten opzichte van het grootbedrijf: zij kunnen sneller op externe kansen en bedreigingen reageren doordat ze meer flexibel, adaptief en efficiënt zijn. Anderzijds hebben zij ook te maken met specifieke belemmeringen die juist niet gelden voor het grootbedrijf. Het mkb heeft minder (financiële) middelen, een gebrek aan (gespecialiseerd) personeel en minder kennis in huis en dat kan groei en innovatie weer beperken.

Buiten de eigen grenzen Het is een gegeven dat het mkb steeds vaker buiten de grenzen van de eigen organisatie moet kijken en gebruik moet maken van hun netwerken om deze beperkingen het hoofd te bieden. Door het creëren van samenwerking kan het mkb niet alleen het eigen gebrek aan resources (zoals tijd, geld, ruimte, personeel) compenseren zodat de bedrijfsvoering stabiel blijft, maar ook groei en innovatie bewerkstelligen.

9

(Peter van Ierland, Midpoint Brabant). Het project MKB United richt zich op het ontsluiten en faciliteren van een dergelijk ecosysteem in Midden-Brabant. Het projectbureau is hierin geen nieuwe, zware top downorganisatie maar zoekt het verbindend mechanisme tussen ondernemers. Het is een ‘innovatie-intermediair’: een makelaar die niet zozeer de groei en innovatie zelf organiseert of implementeert maar andere partijen hierin faciliteert. In deze rol worden bijvoorbeeld kennis over vraag en aanbod in de regio gebundeld en gearticuleerd, relevante partijen aan elkaar gekoppeld en innovatie- en samenwerkingsprocessen gefaciliteerd. In een regio waarin sprake is van een breed palet aan verenigingen, netwerk- en business-clubs, is het uitgangspunt hierbij niet alleen dat er samenwerking tussen mkb-ondernemers ontstaat, maar ook dat de krachten gebundeld worden onder deze strategische partners. ‘Samen ondernemen’ in optima forma.

Continuïteit, groei en innovatie Wanneer dit op grote schaal gebeurt, bijvoorbeeld regionaal, wordt in de literatuur ook wel gesproken over ‘bedrijfs- of innovatie-ecosystemen’ of ‘communities of practice’ waarin waarde gecreëerd wordt binnen een samenwerkingsnetwerk van bedrijven.

Door samenwerking worden kleine dingen groot

MKB UNITED: REAL LIFE EXPERIMENT

“MKB United draagt ertoe bij dat er een goed samenwerkingsnetwerk van mkb-bedrijven kan ontstaan waardoor er veel kennis en innovatie-kracht vrijkomt. Dat is belangrijk voor de (door) ontwikkeling van bedrijven en dus voor de economie en werkgelegenheid van Midden-Brabant.”


COLUMN

DE MODERNE ONDERNEMING: GEEN BOLWERK MAAR EEN NETWERK Mark Weijers Adviseur bij de Reputatiegroep

‘All you have in life is your reputation’, sprak de Britse ondernemer Richard Branson ooit. Een goede naam is van levensbelang om succesvol te zijn als onderneming. Organisaties met een ijzersterke reputatie werken als een magneet op talenten, investeerders en klanten. Dit type organisaties is bovendien een gewilde partner om mee samen te werken. Oftewel: wie zich goed gedraagt, krijgt likes en fans. Wie er een potje van maakt, wordt hard aangepakt en zonder pardon aan de schandpaal genageld. Kijk maar naar Oxfam Novib, Shell of Monsanto. Onderzoek toont aan dat het onderwerp reputatie bij driekwart van alle bedrijven hoog op de agenda staat genoteerd. Maar, waar start je als je aan je reputatie wilt bouwen? Vaak wordt bouwen aan reputatie verward met het beïnvloeden van de beeldvorming over het bedrijf. Google maar eens op (online) reputatiemanagement. ‘Zolang er maar niets negatiefs over ons wordt geschreven’, is dan de hoop. Helaas hebben dure imagocampagnes en ingewikkelde zoekmachinemarketing nauwelijks impact op de reputatie van een bedrijf. Bouwen aan een sterke reputatie draait namelijk om maar één ding: het verbinden van een organisatie met de omgeving en het bieden van activiteiten die bovenaan het verlanglijstje van stakeholders staan. Hechte relaties met stakeholders zijn van onschatbare waarde voor een onderneming. De eigentijdse organisatie is dan ook geen bolwerk, maar een netwerk. Door de afstand te verkleinen met de omgeving vergroot de onderneming zijn speelveld. Bovendien verwacht de samenleving vandaag de dag dat het bedrijfsleven niet alleen goede producten of diensten op de markt brengt, maar ook samenwerkt om een positieve invloed te hebben op de wereld. Samen ondernemen loont, blijkt onder andere uit de succesverhalen van de Mobiliteitsalliantie, TristateCity en Vandebron. Hoe kun je hier als bedrijf mee aan de slag? Begin door in gesprek te gaan met de meest uiteenlopende stakeholders. Ook met de unusual suspects. Breng scherp in beeld welke wensen en verwachtingen er leven. En kijk daarbij vooral waar gedeelde belangen liggen. Want door samen op te trekken, worden nieuwe kansen gecreëerd. Niet voor niets luidt de Van Spaendonck-filosofie: ‘door samenwerking worden kleine dingen groot’. Kijk nadrukkelijk verder dan het beïnvloeden van beeldvorming. Positieve verhalen zijn een gevolg van succesvol ondernemerschap, geen doel op zich.

De Reputatiegroep is een adviesbureau voor reputatie-vraagstukken. Vanuit de Reputatiegroep worden opdrachtgevers geholpen bij het creëren van verbinding met hun omgeving. Zij zijn specialist in merkpositionering, communicatiestrategie en stakeholdermanagement.

10


Zaaien, groeien en oogsten de veranderende rol van de vereniging ‘Schoon is gezond’. Dat is al jarenlang hèt adagium van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR), één van de verenigingen die Wissenraet Van Spaendonck ondersteunt. En het is nog steeds actueel. Gezondheid heeft een duidelijke relatie met een gevoel van ’welbevinden’. Dat gevoel staat steeds meer centraal. Het gaat er niet alleen meer om of een gebouw technisch goed is schoongemaakt. Het gaat in toenemende mate om de beleving die de gebruiker van een gebouw heeft van de schoonmaakkwaliteit en in welke mate dat bijdraagt aan het algemene gevoel van welbevinden van die gebruiker.

vertegenwoordigd) hebben in 2016 de focus van deze SIG samenwerking aangescherpt op het thema tapijtreiniging en -onderhoud. Dit thema had een verbindende rol voor de achterliggende bedrijfsbelangen die de verenigingen vertegenwoordigen. De vloer is in kantoren relevant vanwege het grote oppervlak en tapijt is de grootste soort vloerbedekking in de zakelijke markt. Goede onderhouds- en reinigingstechnieken zijn weer van belang voor een gezond binnenklimaat. Naast de genoemde partijen is het draagvlak verder uitgebreid met gespecialiseerde tapijtreinigingsen onderhoudsbedrijven verenigd in BVP en SWTM. In 2016 is door de vijf partners ten behoeve van de primaire doelgroep facility managers, vertegenwoordigd door FMN, een Whitepaper gemaakt voor duurzaam tapijtonderhoud en -reiniging in de bedrijfsmatige (kantoren)markt. Een innovatie op het gebied van kennismanagement.

De klant van de klant van de klant: daar gaat het dus om. En het zal duidelijk zijn dat de wensen van ‘gebruikers‘ van een schoolgebouw, een ziekenhuis of van een kantooromgeving anders zijn. Het gaat om de gebruiker van een gebouw voor wiens welbevinden de facility manager een deelverantwoordelijkheid heeft. Die facility manager schakelt een schoonmaakbedrijf in dat lid is van VSR. De aandacht van VSR moet dus steeds meer gericht zijn op het ontzorgen van de facility manager in zijn contact met gebouwgebruikers. Vanzelfsprekend ligt de focus dan op schoonmaak. Wat vindt die gebouwgebruiker eigenlijk van de schoonmaak, catering, beveiliging, lucht- en klimaatbeheersing, parkeren, ICT en de inrichting van een gebouw? Hoe kan de facility manager op die ‘beleving’ inspelen? Een integrale benadering van al die elementen met vertegenwoordigers van de betreffende sectoren leek op zijn plaats.

Groeien In 2017 is dit zaadje van samenwerking op het beperkte thema ‘duurzame tapijtvloer’ verder ontkiemd en is de groei ingezet naar een meer diepgaande samenwerking op het thema ‘duurzaam binnenmilieu’. Partijen hebben de ambitie om de facility manager verder te ondersteunen bij keuzes die met het gebouw te maken hebben én zijn er primair op gericht om het welbevinden van de gebouwgebruikers te dienen.

Door de facility managers integrale handvatten te bieden vanuit diverse sectoren, komen de leden van de verenigingen die deelnemen in de SIG Duurzaam Binnenmilieu bij die facility managers op de radar als deskundige dienstverleners en is er veel directer contact over mogelijke issues. Ook nieuwe innovaties kunnen zo sneller de weg naar de markt vinden. Dit is voor de leden van de deelnemende verenigingen interessant. Stap één is gezet. We hebben de eerste handreikingen voor goed en duurzaam vloeronderhoud dat bijdraagt aan het welbevinden van de gebruikers goed bij alle facilitymanagers in Nederland onder de aandacht gekregen. Dit smaakt naar meer. Als we echt werk willen maken van een duurzaam en gezond binnenmilieu zullen er ook andere partijen nodig zijn. Het vergt anders denken wellicht en vooral samenwerken met andere partijen in de keten. Samenwerking gaat echter meestal niet vanzelf. Dat kost tijd. Maar ook hiervoor geldt: geduld is een schone zaak. En: wie oogsten wil, moet eerst zaaien.

Zaaien “Zo’n integrale benadering klinkt mooi natuurlijk, maar eerst en vooral moet je kijken naar al die verschillende toeleveranciers die bijdragen aan een gezond gebouw”, aldus John Griep, directeur van VSR. “Dan kom je bij een woud aan specialisten als onderhoudsbedrijven, schoonmaakbedrijven, tapijtleveranciers, installateurs, interieurverzorgers en groenvoorzieners. Hoe zet je dan stappen? In de afgelopen jaren hebben Wissenraet Van Spaendonck en BrancheWerk samengewerkt aan een sectoroverschrijdende brancheaanpak. Dit bleek een mooie casus voor meerdere partijen op het thema binnenmilieu”, aldus Griep. In 2015 is daarvoor de Strategische Issue Groep (SIG) Duurzaam Binnenmilieu in het leven geroepen. Het zaadje was geplant. De kernpartijen van het eerste uur (naast VSR, de vereniging van schoonmaakbedrijven OSB en Modint waarin de tapijtindustrie is

11

Door samenwerking worden kleine dingen groot

Oogsten?


EEN KIND KAN DE WAS DOEN

12

Roy Rutten


INTERVIEW

Sinds Philipsen voor de salarisadministratie gebruikmaakt van Loket.nl, zijn er flinke stappen gezet. “We zien enorme efficiencyslagen en kunnen dan ook in een kortere tijd veel meer klanten bedienen”, aldus Rutten. Maar wat wordt er dan gedaan met de vrijgekomen tijd? “De tijd die we overhouden, gebruiken we om onze dienstverlening verder uit te breiden. Op die manier creëren we extra binding met onze klanten. Met managementrapportages uit Loket.nl in de handen kunnen wij onze klanten adviseren over bijvoorbeeld ontwikkeling van de loonkosten of de personele bezetting binnen hun organisatie.”

‘Veilig, betrouwbaar en razendsnel’ Maatwerk leveren Veilig, betrouwbaar én razendsnel zijn begrippen waarmee Rutten de applicatie omschrijft. Door de betrouwbaarheid van de applicatie kan er altijd uitgegaan worden van een juiste en tijdige salarisbetaling. “Loket.nl biedt nu zelfs de mogelijkheid om automatisch te verlonen. De applicatie is zodanig ingericht dat loongegevens op een vooraf vastgestelde datum automatisch verwerkt kunnen worden”, legt Rutten uit. Of een klant nu iedere 20e of 25e van de maand de loongegevens wilt verwerken, dat maakt niets uit. “We kunnen per werkgever een gewenste datum instellen. Daar pas ik mijn werkproces op aan. Ik stem dan ook met de klant af wanneer mutaties binnen

moeten zijn.” Op deze manier kan Rutten echt maatwerk leveren aan zijn klanten. Maar wat nu als de vastgestelde datum in het weekend valt? “Je kunt vooraf aangeven of je de verwerking wilt starten voor het weekend of daarna. Wij hebben ervoor gekozen om altijd vóór het weekend te verlonen. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.”

Als de input en inrichting goed zijn, kan het niet fout gaan “Ik krijg wel eens de vraag van andere salarisadministrateurs of automatisch verlonen niet eng is. Zij hebben het idee de controle uit handen te geven, maar dat is helemaal niet het geval. Als de input en de inrichting kloppen, kan ik er rustig vanuit gaan dat de output ook helemaal klopt. Door tussen het automatisch en het definitief maken van de verloning een tijd te plannen heb je altijd een controlemoment in het automatische proces. Verder weet Loket.nl precies welke rechten op bijvoorbeeld overuren van toepassing zijn en rekent automatisch de meest ingewikkelde berekeningen uit”, zegt Rutten geruststellend. Om foutloze loonstroken te garanderen, laat Loket.nl op elke salarisverwerking ruim 250 vakinhoudelijke controles los op de juiste invoer van gegevens. Eng vindt Rutten het dus allesbehalve. “Hierdoor houden we nog meer tijd over om onze dienstverlening te verbreden.”

een overeenkomst eindigt, bepaalde gegevens wettelijk vernietigd moeten worden of als mensen bijgeschoold dienen te worden. Zoals wij binnen Philipsen altijd verkondigen: alles klopt.”

‘Klanten goed adviseren met rapportages uit Loket.nl’ Kracht van samenwerken Omdat Van Spaendonck gelooft in de kracht van samenwerken, organiseert Loket.nl regelmatig Insider bijeenkomsten voor haar klanten. “We worden meegenomen in de ontwikkelingen van Loket.nl en krijgen de mogelijkheid verbetervoorstellen te doen. Een ideale plek om met collega’s ervaringen uit te wisselen. Op de laatste bijeenkomst vertelde iemand me dat ze de overstap naar automatisch verlonen niet aandurfde omdat ze zo druk was. Ik heb haar getipt dat ze dan júist over moet. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?”

Extra waarde toevoegen Met de extra tools en slimme koppelingen kan Rutten uitstekend extra waarde toevoegen aan zijn klanten. “Wij bieden standaard de HRM-modules aan. Denk hierbij aan het aanvragen van verlof en het vastleggen van verstrekkingen of het digitaal laten indienen van mutaties door de werknemers. Medewerkers kunnen zelf een verlofaanvraag doen en de werkgever keurt deze aanvraag met één druk op de knop goed of af. En heeft een werknemer een auto of telefoon van de zaak? Dan kunnen deze vastgelegd worden in Loket.nl.” Alle informatie die bedrijven in verschillende systemen bewaren, biedt Loket.nl keurig bij elkaar in één systeem, zodat de werkgever een totaaloverzicht heeft. “De werkgever krijgt automatisch een signaal als

13

Loket.nl Werkgevers, werknemers en accountants werken online samen met de slimme salarissoftware Loket.nl. Een robuuste online oplossing voor salaris & personeel van Van Spaendonck Services.

Door samenwerking worden kleine dingen groot

“Als ik mijn klanten een demo van Loket.nl geef en de mogelijkheden van de applicatie laat zien, zijn ze om. Logisch, want een kind kan de was doen”, vertelt een enthousiaste Roy Rutten, hoofd salarissen bij Philipsen Accountants / Adviseurs. Ruim tien jaar geleden maakte Rutten voor het eerst kennis met Loket.nl, de online applicatie voor salaris en personeel. “Met Loket.nl kunnen we onze klanten echt ontzorgen.”


Inspireren & ontmoeten Ook in dit digitale tijdperk organiseren we met onze klanten diverse ontmoetingen. Congressen internationaal en nationaal, kleinere kennissessies, masterclasses en opleidingsdagen. Geen ‘moetje’ maar een bron van nieuwe inzichten, nieuwe contacten en veelal ook nieuwe inspiratie. Een greep uit deze inspirerende ontmoetingen.

Ruimte voor vakmanschap Op zaterdag 13 mei en maandag 15 mei 2017 organiseerde Audidakt voor bijna 1.000 audiciens haar jaarlijkse congres met als thema ‘Ruimte voor vakmanschap’. Als audicien ben je continu bezig je in de leef- en vooral ook gehoorwereld van je klant te verplaatsen om deze zo goed mogelijk te helpen. Om een professioneel oordeel te ontwikkelen, te beargumenteren én te gebruiken kregen de bezoekers diverse tools en tips aangereikt. Daarnaast was er ruimte voor ervaringen uit de praktijk en werd in workshops geoefend met de toepassing in het eigen dagelijkse werk. Ook in 2018 staat er weer een nieuw congres gepland.

En we werken nog lang en gelukkig Het klinkt bijna als het einde van een sprookje. Een sprookje dat gelukkig voor steeds meer mensen werkelijkheid wordt. Maar wat maakt dat we gelukkig(er) zijn en worden in ons werk? Zo’n 200 deelnemers doorliepen samen diverse workshops waarin nieuwe inzichten uit onderzoek, gamification, slimme tools, trainingsprogramma’s, maar ook levensverhalen werden gedeeld. ”Indrukwekkend en een goede vibe”, volgens vele bezoekers van dit OVAL Event. Het meest indrukwekkend was toch wel het persoonlijke verhaal van zwemmer Maarten van der Weijden, die de pech die hem overkwam wist om te buigen in een sportieve strijd met bekend resultaat: een gouden medaille bij de Olympische spelen in 2012.

A packaging revolution to 2030 Met 130 bedrijven uit 24 landen samenkomen in Maastricht voor een uitdagend congres om met elkaar te discussiëren over de uitdagingen die nieuwe technologie in transport, logistiek en pallets en verpakkingen ons het komend decennium bieden. De technologische grenzen zijn nog lang niet bereikt, de economische groei vergt creativiteit in logistiek en transport. Tegelijkertijd hebben we ook een verantwoordelijkheid naar onze omgeving en is een energiezuinig productie- en verpakkingsproces in het kader van een circulaire economie essentieel. Toepassing van hout, de enig vernieuwbare grondstof, levert een positieve bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. FEFPEB, de European Federation of Wooden Pallet and Packaging Manufacturers neemt deze opdracht samen met haar toeleveranciers en afnemers serieus en sustainability staat hoog op de agenda. In drie dagen is hard gewerkt, zijn veel inzichten gedeeld en werden vooraanstaande Nederlandse productielocaties van EPV leden bezocht.

De innovatieve vereniging Met een leerstoel aan Tilburg University / TIAS School for Business and Society ben je het aan je stand verplicht actuele kennis te delen. Dat was de uitdaging voor de Masterclasses die in 2017 zijn georganiseerd. Welke bijdrage kan je vereniging leveren aan het innoveren van de leden en de sector? Innovatie en marktvergroting via (branche)verenigingen, kan dat wel? Dat een vereniging daarin voorop kan lopen werd tijdens deze masterclass met 25 vooraanstaande verenigingsdirecteuren wel duidelijk. En dat dit niet vanzelf gaat, werd toegelicht door praktijkcases van NVM en de Nederlandse Brouwers. Wetenschap en praktijk kwamen op Tilburg University op effectieve wijze samen. Het smaakt naar meer. In 2018 staan er weer nieuwe masterclasses gepland.

14


EEN KWESTIE VAN LANGE ADEM Onze vorige minister van VWS werd geroemd om de manier waarop zij beter grip wist te krijgen op de zorgkosten. Zeker een prestatie als je bedenkt dat mensen steeds langer leven. En dat voortdurend medische innovaties worden geïntroduceerd om die mensen ook bij toenemende kwetsbaarheid eigen regie en kwaliteit van leven te laten blijven ervaren. Bij de brancheorganisatie Nefemed klonk hierbij de vraag: worden wij onderdeel van het probleem of van de oplossing? Iris van Bemmel is als branchemanager namens Wissenraet van Spaendonck werkzaam voor Nefemed. Hoe hebben de leden van Nefemed - specifiek op het gebied van wondbehandeling - dit issue opgepakt? Van Bemmel: “Het is een kwestie van hele lange adem, want het is al jaren het belangrijkste terugkerende punt op de agenda van de leden in het wondcluster van Nefemed”.

Vier doelen dus, en ze vragen alle vier om samenwerking. Hoe verliep dat proces om samen te werken met die partijen in de zorg? “Voor de partijen in het Nefemend wondcluster was dit al direct een eerste obstakel. Want áls ze al een plek aan tafel hadden, dan was het toch vooral als de spreekwoordelijke kalkoen bij de kerstdis. Op wondproducten kon best wel wat bezuinigd worden. Dus moesten er ambassadeurs komen. Het belangrijkste breekijzer om verder te komen bleken uiteindelijk de zorgverzekeraars: die wilden weten waarom zoveel patiënten met complexe wonden zo slecht werden behandeld. En waarom zoveel wondproducten werden verspild. Hierdoor werd het een breder probleem dan alleen van de fabrikanten. Artsen en verpleegkundigen zagen het belang om een aantal zaken vast te leggen en zo zichtbaar de regie over die patiënt met een wond te verbeteren”.

DRIE MILJARD EURO Eerst wat cijfers. Wondzorg is een tamelijk onzichtbare, maar wel substantiële kostenpost in de gezondheidszorg. Nederland telt tussen de 350.000 en 500.000 mensen met een wond die niet zomaar overgaat. Zo’n complexe wond is bijna altijd het gevolg van een aandoening zoals diabetes of een hartziekte, soms ook een operatie. Zo’n wond heeft verstrekkende gevolgen voor de patiënt. Niet kunnen werken bijvoorbeeld, niet kunnen deelnemen aan sociale activiteiten, sociaal isolement. Het ministerie schat de kosten van complexe wonden op drie miljard euro. Van Bemmel: “De wondproducten die de bedrijven in het Nefemed wondcluster leveren, vormen een fractie van deze kosten. Ze leveren wel een bijdrage aan de oplossing voor het probleem van deze enorme kostenpost. De juiste toepassing ervan op basis van de correcte diagnose draagt bij aan snelle wondgenezing, en daarmee aan snellere terugkeer van de patiënt in het arbeidsproces en het voorkomen van persoonlijk leed”.

KEUZEVRIJHEID De leden van Nefemed hebben deze vragen dankbaar aangegrepen om aan te dringen op de ontwikkeling van een platform. Doel was om gezamenlijk na te denken over invulling en borging van de kwaliteit van wondbehandeling voor alle patiënten met een complexe wond. Het platform is gelukt, maar ook met deze basis bleek het nog niet eenvoudig om tot concrete resultaten te komen. Na veel lobbyen met meerdere partijen heeft dit Wondplatform gelukkig zijn eerste concrete resultaat opgeleverd. Zodra de Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg geaccepteerd is, kan een groot deel van de problemen op het gebied van behandeling van de 350.000 mensen met complexe wonden adequaat worden opgepakt. “Dat biedt keuzevrijheid voor de patiënt én levert een enorme kostenbesparing op. Een kwestie van lange adem, maar wel met resultaat”.

BETAALBAAR HOUDEN VAN DE ZORG Worden deze wondproducten ook gezien als deel van de oplossing? “Niet vanzelfsprekend. Het Nefemed wondcluster zag daarom een opdracht voor zichzelf weggelegd. Het wilde invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop andere partijen oordelen over behoud van wondproducten in de vergoede zorg. Verder wilde het patiënten laten beseffen dat complexe wonden ‘niet normaal’ zijn. En het wilde artsen, verpleegkundigen en zorginstellingen

15

Door samenwerking worden kleine dingen groot

ondersteuning bieden in keuzevrijheid van wondproducten voor de behandeling. Daarbij is ruimte voor innovatie van belang. Zo kan wondzorg steeds beter worden én een bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van de zorg”.


Duurzame inzetbaarheid Wat doe je als de leeftijdsopbouw, opleiding en het ontwikkelingsniveau van je personeelsbestand negatief afwijkt van het gemiddelde in Nederland? Sociale partners in de houtverwerkende industrie zagen in dat er actie nodig was. Hiervoor is het project ‘Duurzaam Werken in het Hout’ opgesteld. Dit succesvolle project is in 2017 uitgeroepen tot één van de tien finalisten voor de ESF-Award 2017. Werkgevers en werknemers in de houtverwerkende industrie geven hierin samen een aanzet tot verbetering en verduurzaming van de inzetbaarheid van het personeel in de sector. Het gemiddelde opleidingsniveau in de houtverwerkende sector is relatief laag en de gemiddelde leeftijd relatief hoog. De verschillende categorieën personeel laten een divers beeld zien: hoger ziekteverzuim en lagere mobiliteit en flexibiliteit onder vijftig-plussers. Bij jongeren en kantoorpersoneel is ambitie en

potentieel aanwezig, maar is het de vraag of er binnen de branche voldoende mogelijkheden zijn. Tussen deze uitersten ligt een zeer diverse midden-categorie, waaronder veel flexwerkers en/of medewerkers uit onder andere Oost-Europa. Hiervan is noch ambitieniveau noch loopbaan-perspectief duidelijk. De behoefte aan flexibele inzet van personeel neemt echter toe. Met name de klassieke maakbedrijven in de houtverwerkende industrie hebben te maken met stijgende ordervolumes bij een stabiel blijvende omzet, kortere doorlooptijden, sterker fluctuerende orderportefeuilles en een noodzaak tot reductie van productiekosten door sterkere concurrentie uit lagelonenlanden. De roep om flexibele inzet staat in schril contrast met de structurele inzetbaarheidsproblemen die nu al ontstaan door het verhogen van de AOW- en de pensioenleeftijd, het afschaffen van de VUT én het egaliseren van seniorendagen.

Irene Waterloo

DIRECTIESECRETARESS E VAN SPAENDONCK GR OEP

“Agendabeheer is alleen maar makkelijk als je iem and goed kent,” vertelt Irene Waterloo, directiesecretaresse Va n Spaendonck Groep. “Sinds 2011 we rk ik voor de voorzitter van de Algemene Directie. Zijn agenda, afspraken en ne twerken zijn mijn dagelijkse ritm e. Ik zorg ervoor dat de dagen soepel verlopen. Soms ben ik met het maken van jaarplanningen al een jaar ver der en op een ander mo me nt los ik dingen op die ter plekke ontstaan. Ook ho ud ik me bezig met personeels dossiers, applicatiebeheer en digitale archivering. Als directiesecretaresse is he t vooral meebewegen en daar waar kan anticiperen op wat komen gaat. Het is een rol waar je samen in groeit. Ik kan er plezier in hebb en als ik alle benodigde stukken voor bijvoorbe eld een vergadering van de Raad van Commissarisse n ordelijk en op tijd ver stu ur. De he cti ek die daarmee gepaard ga at neem ik dan even op de ko op toe. Soms valt het samen me t andere werkzaamhede n die sne l schakelen vereisen, zoals het jaa rlijkse Van Spaendonck eve nt vo or alle relaties in de schouwburg of de Van Spaendonck bu sin ess run . Ik werk bewust niet ful ltime omdat ik ook graag tijd ove r houd om als vrijwilliger tijd door te brengen met een liev e ou de da me of om te koken met een groep kinderen met een vorm van autisme.”

Loopbaan-APK In het kader van het project Duurzaam Werken in het Hout wordt aan 150 medewerkers in de sector een loopbaan-APK aangeboden. Deze (laaggeschoolde) medewerkers zijn veelal niet van nature bezig met hun loopbaanontwikkeling, vitaliteit of duurzame inzetbaarheid. Dit instrument geeft inzicht over waar zij staan in hun loopbaan en wat hun ontwikkelingsmogelijkheden en -wensen zijn. Het verkregen inzicht en ervaring zijn input voor de nieuwe cao in de houtverwerkende industrie. Inmiddels heeft dit project navolging gevonden in ESF-projecten in de technische groothandel en de wasserijsector. Het project is aangevraagd door het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie (SFH) met cofinanciering onder het Europees Sociaal Fonds (ESF) programma ‘Duurzame Inzetbaarheid in Regio’s en Sectoren’. Wissenraet Van Spaendonck heeft hiervoor de projectvoorbereiding én de ESF-aanvraag verzorgd.

16


Het ecosysteem voor innovaties in Nederland kan veel beter “Nederland en Europa zijn goed op weg met innovatie, maar kunnen nog veel leren van de accelerators in Silicon Valley. Dat betekent nog niet dat je alles wat er in Amerika gebeurt moet kopiëren, we moeten een eigen pad kiezen.” Dat stelt Peter Ester, senator en tot voor kort lector aan de Hogeschool van Rotterdam en voormalig hoogleraar in Tilburg, op basis van een studie onder 23 Amerikaanse accelerators voor jonge bedrijven. Waar Nederland en Europa volgens Ester vooral behoefte aan hebben zijn meer professionele accelerators die startups op allerlei manieren helpen om door te groeien. Mentoren, die jonge ondernemers begeleiden, investeringsfondsen die voor de groei bereid zijn € 20-30 miljoen neer te tellen en bedrijven die jonge kanshebbers inlijven. De studie die Ester in Silicon Valley deed, was in opdracht van de Rotterdamse Hogeschool en de Van Spaendonck Fundatie. “Geweldig om die energie te voelen in Silicon Valley. Ik kan het niet ontkennen dat ik me soms als een kind in de snoepwinkel voelde”, aldus Ester. “Het is er allemaal te vinden: talent, kapitaal, kennis, netwerken, mentoren die zelf gelouterd ondernemer zijn en ondersteuning voor juridische en personeelszaken.

het dna”, aldus Ester. Het belangrijkste is dat we - ook nu het economisch weer mee zit, niet achteroverleunen. Innovatie en start-up- en scale-up-beleid zullen ook in de komende jaren hoog op de economische agenda moeten staan.

In Nederland is er te lang toch een wat negatief beeld over ondernemerschap geweest en dat moet rigoureus om. Dus dat er nu allerlei start-up initiatieven ontstaan is een mooie stap. Maar nog liever ziet Ester dat ook de fase daarna van de scale-ups binnen Nederland beter en sneller van de grond komt. Er is nu meer geld voor start-ups dan vijf jaar geleden, maar in die latere fase zit een belangrijk financieel probleem. Er is te weinig geld voor scale-ups als een bedrijf een product en een markt heeft én echt wil gaan doorgroeien. “Als je €40 miljoen nodig hebt dan is dat in Nederland bijna onmogelijk en dus vertrekken dergelijke ondernemers naar Silicon Valley. Ook bestaande bedrijven en hun branches zouden hier iets mee moeten doen”, aldus Ester. “We zien dat door nieuwe technologie in een razendsnel tempo hele businessmodellen omver gekegeld worden. Dan kun je wachten op nieuwe toetreders van buiten of ook als groep bedrijven samen nadenken of je die nieuwe innovatie samen als start-up naar de markt brengt. Dat vergt even wat anders kijken, maar dan gewoon de mouwen op stropen. Ik zou van dat laatste zijn. Overheid en mkb moeten nu het verschil maken.”

Alles draait om het team Alle wissels voor ondernemerschap staan de goede kant op. Ik noem dat een ‘consistent ecosysteem’ dat geldt voor Silicon Valley in zijn totaliteit en accelerators hebben dat op microniveau ook zo geregeld. Zo’n ecosysteem bouw je niet zo maar in een jaartje op, daar is ook in Silicon Valley veel tijd overheen gegaan, maar het draait om meer. In Silicon Valley draait alles om het team. Accelerators zijn alleen geïnteresseerd in startup teams en niet in solo entrepreneurs. De uitvinder is immers lang niet altijd een goede verkoper. Het moeten echte grondleggers van het bedrijf zijn en ze moeten binnen het team vaardigheden hebben die aanvullend zijn. In Californië sturen accelerators en kapitaalverschaffers op excellente en gedreven teams”. Teams die het beste uit zichzelf halen: think big, aim high.

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven Op de vraag wat Nederland anders moet doen, heeft Ester vele suggesties, bijvoorbeeld het meer en beter laten samenwerken van onderwijs en bedrijfsleven. Maar veel daarvan staat of valt toch ook bij de wijze waarop we dat in Nederland doen. “In Amerika bijvoorbeeld vindt een ondernemer het hartstikke leuk om voor de klas te staan en te vertellen over de eigen mislukkingen. Dat vinden studenten geweldig om te horen. In de VS geef je geld en kennis terug aan je universiteit, je wilt je ervaring en netwerk delen, dat zit daar in

Verder lezen? Peter Ester ‘Accelerators in Silicon Valley. Building successful startups’ Peter Ester en Ferry Koster ‘Wat Nederland kan leren van Silicon Valley. Kweekvijvers voor succesvolle startups en scale-ups’. Een publicatie gebaseerd op onderzoek dat is verricht binnen het Kenniscentrum ICOON met financiële steun van de Van Spaendonck Fundatie.

17

Door samenwerking worden kleine dingen groot

Ook geld voor scale-up


1919 - nu

Van Spaendonck: al bijna 100 jaar samen ondernemen Van Spaendonck is al bijna honderd jaar de drijvende kracht achter succesvol ondernemerschap in Nederland. Barend van Spaendonck startte in 1919 als zoon van een wollen stoffenfabrikant in Tilburg met ondersteuning van werkgeversverenigingen in de Brabantse regio, waaronder de voorlopers van VNO-NCW BrabantZeeland, de textielindustrie, de wolwevers, de leerlooi bedrijven en de schoenproducenten. Hij zette zich in voor het samenbrengen van sociaal economische ondernemersbelangen. Hij was daarin een vertrouwenspersoon en zoals we het nu ook wel noemen ‘duvelstoejager’ voor veel partijen. Binnen de stichtingsstructuur functioneerde Van Spaendonck als coöperatie voor de aangesloten branches. Decennia lang was hij secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg. Daarnaast was hij jarenlang bestuurlijk actief binnen een aantal onderwijsinstellingen. Dankzij zijn uitgebreide netwerk werd de dienstverlening uitgebreid naar vele andere branches en maatschappelijke organisaties. Vanaf eind jaren twintig ging Van Spaendonck ook de pensioenen van klanten en tal van andere caofondsen beheren. Van Spaendonck werd toen een niet-winstbeogende stichting ten dienste van aangesloten organisaties en instellingen die in een vergadering gezamenlijk de koers bepaalden. Vanaf de jaren zestig liep het aantal ondernemingen in de zogenoemde ‘maak-industrie’ sterk terug vanwege concurrentie uit de lagelonenlanden. Reden voor Van Spaendonck om te kiezen voor diversificatie. Er kwamen nieuwe branches en pensioenenfondsen bij met het doorontwikkelen en professionaliseren van ondersteunende diensten. Zo ontstond een palet van diensten op het vlak van organisatie-

advies, computerservice, makelaardij, incasso, administratievoering en drukwerk. Van Spaendonck bleef een stichting zonder winstoogmerk. Midden jaren tachtig ontwikkelde Van Spaendonck verder door naar een zelfstandige zakelijke dienstverlener; een marktconforme structuur waardoor de organisatie nog steviger moest onderscheiden in toegevoegde waarde voor haar klanten. Van Spaendonck ging bestuurders en managers ondersteunen bij vraagstukken die het voortbestaan van hun organisatie of onderneming raken. Een onderneming die werkt met vernieuwende concepten, benaderingen en services. Maar ook een maatschappelijk betrokken onderneming die gelooft in evenwichtige en duurzame oplossingen. Een onderneming die kiest voor inhoud met medewerkers die gaan voor het succes van de klant. Terwijl het management waakt over het erfgoed dat Van Spaendonck haar heeft toevertrouwd. De 180 gedreven medewerkers werken anno 2018 nog steeds volgens het motto ‘Door samenwerking worden kleine dingen groot.’ Ondernemen levert welvaart, dynamiek en ontplooiingsmogelijkheden op voor mensen. Van Spaendonck legt verbindingen voor het mkb, versterkt brancheen beroepsverenigingen en helpt accountantskantoren de werkgeversrol van hun klanten beter in te vullen. Ze richt zich direct en indirect op belangen van ondernemers op sociaal en economisch vlak. Van Spaendonck is een stichting zonder aandeelhouders en kan daardoor winsten herinvesteren in initiatieven die tot doel hebben het mkb in de (digitale) toekomst te versterken. Ook samenwerking innoveert. Het kenniscentrum van Van Spaendonck ‘ICOON’ richt zich op het verzamelen, initiëren, ontwikkelen en verspreiden van kennis over (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, branches en beroepen. Met ICOON

Kenniscentrum, de Van Spaendonck Fundatie, de leerstoel Innovatieve samenwerking bij TIAS en de afdeling Data en New Business bundelt Van Spaendonck haar krachten. Door het verrijken en combineren van data en kennis worden producten en diensten ontwikkeld gericht op ontwikkeling en ondersteuning van ondernemers, mkb, branches en accountants. Wissenraet Van Spaendonck en Van Spaendonck BrancheAdvies bedienen meer dan 150 branche- en beroepsorganisaties met diensten en adviezen. Samenwerking in de vorm van (project) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, projectof issuemanagement. Via ruim 200 accountants en Van Spaendonck Online, specialist in salarisadministratie, personeelsadministratie, verlofregistratie, verzuim en arbeidsvoorwaarden, gebruiken meer dan 120.000 werkgevers en meer dan 900.000 werknemers Loket.nl, een online applicatie voor salaris en personeel.

Midden in de maatschappij In de bijna 100 jaar dat Van Spaendonck bestaat is er een rode draad: de medewerkers Van Spaendonck hebben een nauwe verbinding met de maatschappij. Dat zie je terug in het werk, de betrokkenheid bij projecten, verbinding met het onderwijs en in de keuze van vrijetijdsbesteding van medewerkers. Van Spaendonck is klaar voor de volgende 100 jaar en blijft meebewegen met ondernemend Nederland én de ontwikkelingen in de toekomst.


Wat wenst u Van Spaendonck toe voor de komende 100 jaar? WIM HUIJBREGTS (algemeen directeur Human Total Care) Ik wens Van Spaendonck de komende 100 jaar veel wijsheid toe in het toevoegen van waarde aan mensen.

MARJOLEIN TEN HOONTE (Directeur arbeidsmarkt en MVO RGN, Randstad Groep Nederland) Ik wens Van Spaendonk toe dat zij er voor zorg kunnen dragen relevant te blijven. Niet in de vorm van vandaag de dag, maar steeds vanuit een nieuw perspectief op de wereld en de actualiteit.

JOS ZOMERDIJK (BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.) Ik wens Van Spaendonck toe dat zij ook de komende 100 jaar leidend blijft in de verdere automatisering van HR processen ĂŠn in de toekomst via artificial intelligence toepassingen de volgende stap gaat maken.

EVERT ZUIDDAM (eigenaar RIZZ B.V.) Ik wens alle mensen die bij Van Spaendonck werken begrip, openheid, respect en communicatie in verbondenheid met elkaar. Vanuit die kracht wens ik dat Van Spaendonck, met de visie en het beleid die daaruit in de afgelopen 100 jaar is voortgekomen, de volgende decennia in mag gaan. RALF JACOBS (eigenaar Payroll Totaal BV) Ik wens van Spaendonck van harte proficiat met het 100-jarig jubileum. Wij hopen op een goede toekomst met nog meer mijlpalen om samen te vieren! DIRK PEKELHARING (voorzitter Firevaned, brancheorganisatie voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen) In 1919 geboren worden, betekende dat je slechts bij hoge uitzondering de leeftijd van 100 zou kunnen halen. Als je nu - 100 jaar later - geboren wordt, is de kans dat je de leeftijd van 200 honderd haalt niet eens zo'n gekke ambitie. Van harte Van Spaendonck!

ROB VAN STEEN (directeur-bestuurder Theaters Tilburg) Ik heb gehoord dat niet de afgelopen, maar de komende 100 jaar de bepalende eeuw in de geschiedenis van de mensheid wordt. En of dat nu klopt of niet, het kan geen kwaad als we ons daar samen voor inspannen.

Commissarissen Van Spaendonck Groep) Ik wens Van Spaendonck toe dat ook de komende 100 jaar door samenwerking kleine dingen groot worden: Concordia Res Parvae Cescunt!

JACK BUCKENS (business partner Van Spaendonck, voormalig CEO van Interpolis) Ik wens van Spaendonck toe dat zij, net als de afgelopen 100 jaar, een innovatieve partner blijft voor haar klanten.

ELLEN KROESE (VNO-NCW Zeeland-Brabant, sinds 1917) Welkom in de groep van 100-jarigen! Van Spaendonck is een prachtige organisatie met een belangrijke positie als professionele dienstverlener aan (samenwerkende) ondernemers. Ik wens Van Spaendonck toe dat zij deze positie weet te behouden.

FLIP VAN SPAENDONCK (kleinzoon van de oprichter van Van Spaendonck) Ik wens Van Spaendonck toe dat het de bindende rol in een netwerk van bedrijven en organisaties vasthoudt en versterkt en zo een belangrijke maatschappelijke bijdrage kan blijven leveren.

Door samenwerking worden kleine dingen groot

HANS VAN DER MOLEN (voorzitter Raad van


Carmen de Jonge en Leendert Jan Visser

OM VERDER TE KOMEN, HEEFT NEDERLAND HET MKB NODIG

20


INTERVIEW

Het mkb is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Volgens het CBS heeft 99,8% van alle ondernemingen 250 of minder werknemers in dienst en maakt daardoor deel uit van het mkb. Het mkb zorgt voor 65% van de omzet in Nederland (871 miljard euro per jaar). Ondernemers hebben zelf geen tijd om in Den Haag hun belangen te verdedigen. Daarom doet ondernemersvereniging MKB-Nederland dat al sinds 1902 voor ze. Meestal via brancheverenigingen. Op tal van manieren behartigt MKB-Nederland de belangen van zijn 170.000 leden, neemt en omarmt initiatieven en zorgt dat de ondernemer er ook echt iets mee kan.

Mkb-vriendelijk kabinet Dankzij MKB-Nederland heeft de politiek één aanspreekpunt en weet ze wat er speelt binnen het mkb. Na jarenlange mkb-lobby in Den Haag staat het mkb bij het huidige kabinet hoog op de politieke agenda. Dat dit een mkb-vriendelijk kabinet is, bewijst de staatssecretaris voor het mkb: Mona Keijzer. “Onder haar supervisie wordt de MKB-Toets ingevoerd waarbij alle nieuwe wetten en regels voortaan vooraf worden getoetst in de mkb-praktijk.” Een uitstekende zet volgens Visser. “Veel regelgeving is geschreven vanuit het perspectief van grote ondernemingen en zet mkb-bedrijven op achterstand of belemmert hen in hun groei. Denk aan loondoorbetaling bij ziekte. Dat is een last die voor veel kleinere bedrijven niet te dragen is.” Visser spreekt zijn vertrouwen richting de politiek uit: “Qua innovatie-ondersteuning is dit kabi-

net goed bezig en met de sociale zekerheid hoop ik dat het ook goed gaat komen. Er is in elk geval goed oog en oor voor de positie van kleine en middelgrote bedrijven.”

Spreekbuis “Wij zijn de stem van de ondernemers”, verduidelijkt Visser. “Spreekbuis zijn is natuurlijk belangrijk, maar we zoeken ook echt naar oplossingen met onze leden.” Er speelt nogal wat. “We hebben bijvoorbeeld te maken met de snelle technologische ontwikkelingen en snel veranderende omstandigheden, verdergaande internationalisering en sociale problematieken. Maar ook onderwerpen als innovatie, duurzaamheid, het energie-akkoord en duurzame inzetbaarheid - mede als gevolg van de hogere AOW-leeftijd - zijn issues.” Carmen de Jonge, directeur bij Wissenraet Van Spaendonck ziet dagelijks dezelfde onderwerpen voorbij komen. “Er komt veel op een ondernemer af, los van het ondernemen zelf”, weet ze. Het is daarom niet voor niets dat Visser regelmatig met De Jonge om tafel zit. Visser: “Branche- en beroepsorganisaties die Van Spaendonck servicet, zijn vaak lid bij MKB-Nederland. We zijn dus met tal van gelijke thema’s bezig. Van Spaendonck kent de trends binnen verenigingen en ook het model Vereniging 3.0 waar veel leden van MKB-Nederland actief mee zijn. Die kennisdeling is voor ons van belang. Van Spaendonck is een klankbord voor MKB-Nederland. Ik kijk altijd reikhalzend uit naar hun MKB banenmonitor, dit is een belangrijk toetsmoment voor ons. Gelukkig worden we bevestigd in ons gevoel dat de groei echt bij het mkb zit.”

Oplossingen bedenken Een thema dat momenteel sterk onder de aandacht is bij ondernemers is het langer doorwerken. Visser: “Wij verzamelen deskundigheid en hebben een project lopen om met concrete acties werkgevers te ondersteunen om hun medewerkers zo vitaal mogelijk te houden. We hebben bijvoorbeeld in een vroeg stadium gesprekken over hoe iemand die in de buitendienst werkt, het werk vol gaat houden tot de 67-jarige leeftijd. We hebben de politiek gevraagd een rustiger tempo te

21

hanteren bij het verhogen van de AOWleeftijd.” Ook op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid verzoekt Visser de overheid om ondernemers de ruimte te geven en ze te stimuleren. “Om ambitieuze CO2 plannen van het kabinet te volgen, streven we ernaar dat ze vindingrijkheid van ondernemers benutten en belonen. Publiek-private samenwerking is hier van groot belang.”

‘Wij zijn de stem van ondernemers’ Samen doen De Jonge merkt dat het imago van ondernemerschap bij publieke partijen niet altijd positief is. “Ze denken dat ze alleen bezig zijn met eigen gewin. Dat stoort me. Ik zie in ons Ondernemingshuis tal van ondernemers die het goed voor hebben met hun personeel en hun klanten. Zij zetten stappen op het gebied van bijvoorbeeld de circulaire economie en duurzame inzetbaarheid. Ondernemerschap is broodnodig voor de Nederlandse economie en ondernemers kunnen niet meer zonder elkaar. We moeten het samen doen en dat lukt alleen als we niet enkel maar roepen wat er anders moet, maar ook de hand aan de ploeg zetten.” Visser vult aan: “Het nieuwe ministerie van Justitie en Veiligheid vroeg laatst of wij mee willen denken over cybercriminaliteit omdat ze via ons het mkb kunnen bereiken. Tuurlijk doen we dat. Graag zelfs.”

Door samenwerking worden kleine dingen groot

Ieder jaar schrijft de overheid voor 75 miljard euro aan aanbestedingen uit. “Ik zou graag zien dat de overheid haar inkoopkracht zo inricht dat ook kleinere bedrijven die nieuwe technieken of toepassingen gebruiken mee kunnen doen.” Aan het woord is directeur MKBNederland, Leendert-Jan Visser. Vanuit de 12de verdieping in de Haagse Malietoren stelt hij: “Nederland moet innoveren om bij te blijven. Die verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemer, maar wij helpen daarbij.”


AANTAL BANEN IN HET MKB GROEIT HARDER DAN HET BRUTO BINNENLANDS PRODUCT MKB ALS BANENMOTOR VOOR DE ECONOMIE

In onderstaande wordcloud zijn de meest voorkomende functiebenamingen in het mkb opgenomen. En ondanks dat er wel eens gedacht wordt dat administratieve functies verdwijnen door digitalisering, zijn deze nog steeds een factor van belang. Administratieveen bedrijfsvoeringsaspecten worden bij deze medewerker belegd, maar ook meer organisatorische ondersteuning en helpdeskservices zien we terug komen. Het UWV noemt het een ‘krimpberoep’. Tegelijkertijd zien we dat de functie er totaal anders uit ziet dan zo’n 25 jaar geleden. Voor het mkb is de administratief medewerker nog een steunpilaar, die met de goede vaardigheden veel werk slim weet te organiseren.

Meest voorkomende functies Meest voorkomende functies pedagogisch medewerker 1 kovbso

medewerker glastuinbouw 2

medewerker verkoop binnendienst

pedagogisch medewerker aankomend kassamedewerker pedagogisch medewerker 1 kovbso

medewerker glastuinbouw 2

vulploegmedewerker pedagogisch medewerker

medewerker verkoop binnendienst

medewerker receptie

consultant oproepkrachtconsultant

vulploegmedewerker

algemene hulpkracht

vakantiemedewerker

vakantiemedewerker

afwasser

algemeen medewerker algemeen medewerker leerling monteur algemene hulpkracht

leerling monteur

medewerker receptie

oproepkracht

afwasser

verkoopmedewerker a

verkoopmedewerker a

administratief medewerker administratief medewerker monteur monteur

verkoper

manager

tandartsassistent

magazijnmedewerker

magazijnmedewerker bedrijfsleider

apothekersassistent

apothekersassistent

werkvoorbereider

junior consultant werkvoorbereider

meewerkend voorman

senior consultant

meewerkend voorman

junior consultant

doktersassisent

doktersassisent

algemeen manager

medewerker bedrijfsleider bediening

medewerker bediening

commercieel medewerker

sales managersales

tandartsassistent

algemeen manager senior consultant

adviseur

teamleider

teamleider

projectleider

verkoper

secretaresse

secretaresse

chauffeur chauffeur service monteur

service monteur

manager projectproject manager

projectleider

adviseur

docent

docent

directeur directeur productiemedewerker uctiemedewerker manager operations

oogstmedewerker oogstmedewerker

manager operations

kassamedewerker

kassamedewerker accountmanager accountmanager

aankomend verkoopmedewerker

office manager

algemeen logistiek assistent medewerker bedrijfsleider

algemeen logistiek medewerker ankomend verkoopmedewerker

assistent bedrijfsleider office manager medewerker glastuinbouw 1

medewerker glastuinbouw 1

planner

commercieel medewerker

planner

22

BBP ontwikkeling volgens CBS

FTE ONTWIKKELING IN HET NEDERLANDSE MKB

3.77% 4

3.82% 20

17

-K

3

3.74% 20

17

-K

2

3.73% 20

17

-K

1

3.39% 20

17

-K

4

3.28% 20

16

-K

3

3.32% 20

16

-K

2

3.07% 20

16

-K

1

2.89% 20

16

-K

4

2.37% 20

15

-K

3

1.99% 20

15

-K

2

1.80%

Fte Ontwikkeling

ANDERE FUNCTIE-INHOUD MAAR NOG STEEDS IS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER VAN BELANG IN MKB

aankomend kassamedewerker

-K

1 -K

15

15

20

Waar het CBS over 2017 een economische groei noteerde van 2,9% zagen we dat vertaald in een groei van het aantal banen met 3,8% in het mkb. Dit is het tweede achtereenvolgende jaar dat het mkb zo’n grote groei laat zien in fte’s (fulltime-equivalent). In 2016 was de economische groei volgens het CBS 2,3% en groeide de werkgelegenheid met 3,7%. Het mkb blijft groeien.

20

HERSTELLENDE ECONOMIE, VOORAL IN HET MKB

Procentuele verandering t.o.v. kwartaal ervoor

Nederland kent ruim 1.6 miljoen ondernemers. Een groot deel daarvan - zo’n 1,3 miljoen - zijn zelfstandigen zonder personeel. Maar wist u dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) uit 344.300 ondernemingen bestaat die 1 tot 250 mensen in dienst hebben? Ruim de helft van alle werknemers in Nederland heeft een baan in het mkb. Een factor om rekening mee te houden. Daarom heeft Van Spaendonck de MKB Banenmonitor ontwikkeld.


DYNAMIEK NEEMT TOE

Met een groeiende werkgelegenheid in het mkb neemt ook het aantal mensen dat uitkijkt naar een andere baan toe. Een groei van 3,8% is de resultante van ruim 19% vervangingsvraag en bijna 23% instroom. Steeds meer bedrijven nemen mensen aan en mensen zijn sneller geneigd om weer van baan te wisselen. Vacatures te over en de tekorten in diverse sectoren dienen zich aan. www.mkb-banenmonitor.nl/banenmonitor

TAXIVERVOER 4%

HANDEL IN BOUWMATERIALEN 3,3%

OPEN TEELTEN 2,9%

BEROEPSGOEDERENVERVOER 2,9%

TANKSTATIONBRANCHE 2,8%

LEVENS MIDDELEN BEDRIJF 2,7%

LANDBOUW WERKTUIGEN EXPLOITATIE 2,4%

ARCHITECTENBUREAUS 2,3%

HORECA 1,8%

RECREATIE 2,4%

DIER HOUDERIJ 1,7%

DIERENARTS PRAKTIJKEN 2,3%

TANDARTS ASSISTEN TEN 1,6%

GROOTHANDEL IN AGF 2,1% HOVENIERSBEDRIJF 1,5% METALEKTRO 2%

GEMEENTE AMBTENAREN 1,8%

GLASTUINBOUW 1,5% DETAILHANDEL WONEN 1,5%

GRTH. TEXTIELG. EN AANVERW. ARTIKELEN 1,4%

NOTARIAAT 1,4%

DETAIL HANDEL ALGEMEEN 1,4%

TUINCENTRA 1,3%

19,1%

GROEI

IN- EN UITSTROOM IN HET MKB

AGF DETAIL HANDEL 2,4%

MEUBEL INDUSTRIE 1,8%

3,8%

22,9%

Instroom

Fte Ontwikkeling

Uitstroom

GEMIDDELDE SALARISSTIJGING PER CAO LIGT HOGER DAN DE INFLATIE Sinds 2017 monitoren wij de salarisstijging per sector, of er nu een cao is afgesloten of niet. De mate waarin eventuele onderhandelingen ook tot daadwerkelijk effect leiden in het loonzakje van de werknemer, kan hiermee worden gevolgd. In bijgaande figuur zijn de grotere cao’s opgenomen met de hoogste gemiddelde salariswijzigingen. Dit is een vergelijking van het salaris in november 2017 met dat van januari 2018 (eventuele eindejaarsuitkeringen niet meegewogen). De werkelijke inflatie is door het CBS berekend op 1,3%. Vrijwel alle door ons geselecteerde sectoren komen daar boven uit. In het mkb zien we dat de CEO gemiddeld 6x zoveel verdient als de medewerker.

MKB ONDERNEMERS IN FLEVOLAND, OVERIJSSEL, DRENTHE, NOORD-BRABANT GROEIEN HARDER

BIG DATA, OOK BINNEN VAN SPAENDONCK TOEPASSINGEN

ling die Van Spaendonck Groep de afde Data New Business is binnen de nen nieuwe producten en diensten kun vanuit data continu kijkt welke ens nen klanten en stakeholders telk worden ontwikkeld. Daarmee kun ende eteren of beslissingsondersteun weer de eigen dienstverlening verb ces of evens die helpen bij een cao-pro informatie krijgen. Denk aan geg set is bij een nieuwe functie. Onze data een check welk salaris passend imiseerde bronnen, gekoppeld aan bevat een groot scala aan geanon en eid in het mkb’. “Ieder jaar bedenk CBS data, met als hoofdthema ‘arb r klanten komen ook zelf met we weer nieuwe toepassingen, maa s Ewout urlijk eigenlijk het leukst,” aldu verrassende vragen. Dat is natu 23 Kramer, business developer.

GRONINGEN 2,00%

FRIESLAND 4,00%

DRENTHE 4,40%

NOORDHOLLAND 4,20% FLEVOLAND 6,20%

ZUIDHOLLAND 3,00%

UTRECHT 3,60%

OVERIJSSEL 4,70%

GELDERLAND 3,60%

NOORD-BRABANT 4,30%

ZEELAND 3,40%

REGIONALE VERSCHILLEN FTE ONTWIKKELING

LIMBURG 3,10%

Door samenwerking worden kleine dingen groot

De regionale economie van Flevoland, Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant laten een gunstig beeld zien voor mkb-ondernemers. Het aantal banen in die provincies groeit steviger door dan in andere regio’s. Met name Flevoland heeft een spurt gemaakt. Maar zeker ook Overijssel en Noord-Brabant als relatief grote provincies laten een goed beeld zien. Het lukt hen te groeien en ook om mensen aan te nemen. In andere regio’s is de groei van mkb-bedrijven beduidend lager. Maar het kan natuurlijk ook zijn, dat men minder goed aan mensen kan komen.


COLUMN

WINTERSPORTSTRESS Oh shit, heb ik nou mijn sneeuwbril ingepakt? Ik zit al in de auto maar neem nog twintig keer mijn lijstje door. Niet dat ik er wat aan heb, maar toch. We passeren de eerste witte weilanden en de Nederlandse kentekens racen ons voorbij, want hier mag je zo hard als je kan! De vakantiestemming zit er goed in; de zak Chokotoffs is open, de schoenen zijn uit en we blèren schlagermuziek mee.

Danielle de Jongh Miss communicatie Jong Ondernemen

De volgende ochtend is er niets meer over van die vakantiestemming. Het is altijd weer een gedoe, die eerste dag. Helemaal oververhit, want ik heb me veel te warm aangekleed, kom ik aan bij het skipasloket. Handschoenen uit, opzoek naar mijn pinpas, pff… even mijn sjaal uit. Links in mijn ooghoek zie ik mijn snowboard kletteren. Plotsklaps weet ik wat ik ben vergeten… The Cub! Afgelopen jaar ontmoette ik, tijdens de finale van de ‘Student company van het jaar’ het inspirerende team Jens, Teun, Valiant en Gerard. Ze pitchten in een overvol Beatrix theater hun bedrijfsidee. De resultaten waren verbluffend, maar wat me vooral opviel was hun onbevangen enthousiasme en lol die ze met elkaar hadden. Een maand later mocht ik hen begeleiden bij de Europese finale in Helsinki. Vier dagen kreeg ik een kijkje in de keuken van deze ondernemende studenten. “Iedereen heeft zo zijn gebruiksaanwijzing”, zegt Valiant, “en ons succes hebben we grotendeels hieraan te danken. We zijn zo verschillend, maar respecteren elkaar. We kennen elkaars kwaliteiten, daar maken we gebruik van!”. Valiant vervolgde “Ik besef dat ik dit succes niet in mijn eentje had kunnen bereiken. Door deel te nemen aan ‘Student Company’ van Jong Ondernemen heb ik in de praktijk ervaren wat samenwerken nou echt betekent. Door samen te werken, kun je samen ondernemen”. “Onze opleiding vroeg vooraf om een ondernemende houding. Nú weet ik pas echt wat dat betekent. We pitchen voor publiek, verkopen als een malle en we krijgen veel media aandacht. Ik had nooit gedacht dat we dit in ons hadden. Hierdoor kijk ik echt anders naar mijn eigen toekomst. Ik hoop dat ik anderen inspireer en nieuwe samenwerkingen kan opzetten waardoor we meer samen gaan ondernemen”. Ik beloofde hen om het product ‘The Cub’ mee op vakantie te nemen en nu ben ik deze alsnog vergeten. The Cub is een handige, innovatieve snowboarddrager waarmee je moeiteloos je snowboard op je rug kunt dragen. Ik trek mijn handschoenen weer aan, klik mijn helm vast, zet mijn sneeuwbril op en neem opgelucht de eerste afdaling. De vakantie is nu ècht begonnen.

Jong geleerd is oud gedaan Jong ondernemen wil jongeren inspireren en uitdagen te bouwen aan een ondernemende toekomst. Zo kunnen ze inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt en weten ze waar hun talenten liggen. Kijk voor alle ondernemerschapsprogramma’s op www.jongondernemen.nl

24


Voorspellingen doen met big data

Anouk van Raamsdonk RELATIEBEHEERDER VAN SPAENDONCK ONLINE Hoe kunnen we werkgevers ontzorgen? Een vraag waar Anouk van Raamsdonk, relatiebeheerder bij Van Spaendonck Online, zich dagelijks mee bezighoudt. “In mijn functie is het belangrijk dat ik achterhaal waar de behoefte ligt van werkgevers. Is een werkgever bijvoorbeeld op zoek naar een tijdregistratiesysteem om te koppelen met Loket.nl? Of houdt een werkgever het verlof van zijn medewerkers graag bij in een overzichtelijke online verlofkalender? Ik breng werkgevers graag op de hoogte van alle mogelijkheden. Samen met hen kijk ik welke mogelijkheden interessant zijn en hoe ik werk uit handen kan nemen”, vertelt Anouk enthousiast. In de rol van Anouk staat samenwerken centraal, zowel met de klanten als met haar collega’s. “Wanneer er bijvoorbeeld een update van Loket.nl plaatsvindt, worden de nieuwe functionaliteiten een week eerder opgeleverd voor Van Spaendonck Online, het modelkantoor van Loket.nl. We gaan dan met het testteam bekijken waar we nog tegenaan lopen, zodat dit tijdig opgelost kan worden voor de update wordt doorgevoerd voor alle kantoren.” Met haar optimistische persoonlijkheid gaat Anouk geen uitdaging uit de weg.

Grote hoeveelheden data analyseren, slimme verbanden leggen en het gedrag van werknemers voorspellen. Binnen Van Spaendonck houdt de afdeling Data & New Business zich daar uitvoerig mee bezig. Maar wat is big data eigenlijk? “Voor ons gaat big data om grote hoeveelheden personeels- en salarisdata. Deze moeten snel bewerkt en verwerkt kunnen worden en de data komt van diverse bronnen af”, vertelt Jan Grielis, Data Scientist bij Van Spaendonck. Om grote hoeveelheden data te kunnen analyseren en voorspellingen te doen, moet je natuurlijk wel beschíkken over big data. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? “De geanonimiseerde salarisdata van 100.000 ondernemers wordt afhankelijk van de informatiebehoefte, verrijkt met data van externe bronnen zoals CBS, Kamer van Koophandel en UWV data. Al deze data komen samen in ons datawarehouse”, legt Jan uit. Op basis van deze data, wordt er op dit moment hard gewerkt aan een aantal nieuwe producten, waaronder de Salarischecker en de Digitale HR adviseur. De Salarischecker laat zien wat het gemiddelde, minimum en maximum salaris is van verschillende functies met regionale verschillen. Zo wordt overzichtelijk wat een passend salaris is voor werknemers. Dit product is interessant voor

De Digitale HR adviseur gaat nog een stuk verder. “We proberen bijvoorbeeld instroom, doorstroom en uitstroom van personeel te voorspellen met behulp van data. Zo zien we onder andere dat wanneer de woon-werkafstand van een medewerker met 10 minuten toeneemt, de functieverblijftijd evenredig afneemt” vertelt Jan. Deze voorspellingen worden eerst statistisch getoetst op kleine datasets en vervolgens op grotere datasets om uiteindelijk te komen tot echte voorspelkracht op steeds meer HR gerelateerde gebieden. “Extra features voor onze klanten maken om hen te helpen om van een administratieve rol naar een adviserende rol te komen. Dát is waar we mee bezig zijn. Verbanden zoeken die er al zijn maar die we nog niet kenden en die vertalen naar bruikbare waardevolle informatie”, vertelt Jan enthousiast. Afke Vissers, teamleider Verkoop Loket.nl, vult aan: “En deze producten kúnnen we maken, omdat onze basis, de solide en snelle salarisverwerking, op orde is!”

25

Door samenwerking worden kleine dingen groot

accountants en brancheverenigingen om hun adviesrol uit te breiden. De Salarischecker is ook interessant voor werknemers zelf. Het mooie is dat het op ieder moment bruikbaar is en continue gevoed wordt met actuele data.


Jurien Koops

PERSPECTIEFVERKLARING KIJKT VOORUIT NAAR TOEKOMSTIGE POSITIE OP DE ARBEIDSMARKT

26


INTERVIEW

“Dankzij de bundeling van krachten van uitzendbureaus, hypotheekverstrekkers, Vereniging Eigen Huis en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen hebben nu ook uitzendkrachten toegang tot een eigen woning.” Aan het woord is directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), Jurriën Koops. De ABU is sinds 1961 dé belangenbehartiger voor ondernemers in de uitzendbranche. Met 560 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie circa 65 procent van de markt.

Arbeidsmarkt van de toekomst Digitalisering en technologische innovaties veranderen de arbeidsmarkt razendsnel. Om bij te blijven, wendbaar en weerbaar te zijn, is flexibiliteit voor ondernemers een must. Werk wordt daarom vaker opgedeeld in kleine flexibele eenheden die gemakkelijk via digitale platforms worden aanbesteed aan (zelfstandig) werkenden. Naar verwachting zal de flexibele schil in 2020 ongeveer 30% zijn: als werknemer, als uitzendkracht, als payrollkracht, als zelfstandige, in meerdere kleine banen, of hybride met van alles een beetje. Dat vraagt om verandering. De ABU geeft als grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche vorm aan de arbeidsmarkt van de toekomst. Een prachtig voorbeeld daarvan is dus de perspectiefverklaring.

Werkgeversverklaring Koops licht toe: “Het is op zijn zachtst gezegd vreemd dat een werknemer in vaste dienst met een werkgeversverklaring in de hand een hypotheekaanvraag kan doen en een uitzendkracht niet. Wat zegt zo’n stuk papier? Het vertelt enkel iets over het verleden, niets over de toekomst.” Een perspectiefverklaring kijkt vooruit, naar de toekomstige positie op de arbeidsmarkt. De verstrekker (een uitzend-

ondernemer) onderzoekt of een flexkracht op basis van opleidingsachtergrond en werkervaring in een bepaalde regio de komende periode in staat is een bepaald inkomen te vergaren. Samen met een beoordeling van de intercedent geeft dit een nauwkeurige voorspelling van het verdienvermogen van de flexwerker. “Dát is wat waard,” benadrukt Koops.

Inkomenszekerheid Wat Koops betreft zou de perspectiefverklaring de algemeen geldende norm mogen zijn voor de hypotheekaanvraag van álle arbeidskrachten. “Een werknemer in vaste dienst zoekt een passende woning en kijkt daarna of de uitgezochte woning te financieren is. De werkgeversverklaring is slechts een sluitpost. Deze biedt geen enkele inkomenszekerheid. Met de perspectiefverklaring van uitzendkrachten draaien we de volgorde om: ze onderzoeken eerst of ze een perspectiefverklaring kunnen krijgen en richten zich dan pas op de woningmarkt. Veel logischer.”

Betrouwbaar en transparant De perspectiefverklaring getuigt van een sterk staaltje samen ondernemen. Oorspronkelijk is het idee van de perspectiefverklaring van Randstad. Na twee jaar experimenteren kwam er groei in en legde ze de vraag bij de ABU neer om het initiatief te verbreden naar meer uitzendondernemingen en financiële instellingen. Kort erna (in 2017) is de Stichting Perspectiefverklaring opgericht met in het bestuur een vertegenwoordiging van hypotheekverstrekkers, intermediairs (ABU), consumentenorganisaties (Vereniging Eigen Huis) en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). De uitzendorganisaties verstrekken de verklaring, maar de stichting is het onafhankelijk orgaan dat de kwaliteit waarborgt van de verstrekte perspectiefverklaringen.

Samenwerkingspartner “De samenwerking met Wissenraet Van Spaendonck is voor ons heel natuurlijk,” vertelt Koops. “Als je praat over het inrichten en onderhouden van keurmerken, dan is Wissenraet Van Spaendonck voor ons dé samenwerkingspartner. Daar zit de kennis en kunde van de branche én

27

van keurmerken. Voor de uitzendwereld is dat belangrijk, want voor onafhankelijkheid heb je een derde partij nodig.” Koops gaat verder: “De perspectiefverklaring is vorig jaar ontwikkeld en heeft nog vierkante wielen. Geleidelijk aan doen we ervaring op en verrichten we controles. Wissenraet Van Spaendonck zorgt ervoor dat de perspectiefverklaring mee ontwikkelt.” Zo werd het vorig jaar duidelijk dat het voor kleine uitzendondernemingen lastig te organiseren is om een perspectief-taxateur in huis te hebben. De stichting bekijkt of het mogelijk is om deze persoon via inhuur beschikbaar te stellen aan kleinere uitzendbureaus.

‘Het gaat om inkomenszekerheid in plaats van om baanzekerheid’’ Een mooi begin De perspectiefverklaring is inmiddels de standaardnorm voor uitzendkrachten en zijn ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën betrokken. In 2017 zijn circa 3400 verklaringen opgevraagd en enkele honderden hypotheken zijn ermee verstrekt. Een mooi begin.

Wissenraet Van Spaendonck heeft de perspectiefverklaring voor de stichting ingericht. Wij beheren de perspectiefverklaring en onderhouden de norm. Wij zijn betrokken bij meerdere keurmerken in de uitzendbranche. Bijvoorbeeld de Stichting Normering Arbeid en de Stichting Normering Flexwonen.

Door samenwerking worden kleine dingen groot

Een werknemer in loondienst vraagt eenvoudig een hypotheek aan als deze een eigen woning wil kopen. Een uitzendkracht daarentegen kon dat tot voor kort niet. Vreemd, want een uitzendkracht heeft soms meer werkzekerheid dan de werknemer in loondienst.


MET EEN BUNDELING VAN KRACHTEN NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE verpakkingsrichtlijn is afgesproken om tot hogere recyclingdoelstellingen te komen.

The benefit of wood For every 1,000 euro pallets a business uses, it decreases its carbon footprint by 27.5-tonnes

THE ROLE OF WOODEN PALLETS AND PACKAGING IN SUSTAINABLE BUSINESS Transport to pallet users USE PALLET AND PACKAGING PRODUCTION REPAIR

Transport to manufacturers

REUSE RECYCLING

RENEWABLE ENERGY

HARVESTING/ SAWMILLING

SUSTAINABLE FORESTRY

Het kabinet heeft de ambitie om Nederland vóór 2050 volledig circulair te maken. Dat heeft gevolgen voor de hele samenleving. Ook op het gebied van verpakkingen moeten stappen worden gezet. Want de soort verpakking, de wijze waarop deze wordt gemaakt en toegepast kan een grote impact hebben op de circulariteit van de verpakking. Een thema waarvoor Wissenraet Van Spaendonck met de Europese federatie FEFPEB, de Nederlandse Emballage en Palletindustrie Vereniging (EPV) en Stichting Kringloop Hout actief de handschoen hebben opgepakt. René de Gruijter benadrukt als verenigingsprofessional van Wissenraet Van Spaendonck het belang van samen werken aan een duurzame houtketen. “Dan gaat het om het promoten van hout als grondstof voor verpakkingen, ondersteunen van innovaties en onderzoek in de keten, het positioneren van de houten verpakking met keurmerken én samenwerkingsverbanden in logistiek en transport.”

Staan voor duurzaam bosbeheer In die circulaire economie speelt hout een cruciale rol. In Europa leidt de

Stichting Kringloop Hout onderzoekt samen met het Afvalfonds Verpakkingen en Stichting Nedvang hoeveel houten verpakkingen er jaarlijks op de markt worden geproduceerd en gerecycled. In Nederland wordt al zo’n 50% van de houten verpakkingen gerecycled. Dit voldoet nu al ruimschoots aan de recyclingdoelstelling. Het aanjagen van vormen van recycling zorgt voor een verdere verhoging van het percentage. In overleg met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken is het initiatief genomen om een verduurzamingsplan op te stellen. Doel is om in de verpakkingsketen nog meer milieuwinst te behalen. Voor hout slaan de Stichting Kringloop Hout en de EPV de handen ineen.”

Promotie

productie van houten verpakkingen niet tot vernietiging van bossen omdat ze afkomstig zijn uit Europese duurzaam beheerde productiebossen. Duurzaam bosbeheer is één van de speerpunten van de branche. Het draagt bij aan het tegengaan van klimaatverandering, houdt de bosarealen in stand en is van essentieel belang voor de (toekomstige) beschikbaarheid van de grondstof hout. De branche werkt aan een duurzame houtketen en stimuleert het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in de B2B-omgeving van houten verpakkingen.

Samen optrekken loont De Gruijter: “Er zijn gesprekken met overheid en politiek en de branche spant zich met andere stakeholders gezamenlijk in om op nieuwe wet- en regelgeving te anticiperen. Zo neemt de EPV deel aan het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer en aan het Actieplan Bos en Hout, getekend tijdens de Nationale Klimaattop 2016 met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en NGOs. FEFPEB is in de EU gesprekspartner voor de sector, onder meer met betrekking tot het Circular Economy Package, waaronder een

28

De Europese federatie FEFPEB heeft een Europese PR-campagne ‘Packaging from Nature’ gelanceerd om hout te promoten als grondstof voor pallets en verpakkingen. De positieve ecologische en economische impact van houten pallets en verpakkingen wordt hiermee bij marktpartijen, logistiek en (Europese) beleidsmakers onder de aandacht gebracht.

Samenwerken “Het circulair maken en verduurzamen van de houten verpakkingsketen is een uitdaging waarbij alle schakels uit de houten verpakkingsketen samenwerken”, vertelt De Gruijter verder. “Ook met het bedrijfsleven, stakeholders en overheid. Het is een sectorbrede samenwerking zowel internationaal als met politiek Den Haag. Bovendien wordt samengewerkt met andere materiaalorganisaties van kunststof, papier, karton, glas en blik binnen de Stichting Materiaalorganisaties (StiMo). Zij spelen een belangrijke rol in de efficiënte recycling van verpakkingsmaterialen in Nederland en beschikken over kennis en expertise. Deze krachtenbundeling werkt. Zo kunnen we de verpakkingsketen verder sluiten als een van de fundamenten voor de circulaire economie.”


In september 2017 is het vernieuwde Van Spaendonck Ondernemingshuis aan het Reitseplein 1 in Tilburg feestelijk geopend door burgemeester Peter Noordanus samen met een indrukwekkend optreden van het Fontys jazzchoir. Die middag liet spreker Martijn Aslander, schrijver van ‘Nooit Af’, ons anders kijken naar economie en ondernemerschap en bracht hij de complexe impact van technologie op de samenleving in kaart. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW nam de aanwezigen mee in de uitdagingen waar ondernemend Nederland voor staat. Het Van Spaendonck Ondernemingshuis heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een plek waar de belangen van ondernemers bij elkaar komen en waar we mensen en netwerken aan elkaar verbinden. Niet alleen samen ondernemen met de bedrijven die er gevestigd zijn, maar ook met de vele netwerken, groepen en ondernemers die hun weg gevonden hebben naar Reitseplein 1 in Tilburg. Huisgenoten: VNO-NCW Brabant-Zeeland, Bouwend Nederland, IFF, Van Spaendonck Services, Loket.nl, Van Spaendonck BrancheAdvies, Wissenraet Van Spaendonck, ICOON kenniscentrum Van Spaendonck, Van Spaendonck Fundatie en Van Spaendonck Groep. Het Van Spaendonck Ondernemingshuis heeft op 5 maart 2018 het Breeam Excellent duurzaamheidscertificaat behaald. Dat is een bijzondere prestatie na een ingrijpende renovatie. Jan Gevers: “Het huis is het resultaat van nauwe samenwerking met architect Cepezed, adviseurs Nelissen, bouwbedrijf Mertens en installatiebedrijf Homij. De ambitie om na de renovatie te voldoen aan de hoge eisen op het gebied van duurzaamheid was hoog. Het ging daarbij om management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, landgebruik en ecologie én vervuiling. Als je dit dan uiteindelijk samen voor elkaar krijgt, dan kun je niet anders dan zeer tevreden zijn.” In het Van Spaendonck Ondernemingshuis is het ook mogelijk om vergaderingen en meetings te organiseren, lekker te lunchen of gewoon een kopje koffie te drinken. Interesse? Kijk op www.vanspaendonckondernemingshuis.nl of bel met 013 594 4600 of mail ondernemingshuis@vanspaendonck.nl


COLUMN

START - YOUR - ENGINES Zo begint de meest legendarische autorace ter wereld, de 500 miles van Indianapolis. Vervolgens 200 rondjes rijden op een circuit van vier kilometer, ruim twee mijl. Teamwork is nodig om de auto goed te prepareren die voorzien is van de nieuwste technologie. Nieuwe banden en zorgvuldig samengestelde brandstof tijdens de race. Sensoren meten de processen in de auto op afstand. Tempo en snelheid op basis van goede informatie is het devies.

Roelf van Run Senior accountmanager Wissenraet Van Spaendonck

De overeenkomst met een brancheorganisatie in de huidige tijd dringt zich bij me op. Behalve dan dat de autorace wordt gereden op een circuit dat uitgebreid is verkend en tientallen keren geoefend op de simulator. Voor een brancheorganisatie is de weg die afgelegd moet worden om resultaten te bereiken vaak minder voorspelbaar. Lag vroeger samenwerking tussen bedrijven voor de hand uit kostenoogpunt en traditie, in het digitaliseringstijdperk is veel informatie digitaal ontsloten en gratis beschikbaar. Desondanks blijft inzicht in wat nodig is voor een juist gebruik en timing van de veelheid aan informatie van cruciaal belang. Het verkennen van het terrein en de omstandigheden waarbij de informatie het beste kan worden gebruikt is één van de pijlers van een ondernemende brancheorganisatie. Risicofactoren worden zo in beeld gebracht. Reductie van onzekerheden of positiever, het vergróten van de kansen voor bedrijven en ondernemers is het gevolg. Zo lijkt een brancheorganisatie nog steeds niet weg te denken uit het maatschappelijk middenveld. Ván en vóór ondernemers die samen sterker willen zijn. Waarbij geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. Maar de vraag dringt zich wel op of de digitaliseringsgolf, het gebruik van big data of het toepassen van kunstmatige intelligentie een bedreiging gaat vormen voor (het model van) de brancheorganisatie. Of gaat het juist extra kansen scheppen? Burgers verbinden zich met gelijkgestemden en dat gebeurt steeds vaker in platforms en gemeenschappen. Waarom zouden bedrijven dit ook niet blijven doen? Het maatschappelijke debat gaat immers ook over het gebrek aan saamhorigheid, het uitvergroten van verschillen in plaats van overeenkomsten en de cultuur van “#me first”. Onderwerpen en voorwaarden die juist bij brancheorganisaties aan de orde zijn om succesvol te kunnen ondernemen. Daarbij is het zoeken naar nieuwe wegen om het gemeenschappelijke belang goed te positioneren en met stakeholders te delen. Dat betekent een afscheid van sleetse en voorspelbare rondjes die nu nog veel worden afgelegd. Meer flexibiliteit en minder voorspelbaarheid, het is niet anders. Voor die spannende route geldt ook nu: start your engines.... poweredby.

Wissenraet Van Spaendonck is een organisatie zonder nonsens en met hart voor een collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project) management, advies en ondersteuning. Onder andere - zoals Roelf - gespecialiseerd in branchepositionering in de zorg.

30


Schaalbaarheid Als bedrijf is groei een gezonde doelstelling. In deze groei wil je niet belemmerd worden door applicaties waarmee je werkt. Bij Loket.nl zijn wij in ruim tien jaar gegroeid van het verzorgen van salarissen voor 20.000 werknemers naar meer dan 900.000 werknemers in het mkb. Veel accountantskantoren maakten de overstap en die kantoren waren zeer succesvol in het werven van nieuwe salaris- en personeelsklanten. De performance of beschikbaarheid van de applicatie zijn continue optimaal gebleven. Dit heeft sinds dag één altijd voorop gestaan. Er is niets zo hinderlijk als wachten tot pagina’s geladen zijn of berekeningen zijn uitgevoerd. Zeker niet als de applicatie waarmee je werkt, essentieel is voor je dagelijkse werkzaamheden. Schaalbaarheid van een cloudoplossing is geen kwestie van het ‘even bijschakelen’ van hardware capaciteit. Bij het ontwikkelen van webtoepassingen moet schaalbaarheid van meet af aan een integraal onderdeel zijn van het ontwerp. Schaalbaarheid is het vermogen om een groeiende werklast efficiënt te kunnen verwerken of het vermogen om uit te breiden. Een online oplossing die bij zware belasting traag reageert - of in een aantal gevallen helemaal niet beschikbaar is of functioneert wordt door gebruikers niet geaccepteerd. Daarom hebben wij bij Loket.nl vanaf de start gekozen voor een goed ontwerp van de architectuur en blijven we hier continue in investeren. Zo groeien we samen naar succes.

Zeer te spreken over de snelheid Michel van der Velden, Belonings- en HR Adviseur bij de New Vision Groep, is erg te spreken over de snelheid van Loket.nl. De salarisver-werking duurt hooguit een paar seconden. Michel: “Het is allesbehalve fijn als je een hele tijd moet wachten tijdens het verwerken van salarissen. Sommige administrateurs gaan in die tijd wat anders doen, maar dat is niets voor mij. Multitasken gaat me aardig goed af, maar toch echt niet als ik met de salarisverwerking bezig ben!”

Geen ‘zandlopertjes’ bij het verwerken Diana van der Meer, HR Adviseur bij Amace Financial Support: “Als verwerker is het vervelend om de hele tijd naar ‘zandlopertjes’ te moeten kijken. Daar word je niet blij van. De administratie moet zo min mogelijk tijd kosten. Loket.nl verkoopt geen praatjes, maar vertelt alleen wat er echt allemaal kan in de applicatie. De snelheid is enorm en de foutkans is minimaal! Ja, ik vind het echt een super pakket.”

Steven van Dam DEVELOPER LOKET.NL “Onze gebruikers moeten eenvoudig met onze applicatie overweg kunnen”, vertelt Steven van Dam. Steven werkt inmiddels ruim een jaar als .NET Developer bij Loket.n l en werkt dagelijks samen met collega’s aan nieuwe functionaliteiten in de applicatie. “Wat ik erg interessant vind, is om van onze klan ten te horen hoe zij bestaande functionaliteiten ervaren, wat hun eerste indruk is van nieuwe functionaliteiten en hoe we de applicatie nog gebruiksvriendelijker kunnen maken. Daarvoor organiseren we bij Loket.nl regelmatig Insider bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst en nodigen we klanten uit om mee te denken over ontwikkelingen. Dez e input kunnen wij weer goed gebruiken in het ontwikkelproces” , legt Steven uit. De ontwikkelaars van Loket.nl delen iedere ochtend met elkaar waar ze mee bezig zijn en wat er op de planning staat. “Zo zorg en we dat we samen op dezelfde pagina zitten en op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden.” Om een goede functionalite it neer te zetten, moet je soms wat geduld hebben en dat weet Steven maar al te goed. “Ik vergelijk het met een heerlijke maaltijd bereiden. Koken is echt mijn passie en ik weet maar al te goed dat je niet één twee drie een lekkere maaltijd op tafel hebt staan, maar het is de tijd en moeite meer dan waard”, vertelt Steven met een lach op zijn gezicht.


SAMENWERKEN AAN INNOVATIE, MEER VAN DEZE TIJD DAN OOIT Het speelveld van ondernemingen verandert snel. Vanuit de theorie weten we dat innovatie cruciaal is om te overleven en te groeien. Innovatie komt voor een groot deel voort uit het delen van bronnen zoals kennis, capaciteit en middelen. Samenwerking is hierbij een randvoorwaarde. Bovendien kunnen zo risico’s van investeringen in nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld. “In de literatuur over samenwerking en innovatie is steeds meer aandacht voor de rol van brancheverenigingen als één van de mogelijkheden om innovatie te stimuleren. “Dat is best spannend”, aldus Ivan Pouwels, directeur bij Van Spaendonck BrancheAdvies. “Het Vereniging 3.0- model dat wij enige tijd geleden introduceerden, helpt veel branche- en beroepsorganisatie hun focus te verleggen. Het durven vernieuwen van de sector of beroepsgroep en het stimuleren van innovaties, is wat steeds meer verenigingen inspireert en drijft. Wij doen daar onderzoek naar, maar helpen ook in de praktijk om vernieuwing tot stand te brengen. “Brancheverenigingen onderscheiden zich van andere samenwerkingsverbanden. Er is sprake van samenwerking tussen concurrenten (coöpetitie) waarbij alle leden actief zijn binnen dezelfde markt en ze dezelfde taal spreken. Dit maakt onderlinge kennisdeling makkelijker, ze kennen de marktcondities, kansen en bedreigingen. Leden kunnen elkaar helpen bij innovaties. Nadelen zijn er natuurlijk ook. Nieuwere radicale innovaties komen vaak eerder tot stand wanneer er kennis wordt gedeeld die meer divers is. Bijvoorbeeld met partners buiten de branche. Een ander nadeel is dat samenwerking tussen concurrenten protectionisme in de hand kan werken. Met kennisdeling kun je kennis kwijtraken aan concurrenten met het risico dat de ander misbruik maakt van jouw openheid. Kennisdeling uit voorzorg beperken, belemmert weer innovaties.

EXPLOITATIE SCALE UP NORMERING EN STANDAARDISATIE

bijdrage vereniging

PROCES

MATCHMAKING

innovatierol vereniging

INHOUD

KENNISCENTRUM FUNCTIE

DE VERENIGING ALS INNOVATIE-INTERMEDIAIR: DE ROLLEN • KENNISCENTRUM: De snelheid waarmee kennis en nieuwe inzichten worden gedeeld, vergroot het innovatieve vermogen van de branche. Leden zijn snel op de hoogte én kunnen zelf verdiepings- en onderzoeksvragen stellen. Dit verbetert de eigen dienstverlening. Een mooi voorbeeld is de Vereniging Schoonmaakresearch waar veel onderzoek wordt gedaan naar de mens en beleving in de schoonmaak. Mede daardoor worden snellere productinnovaties gerealiseerd. • TRAINING EN OPLEIDING: leden aanzetten tot nieuwe innovaties door aandacht voor innovatie-competenties, innovatielabs en awareness over nieuwe innovaties. Het Verbond van Verzekeraars heeft bijvoorbeeld een eigen innovatielab opgezet voor leden over disruptieve onderwerpen zoals block chain. • NORMERING EN STANDAARDISATIE: Als vereniging kun je het innovatief vermogen van de sector door zelfregulering versterken. Een norm neerzetten voor kwaliteit en vooral insteken op kwaliteitsmaatstaven voor koplopers. Dit versterkt niet alleen het imago van de sector, maar ook het concurrerend vermogen. Denk aan afspraken rondom de circulaire economie die bedrijven in de houtverwerkende sector energiezuinig doet produceren. • MATCHMAKER: Door leden in het eigen netwerk aan elkaar te koppelen kunnen ze samen innoveren of oplossingen bieden voor elkaars vragen. De inzet van digitale platforms is hierbij populair. Verenigingen als Partos en VNO-NCW Brabant Zeeland hebben hier grote stappen in gezet.

REALISATIE

TRAINING EN OPLEIDING

Onderling vertrouwen is dus cruciaal voor het succes van een innovatieproject. Gelukkig zien we steeds meer verenigingen die innovatieve rol oppakken met mooie resultaten”, aldus Pouwels.

• SCALE UP EN EXPLOITATIE: de vereniging werkt kleine succesvolle innovatieprojecten verder uit waardoor meer leden kunnen participeren. De vereniging ondersteunt in tijd, middelen, communicatie en overleg met diverse stakeholders. De vereniging kan ook de lead nemen in het uitdragen en promoten van een innovatie naar de markt. De leden profiteren hier collectief van. Voorbeelden hiervan zijn Funda van de NVM en BookDinners van de Koninklijke Horeca Nederland.

RANDVOORWAARDE

Dorothé van den Aker VAN ACCOUNTMANAGER WISSENRAET

SPAENDONCK

iding van audiciens. idsmarkt, sociale zekerheid en de ople arbe d, rhei tbaa inze e rzam duu als er “Ik ben thuis in thema’s verschil maken. Als accountmanag relevant zijn en waarbij mensen het elijk app tsch maa die n erpe input erw r ond doo Allemaal is de ene keer ersteun ik die zo goed mogelijk. Dat ond en g ordi nwo ege vert en t klan gres kruip ik in de huid van de de andere keer door een mooi con smeden met andere organisaties en te ities coal of ie ister min het met bij en te leveren we dingen te doen te zetten. Ik vind het leuk om nieu op ect proj een of ijven schr te el te organiseren, een artik data, de introductie van een slimmer te brengen. Of het nu gaat over big ling ikke ontw tot ng erki enw sam innovaties ft mij energie. Wat dat betreft van mensen, ideeën en middelen gee n inde verb ar elka aan het erk; w netw systeem of het opzetten van een nieu geschreven!” kleine dingen groot’ mij op het lijf den wor ng is de slogan ‘Door samenwerki


De eindgebruiker staat centraal Bankstel of fauteuil? Seats and Sofas is een Europese specialist in zitmeubelen met 22 vestigingen in Nederland. Door de unieke Giant Take Away formule hoef je bij Seats and Sofas niet lang te wachten. Snelheid staat centraal, ook binnen de organisatie. Voor Eric den Dekker, CFO Seats and Sofas, hoort daar ook een snelle salarisverwerking bij. Sinds 2016 worden de salarissen van medewerkers verwerkt in Loket.nl. Binnen Seats and Sofas zijn Lavinia Jansen en Natascha Krebbeks verantwoordelijk voor de salarisadministratie en personeelszaken. Maarti van Alphen, Senior Salarisadministrateur en Niki Wetser, Manager Service Center en Loonadviseur bij HR5, ondersteunen hen hierbij. “Wij verwerken zelf de salarissen, maar Maarti en Niki zijn echt sparringpartners voor ons”, vertelt Lavinia. “Een salarispakket moet goed en degelijk zijn. Dat is de basis. Daarnaast wil je niet als nummer behandeld worden. Als je ergens tegenaan loopt, moet je een goed en betrouwbaar antwoord op je vraag krijgen. Dit was bij het salarispakket waarmee we hiervoor werkten niet het geval”, vertelt Eric.

is Loket.nl ook te koppelen met veelgebruikte bedrijfsapplicaties. HR5 heeft een webservice lopen tussen Loket.nl en VerzuimSignaal. “We hebben meerdere klanten die naast salaris ook onze Arboen verzuimdienstverlening afnemen. Ook bij Seats and Sofas is de koppeling met VerzuimSignaal geactiveerd. Zo worden de NAW gegevens automatisch gesynchroniseerd en is het bestand altijd up-to-date”, aldus Niki.

Tijd voor andere zaken Nu de salarisverwerking sneller en gemakkelijker gaat, houden Lavinia en Natascha tijd over voor andere zaken, zoals contracten maken, preventietaken, verzuim en niet onbelangrijk: vakliteratuur. “De applicatie staat als een huis en als eindgebruiker word je ook betrokken bij het ontwikkelproces”, vertelt Niki enthousiast.

Een hekel aan lucht verkopen “Zowel HR5 als Loket.nl stonden me aan. Niki is bij ons op kantoor geweest om de mogelijkheden te bespreken”, vertelt Eric. “We kregen echt gevoel bij hun situatie. Ik heb een hekel aan lucht verkopen en ben dan ook blij dat ik met Loket.nl andere pakketten de baas kan zijn”, voegt Niki daaraan toe. Een verkooppraatje houden kan iedereen, maar het waarmaken is een tweede. Lavinia geeft eerlijk toe dat ze er als een berg tegenop zag om de overstap te realiseren. “Je denkt van tevoren: waar ben ik aan begonnen? Achteraf gezien was het zo’n goede keuze. Als ik dit vijf jaar geleden had geweten, waren we toen al overgestapt. Loket.nl werkt ontzettend fijn!”

Kaj Heij ACCOUNTMANAGER WISSENRAET VAN SPAENDONCK

Persoonlijk, snel en gebruiksvriendelijk HR5 is voor veel klanten niet alleen sparringpartner, maar ook echt de salarisverwerker. “Dat is bij Seats and Sofas dus anders. Wij controleren de verloningen en bij vragen kunnen ze bij ons terecht”, vertelt Niki. ‘Weet ik iets niet dan word ik snel en persoonlijk geholpen door Loket.nl”, vertelt Niki enthousiast. Daarnaast is de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie volgens Niki uniek. “Bij HR5 hebben wij een breed scala aan klanten, van boer tot aan notaris. Hoe gebruiksvriendelijker de applicatie is, hoe minder vragen er zijn én hoe beter wij onze dienstverlening kunnen inzetten.”

Extra tools en slimme integraties Loopt er een dienstverband van een medewerker af? Of zijn er belangrijke jubilea? Lavinia en Natascha krijgen hier tijdig een signaal van in Loket.nl. “Dat is een stuk handiger dan wanneer je dit zelf allemaal bij moet houden.” Naast de HRM-functionaliteiten

33

keurmerken. “Mijn taakaccenten zijn kwaliteit en e en Recht Na mijn studie Management Economi jaar arbeidsinspec(MER) ben ik (onder andere) tien untmanager teur geweest”, zegt Kaj Heij (40) acco cluster Industrie Wissenraet Van Spaendonck in het orbeeld voor de & Dienstverlening. “ Nu werk ik bijvo een keurmerk van ruim 4500 Stichting Normering Arbeid (SNA), van de kwaliteit van inspecties bij ondernemingen. Het hoog houden . g. Dat doen we met een heel team deze ondernemingen is de uitdagin it (SSK) was ik intensief Voor de Stichting Schoonmaakkwalite VSR Keurmerk. Ook voer ik de betrokken bij het opzetten van het aanmerking komen voor het audits uit bij ondernemingen die in nis en kunde uit de publieke sector keurmerk. Het is mooi om mijn ken sector. Op basis van analyse geef ik positief te gebruiken in de private over knelpunten. De uitdaging in opdrachtgevers advies of overleg ik kritisch bekijken van processen en mijn werk zit in het constant positief atie aan sectoren is interessant en zoeken naar verbeterpunten. De vari isseling. Ik weet nu bijvoorbeeld het soort werkzaamheden biedt afw s in de schoonmaakbranche of de meer van de makelaars en adviseur esters. Het is mooi om de passie Nederlandse Vereniging van Rentme van die professionals mee te maken.”


GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 Activa

Realisatie Realisatie Realisatie 31-dec-17 31-dec-16 31-dec-15 € € €

Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Totaal Activa Passiva

18.818.216 4.509.696 23.400.057 46.727.969

Groepsvermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal Passiva

39.063.038 1.710.994 5.953.937 46.727.969

15.793.995 3.697.095 22.252.027 41.743.117

7.624.871 4.003.973 26.875.107 38.503.951

Realisatie Realisatie Realisatie 31-dec-17 31-dec-16 31-dec-15 € € €

KENGETALLEN

33.836.833 1.321.115 6.585.169 41.743.117

30.720.678 1.245.079 6.538.194 38.503.951

Jaarcijfers

2017

1

2016

2015

2014

Omzet in € * 1.000 17.307 19.175 18.342 18.225 Index (2014 = 100) 95 105 101 100 Brutomarge in € * 1.000 16.364 17.946 16.949 16.950 Index (2014 = 100) 97 106 100 100 Personeelskosten in € * 1.000 10.061 11.053 10.928 10.372 In % van de brutomarge 61,5% 61,6% 64,5% 61,2% Index (2014 = 100) 97 107 105 100 Bedrijfsresultaat in € * 1.000 2.189 3.609 2.424 3.316 In % van de omzet 12,6% 18,8% 13,2% 18,2% Financiële baten en lasten in € * 1.000 3.097 265 186 288 In % van de omzet 17,9% 1,4% 1,0% 1,6% Resultaat na belastingen in € * 1.000 5.226 3.116 2.607 2.608 In % van de omzet 30,2% 16,3% 14,2% 14,3%

Solvabiliteitsratio Werkkapitaal in € * 1.000 Current Ratio

83,6 81,1 79,8 79,4 21.956 19.364 24.341 24.529 4,7 3,9 4,7 6,7

1 In 2017 is VSP Risk verkocht

34

EEN GOED BEWAARD GEHEIM Van Spaendonck wil haar positie als drijvende kracht achter ondernemend Nederland verstevigen en verder groeien. Dat is een mooie ambitie. Vooraf is het interessant om inzicht te hebben in de bekendheid met de organisatie en hoe de buitenwereld tegen de organisatie aankijkt: hoe staan we op de kaart bij onze doelgroepen en komt dit overeen met hoe we gezien willen worden? Worden we erkend als een autoriteit en partner in de domeinen waarin we nu en in de toekomst bekend willen zijn? En hoe kunnen wij onze meerwaarde en relevantie voor onze doelgroepen en dan voor het mkb verder vergroten? Om hier meer beeld en geluid bij te krijgen is samen met de Reputatiegroep een onderzoek uitgevoerd onder relaties, klanten en prospects. Daar komt qua naamsbekendheid uit dat Van Spaendonck ‘een goed bewaard geheim’ is. Dus daar gaan we komende tijd meer aandacht aan besteden. De resultaten uit het onderzoek geven prachtige cijfers van onze klanten over onze reputatie (variërend van 7.9 tot 8.7). Van Spaendonck wordt gewaardeerd als betrouwbaar, degelijk en deskundig. Deze woorden komen terug over de hele linie aan bedrijven, producten en diensten die de verschillende Van Spaendonck onderdelen leveren. Daar zijn we heel trots op! Kunst is om die goede reputatie hoog te houden en dat is ook zeker onze intentie. De uitkomsten van het onderzoek geven ons handvaten om met focus en impact te sturen op de reputatie van de organisatie.


4/4/2018 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING Realisatie Realisatie Realisatie 2017 2016 2015 € € € Netto omzet 17.307.454 19.175.605 18.342.540 Materialen en diensten 943.304 1.229.514 1.393.210 Brutomarge 16.364.150 17.946.091 16.949.330 Bedrijfslasten Personeelskosten 10.061.277 11.053.870 10.928.494 Afschrijvingen op va ste activa 737.354 585.277 902.422 Overige kosten 3.376.537 2.698.000 2.693.537 Som der bedrijfslasten 14.175.168 14.337.147 14.524.453 Bedrijfsresultaat 2.188.982 3.608.944 2.424.877 Financiële baten en lasten incl resultaat deelnemingen 3.096.927 265.666 186.693 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 5.285.909 3.874.610 2.611.570 Vennootschapsbelasting -/-59.704 -/-758.455 -/-4.026 Netto resultaat na belastingen

5.226.205

3.116.155

2.607.544

GEGEVENS OVER MEDEWERKERS VAN SPAENDONCK GROEP

2017 175

52%

43,58 JR

OPBOUW LEEFTIJD 27%

39%

35 JAAR

9,60 34% 50 JAAR

35

67 JAAR

Door samenwerking worden kleine dingen groot

12,20

JAAR

GEMIDDELD DIENSTVERBAND

JAAR

GEMIDDELDE LEEFTIJD

WERKNEMERS

18 JAAR

48%


Door samenwerking worden kleine dingen groot


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.