Magazine Poweredby Van Spaendonck

Page 32

SAMENWERKEN AAN INNOVATIE, MEER VAN DEZE TIJD DAN OOIT Het speelveld van ondernemingen verandert snel. Vanuit de theorie weten we dat innovatie cruciaal is om te overleven en te groeien. Innovatie komt voor een groot deel voort uit het delen van bronnen zoals kennis, capaciteit en middelen. Samenwerking is hierbij een randvoorwaarde. Bovendien kunnen zo risico’s van investeringen in nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld. “In de literatuur over samenwerking en innovatie is steeds meer aandacht voor de rol van brancheverenigingen als één van de mogelijkheden om innovatie te stimuleren. “Dat is best spannend”, aldus Ivan Pouwels, directeur bij Van Spaendonck BrancheAdvies. “Het Vereniging 3.0- model dat wij enige tijd geleden introduceerden, helpt veel branche- en beroepsorganisatie hun focus te verleggen. Het durven vernieuwen van de sector of beroepsgroep en het stimuleren van innovaties, is wat steeds meer verenigingen inspireert en drijft. Wij doen daar onderzoek naar, maar helpen ook in de praktijk om vernieuwing tot stand te brengen. “Brancheverenigingen onderscheiden zich van andere samenwerkingsverbanden. Er is sprake van samenwerking tussen concurrenten (coöpetitie) waarbij alle leden actief zijn binnen dezelfde markt en ze dezelfde taal spreken. Dit maakt onderlinge kennisdeling makkelijker, ze kennen de marktcondities, kansen en bedreigingen. Leden kunnen elkaar helpen bij innovaties. Nadelen zijn er natuurlijk ook. Nieuwere radicale innovaties komen vaak eerder tot stand wanneer er kennis wordt gedeeld die meer divers is. Bijvoorbeeld met partners buiten de branche. Een ander nadeel is dat samenwerking tussen concurrenten protectionisme in de hand kan werken. Met kennisdeling kun je kennis kwijtraken aan concurrenten met het risico dat de ander misbruik maakt van jouw openheid. Kennisdeling uit voorzorg beperken, belemmert weer innovaties.

EXPLOITATIE SCALE UP NORMERING EN STANDAARDISATIE

bijdrage vereniging

PROCES

MATCHMAKING

innovatierol vereniging

INHOUD

KENNISCENTRUM FUNCTIE

DE VERENIGING ALS INNOVATIE-INTERMEDIAIR: DE ROLLEN • KENNISCENTRUM: De snelheid waarmee kennis en nieuwe inzichten worden gedeeld, vergroot het innovatieve vermogen van de branche. Leden zijn snel op de hoogte én kunnen zelf verdiepings- en onderzoeksvragen stellen. Dit verbetert de eigen dienstverlening. Een mooi voorbeeld is de Vereniging Schoonmaakresearch waar veel onderzoek wordt gedaan naar de mens en beleving in de schoonmaak. Mede daardoor worden snellere productinnovaties gerealiseerd. • TRAINING EN OPLEIDING: leden aanzetten tot nieuwe innovaties door aandacht voor innovatie-competenties, innovatielabs en awareness over nieuwe innovaties. Het Verbond van Verzekeraars heeft bijvoorbeeld een eigen innovatielab opgezet voor leden over disruptieve onderwerpen zoals block chain. • NORMERING EN STANDAARDISATIE: Als vereniging kun je het innovatief vermogen van de sector door zelfregulering versterken. Een norm neerzetten voor kwaliteit en vooral insteken op kwaliteitsmaatstaven voor koplopers. Dit versterkt niet alleen het imago van de sector, maar ook het concurrerend vermogen. Denk aan afspraken rondom de circulaire economie die bedrijven in de houtverwerkende sector energiezuinig doet produceren. • MATCHMAKER: Door leden in het eigen netwerk aan elkaar te koppelen kunnen ze samen innoveren of oplossingen bieden voor elkaars vragen. De inzet van digitale platforms is hierbij populair. Verenigingen als Partos en VNO-NCW Brabant Zeeland hebben hier grote stappen in gezet.

REALISATIE

TRAINING EN OPLEIDING

Onderling vertrouwen is dus cruciaal voor het succes van een innovatieproject. Gelukkig zien we steeds meer verenigingen die innovatieve rol oppakken met mooie resultaten”, aldus Pouwels.

• SCALE UP EN EXPLOITATIE: de vereniging werkt kleine succesvolle innovatieprojecten verder uit waardoor meer leden kunnen participeren. De vereniging ondersteunt in tijd, middelen, communicatie en overleg met diverse stakeholders. De vereniging kan ook de lead nemen in het uitdragen en promoten van een innovatie naar de markt. De leden profiteren hier collectief van. Voorbeelden hiervan zijn Funda van de NVM en BookDinners van de Koninklijke Horeca Nederland.

RANDVOORWAARDE

Dorothé van den Aker VAN ACCOUNTMANAGER WISSENRAET

SPAENDONCK

iding van audiciens. idsmarkt, sociale zekerheid en de ople arbe d, rhei tbaa inze e rzam duu als er “Ik ben thuis in thema’s verschil maken. Als accountmanag relevant zijn en waarbij mensen het elijk app tsch maa die n erpe input erw r ond doo Allemaal is de ene keer ersteun ik die zo goed mogelijk. Dat ond en g ordi nwo ege vert en t klan gres kruip ik in de huid van de de andere keer door een mooi con smeden met andere organisaties en te ities coal of ie ister min het met bij en te leveren we dingen te doen te zetten. Ik vind het leuk om nieu op ect proj een of ijven schr te el te organiseren, een artik data, de introductie van een slimmer te brengen. Of het nu gaat over big ling ikke ontw tot ng erki enw sam innovaties ft mij energie. Wat dat betreft van mensen, ideeën en middelen gee n inde verb ar elka aan het erk; w netw systeem of het opzetten van een nieu geschreven!” kleine dingen groot’ mij op het lijf den wor ng is de slogan ‘Door samenwerki


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.