Samferdsel & Infrastruktur 05.utgave

Page 14

MasterRoc SA 188 Ny forbedret akselerator til sprøytebetong Med vår Master Builders Solutions portfolio anstrenger vi oss hver dag for å bringe mer miljøvennlige produkter til våre kunder. Den nye MasterRoc SA 188 er en forbedret sprøytebetong akselerator, som gir bedre tidlig fasthet, mindre slitasje på sprøyteutstyr, og således bidrar til lavere driftkostnader for entreprenøren. Akseleratoren er ytterst stabil, har lavere viskositet og gir bedre dispersjon i sprøytebetongen. Med MasterRoc SA 188 sikrer du trygg og hurtig framdrift i din tunnelproduksjon. Møt oss på Fjellsprengeren eller kontakt oss på telefon: +47 950 86 134. www.master-builders-solutions.basf.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.