Verdiksen asiakaslehti 1/2024

Page 1

KIERRÄTYSKUMPPANI

Ympäristöhuolto kehittyy – Mitä palveluita Verdikseltä nyt kysytään?

s. 5–6

Avantin jätehuoltoa ja kierrätyksen kehitystä tehostaa yhtenäisyys

Miten jätehuollon raportointi helpottaa vastuullisuustyötä?

s. 7

s. 3–4

ASIAKASLEHTI 1/24

Verdis – vastuullista palvelua

Viime vuoden yrityskaupan myötä meistä tuli Verdis Oy ja joulukuun alussa julkaisimme uuden brändimme. Kuulumme nyt pohjoismaiseen Verdis Nordic -konserniin, jonka liikevaihto ylittää tänä vuonna 300 miljoonaa euroa. Työllistämme yhteensä yli 2 000 henkilöä. Vastuullisten palveluiden tuottaminen on yksi strategiamme keihäänkärjistä ja palvelulupauksemme kuuluu: Vähemmän on kanssamme enemmän.

Vastuullisuus, kiertotalous, toimintojen hiilineutraalisuuden edistäminen ja tiedolla johtaminen ovat palvelutuotantomme kulmakiviä. Vastuulliset toimintamallit ovat selviö suurimmalle osalle suomalaisia yrityksiä, mutta globaalilla tasolla tilanne ei valitettavasti ole yhtä hyvä.

Me voimme siis näyttää mallia. Vastuullisuuden suuret suuntaviivat ovat tärkeitä, mutta lopulta vaikuttavat vastuullisuusteot tapahtuvat arkisessa työssä. Ympäristönhuollossa se tarkoittaa reittisuunnittelulla säästettyjä ajokilometrejä, datan ja asiantuntemuksen avulla parannettuja keräysratkaisuja ja päivittäisen lajittelun helppoutta. Me tiedämme, että kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästään järkevien välietappien kautta.

Kehitämme jatkuvasti palvelukonseptiamme siten, että pystymme tulevaisuudessa tuottamaan myös sinulle entistä enemmän arvoa vastuullisuudessa.

Rakennetaan yhdessä vastuullisempi Suomi.

Aurinkoisin kesäterveisin

Jukka Koivisto toimitusjohtaja

Päätoimittaja: Jukka Koivisto

Toimitus: Brunnen Communications Oy

Paino: Offset paino L. Tuovinen Ky

Painomäärä: 900 kpl

2 PÄÄKIRJOITUS

Avantin Timo Koota (vas.) ja Olli

Mäkinen sekä Verdiksen Tero

Tykkyläinen tietävät, että jätehuollon käytännön ratkaisujen lisäksi tärkeää on perehdytys kierrätykseen ja jätteiden tunnistamiseen.

Avantin jätehuoltoa ja kierrätyksen kehitystä tehostaa yhtenäisyys

Pienkuormaajia valmistavan teollisuusyritys Avantin ja Verdiksen yhteistyö käynnistyi syyskuussa 2022, kun Avant halusi selkeyttää jätehuoltonsa kokonaisuutta. Aiemmin jätehuollon operatiivinen puoli hoitui sujuvasti paikallisten toimijoiden kanssa, mutta pirstaloituneisiin kustannuksiin ja datan keräämiseen kaivattiin lisää yhtenäisyyttä.

”Olemme hyvin perinteinen konepaja, ja kaikki alkutuotannosta loppukokoonpanoon tapahtuu täällä Ylöjärvellä. Meille on tärkeää, että myös

jätehuollon prosessi tukee parhaalla mahdollisella tavalla kuormaajatuotantoamme. Halusimme tähän kumppanin, joka hoitaa paletin mahdollisimman

laajasti sekä samalla helpottaa datan keräämistä ja raportointia”, kertoo Avantin kiinteistöpäällikkö Olli Mäkinen. Vaikka uusiin kumppanuuksiin

NÄIN ONNISTUIMME YHDESSÄ
3

NÄIN ONNISTUIMME YHDESSÄ

liittyy aina riskejäkin, Mäkisen mukaan yhteistyö käynnistyi hyvin ja oppiminen kävi nopeasti. Käytännössä Verdis hoitaa Avantin jätehuollon keräyksiä osin itse ja osin paikallisen alihankkijan kanssa.

”Meille on muodostunut keskinäinen luottamus ja myös alihankkijamme on mukana palavereissa. Kasvollisuus on tärkeää, jotta kaikki tietävät, kuka mitäkin hommia hoitaa”, Verdiksen suurasiakaspäällikkö Tero Tykkyläinen sanoo.

Toimivien keräysratkaisujen lisäksi tarvitaan kierrätysosaamista

Avantilla syntyy monia eri jätelajeja, joista suurimpia ovat puujäte, pahvi ja energiajäte. Kierrätystä kehitetään erityisesti energia- ja sekajätettä vähentämällä. Verdis hoitaa nyt aiemmin usealle toimijalle jakautunutta kokonaisuutta, eli puristimien ja lavojen tyhjennyksiä, sekä SER- ja

tietoturvajätteitä. Myös biojätteen keräys on käynnistetty ja sen avulla vähennetään sekajätteen määrää.

”Avantilla on vahva tahtotila kasvattaa kierrätysmääriä. Olemme toimittaneet heille esimerkiksi kaksi kalvomuovien paalainta, joiden avulla vähennetään energiajätettä. Myös muovipakkausten erilliskeräys on suunnitteilla”, Tykkyläinen kuvailee. Raportoinnin avulla Avantin jätehuollon tilanteesta ja suunnasta on parissa vuodessa muodostunut selkeä kuva. Kustannuksissa on pysytty jopa hieman odotettua matalammalla tasolla.

”Nyt kun dataa voi lukea helposti, pystymme sen valossa analysoimaan omia toimintatapojamme. Seuraava askel onkin kierrätyksen opastaminen sisäisesti”, Mäkinen sanoo.

”On tärkeää, että lajittelu on meidän ihmisillemme selkeää niin, että se ei vie aikaa ja energiaa varsinaisilta töiltä. Sisäistä kouluttamista varten

Yhteistyönon toimittava niin, että yhdessä mietitään järkevin tapa toimia”, Olli Mäkinen sanoo.

olen koonnut esimerkiksi 50 kohdan listan rajatapauksista, joiden lajittelu ei ole meille selvää. Verdis opastaa, miten niiden kanssa toimitaan. Meillä on tässä paljon kehityspotentiaalia”, täydentää Avantin tuotannonkehitysinsinööri Timo Koota

Vastuullisuus kasvaa toisiamme haastaen

Kuten monissa muissakin yrityksissä, CSRD-direktiivi ohjaa myös Avantin lähivuosien vastuullisuusraportointia.

Jätehuollosta saatava data tukee myös raportoinnin isompaa kokonaisuutta.

• Valmistanut pienkuormaajia vuodesta 1991

• Henkilöstöä n. 360

• Liikevaihto 290 m€

• Ylöjärven tehtaan lisäksi myyntiyhtiöt USA:ssa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Brasiliassa

• Maahantuontikumppaneita yli 55 maassa

• Ylöjärvellä sijaitsevat myös tytäryhtiö Avant Power ja Avant Tecno konserniin kuuluva Leguan Lifts

”Toivomme Verdikseltä ehdotuksia kestävyysraportointiin. Jätehuolto on murroksessa ja jokaisen yksilön ja yrityksen tulee kantaa siitä vastuuta. Voimme haastaa toisiamme muutoksessa. Ajattelua tulisi myös laajentaa ja miettiä, voisiko eri materiaalien käyttöön vaikuttaa ympäristöhuollon näkökulmasta jo aiemmin tuotantoketjussa”, Mäkinen summaa.

4

Verdiksen Eetu Oksanen (vas.) Minna Nors, Hanna-Liisa Järvinen ja Jukka Koivisto luottavat yhteistyön voimaan joustavien ja räätälöityjen palvelujen rakentamisessa.

Ympäristöhuolto kehittyy –

Mitä palveluita Verdikseltä nyt kysytään?

Ympäristöhuollon kokonaisuutta on tarkasteltava monesta näkökulmasta, jotta ratkaisuista rakentuu niin vastuullisia, toimivia kuin taloudellisia. Siksi Verdiksellä ympäristöhuollon eri osa-alueiden tuntijat ovat mukana, kun asiakkaan jätehuoltoa kehitetään ja optimoidaan. Miltä alan suunta näyttää ja millaiset palvelut ovat ajankohtaisia?

KEHITÄ JÄTEHUOLTOA KANSSAMME 5

Millaiset ovat ympäristöhuollon näkymät, toimitusjohtaja Jukka Koivisto?

”Organisaatiot etsivät nyt ympäristöhuollon kumppania, joka hallitsee mahdollisimman laajan kokonaisuuden. Jätehuollon operatiivisen puolen toimiminen on kriittisen tärkeää, mutta samalla siitä on pystyttävä keräämään riittävästi dataa, riittävän yhtenäisellä tavalla. Kerätyn tiedon määrä ja jalostaminen päätöksenteon tueksi vaativat entistä syvällisempää osaamista ja kehittyneitä järjestelmiä. Kustannustehokkuus ja taloudellisuus ohjaavat vahvasti päätöksentekoa, mutta kierrätyksen lisääminen, jätteen synnyn ehkäisy ja muut vastuullisuusnäkökulmat vaikuttavat valintoihin yhä vahvemmin. Onneksi ympäristönhuollossa vastuullisuus ja taloudellisuus kulkevat usein käsi kädessä. Me Verdiksellä keskitymme vahvaan asiantuntijuuteen ja tehokkaaseen palvelutuotantoon materiaalivirtojen ohjauksessa, jonka työhönsä sitoutuneet rautaiset ammattilaisemme mahdollistavat.”

”Moni asiakkaamme pohtii, miten jätehuollon CO2-päästöjä voidaan vähentää. Lisäksi erityisesti raportointi herättää paljon kysymyksiä: Mitä jätehuoltoon liittyviä tietoja vastuullisuusraportointiin tarvitaan? Entä miten jätehuollon raportoinnista saatavia tietoja tulkitaan, mitä johtopäätöksiä niistä voidaan tehdä ja miten niistä johdetaan tavoitteita?

Näissä kysymyksissä ympäristöhuollon kumppani toimii eräänlaisena jätehuollon tulkkina. Asiakkaamme pohtivat tiedon keräämisen helppoutta ja sujuvuutta, johon meillä kumppanina on oltava ratkaisut. Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntemusta ja resursseja uusien vaatimusten ymmärtämisessä ja täyttämisessä.”

vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista valitsemme asiakkaan kanssa sopivan. Hyviksi todettujen palvelujen lisäksi selvitämme myös uusia toimintatapoja ja teknologioita jatkuvasti. Kehittämisessä hyödynnämme dataa, mutta eri ammattilaisten osaamista ja kokemusta yhdistämällä huomioimme kokonaisuuden aina arjen tarpeista organisaation omiin muutoksiin ja kierrätysteollisuuden tuleviin askeliin asti.

Mitä palveluita Verdikseltä kysytään nyt, asiakaspalvelujohtaja Hanna-Liisa Järvinen?

Miten Verdiksen eri ammattilaisten osaaminen näkyy asiakkaalle, suurasiakaspäällikkö Minna Nors?

Meillä toimivat ja räätälöidyt palvelut syntyvät verkostoissa. Sisäinen yhteistyö myynnin, asiakaspalvelun, työnjohdon, tuotannon ja laskutuksen kesken on merkittävässä roolissa. Samalla tarvitaan myös sujuvaa toimintaa esimerkiksi alihankkijoiden, keräysvälinetoimittajien ja jätteiden vastaanoton kanssa. Meillä on moniin palveluihin

Millaiset arjen havainnot auttavat asiakkaan jätehuollon kehittämisessä, kuljetusesimies Eetu Oksanen?

Säännöllisissä kokouksissa asiakkaan ja Verdiksen myynnin kanssa katsomme kokonaisuutta laajemmin. Arjessa taas ehdotamme asiakkaalle kuljettajien kanssa esimerkiksi tyhjennysrytmin muutoksia jätemäärien mukaan. Sovimme myös käytännön järjestelyistä ja kertaluontoisista palveluista, kuten jätepuristimien pesuista tai suurempien jäte-erien noudoista. Jätteen laadun epäkohdista taas raportoimme asiakkaalle.

Päivittäisillä ratkaisuilla on iso merkitys. Esimerkiksi reittien optimoinnilla voidaan vähentää ajokilometrejä ja täten vähentää jätehuollosta syntyviä CO2-päästöjä.

6 KEHITÄ JÄTEHUOLTOA KANSSAMME

Miten jätehuollon raportointi helpottaa vastuullisuustyötä?

Vastuullisuusraportoinnin tueksi tarvitaan hyvin monenlaista dataa, mutta lukujen tulkitseminen ei ole aina helppoa. CSRDdirektiivin myötä raportointi laajenee entisestään, vaatimukset kiristyvät ja yritykset tarvitsevat yhä enemmän todennettavaa tietoa – myös jätehuollostaan. Lisäksi mm. vuodessa yli 100 tonnia jätettä tuottavilla on velvollisuus raportoida jätehuollostaan viranomaiselle. Jätehuollon raportoinnista saatava data helpottaa vastuullisuustyötä, mutta avaimena sen koko potentiaalin käyttämiseen on tiedon oikea tulkinta ja suhteuttaminen.

Ympäristöhuollon asiantuntijat auttavat lukujen

tulkinnassa

Suhteutamme sinulle, mitkä käytännön ratkaisut jätehuollossa ovat järkeviä – Myös sen, mikä on eri jakeissa paljon tai vähän. Kun tämä ymmärrys yhdistetään hyvään käsitykseen yrityksen toiminnasta ja käytännön tarpeista, syntyy näkemys olennaisista sekä tavoiteltavista asioista.

Eri tavoitteita on myös lähestyttävä eri tavoin. Esimerkiksi muovin kerääminen on tärkeää, mutta kevyenä materiaalina sen vaikutus kokonaiskierrätysprosenttiin on usein pieni. Asiantuntijamme auttaa sinua välillä hankalan kokonaisuuden hahmottamisessa ja priorisoinnissa.

Verdiksen asiantuntijat käyvät säännöllisesti raportoinnin tuloksia läpi asiakkaidemme kanssa. Teemme myös jatkuvasti työtä sen eteen, että Globes-raportointijärjestelmämme tarjoaa yhä kattavampaa ja asiakkaidemme eri järjestelmiin helposti siirrettävää tietoa. Kerätyn datan määrä nimittäin kasvattaa arvoaan: mitä pidemmältä ajalta tietoja kertyy järjestelmään, sitä paremmin toimenpiteiden vaikutukset ja trendit ovat nähtävissä.

Kysy lisää myynti@verdis.fi Autamme mielellämme!

Jätehuollon raportointi auttaa vastuullisuustyössäsi parhaiten, kun saat

1

2

3

4 Tarkat jätemäärät jätelajeittain

Jätehuollon CO2-päästöt

Vertailukelpoista dataa

Asiantuntemusta lukujen oikeaan tulkintaan

ASIAKASPALVELUJOHTAJA HANNA-LIISA JÄRVINEN
7

KANSSAMME VÄHEMMÄN ON ENEMMÄN

puh. 020 747 9090 myynti@verdis.fi

Verdis Nordic on pohjoismainen ympäristöhuollon konserni, jonka Suomen yhtiön liikevaihto on yli 60 miljoonaa euroa. Verdis Oy toimii valtakunnallisesti Suomessa, ja se työllistää noin 460 henkilöä.

Me Verdiksellä edistämme kiertotaloutta ja hiilineutraaliutta ympäristönhuollon asiantuntemuksellamme. Yhteinen tavoitteemme on jätemäärän vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen. Olemme sitoutuneet tähän päämääräämme – Siksi vähemmän on kanssamme enemmän!

Suunnittelemme, tyhjennämme, kierrätämme, raportoimme ja kehitämme. Meillä on keinot saavuttaa yrityksesi kierrätystavoitteet ja autamme tulosten esiintuomisessa.

Hyppää siis kyytiimme!

www.verdis.fi »

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.