ARCHEODANUBE - prezentare

Page 1

Programul Danubian Transfrontalier ARCHEODANUBE Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare locală durabilă

Un proiect co-finanțat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI)

1


Informații ARCHEODANUBE Data demarării: 01.07.2020 Data finalizării: 31.12.2022 Bugetul în euro: 2.157.540 Parteneri: cooperare între 15 parteneri din 11 țări (+7 parteneri asociați) Liderul de proiect: Municipalitatea orașului Ptuj, SIovenia Obiectiv punctual: să contribuie la o utilizare sustenabilă a resurselor, precum și a moștenirii culturale și naturale

Un proiect co-finanțat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI)

2


Convenții și acorduri pentru protecția patrimoniului

3


Convenții inernaționale Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural (1972) Autoritatea executivă: UNESCO, semnată și ratificată de toate țările partenere

Convenția europeană pentru protecția patrimoniului arheologic (1995) Autoritatea executivă: Consiliul Europei, semnată și ratificată de toate țările partenere

Un proiect co-finanțat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI)

Convenția-cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (2005) Autoritatea executivă: Consiliul Europei, semnată dar nu și ratificată de toate țările partenere

4


Carte și alte documente normative Carta ICOMOS pentru interpretarea și prezentarea siturilor de patrimoniu cultural (2008)

Schiță de recomandări a Primei conferințe ICOMOS privind parcurile și siturile arheologice (2015)

Autoritatea executivă: ICOMOS Comitentul științific internațional pentru gestionarea patrimoniului arheologic

Autoritatea executivă: ICOMOS Comitentul științific internațional pentru gestionarea patrimoniului arheologic

Un proiect co-finanțat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI)

Îndrumările de la Salalah pentru gestiunea siturilor arheologice publice (2017) Autoritatea executivă: ICOMOS Comitentul științific internațional pentru gestionarea patrimoniului arheologic

5


Aspecte relevante ale ARCHEODANUBE Evaluare

Identificarea siturilor arheologice

Planificarea managementu lui

Îndrumare pentru conservare și prezentare

Metode nondestructive

Conservare in situ

Întreținerea siturilor arheologice

Integrarea patrimoniului în planificarea urbană

Accesibilitate și turism cultural

Un proiect co-finanțat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI)

6


Integrarea patrimoniului în planificarea urbană Obiective principale Protecția și conservarea patrimoniului arheologic*

Punerea în valoare și îmbunătățirea situației siturilor arheologice prin instrumente de dezvoltare și planificare urbană

Consolidarea patrimoniului arheologic și a mobilității urbane

* Bazat pe Convenția europeană pentru protecția patrimoniului arheologic (1995), semnată de toate țările partenere

Un proiect co-finanțat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI)

7


Conceptul de parc arheologic al ARCHEODANUBE

Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

© Carnuntum 2016

8


Termeni cheie privind parcurile arheologice Arheologie Din cuvântul grecesc arkhaios (vechi) – lógos (studiu) – arkhaiologia (studiul trecutului). Definiția actuală: studiul trecutului uman pe baza urmelor sale materiale. Situri arheologice: locuri în care au avut loc activități umane din trecut și unde urmele acestora s-au păstrat.

Parc Din cuvântul germanic Pferrih (câmp îngrădit) – latina medievală parricus (împrejmuire) – franceza arhaică parc (pădure îngrădită) – Engleza Mijlocie/Medievală park (teren împrejmuit). Definiția actuală: grădină sau teren public folosit pentru recreere și dedicat unui scop anume.

Un proiect co-finanțat prin fndurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI)

9


Criterii ARCHEODANUBE pentru parcurile arheologice situri arheologice cercetate, protejate și accesibile publicului vestigii arheologice vizibile elemente informative și didactice de prezentare și interpretare peisaj atent modelat

Un proiect co-finanțat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI)

10


Definiția „Parcului arheologic” „Un parc arheologic este acel sit arheologic cercetat, protejat și prezentat sau acea parte din el care include elemente de prezentare și interpretare informative și didactice care au ca scop atragerea atenției asupra importanței patrimoniului arheologic.”*

* Conform legislației croate (Articolul 6 al Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Republike Hrvatske)

Un proiect co-finanțat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI)

11


Clasificarea siturilor de patrimoniu ARCHEODANUBE: Stadiul curent al performanței turistice Situri arheologice fără acces pentru public

Vranjače, BA Visterniceni, MD Varna necropola 1, BG

Panorama, SI Park Kažuna, HR Orașul roman Sirmium, RS

Orașul medieval Cherven, BG Haremul moscheei lui Kalin Hadži Alija, BA

Destinații consacrate

Iseum, HU Romkert, HU Cetatea Alba Iulia, RO Castelul stary Plzenec, CZ Bisericile în stâncă din Ivanovo, BG

Un proiect co-finanțat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI)

12


Exemplu: Römerstadt Carnuntum, Petronell-Carnuntum Tipul: Parc arheologic Înființat în: 2012 Bugetul total: 26 millioane EUR (45% veniturile muzeului, 55% subsidiat) Pe scurt: Reconstrucții reversibile și autoexplicative ale unui cartier al unui oraș roman pe locul original al vestigiilor arheologice. © Carnuntum 2016

Un proiect co-finanțat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI)

15


Situri de patrimoniu arheologic naționale

Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

13


Patrimoniul arheologic în Moldova Situri de patrimoniu mondial UNESCO: 0 Situri arheologice: ~ 8000 (2696 în Registrul monumentelor ocrortie de stat) În Chișinău: 14 în RMRMOS, ~ 50 în total Parcuri arheologice: Rezervația cultural-naturală ”Orheiul Vechi” Legislație națională: Legea Nr. 218 din 17-09-2010 privind protejarea patrimoniului arheologic și regulamenele aferente. Legea Nr. 1530 din 22-06-1993 privind ocrotirea monumentelor. Un proiect co-finanțat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI)

14


Parc arheologic în Moldova Complexul cultural-natural ”Orheiul Vechi” Pe lista indicativă UNESCO Pe scurt: vestigii arheologice conservate insitu și muzeul complexului.

Un proiect co-finanțat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI)

16


Situl arheologic ”Visterniceni” Tipul sitului: sit arheologic Denumirea conform RA: Sit pluristratigrafic situat în sectorul Râșcani. 1. Stațiune din epoca mezolitică (10000-6000 î.e.n), 2. Așezare din epoca bronzului, cultura Nouă (sec. XIV-XIII î.e.n.), 3. Așezare medievală timpurie cultura LoznaDodești-Hansca (Protodridu, sec. VIII-IX) Număr RMRMOS: 185 (cimitir cu complexul de monumente, sec. XVIII-XX)

Starea: nu este conservat Locația și zona protejată ©Urban Lab Chișinău

Un proiect co-finanțat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI)

17Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.