Zielona Strefa Nauki

Page 1
• • • • •

• • •

Program Naukowy dla Śląska Organizacja Konferencji ESOF 2024 Współpraca badawcza i wspólny potencjał

• • • •

Sieciowe Centrum Nauki Zielona Strefa Nauki Laboratorium Rzeki Rawa Inwestycje Uczelni• • •


8


wyjście poza schemat

zderzenie z rzeczywistością

tworzenie scenariuszy przyszłości i ich rzetelna weryfikacja

→ włączanie partnerów → pozyskanie wiedzy → budowanie kompetencji

→ identyfikowanie potencjałów → określanie możliwości i silnych stron → minimalizowanie ryzyka

skuteczny plan wdrożenia i mierzenia efektów
• • • • • •

13
16


17


• • •

• • • • •

18• • • • •

19


20


• • • • • • • • •

• • •

21


22


23


pętla autobusowa

24


25
• • • • • •

28
• •

• •

• •

• • •• • • •

• • • •

• • • •

33• • • •

• •

• •

• • • •• • • •

• • •

• • •• • • •

• • •

• • •• • •

• • •

• •• • •

• • •

• • •

• • • •Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.