Założenia programowe EMNK 2024

Page 1

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE CEL GENERALNY: Transformacja miasta i regionu w oparciu o nowoczesną naukę i innowacje CELE KLUCZOWE: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nauka jako nowy przemysł regionu Nauka jako podstawowe narzędzie transformacji społecznej, ekologicznej, cyfrowej Budowanie w regionie kompetencji w zakresie korzystania z nauki Tworzenie zawodów przyszłości w regionie – nauka jako narzędzie transformacji zawodowej Upowszechnienie lokalnych osiągnięć badawczych oraz dążenie do ich szerokiego zastosowania praktycznego Integracja środowisk i kooperacja: uczelni, władz miasta/metropolii/regionu/województwa, instytucji, mieszkańców i biznesu Rozwój i transformacja infrastruktury miasta w demokratyczną, przyjazną dla wszystkich przestrzeń Zrealizowanie idei Miasta Nauki – przekształcenie przestrzeni Miasta, w której znajdują się uczelnie publiczne Katowic w sieciowy system intensywnego przenikania się nauki i kultury akademickiej z tkanką miejską (zarówno program/strategia jak i inwestycje) Nauka obywatelska i społeczny bank wiedzy jako podstawowe instrumenty dialogu Wdrożenie postulatów i strategii Komisji Europejskiej wobec środowiska naturalnego

CEL LOKALNY: rewitalizacja odcinka Rawy -> przywrócenie mieszkańcom rzeki i jej brzegów jako miejsca rekreacji oraz eksperymentów naukowych i społecznych HASŁA PRZEWODNIE: ● Nauka da nam przyszłość / Science will give us future (dla obchodów EMN 2024) ● Życie zmienia naukę / Life changes science (dla konferencji ESOF 2024) ŚCIEŻKI TEMATYCZNE MIASTA NAUKI: ● ● ● ● ● ●

Klimat i środowisko Zdrowie i jakość życia Przemysły przyszłości Innowacje społeczne Dziedzictwo przemysłowe i kulturowe Kreacja i krytyka

SPOSÓB DZIAŁANIA W MIEŚCIE NAUKI: ● Budowanie programu obchodów w latach 2023-2024 zgodnie z następującymi założeniami bazowymi TWDZ/CCEC *: 1) Twórz / Create 2) Współpracuj / Cooperate 3) Doświadczaj / Experience 4) Zmieniaj / Change *Ukierunkowanie wszelkich inicjatyw powstających w ramach obchodów EMN, wyznaczniki sposobu zaangażowania odbiorców

● Działalność naukowa i dydaktyczna jako instrumenty rozwiązywania problemów i wyzwań miejskich/metropolitalnych/regionalnych/wojewódzkich [W Mieście Nauki każde wyzwanie może stanowić problem badawczy] ● Inwestycje projektowane wg zasady wzajemności: nauka dla Miasta/Miasto dla nauki? ● Budowanie programu oraz strategii zgodnie z następującym procesem:


Diagnoza stanu i potrzeb  konsultacje społeczne i eksperckie (naukowcy konsorcjum)  proponowanie rozwiązań  prototypowanie rozwiązań  wdrożenie KLUCZOWE PYTANIA: ● Jak nauka może odpowiedzieć na kluczowe wyzwania transformacji? ● Jak może zmienić się miasto, metropolia i region dzięki nauce i edukacji wyższej? ● W jaki sposób każdy mieszkaniec miasta/metropolii i regionu może czerpać korzyści z nauki? WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ZADAŃ EMN: ● Stosowanie zasady: myśl globalnie, działaj lokalnie ● Dostępność (m.in. architektoniczna, językowa, finansowa, technologiczna, dbałość o aspekty włączające i równościowe) ● Egalitarność (m.in. język popularnonaukowy, powszechny dostęp, powszechne komunikowanie) ● Zrównoważony rozwój (korzystanie z zasobów i ich tworzenie w sposób uwzględniający wpływ na środowisko naturalne) ● Europejski wymiar (m.in. promocja międzynarodowa, udział odbiorców i gości zagranicznych, tłumaczenie materiałów, współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, uczestnictwo/tworzenie międzynarodowych sieci współpracy) ● Interdyscyplinarność ● Proaktywność i otwartość na problemy (m.in. prowadzenie dyskusji o problemach i wyzwaniach, dążenie do dialogu, szukanie rozwiązań w toku konsultacji społecznych i eksperckich) ● Wszechstronny, powszechny i oczywisty kontakt z nauką ● Odpowiedzialne i celowe projektowanie zadań/wydarzeń/projektów (m.in. poprzez zaplanowanie i określenie w jaki sposób proponowane zadanie wpłynie na transformację regionu) EUROPEJSKIE WYTYCZNE STRATEGICZNE: ● Realizacja programu Horyzont Europa na lata 2023-2024 - poszerzanie uczestnictwa i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (Horyzont – WIDERA) ● Realizacja 6 priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 oraz realizacja Strategii badań i innowacji KE na lata 2020-2024: 1) Środowisko i klimat / Europejski Zielony Ład 2) Nasza cyfrowa przyszłość / Europa na miarę ery cyfrowej 3) Praca i gospodarka / Gospodarka służąca ludziom 4) Ochrona obywateli i wartości / Silniejsza pozycja Europy na świecie 5) Europa na świecie / Promowanie europejskiego stylu życia 6) Demokracja i prawa / Nowy impuls dla demokracji europejskiej ● Wdrażanie idei Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) opartego na trzech wartościach: 1) zrównoważony rozwój (od celów klimatycznych, aż do obiegu zamkniętego, zerowego zanieczyszczenia i bioróżnorodności), 2) estetyka (w tym jakość doświadczenia i stylu), 3) integracja (obejmująca różnorodność, równość dla wszystkich, dostępność i przystępność cenową). Zielona Strefa Nauki jako laboratorium Nowego Europejskiego Bauhausu. ● Realizacja Strategii Komisji Europejskiej na rzecz bioróżnorodności 2030 pod nazwą "Przywracanie przyrody do naszego życia” ● Wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ ● Realizacja priorytetów Programu Erasmus +: włączenie i różnorodność; transformacja cyfrowa; środowisko i walka ze zmianą klimatu; uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie GRUPY ODBIORCÓW: ● ● ●

mieszkańcy regionu w podziale na grupy (programy dla dzieci, szkół, dorosłych, seniorów, rodzin) turyści i odbiorcy zagraniczni największych eventów (skala: region-kraj-Europa) środowisko akademickie (program dla każdej grupy w społeczności akademickiej)


● ● ● ●

regionalne, krajowe i międzynarodowe jednostki świata nauki, kultury, sztuki, popularyzacji nauki, nawiązujące współpracę z konsorcjum oraz miastem Katowice otoczenie biznesowe i gospodarcze podmioty opiniotwórcze i media instytucje publiczne i podmioty non-profit fauna i flora

Program obchodów Europejskiego Miasta Nauki 2024

Wstępny zakres Obszary Typy programów

EuroScience Open Forum (ESOF) oraz doskonałość naukowa

2022-2024

Okres

Fundament

3 FUNDAMENTY MIASTA NAUKI

● Eventy popularnonaukowe ● wydarzenia akademickie i powszechne, ● programy, konkursy, inicjatywy społeczne i popularnonaukowe ● program nauki obywatelskiej dla wszystkich grup odbiorców ● Komunikacja o Mieście Nauki ● Budowanie akademickiego wizerunku Katowic i regionu ● Budowanie kompetencji pracowników i mieszkańców regionu

2022-2024

● Organizacja konferencji ESOF Regional Site 2022 ● Organizacja konferencji ESOF2024 ● Programy badawcze ● Tworzenie sieci współpracy badawczej ● Konferencje naukowe 20232024 ● Działania mające na celu podniesienie widzialności naukowej, wzrost ilości grantów międzynarodowych, środki na badania naukowe

Infrastruktura Miasta Nauki 2022-2030

● Sieciowe Centrum Nauki ● Zielona Strefa Nauki ● Dążenie do przywrócenia mieszkańcom Rawy

Przekrojowe: nauka, kultura, sztuka, muzyka, sport, nowoczesne technologie, gospodarka, edukacja, działalność społeczna, inne. Tematyczne: woda, ziemia, powietrze, człowiek (w ujęciu społecznym) PROGRAMY ● Program 50 tygodni w Mieście Nauki ● Program Miasto-Region-Akademia (ponad 300 wydarzeń) ● Program młodych Miasta Nauki ● Program nauczyciele-nauczycielom ● Program wydarzeń specjalnych, w tym: 1) KATOPOLIS - widowisko otwarcia EMNK 2024 | 9.12.2023 2) 7. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE | 9-11.12.2023 3) EMNK w Parlamencie Europejskim | 19-22.02.2024 4) MIRA - Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego | 04.10.2024 5) 8. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE | 6-10.12.2024 6) Widowisko zamknięcia

PROGRAMY

PROGRAMY

● Sieciowe Centrum Nauki ● Zielona Strefa Nauki ● Laboratorium Rawa ● Inwestycje uczelni

● ●

Program naukowy dla Śląska (fundusz badawczy) Konferencja ESOF 2024 Program grantowy dla studentów


Inicjatywy Komisji Europejskiej

● ● ●

European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) | 9-13.09.2024 EU TalentON | 16-20.09.2024 Europejska Noc Naukowców 27.09.2024

● ● ● ●

Opisy

Inicjatywy Konsorcjum

● ● ● ● ● ● ●

Projekty Citizen Science Seria wydawnicza Inicjatywa: Zapytaj naukowca Inicjatywa: Seeds of Science KATO Science Corner Głos Miasta Nauki - inicjatywy własne Konsorcjum

● ●

EuroScience Open Forum (ESOF 2024) | 12-15.06.2024 EU Talent Fair European Science in the City Festival Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) satelite event Euraxess Biennial Conference 2024 Seria wydawnicza Głos Miasta Nauki - inicjatywy własne Konsorcjum

Realizacja elementów programu EMNK https://issuu.com/uniwersytetslaski/docs/emnk_2023_pl_f https://issuu.com/uniwersytetslaski/docs/brief-_emn2024

2024

zgodnie

● Scena młodych ● Prototypowanie przestrzeni akademickiej jako Zielonej Strefy Nauki ● Głos Miasta Nauki inicjatywy własne Konsorcjum

z

załącznikami:


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.