Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Page 1

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

WYDZIAŁ

NAUK SPOŁECZNYCH


WYDZIAŁ

NAUK SPOŁECZNYCH •• szeroka oferta kształcenia – do wyboru aż 14 kierunków, •• studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, •• ponad 200 najwyższej klasy naukowców z Polski i zagranicy, •• współpraca z wieloma praktykami, prowadzącymi zajęcia warsztatowe, •• kształcenie w językach polskim, angielskim i francuskim (do wyboru), •• szeroka oferta wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus, •• bogaty system stypendiów i pomocy socjalnej dla studentów,

2

www.kandydat.us.edu.pl

1


•• nowoczesna baza dydaktyczna: dwie duże aule wykładowe, audiowizualne sale dydaktyczne, pracownie komputerowe i wideokonferencyjne, Wi-Fi na terenie Wydziału, bogata biblioteka wydziałowa z wygodną czytelnią, księgarnia, punkty ksero, bary i bufety, •• przyjazna, otwarta atmosfera studiowania, •• duże szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy dzięki nowatorskim programom nauczania dostosowanym do potrzeb rynku pracy, •• dogodna lokalizacja w centrum Katowic, •• możliwość doskonalenia osobowości i spotkań z ciekawymi ludźmi – wizyty osobistości świata nauki, mediów, polityki i biznesu oraz interesująca działalność studenckich kół naukowych, •• sześć Rad Programowo-Biznesowych zapewniających dostęp do atrakcyjnych praktyk i staży, realnie wpływających na opracowywane treści programowe prowadzonych studiów.

KIERUNEK

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

2

www.kandydat.us.edu.pl

3


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Celem studiów licencjackich jest wykształcenie u absolwentów umiejętności trafnego identyfikowania zagrożeń (na przykład terroryzmu) dla szeroko pojętego bezpieczeństwa, a także właściwego wyboru środków w celu eliminowania bądź ograniczania zagrożeń, zarówno z perspektywy uwarunkowań wewnętrznych poszczególnych państw, jak i ewolucji bliższego lub dalszego środowiska międzynarodowego. Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o polityce i stosunków międzynarodowych. Uzyskane umiejętności zapewniają wielowymiarowe przygotowanie do pełnionych w przyszłości obowiązków w ramach pracy zawodowej. Wymiar praktyczny realizowany jest przez specjalistów z zakresu prawa karnego, psychologii, sił zbrojnych, służb specjalnych, a także innych służb mundurowych. Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe mają na celu pogłębienie wiedzy na temat procesów i zjawisk dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze podmiotowym, jak i przedmiotowym.

4

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• organizacje, instytucje i służby zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem, obejmującym aspekty wewnętrzne, narodowe i międzynarodowe.

www.kandydat.us.edu.pl

5


KIERUNEK

DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) doradztwo indywidualne i life coaching doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia I stopnia to studia z zakresu nauk filozofii praktycznej połączone z poznaniem metod, technik i narzędzi pracy coacha dla osób zainteresowanych wykorzystaniem filozofii w działaniach rozwojowo-pomocowych oraz pogłębieniem samoświadomości. Oprócz wiedzy z zakresu filozofii i psychologii student zdobywa umiejętności praktyczne (między innymi na prowadzonych w małych grupach zajęciach o charakterze warsztatowym: warsztaty mediacyjne, umiejętności interpersonalnych, coachingowe, treningi personalne).

II stopnia – ogólnoakademicki

Studia II stopnia nawiązują do filozofii i psychologii, kształcą w zakresie komunikacji interpersonalnej, racjonalnego podejmowania decyzji, wieloaspektowego podejścia

6

www.kandydat.us.edu.pl

I stopnia – ogólnoakademicki

7


do problemów, harmonizowania życia zawodowego i osobistego, wspierania rozwoju potencjału twórczego osób. Uczą odpowiedzialnej i zgodnej z etyką pracy doradczej i coachingowej. Program studiów obejmuje praktyki zawodowe z zakresu business coachingu i szkoleń rozwojowych oraz z zakresu life coachingu i doradztwa filozoficznego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• organizacje związane z doradztwem filozoficznym dla firm i osób prywatnych, •• prowadzenie mediacji (poza sądowymi), •• broker informacji, •• kreator wizerunku.

8

www.kandydat.us.edu.pl

9


KIERUNEK

DORADZTWO I INFOBROKERSTWO HISTORYCZNE AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

10

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Student zdobywa wiedzę o przeszłości (przede wszystkim historii) oraz wiedzę na temat sposobów weryfikacji historii i jej popularyzacji. Nowatorski interdyscyplinarny program obejmuje zapoznanie się z katalogiem wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, marketingu i zarządzania oraz ICT. Studia pomagają wykształcić szereg umiejętności potrzebnych do prowadzenia działań o charakterze usługowym i edukacyjnym. Studenci przygotowują się do pełnienia roli pośrednika między zasobami informacji a potrzebującymi ich ludźmi i instytucjami.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• doradca historyczny – edukator.

www.kandydat.us.edu.pl

11


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU KIERUNEK

DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

Celem studiów jest wykształcenie kompetencji dotyczących mechanizmów funkcjonowania współczesnych państw, idei i prądów umysłowych wpływających na kształtowanie społeczeństw, a tym samym powoływanych przez nie organizacji. W czasie studiów student nabywa praktyczne umiejętności niezbędne przy kreowaniu wizerunku, społecznych strategii komunikacyjnych oraz badaniu trendów politycznych. Uczy się efektywnie wykorzystywać social media w działalności biznesowej i społecznej, tworzyć materiały wizualne (filmy, zdjęcia, nagrania studyjne) oraz kreować gotowe materiały dla mediów. Absolwenci po ukończeniu studiów potrafią samodzielnie zaprojektować i zorganizować badania diagnostyczne kampanii społecznych i politycznych oraz dokonywać pomiaru ich skuteczności. Umiejętnie planują i realizują strategie marketingowe oraz potrafią budować wizerunek instytucji, firm, osób publicznych, partii politycznych i polityków; potrafią tworzyć marki i zarządzać nimi.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• dziennikarz.

12

www.kandydat.us.edu.pl

13


KIERUNEK

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA AKREDYTACJA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Celem studiów I stopnia jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu nauk społecznych umożliwiającej rozumienie i analizę podstawowych procesów zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach informacyjnych, ale także umiejętności bycia aktywnym uczestnikiem dokonujących się zmian w zakresie funkcjonowania informacji społecznej. Student zdobywa umiejętności związane z warsztatem dziennikarskim, prowa-

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile

dzeniem negocjacji, koordynowaniem komunikacji w różnego typu instytucjach.

STACJONARNE

Celem studiów II stopnia jest pogłębienie wiedzy z zakresu nauk społecznych. Realizowane są zagadnienia z zakresu dziennikarstwa i zawodów pokrewnych. Student ma okazję realizować praktyki pod okiem najlepszych fachowców.

I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki 14

www.kandydat.us.edu.pl

15


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• dziennikarz we wszystkich typach mediów masowych, •• pracownik reklamy, promocji, public relations, •• instytucje związane z rynkiem mediów i badania opinii publicznej.

16

www.kandydat.us.edu.pl

17


KIERUNEK

FILOZOFIA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE

SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) filozofia klasyczna filozofia nowych mediów filozofia komunikacji filozofia człowieka filozoficzne podstawy kultury etyki stosowane

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia)

II stopnia – ogólnoakademicki

historyczno-filozoficzna etyka stosowana filozoficzno-kulturowa

18

www.kandydat.us.edu.pl

I stopnia – ogólnoakademicki

19


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia I stopnia uczą krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, postrzegania siebie i świata w szerszej perspektywie, wielostronnego analizowania problemów, unikania schematów oraz gruntownego uzasadniania przekonań. Kształcą kulturę logicznego myślenia, uczą prowadzenia dyskusji, argumentowania, dokonywania analiz złożonych sytuacji, kreowania nowych pomysłów i wizji. Umożliwiają namysł nad podstawowymi kwestiami dotyczącymi bytu, prawdy, dobra, człowieka, zasad życia społecznego, metodologicznych podstaw nauk. Po I semestrze studenci wybierają specjalność.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• organizacje poszukujące pracowników kreatywnych, •• nauczanie etyki i filozofii w szkołach.

Studia II stopnia skupiają się na doskonaleniu zdolności twórczego myślenia. Studenci pogłębiają krytyczne spojrzenie na rzeczywistość, kształcą umiejętność unikania schematów w myśleniu człowieka. Studia filozoficzne dają dobre podstawy do działania w obszarach wymagających kreatywności, nieszablonowego myślenia, twórczego reagowania na zmiany. Po I semestrze studenci wybierają specjalność.

20

www.kandydat.us.edu.pl

21


KIERUNEK

HISTORIA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) administracyjno-samorządowa archiwalna i zarządzanie dokumentacją muzealna nauczycielska

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) administracyjno-samorządowa archiwalna i zarządzanie dokumentacją nauczycielska

II stopnia – ogólnoakademicki

22

www.kandydat.us.edu.pl

23


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia I stopnia pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, przede wszystkim na temat wydarzeń z przeszłości Polski i świata, oraz wykształcić szereg umiejętności. Poza „tradycyjnym” katalogiem przedmiotów (głównie kursem historii od pradziejów po XX wiek) studia pozwalają na rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kultury i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu.

KIERUNEK

HISTORIA SZTUKI AKREDYTACJA

Studia II stopnia pozwalają pogłębić wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, przede wszystkim na temat wydarzeń z przeszłości Polski i świata, oraz udoskonalić posiadane umiejętności. Pozwalają na rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności.

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

I stopnia – ogólnoakademicki

STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE

•• szkolnictwo podstawowe i średnie, •• organy samorządu terytorialnego. 24

www.kandydat.us.edu.pl

25


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia I stopnia umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy w obszarze nauk humanistycznych z zakresu historii sztuki powszechnej i polskiej (z uwzględnieniem jej aspektów regionalnych) oraz sztuki użytkowej, a także muzealnictwa i konserwatorstwa. Absolwent studiów jest uwrażliwiony na zagadnienia formy dzieła sztuki, a zwłaszcza jego jakości artystycznej. Potrafi samodzielnie formułować oceny danego zjawiska artystycznego, interpretować dzieła sztuki w odniesieniu do podstaw metodologicznych dyscypliny. Ma przygotowanie do podjęcia podstawowych prac w zakresie dokumentacji zabytków, wystawiennictwa, upowszechniania kultury, sztuki, muzealnictwa, obrotu dziełami sztuki.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• placówki muzealne.

26

www.kandydat.us.edu.pl

27


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU KIERUNEK

KOGNITYWISTYKA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE

Studia I stopnia pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych mających oparcie w dorobku wielu nauk: humanistycznych, społecznych, przyrodniczych. Poznanie i praktyczne opanowanie środków informatycznych stanowi ważną część programu studiów. Plan studiów umożliwia wykształcenie umiejętności i kompetencji, które wspierają elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Student zostaje wyposażony w kompetencje pozwalające wspierać procesy tworzenia i efektywnego działania człowieka oraz funkcjonowania odpowiednich zespołów, przede wszystkim poprzez uruchomienie kreatywności tkwiącej w jednostkach i twórczych możliwości w określonych zbiorowościach.

NIESTACJONARNE

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

I stopnia – ogólnoakademicki

•• instytucje i organizacje poszukujące pracowników kreatywnych,

I stopnia – ogólnoakademicki

•• własna działalność gospodarcza.

28

www.kandydat.us.edu.pl

29


SPECJALNOŚCI (studia I stopnia)

KIERUNEK

POLITOLOGIA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

30

administracja publiczna współczesne stosunki międzynarodowe komunikacja społeczna i dziennikarstwo polityka samorządowa usługi społeczne w politykach publicznych integracja europejska polityka społeczna

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) administracja publiczna współczesne stosunki międzynarodowe komunikacja społeczna i dziennikarstwo polityka samorządowa usługi społeczne w politykach publicznych integracja europejska polityka społeczna www.kandydat.us.edu.pl

31


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Celem studiów I stopnia jest przekazanie wiedzy z zakresu nauk społecznych i nauk o polityce na temat sposobów rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Studenci kształtują zdolność analizowania relacji i zależności między funkcjonowaniemiędzy innymitytucji politycznych, państw, organizacji lokalnych, regionalnych i międzynarodowych. Absolwent kierunku posiada bogatą wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, mediów i stosunków międzynarodowych. Celem studiów II stopnia jest pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach I stopnia. Student zyskuje zdolność analizowania relacji i zależności między funkcjonowaniemiędzy innymitytucji politycznych, państw, organizacji lokalnych, regionalnych i międzynarodowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

KIERUNEK

PRACA SOCJALNA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – praktyczny II stopnia – praktyczny NIESTACJONARNE I stopnia – praktyczny II stopnia – praktyczny

•• administracja rządowa i samorządowa.

32

www.kandydat.us.edu.pl

33


SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) rewitalizacja i organizowanie społeczności lokalnej mediacje i negocjacje europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej

z zakresu pracy socjalnej i doskonalenie umiejętności niezbędnych w profesji pracownika socjalnego. Kształcenie łączy interdyscyplinarną teorię z praktyką działania, dzięki czemu studenci zdobywają sprawność wykorzystania wiedzy teoretycznej w pracy z jednostkami, grupami i ze społecznościami lokalnymi.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Na program studiów I stopnia składają się ćwiczenia i laboratoria, seminaria i konwersatoria, warsztaty, praktyki i zajęcia terenowe. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Absolwenci cechują się świadomością zagrożeń społecznych, umiejętnością odkrywania, rozwijania i wykorzystywania potencjału środowiska społecznego. W czasie studiów zdobywają wiedzę z zakresu pracy socjalnej, zostają przygotowani do samodzielnego projektowania i wdrażania działań w przestrzeni społecznej.

•• powiatowe centra pomocy rodzinie, •• organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem i przeciwdziałeaniem problemom, •• ośrodki pomocy społecznej, •• regionalne ośrodki polityki społecznej.

Program studiów II stopnia zapewnia udział w przygotowaniu i realizacji badań naukowych oraz projektów socjalnych. Pozwala także na zdobywanie pogłębionej wiedzy

34

www.kandydat.us.edu.pl

35


KIERUNEK

SOCJOLOGIA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

36

SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) socjologia miasta i regionu socjologia reklamy i komunikacja społeczna socjologia organizacji i zarządzania wiedza o współczesnym społeczeństwie

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) socjologia reklamy i komunikacja społeczna kariery europejskie w administracji i biznesie human resources w nowoczesnej organizacji studia miejskie socjologia (program ogólny)

www.kandydat.us.edu.pl

37


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia I stopnia pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu nauk społecznych na temat otaczającego świata, sposobów diagnozowania i rozumienia zjawisk, problemów i procesów społecznych. Szczególny akcent położony jest na interdyscyplinarne podejście i wykształcenie u studentów umiejętności przygotowania, przeprowadzenia i opracowania badań empirycznych przy użyciu odpowiednich narzędzi i programów statystycznych. Po I semestrze student wybiera jedną z czterech specjalności. Studia II stopnia pozwalają poszerzyć zdobytą wiedzę z zakresu nauk społecznych. Student zyskuje umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania i zastosowania wiedzy poprzez rozpatrywanie i interpretowanie zmian, jakim podlega społeczeństwo. Od I semestru student wybiera jedną z pięciu specjalności.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• firmy, ośrodki badania rynku, opinii publicznej.

38

www.kandydat.us.edu.pl

39


KIERUNEK

TURYSTYKA HISTORYCZNA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia I stopnia pozwalają zdobyć wiedzę (przede wszystkim funkcjonalną) głównie z zakresu dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski i Europy, a także ponadprzedmiotowe umiejętności zwiększające szanse absolwenta na rynku pracy. Student zdobywa niezbędną wiedzę o przeszłości z zakresu historii cywilizacji, kultury, dziejów podróżowania i turystyki; geografii turystycznej i fizycznej; etnologii; historii sztuki; socjologii; muzealnictwa; bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia w turystyce; podstaw prawa z zakresu turystyki i ubezpieczeń turystycznych, turystyki wybranego regionu. Kształci i udoskonala umiejętności prowadzenia wycieczek; obsługi ruchu turystycznego; emisji głosu i techniki prezentacji; interpretacji zabytków i dzieł sztuki.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• przewodnik turystyczny, •• pracownik muzeum.

40

www.kandydat.us.edu.pl

41


KIERUNEK

ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE II stopnia – ogólnoakademicki

42

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studenci podczas studiów I i IV semestr spędzą w Instytucie Historii UŚ, a II i III w Katedrach Historii Uniwersytetów w Bańskiej Bystrzycy i Ostrawie. W trakcie tych studiów otrzymają zestaw merytorycznej wiedzy o przeszłości (między innymi z zakresu podstaw historii politycznej, gospodarczej, kultury oraz wojskowości Czech, Polski i Słowacji; elementów historii historiografii oraz warsztatu naukowego historyka-badacza Europy Środkowej, polityki międzynarodowej), zostaną wyposażeni w niezbędne umiejętności (na przykład interpretacji źródeł i zabytków kultury). Ponadto będą mieli okazję poznać podstawy języków czeskiego i słowackiego, a przede wszystkim posiąść zdolność odczytywania kontekstu kulturowego Czech i Słowacji.

www.kandydat.us.edu.pl

43


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• specjalista uwzględniający tradycje historyczne i dorobek kulturowy Europy Środkowej, rozumiejący specyfikę tego obszaru.

44

www.kandydat.us.edu.pl

45


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH ul. Bankowa 11 40-007 Katowice www.wns.us.edu.pl www.katalog.us.edu.pl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.