Page 1

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI


Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przebieg rekrutacji ETAP I

przed postępowaniem kwalifikacyjnym

01

Zakładasz konto w systemie IRK na stronie www.kandydat.us.edu.pl, wybierasz kierunki studiów, wnosisz opłatę.

02

System pobiera wyniki matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM) albo dostarczasz świadectwo dojrzałości lub dane z dyplomu (II st.).

03

Na kierunkach studiów, które tego wymagają, przystępujesz do dodatkowych egzaminów wstępnych.

ETAP II

po ogłoszeniu list z wynikami

04

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na studia, musisz w określonym terminie odebrać z dziekanatu decyzję o przyjęciu i dokonać wpisu na studia.

05

Jednocześnie składasz wszystkie niezbędne dokumenty wskazane na stronie www.kandydat.us.edu.pl

Szczegółowy opis przebiegu rekrutacji znajdziesz na stronie www.kandydat.us.edu.pl


Kierunek:

FILOZOFIA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW I STOPNIA): •• •• •• •• •• ••

filozofia klasyczna, filozofia nowych mediów, filozofia człowieka, filozofia komunikacji, filozoficzne podstawy kultury, etyki stosowane.

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• etyka stosowana, •• historyczno-filozoficzna, •• filozoficzno-kulturowa.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Filozofia jest kierunkiem, na którym rozwija się zdolności twórczego myślenia. Poruszając się w sferze abstrakcji, uzyskuje się możliwość pogłębionego i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, postrzegania siebie i świata w szerszej perspektywie, wielostronnego analizowania problemów, unikania schematów oraz gruntownego uzasadniania przekonań. Studia filozoficzne kształcą kulturę logicznego myślenia, uczą prowadzenia dyskusji, argumentowania, dokonywania analiz złożonych sytuacji, kreowania nowych pomysłów i wizji. Umożliwiają namysł nad podstawowymi kwestiami dotyczącymi bytu, prawdy, dobra, człowieka, zasad życia społecznego, metodologicznych podstaw nauk. Pokazują przemiany myślenia na przestrzeni wieków, zależność współczesnych sposobów ujmowania świata od tradycji europejskiego dziedzictwa kulturowego. Studia filozoficzne umożliwiają pogłębienie samoświadomości. Dają dobre podstawy do działania w dowolnych obszarach wymagających kreatywności, nieszablonowego myślenia, twórczego reagowania na zmiany.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w organizacjach poszukujących pracowników kreatywnych i łatwo nabywających nowe kompetencje, •• prowadzenie własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wykształconych w toku studiów, •• nauczanie etyki i filozofii w szkołach, •• praca w redakcjach.


Kierunek:

KOGNITYWISTYKA ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia w zakresie kognitywistyki oferowane przez Uniwersytet Śląski jako studia międzyobszarowe umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej w szczególności: •• człowieka jako istoty społecznej i kulturowej oraz jako podmiotu indywidualnego, w tym także jako istoty biologicznej, •• uwarunkowań dotyczących funkcjonowania człowieka w relacjach z innymi ludźmi i w zmieniających się dynamicznie zależnościach strukturalnych. Kognitywistyka jako międzyobszarowy kierunek kształcenia zbudowana będzie na dwóch głównych i wzajemnie się uzupełniających filarach. Ze względu na to, iż program studiów skoncentrowany być powinien na człowieku, dlatego też jego ramy muszą być wyznaczone przez perspektywę człowieka jako istoty duchowej z jednej strony i jako istoty biologicznej z drugiej. Stąd też konieczny jest tu współudział nauk huma-


nistycznych (filozofia) i przyrodniczych (nauki biologiczne). Takie powiązanie jest konieczne z uwagi na wieloaspektowy i złożony charakter kognitywistyki jako kierunku interdyscyplinarnego. W wyznaczonych w ten sposób ramach mieścić się będą dodatkowo powiązane z nimi zagadnienia psychologiczne, społeczne, informatyczne, wypełniające zarazem antropologiczną przestrzeń wyznaczoną przez oba wskazane bieguny bycia człowiekiem. Współczesne badania neurobiologiczne, począwszy od neurobiologii komórkowej i neurochemii po socjobiologię i memetykę, dają nową perspektywę funkcjonowania umysłu człowieka w świecie. Osiągnięcia neurobiologii wspierają nowoczesny, materialistyczny światopogląd, dostarczając przyczynowo-skutkowych wyjaśnień dla zjawisk psychologicznych i społecznych oraz dając zarazem odpowiedzi na niektóre z palących wyzwań współczesności. W szczególności zrozumienie biologicznych podstaw ludzkiego funkcjonowania w zakresie możliwości poznawczych i zjawisk motywacyjno-emocjonalnych może być podstawą do obrony przed manipulacją społeczną i przyczynić się do zwiększenia potencjału umysłowego ludzi. Zagadnienia te już dziś znajdują odzwierciedlenie w takich dyscyplinach badawczych, jak neurodydaktyka, neuroteologia czy neuromarketing. Biologiczne podstawy kognitywistyki gwarantują możliwość szerokiego dyskursu interdyscyplinarnego nad naturą i możliwościami umysłu człowieka, co jest szczególnie ważne, jeśli bierze się pod uwagę nadużycia nauki, które miały miejsce w przeszłości, a skutkowały dramatycznymi zjawiskami społecznymi. Jednym z wymiarów zagrożeń z tym związanych jest motywowana pierwotnymi potrzebami człowieka presja na środowisko oraz konsekwencje psychospołeczne ciągle rosnącego zagęszczenia ludzkości. Istotnym aspektem biologicznych podstaw kognitywistyki jest również zrozumienie mechanizmów umysłowego rozwoju dzieci i młodzieży, które są przedmiotem działań zinstytucjonalizowanych form wychowania i edukacji. Interdyscyplinarne, przede wszystkim filozoficzne i socjologiczne podejście do tych kwestii, dodatkowo wzbogaca ujęcie kognitywistyczne. Studia na kierunku kognitywistyka pozwalają także na nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych zbudowanych w oparciu o poznanie biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów kształtowania się i rozwoju podmiotowości człowieka. Jednym z ważnych narzędzi, jakie w tym względzie może być wykorzystywane, są środki informatyczne, których poznanie i praktyczne opanowanie stanowi istotną część programu studiów. Absolwent studiów kognitywistycznych dysponować będzie umiejętnościami i kompetencjami, które umożliwiają mu elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, w tym przede wszystkim do poszerzającego się ciągle procesu intelektualizacji pracy i znaczenia tzw. kompetencji miękkich dających możliwości fleksibilnego reagowania na pojawiające się zmiany i wyzwania. Perspektywa społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy wiąże się z koniecznością podjęcia wyzwań dotyczących nie tylko jedno-


stek, lecz także działań w ramach określonych organizacji i instytucji. Absolwenci kognitywistyki wyposażeni będą w tym względzie w kompetencje pozwalające im wspierać procesy tworzenia oraz efektywnego działania i funkcjonowania odpowiednich zespołów, przede wszystkim poprzez uruchomienie tkwiących w jednostkach i w określonych zbiorowościach twórczych możliwości. Aktywizacja kreatywnego potencjału i eliminacja istniejących w tym względzie barier oraz ograniczeń indywidualnych i instytucjonalnych jest dzisiaj koniecznym warunkiem działania i życia w globalizującym się, coraz bardziej interdyscyplinarnym świecie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• pracownicy działu HR w korporacjach, •• animatorzy innowacyjności i kreatywności jako reprezentujący indywidualne wzorce działań i kariery, jak również jako wspierający jednostki i instytucje, •• opiniodawcy etyczni dla firm (certyfikacja etyczna działalności instytucji i organizacji), •• pracownicy instytucji lokalnych i samorządowych wspierających innowacyjność różnych instytucji, jak i społeczności lokalnej (społeczeństwa obywatelskiego), •• pracownicy instytucji sfery badawczo-rozwojowej realizujący programy RRI, •• w jednym z nowych zawodów wymagającym specyficznych zdolności i wiedzy, jak mediator czy specjalista do spraw kultury firmy.


Kierunek:

DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• doradztwo indywidualne i life coaching, •• doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Doradztwo filozoficzne i coaching to studia z filozofii praktycznej połączone z poznaniem metod, technik i narzędzi pracy coacha. Skierowane są do osób zainteresowanych wykorzystaniem filozofii w działaniach rozwojowo-pomocowych oraz pogłębieniem samoświadomości. Oprócz wiedzy filozoficznej i psychologicznej dają również wiele umiejętności praktycznych, które zdobywa się m.in. na zajęciach o charakterze warsztatowym (warsztaty mediacyjne, warsztaty umiejętności interpersonalnych, warsztaty coachingowe z superwizją, interwizja i superwizja coachingu) prowadzonych w małych grupach. Studenci uczą się prowadzenia procesu coachingowego oraz rozmów poradniczych z obszaru filozofii. Chociaż studia mają profil ogólnoakademicki, to studenci uczestniczą w wielu zajęciach o charakterze praktycznym, a ponadto prowadzą proces coachingowy z klientem zewnętrznym, który poddawany jest superwizji. Zajęcia na kierunku prowadzą nie tylko specjaliści akademiccy, ale również osoby czynnie działające na rynku usług coachingowych, zrzeszone w organizacjach branżowych. Doradztwo filozoficzne i coaching drugiego stopnia o profilu praktycznym to studia, które nawiązują do  sapiencjalnej tradycji filozofii antycznej (filozofia jako sztuka życia, etyka jako filozofia praktyczna). Oprócz wiedzy filozoficznej i psychologicznej dają umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, racjonalnego podejmowania decyzji, wieloaspektowego podejścia do problemów, harmonizowania życia zawodowego i osobistego, wspierania rozwoju potencjału twórczego osób i zmieniania struktur instytucjonalnych. Uczą odpowiedzialnej, opartej na głębokiej świadomości etycznej  pracy doradczej i coachingowej. Atutem studiów jest duża liczba modułów praktycznych o charakterze warsztatowym (metodyka coachingu, laboratorium doskonalenia umiejętności interpersonalnych, mentoring w biznesie, metodyka szkoleń rozwojowych, psychologia zmiany i motywacji, audyt etyczny, analiza transakcyjna, laboratoria coachingowe z superwizją, ćwiczenia z metodyki pracy doradcy filozoficznego, trening twórczego myślenia). Program studiów obejmuje również praktyki zawodowe z zakresu business coachingu i szkoleń rozwojowych (na specjalności doradztwo instytucjonalne i business coaching) oraz z zakresu life coachingu i doradztwa filozoficznego (na specjalności doradztwo indywidualne i life coaching).  Studia te nawiązują do trendu obecnego już w krajach anglo- i niemieckojęzycznych, gdzie absolwenci kierunków filozoficznych prowadzą działalność znaną jako  philosophical counseling, a umiejętności rozwijane dzięki wykształceniu filozoficznemu są doceniane na rynku pracy. Można przypusz-


czać, że również w Polsce wraz z postępującymi przemianami nasilą się trendy obecne dziś w krajach zachodnich. Ponadto praktyczne znaczenie wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne rozwijane na zaprojektowanych studiach pozwolą absolwentom odpowiedzieć w sposób kreatywny na aktualne i przyszłe potrzeby społeczne związane z takimi tendencjami, jak np. postępująca atomizacja życia, załamywanie się dawnych tradycji i wzorców, wzmagająca kryzys w sferze aksjonormatywnej tabuizacja śmierci i starości powodująca wykluczanie osób starszych i chorych, szybkie zmiany na rynku pacy oraz rosnące zapotrzebowanie na nabywanie nowych kompetencji, procesy globalizacyjne i multikulturowość, wzrastające zainteresowanie kwestią świadomego życia, planowania kariery, rozwoju twórczego potencjału jednostek na różnych etapach życia. W Polsce od lat następuje rozwój branży coachingu, czego potwierdzeniem jest działalność firm świadczących usługi coachingowe dla klientów indywidualnych i biznesu, ale również szeroka oferta kursów i studiów podyplomowych z tej dziedziny. Ponadto środowiska coachingowe w Polsce dostrzegają coraz większą potrzebę profesjonalizacji i standaryzacji usług, o czym świadczą chociażby inicjatywy Polskiej Izby Coachingu. Studia magisterskie wpisują się w nurt dbający o wysokie standardy przygotowania do działalności zawodowej w branży coachingu i kształtowania fundamentów odpowiedzialnego etycznie działania w tym zakresie. Doradztwo indywidualne i life coaching to specjalność, która ma na celu przygotowanie studentów do pracy z klientem indywidualnym w oparciu o metody coachingowe i filozoficzne. Będzie to praca nad samorozwojem, budowaniem relacji i optymalizacją komunikacji, rozstrzyganiem dylematów etycznych, samokształceniem, holistycznym spojrzeniem na życie w kontekście uwarunkowań społecznych i kulturowych, wyznaczaniem celów i odpowiedzialnym kształtowaniem swoich wyborów, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych doświadczeń życiowych oraz odkrywaniem sensu. Przygotowanie do pracy mają dać moduły teoretyczne i praktyczne, takie jak: metodyka coachingu, metoda fenomenologiczna, laboratorium doskonalenia umiejętności interpersonalnych, filozofie życia, psychologia pozytywna, etyka zawodowa coacha, analiza transakcyjna, hermeneutyka filozoficzna, metodyka doradztwa filozoficznego, life coaching z superwizją, trening twórczego myślenia, filozofia i psychologia egzystencjalna oraz praktyki zawodowe w zakresie prowadzenia sesji doradczo-filozoficznych z klientami indywidualnymi i sesji life coachingowych. Doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy  to specjalność, która przygotowuje studentów do pełnienia roli business coachów, audytorów etycznych, specjalistów z zakresu określania sytemu wartości i tzw. filozofii organizacji, doradców w zakresie budowania efektywnej kultury organizacyjnej, szkoleniowców kształtujących kompetencje miękkie w biznesie. Na specjalności realizowane są następujące mo-


duły o charakterze teoretycznym i praktycznym: metodyka coachingu, filozofia zarządzania, etyka zawodowa coacha, laboratorium doskonalenia umiejętności interpersonalnych, psychologia pozytywna, analiza transakcyjna, metodyka szkoleń rozwojowych, audyt etyczny, business coaching z superwizją, kultura współczesnych organizacji, a także praktyki zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń rozwojowych dla klientów instytucjonalnych oraz sesji business coachingu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• bussines coach, •• life coach, •• usługi z obszaru doradztwa filozoficznego i/lub etycznego dla firm i osób prywatnych, •• prowadzenie mediacji (z wyjątkiem sądowych), •• zawody wymagające biegłości komunikacyjnej i wysokich umiejętności interpersonalnych, np. rzecznik prasowy, •• nauczyciel etyki lub filozofii, •• doradca filozoficzny, •• trener rozwoju osobistego, •• mentor, •• pracownik działu HR w organizacjach, •• animator wsparcia dla osób borykających się z trudnymi doświadczeniami życiowymi (śmierć bliskich, żałoba, choroba, zanik poczucia sensu życia, zagubienie egzystencjalne), •• opiniodawca etyczny i audytor (certyfikacja etyczna działalności instytucji i organizacji), •• praca w jednym z nowych zawodów wymagającym specyficznych zdolności i wiedzy, jak: spokesman, broker informacji, mediator czy specjalista do spraw kultury firmy, •• praca na rynku usług szkoleniowych.

CIEKAWOSTKA Studia doradztwo filozoficzne i coaching I stopnia po raz pierwszy w Polsce zostały powołane właśnie na Uniwersytecie Śląskim w 2012 roku! Obecnie pomysł ten naśladują inne uczelnie w kraju. Od roku akademickiego 2015/2016 uruchomiony został program studiów II stopnia doradztwa filozoficznego i coachingu o profilu praktycznym i dwóch specjalnościach.


Kierunek:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Program studiów bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe  jest wyrazem interdyscyplinarnego podejścia do problematyki bezpieczeństwa. Jego głównym celem jest przygotowanie studenta do pracy w  organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, obejmującym aspekty zarówno wewnętrzne, narodowe, jak i międzynarodowe. Jednocześnie zapewnia absolwentom podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, co ma istotne znaczenie w kontekście dynamiki współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Uzyskane przez absolwentów umiejętności, dzięki połączeniu aspektów teoretycznych i praktycznych, powinny zapewnić wielowymiarowe przygotowanie do pełnionych w przyszłości obowiązków w ramach pracy zawodowej. Celem studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe jest wykształcenie u absolwentów


umiejętności trafnego identyfikowania  zagrożeń dla szeroko pojętego bezpieczeństwa, a także właściwego wyboru środków w celu ich  eliminowania  bądź  ograniczania, tak z perspektywy uwarunkowań wewnętrznych poszczególnych państw (bezpieczeństwo wewnętrzne), jak i ewolucji bliższego lub dalszego środowiska międzynarodowego (bezpieczeństwo zewnętrzne). W ramach bezpieczeństwa wewnętrznego chodzi nie tylko o ukazanie roli służb mundurowych w gwarantowaniu konstytucyjnego porządku państwa, ale również o przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu wszystkich dziedzin bezpieczeństwa państwa: politycznego, ekonomicznego, społecznego (w tym socjalnego) czy bezpieczeństwa kulturowego. Drugim wymiarem bezpieczeństwa narodowego eksponowanym w ramach kierunku jest bezpieczeństwo zewnętrzne ujmowane w kontekście zjawisk i procesów występujących w środowisku międzynarodowym. Celem bezpieczeństwa zewnętrznego jest rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa danego państwa i przeciwdziałanie im za pomocą instrumentów tak unilateralnych, jak i we współpracy z innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych we wszystkich ich płaszczyznach: politycznej, militarnej (wojskowej), gospodarczej i kulturowej.  Wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa w ramach kierunku ma zatem na celu wykształcenie u absolwentów wiedzy, umiejętności i kompetencji przydatnych do rozumienia specyfiki oraz zwalczania współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa człowieka i jego zbiorowości w różnych sferach oraz regionach i kręgach cywilizacyjnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe prowadzone w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy: •• w organizacjach rządowych i pozarządowych, których działalność obejmuje sferę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, •• w szeroko pojętych służbach mundurowych (takich jak: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna czy Wojsko Polskie), •• w administracji publicznej różnego szczebla (lokalnego, wojewódzkiego, państwowego), w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem narodowym, •• w samorządzie lokalnym i regionalnym, •• w partiach politycznych, •• w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, •• w szeroko pojętych środkach masowego przekazu, w zakre-


sie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, •• w ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa (politycznego, militarnego, gospodarczego, kulturowego, informacyjnego, w tym teleinformatycznego), •• w zespołach reagowania kryzysowego.

CIEKAWOSTKA Za przygotowanie teoretyczne studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe odpowiadają w głównej mierze pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, w tym badacze z zakresu stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wymiar praktyczny realizowany jest natomiast przez specjalistów z zakresu prawa karnego, psychologii, sił zbrojnych, służb specjalnych, a także innych służb mundurowych. Przy realizacji programu kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe WNS UŚ współpracuje m.in. z: • • • • • • •

Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Śląsko-Małopolskim Oddziałem Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego; Szkołą Policji w Katowicach, Szkołą Policji w Pile.

W ramach dodatkowej, odpłatnej oferty edukacyjnej, studenci będą mogli fakultatywnie skorzystać z następujących zajęć, kursów i szkoleń: • • • • • • • • •

samoobrona, karate kyokushin, judo, zajęcia linowe na ściance wspinaczkowej, zajęcia rajdowe (buggy), nauka jazdy konnej, pierwsza pomoc przedmedyczna, survival, sztuka negocjacji.


Kierunek:

DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Doradztwo polityczne i publiczne należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Kierunek jest umiejscowiony zarówno w otoczeniu teoretycznym (niezbędna wiedza z zakresu nauk politycznych, dziennikarstwa, filozofii), jak i praktycznym. Doradztwo polityczne i publiczne łączy w sobie wiedzę ogólną, dotyczącą mechanizmów kierujących funkcjonowaniem współczesnych państw, idei i prądów umysłowych wpływających na kształtowanie społeczeństw, a tym samym powoływanych przez nie organizacji, a także praktyczne umiejętności przydatne przy konstruowaniu strategii komunikacyjnych oraz badaniu trendów politycznych. Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone w ramach studiów otwierają studentom drogę do pełnienia zdobywającej coraz większą popularność profesji king makera. Absolwenci po ukończeniu studiów potrafią samodzielnie zaprojektować i zorganizować badania diagnostyczne kampanii społecznych i politycznych oraz dokonywać pomiaru ich sku-


teczności. Umiejętnie planują i realizują strategie marketingowe wraz z samodzielnym projektowaniem nowoczesnych materiałów reklamowych i wyborczych (plakaty, ulotki, spoty i materiały multimedialne) oraz wyborem nośników tych materiałów z uwzględnieniem odbiorcy docelowego (dokonania segmentacji rynku). Ponadto absolwenci potrafią budować wizerunek partii politycznych i polityków oraz tworzyć i zarządzać markami politycznymi. Umiejętności i kompetencje zdobywane przez absolwentów predestynują ich również do zakładania własnych firm, doradztwa i consultingu politycznego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy : •• w instytucjach publicznych, •• w biurach poselskich i senatorskich, •• w organizacjach politycznych, •• w organach jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w obszarze projektowania i realizacji kampanii społecznych i politycznych oraz projektowania kampanii medialnych, •• w agencjach public relations, •• w charakterze rzecznika prasowego, analityka opinii publicznej, doradcy ds. wizerunku politycznego, kierownika i pracownika sztabów wyborczych, •• mogą zajmować się coachingiem politycznym oraz być trenerem w firmach szkoleniowych.

CIEKAWOSTKA Studenci kierunku doradztwo polityczne i publiczne w trakcie studiów uczestniczą w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz w pracach sztabów organizacji politycznych.


Kierunek:

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Struktura przedmiotów realizowana na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna obejmuje zarówno zagadnienia z zakresu politologii, filozofii, ekonomii, psychologii, socjologii, jak również problematykę związaną z samym zawodem dziennikarskim i zawodami pokrewnymi. Celem kształcenia jest więc nie tylko pozyskanie wiedzy umożliwiającej rozumienie i analizę podstawowych procesów zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach informacyjnych, ale także umiejętności bycia aktywnym uczestnikiem dokonujących się zmian w zakresie funkcjonowania informacji społecznej. Priorytetem jest zwłaszcza na studiach II stopnia takie ukształtowanie wiedzy absolwenta, aby on świadomie podmiotowo mógł uczestniczyć w procesach szybkich zmian sfery informacyjno-komunikacyjnej. Dotyczy to nie tyle zmian technologiczno-informacyjnych, ile społeczno-politycznych.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• dziennikarz we wszystkich typach i rodzajach periodycznych mediów masowych, •• pracownik reklamy, promocji, public relations, •• edukacja medialna, •• zarządzanie instytucjami medialnymi, •• badania rynku medialnego i badania opinii publicznej.

CIEKAWOSTKA Zajęcia warsztatowe na kierunku prowadzą m.in. rzecznicy prasowi, pracownicy agencji reklamowych public relations, dziennikarze „Dziennika Zachodniego”, „Gazety Wyborczej”, Polskiego Radia Katowice, Radia Silesia, TVP Katowice, TVN, TVN24. Studenci kierunku uczestniczą w programie wymiany międzyuczelnianej MOST oraz Erasmus+, zaś w okresie wakacyjnym mają możliwość wyjazdu na naukowe obozy dziennikarskie. W rankingu „Perspektywy 2015” kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna zajął najwyższe miejsce ze wszystkich kierunków w Uniwersytecie Śląskim.


Kierunek:

POLITOLOGIA

AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI •• •• •• •• •• •• ••

administracja publiczna, współczesne stosunki międzynarodowe, usługi społeczne w politykach publicznych, integracja europejska, samorządowa, polityka społeczna, komunikacja społeczna i dziennikarstwo.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Politologia to nauka o charakterze interdyscyplinarnym – najsilniej wiąże się z socjologią, psychologią oraz prawem, a centrum jej zainteresowań stanowi polityka. Studia uczą rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Kształtują zdolność analizowania oraz oceniania relacji i zależności między funkcjo-


nowaniem instytucji politycznych, państw, organizacji lokalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz społeczeństw i jednostek ludzkich. Absolwent kierunku politologia posiada szeroką wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, mediów i stosunków międzynarodowych, która umożliwia rozumienie dynamiki zmian politycznych, społecznych, jak również strategii decyzyjnych w skali państwowej i międzynarodowej. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent politologii posiada zdolność wykorzystywania uzyskanej wiedzy oraz umiejętności do negocjowania, przekonywania i komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym. Integralną częścią studiów są praktyki związane z realizowaną specjalnością. Administracja publiczna – celem specjalności jest wykształcenie ekspertów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą przydatną w strukturach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej. Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z zasadami powoływania poszczególnych organów administracji publicznej, z ich zadaniami i kompetencjami, a także rolą, jaką odgrywają w systemie politycznym naszego państwa. Nabywają również wiedzę dotyczącą finansów publicznych, państwowych, regionalnych i lokalnych systemów partyjnych oraz zarządzania zespołami ludzkimi. Współczesne stosunki międzynarodowe – przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką relacji międzynarodowych, polityki zagranicznej państwa, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zagrożeń dla pokoju i stabilności oraz współczesnych konfliktów zbrojnych. Wybierając tę specjalność, można lepiej zrozumieć uwarunkowania wpływające na współczesne stosunki międzynarodowe, w tym specyfikę systemów politycznych wybranych państw, znaczenie surowców energetycznych, współczesnych stosunków religijnych, różnic kulturowych, procesu globalizacji, mechanizmów rządzących gospodarką światową oraz norm występujących w stosunkach międzynarodowych. Usługi społeczne w politykach publicznych – w ramach specjalizacji słuchacz będzie miał okazję poznać teoretyczne podstawy usług społecznych, ich wymiar praktyczny na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, z uwzględnieniem tematyki partycypacji społecznej, podstaw lokalnych inicjatyw rozwojowych i uwarunkowań demograficznych, politycznych decyzji alokacyjnych. Obok przedmiotów dotyczących usług w ujęciu przedmiotowym (usługi socjalne, na rzecz rodziny) oraz przekrojowym (usługi rynku pracy i podmiotów gospodarki społecznej, polityka rozwoju społeczeństwa wiedzy, organizacje społeczne i wolontariat w Polsce, determinanty rozwoju gospodarczego), ważnym elementem kształcenia jest mocno eksponowany warsztatowy charakter grupy przedmiotów pozwalający absolwentowi nabyć praktyczne umiejętności (absorpcja funduszy i zarządzanie projektami społecznymi, strategie rozwoju społeczno-gospodarczego,


diagnozowanie w usługach społecznych, społeczna odpowiedzialność organizacji). Integracja europejska – daje kompleksowy obraz procesów integracji politycznej i gospodarczej zachodzących w Europie w związku z postępującą globalizacją gospodarki światowej; daje wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej oraz uwarunkowań współpracy regionalnej i transgranicznej. Wybierając tę specjalność, można uzyskać praktyczne umiejętności obejmujące pisanie projektów i pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej. Samorządowa – dostarcza wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego, komunikowania lokalnego, polityki lokalnej i regionalnej, systemów prawnych podmiotów samorządowych, a także samorządów i wspólnot lokalnych w państwach europejskich. Polityka społeczna – przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problemami wewnętrznymi państwa. Problematyka specjalistyczna podejmowana w ramach tej specjalności skupia się wokół: polityki zatrudnienia i rynku pracy, polityki zdrowotnej, społecznej, edukacyjnej, zjawiska patologii społecznej, a nawet bioetycznych aspektów polityki społecznej. Komunikacja społeczna i dziennikarstwo – to wyjątkowa specjalność przeznaczona dla osób wiążących swoją przyszłość z zawodem dziennikarza. W ramach specjalności odbywają się zajęcia praktyczne i teoretyczne, w tym: teoria form dziennikarskich, prawo prasowe i autorskie, metodyka pracy redakcyjnej, media w Polsce i na świecie, public relations, komunikowanie publiczne i polityczne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• •• •• •• ••

kariera polityczna, dziennikarstwo, praca w administracji rządowej i samorządowej, placówki dyplomatyczne i konsularne, praca w instytucjach i organizacjach międzynarodowych (rządowych i pozarządowych), •• organizacje gospodarcze, społeczne i oświatowe, •• kierowanie zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, •• specjalistyczne instytuty badawcze i ośrodki eksperckie.


Kierunek:

DORADZTWO I INFOBROKERSTWO HISTORYCZNE nowość!

AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia mają na celu przygotować osoby gotowe do podejmowania pracy w zawodach XXI wieku: brokera informacji (infobrokera) oraz jednocześnie doradcy historycznego czy edukatora „public history” (przestrzeni publicznej). Te nowe profesje (powiązane z wyszukiwaniem, udostępnianiem i opracowywaniem dotyczących historii informacji) pozwalają absolwentom kierunku być pośrednikami między zasobami informacji a ludźmi i instytucjami, które ich będą potrzebowały. Studia na kierunku doradztwo i infobrokerstwo historyczne mają pozwolić zdobyć wiedzę przede wszystkim na temat historii i sposobów jej popularyzacji (choć w toku studiów studenci zostaną zapoznani z wiedzą z zakresu nauk humanistycznych, marketingu i zarządzania oraz ICT), a także wykształcić szereg umiejętności potrzebnych do prowadzenia działań o charakterze usługowym i edukacyjnym.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• dziennikarstwo i publicystyka historyczna, •• organy samorządu terytorialnego, •• instytucje kultury.


Kierunek:

HISTORIA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI •• •• •• ••

administracyjno-samorządowa, archiwalna i zarządzania dokumentacją, nauczycielska, muzealna.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia pozwalają zdobyć przede wszystkim wiedzę nt. wydarzeń z przeszłości Polski i świata oraz zrozumieć wpływ tych procesów na współczesność i wykształcić szereg umiejętności. Poza „tradycyjnym” rysem kursu historii (od pradziejów po XX wiek), dzięki dużej liczbie zajęć uwzględniających indywidualne zainteresowania uczestników, studia pozwalają na rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kulturowego i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu. Do wyboru są cztery specjalności: administracyjno-samorządowa, archiwalna i zarządzania dokumentacją, nauczycielska oraz muzealna. Każda z nich posiada odrębne przedmioty specjalnościowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• szkolnictwo podstawowe i średnie, •• organy samorządu terytorialnego, •• instytucje kultury.


Kierunek:

TURYSTYKA HISTORYCZNA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia pozwalają zdobyć wiedzę (przede wszystkim funkcjonalną) głównie z zakresu dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy (w tym zwłaszcza Polski), a także ponadprzedmiotowe kompetencje zwiększające szanse absolwenta na rynku pracy (karierę zawodową związaną przede wszystkim z rozbudowującym się rynkiem „aktywnej turystyki” opartej o historyczne podstawy). Absolwent otrzymuje niezbędny zestaw wiedzy m.in. z zakresu cywilizacji (od starożytności po XX wiek), dziejów podróżowania i turystyki, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, geografii turystycznej i fizycznej, nauk pomocniczych historii, etnologii, historii sztuki, socjologii, muzealnictwa, bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia w turystyce, podstaw prawa z zakresu turystyki i ubezpieczeń turystycznych. Zostaje również wyposażony w niezbędne umiejętności – prowadzenia wycieczek pieszych i autokarowych, obsługi ruchu turystycznego, emisji głosu i techniki prezentacji, interpretacji zabytków i dzieł sztuki


oraz instrumentów prowadzenia badań naukowych w historii (w tym badań regionalnych). W zależności od dokonanego wyboru zapoznaje się także z bogatym katalogiem zagadnień z zakresu turystyki wybranego regionu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• organizacja i obsługa ruchu turystycznego, •• organy samorządu terytorialnego, •• instytucje kultury.


Kierunek:

HISTORIA SZTUKI AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia I stopnia z historii sztuki kształcą z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej historii sztuki powszechnej, polskiej oraz sztuki regionu. Studenci poznają zjawiska historii sztuki w interdyscyplinarnym odniesieniu do innych dziedzin humanistycznych. Są uwrażliwieni na zagadnienia formy dzieła sztuki, a zwłaszcza jego jakości artystycznej. Samodzielnie formułują oceny danego zjawiska artystycznego. Interpretują dzieła sztuki w odniesieniu do postaw metodologicznych dyscypliny. Wiedzę praktyczną zdobywają na trwającym 6 dni obozie naukowym, praktykach zawodowych oraz objazdach po zabytkach. Objazdy organizują indywidualnie wykładowcy prowadzący dany przedmiot. Absolwenci przygotowani są do podjęcia podstawowych prac w zakresie dokumentacji zabytków, wystawiennictwa, upowszechniania sztuki, muzealnictwa, obrotu dziełami sztuki. We wszystkich tych obszarach wiedza teoretyczna studentów zostaje wzbogacona umiejęt-


nością analizy substancji zabytkowej sztuki, kultury i techniki regionu. Studia realizowane są zgodnie ze standardami studiów licencjackich kierunku historia sztuki. Ważna dla studentów Górnego Śląska jest wiedza poszerzona o zjawiska urbanistyki, historii i sztuki regionu oraz ochrony przemysłowego dziedzictwa kulturowego. Na seminarium dyplomowym studenci przedstawiają koncepcję swojej pracy licencjackiej, która jest samodzielnym programem badawczym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent może być zatrudniony w: •• •• •• •• •• ••

placówkach muzealnych, domach kultury, urzędach miasta, urzędach konserwatorskich, szkołach, galeriach sztuki.

Przygotowany jest również do prac związanych: •• z organizacją wystaw, •• z ochroną dziedzictwa kulturowego (także przemysłowego), •• do podjęcia klasycznych działań badawczych dzieła sztuki.


Kierunek:

PRACA SOCJALNA ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI (DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• praca socjalna w środowisku, •• mediacje i negocjacje, •• europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kierunek studiów praca socjalna należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Ma charakter interdyscyplinarny zarówno w dziedzinie wiedzy, jak i praktyki. Wykazuje szczególne powiązanie z takimi kierunkami kształcenia, jak: socjologia, psychologia oraz pedagogika, których zakres problemowy stanowi podstawy wiedzy i umiejętności skutecznego profesjonalisty. Praca socjalna jako dziedzina stosowana koncentruje się na procesie rozumienia, pomagania i wpierania w dążeniu do samodzielności osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Jest kierunkiem, którego ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego regulowanego przepisami prawa (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późn. zm.). Podstawowym celem kształcenia na kierunku praca socjalna jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pracownika socjalnego zarówno w wymiarze instytucjonalnej pomocy społecznej, jak i w obszarze szeroko pojętych służb społecznych. Akcent jest położony na zdobycie praktycznych umiejętności kształconych szczególnie w trakcie warsztatów oraz zajęć praktycznych (praktyki, warsztaty, projekty) umożliwiających studentom bezpośredni kontakt z profesją i jej zadaniami. Ważnym elementem jest kształtowanie właściwej, odpowiedzialnej postawy opartej na współpracy i partnerstwie. W ramach kierunku kształtowana jest również wiedza wspierająca i uzupełniająca interdyscyplinarny obszar pracy socjalnej (realizowane są zajęcia z zakresu m.in.: socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa, ekonomii, filozofii). Program kształcenia zapewnia absolwentowi umiejętność posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk społecznych, która ułatwia proces skutecznego komunikowania oraz wyjaśniania zjawisk społecznych. Natomiast wiedza szczegółowa daje niezbędne podstawy do działań skoncentrowanych na pomocy człowiekowi. Ważnym elementem kształcenia jest przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz budowanie świadomości znaczenia systematycznego doskonalenia zawodowego. Studia II stopnia na kierunku praca socjalna mają profil ogólnoakademicki i są osadzone w obszarze nauk społecznych. Kształcenie łączy interdyscyplinarną teorię z praktyką działania, dając absolwentom sprawność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w pracy z jednostkami, grupami i społecznościami lokalnymi. Program studiów został przygotowany zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji i spełnia standardy zapewniania jakości kształcenia. Pozwala na zdobywanie pogłębionej wiedzy z zakresu pracy socjalnej i doskonalenie umiejętności niezbędnych w profesji pracownika socjalnego. Zapewnia ponadto udział studentów w przygotowaniu i realizacji badań naukowych, co jest możliwe dzięki ponad


20-letniemu doświadczeniu Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii w prowadzeniu badań w obszarze problematyki pracy socjalnej. Celem kształcenia jest doskonalenie specjalistów posiadających kompetencje sprawnego diagnozowania, prognozowania, planowania wsparcia i niesienia pomocy w sytuacjach problemowych. W ramach wieloaspektowego procesu współpracy z instytucjami polityki społecznej dąży się do rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do analizowania i kształtowania rzeczywistości społecznej. Studia oferują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, organizacji, projektowania i ewaluacji działań pomocowych. Zdobyta wiedza i kompetencje ułatwiają rozumienie, wyjaśnianie zjawisk społecznych oraz prowadzenie badań i działań w środowisku w zgodzie ze standardami zawodowymi i etycznymi. Absolwenci kierunku praca socjalna cechują się rozbudowaną świadomością zagrożeń społecznych, ale też umiejętnością odkrywania, rozwijania i wykorzystywania potencjału środowiska. Świadomi swoich możliwości i ograniczeń wyznaczają kierunki dalszego samorozwoju. Sprawnie komunikują się w środowisku oraz są gotowi do podjęcia współpracy z innymi specjalistami. Kształcenie zorientowane jest na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Praca socjalna w środowisku to specjalność wyróżniająca się perspektywą aktywności zawodowej w zakresie rewitalizacji społecznej. Stanowi odpowiedź na rozwijającą się realną potrzebę działań w kierunku rozwoju lokalnego. Przygotowuje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w instytucjach i organizacjach systemu pomocy i integracji społecznej, w tym w organizacjach trzeciego sektora. Kształcenie w ramach specjalności zapewnia zintegrowany (w aspekcie teoretycznym i praktycznym) zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji, użyteczny w przygotowaniu, inicjowaniu i wdrażaniu procesów aktywizowania i rozwoju lokalnego oraz przydatny w pełnieniu roli lidera oraz animatora społeczności lokalnych. Sylwetka absolwenta: • posiada szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, dzięki której jest merytorycznie przygotowany do pracy środowiskowej, • posiada kompetencje do pełnienia roli organizatora społeczności lokalnej dzięki poznaniu społecznych mechanizmów funkcjonowania tej społeczności, • posiada wiedzę w zakresie prawnych podstaw lokalnej samorządności, • dysponuje umiejętnością diagnozowania problemów i kwestii społecznych, • posiada umiejętności pracy ze społecznością lokalną i jej liderami, • jest merytorycznie i praktycznie przygotowany do tworzenia programów rewitalizacji społecznej oraz budowania partnerstwa lokalnego na rzecz aktywnej


integracji, posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Zdobyta wiedza stanowi element niezbędny do umiejętnego diagnozowania i badania istniejących problemów społecznych oraz pomaga w sprawnym funkcjonowaniu i komunikowaniu w środowisku. Atutem specjalności są porozumienia, dzięki którym studenci mają możliwość kształcenia umiejętności praktycznych bezpośrednio w terenie m.in. poprzez udział w pracach Laboratorium Społecznego w Lipinach. •

Mediacje i negocjacje to specjalność rozwijająca kompetencje w zakresie procesów mediacyjno-negocjacyjnych w sytuacjach kryzysowych w obszarze działań pracownika socjalnego. Przygotowuje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w instytucjach i organizacjach systemu pomocy i integracji społecznej, w tym w organizacjach trzeciego sektora. Kształcenie jest ukierunkowane na profesjonalne podejście do konfliktów w obszarze pracy socjalnej, począwszy od zrozumienia istoty konfliktu, a na umiejętnościach negocjacyjnych i mediacyjnych, z zachowaniem zasad etycznych kończąc. Sylwetka absolwenta: • jest przygotowany do rozwiązywania konfliktów w roli mediatora i negocjatora w środowiskach lokalnych i rodzinnych, • jest przygotowany do realizacji procesu mediacyjnego i negocjacyjnego w instytucjach publicznych oraz niepublicznych, • posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki konfliktów, technik skutecznej komunikacji, struktury procesu mediacji, strategii negocjacyjnych, zespołowego rozwiązywania konfliktów oraz prawnych aspektów mediacji i negocjacji, • posiada umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania sytuacji, analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań oraz prowadzenia skutecznego dialogu z interesariuszami, • respektuje zasady etyki zawodowej, • posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Zdobyta wiedza umożliwia dokonanie prawidłowej diagnozy oraz realizacji badań w zakresie procesów wymagających działań negocjacyjnych i mediacyjnych. Organizacja procesu dydaktycznego umożliwia ćwiczenie umiejętności praktycznych w formie warsztatów. Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej to specjalność ukierunkowana na kształcenie wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki ekonomii społecznej. Przygotowuje do pracy w instytucjach i organizacjach zaliczanych do sektora przedsiębiorczości społecznej. Specjalność jest wynikiem kilkuletniej międzynarodowej współpracy mającej na celu stworzenie wspólnego programu nauczania w ramach europejskich studiów II stopnia Social Work Social Economy


(SOWOSEC). Projekt zakłada praktyczną wymianę doświadczeń studentów z różnych krajów Europy oraz poznanie specyfiki problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania w różnych systemach społeczno-politycznych. Ukończenie specjalności umożliwia uzyskanie międzynarodowego dyplomu (po spełnieniu wymagań). Sylwetka absolwenta: • posiada kompetencje i umiejętności prowadzenia działalności w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, • zna mechanizmy funkcjonowania ekonomii społecznej, • posiada wiedzę w zakresie podstaw prawnych dotyczących przedsiębiorczości społecznej, • posiada kompetencje w zakresie działań marketingowych w ekonomii społecznej, • wyróżnia się orientacją w zasadach prowadzenia i mechanizmach funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, • dysponuje umiejętnością diagnozowania problemów i kwestii społecznych oraz projektowania rozwiązań adekwatnych do potrzeb środowiskowych, • posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią istotny element usprawniania procesu zarządzania w ramach pracy socjalnej. Studenci mają ponadto możliwość budowania projektów międzykulturowych dzięki współpracy międzynarodowej, co udoskonala ich warsztat umiejętności zawodowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Przygotowanie do pracy w: •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach opiekuńczo-adaptacyjnych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, organizacjach i stowarzyszeniach wspierających rodziny i środowisko lokalne,


•• placówkach dla bezdomnych, •• placówkach dla osób uzależnionych od alkoholu i od narkotyków, •• zakładach karnych, •• ośrodkach dla uchodźców, •• organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom, •• działach socjalnych i personalnych firm, •• poradniach wspierających jednostki i rodziny, •• klubach seniora, •• klubach integracji społecznej, •• środowiskowych domach samopomocy, •• warsztatach terapii zajęciowej, •• schroniskach, fundacjach i stowarzyszeniach pomocy na rzecz osób borykających się z określonymi problemami społecznymi, •• jednostkach policji i straży miejskiej, szkołach, biurach karier itp.

CIEKAWOSTKA Absolwent uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu regulowanego pracownik socjalny (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593, z późn. zm.).


Kierunek:

SOCJOLOGIA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI (DOT. STUDIÓW I STOPNIA): •• •• •• ••

socjologia miasta i regionu, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia reklamy i komunikacja społeczna, wiedza o współczesnym społeczeństwie.

SPECJALNOŚCI (DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• •• •• •• ••

socjologia (program ogólny), kariery europejskie w administracji i biznesie, komunikacja personalna w organizacji, studia miejskie, komunikacja społeczna.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kształcenie w ramach specjalności socjologia miasta i regionu zakłada nabycie przez studentów kompetencji i odpowiednich umiejętności działania w obszarze socjologii społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących na poziomie miasta i regionu, tj. szanse i zagrożenia rozwoju gospodarczego, aktywność obywatelska mieszkańców i in. Student zyskuje przede wszystkim wiedzę na temat struktur i funkcjonowania miejskich zbiorowości terytorialnych oraz społecznych uwarunkowań ich rozwoju, a także działalności instytucji władzy i administracji publicznej. Dzięki wiedzy na temat zjawisk i procesów, jakim podlegają te struktury społeczne, student nabywa umiejętność analizowania i diagnozowania procesów zachodzących w bezpośrednim otoczeniu społecznym oraz kwalifikacje do realizacji zadań związanych z poprawą jakości życia i budową kapitału społecznego mieszkańców oraz potrafi przewidywać konsekwencje związane z zagrożeniami dla regionów i społeczności lokalnych. Program kształcenia zakłada ponadto nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania badań i analiz socjologicznych do rozwiązywania problemów społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Praca: •• w instytucjach administracji publicznej, •• w jednostkach samorządowych urzędów gmin, starostw, •• w instytucjach kultury, •• w organizacjach pozarządowych, •• w ośrodkach badań opinii społecznej, •• jako specjalista/doradca w zakresie tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich. Kształcenie w ramach specjalności socjologia organizacji i zarządzania dostarcza studentom kompetencji oraz umiejętności działania w zakresie rozpoznawania i wyjaśniania zjawisk oraz procesów gospodarczych zachodzących w organizacjach, jak również uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach. Specjalność wykazuje szczególne powiązanie z takimi dziedzinami, jak ekonomia, psychologia i marketing, co daje podstawy zrozumienia procesów gospodarczych. Program specjalności obejmuje zarówno teo-


retyczną wiedzę opisującą relacje między społeczeństwem a gospodarką w makroskali, jak również wiedzę na temat stosunków społecznych między głównymi aktorami w sferze ekonomicznej, w tym także wiedzę na temat stosunków wewnątrz przedsiębiorstwa. Absolwent potrafi określić społeczne i psychologiczne uwarunkowania zachowań tych aktorów w rożnych sytuacjach, w szczególności w warunkach zmiany strukturalnej, ma też wiedzę na temat mechanizmów i procesów rynku pracy. Kształcenie zorientowane jest m.in. na zdobycie wiedzy na temat tworzenia ścieżek rozwoju zawodowego, motywowania pracowników oraz budowania zespołu. Akcent położony zostaje ponadto na nabycie przez absolwentów umiejętności wypracowywania i stosowania procedur badawczych pozwalających na ewaluowanie i diagnozowanie potrzeb pracowników przedsiębiorstw działających w warunkach gospodarki rynkowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Praca: •• w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, na stanowiskach kierowników/menedżerów średniego i wyższego szczebla, •• jako specjaliści do spraw selekcji i rekrutacji, rozwoju kadr, public relations, •• w marketingu oraz promocji firmy, •• w firmach konsultingowych jako konsultanci i doradcy zawodowi, •• w instytucjach pomocowych związanych z rynkiem pracy (np. urzędy pracy), •• w ośrodkach badań i analiz rynku, •• w organizacjach pozarządowych. Specjalność socjologia reklamy i komunikacja społeczna ma charakter interdyscyplinarny (zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki). Wykazuje szczególne powiązanie z takimi obszarami kształcenia, jak nauka o komunikowaniu, marketing i psychologia. Koncentruje się na procesie rozumienia, analizowania i interpretowania wymiarów komunikowania społecznego, takich jak: komunikacja interpersonalna, komunikacja w organizacji, komunikacja, polityczna i komunikacja medialna. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu socjologa w zakresie komunikowania społecznego. Akcent jest położony na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających studentom na rozumienie i interpretowanie procesów komunikowania, skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją interpersonalną, medialną, polityczną i orga-


nizacyjną oraz wyjaśnianie zjawisk społecznych. Kształcenie studentów jest zorientowane na wytworzenie i ugruntowanie gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Praca w: •• agencjach reklamowych i domach mediowych, •• organach administracji publicznej i instytucjach medialnych. Kształcenie w ramach specjalności wiedza o współczesnym społeczeństwie zakłada nabycie przez studentów kompetencji i odpowiednich umiejętności działania w obszarze szczegółowych subdyscyplin socjologii, m.in. makro- i mikrosocjologii, socjologii polityki i socjologii problemów społecznych, socjologii kultury i socjologii rodziny, metodologii i metod badań społecznych, a także filozofii i psychologii społecznej. Wykazuje szczególne powiązanie z takimi dziedzinami, jak polityka społeczna, demografia, ekonomia, prawo, antropologia, dzięki czemu student ma lepiej zrozumieć mechanizmy powstawania problemów społecznych, a także nabyć wiedzę pozwalającą na identyfikowanie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi problemami socjologicznymi. Program specjalności z jednej strony koncentruje się na teoretycznych podstawach zjawisk i procesów społecznych, z drugiej – na wykształceniu pewnych umiejętności praktycznych i nabyciu przez studentów specjalistycznych kwalifikacji w zakresie wybranej specjalności. Akcent położony jest tu na umiejętność diagnozowania oraz socjologicznego analizowania wybranych zagadnień w kontekście politologicznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym itp. Dzięki temu absolwent potrafi wypracowywać procedury badawcze służące rozpoznaniu skali i specyfiki konkretnych problemów socjologicznych. Umie też formułować zalecenia i rekomendacje praktyczne odnoszące się do rozpoznawanych problemów socjologicznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Praca w: •• administracji publicznej, •• krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora,


•• ośrodkach badania opinii publicznej, •• instytucjach i organizacjach pozarządowych działających w sferze kultury, kontaktów międzykulturowych, w placówkach upowszechniania kultury, •• instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), •• agendach rządowych, lokalnych i organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży, •• organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Celem kształcenia w ramach specjalności socjologia (program ogólny) jest wyposażenie absolwenta w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze socjologii ogólnej i wybranych subdyscyplin. Kształcenie na tej specjalności zorientowane jest na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w procesach zmiany społecznej. Absolwent studiów o specjalności socjologia ogólna posiada wszechstronną wiedzę socjologiczną, pogłębioną i uzupełnioną o przedmioty specjalizacyjne z zakresu wybranych subdyscyplin socjologii i dyscyplin pokrewnych, skupioną na współczesnych procesach społecznych. Program jest ukierunkowany na poszerzoną wiedzę na temat wybranych struktur i funkcjonowania różnych zbiorowości oraz społecznych uwarunkowań ich rozwoju. Akcent położony jest ponadto na nabywanie umiejętności diagnozowania problemów społecznych oraz tworzenia strategii rozwoju społeczności lokalnych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego projektowania i realizacji badań społecznych oraz interpretacji ich wyników. Potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek socjologii i dyscyplin pokrewnych, jak również analizować dane empiryczne, odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Praca w: •• ośrodkach badań opinii publicznej (jako specjaliści, realizatorzy, koordynatorzy i analitycy projektów badawczych), •• firmach marketingowych, reklamowych, public relations, •• trzecim sektorze – w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach, •• administracji publicznej wszystkich szczebli – od poziomu lokalnego po poziom rządowy i centralny (jako eksperci, doradcy, analitycy), w instytucjach zajmujących się polityką społeczną.


Absolwent studiów II stopnia kierunku socjologia specjalność kariery europejskie w administracji i biznesie jest wyposażony w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze socjologii (szczególnie socjologii polityki) uzupełnionej o moduły specjalizacyjne w zakresie nauk politycznych, ekonomicznych i prawnych. Absolwent posiada: • wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, • pogłębioną wiedzę na temat integracji europejskiej, funkcjonowania instytucji europejskich, aspektu kulturowego i cywilizacyjnego społeczeństw europejskich, • umiejętność wyboru modelu komunikowania społecznego adekwatnego do realizowanych projektów i zadań badawczych, • umiejętność analizy procesów społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie oraz ich praktycznego wykorzystania w pracy zawodowej, • umiejętność tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych, • umiejętności komunikacyjne potrzebne do pracy w zespole oraz do rozwiązywania konfliktów, • umiejętność posługiwania się językiem obcym (angielskim i/lub francuskim) w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się i rozumienie tekstów naukowych, prawidłowe stosowanie terminologii specjalistycznej, • kompetencje służące pobudzaniu kreatywności i budowaniu postaw prospołecznych i etycznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Praca w: •• administracji rządowej, •• instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych, szczególnie w instytucjach europejskich, •• przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Studia na kierunku socjologia specjalność komunikacja personalna w organizacji mają na celu wyposażenie absolwentów w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze Human Resources. W praktyce oznacza to wiedzę nt. szeroko rozumianych działań związanych z zasobami ludzkimi. Absolwent jest wyposażony w kompetencje dotyczące komunikacji interpersonalnej, tworzenia systemów HR, nowoczesnych metod rekrutacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Posiada wiedzę i umiejętności dotyczące funkcjonowania organizacji z punktu widzenia zasobów pracowniczych i zarządzania nimi.


Absolwent studiów na kierunku socjologia o specjalności komunikacja personalna w organizacji  posiada: wiedzę z zakresu socjologii, systemów komunikacji wewnątrz organizacji, metod rekrutacji na współczesnym rynku pracy oraz tworzenia systemu HR jako istotnego narzędzia w sprawnym funkcjonowaniu organizacji, wiedzę prawną umożliwiającą zrozumienie zasad i przepisów obowiązujących w kwestii prawa pracy, umiejętności, które są konieczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w szczególności znajomość realiów rynku pracy, sposobów motywacji i oceny pracowników, zarządzania talentami w organizacji, kompetencje umożliwiające stworzenie sprawnie funkcjonującej komórki ds. zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, której celem będzie budowanie silnego zespołu pracowniczego oraz efektywnej współpracy z otoczeniem.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Zatrudnienie w: •• działach Human Resources, •• komórkach związanych z zarządzaniem kadrą pracowniczą, •• instytucjach pośredniczących w zatrudnieniu, przygotowujących pracownika do wejścia na rynek pracy (np. publiczne służby zatrudnienia czy firmy rekrutacyjne). Profil studiów predestynuje absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach wymagających elastycznego podejścia do nowoczesnej gospodarki oraz kompetencji w zakresie komunikacji i kreatywności, niezbędnej dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania organizacji.

Kształcenie w ramach specjalności studia miejskie zakłada wyposażenie absolwenta w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze socjologii miasta i regionu, jak również – w pewnym zakresie – geografii społecznej i dyscyplin pokrewnych. Kształcenie na tej specjalności zorientowane jest na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Absolwent posiada ogólną wiedzę socjologiczną pogłębioną i uzupełnioną o przedmioty specjalizacyjne, dzięki którym może samodzielnie i profesjonalnie funkcjonować jako specjalista w zakresie szeroko rozumianej socjologii miasta. Program specjalności przewiduje nabycie pogłębionej wiedzy na temat struktur i funkcjonowania miejskich zbiorowości terytorialnych oraz społecznych, kulturowych i gospodarczych uwarunkowań ich rozwoju, a także działalności instytucji władzy


i administracji publicznej. Szczególny akcent położony jest na wykształcenie umiejętności diagnozowania i analizowania zjawisk społecznych definiowanych w skali lokalnej i regionalnej oraz tworzenia strategii rozwoju społeczności lokalnych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego projektowania i realizacji badań społecznych oraz interpretacji ich wyników. Absolwent potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek socjologii oraz dyscyplin pokrewnych (w tym geografii społecznej) i analizować dane empiryczne, odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Zatrudnienie w: •• w instytucjach administracji publicznej, •• w jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów, •• w instytucjach kultury, •• w organizacjach pozarządowych, •• w agencjach rozwoju regionalnego, •• w przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym, •• w ośrodkach badań opinii społecznej, •• oraz jako specjalista/doradca w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich.

Kształcenie w ramach specjalności komunikacja społeczna dostarcza absolwentom ogólnej wiedzy socjologicznej pogłębionej i uzupełnionej o moduły specjalizacyjne, ukierunkowane na profesjonalne kompetencje w zakresie szeroko rozumianej komunikacji społecznej. Studenci zdobywają umiejętność obserwacji, interpretacji i modyfikacji procesu tworzenia, przekształcania i przekazywania informacji między jednostkami, grupami i organizacjami. Posiadają ponadto wiedzę odnośnie funkcjonowania współczesnego świata mediów wraz z ich etycznym wymiarem oraz różnych aspektów komunikowania (w tym komunikacji literackiej i wizualnej). Dysponują również pogłębioną orientacją we współczesnej problematyce społecznej. Potrafią w sposób świadomy i zgodny z zasadami etyczno-moralnymi pośredniczyć w procesach komunikacji społecznej, analizować przekazy i przewidywać ich konsekwencje.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE Zatrudnienie: •• w firmach związanych z mediami, •• tworzenie własnych firm promocyjnych, reklamowych i PR.

CIEKAWOSTKA Kształcenie studentów, dzięki współpracy z pracownikami Instytutu Nauk Politycznych Lille (Francja) oraz współpracy z lokalnymi pracodawcami i społecznościami, dopasowane jest elastycznie pod względem zapotrzebowania na specjalistów w wybranym zakresie, a także odzwierciedla oczekiwania studentów i tendencje panujące na rynku pracy. W kształceniu uwzględnia się nie tylko aspekty związane z potrzebami wynikającymi z mobilności zawodowej absolwentów uczelni, lecz także w perspektywie podpisania umowy o podwójnym dyplomie (z uczelnią francuską), mobilności studentów w trakcie trwania studiów. Studia osadzone są w obszarze nauk społecznych, program obejmuje następujące dziedziny naukowe: socjologia, nauki o polityce, nauki ekonomiczne, nauki prawne. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów i/lub praktyków ze wskazanych dziedzin naukowych. W planie studiów znajduje się także moduł kultura ogólna, którego idea została zaczerpnięta z greckiej paidei i ma na celu wyposażenie absolwenta w umiejętności nie tylko krytycznego myślenia, ale także przygotowywania wystąpień publicznych dotyczących określonych zagadnień i problemów społecznych popartych rzeczowymi argumentami. Moduł ten został wypracowany z partnerami uczelni zagranicznych i wpisuje się w kategorię grandes écoles przyjętą przez prestiżowe uczelnie francuskie. Dodatkowym atutem specjalności jest wyposażenie absolwentów w umiejętność posługiwania się językiem obcym (angielskim i/lub francuskim) w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się i rozumienie tekstów naukowych oraz prawidłowe stosowanie terminologii specjalistycznej. Program studiów jest przygotowany zarówno dla studentów anglojęzycznych, jak i francuskojęzycznych. W zależności od ich kompetencji językowych będą mogli uczęszczać na zajęcia prowadzone w określonym języku obcym.


Kierunek:

STOSOWANE NAUKI SPOŁECZNE ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia I stopnia na kierunku stosowane nauki społeczne na Uniwersytecie Śląskim są osadzone w obszarze nauk społecznych i mają profil praktyczny. Kształcenie studentów jest zorientowane na przekazanie im ogólnej wiedzy na temat otaczającego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz wykształcenie umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy. Absolwent jest wyposażony w kompetencje pozwalające mu na wykorzystanie wiedzy poprzez rozpatrywanie i interpretowanie zmian, jakim podlega społeczeństwo w kontekście podstawowych kategorii teoretycznych wchodzących w zakres nauk społecznych, w tym socjologii oraz dyscyplin pokrewnych. Absolwent potrafi nie tylko analizować zjawiska i procesy społeczne, przewidywać ich konsekwencje i reagować na nie, ale przede wszystkim stosuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych polegających


na projektowaniu i prowadzeniu badań socjologicznych, kampanii społecznych, a także w kierowaniu zespołem ludzkim i organizacją pracy w zespole. W ramach kierunku kształtowana jest także wiedza uzupełniająca, którą absolwent może wykorzystać do rozwiązania problemów, z jakimi spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Kształcenie studentów jest ponadto zorientowane na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Kształcenie zakłada wykorzystanie wiedzy i nabycie przez studentów kompetencji oraz odpowiednich umiejętności działania w obszarze nauk społecznych, a zwłaszcza w zakresie ich stosowalności. Ponadto uzyskuje wiedzę z zakresu socjologii, psychologii w powiązaniu z takimi dziedzinami, jak demografia, ekonomia, prawo i antropologia, dzięki czemu student jest w stanie zrozumieć mechanizmy powstawania problemów społecznych, a także nabyć wiedzę pozwalającą na identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych. Program z jednej strony koncentruje się na teoretycznych podstawach zjawisk i procesów społecznych, z drugiej – na wykształceniu umiejętności praktycznych i nabyciu przez studentów specjalistycznych kwalifikacji. Akcent położony jest tu na umiejętności diagnozowania oraz socjologicznego analizowania wybranych zagadnień. Dzięki temu absolwent potrafi wypracowywać procedury badawcze służące rozpoznaniu skali i specyfiki konkretnych problemów socjologicznych. Umie też formułować zalecenia i rekomendacje praktyczne odnoszące się do rozpoznawanych problemów społecznych, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej oraz potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu pozwalającym na rozumienie tekstów naukowych i prawidłowe stosowanie terminologii z zakresu nauk społecznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Praca w: •• firmach i ośrodkach badania opinii publicznej, •• agencjach badania rynku, •• agencjach reklamowych, •• placówkach doradztwa zawodowego, •• firmach konsultingowych, •• ośrodkach analiz statystycznych, •• instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, •• ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, •• agendach rządowych na poziomie regionalnym i lokalnym, •• organach administracji publicznej.


Administracja / Animacja, mediacja i edukacja w instytucjach kultury / Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną / Antropologia języka i komunikacji / Arteterapia / Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe / Biofizyka / Biologia / Biologia żywności i żywienia / Biotechnologia / Biotechnology / Chemia / Doradztwo filozoficzne i coaching / Doradztwo i infobrokerstwo historyczne / Doradztwo polityczne i publiczne / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / Ekonofizyka / Etnologia i antropologia kulturowa / Filologia / Filologia angielska / Filologia germańska / Filologia polska / Filologia słowiańska / Filozofia / Fizyka / Fizyka medyczna / Fizyka techniczna / Games and virtual reality desing / Geofizyka / Geografia / Geologia / Geologia stosowana / Grafika / Historia / Historia sztuki / Indywidualne Studia Międzyobszarowe / Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo / Informacja w instytucjach e-społeczeństwa / Informatyka / Informatyka stosowana / Inżynieria biomedyczna / Inżynieria materiałowa / Inżynieria zagrożeń środowiskowych / Kognitywistyka / Komunikacja promocyjna i kryzysowa / Kulturoznawstwo / Kultury mediów / Malarstwo i projekty interdyscyplinarne / Matematyka / Mechatronika / Mediteranistyka / Międzynarodowe studia polskie / Nauki o rodzinie / Ochrona środowiska / Oligofrenopedagogika z arteterapią / Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej / Pedagogika / Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią / Pedagogika specjalna / Politologia / Praca socjalna / Prawo / Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej / Przedsiębiorczość / Psychologia / Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia / Reżyseria / Socjologia / Stosowane nauki społeczne / Studia śląskie / Sztuka pisania / Technologia chemiczna / Teologia / Turystyka / Turystyka historyczna / Zarządzanie zasobami ludzkimi

WWW.US.EDU.PL


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

40–007 Katowice ul. Bankowa 11 e-mail: wns@us.edu.pl www.wns.us.edu.pl FILOZOFIA, KOGNITYWISTYKA, DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING tel.: 32 359 21 29 e-mail: if.wns@us.edu.pl www.filozofia.us.edu.pl BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE, DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, POLITOLOGIA tel.: 32 359 21 31 e-mail: inpidz.wns@us.edu.pl www.inpidz.us.edu.pl HISTORIA, TURYSTYKA HISTORYCZNA, DORADZTWO I INFOBROKERSTWO HISTORYCZNE tel.: 32 359 13 14 e-mail: ih.wns@us.edu.pl www.historia.us.edu.pl HISTORIA SZTUKI tel.: 32 359 17 74, 32 359 17 98 e-mail: zhst.wns@us.edu.pl www.zhs.us.edu.pl PRACA SOCJALNA tel.: 32 359 17 24 e-mail: spssoc@us.edu.pl www.is.wns.us.edu.pl SOCJOLOGIA, STOSOWANE NAUKI SPOŁECZNE tel.: 32 359 18 89, tel./fax: 32 359 21 30 e-mail: is.wns@us.edu.pl www.is.wns.us.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you