Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Page 1

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

WYDZIAŁ

ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI


WYDZIAŁ

ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI

•• kampus, w którym znajdują się akademiki, stołówka, kompleks rekreacyjno-sportowy z basenem oraz hotel, •• usytuowanie ośrodka cieszyńskiego na polsko-czeskim pograniczu sprzyjające inicjowaniu działań międzykulturowych, euroregionalnych (takich jak: Przegląd Filmowy Kino na Granicy, Festiwal Teatralny), •• przeglądy i spotkania filmowe (m.in. Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie) organizowane przez studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Etnologów, •• Międzywydziałowy Zespół Folkowy „FolkUŚ” skupiający studentów cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego,

www.kandydat.us.edu.pl

1


•• Pracownia Kształcenia Praktycznego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i Laboratorium Badań nad Niepełnosprawnością, wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć dydaktycznych i terapeutycznych, •• nowatorskie techniki pracy – zajęcia z wykorzystaniem e-learningu czy „tutoring z praktyką”.

KIERUNEK

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

2

www.kandydat.us.edu.pl

3


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia dla osób chcących projektować i organizować wydarzenia kulturalne i artystyczne. Pozwalają rozwijać indywidualne zainteresowania i zdolności oraz zdobyć doświadczenia związane z własną aktywnością twórczą, organizowaniem wydarzeń kulturalnych, różnymi formami wolontariatu i aktywności społecznej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Program obejmuje: zajęcia teoretyczne o literaturze, teatrze, filmie, plastyce, muzyce, tańcu, wprowadzenie do problematyki mediów, dziedzictwa kulturowego, zarządzania w kulturze.

•• praca w samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych,

•• praca w instytucjach kulturalno-oświatowych, instytucjach kultury, •• praca w mediach, •• samodzielna działalność projektowa w zakresie działań społeczno-kulturalnych.

Jeśli jesteś kreatywny, a Twoje zainteresowania oscylują wokół kultury, sztuki i mediów – to studia dla Ciebie! Będziesz miał możliwość wyboru kierunku zajęć warsztatowych z różnych dziedzin twórczości, uczestnictwa w zajęciach terenowych (realizowanych w formie praktyk zawodowych) oraz obozach twórczych i badawczych.

4

www.kandydat.us.edu.pl

5


KIERUNEK

EDUKACJA KULTURALNA* Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE II stopnia – ogólnoakademicki

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia dla osób zainteresowanych aktywnością i działalnością kulturalną i artystyczną, inspirowaniem i organizowaniem kontaktów z kulturą w różnych jej dziedzinach, pośredniczeniem w tych kontaktach oraz badawczym poznawaniem uwarunkowań uczestnictwa w kulturze. W programie studiów szczególną wagę przykłada się do przekazania studentowi wiedzy z zakresu pracy z publicznością w instytucjach kultury oraz wykształcenia umiejętności rozpoznawania potencjału kulturalno-oświatowego różnych środowisk, tworzenia warunków do współpracy i budowania sieci podmiotów związanych z kulturą i oświatą. Program obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczno-warsztatowe i projektowe.

* pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW 6

Student prowadzony jest przez tutora. Tutor pomaga studentowi budować indywidualną ścieżkę kształcenia (dobór zajęć, włączanie w badania, konsultowanie wyboru placówek do realizacji praktyk).

www.kandydat.us.edu.pl

7


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• prowadzenie działań edukacyjno-twórczych w różnych typach instytucji kultury, •• organizowanie festiwali (muzycznych, filmowych, teatralnych), •• inicjowanie i koordynowanie działań kulturalno-edukacyjnych, •• prowadzenie badań w zakresie edukacji kulturalnej.

8

www.kandydat.us.edu.pl

9


KIERUNEK

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) antropologia stosowana i studia kulturowe dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) ekologia kulturowa antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej

II stopnia – ogólnoakademicki

10

www.kandydat.us.edu.pl

11


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia z zakresu najbardziej wpływowych trendów poznawczych wśród nauk społecznych i humanistycznych w XXI wieku. Pozwalają zrozumieć nie tylko funkcjonowanie społeczeństw tradycyjnych czy pozaeuropejskich, lecz także działanie mechanizmów wszystkich kultur. Student zyskuje umiejętności związane z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe w erze ponowoczesności. Studia mają wymiar praktyczny dzięki badaniom terenowym prowadzonym na różnych obszarach kulturowych w Polsce i za granicą; w trakcie takich badań student uczy się warsztatu i podejścia metodologicznego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• koordynator programów rozwojowych, •• specjalista ds. imigrantów, specjalista ds. rewitalizacji społecznej, •• edukator z zakresu dziedzictwa i ekologii kulturowej, •• ekspert ds. prowadzenia badań w branży gier wideo, biznesie i mediach, •• praca w instytucjach kultury, w tym muzeach.

Program kształcenia – w ramach profilowanych specjalności – umożliwia studentowi zrozumienie wielu kluczowych dla współczesnego świata zjawisk.

12

www.kandydat.us.edu.pl

13


KIERUNEK

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia dla wszystkich zainteresowanych edukacją i wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach realizowanych w toku studiów zajęć student – pod kierunkiem najlepszych pracowników naukowych: tutorów, terapeutów i diagnostów – zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat specyfiki funkcjonowania osób o zaburzonym rozwoju. Poznaje metody terapeutyczne oparte na ruchu, muzyce i sztukach plastycznych.

NIESTACJONARNE

Na studiach przywiązuje się szczególną wagę do kształtowania postawy tolerancji, otwartości na potrzeby drugiego człowieka poprzez rozwój własnej osoby w kontakcie z drugim człowiekiem.

I stopnia – ogólnoakademicki

Studia to wyzwanie dla osób odpowiedzialnych, kreatywnych i wytrwałych.

I stopnia – ogólnoakademicki

14

www.kandydat.us.edu.pl

15


KIERUNEK PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w: placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego, •• praca w instytucjach opieki całkowitej i dziennej, ośrodkach wsparcia, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, •• praca w organizacjach pozarządowych.

PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE II stopnia – ogólnoakademicki

16

www.kandydat.us.edu.pl

17


SPECJALNOŚĆ pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie z arteterapią

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą niepełnosprawności, zwłaszcza intelektualnej, i zdobyć doświadczenie w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością. Oferta przeznaczona dla osób kreatywnych, twórczych, żądnych wiedzy i doświadczeń z zakresu pracy z wykorzystaniem arteterapii z osobami niepełnosprawnymi. Wybitni specjaliści: teoretycy i praktycy, uczą, jak postępować, komunikować się, pracować, prowadzić terapię, planować wsparcie, diagnozować, wykorzystywać sztukę w pracy pedagoga specjalnego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w charakterze pedagoga specjalnego w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego, •• praca w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, •• praca w instytucjach opieki dziennej i całkowitej (DPS, WTZ), •• praca w organizacjach pozarządowych.

Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne oraz uczestnictwo w wielu warsztatach, praktykach i działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

18

www.kandydat.us.edu.pl

19


KIERUNEK

PEDAGOGIKA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

20

www.kandydat.us.edu.pl

21


SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Pedagogika to studia dla osób pełnych empatii, chcących realizować się zawodowo w pracy z ludźmi.

zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną resocjalizacja z edukacją międzykulturową (w wersji językowej polskiej i angielskiej) wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka pedagogika społeczna z geragogiką

To możliwość zdobycia wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii i innych nauk społecznych oraz pozyskania praktycznych umiejętności potrzebnych do: prowadzenia zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków i uczniów z klas I–III; wspomagania rozwoju małych dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wsparcia dla ich rodzin; prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży; pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi mającymi trudności z funkcjonowaniem w środowiskach zróżnicowanych kulturowo; pracy z rodzinami zastępczymi i instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi oraz rozwiązywania problemów rodzin niewydolnych wychowawczo; podejmowania działań na rzecz zwiększenia samodzielności i aktywności seniorów.

22

www.kandydat.us.edu.pl

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia)

23


KIERUNEK PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w żłobku, przedszkolu, szkole, •• praca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, •• praca w zakładach poprawczych i karnych, •• praca w domach pomocy społecznej, klubach seniora,

E-LEARNING W ŚRODOWISKU ZRÓŻNICOWANYM KULTUROWO*

•• asystent rodziny,

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile

•• koordynator pieczy zastępczej.

STACJONARNE II stopnia – ogólnoakademicki

* pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW 24

www.kandydat.us.edu.pl

25


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Podczas studiów student poznaje teorie i metody związane z projektowaniem kursów elektronicznych, multimedialnych materiałów dydaktycznych oraz złożone zależności między nimi; sposoby rozwiązań technologicznych w edukacji na odległość stosowane we współpracy z dostawcami i odbiorcami usług edukacji na odległość. Absolwent posiada znajomość głównych zagadnień z zakresu psychologii zarządzania. Dużym walorem studiów na tym kierunku są praktyki w międzynarodowych firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania na potrzeby e-learningu, możliwość uzyskania dwóch dyplomów. Studia opracowane w języku polskim i angielskim. Do 50% zajęć odbywa się na odległość z wykorzystaniem technologii e-learningowej, co zapewnia elastyczny tryb nauczania-uczenia się.

26

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w różnych instytucjach oświatowych (szkoły, kuratoria oświaty, centra doskonalenia nauczycieli), •• praca w uczelniach publicznych oraz niepublicznych, •• praca w firmach państwowych lub prywatnych świadczących usługi edukacyjno-doradcze, •• praca w różnych sektorach biznesu, •• praca w firmach zajmujących się opracowaniem kursów zdalnych.

www.kandydat.us.edu.pl

27


28

www.kandydat.us.edu.pl

29


WYDZIAŁ

ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI ul. Bielska 62 43-400 Cieszyn www.weinoe.us.edu.pl www.katalog.us.edu.pl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.