Page 1

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI

UNIWERSYTET ŚLĄSKI


Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przebieg rekrutacji ETAP I

przed postępowaniem kwalifikacyjnym

01

Zakładasz konto w systemie IRK na stronie www.kandydat.us.edu.pl, wybierasz kierunki studiów, wnosisz opłatę.

02

System pobiera wyniki matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM) albo dostarczasz świadectwo dojrzałości lub dane z dyplomu (II st.).

03

Na kierunkach studiów, które tego wymagają, przystępujesz do dodatkowych egzaminów wstępnych.

ETAP II

po ogłoszeniu list z wynikami

04

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na studia, musisz w określonym terminie odebrać z dziekanatu decyzję o przyjęciu i dokonać wpisu na studia.

05

Jednocześnie składasz wszystkie niezbędne dokumenty wskazane na stronie www.kandydat.us.edu.pl

Szczegółowy opis przebiegu rekrutacji znajdziesz na stronie www.kandydat.us.edu.pl


Kierunek:

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia I stopnia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną przygotowują kadrę do prowadzenia działań o charakterze animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej dla instytucji kultury (ośrodków kultury i instytucji upowszechniania kultury), dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, dla mediów lokalnych, instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną. Absolwenci będą mogli tworzyć autorskie instytucje i formy działania wykorzystujące głównie możliwości występowania z oryginalnymi, własnymi projektami działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej. Studia zapewniają wykształcenie ogólnoakademickie połączone ze specjalistyczną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami przyszłych kadr kultury. Program przewiduje


poznanie podstaw filozofii, socjologii (w tym socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplin artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec), ich recepcją i upowszechnianiem (także w zakresie form instytucjonalnych), wprowadzenie w problematykę mediów, dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej. Jednocześnie uwzględnia przedmioty wyposażające przyszłych animatorów i edukatorów kultury w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie współdziałania z różnymi podmiotami (publicznymi, rynkowymi, organizacjami pozarządowymi), przygotowujące do uczestnictwa w projektach społecznych i kulturalnych, związanych z rozwojem lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim. Usytuowanie ośrodka cieszyńskiego na polsko-czeskim pograniczu sprzyja inicjowaniu działań międzykulturowych, euroregionalnych, gównie w zakresie projektów naukowych, społecznych i kulturalnych (w tym Festiwal Kino na Granicy, Festiwal Teatralny Bez granic, Wakacyjne kadry, Kręgi sztuki i Biennale w Wenecji Cieszyńskiej). Biorąc pod uwagę zróżnicowane zainteresowania studiujących, indywidualne predyspozycje, oczekiwania potencjalnych pracodawców, proponuje się studentom wariantowo kilka modułów do wyboru, w tym: blok z zakresu turystyki kulturalnej, którą uważa się współcześnie za szczególnie obiecującą ekonomicznie, społecznie i kulturowo, blok zajęć warsztatowych obejmujący różne dziedziny twórczości artystycznej oraz blok zajęć przygotowujący do pracy w trudnych społecznie środowiskach społecznych. Uwzględnia się w szerokim stopniu program praktyk zawodowych oraz zajęcia terenowe i obozy twórcze realizowane w różnych regionach Polski (m.in. w Beskidach, na Kaszubach, Warmii i Mazurach, na wybrzeżu Bałtyku).


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w instytucjach kultury (ośrodkach kultury, instytucjach upowszechniania kultury – działach oświatowych, edukacyjnych, pracy z publicznością oraz w instytucjach rozwijających aktywność twórczą dzieci, młodzieży i dorosłych), •• praca w wydziałach kultury samorządów lokalnych, •• praca w organizacjach pozarządowych związanych z kulturą, •• prowadzenie związanych z kulturą zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, •• organizowanie czasu wolnego osobom w różnych grupach wiekowych i w różnych środowiskach, w tym poprzez programy turystyczne, •• opracowywanie i realizowanie różnego rodzaju projektów związanych z działalnością kulturalną, w tym oświatową w perspektywie lokalnej, regionalnej, krajowej, euroregionalnej, •• opracowywanie i realizowanie projektów opartych na kontaktach i współpracy międzypokoleniowej (w tym do włączania seniorów w różne formy aktywności), •• opracowywanie i realizowanie działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.


Kierunek:

ANIMACJA, MEDIACJA i EDUKACJA W INSTYTUCJACH KULTURY* AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: II stopnia *Pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Student w ramach kierunku animacja, mediacja i edukacja w instytucjach kultury zdobywa wiedzę o formach organizacyjnych podmiotów prowadzących działalność kulturalną na tle społecznych i politycznych przemian. Poznaje on typy i rodzaje instytucji kultury oraz potrafi projektować działalność kulturalną, mając na uwadze zarówno specyfikę danej instytucji, jak i rodzaj publiczności. Pozyskuje także wiedzę o edukacji, animacji i mediacji w kulturze, uzyskuje umiejętność budowania przestrzeni inspirujących do twórczego kontaktu z kulturą artystyczną (w różnych dziedzinach), regionalną, medialną oraz do tworzenia lokalnych instytucji kultury nastawionych na działania edukacyjne, animacyjne i mediacyjne w kulturze.


Istotnym aspektem edukacji jest przekazanie zasobu wiadomości na temat budowania sieci instytucji kultury integrujących działania w danym środowisku. Jednakowo ważne jest ukazanie podstaw ocen i wartościowania w kulturze oraz zdefiniowanie psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych uwarunkowań tworzenia się publiczności instytucji kultury. Słuchacz zdobywa wiedzę na temat zjawisk i rodzajów działań performatywnych w kulturze, a także umiejętności do prowadzenia diagnozy potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej. Uzyskuje on umiejętność pracy z publicznością: zarówno ugruntowywania dobrych relacji, jak i pozyskiwania nowych sympatyków i sojuszników instytucji. Podczas zajęć student wdraża się do umiejętnego wykorzystania różnych metod i technik pracy edukacyjnej, animacyjnej i mediacyjnej warunkujących właściwy poziom projektowania, realizacji i ewaluacji instytucjonalnej działalności kulturalnej. Zyskuje on umiejętności tworzenia publiczności, środowiska i wspólnoty skupionych wokół instytucji kultury. Zdobywa umiejętności prowadzenia badań naukowych związanych z edukacją, animacją i mediacją w kulturze, a także tworzenia nowych form instytucjonalnych związanych z kulturą. Uzyskuje ponadto umiejętności wykorzystywania działań instytucji kultury w profilaktyce społecznej i resocjalizacji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• pracownik w instytucjach kultury (jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną o zróżnicowanej formie instytucjonalnej, czyli: instytucjach państwowych, samorządowych, stowarzyszeniach i fundacjach non profit oraz firmach prywatnych), •• edukator/animator/mediator w muzeum, •• edukator/mediator w galerii sztuki, •• pedagog/animator teatralny, •• edukator/mediator w instytucjach upowszechniania kultury filmowej, •• edukator/animator kultury regionalnej, •• specjalista ds. kontaktów i komunikacji w instytucjach życia kulturalnego, •• animator w świetlicach i ośrodkach pracy pozaszkolnej, •• animator/mediator w lokalnych środowiskach twórczych, •• animator w domach i centrach kultury różnego szczebla, •• specjalista ds. programów edukacyjnych, animacyjnych i mediacyjnych na szczeblu administracji samorządowej, •• inicjator, organizator, badacz lokalnych ruchów kulturalnych.


Kierunek:

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• ekologia kulturowa, •• antropologia stosowana w projektowaniu gier.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Etnologia i antropologia kulturowa zajmuje się opisem, historią i teorią kultury w różnych jej aspektach. Dokumentuje i analizuje czasowe i przestrzenne zróżnicowanie kultur w skali globalnej i regionalnej – począwszy od kultur archaicznych, aż po społeczeństwa nowoczesne i ponowoczesne. Program kształcenia na Uniwersytecie Śląskim został opracowany w oparciu o standardy międzynarodowe i obejmuje: •• poznanie perspektywy antropologicznej w badaniu społeczności zróżnicowanych kulturowo, językowo, wyznaniowo, a także w badaniu obszarów zarówno „przyjmujących”, jak i „wysyłających” migrantów, •• problemy etnologicznej interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych i antropologii kultury współczesnej, •• studia nad granicami i problematyką migracji oraz kontaktów transgranicznych, •• funkcjonowanie tradycji w społeczeństwie nowoczesnym (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Środkowej Europy), •• wiedzę o możliwościach ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata, •• nabywanie doświadczenia zawodowego w trakcie zajęć praktycznych realizowanych we współpracy z instytucjami samorządowymi, kulturotwórczymi, oświatowymi, biznesowymi, •• rozwijanie umiejętności praktycznych i wspomaganie kreatywności dzięki wprowadzeniu do programu kształcenia treści z zakresu marketingu w kulturze oraz wiedzy dotyczącej praktycznych możliwości zastosowania etnologii/ antropologii kulturowej w planowaniu kariery zawodowej (m.in. w sektorach kreatywnych, edukacji, dziennikarstwie, biznesie, turystyce). Na kierunku kształci się specjalistów do pracy w środowiskach wielokulturowych, w instytucjach działających na rzecz migrantów i uchodźców, w placówkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej. Absolwent może starać się o pracę w odpowiednich jednostkach administracji oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wykształcenie humanistyczne połączone z umiejętnością analizy rzeczywistości społecznej, np. w środkach masowego przekazu, wydawnictwach, centrach badania opinii publicznej, instytucjach turystycznych, reklamie i marketingu. Studia mają wymiar praktyczny dzięki badaniom terenowym prowadzonym zarówno w Polsce, jak i zagranicą (na różnych obszarach kulturowych), w trakcie których student uczy się warsztatu i podejścia metodologicznego w warunkach skomplikowanych procesów transformacji kulturowych, m.in. takich, które zachodzą na pograniczach politycznych czy kulturowych. W trakcie studiów student zyska umiejętności związane


z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe w erze ponowoczesności. Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa wyposażają studentów w kompleksową i dynamiczną wiedzę na temat kulturowego wymiaru istnienia granic politycznych oraz zagadnień związanych z szeroko pojętymi migracjami i migrantami. Program kształcenia umożliwia zrozumienie procesów migracyjnych, mechanizmów globalnej gospodarki, deterytorializacji kultury, transnarodowych kontaktów, współpracy transgranicznej i wielu innych kluczowych dla współczesnego świata zjawisk. Ma także pomóc w optymalnym wykorzystaniu możliwości oferowanych przez „świat na granicy”, który obecnie coraz bardziej przybiera formę korytarza niż bariery. W procesie kształcenia przekazywana jest również wiedza o dziedzictwie kulturowym Polski i Europy, kulturach społeczeństw tzw. globalnego Południa (szczególnie Afryki i Bliskiego Wschodu) oraz mniejszości etnicznych. W ramach programów krajowej i międzynarodowej wymiany studentów (MOST, Erasmus+) studenci mają możliwość realizowania części programu dydaktycznego w innych ośrodkach akademickich w Polsce oraz za granicą (m.in. w: Austrii, Czechach, Portugalii, Słowacji, Niemczech, Danii, Rumunii, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Słowenii, Norwegii, Turcji). Profil naukowo-dydaktyczny ośrodka cieszyńskiego jest ściśle powiązany z usytuowaniem geograficznym na granicy z Republiką Czeską, a także w bliskim sąsiedztwie granicy ze Słowacją. „Graniczność”, jako fundament tożsamości ośrodka, jest przyczynkiem dla jego szczególnej interdyscyplinarności i innowacyjności w zakresie podejmowanych działań badawczo-dydaktycznych. Osobom, które chcą swobodnie planować własną ścieżkę pracy naukowej, proponujemy zajęcia e-learningowe oraz zajęcia w językach obcych. Wszystko po to, aby studia na naszym kierunku były szczególnie atrakcyjne dla studentów mobilnych oraz pochodzących z zagranicy. Specjalność ekologia kulturowa powstała przy udziale finansowym funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. Program kształcenia uzyskał wysoką ocenę za innowacyjność i perspektywiczność wypracowanych efektów kształcenia. Jego głównym założeniem jest naświetlenie złożonych relacji zachodzących między człowiekiem, kulturą a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Taka perspektywa wyposaży studenta w wiedzę umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w otaczającej rzeczywistości, prognozowanie optymalnych rozwiązań oraz planowanie dobrych praktyk z zakresu szeroko rozumianej ekologii kulturowej. Usytuowanie uniwersytetu na Śląsku daje wyjątkowe możliwości bezpośredniej obserwacji zależności na linii człowiek – środowisko. W programie kształcenia wykorzystywane są nowe formy dydaktyczne, jak e-learningi,


dzięki którym studenci mogą swobodnie planować własny czas pracy naukowej. W procesie kształcenia duży nacisk kładziony jest na intensywny kontakt z otoczeniem biznesowym oraz instytucjami działającymi na rzecz poprawy środowiska naturalnego i wykorzystującymi jego potencjał. Dzięki temu już podczas studiów słuchacze uzyskają praktyczne umiejętności oraz doświadczenie m.in. w zakresie tworzenia przyjaznych ekosystemów społeczno-kulturowych w środowisku lokalnym oraz podejmowania działań rewitalizacyjnych. Specjalność antropologia stosowana w projektowaniu gier powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie sektora kreatywnego w zakresie badań służących projektowaniu gier wideo i rozrywki interaktywnej. Studia są przygotowane tak, aby podnieść kompetencje zawodowe absolwentów studiów I stopnia kierunków humanistycznych i społecznych w zakresie dostarczania danych z badań terenowych, które posłużą projektantom gier w opracowaniu produktu lub usługi. Celem kształcenia jest zatem przygotowanie studentów do pracy w zespołach interdyscyplinarnych, do współpracy z grafikami, muzykami, autorami scenariuszy, informatykami realizującymi gry wideo. Rola etnologa/antropologa kultury polega w tym zespole na: •• badaniu potrzeb użytkowników i rozpoznaniu motywacji, które mają wpływ na wybór określonego produktu, •• prototypowaniu, czyli testowaniu nowych produktów lub usług w realnym środowisku, •• prowadzeniu badań terenowych służących zgromadzeniu materiału źródłowego stanowiącego podstawę świata przedstawionego i fabuły. W ramach specjalności realizowane są zadania projektowe we współpracy z Wydziałem Artystycznym (prowadzącym kierunek projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej) oraz otoczeniem biznesowym. Dzięki temu już podczas studiów słuchacze uzyskują kompetencje ułatwiające zaprojektowanie ścieżki kariery zawodowej oraz budują sieć kontaktów w sektorze kreatywnym. Program specjalności pozwala także zrozumieć fenomen funkcjonowania gier wideo i przestrzeni wirtualnej w szerszym kontekście społeczno-kulturowym. Podczas zajęć teoretycznych ukazany jest splot uwarunkowań komunikacyjno-kulturowych mających wpływ na rozwój nowych mediów, czyli obejmuje zagadnienia z zakresu „game studies”.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE Po ukończeniu studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa możesz pracować jako: •• koordynator programów rozwojowych (m.in. aktywizujących osoby defaworyzowane ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie, wiek, status ekonomiczny), •• doradca ds. kulturoznawstwa na misjach specjalnych, •• specjalista ds. imigrantów i uchodźców, •• działacz społeczny, •• dyrektor placówki upowszechniania kultury, •• doradca i specjalista ds. rewitalizacji społecznej i zagadnień ekologii kulturowej, •• edukator z zakresu ekologii kulturowej (organizowanie warsztatów, szkoleń, wystaw, happeningów), •• specjalista w branży turystycznej (np. ekoturystyka), •• ekspert ds. prowadzenia badań jakościowych w sektorze kreatywnym, zwłaszcza w branży gier wideo, •• researcher w instytucjach naukowych, biznesie oraz redakcjach prasowych, •• pracownik agencji badań rynku, •• analityk potrzeb konsumenckich, •• konsultant w ośrodkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej.


CIEKAWOSTKA Koncepcja edukacji na kierunku etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Śląskim zakłada łączenie teorii z praktyką. Prócz wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów studenci w ramach zajęć wyjeżdżają na obozy naukowe, prowadzą badania w terenie, odbywają praktyki zawodowe, realizują projekty z instytucjami społecznymi i biznesowymi. Pod okiem pracowników naukowych uczestniczą w ekspedycjach badawczych w kraju i za granicą (Sudan, Czechy, Słowacja, Serbia, Niemcy). Studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Etnologów organizują przeglądy i spotkania filmowe, m.in. „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie” – festiwal objazdowy zaangażowanego społecznie filmu dokumentalnego, współtworzony przez cieszyńskie środowisko akademickie z ramienia polskich organizacji obrony praw człowieka oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Międzywydziałowy Zespół Folkowy „FolkUŚ” skupia studentów cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Celem jego działalności jest tworzenie i prezentowanie znanych melodii kultury tradycyjnej w zupełnie nowych, ciekawych aranżacjach. Grupa łączy wiele stylów muzycznych, od jazzu i swingu poprzez reggae do rock’n’roll’a.


Kierunek:

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia I stopnia na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią (pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie z arteterapią) mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, między innymi placówek resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych) oraz resortu pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych), a także organizacji trzeciego sektora specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym.


Studia kierowane są do osób posiadających dyplom dojrzałości ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, które cechują się wrażliwością na potrzeby osób z niepełnosprawnością, wykazują przy tym zainteresowanie w zakresie wykorzystywania różnych dziedzin sztuki w działaniach terapeutycznych. Absolwent studiów I stopnia na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią posiada następujący zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji: •• posiada rzetelną i ugruntowaną interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną zorientowaną na rozwój, funkcjonowanie i wsparcie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, •• potrafi diagnozować potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz posługiwać się warsztatem psychopedagogicznym i arteterapeutycznym, zna zarówno źródła prawa dotyczące osób niepełnosprawnych i form jego wspomagania oraz egzekwowania, jak i psychologiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, w tym zagadnienia seksualności, prokreacji i życia rodzinnego, •• zna formy wsparcia asystenckiego i socjalnego dla osób niepełnosprawnych i potrafi je urzeczywistnić w różnych sytuacjach życiowych, •• wyposażony jest w umiejętności organizowania procesu wychowania, socjalizacji i resocjalizacji w środowisku otwartym i instytucjonalnym, •• potrafi posługiwać się poznanymi metodami pracy w ramach metodyk specjalnych, projektować narzędzia i programy, dostosować metody pracy do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz kierować własnym warsztatem terapeutycznym w tym zakresie, •• ma kompetencje w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych w różnych formach edukacji; •• posiada kompetencje i umiejętności stosowania różnych technik i metod terapii przez sztukę oraz działań twórczych w celu kształtowania wrażliwości, usprawniania i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością; szczególnie zna i potrafi zastosować warsztat pracy w instytucjach prowadzących terapię zajęciową, warsztaty terapii zajęciowej oraz organizację czasu wolnego poprzez stosowanie elementów: muzykoterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, choreoterapii, fotografii w terapii, ceramiki, teatru, dramy i psychodramy.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent może być zatrudniony jako: •• nauczyciel w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, •• wychowawca w internatach, zakładach poprawczych dla nieletnich z upośledzeniem umysłowym, świetlicach terapeutycznych, •• arteterapeuta w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, •• nauczyciel wspomagający, •• terapeuta zajęciowy w placówkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dzieci, młodzież, dorośli), •• specjalista w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dużym walorem kierunku jest możliwość korzystania z kapitału wykwalifikowanej kadry akademickiej, praktyków, bogatego zaplecza dydaktycznego, ale także zdobywania kompetencji podczas obozów integracyjnych oraz zupełnie nowej formy „tutoringu z praktyką”. W ramach tej ostatniej student wraz ze swoim tutorem ustala plan pracy praktycznej oraz jego realizację z jednym dzieckiem niepełnosprawnym ze współpracującej z nami placówki w toku trzech lat studiów.


Kierunek:

PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: II stopnia NIESTACJONARNE: II stopnia

SPECJALNOŚĆ •• pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie z arteterapią.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia II stopnia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w różnych formach edukacji, rehabilitacji i opieki osób (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, sprzężoną niepełnosprawnością) oraz w instytucjach wspierających te procesy, szczególnie z wykorzystywaniem w pracy zasobów i możliwości zastosowania różnych metod i technik terapii przez sztukę. Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz instytucjach opieki całkowitej (internatach specjalnych ośrodkach, domach pomocy społecznej i in.) i dziennej (warsztatach terapii zajęciowej, dziennych ośrodkach wsparcia i in.), organizacjach pozarządowych. Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia (lub studiów magisterskich) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika z arteterapią, które uprawniają do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i innych placówkach edukacyjnych. Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią posiada następujący zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji: •• posiada i potrafi łączyć w działaniach edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych szeroką interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii, wiedzy o sztuce i arteterapii, •• posiada kompetencje społeczne w zakresie samodoskonalenia i właściwych postaw społecznych, •• posiada usystematyzowaną i rozszerzoną wiedzę w zakresie: pedagogiki specjalnej i jej współczesnych koncepcji (w szczególności pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną) teorii kształcenia specjalnego, społecznego i zawodowego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych fazach życia oraz ich podstaw ekonomicznych i prawnych, organizacji systemu oświaty i wychowania, a także instrumentów polityki społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, rozwoju człowieka w ujęciu psychologicznym i neuropsychologicznym jak również wiedzę z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, •• potrafi tworzyć indywidualne programy rozwoju i projektować narzędzia diagnostyczne i dydaktyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, •• potrafi projektować i przeprowadzać diagnozę i terapię, •• ma pogłębioną wiedzę z zakresu arteterapii i różnych jej


form, •• potrafi korzystać z interdyscyplinarnej wiedzy zarówno w celu prowadzenia badań naukowych, jak również projektowania działań edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych, szczególnie niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem arteterapii (muzykoterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, choreoterapii, fotografii w terapii, ceramiki, teatru, dramy i psychodramy, •• zna i potrafi stosować odpowiednie metody w ramach metodyk specjalnych, adekwatnie do stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz potrzeb podmiotów oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych, •• posiada umiejętność stosowania komunikacji alternatywnej i języka migowego, •• potrafi współdziałać z innymi specjalistami i rodziną osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak również podejmować decyzje zgodnie z normami etycznymi i zawodowymi.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent może być zatrudniony jako: •• nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także posiadakwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, •• wychowawca w internatach, zakładach poprawczych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną, świetlicach terapeutycznych, •• arteterapeuta w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, •• nauczyciel współorganizujący proces edukacji (wspomagający), •• terapeuta zajęciowy w placówkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dzieci, młodzież, dorośli), •• specjalista w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.


Niezwykle cennym atutem jest nie tylko możliwość korzystania z wiedzy dobrze wykwalifikowanej kadry (w dużej mierze składającej się z praktyków) i świetnego zaplecza dydaktycznego uczelni, ale przede wszystkim z sieci współpracujących z nami placówek kształcenia specjalnego, integracyjnego i inkluzyjnego, gdzie student może mieć kontakt zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak również ma możliwość zapoznania się z charakterem pracy w danej placówce. Dużym walorem kierunku jest „tutoring z praktyką”, jako forma dogłębnego poznania pracy z danym dzieckiem i daną placówką, polegająca na stałym kontakcie w toku całego cyklu studiów (cztery semestry). Jest to jednocześnie szansa na zapoznanie się z potencjalnym pracodawcą i zaprezentowanie się w roli przyszłego pracownika. Poza tym student ma możliwość praktycznego nabywania kompetencji w toku różnych eventów organizowanych na terenie kampusu uniwersyteckiego zarówno przez samych studentów, jak również wykładowców, na rzecz osób niepełnosprawnych.

CIEKAWOSTKA Jednym z eventów cyklicznie organizowanych w kampusie na rzecz osób niepełnosprawnych jest Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej. Odbywające się corocznie obchody jednoczą na naszym Wydziale niepełnosprawne dzieci, uczniów, podopiecznych placówek pomocowych z całego województwa śląskiego. Organizowane są warsztaty, zabawy, pokazy teatralne, koncerty muzyków z Wydziału Artystycznego. Ciekawym wydarzeniem jest odbywająca się corocznie „Magiczna Noc”, która dzięki gościnności zaprzyjaźnionej Szkoły Specjalnej w Sosnowcu, przyjmuje naszych studentów w swoje mury, pozwalając im poczuć prawdziwego ducha placówki. Poprzez wspólny wieczór, podczas którego studenci wspólnie z kadrą placówki, kadrą akademicką, uczniami mogą uczestniczyć w tworzeniu ceramiki, witraży, hipoterapii, w wypale raku i rzeźb w piecu węgierskim uwieczniającym pamiątkową rzeźbę, a potem wspólny nocleg i poranne uczestnictwo w zajęciach, nabywają motywacji do pracy w tym zawodzie.


Kierunek:

PEDAGOGIKA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW I STOPNIA): •• doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią, •• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny, •• zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna, •• zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, •• zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji na odległość.


SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną, •• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, •• pedagogika społeczna z geragogiką, •• pedagogika społeczna z socjoterapią, •• resocjalizacja z edukacją międzykulturową (w wersji językowej polskiej i angielskiej), •• wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, •• zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna, •• zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Zgodnie z wprowadzonym do polskiego szkolnictwa wyższego systemem bolońskim studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) na kierunku pedagogika mają charakter dwustopniowy. Studia pierwszego stopnia, które trwają trzy lata, kończą się licencjatem. Z kolei dwuletnie studia drugiego stopnia kończą się magisterium. Program stacjonarnych studiów pedagogicznych realizowany jest z uwzględnieniem Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Wysoką jakość kształcenia potwierdza Certyfikat Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz współpraca z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi w kraju, Europie i na świecie. Szeroka oferta dydaktyczna na kierunku pedagogika zawarta została w planach studiów, jakie przygotowaliśmy w ramach poszczególnych specjalności. Studia o specjalności doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów, którzy będą pełnić rolę doradców zawodowych i edukacyjnych, a także socjoterapeutów. Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań społecznych i edukacyjnych oraz do pracy w instytucjach świadczących pomoc osobom o zróżnicowanych możliwościach i predyspozycjach rozwoju, wywodzących się zarówno ze środowisk o stabilnej kondycji rodzinnej oraz socjoekonomicznej, jak i różnym grupom osób (dzieci, młodzieży, dorosłym) osobom niepełnosprawnym, potrzebującym ukierunkowania, wsparcia i profesjonalnej pomocy w życiu codziennym i edukacji, np. osobom niedostosowanym społecznie, zagrożonym patologiami, brakiem możliwości rozwoju indywidualnego, perspektyw oraz brakiem pracy.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent może zostać zatrudniony w placówkach o charakterze pedagogicznym: •• w szkołach jako pedagog szkolny, •• w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako doradca zawodowy i edukacyjny/szkolny, •• w instytucjach pomocowych, socjoterapeutycznych, •• w urzędach pracy i innych instytucjach, które świadczą pomoc osobom w różnym wieku – jako terapeuta, opiekun w instytucjach pomocy społecznej. Absolwent specjalności pedagogika opiekuńcz-wychowawcza z asystentem rodziny na studiach I stopnia uzyskuje pełne kwalifikacje pedagogiczne. Jest on odpowiednio przygotowany do pełnienia roli asystenta rodziny, nowego, ważnego społecznie zawodu skierowanego do pracy z rodziną nieradzącą sobie z problemami życiowymi, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w szczególności w pracy z rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi. Jest przygotowany również do kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni: •• w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w domach dziecka, bursach i internatach, świetlicach szkolnych), •• na koloniach i półkoloniach, obozach, ośrodkach wczasów dziecięcych, hospicjach, prewentoriach, sanatoriach, •• w pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, grupach terapeutycznych, placówkach diagnostycznych i resocjalizacyjnych, ogniskach wychowawczych, ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, kurateli sądowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, •• w urzędach gminnych, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych, •• jako asystenci i opiekunowie środowiskowi w palcówkach rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w placówkach wspierających rodzinę dysfunkcjonalną w środowisku lokalnym, •• w interwencyjnych, socjalizacyjnych oraz rodzinnych


formach opieki nad dziećmi oraz w placówkach, którym prawnie przypisano funkcje opiekuńczą i wychowawczą, to jest: przedszkolach, szkołach, instytucjach organizujących czas wolny dzieciom i młodzieży, •• absolwenci będą posiadać kwalifikacje do pełnienia funkcji asystenta rodziny i będą mogli pracować bezpośrednio w środowisku rodzinnym (po udokumentowaniu rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną).

Studia w zakresie specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna przygotowują studenta do pracy w zawodzie nauczyciela klas I–III, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z terapii pedagogicznej (korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie terapii deficytów parcjalnych), zwanych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi w systemie szkół publicznych i niepublicznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent uzyskuje uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne i terapeutyczne do: •• pracy z grupą dzieci 6-letnich, •• pracy w klasie „0”, •• pracy w klasach I–III szkoły podstawowej, •• prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu w grupie dzieci 6-letnich, w klasie „0”, w klasach I–VI szkoły podstawowej, •• pracy w zakresie diagnozy, profilaktyki i terapii zaburzeń u dzieci klas I–VI szkoły podstawowej, •• pracy pedagoga w świetlicach szkolnych, terapeutycznych, środowiskowych, ośrodkach wychowawczych, •• pracy pedagoga w administracji oświatowo-wychowawczej dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się.

Studia o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne obejmują przedmioty kształcenia ogólnego zgodnie ze standardami nauczania na specjalności nauczycielskiej. W obrębie zagadnień z pedagogiki student poznaje teorie kształcenia i wychowania, współczesne nauki pedagogiczne, koncepcje szkoły i jej funkcjonowanie, dydaktyki szczegółowe, działania projektowe, ocenianie i ewaluację, wychowawcze aspekty pracy szkoły,


diagnozę pedagogiczną oraz na przepisy prawne dotyczące systemu oświaty i statusu zawodowego nauczyciela.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Student kierunku pedagogika ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne otrzymuje przygotowanie do pracy: •• w przedszkolach, •• w szkołach podstawowych, •• w szkołach sanatoryjnych, prewentoryjnych, •• w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej w systemie publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół.

W trakcie studiów na specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i metodyka edukacji na odległość student nabywa wiedzę, umiejętności i postawy społeczne konieczne do pracy z dzieckiem (jest to specjalność pedagogiczna i nauczycielska). Jednocześnie uzyskuje nowoczesny zawód – metodyka edukacji na odległość – który ukazał się na liście 300 innowacyjnych zawodów opisanych w Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Jego praca ma na celu: organizowanie procesu opracowania kursu elektronicznego, stworzenie ogólnej koncepcji scenariusza, wybór multimediów zastosowanych w kursie, współpraca z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami przy opracowaniu kursu, wybór i organizacja właściwych metod komunikacji związanych z kursem elektronicznym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Miejscami pracy metodyka edukacji na odległość są: •• instytucje świadczące usługi edukacji na odległość w systemie formalnego oraz pozaformalnego uczenia się, •• instytucje oświatowe, takie jak: szkoły, kuratoria oświaty, centra doskonalenia nauczycieli, •• instytucje publiczne i firmy prywatne świadczące usługi edukacyjno-doradcze lub zajmujące się opracowaniem kursów zdalnych.


Studia o specjalności animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną przygotowują studentów do diagnozowania, projektowania, organizowania, prowadzenia i oceniania szeroko rozumianej działalności kulturalno-edukacyjnej oraz społeczno-kulturalnej w różnych grupach wiekowych i środowiskowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent specjalności animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną uzyskuje przygotowanie do pracy: •• w instytucjach kultury (ośrodki kultury, instytucje upowszechniania kultury – działy oświatowe, edukacyjne, praca z publicznością), •• w wydziałach kultury samorządów lokalnych, •• w lokalnych mediach, •• w organizacjach pozarządowych związanych z kulturą, •• do programowania i prowadzenia zajęć o tematyce kulturalno-twórczej (animacyjnych, edukacyjnych i turystycznych) dla dzieci, młodzieży i dorosłych, •• do współpracy ze szkołami i instytucjami kultury w realizacji edukacji kulturalnej, •• do opracowywania i realizowania różnego rodzaju projektów związanych z działalnością kulturalną, •• do analizowania potrzeb kulturalnych i społecznych środowiska lokalnego, •• do oceniania jakości i efektywności działań kulturalnych, •• do organizowania i prowadzenia instytucji związanych z animacja społeczno-kulturalną, edukacją kulturalną oraz turystyką kulturalną, •• do projektowania i realizacji działań związanych z turystyką kulturalną o różnych profilach, •• do pracy w instytucjach zajmujących się turystyką kulturalną.

Studia o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną stanowi ofertę edukacyjną skierowaną do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w zakresie profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami, które nie są w stanie samodzielnie żyć i przejąć pełnej odpowiedzialności za siebie i innych (dziećmi, młodzieżą), a także wówczas, gdy człowiek tracąc te kompetencje u kresu swego życia lub w wyniku choroby, niepełnosprawności, ponownie potrzebuje opieki (w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości). Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w zawodzie pedagoga, opiekuna/wychowawcy w ramach instytucji rządowych (instytucje i organizacje pomocy społecznej, instytucje oświa-


towo-wychowawcze) i pozarządowych (organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia społeczne i wyznaniowe pracujące z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent pedagogiki o specjalności opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną posiada uprawnienia do pracy: •• w charakterze dziennego opiekuna, niani, •• w instytucjach organizujących opiekę i wychowanie małego dziecka – żłobkach, klubach malucha, klubach dziecięcych, •• w instytucjach wspierających rodzinę w środowisku lokalnym: domach pomocy społecznej, centrach pomocy dziecku i rodzinie, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, •• w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym i placówkach opiekuńczo-wychowawczych o różnym typie: socjalizacyjnym (domach dziecka), rodzinnym (rodzinnych domach dziecka, rodzinnym pogotowiu opiekuńczym), interwencyjnym (pogotowiu opiekuńczym, ośrodku interwencji kryzysowej, ośrodkach dla ofiar przemocy, hostelach dla matek z dziećmi, osób uzależnionych, chorych psychicznie, bezdomnych itp.), specjalistyczno-terapeutycznym – opieka nad dziećmi o indywidualnych potrzebach (placówkach terapeutyczno-leczniczych – domach wczasów dla dzieci, sanatoriach, szpitalach), •• w placówkach wsparcia dziennego, prowadzonych w formie: •• opiekuńczej – kołach zainteresowań, świetlicach (szkolnych, środowiskowych), •• klubach, ogniskach wychowawczych, •• pracy podwórkowej, realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne, •• w rodzinnych formach opieki nad dzieckiem.

Studia o specjalności pedagogika społeczna z geragogiką mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów, animatorów, terapeutów, podejmujących zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osoby starsze. Absolwent dysponuje rzetelnym i pogłębionym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na specjalność pedagogika społeczna z geragogiką. Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczo-terapeutycznych, do planowania pracy jednostek i grup oraz podejmowania roli kierowniczej w palcówkach świadczących usługi osobom starszym.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent ww. specjalności może podjąć pracę jako: •• wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, •• jako pedagog szkolny, terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej, •• opiekun kwalifikowany w domu opieki społecznej.

Studia o specjalności pedagogika społeczna z socjoterapią przygotowują studentów do pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej na wszystkich stopniach edukacji. Absolwent dysponuje rzetelnym i pogłębionym przygotowaniem teoretycznym, jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, a szczególnie do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent może zostać zatrudniony jako: •• wychowawca lub nauczyciel w młodzieżowych ośrodkach i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, •• pedagog w szkołach, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniów w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, •• jako wychowawca w świetlicach szkolnych.

Specjalność resocjalizacja z edukacją międzykulturową ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów i wychowawców, pracujących w obszarze edukacji, resocjalizacji i readaptacji społecznej, a także opieki i wychowania w typowych i w szczególnych środowiskach (zróżnicowanych kulturowo). Klasyczny zakres pedagogiki resocjalizacyjnej został rozszerzony o grupę modułów z edukacji międzykulturowej, który ma wzbogacać kompetencje absolwentów o wiedzę, umiejętności i postawy w pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo i/lub z klientem (jego rodziną), mającym problemy z adaptacją do systemu norm społecznych i prawnych z uwagi na odmienność kulturową, religijną, naro-


dowość czy pochodzenie społeczne. Dzięki studiom na specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową student zdobywa przygotowanie pedagogiczne (lub może je uzupełnić), kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, a także kompetencje merytoryczne i metodyczne zakresu edukacji międzykulturowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową może być zatrudniony jako: •• wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, (Dz.U. Nr 50, poz.400), •• pedagog w szkołach, placówkach wychowania pozaszkolnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w centrach profilaktyki społecznej, wychowawca w świetlicach szkolnych i środowiskowych, w internatach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu, w zakładach karnych i aresztach śledczych, •• pracownik w punktach interwencji kryzysowej oraz punktach pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw, animator w organizacjach pozarządowych, wspierających socjalizację i organizujących pomoc osobom pochodzącym ze środowisk wielokulturowych (rządowych, pozarządowych, komercyjnych), •• ponadto absolwent posiada wymagane kwalifikacje zawodowe do ubiegania się o stanowisko kuratora sądowego1. •• Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia2 na kierunku humanistycznym i społecznym. Studia realizowane są w języku polskim i angielskim3 w odrębnych grupach, po spełnieniu warunków kwalifikacji. Specjalność wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania zaburzeń rozwojowych dzieci niepełnosprawnych. Student jest przygotowany do prowadzenia procesu wczesnego 1 2

3

Po spełnieniu pozostałych warunków konkursowych, określonych odrębnymi przepisami prawa Lub studiów magisterskich. W razie nieposiadania przygotowania pedagogicznego i kierunkowego przez kandydata na specjalność, istnieje konieczność uzupełnienia tych kwalifikacji poprzez wyrównanie różnic programowych. Dotyczy tylko studiów stacjonarnych


wspomagania rozwoju małego dziecka, do edukacji dziecka w wieku przedszkolnym od strony organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczo-społecznego, kreatywnego i terapeutycznego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwenci mogą być zatrudniani w: •• placówkach przedszkolnych (państwowych i prywatnych), punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zespołach wychowania przedszkolnego, •• w ośrodkach specjalnych, przedszkolach specjalnych, przedszkolach integracyjnych, oddziałach integracyjnych, •• innych formach wychowania przedszkolnego i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka (zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.03.2009 r., z dnia 03.02.2009 r. i z dnia 19.04.2012 r.).

CIEKAWOSTKA Studenci specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i specjalności pokrewnych razem z nauczycielami akademickimi podejmują i tworzą wiele atrakcyjnych oraz ważnych inicjatyw dla miasta i środowiska akademickiego. Są to działania edukacyjno-twórczo-wychowawcze, takie jak: Noc w muzeum z Muzeum Śląskim w Cieszynie, udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną dla Dzieci, organizacja warsztatów makowych dla szkół, przygotowanie imprez z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja we współpracy ze szkołami, pleneru malarskiego dla dzieci szkół cieszyńskich, warsztatów dla osób starszych. Na cieszyńskim wydziale działa Pracownia Kształcenia Praktycznego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i Laboratorium Badań nad Niepełnosprawnością, wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć dydaktycznych i terapeutycznych. Tutaj kształcą się przyszli pedagodzy specjalni i asystenci osób niepełnosprawnych, a w przyszłości ma to być miejsce spotkań z dziećmi niepełnosprawnymi tak, aby rodzice uzyskali tu konsultacje ze specjalistami, dziecko miało możliwość dodatkowej stymulacji rozwoju, jednocześnie zaś studenci zyskaliby dodatkowe praktyki.


Administracja / Animacja, mediacja i edukacja w instytucjach kultury / Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną / Antropologia języka i komunikacji / Arteterapia / Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe / Biofizyka / Biologia / Biologia żywności i żywienia / Biotechnologia / Biotechnology / Chemia / Doradztwo filozoficzne i coaching / Doradztwo i infobrokerstwo historyczne / Doradztwo polityczne i publiczne / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / Ekonofizyka / Etnologia i antropologia kulturowa / Filologia / Filologia angielska / Filologia germańska / Filologia polska / Filologia słowiańska / Filozofia / Fizyka / Fizyka medyczna / Fizyka techniczna / Games and virtual reality desing / Geofizyka / Geografia / Geologia / Geologia stosowana / Grafika / Historia / Historia sztuki / Indywidualne Studia Międzyobszarowe / Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo / Informacja w instytucjach e-społeczeństwa / Informatyka / Informatyka stosowana / Inżynieria biomedyczna / Inżynieria materiałowa / Inżynieria zagrożeń środowiskowych / Kognitywistyka / Komunikacja promocyjna i kryzysowa / Kulturoznawstwo / Kultury mediów / Malarstwo i projekty interdyscyplinarne / Matematyka / Mechatronika / Mediteranistyka / Międzynarodowe studia polskie / Nauki o rodzinie / Ochrona środowiska / Oligofrenopedagogika z arteterapią / Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej / Pedagogika / Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią / Pedagogika specjalna / Politologia / Praca socjalna / Prawo / Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej / Przedsiębiorczość / Psychologia / Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia / Reżyseria / Socjologia / Stosowane nauki społeczne / Studia śląskie / Sztuka pisania / Technologia chemiczna / Teologia / Turystyka / Turystyka historyczna / Zarządzanie zasobami ludzkimi

WWW.US.EDU.PL


WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI

43–400 Cieszyn ul. Bielska 62 www.weinoe.us.edu.pl

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ ANIMACJA, MEDIACJA i EDUKACJA W INSTYTUCJACH KULTURY tel.: 33 85 46 113 fax: 33 85 46 101 e-mail: b.dziadzia@kek.edu.pl

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA tel.: 33 85 46 150 fax: 33 85 46 101 e-mail: etnologia@us.edu.pl

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH Z ARTETERAPIĄ tel.: 33 85 46 112 fax: 33 85 46 101 e-mail: oligo@us.edu.pl

PEDAGOGIKA tel.: 33 85 46 112 fax: 33 85 46 101 e-mail: pedagogika.cieszyn@us.edu.pl

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you