Page 1

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

UNIWERSYTET ŚLĄSKI


Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przebieg rekrutacji ETAP I

przed postępowaniem kwalifikacyjnym

01

Zakładasz konto w systemie IRK na stronie www.kandydat.us.edu.pl, wybierasz kierunki studiów, wnosisz opłatę.

02

System pobiera wyniki matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM) albo dostarczasz świadectwo dojrzałości lub dane z dyplomu (II st.).

03

Na kierunkach studiów, które tego wymagają, przystępujesz do dodatkowych egzaminów wstępnych.

ETAP II

po ogłoszeniu list z wynikami

04

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na studia, musisz w określonym terminie odebrać z dziekanatu decyzję o przyjęciu i dokonać wpisu na studia.

05

Jednocześnie składasz wszystkie niezbędne dokumenty wskazane na stronie www.kandydat.us.edu.pl

Szczegółowy opis przebiegu rekrutacji znajdziesz na stronie www.kandydat.us.edu.pl


Kierunek:

PEDAGOGIKA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA): •• edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, •• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, •• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy, •• pedagogia opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny, •• promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień, •• pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką, •• pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, •• pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.


SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA): •• edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, •• wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego (j. angielskiego), •• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, •• promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień, •• pedagogika rewalidacyjna, •• pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kierunek studiów pedagogika – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Sprawie Wzorcowych Efektów Kształcenia z dnia 4 listopada 2011 – należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza wskazuje na związek pedagogiki (edukacji, wychowania) z opieką i pomocą społeczną. W jej ramach student ma możliwość zapoznania się między innymi z tradycjami pracy socjalnej, a także myśli oraz działalności opiekuńczej i wychowawczej, ze współczesnymi teoriami i koncepcjami pomocy społecznej, z analizą instytucji i form pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej. Studia na tej specjalności nie tylko pomagają rozszerzyć wiedzę i kompetencje pedagogiczne, ale również pozwalają zdobyć orientację w istotnych kwestiach społecznych, jak więzi międzyludzkie, funkcjonowanie rodziny, patologie życia społecznego, polityka społeczna i wiele innych. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza umożliwia z jednej stro-


ny głęboką refleksję nt. ważkich w wychowaniu, w pomocy i w opiece wartości i działań, jak: bezpieczeństwo, troska, wsparcie, cierpienie, solidarność i in., z drugiej zaś pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności bezpośrednio przydatne dla praxis, między innymi w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, prawodawstwa społecznego, poradnictwa, strategii wsparcia socjalnego, metod zajęć korekcyjnych i animacyjnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Specjalność przygotowuje do pracy we wszystkich pla­ cówkach, które wymagają kompetencji wychowawczych, opiekuńczych, po­mocowych. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony w: •• różnego typu jednostkach oświatowo-wychowawczych, •• poradniach specjalistycznych, in­stytucjach animacji kulturalnej, pomocy społecznej, profilaktyki, edukacji doro­słych i opieki nad dorosłymi, •• instytucjach służby zdrowia, administracji państwowej i samo­rządowej (np. w domach pomocy społecznej, w szkole jako pedagog szkolny, w placówkach opieki zastępczej, pogotowiu opiekuńczym, świetlicy szkolnej i środowiskowej, ośrodku wychowawczym, internacie, sanatorium, szpitalu, prewentorium, poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjach pomocy potrzebującym i uzależnionym, ośrodkach pomocy osobom niepełnosprawnym i innych placówkach prowadzących działalność wychowawczą, opiekuńczą i pomocową).

Studia pedagogiczne w zakresie pedagogiki opiekuńczowychowawczej z animacją zabawy mają na celu przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej z człowiekiem na różnych etapach jego życia. Zdobyte w ramach kształcenia na specjalności wiedza i umiejętności przygotowują studenta do pełnienia zadań opiekuńczo-wychowawczych wobec małego dziecka, dzieci starszych, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Specjalność w sposób szczególny uwzględnienia znaczenie zabawy jako ważnego narzędzia pracy pedagogicznej, ale także jako naturalnej i społecznie inspirowanej aktywności człowieka na wszystkich etapach rozwoju. Specjalność ma na celu zainspirowanie studenta do szerokiej refleksji nt. wychowania człowieka i wspieraniu jego rozwoju. W ramach kształcenia student zdobywa szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i związanej z nią metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pomocy społecznej, pieczy zastępczej, pedagogii małego dziecka, dziecka starszego


i młodzieży, edukacji ustawicznej, poradnictwa opiekuńczo-wychowawczego, profilaktyki zagrożeń rozwoju człowieka, pedagogiki kultury, jak również teorii zabawy. W sposób specjalny w toku studiów student zostaje przygotowany do animacji zabawy na różnych etapach rozwoju człowieka i za pomocą rozmaitych form. Studia na tej specjalności nie tylko pomogą w sposób wielowymiarowy rozszerzyć kompetencje pedagogiczne, ale równocześnie pozwolą zdobyć szeroką wiedzę humanistyczną oraz orientację w istotnych kwestiach pedagogicznych, społecznych i kulturowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza animacją zabawy przygotowuje się do pracy opiekuńczo-wychowawczej o różnej specyfice. Specjalność ta pozwala na podjęcie pracy m.in. w: •• żłobkach (sektora rządowego i pozarządowego), •• klubach dziecięcych, w salach zabaw dziecięcych, •• jako opiekun/niania, •• szkołach, w świetlicach szkolnych, w bursach, w internatach, •• sanatoriach, w prewentoriach, •• ośrodkach szkolno-wychowawczych, w domach dziecka, •• zakładach leczniczo-wychowawczych, •• poradniach psychologiczno-pedagogicznych, •• centrach pomocy rodzinie, •• placówkach pomocy społecznej, •• poradniach rodzinnych (sektor pozarządowy), •• ośrodkach adopcyjnych, •• pogotowiach rodzinnych, •• schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie. Absolwent tej specjalności może świadczyć profesjonalną pracę na rzecz ludzi dorosłych i starszych jako: •• doradca, opiekun i wychowawca w placówkach pomocy społecznej, •• w urzędzie pracy, •• w uniwersytecie trzeciego wieku, •• w klubie seniora, w domu seniora czy też w innych instytucjach pozarządowych wspomagających procesy wychowania i rozwoju człowieka na różnych etapach jego życia.


Studia pedagogiczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej ze wsparciem rodziny mają na celu przygotowanie studentów do profesjonalnej pomocy rodzinie w zakresie pełnionych przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec człowieka na różnych etapach jego życia. Wiedza i umiejętności, które zdobywa student w ramach specjalności, przygotowują go do pełnienia opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i seniorami, ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej. Profesjonalne wsparcie rodziny w jej zadaniach opiekuńczo-wychowawczych wymaga wiedzy o rodzinie, postawach rodzicielskich, o dziecku, młodzieży i człowieku dorosłym, a także wiadomości w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pomocy społecznej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i zajęć korekcyjnych, dialogu i komunikacji w rodzinie i społeczeństwie, poradnictwa, diagnozy, prawa rodzinnego czy różnych form pieczy zastępczej. Obok wiedzy i umiejętności dotyczących sfery pedagogicznego działania pedagogika opiekuńczo-wychowawcza prowadzi do refleksji nt. ważkich w wychowaniu, pomocy i opiece wartości i kategorii, jak: rodzina, wspólnota, podmiotowość, odpowiedzialność, wsparcie, troska, miłość i wiele innych. Studia na tej specjalności nie tylko pomogą w sposób wielowymiarowy rozszerzyć kompetencje pedagogiczne, ale równocześnie pozwolą zdobyć szeroką wiedzę humanistyczną oraz orientację w istotnych kwestiach społecznych i kulturowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny zdobywa kwalifikacje do pracy w różnych formach pracy opiekuńczo-wychowawczej. Miejscem pracy dla absolwenta mogą być: •• Centra Pomocy Dziecku i Rodzinie, •• placówki typu rodzinnego (pogotowia opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka i systemy rodzinkowe domu dziecka), •• poradnie rodzinne, •• ośrodki adopcyjne, •• schroniska dla ofiar patologii w rodzinie, •• placówki sektora pozarządowego wspierające rodzinę, •• studia są też podstawą dla prowadzenia rodziny zastępczej, •• uzupełniając wykształcenie, absolwenci mogą również być zatrudnieni w sądach rodzinnych (jako kuratorzy), jako doradcy i konsultanci w instytucjach zorientowanych na pomoc rodzinie oraz w poradniach psychologicznopedagogicznych, •• miejscem pracy dla pedagogów opiekuńczo-wychowaw-


czych są różnego rodzaju fundacje działające na rzecz rodziny, stowarzyszenia skupiające się na potrzebach rodziny (świadczące pomoc rodzinie, dzieciom, grupom), •• nasi absolwenci mogą świadczyć także profesjonalną pomoc wychowawczą i opiekuńczą w szkołach (jako pedagodzy szkolni), w świetlicach szkolnych oraz w środowiskowych, w bursach, w internatach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w domach dziecka, w placówkach sanatoryjnych, w zakładach leczniczo-wychowawczych, w domach spokojnej starości, w uniwersytetach trzeciego wieku, w żłobkach, w klubach dziecięcych, jako opiekuni w salach zabaw dla małych dzieci, jako opiekuni dzienni dla ludzi starszych i chorych oraz małych dzieci (niania), także w różnego typu instytucjach pozarządowych wspomagających procesy wychowania dzieci i młodzieży. Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną umożliwia zapoznanie się zarówno z dorobkiem teoretycznym i wskazaniami praktycznymi pedagogiki resocjalizacyjnej, współczesnymi teoriami i koncepcjami resocjalizacji i kryminologii, z analizą instytucji resocjalizacyjnych i form ich pracy, jak też i środowiskowych oddziaływań wychowania resocjalizującego. Studia na tej specjalności nie tylko pomagają rozszerzyć wiedzę i kompetencje pedagogiczne, ale również pozwalają zdobyć orientację w istotnych kwestiach społecznych, takich jak patologie i zagrożenia życia społecznego, mechanizmy tworzenia się subkultur młodzieżowych, polityka społeczna i wiele innych. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną umożliwia poznanie specyfiki pracy zarówno z młodzieżą niedostosowaną społecznie, dziećmi zagrożonymi wykolejeniem społecznym, demoralizacją oraz przestępczością, jak i osób dorosłych zwłaszcza w odniesieniu do stawiania diagnozy niedostosowania społecznego, podejmowania oddziaływań interwencyjnych, wychowawczych czy też terapeutycznych. Oprócz tego przygotowuje do pracy z młodzieżą i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, niewłaściwie wypełniającymi swoje funkcje wychowawcze i opiekuńcze, a także z osobami wykazującymi objawy patologii społecznej, jak: narkomania, alkoholizm, prostytucja, zachowania ryzykowne, wyuczona bezradność społeczna.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Praca w: •• zakładzie poprawczym, •• młodzieżowym ośrodku wychowawczym, •• młodzieżowym ośrodku socjoterapii, •• pogotowiu opiekuńczym,


•• sądzie rejonowym (rodzinny kurator sądowy, kurator dla dorosłych), •• ośrodku kuratorskim, •• placówce rehabilitacyjno-readaptacyjnej dla uzależnionych, •• świetlicy środowiskowej, •• świetlicy socjoterapeutycznej, •• policyjnej izbie dziecka, •• rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, •• komendzie policji (komórka ds. patologii społecznej i nieletnich), •• Ochotniczym Hufcu Pracy, •• zakładzie karnym, •• areszcie śledczym, •• ośrodku interwencji kryzysowej, •• oraz w innych ośrodkach, przy których działają streetworkerzy, wychowawcy podwórkowi, przyjaciele dzieci ulicy.

Absolwent specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z przedmiotów pedagogicznych, predysponującą go do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych. Posiada kompetencje pedagogiczne oraz kompetencje nauczycielskie do pracy z uczniami w szkole na I stopniu edukacyjnym. W kształceniu zwraca się uwagę przede wszystkim na podstawową wiedzę merytoryczną i metodyczną z przedmiotów przygotowujących studenta do aktywnej, nowatorskiej pracy edukacyjnej z dzieckiem, w tym na indywidualizację procesu nauczania, organizację środowiska wychowawczego, szerokie przygotowanie w zakresie metod i technik aktywizujących oraz kompensacyjnych w edukacji, różnorodnych form stymulacji aktywności dziecka. Absolwent przygotowany jest do funkcjonowania w zmieniającym się środowisku wychowawczym dziecka, a jego kompetencje w zakresie nauczania zostają uzupełnione i wzmocnione nabytymi umiejętnościami w diagnozowaniu i monitorowaniu rozwoju dziecka oraz stymulacji jego twórczej aktywności i zainteresowań. Uzyskuje również niezbędną wiedzę w zakresie prawa oświatowego i statusu zawodowego nauczyciela. Dzięki dodatkowej specjalności (wychowanie przedszkolne) przygotowany jest do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do pracy diagnostycznej i kompensacyjno-korekcyjnej z małym dzieckiem w oparciu o wiedzę psychologiczno-pedagogiczną. Kształcenie zakłada przygotowanie przyszłego nauczyciela od strony merytorycznej, metodycznej oraz organizacyjnej tak, aby posiadł on kompetencje nauczycielskie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• •• •• •• •• ••

szkoły ogólnodostępne (klasy I–III), przedszkola, placówki opieki nad dziećmi, świetlice szkolne, kluby dziecięce, przygotowanie do pracy w charakterze opiekuna dziennego i niani, •• przygotowanie do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią umożliwia zapoznanie się z dorobkiem teoretycznym i wskazaniami praktycznymi pedagogiki resocjalizacyjnej oraz socjoterapii. Studia z pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią służą poznaniu funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych działających zarówno w środowisku otwartym (np. kuratorzy sądowi, świetlice terapeutyczne, streetworking), jak i zamkniętym (zakład poprawczy, zakład karny). Celem tych studiów jest także orientacja w istotnych kwestiach społecznych, takich jak patologie i zagrożenia życia społecznego, mechanizmy tworzenia się subkultur młodzieżowych, wykluczenie społeczne. Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią umożliwia poznanie specyfiki pracy nie tylko z młodzieżą niedostosowaną społecznie, dziećmi zagrożonymi wykolejeniem społecznym (dzieci w zagrożeniu), demoralizacją oraz przestępczością, ale również z osobami dorosłymi, zwłaszcza w odniesieniu do stawiania diagnozy niedostosowania społecznego, podejmowania oddziaływań interwencyjnych, wychowawczych oraz socjoterapeutycznych. Oprócz tego na specjalności pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią przygotowuje się do pracy z nieletnimi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, a także z osobami, których dotykają różne patologie społeczne, takie jak: narkomania, alkoholizm, prostytucja, zachowania suicydalne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent tej specjalności predestynowany jest przede wszystkim do pracy pedagoga resocjalizacji i socjoterapeuty oraz do pracy we wszystkich placówkach, które wymagają kompetencji wy­chowawcy resocjalizującego. Absolwent tej specjalności może być zatrudnio­ny między innymi w:


•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, mło­dzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zakładzie karnym, areszcie śledczym, ośrodku szkolno-wychowawczym, świetlicy środowiskowo-terapeutycznej, ośrodku kuratorskim oraz zespole kuratorskiej służby sądowej przy sądzie rejonowym, ośrodku terapii uzależnień (ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne), pogotowiu opiekuńczym, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, Ochotniczym Hufcu Pracy, ośrodku interwencji kryzysowej, policyjnej izbie dziecka i innych placówkach prowadzących wychowanie resocjalizujące, poza tym pedagodzy resocjalizacji znajdują zatrudnienie w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, a także w organizacjach pozarządowych realizujących programy streetworkingu, pedagogiki podwórkowej, partyworkingu oraz inne programy resocjalizacji potencjalnej (profilaktyki społecznej).

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką umożliwia zapoznanie się z dorobkiem teoretycznym i wskazaniami praktycznymi pedagogiki resocjalizacyjnej oraz penitencjarnej, a także współczesnymi teoriami i koncepcjami kryminologicznymi. Studia z pedagogiki resocjalizacyjnej z penitencjarystyką służą poznaniu funkcjonowania zakładu karnego i aresztu śledczego. Podczas studiów podejmowana jest także problematyka pracy w pozostałych instytucjach resocjalizacyjnych, które działają zarówno w środowisku otwartym (np. kuratorzy sądowi, streetworking, świetlice terapeutyczne), jak i zamkniętym (zakład poprawczy). Celem studiów jest również orientacja w istotnych kwestiach społecznych, takich jak: patologie społeczne (narkomania, alkoholizm, prostytucja, zachowania suicydalne, a zwłaszcza przestępczość), diagnoza zaburzeń adaptacji społecznej oraz metodyka pracy wychowawczej i terapeutycznej. Absolwenci specjalności pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką przygotowują się do pracy wychowawczej na oddziałach więziennych z przestępcami młodocianymi oraz dorosłymi, ale także do pracy z nieletnimi oraz rodzinami dysfunkcyjnymi (wieloproblemowymi).


PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent tej specjalności predestynowany jest przede wszystkim do pracy wychowawcy penitencjarnego w zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz we wszystkich placówkach, które wymagają kompetencji wy­chowawcy resocjalizującego. Absolwent tej specjalności może być zatrudnio­ny między innymi w: •• zakładzie poprawczym, •• schronisku dla nieletnich, •• mło­dzieżowym ośrodku wychowawczym, •• młodzieżowym ośrodku socjoterapii, •• ośrodku szkolno-wychowawczym, •• świetlicy środowiskowo-terapeutycznej, •• ośrodku kuratorskim oraz zespole kuratorskiej służby sądowej przy sądzie rejonowym, •• ośrodku terapii uzależnień (ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne), •• pogotowiu opiekuńczym, •• rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, •• Ochotniczym Hufcu Pracy, •• ośrodku interwencji kryzysowej, •• policyjnej izbie dziecka i innych placówkach prowadzących wychowanie resocjalizujące, •• poza tym pedagodzy resocjalizacji znajdują zatrudnienie w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, a także w organizacjach pozarządowych realizujących programy streetworkingu, pedagogiki podwórkowej, partyworkingu oraz inne programy resocjalizacji potencjalnej (profilaktyki społecznej).

Celem studiów I stopnia na specjalności promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień jest wyposażenie studenta w niezbędną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, w tym kulturowo-społecznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia i choroby. Ogólnopedagogiczna wiedza obejmująca podstawową terminologię, teorię i metodologię umożliwi rozumienie kontekstu kształcenia i wychowania oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Kształtowane będą umiejętności praktyczne z zakresu stymulowania i wspomagania, nabywania i rozwijania kompetencji niezbędnych do odzyskiwania, utrzymywania i ochrony zdrowia oraz profilaktyki uzależnień w pracy z osobami w różnym wieku. Student zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne do działań organizacyjnych związanych z promocją zdrowia, profilaktyką uzależnień, edukacją zdrowotną w różnych środowiskach i fazach życia człowieka. Celem studiów II stopnia na tej specjalności jest wzbogacenie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie pracy


z osobą uzależnioną, z uwzględnieniem przemian społeczno-edukacyjnych i wynikających z nich problemów społecznych. Doskonalone będą umiejętności praktyczne w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej, promocji zdrowia oraz aktywności prospołecznej. Zdobyta wiedza z zakresu diagnozy pedagogicznej, umiejętność konstruowania i stosowania narzędzi diagnostycznych umożliwi tworzenie programów prozdrowotnych i profilaktycznych wraz z ich ewaluacją. Profesjonalizm i odpowiedzialność wykształci u absolwenta postawę otwartości na problemy człowieka w różnych środowiskach, w tym w pracy z rodziną wieloproblemową.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych płaszczyznach promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień, a także w różnych obszarach działalności edukacyjnej, m.in. w: •• placówkach oświatowo-wychowawczych, •• placówkach pomocy społecznej, •• poradniach specjalistycznych, •• w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, •• pedagogicznych służbach społecznych, •• placówkach kształcenia ustawicznego, •• w instytucjach profilaktyki i terapii społecznej organizowanych na poziomie społeczności środowiska lokalnego. Studia II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego (j. angielskiego) są przeznaczone dla wykwalifikowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, którzy pragną zdobyć dodatkowe kompetencje (przygotowanie merytoryczne i metodyczne) w zakresie nauczania języka obcego (j. angielskiego) dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku, załącznik 1 (Dz. U. poz. 803), według którego chodzi o „przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej” (s. 3). Przytoczony punkt Rozporządzenia nakłada na nauczycieli przedszkoli obowiązek prowadzenia zajęć w języku obcym (pkt. 16 Podstawy programowej, załącznik 1). Osoby ubiegające się o przyjęcie powinny posiadać udokumentowaną znajomość języka obcego (j. angielskiego) na poziomie co najmniej B2.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE Praca w: •• przedszkolach, •• placówkach opieki nad dziećmi, •• świetlicach szkolnych, •• klubach dziecięcych, •• przygotowanie do pracy w charakterze opiekuna dziennego i niani, •• przygotowanie do prowadzenia zajęć dodatkowych.

Studia na specjalności pedagogika rewalidacyjna adresowane są do wszystkich pragnących nabyć kwalifikacje w zakresie specjalistycznej pracy z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami i środowiskiem. Absolwent rozumie rolę teorii w spełnianiu zadań pedagogicznych i jest zdolny do samodzielnego wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce. Kształtowana jest w nim postawa nacechowana podejściem humanistycznym wyrażająca się w poczuciu wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, szczególnie niepełnosprawnego, wymagającego wsparcia. Posiada umiejętność diagnozowania, projektowania i planowania pracy rewalidacyjnej. Posiada wiedzę z zakresu podstawowego instrumentarium metodologicznego. Dysponuje umiejętnościami posługiwania się wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe i nauczycielskie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Praca w: •• szkołach specjalnych, •• świetlicach środowiskowych, •• ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych, •• warsztatach terapii zajęciowej, •• placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych, •• klasach integracyjnych i placówkach specjalnych.


Kierunek:

PEDAGOGIKA SPECJALNA ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia

SPECJALNOŚĆ •• edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwoju człowieka, poznanie przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy. Pozwalają nabyć umiejętności podejmowania adekwatnych oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjaliza-


cyjnych wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Studia trwają trzy lata i są realizowane przez sześć semestrów. Odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranej specjalności. Absolwent studiów na kierunku pedagogika specjalna zrealizował program kształcenia obejmujący zarówno treści kształcenia ogólnego (filozofia, psychologia, metodologia, socjologia, biomedyczne podstawy funkcjonowania człowieka), jak i treści kształcenia pedagogicznego (pedagogika, historia wychowania, dydaktyka, teoria wychowania) oraz treści kształcenia specjalizacyjnego i metodycznego. Absolwent studiów licencjackich na kierunku pedagogika specjalna jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuowania nauki na studiach II stopnia. Specjalność jest adresowana do osób, które chcą zdobyć interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą etiologii, patomechanizmów i objawów zaburzeń, które utrudniają osobie z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonowanie w otwartej społeczności. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, zdobyte podczas praktyk, dają możliwość poznania najnowszych metod wychowawczych i terapeutycznych potrzebnych do monitorowania przebiegu procesu edukacyjno-terapeutycznego dzieci i dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami. Studenci na specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną przyswajają sobie szeroki zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających im na przeprowadzanie diagnozy osób z niepełnosprawnością intelektualną, ustalenie skutecznych metod i technik oddziaływania terapeutycznego na te osoby w środowisku rodzinnym, szkolnym, pozaszkolnym, podejmowanie czynności związanych z programowaniem, realizowaniem oddziaływań edukacyjnych i rehabilitacyjnych w placówkach integracyjnych i szkolnictwa ogólnodostępnego oraz specjalnego, w których przebywają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Studenci poznają najnowsze tendencje w zakresie edukacji, rehabilitacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną kształtują pozytywne postawy wobec osób z niepełnosprawnością, rozwijają potrzebę budowania takich postaw w społeczeństwie.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent po ukończeniu studiów może podjąć pracę w: •• przedszkolach specjalnych, •• ośrodkach szkolno-wychowawczych, •• szkołach podstawowych i gimnazjach specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, •• jako nauczyciel wspomagający w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, •• poradniach psychologiczno-pedagogicznych, •• warsztatach terapii zajęciowej.

AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: II stopnia NIESTACJONARNE: II stopnia


Kierunek:

PSYCHOLOGIA ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: jednolite magisterskie NIESTACJONARNE: jednolite magisterskie

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia psychologiczne skierowane są do osób zainteresowanych ludzkimi zachowaniami, ich podłożem psychicznym i uwarunkowaniami społecznymi, a także mechanizmami pozwalającymi je wyjaśnić. Studia wyposażają w wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka i psychopatologii. Dają ponadto solidne przygotowanie warsztatowe umożliwiające zaplanowanie i przeprowadzenie własnych badań empirycznych oraz procesu diagnostycznego. Student zdobywa umiejętności rozpoznawania indywidualnych i społecznych problemów psychologicznych, a także niesienia pomocy innym oraz planowania interwencji psychologicznej. Studia psychologiczne dostarczają ponadto wiedzy z zakresu szeregu przedmiotów uzupełniających (filozofia, socjologia, biologiczne podstawy za-


chowania, neurobiologia, logika, psychiatria) oraz wybranych indywidualnie przedmiotów fakultatywnych odnoszących się między innymi do nowych trendów i kierunków w psychologii, wychodzących poza kanon podstawowy (np. psychologia ekonomiczna, psychologia muzyki, psychologia sportu). Program kształcenia jest tak skonstruowany, że umożliwia studentowi zdobycie podstaw przygotowania zawodowego w zakresie dwóch (wybranych po II roku) ścieżek specjalizacyjnych, a także zrealizowanie praktyk zgodnych z wybranymi ścieżkami.

ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE •• •• •• •• ••

psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia, psychologia sądowa, psychologia zdrowia i jakości życia.

Możesz wybrać spośród następujących ścieżek: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego dostarcza wiedzy o przyczynach i przebiegu zaburzeń zachowania i osobowości, zaburzeń lękowych, psychotycznych, nastroju oraz zaburzeń spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych. Wyposaża w umiejętności z zakresu rozpoznawania wybranych problemów klinicznych, planowania i przeprowadzenia procesu diagnostycznego oraz udzielania podstawowej pomocy psychologicznej i mediacyjnej. Psychologia pracy i organizacji dostarcza wiedzy i umiejętności, których wykorzystanie pozwala kreować innowacyjne rozwiązania w organizacji oraz przeciwdziałać problemom pojawiającym się w miejscu pracy. Wyposaża w kompetencje z zakresu kształtowania środowiska pracy: komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania zespołów, diagnostyki, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, motywowania do pracy, oceniania, rekrutacji, selekcji kadr, przywództwa, analizy pracy oraz szkoleń. Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia pozwala na zrozumienie istoty rozwoju człowieka – od lat najmłodszych po starość – w kontekście życia rodzinnego. Dostarcza wiedzy na temat przyczyn i obrazu klinicznego wybranych zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz wiedzy z zakresu psychologii więzi rodzinnych w obliczu codziennego życia, wyzwań i kryzysów. Wyposaża w umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki, podstaw prowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz psychoedukacji dzieci, młodzieży i rodzin.


Psychologia sądowa, odnosząc się do zagadnień z obszaru praktyki sądowej (zeznań świadków, przesłuchań, opiniodawstwa sądowego), kryminologii, wiktymologii i resocjalizacji, dostarcza wiedzy i umiejętności warsztatowych z zakresu psychologicznego opiniowania szczególnych spraw sądowych, przeprowadzania badań eksperymentalnych z zakresu psychologii zeznań świadków, oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach poprawczych i karnych oraz w zakresie prowadzenia mediacji sądowych i negocjacji. Psychologia zdrowia i jakości życia skupia się na relacjach pomiędzy kondycją psychiczną człowieka a jego zdrowiem somatycznym oraz na czynnikach wpływających na poczucie szczęścia. Dostarcza wiedzy i umiejętności z zakresu sposobów poprawy jakości życia, profilaktyki zdrowotnej i efektywnego wykorzystywania własnych zasobów w procesie radzenia sobie z problemami życiowymi, dostarcza podstaw do pracy z chorymi somatycznie i ich rodzinami, z osobami doświadczającymi stresu lub borykającymi się z uzależnieniami behawioralnymi.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwenci kierunku psychologia znajdują zatrudnienie w takich ośrodkach i placówkach, jak: •• szpitale, •• poradnie zdrowia psychicznego, •• ośrodki interwencji kryzysowej, •• rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, •• sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i hospicja, •• ośrodki leczenia uzależnień, •• poradnie psychologiczno-pedagogiczne, •• szkoły i przedszkola, •• domy dziecka, •• ośrodki szkolno-wychowawcze, •• fundacje i stowarzyszenia, •• kluby sportowe, •• agencje reklamy i public relations, •• firmy doradcze i szkoleniowe, •• urzędy pracy, •• ośrodki badania opinii społecznej, •• ośrodki badań marketingowych, •• więzienia, •• policja, •• wojsko, •• pracownie testów psychotechnicznych, •• ośrodki badawcze i naukowe.


CIEKAWOSTKA Studenci i pracownicy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ współpracują z jednym z najsłynniejszych psychologów na świecie – profesorem Philipem Zimbardo. Gdy profesor odwiedzał Polskę, zaprosili go na Nikiszowiec, co po czasie zaowocowało powstaniem wyjątkowego miejsca spotkań dla młodzieży. Znajduje się ono w samym sercu tej zabytkowej dzielnicy Katowic. Choć to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w mieście, nie działał tu żaden dom kultury ani ośrodek, gdzie młodzież mogłaby spotykać się w czasie wolnym – rozwijać się, stawiać czoła wyzwaniom nowoczesności, równocześnie pielęgnując to, co lokalne. Dzięki wsparciu profesora Zimbardo, zaangażowaniu stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ powstało pierwsze na świecie Centrum Zimbardo (Zimbardo Youth Center). Philip G. Zimbardo jest autorem badań określanych mianem stanfordzkiego eksperymentu więziennego oraz wielu publikacji z zakresu psychologii, w tym najbardziej znanego podręcznika Psychologia i życie.


Kierunek:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia zarządzanie zasobami ludzkimi są odpowiedzią na pojawiające się zapotrzebowanie rynku. Przygotowują pracowników wyposażonych w wiedzę teoretyczną, a także w praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające zarówno zrozumienie specyfiki współczesnej gospodarki z jej tendencjami rozwojowymi, jak i podejmowanie działań kreatywnych i innowacyjnych z wykorzystaniem potencjału ludzkiego w organizacji, także jego różnorodności. Stąd też wynika praktyczny profil studiów – ponad 70% wymiaru godzin zawartych w planie studiów to godziny związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, realizowane zarówno na uczelni, jak i poza nią w rzeczywistych organizacjach (3 miesiące praktyk zawodowych). Studia I stopnia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi trwają sześć semestrów. Realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonar-


nym. Kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Realizację programu kształcenia zapewnia odpowiednio dobrana kadra naukowo-dydaktyczna składająca się w głównej mierze z przedstawicieli nauk społecznych: psychologia pracy i organizacji, zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia działająca we współpracy z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej i trzeciego sektora, których wspólnym celem jest rozwijanie wiedzy studentów, ich umiejętności i postaw, niezbędnych dla występowania w roli specjalisty zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie: •• na stanowiskach kierowniczych działów personalnych, kadr i płac, •• w organizacjach sektora publicznego i prywatnego jako specjalista do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudniania i rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania wynikami pracy itp., •• jako menedżer zarządzający pracą zespołów ludzi, •• jako konsultant ds. personalnych w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych, •• jako doradca zawodowy w urzędach pracy, biurach aktywizacji bezrobotnych, centrach kariery i centrach informacji zawodowej, •• jako doradca zawodowy w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i akademickich biurach karier, •• jako menedżer i specjalista w firmach doradztwa personalnego, •• jako menedżer i specjalista w firmach szkoleniowych, •• we własnych firmach doradczych i szkoleniowych (samozatrudnienie).


CIEKAWOSTKA Jednym z przedmiotów obowiązkowych na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi są praktyki modelowe, w ramach których studenci przygotowują indywidualnie lub zespołowo projekty konkretnych przedsięwzięć pozwalających praktycznie rozwijać kompetencje w zarządzaniu. Praktyki modelowe pozwalają wykonywać prace na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, a także nawiązywać kontakty z różnymi organizacjami z otoczenia Wydziału Pedagogiki i Psychologii, np. z urzędami państwowymi, placówkami edukacyjnymi, organizacjami non profit, profit.


Kierunek:

ARTETERAPIA nowość!

ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Arteterapia to interdyscyplinarny i międzyobszarowy kierunek studiów, który jest prowadzony przez trzy katowickie uczelnie: Akademię Sztuk Pięknych (Wydział Artystyczny), Akademię Muzyczną (Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu) i Uniwersytet Śląski (Wydział Pedagogiki i Psychologii). Kierunek definiują autorsko skonstruowane efekty kształcenia usytuowane w trzech obszarach: nauk humanistycznych, nauk społecznych i sztuki, gwarantujące interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Zajęcia (odbywające się w siedzibach AM, ASP i UŚ) rozwijają wszechstronnie wrażliwość estetyczną studenta, przygotowują go do swobodnego posługiwania się językiem sztuki w działaniach terapeutycznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności dotyczące realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem środków ekspresji estetycznej i umiejętności warsztatowych posadowionych w obszarze sztuki. Posługuje się wiedzą dotyczącą oddziaływań arteterapeutycznych, w tym: plastykoterapii, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii i teatroterapii oraz posiada umiejętność zastosowania działań twórczych nacechowa-


nych terapeutycznie, których zasadniczymi narzędziami są muzyka, sztuki wizualne, drama, literatura, taniec i ekspresja ucieleśniona. Potrafi integrować owe narzędzia, tworząc autorskie interdyscyplinarne projekty arteterapeutyczne realizowane w otoczeniu społecznym. Absolwent posiada również wiedzę i podstawowe kompetencje psychoterapeutyczne, zna zasady pracy z pacjentem/wychowankiem/pensjonariuszem w czasie oddziaływań arteterapeutycznych. Ma także elementarną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, psychopatologii, psychologii klinicznej, co umożliwia mu odpowiedzialne i efektywne konstruowanie oddziaływań arteterapeutycznych w pracy z osobami chorymi oraz przejawiającymi określone zaburzenia czy dysfunkcje. Administratorem kierunku jest Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ. Absolwent otrzyma dyplom licencjata arteterapii sygnowany przez trzy wymienione uczelnie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Studia na kierunku arteterapia przygotowują absolwenta do: •• prowadzenia artystyczno-terapeutycznej aktywności skierowanej w stronę osób z niepełnosprawnościami o różnej etiologii, specyfice i wymiarze, osób z zaburzeniami dotyczącymi funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, psychicznego czy edukacyjnego, wymagającymi wsparcia oraz z deficytami rozwojowymi w obszarze intelektualnym, a także w obszarze sprawności kluczowych receptorów i analizatorów zmysłowych, •• działań o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym czy reedukacyjnym w oddziałach szpitalnych, sanatoriach, ośrodkach wsparcia dziennego, domach opieki społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach integracyjnych i innych placówkach prowadzących arteterapię z zachowaniem poszanowania odmienności i indywidualnych potrzeb pacjentów i wychowanków, •• prowadzenia własnych projektów artystyczno-terapeutycznych oraz do kontynuacji kształcenia na poziomie studiów II stopnia. Oferta edukacyjna wiąże się z uzyskaniem uprawnień pedagogicznych niezbędnych do prowadzenia działalności pomocowej i wspierającej.

CIEKAWOSTKA Absolwent będzie objęty możliwością certyfikacji uprawnień w europejskim Stowarzyszeniu ECARTE.


Administracja / Animacja, mediacja i edukacja w instytucjach kultury / Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną / Antropologia języka i komunikacji / Arteterapia / Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe / Biofizyka / Biologia / Biologia żywności i żywienia / Biotechnologia / Biotechnology / Chemia / Doradztwo filozoficzne i coaching / Doradztwo i infobrokerstwo historyczne / Doradztwo polityczne i publiczne / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / Ekonofizyka / Etnologia i antropologia kulturowa / Filologia / Filologia angielska / Filologia germańska / Filologia polska / Filologia słowiańska / Filozofia / Fizyka / Fizyka medyczna / Fizyka techniczna / Games and virtual reality desing / Geofizyka / Geografia / Geologia / Geologia stosowana / Grafika / Historia / Historia sztuki / Indywidualne Studia Międzyobszarowe / Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo / Informacja w instytucjach e-społeczeństwa / Informatyka / Informatyka stosowana / Inżynieria biomedyczna / Inżynieria materiałowa / Inżynieria zagrożeń środowiskowych / Kognitywistyka / Komunikacja promocyjna i kryzysowa / Kulturoznawstwo / Kultury mediów / Malarstwo i projekty interdyscyplinarne / Matematyka / Mechatronika / Mediteranistyka / Międzynarodowe studia polskie / Nauki o rodzinie / Ochrona środowiska / Oligofrenopedagogika z arteterapią / Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej / Pedagogika / Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią / Pedagogika specjalna / Politologia / Praca socjalna / Prawo / Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej / Przedsiębiorczość / Psychologia / Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia / Reżyseria / Socjologia / Stosowane nauki społeczne / Studia śląskie / Sztuka pisania / Technologia chemiczna / Teologia / Turystyka / Turystyka historyczna / Zarządzanie zasobami ludzkimi


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

40–126 Katowice ul. M. Grażyńskiego 53 e-mail: pips@us.edu.pl www.wpips.us.edu.pl

PEDAGOGIKA tel.: 32 359 97 23 e-mail: sekretariat.ipedagogiki@us.edu.pl www.pedagogika.us.edu.pl

PSYCHOLOGIA tel.: 32 359 97 39 e-mail: ips@us.edu.pl www.psychologia.us.edu.pl

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 41–500 Chorzów ul. 75 Pułku Piechoty 1 tel.: 32 349 38 01 e-mail: zzl@us.edu.pl www.wpips.us.edu.pl

ARTETERAPIA tel.: 32 359 97 23 e-mail: sekretariat.ipedagogiki@us.edu.pl www.pedagogika.us.edu.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you