__MAIN_TEXT__

Page 1

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

WYDZIAŁ

PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


WYDZIAŁ

PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII •• infrastruktura dydaktyczna i naukowa: własna biblioteka, czytelnia, pracowanie komputerowe, infrastruktua informatyczna w postaci stanowisk dostępnych w budynku Wydziału, laboratorium psychologiczne, •• Projekt Bohaterskiej Wyobraźni z prof. Philipem Zimbardo, •• ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej, •• znaczące kompetencje pracowników w obszarze dydaktyki, potwierdzone wysokim wynikiem ankietyzacji sporządzonej na podstawie ocen studentów; wykładowcy praktycy, •• możliwość udziału studentów w badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale oraz w ramach działalności kół naukowych, 2

www.kandydat.us.edu.pl

1


•• możliwość wymiany międzynarodowej studentów, •• angażowanie studentów w liczne akcje organizowane zarówno przez Wydział, jak i przez Uczelnię, •• dobrze rozwinięty system pomocy materialnej – zgodny z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej w Uczelni; świadczenia: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, zapomoga losowa, możliwość zamieszkania w domu studenckim, •• wsparcie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, •• współpraca z innymi ośrodkami akademickimi, kulturalnymi i gospodarką, •• współpraca z innymi Wydziałami UŚ, ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami publicznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi w celu wzbogacenia oferty studiów.

KIERUNEK

PSYCHOLOGIA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE Jednolite magisterskie – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE Jednolite magisterskie – ogólnoakademicki

2

www.kandydat.us.edu.pl

3


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU SPECJALIZACJE psychologia kliniczna człowieka dorosłego psychologia pracy i organizacji psychologia zdrowia i jakości życia psychologia sądowa psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia

4

Studia psychologiczne skierowane są do osób zainteresowanych ludzkimi zachowaniami, ich podłożem psychicznym, uwarunkowaniami biologicznymi oraz społecznymi, a także mechanizmami pozwalającymi te zachowania wyjaśnić. Oferują między innymi wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka i psychopatologii. Dają ponadto solidne przygotowanie warsztatowe umożliwiające zaplanowanie i przeprowadzenie własnych badań naukowych oraz procesu diagnozy psychologicznej. Student zdobywa umiejętności rozpoznawania indywidualnych i społecznych zjawisk psychologicznych, a także niesienia pomocy innym oraz planowania interwencji psychologicznej. Studia psychologiczne dostarczają ponadto wiedzy z zakresu przedmiotów uzupełniających oraz wybranych indywidualnie przedmiotów fakultatywnych odnoszących się między innymi do nowych trendów i kierunków w psychologii, wychodzących poza kanon podstawowy (na przykład psychologia ekonomiczna, Internetu, muzyki, sportu).

www.kandydat.us.edu.pl

5


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły i przedszkola, •• szpitale, poradnie zdrowia psychicznego, •• rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, •• ośrodki interwencji kryzysowej,

•• kluby sportowe, •• firmy konsultingowe, •• działalność coachingowa, •• agencje reklamy i public relations, firmy doradcze i szkoleniowe, działy personalne (HR/ZZL) firm i korporacji, •• urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy, administracja państwowa i samorządowa.

•• ośrodki badawcze i naukowe, •• własna działalność gospodarcza (na przykład psychoterapeuta, trener), •• sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i hospicja, •• ośrodki leczenia uzależnień, •• zakłady karne i areszty śledcze, •• służby policyjne i wojskowe, więziennictwo, •• opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, •• domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, •• ośrodki badań marketingowych, ośrodki badania opinii społecznej, •• pracownie testów psychotechnicznych, •• fundacje i stowarzyszenia, 6

www.kandydat.us.edu.pl

7


SPECJALNOŚCI (studia I stopnia)

KIERUNEK

PEDAGOGIKA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika opiekuńczo-wchowawcza ze wsparciem rodziny pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia)

II stopnia – ogólnoakademicki

edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień pedagogika opiekuńczo-wychowawcza wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego (języka angielskiego) pedagogika rewalidacyjna

8

www.kandydat.us.edu.pl

NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

9


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia przygotowują do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Studenci w toku studiów zyskują wiedzę o człowieku, jego rozwoju, edukacji, autoedukacji, a także o trudnościach w funkcjonowaniu społecznym i sposobach ich przezwyciężania. Studia dają solidne przygotowanie do pracy zawodowej dzięki bogatej ofercie zajęć praktycznych oraz interesujących przedmiotów do wyboru. W toku studiów studenci wybierają jedną spośród dwóch ścieżek specjalizacyjnych: nauczycielską lub pedagogiczną (w jej ramach kilka specjalizacji do wyboru).

10

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• szkoły i przedszkola, •• świetlice środowiskowe, •• placówki oświatowo-kulturalne, •• schroniska dla nieletnich, •• zakłady poprawcze.

www.kandydat.us.edu.pl

11


KIERUNEK

PEDAGOGIKA SPECJALNA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

SPECJALNOŚĆ

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwoju człowieka, poznanie przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy. Pozwalają na nabycie umiejętności podejmowania adekwatnych oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Studentom oferowane są moduły do wyboru oraz interesujące zajęcia fakultatywne. Studia kształtują pozytywne postawy wobec osób z niepełnosprawnością oraz rozwijają potrzebę budowania takich postaw w społeczeństwie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• lider działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w placówkach o charakterze specjalnym i integracyjnym (szkołach, przedszkolach, ośrodkach).

edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

12

www.kandydat.us.edu.pl

13


KIERUNEK

ARTETERAPIA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

14

www.kandydat.us.edu.pl

15


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kierunek łączy naukę i sztukę, a zajęcia odbywają się w trzech uczelniach, będących wizytówką naszego miasta: Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytecie Śląskim. Studenci korzystają z bogatej i perfekcyjnie przygotowanej infrastruktury tych trzech uczelni, zwłaszcza zaś z obiektów artystycznych – przestrzeni widowiskowych, koncertowych, wystawienniczych i warsztatowych. Zadaniem kierunku jest przygotowanie absolwentów do działania twórczego i zawodowego w obszarze sztuki, wspartego kompetencjami w zakresie psychologii, pedagogiki i terapii. Kierunek dedykowany jest dla specyficznego kandydata – o uzdolnieniach estetycznych (ale niekoniecznie z wykształceniem artystycznym), który chce uzyskać interdyscyplinarne wykształcenie artystyczne oraz humanistyczno-społeczne i jednocześnie posługiwać się profesjonalnym językiem sztuki w szeroko pojętej terapii i wsparciu rozwoju.

16

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• oddziały szpitalne, sanatoria, •• ośrodki wsparcia dziennego, •• domy opieki społecznej, •• świetlice socjoterapeutyczne, •• warsztaty terapii zajęciowej, •• ośrodki integracyjne, •• placówki prowadzące terapię przez sztukę.

www.kandydat.us.edu.pl

17


KIERUNEK

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – praktyczny NIESTACJONARNE I stopnia – praktyczny

18

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia są odpowiedzią na pojawiające się zapotrzebowanie rynku. Przygotowują pracowników wyposażonych w wiedzę teoretyczną oraz w praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające zarówno zrozumienie specyfiki współczesnej gospodarki z jej tendencjami rozwojowymi, jak i podejmowanie działań kreatywnych i innowacyjnych z wykorzystaniem potencjału ludzkiego w organizacji, także jego różnorodności. Stąd też wynika praktyczny profil studiów – ponad 70% wymiaru godzin zawartych w planie studiów to godziny związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym realizowane zarówno na uczelni, jak i poza nią – w rzeczywistych organizacjach (3 miesiące praktyk zawodowych). Realizację programu kształcenia zapewnia odpowiednio dobrana kadra naukowo-dydaktyczna składająca się w głównej mierze z przedstawicieli nauk społecznych: psychologii pracy i organizacji, zarządzania, ekonomii, prawa, socjologii, działających we współpracy z przedstawicielami biznesu.

www.kandydat.us.edu.pl

19


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• stanowiska kierownicze działów personalnych, kadr i płac, •• specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudniania i rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania wynikami pracy itp. w organizacjach sektora publicznego i prywatnego, •• menedżer zarządzający pracą zespołów ludzi, •• konsultant ds. personalnych w instytucjach, publicznych, samorządowych i pozarządowych, •• doradca zawodowy w urzędach pracy, biurach aktywizacji bezrobotnych, centrach kariery i centrach informacji zawodowej, •• doradca zawodowy w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i akademickich biurach karier, •• menedżer i specjalista w firmach doradztwa personalnego, •• menedżer i specjalista w firmach szkoleniowych, •• własna firma doradcza i szkoleniowa (samozatrudnienie).

20

www.kandydat.us.edu.pl

21


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ul. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice www.wpips.us.edu.pl www.katalog.us.edu.pl

Profile for Uniwersytet Śląski

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Advertisement