Page 1

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

UNIWERSYTET ŚLĄSKI


Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przebieg rekrutacji ETAP I

przed postępowaniem kwalifikacyjnym

01

Zakładasz konto w systemie IRK na stronie www.kandydat.us.edu.pl, wybierasz kierunki studiów, wnosisz opłatę.

02

System pobiera wyniki matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM) albo dostarczasz świadectwo dojrzałości lub dane z dyplomu (II st.).

03

Na kierunkach studiów, które tego wymagają, przystępujesz do dodatkowych egzaminów wstępnych.

ETAP II

po ogłoszeniu list z wynikami

04

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na studia, musisz w określonym terminie odebrać z dziekanatu decyzję o przyjęciu i dokonać wpisu na studia.

05

Jednocześnie składasz wszystkie niezbędne dokumenty wskazane na stronie www.kandydat.us.edu.pl

Szczegółowy opis przebiegu rekrutacji znajdziesz na stronie www.kandydat.us.edu.pl


Kierunek:

ADMINISTRACJA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA): •• administracja ogólna, •• bezpieczeństwo wewnętrzne.

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA): •• •• •• ••

administracja rządowa i samorządowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, administrowanie rolnictwem, bezpieczeństwo energetyczne.


SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA): •• •• •• •• •• ••

administracja samorządowa, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, administrowanie rolnictwem, administracja wymiaru sprawiedliwości, administracja gospodarcza.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia na kierunku administracja I stopnia przygotowują studentów do pracy w szeroko rozumianej administracyjnej obsłudze przedsiębiorców, organów administracji publicznej, w tym organach ścigania i bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci poznają podstawy prawne i zasady funkcjonowania państwa, założenia systemu społecznego i gospodarczego Polski, w tym wybrane aspekty funkcjonowania obrotu gospodarczego w szerokim spektrum jego prawnej regulacji (zagadnienia cywilnoprawne, administracyjne czy prawno-karne). Student, podejmując decyzję o nauce na studiach I stopnia, ma do wyboru dwie specjalności: administracja ogólna i bezpieczeństwo wewnętrzne. Specjalność administracja ogólna umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych przy zatrudnieniu w strukturach ogólnej administracji publicznej lub podmiotach gospodarczych uczestniczących w realizacji zadań publicznych. Natomiast specjalność bezpieczeństwo wewnętrzne jest propozycją dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z zatrudnieniem w służbach mundurowych, organach kontroli legalności typu inspekcyjnego oraz podmiotach administracji bezpieczeństwa wewnętrznego, obronności, ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Program studiów obu specjalności oprócz zagadnień objętych klasycznym programem studiów dla kierunku administracja obejmuje także szeroki wachlarz specjalizujących przedmiotów fakultatywnych pozwalających poszerzyć własne zainteresowania oraz zdobyć kwalifikacje przydatne przy zatrudnieniu w wybranych sektorach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych oraz organach ścigania


i bezpieczeństwa wewnętrznego. W ramach studiów II stopnia absolwent ma do wyboru kontynuowanie wykształcenia na specjalnościach administracja rządowa i samorządowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, administrowanie rolnictwem, bezpieczeństwo energetyczne, administracja wymiaru sprawiedliwości, administracja gospodarcza, które przygotowują do wykonywania funkcji kierowniczych i nadzorczych w wybranych sektorach administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania i bezpieczeństwa wewnętrznego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Studia na kierunku administracja, specjalność administracja ogólna, przygotowują do pracy: •• w organach terenowej administracji rządowej i samorządowej, •• w ramach administracyjnej obsługi przedsiębiorców, •• w podmiotach typu non profit. Studia na kierunku administracja, specjalność bezpieczeństwo wewnętrzne, przygotowują do pracy: •• w organach kontroli legalności typu inspekcyjnego (PIP, PIS, IH), •• w służbach policyjnych (Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Służba Więzienna, kontrola skarbowa, straże miejskie i gminne), •• w służbach specjalnych (ABW, AW, SKW SWW, CBA), •• w policji przyrodniczej (Państwowa Straż Łowiecka, Państwowa Straż Rybacka, Straż Leśna), •• w policji transportowej (Straż Ochrony Kolei, Straż Ochrony Lotnisk), •• w organach ratownictwa i zarządzania kryzysowego, •• w międzynarodowych portach lotniczych, •• w podmiotach gospodarczych realizujących usługi z obszaru ochrony osób i mienia, obronności i zarządzania bezpieczeństwem.


CIEKAWOSTKA Dzięki objęciu w latach 2014–2016 specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne wsparciem z projektu Nowa Jakość Edukacji-Bezpieczeństwo Wewnętrzne, finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych, oferta kształcenia jest wzbogacona o możliwość odbycia kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu sportów i specjalności obronnych, surwiwalu, terroryzmu, ratownictwa oraz ochrony osób i mienia, a także kursu języka migowego. Ponadto dzięki możliwości profilowania ścieżki kształcenia absolwent specjalności, kończąc studia, uzyskuje prawo do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz detektywów. Dzięki wsparciu specjalności przez przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania (sądy, prokuratura, służby policyjne), służb ratowniczych oraz przedsiębiorców (międzynarodowe porty lotnicze, przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia), uczestnik studiów ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności związanych z udziałem w postępowaniu karnym, kontrolnym oraz w działaniach ratowniczych poprzez udział w zajęciach warsztatowych i praktykach studenckich, a także w podróżach studyjnych.


Kierunek:

PRAWO AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: jednolite magisterskie NIESTACJONARNE: jednolite magisterskie

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo przygotowują absolwentów do wykonywania zawodów prawniczych. Studia trwają pięć lat (10 semestrów), umożliwiając uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa. Oferta edukacyjna obejmuje przedmioty prawnicze i przedmioty wykształcenia ogólnego oraz przedmioty do wyboru umożliwiające poszerzenie wiedzy w wybranych przez studenta obszarach prawa. Unowocześniony program studiów kładzie nacisk na umiejętności praktyczne, prowadzenie przedmiotów interdyscyplinarnych łączących ze sobą różne gałęzie prawa. Ostatni rok studiów przeznaczony został na przygotowanie pracy magisterskiej na temat wybrany przez studenta oraz przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze.


Wysoki poziom dydaktyczny zajęć prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu prawa, a jednocześnie praktyków i ekspertów, umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy, co od lat potwierdza wysoką zdawalność absolwentów na aplikacje prawnicze.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Bardzo szeroki wybór ścieżki kariery zawodowej: •• kontynuowanie nauki w ramach studiów doktoranckich, •• przygotowanie do egzaminów wstępnych na aplikację, •• rozpoczęcie samodzielnej pracy zawodowej w instytucjach i organizacjach publicznych oraz niepublicznych, •• prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

CIEKAWOSTKA Studenci WPiA UŚ zdobywają najwyższe laury w konkursach polskich i międzynarodowych. W 2014 r. w finale dwudziestej pierwszej edycji Konkursu Willem C. Vis Moot w Wiedniu drużyna WPiA UŚ uzyskała wyróżnienie „Honorable Mention”, pokonując m.in. drużyny z USA, Niemiec, Rosji i Węgier. Dysponujemy bogatą ofertą stypendiów programu Erasmus+. Na Wydziale aktywnie działa kilkadziesiąt kół naukowych, w ramach których studenci mają możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań w poszczególnych dziedzinach prawa. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu Licea Uniwersytetu Śląskiego ściśle współpracuje z liceami województwa śląskiego. Wydział Prawa i Administracji prowadzi Szkołę Prawa Amerykańskiego oraz Szkołę Prawa Chińskiego.


Kierunek:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia na kierunku przedsiębiorczość to nowoczesne studia interdyscyplinarne łączące edukację w zakresie podstaw wiedzy prawniczej i ekonomicznej z umiejętnościami praktycznymi. Oferta edukacyjna dostosowana została do potrzeb przedsiębiorców funkcjonujących w obrocie gospodarczym, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, zawierania umów w obrocie gospodarczym, odpowiedzialności cywilnej i karnej przedsiębiorcy oraz zarządzania przedsiębiorstwem, z elementami niezbędnymi dla praktyki obrotu takimi, jak: prawo podatkowe, prawo handlowe, prawo pracy, z uwzględnieniem niezbędnych w środowisku gospodarczym kwestii ubezpieczeń czy umów bankowych, zarządzanie strategiczne, marketing, zarządzanie projektami, pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunko-


wość, logistyka. Oferta obejmuje także szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych, pozwalających na poszerzenie zainteresowań naukowych studenta. Program studiów zyskuje wysokie oceny w konsultacjach społecznych w środowisku przedsiębiorców, z uwagi na różnorodność oferty dydaktycznej oraz dużą liczbę godzin praktyk zawodowych. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem i organizacją przedsiębiorstwa.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jak również jest atrakcyjny na rynku pracy ze względu na: •• doświadczenie praktyczne zdobyte podczas studenckich praktyk zawodowych, •• nabytą wiedzę interdyscyplinarną z zakresu prawa i ekonomii niezbędną przy prowadzeniu działalności gospodarczej, •• możliwość zatrudnienia na rynku pracy na stanowiskach menadżerskich związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, dzięki znajomości prawa i ekonomii w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

CIEKAWOSTKA Kierunek przedsiębiorczość cieszy się dużą popularnością wśród osób studiujących jednocześnie dwa kierunki studiów. Studenci wykazują duże zainteresowanie rynkiem kapitałowym, uczestnicząc w seminariach, konferencjach oraz aktywnie działają w studenckich kołach naukowych. Wysoki poziom oferty edukacyjnej gwarantują specjaliści z zakresu prawa, ekonomii oraz przedstawiciele praktyki.


Administracja / Animacja, mediacja i edukacja w instytucjach kultury / Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną / Antropologia języka i komunikacji / Arteterapia / Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe / Biofizyka / Biologia / Biologia żywności i żywienia / Biotechnologia / Biotechnology / Chemia / Doradztwo filozoficzne i coaching / Doradztwo i infobrokerstwo historyczne / Doradztwo polityczne i publiczne / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / Ekonofizyka / Etnologia i antropologia kulturowa / Filologia / Filologia angielska / Filologia germańska / Filologia polska / Filologia słowiańska / Filozofia / Fizyka / Fizyka medyczna / Fizyka techniczna / Games and virtual reality desing / Geofizyka / Geografia / Geologia / Geologia stosowana / Grafika / Historia / Historia sztuki / Indywidualne Studia Międzyobszarowe / Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo / Informacja w instytucjach e-społeczeństwa / Informatyka / Informatyka stosowana / Inżynieria biomedyczna / Inżynieria materiałowa / Inżynieria zagrożeń środowiskowych / Kognitywistyka / Komunikacja promocyjna i kryzysowa / Kulturoznawstwo / Kultury mediów / Malarstwo i projekty interdyscyplinarne / Matematyka / Mechatronika / Mediteranistyka / Międzynarodowe studia polskie / Nauki o rodzinie / Ochrona środowiska / Oligofrenopedagogika z arteterapią / Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej / Pedagogika / Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią / Pedagogika specjalna / Politologia / Praca socjalna / Prawo / Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej / Przedsiębiorczość / Psychologia / Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia / Reżyseria / Socjologia / Stosowane nauki społeczne / Studia śląskie / Sztuka pisania / Technologia chemiczna / Teologia / Turystyka / Turystyka historyczna / Zarządzanie zasobami ludzkimi

WWW.US.EDU.PL


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 40–007 Katowice ul. Bankowa 11 b e-mail: sekrwpia@us.edu.pl www. wpia.us.edu.pl ADMINISTRACJA studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia tel.: 32 359 20 67 studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia tel.: 32 359 20 64 PRAWO studia stacjonarne jednolite magisterskie tel.: 32 359 20 60, 32 359 17 07 e-mail: agata.galbierz@us.edu.pl leokadia.magosz@us.edu.pl studia niestacjonarne jednolite magisterskie tel.: 32 359 20 66, 32 359 20 69 e-mail: monika.lyczba@us.edu.pl marta.wilk@us.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia tel.: 32 359 20 66 e-mail: monika.lyczba@us.edu.pl studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia tel.: 32 359 20 69 e-mail: malgorzata.szaniewska@us.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016