Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Page 1

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

WYDZIAŁ

PRAWA I ADMINISTRACJI


WYDZIAŁ

PRAWA I ADMINISTRACJI

•• interdyscyplinarne programy kształcenia, integrujące wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, •• bogata oferta zajęć fakultatywnych i specjalizacyjnych, uzupełniana o przedmioty odpowiadające zmianom we współczesnym prawie i na świecie, •• doskonała kadra naukowa, realizująca krajowe i międzynarodowe projekty badawcze, •• możliwość uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i sympozjach, a także prestiżowych międzynarodowych konkursach, takich jak Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, •• wysoka zdawalność na aplikacje prawnicze, •• szeroka oferta wyjazdów w ramach programów mobilności studenckiej Erasmus+ i MOST, 2

www.kandydat.us.edu.pl

1


•• współpraca z uczelniami z USA i Chin w ramach funkcjonującej na Wydziale Szkoły Prawa Amerykańskiego oraz Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej, •• liczne koła naukowe, umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań naukowych; studenci Wydziału są stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, •• Studencka Poradnia Prawna, oferująca możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej w toku studiów, •• możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i certyfikatów, w tym z zakresu arbitrażu, inwestowania czy zarządzania biznesem, •• praktyki zawodowe w sądach, prokuraturach, renomowanych kancelariach prawniczych i podatkowych, a także korporacjach i organizacjach międzynarodowych, •• nowoczesna siedziba i lokalizacja w ścisłym centrum Katowic, •• prężnie działające laboratorium kryminalistyczne, •• pracownia badań poligraficznych, wyposażona w poligraf konwencjonalny oraz poligrafy komputerowe,

KIERUNEK

PRAWO AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE Jednolite magisterskie – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE Jednolite magisterskie – ogólnoakademicki

•• sala sądowa, umożliwiająca przeprowadzanie symulacji postępowań sądowych.

2

www.kandydat.us.edu.pl

3


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Innowacyjne kształcenie umożliwia nabycie wiedzy, a także umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na przygotowanie do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, z którymi znaczna część absolwentów kierunku wiąże swoją dalszą karierę zawodową, a jednocześnie przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wejścia na rynek pracy czy rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Innowacyjność wypracowanej koncepcji polega na koncentracji treści obligatoryjnych programu studiów w pierwszych czterech latach studiów. Ostatni rok studiów ma przygotować studentów do realizacji indywidualnych planów po zakończeniu edukacji bądź do kontynuowania kształcenia na aplikacjach prawniczych, także do zatrudnienia w administracji państwowej, samorządowej, działalności w organizacjach pozarządowych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• adwokat, radca prawny, notariusz, •• prokurator, sędzia, referendarz sądowy, komornik, •• doradca podatkowy, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, •• asystent sędziego, asystent prokuratora, kurator zawodowy, •• zatrudnienie w działach obsługi prawnej instytucji i agend Unii Europejskiej, •• zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości, •• zatrudnienie w organach ścigania, •• zatrudnienie w systemie penitencjarnym, •• prowadzenie działalności gospodarczej, •• stanowiska menedżerskie.

4

www.kandydat.us.edu.pl

5


KIERUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – praktyczny II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – praktyczny

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia na tym kierunku to nowoczesne studia interdyscyplinarne łączące edukację w zakresie podstaw wiedzy prawniczej i ekonomicznej z umiejętnościami praktycznymi. Oferta edukacyjna dostosowana została do potrzeb przedsiębiorców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, zawierania umów w obrocie gospodarczym oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Program obejmuje niezbędne dla praktyki obrotu przedmioty, takie jak: prawo podatkowe, prawo handlowe, prawo pracy, zarządzanie strategiczne, marketing, zarządzanie projektami, pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość, logistyka. Oferta edukacyjna obejmuje także szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych, pozwalających na poszerzenie zainteresowań naukowych studenta. Program studiów zyskuje wysokie oceny w środowisku przedsiębiorców.

II stopnia – ogólnoakademicki

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy związanej z organizacją przedsiębiorstwa i jego zarządzaniem.

6

www.kandydat.us.edu.pl

7


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• przedsiębiorca, •• stanowiska menedżerskie i kierownicze, •• specjalista ds. obsługi prawnej przedsiębiorstwa, •• uczestnik zespołów projektowych i zadaniowych, •• koordynator do spraw organizacyjnych przedsiębiorstwa.

8

www.kandydat.us.edu.pl

9


SPECJALNOŚCI

KIERUNEK

administracja ogólna

ADMINISTRACJA

bezpieczeństwo wewnętrzne

AKREDYTACJA

Studia na tym kierunku są ściśle powiązane z praktyką funkcjonowania administracji publicznej i ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby służb administracyjnych oraz innych jednostek i podmiotów organizacyjnych. Celem studiów jest ukształtowanie absolwenta posiadającego predyspozycje do pełnienia rozmaitych funkcji na stanowiskach wykonawczych we wszystkich działach administracji samorządowej, państwowej oraz instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze.

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

II stopnia – ogólnoakademicki

Program studiów II stopnia przewiduje przedmioty z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego, prawa administracyjnego. Zakłada się, że absolwent wykazuje się poszerzoną wiedzą z zakresu nauki administracji, prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego, jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w dziedzinie zarządzania, organizowania zespołów pracowniczych i kierowania nimi.

10

www.kandydat.us.edu.pl

NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

11


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• organy administracji rządowej i samorządowej, •• administracyjna obsługa przedsiębiorców, •• podmioty non profit, •• koordynator ds. organizacyjnych przedsiębiorstwa, •• zatrudnienie w działach obsługi prawnej instytucji i agend Unii Europejskiej, •• instytucje publiczne, •• działalność gospodarcza gmin, •• służby policyjne, •• policja przyrodnicza, •• policja transportowa, •• organy ratownictwa, •• organy zarządzania kryzysowego.

12

www.kandydat.us.edu.pl

13


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ul. Bankowa 11b 40-007 Katowice www.wpia.us.edu.pl www.katalog.us.edu.pl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.