Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Page 1

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

WYDZIAŁ

NAUK O ZIEMI


WYDZIAŁ

NAUK O ZIEMI •• bardzo wysoki poziom naukowy Wydziału przekłada się na kategorię A według parametryzacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, •• status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, •• zasoby wysokiej klasy aparatury badawczej, •• włączanie studentów do projektów naukowo-badawczych, •• doskonałe zaplecze dydaktyczne (aula, liczne sale komputerowe, nowocześnie wyposażone sale audytoryjne i dydaktyczne, bogate księgozbiory Biblioteki), •• aktywnie działające Muzeum Nauk o Ziemi, •• liczne zajęcia terenowe w atrakcyjnych obszarach Polski i za granicą, •• bezpłatne szkolenia i kursy dla studentów służące podniesieniu ich kompetencji zawodowych i językowych, co zwiększa atrakcyjność i konkurencyjność absolwentów na rynku pracy, 2

www.kandydat.us.edu.pl

1


•• uczestnictwo studentów w wyprawach badawczych i wykopaliskach geologicznych, •• liczne koła naukowe i prężnie działający samorząd studencki, •• bliskość kampusu akademickiego (akademiki, baza gastronomiczna i rozrywkowa), •• przyjazna atmosfera na zajęciach dydaktycznych i miła obsługa w dziekanatach, •• liczne imprezy popularyzujące naukę (Giełda Minerałów, Dni Ziemi) – współpraca ze szkołami i z otoczeniem gospodarczym regionu.

KIERUNEK

GEOLOGIA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

2

www.kandydat.us.edu.pl

3


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) geochemia i mineralogia (GMI) paleontologia i stratygrafia (PST) dynamika litosfery i kartografia geologiczna (DKG) ochrona litosfery i zasobów złóż (OLZ) hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego (HOW)

4

Studia I stopnia zapewniają wykształcenie ogólnogeologiczne: studenci zdobywają wiedzę na temat budowy geologicznej i historii Ziemi oraz umiejętności niezbędne w pracy geologa, takie jak: identyfikacja minerałów, skał i skamieniałości, interpretacja zjawisk geologicznych, sporządzanie map i projektów geologicznych. Bardziej szczegółową wiedzę geologiczną pozwalają zdobyć studia magisterskie, które prowadzone są w zakresie pięciu specjalności. Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego wyniki swoich badań publikują w najlepszych czasopismach, szczególnie interesujące są te z zakresu odkryć geologicznych. Dotyczą one odkrycia nowych minerałów oraz wymarłych gatunków fauny i flory. Godne uwagi są ostatnie odkrycia późnotriasowych (200-220 mln lat) kręgowców z okolic Zawiercia oraz śladów kosmicznej katastrofy (wysoka koncentracja irydu, fragmenty meteorytu) zapisanej w skałach okolic Chełma, która miała miejsce 65 mln lat temu i doprowadziła do wymarcia dinozaurów.

www.kandydat.us.edu.pl

5


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących prace geologiczne i wiertnicze, •• praca w instytucjach zajmujących się wykorzystaniem surowców oraz ochroną zasobów złóż, •• praca w urzędach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się problematyką geologiczną i ochroną oraz kształtowaniem środowiska, •• możliwość zatrudnienia w firmach zagranicznych zajmujących się poszukiwaniem oraz eksploatacją złóż rud metali, ropy, węgla i gazu w Polsce i za granicą.

6

KIERUNEK

GEOLOGIA STOSOWANA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia inżynierskie – ogólnoakademicki

www.kandydat.us.edu.pl

7


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia na kierunku geologia stosowana są pierwszym etapem studiów wyższych, kończą się obroną pracy inżynierskiej i nadaniem tytułu inżyniera. Trwają 7 semestrów i odpowiadają 210 punktom ECTS. Założeniem studiów jest stworzenie studentowi możliwości wyboru przedmiotów specjalistycznych z szerokiego zakresu nauk o Ziemi, dobrze dopasowanych do indywidualnych zainteresowań. Dyplom inżynierski uprawnia do kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunkach geologia stosowana, geologia, geofizyka, umożliwia także podejmowanie zatrudnienia na stanowiskach inżynierskich. Studenci poznają budowę i historię rozwoju geologicznego Ziemi. Nabywają umiejętności rozpoznawania skał, tworzenia map, profili oraz prowadzenia geologicznych prac dokumentacyjnych. W programie studiów dużą rolę odgrywają przedmioty z zakresu stosowanych nauk geologicznych oraz metod, technik i narzędzi wykorzystywanych na przykład w pracy geologa kopalnianego, hydrogeologa oraz przy poszukiwaniach złóż surowców.

8

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• przedsiębiorstwa geologiczne, hydrogeologiczne, geofizyczne oraz związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, •• administracja państwowa i samorządowa różnych szczebli, •• przedsiębiorstwa budowlane, drogowe, hydrotechniczne i geotechniczne, •• przedsiębiorstwa gospodarki wodnej, •• zatrudnienie w sekcji ochrony środowiska i dziedzictwa przemysłowego, •• laboratoria środowiskowe, •• górnictwo, •• samodzielne firmy geologiczne lub związane z ochroną środowiska.

www.kandydat.us.edu.pl

9


KIERUNEK

GEOFIZYKA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

10

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia na kierunku geofizyka pozwalają nabyć zintegrowaną wiedzę i doświadczenia kilku gałęzi nauki, dlatego prowadzone są wspólnie przez Wydział Nauk o Ziemi i Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Studenci zapoznają się z nowoczesną aparaturą geofizyczną, w ramach zajęć prowadzą laboratoryjne prace doświadczalne oraz pomiary terenowe. Dzięki specjalistycznym programom komputerowym studenci poznają metody interpretacji wyników badań geofizycznych, pomiarów geodezyjnych oraz prac eksperymentalnych. Podczas zajęć nabywają umiejętności, które są niezbędne do projektowania badań geofizycznych i geologicznych oraz dokumentowania prac geofizycznych. W programie studiów realizowane są ćwiczenia terenowe w kraju i za granicą. Podejmowana jest współpraca z różnymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

www.kandydat.us.edu.pl

11


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• przedsiębiorstwa prowadzące prace wiertnicze i dokumentacyjne, •• instytucje prowadzące badania geologiczne i geofizyczne (wykorzystanie surowców oraz ochrona i kształtowanie środowiska), •• działy geologiczne lub stacje tąpań w kopalniach węgla kamiennego, •• agendy administracji państwowej lub samorządowej, •• możliwość zatrudnienia w firmach zagranicznych zajmujących się poszukiwaniem oraz eksploatacją gazu ziemnego i łupkowego w Polsce i za granicą.

12

www.kandydat.us.edu.pl

13


KIERUNEK

GEOGRAFIA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE II stopnia – ogólnoakademicki

14

SPECJALNOŚĆ (studia I stopnia) specjalność nauczycielska: nauczyciel przyrody i geografii

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) Geograficzne Systemy Informacyjne – GIS klimatologia hydrologia i gospodarka wodna rekonstrukcja środowiska geograficznego zintegrowane gospodarowanie środowiskiem zagospodarowanie przestrzenne gospodarka turystyczna turystyka międzynarodowa eksploracja obszarów polarnych i górskich

www.kandydat.us.edu.pl

15


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studenci geografii odkrywają współzależności między elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka. Poznają systemy informacji geograficznej (GIS). Nabywają umiejętności kompleksowej oceny środowiska. Posiadacze dyplomu magisterskiego spełniają warunki do uzyskania uprawnień w zakresie prognozowania, projektowania oraz planowania zjawisk przyrodniczych i społecznych. Ponadto geografowie studiujący na WNoZ znają i rozumieją specyfikę relacji człowiek – środowisko na obszarach poddanych silnej antropopresji i są przygotowani do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz zurbanizowanych. Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe. Na studiach I stopnia można dodatkowo realizować zajęcia specjalnościowe przygotowujące do zawodu nauczyciela przyrody i geografii w szkole podstawowej. Program studiów II stopnia obejmuje moduły związane ściśle z wybraną specjalnością.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• instytucje zajmujące się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego, •• służby państwowe: meteorologiczna, hydrologiczna, geologiczna, a także agencje rozwoju regionalnego, urzędy statystyczne i geodezyjno-kartograficzne, biura parków narodowych i krajobrazowych, •• wydziały urzędów administracji rządowej i samorządowej zajmujące się problemami środowiskowymi, •• wydziały promocji i turystyki urzędów administracji terytorialnej wszystkich poziomów oraz instytucje zajmujące się organizacją i prowadzeniem usług turystycznych oraz obsługą wypraw polarnych i górskich (biura podróży, izby turystyczne), •• zawód nauczyciela w placówkach edukacyjnych na wszystkich szczeblach szkolnictwa (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

16

www.kandydat.us.edu.pl

17


KIERUNEK

INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia inżynierskie - ogólnoakademicki

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia gwarantują studentom uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej szeroko pojętych zagrożeń środowiskowych. Kształcą ekspertów w zakresie katastrof naturalnych i zagrożeń środowiskowych, w tym powodowanych degradacją środowiska. Absolwenci będą specjalistami w dziedzinie systemów zarządzania kryzysowego, Geograficznych Systemów Informacyjnych, planowania przestrzennego i projektowania systemów osłony przed geozagrożeniami. Otrzymują dyplom inżyniera w zakresie zagrożeń środowiskowych, upoważniający do podjęcia studiów magisterskich uzupełniających. Absolwent kierunku będzie potrafił wykorzystać nowoczesne technologie do zminimalizowania skutków katastrof naturalnych i antropogenicznych, a także będzie posiadał wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy w zakresie zarządzania środowiskiem, prognozowania zagrożeń i przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

18

www.kandydat.us.edu.pl

19


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• s ektor planowania przestrzennego, ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego, GIS, sektor ubezpieczeń, •• przedsiębiorstwa hydrotechniczne, •• przedsiębiorstwa geologiczne, geotechniczne, gruntoznawcze, •• inżynierskie zespoły projektujące zabudowę, infrastrukturę drogową itp., •• przedsiębiorstwa zajmujące się rekultywacją, rewitalizacją, gospodarką odpadami, •• branża ekspercka – praca przy tworzeniu opinii oddziaływania na środowisko, opinii o warunkach posadowienia budynków, •• laboratoria analiz geochemicznych, hydrochemicznych i biochemicznych, •• biura synoptyczno-meteorologiczne, •• jednostki administracji publicznej, jednostki samorządowe.

20

www.kandydat.us.edu.pl

21


KIERUNEK

TURYSTYKA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE II stopnia – ogólnoakademicki

SPECJALNOŚCI gospodarka turystyczna

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kierunek ma za zadanie wykształcić fachowców ds. usług turystycznych. Treści kształcenia obejmują elementy zarządzania, marketingu, geografii turystycznej, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ochrony środowiska oraz prawa itp. Nauczanie na tym kierunku jest interdyscyplinarne, łączy w sobie wiele dziedzin związanych z działalnością turystyczną. Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje i wiedzę w zakresie pilotowania wycieczek, pracy w biurze podróży, hotelu i gastronomii, organizowania dużych wydarzeń turystycznych, a także pracy w jednostkach samorządowych. Dzięki nabytym dodatkowym umiejętnościom obsługi programów ICT i technik GIS-owych, a także wiedzy o odnajdywaniu się na rynku pracy zyska przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych kierunków. Planowane ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe dają szansę nabycia doświadczenia zawodowego już podczas studiów. Studenci kończą kurs pilota wycieczek.

dziedzictwo kulturowe

22

www.kandydat.us.edu.pl

23


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych, firmach obsługi imprez masowych, szeroko pojętej obsłudze ruchu lotniczego, •• różne stanowiska w placówkach ruchu turystycznego, hotelarstwa, ruchu pasażerskiego, •• praca w charakterze specjalisty odpowiedzialnego za rozwój placówek turystycznych, hotelarskich, w administracji samorządowej i organizacjach społecznych, •• przewodnik i pilot wycieczek oraz animator czasu wolnego, •• własna aktywność gospodarcza w świadczeniu szeroko rozumianych usług turystycznych, agroturystycznych, hotelarskich i gastronomicznych.

24

www.kandydat.us.edu.pl

25


WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI ul. Będzińska 60 41-200 Sosnowiec www.wnoz.us.edu.pl www.katalog.us.edu.pl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.