Page 1

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

UNIWERSYTET ŚLĄSKI


Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przebieg rekrutacji ETAP I

przed postępowaniem kwalifikacyjnym

01

Zakładasz konto w systemie IRK na stronie www.kandydat.us.edu.pl, wybierasz kierunki studiów, wnosisz opłatę.

02

System pobiera wyniki matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM) albo dostarczasz świadectwo dojrzałości lub dane z dyplomu (II st.).

03

Na kierunkach studiów, które tego wymagają, przystępujesz do dodatkowych egzaminów wstępnych.

ETAP II

po ogłoszeniu list z wynikami

04

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na studia, musisz w określonym terminie odebrać z dziekanatu decyzję o przyjęciu i dokonać wpisu na studia.

05

Jednocześnie składasz wszystkie niezbędne dokumenty wskazane na stronie www.kandydat.us.edu.pl

Szczegółowy opis przebiegu rekrutacji znajdziesz na stronie www.kandydat.us.edu.pl


Kierunek:

GEOGRAFIA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW I STOPNIA): •• nauczyciel przyrody w szkole podstawowej.

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• •• •• •• •• •• •• ••

eksploracja obszarów polarnych i górskich, Geograficzne Systemy Informacyjne – GIS, gospodarka turystyczna, hydroklimatologia, rekonstrukcja środowiska geograficznego, turystyka międzynarodowa, zagospodarowanie przestrzenne, zintegrowane gospodarowanie środowiskiem.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studenci geografii odkrywają współzależności między elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka. Poznają systemy informacji geograficznej (GIS). Nabywają umiejętności kompleksowej oceny środowiska. Posiadacze dyplomu magisterskiego spełniają warunki do uzyskania uprawnień w zakresie prognozowania, projektowania oraz planowania. Ponadto geografowie studiujący na Wydziale Nauk o Ziemi znają i rozumieją specyfikę relacji człowiek – środowisko na obszarach poddanych silnej antropopresji i są przygotowani do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz zurbanizowanych. Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe. Na studiach I stopnia można dodatkowo realizować zajęcia specjalnościowe przygotowujące do zawodu nauczyciela przyrody w szkole podstawowej. Program studiów II stopnia obejmuje moduły związane ściśle z wybraną specjalnością. Specjalność Geograficzne Systemy Informacyjne – GIS przeznaczona jest dla osób pragnących rozwijać wiedzę geograficzną w oparciu o umiejętności pracy w środowisku GIS. Studenci hydroklimatologii uzyskują wiedzę dotyczącą procesów, mechanizmów i prawidłowości występujących w atmosferze i hydrosferze. Rekonstrukcja środowiska geograficznego oferuje wachlarz metod rekonstrukcji środowiska i przygotowuje do zarządzania projektami środowiskowymi. Celem specjalności zintegrowane gospodarowanie środowiskiem jest wykształcenie specjalistów z zakresu racjonalnego gospodarowania środowiskiem, kompetentnych w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego w przestrzeni i czasie. Zagospodarowanie przestrzenne, obok typowych zagadnień związanych z wyjaśnianiem procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych w środowisku geograficznym, oferuje wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony wartości przestrzeni i jej kształtowania. W ramach gospodarki turystycznej studenci zdobywają wiedzę z zakresu: marketingu, zarządzania, prawa, polityki turystycznej i zagospodarowania turystycznego. Turystyka międzynarodowa kształci specjalistów z zakresu organizacji i obsługi turystyki międzynarodowej. Eksploracja obszarów polarnych i górskich umożliwia zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu środowiska regionów górskich i polarnych, ich wpływie na procesy społeczno-gospodarcze oraz kompetencji w zakresie efektywnego i bezpiecznego przygotowywania oraz prowadzenia eksploracji obszarów polarnych i górskich.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w instytucjach zajmujących się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego, •• praca w służbach państwowych: meteorologicznej, hydrologicznej, geologicznej, a także Agencjach Rozwoju Regionalnego, Urzędach Statystycznych i Geodezyjno-Kartograficznych, biurach parków narodowych i krajobrazowych, •• praca w wydziałach urzędów administracji rządowej i samorządowej zajmujących się problemami środowiskowymi, •• praca w wydziałach promocji i turystyki urzędów administracji terytorialnej wszystkich poziomów oraz instytucjach zajmujących się organizacją i prowadzeniem usług turystycznych oraz obsługą wypraw polarnych i górskich (biura podróży, izby turystyczne), •• wykonywanie zawodu nauczyciela na wszystkich szczeblach szkolnictwa (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

CIEKAWOSTKA Potoczne wyobrażenie o tym, czym zajmuje się geografia, znacznie odbiega od tego, czego staramy się nauczyć naszych studentów na Wydziale Nauk o Ziemi. Oczywiście nadal chcemy, aby nasz student wiedział, gdzie leżą np. wulkan Cotopaxi, wyspa Lombok czy miejscowość Godziszka, ale oprócz tego staramy się, aby wiedza ta miała szeroki kontekst środowiskowy i społeczno-ekonomiczny. Czyli nie tylko „gdzie?”, ale także „dlaczego?” i „jakie to niesie konsekwencje?”. Absolwenci studiów geograficznych najczęściej kojarzeni są z nauczycielami geografii w szkole, ale zaledwie niewielka część naszych geografów szuka i znajduje pracę w tym sektorze. Gdzie zatem pracują absolwenci naszego Wydziału Nauk o Ziemi? Z racji swego wszechstronnego wykształcenia obejmującego wszystkie elementy środowiska są chętnie zatrudniani jako urzędnicy wydziałów środowiskowych w administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla. Wielu naszych studentów znajduje pracę w służbach hydrologicznych i meteorologicznych oraz służbach ochrony środowiska. Spotykamy ich także w parkach narodowych i krajobrazowych oraz biurach turystycznych. Wiele z terenów, które są później wybierane jako miejsca pracy, studenci odwiedzają podczas corocznych zajęć terenowych.


Kierunek:

GEOLOGIA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• •• •• •• ••

geochemia i mineralogia, paleontologia i stratygrafia, geologia ogólna i poszukiwawcza, ochrona litosfery i zasobów złóż, hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia I stopnia zapewniają wykształcenie ogólnogeologiczne: studenci zdobywają wiedzę na temat budowy geologicznej i historii Ziemi oraz umiejętności niezbędne w pracy geologa, takie jak: identyfikacja minerałów, skał i skamieniałości, interpretacja zjawisk geologicznych, sporządzanie map i projektów geologicznych. Bardziej szczegółową wiedzę geologiczną pozwalają zdobyć studia magisterskie, które prowadzone są w zakresie pięciu specjalności: •• geochemia i mineralogia – metody badań minerałów, skał oraz materii organicznej, procesów prowadzących do powstawania skał i złóż kopalin użytecznych oraz obiegu pierwiastków chemicznych w obrębie lito- i biosfery, •• paleontologia i stratygrafia – rekonstrukcja i chronologia zdarzeń geologicznych na Ziemi, metody określania wieku skał, badanie kopalnej fauny i flory, •• geologia ogólna i poszukiwawcza – geologiczna interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych, kartowanie geologiczne, metody badań budowy geologicznej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów węglonośnych, •• ochrona litosfery i zasobów złóż – metody poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania złóż, ekonomika i ochrona złóż, zastosowanie metod geofizycznych w geologii i ochronie środowiska, •• hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego – rozpoznawanie, zagospodarowanie i ochrona zasobów wód podziemnych oraz ochrona hydrosfery.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących prace geologiczne i wiertnicze, •• praca w instytucjach zajmujących się wykorzystaniem surowców oraz ochroną zasobów złóż, •• praca w urzędach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się problematyką geologiczną i ochroną oraz kształtowaniem środowiska, •• możliwość zatrudnienia w firmach zagranicznych zajmujących się poszukiwaniem oraz eksploatacją złóż rud metali, ropy, węgla oraz gazu w Polsce i za granicą.


CIEKAWOSTKA Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego wyniki swoich badań publikują w najlepszych czasopismach, szczególnie interesujące są te z zakresu odkryć geologicznych. Dotyczą one odkrycia nowych minerałów oraz wymarłych gatunków fauny i flory. W roku 2009 w Zawierciu podczas prac wykopaliskowych natrafiono na ślady prehistorycznej fauny i flory. Szczątki wskazujące na dinozaury lub pterozaury oraz kości dużych kręgowców reprezentujących wielkie gady ssakokształtne: dicynodontów (przypominających nieco dzisiejsze hipopotamy), skamieniałe szczątki bezkręgowców, w tym unikatowo zachowanych muszli małży słodkowodnych oraz liczna flora w postaci pni drzew mogą pochodzić nawet sprzed 200–220 milionów lat. W październiku 2010 roku zespół geologów odkrył w okolicach Chełma niezwykle wysoką koncentrację rzadkiego pierwiastka z grupy platynowców – irydu, będącą zapisem kosmicznej katastrofy, która wydarzyła się około 65 milionów lat temu. Doszło wówczas do zagłady większości gatunków, w tym wielkich gadów – dinozaurów. Naukowcy pobrali próbkę skał z warstwy geologicznej pięć metrów poniżej powierzchni terenu, wysłali ją do laboratorium w Wiedniu i teraz okazało się, że znaleźli pierwszy w historii polskiej geologii ślad świadczący o kosmicznej katastrofie – kolizji Ziemi z planetoidą o średnicy ok. 10 km. Próbki o tak silnej koncentracji irydu nie mogą mieć ziemskiej genezy i są pewnym dowodem kosmicznej ingerencji.


Kierunek:

GEOFIZYKA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować studia magisterskie II stopnia na różnych specjalnościach kierunku: geofizyka, geologia lub fizyka. Studia na kierunku geofizyka wymagają zintegrowania wiedzy i doświadczeń kilku gałęzi nauki, dlatego prowadzone są wspólnie przez Wydział Nauk o Ziemi i Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Program kształcenia obejmuje różne przedmioty z zakresu geofizyki, geologii i fizyki. W planie zajęć odnaleźć można m. in.: geologię fizyczną, geofizykę otworową, geologię ekonomiczną, tektonikę i geologię strukturalną, geologię historyczną z paleontologią oraz podstawy fizyki: mechanikę klasyczną, optykę i budowę materii, wstęp do fizyki jądra atomowego. Studenci zapoznają się z nowoczesną aparaturą geofizyczną, w ramach zajęć prowadzą laboratoryj-


ne prace doświadczalne oraz pomiary terenowe. Dzięki specjalistycznym programom komputerowym studenci poznają metody interpretacji wyników badań geofizycznych, pomiarów geodezyjnych oraz prac eksperymentalnych. Podczas zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń studenci nabywają umiejętności, które są niezbędne do projektowania badań geofizycznych i geologicznych oraz dokumentowania prac geofizycznych. W programie studiów realizowane są ćwiczenia terenowe w kraju i za granicą. Współpraca z różnymi ośrodkami naukowymi umożliwia studentom oraz doktorantom realizację badań w Gruzji, Czechach, na Spitzbergenie, a w kraju np. w Warszawie, Krakowie, Toruniu. Praktyki zawodowe odbywają się w stacjach sejsmicznych, w kopalniach węgla lub miedzi, przedsiębiorstwach geofizycznych oraz wiertniczych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Coraz większe nakłady związane z poszukiwaniem i eksploatacją węglowodorów oraz złóż rud metali powodują, że ze strony firm międzynarodowych szybko rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych geofizyków, ponadto konieczność poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie wiąże się z rozbudową stacji sejsmicznych, w których zatrudniani są geofizycy. •• zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących prace wiertnicze i dokumentacyjne, •• praca w instytucjach prowadzących badania geologiczne i geofizyczne (wykorzystanie surowców oraz ochrona i kształtowanie środowiska), •• praca w działach geologicznych lub stacjach tąpań w kopalniach węgla kamiennego, •• praca w agendach administracji państwowej lub samorządowej, •• możliwość zatrudnienia w firmach zagranicznych zajmujących się poszukiwaniem oraz eksploatacją gazu ziemnego i łupkowego w Polsce i za granicą.


CIEKAWOSTKA W czasie studiów geofizycznych studenci podczas ćwiczeń terenowych oraz prac w ramach działalności Koła Naukowego Geofizyków mają możliwość prowadzenia badań przy użyciu nowoczesnej aparatury geoelektrycznej, sejsmicznej lub magnetycznej. Prace badawcze są wykonywane na stanowiskach archeologicznych w obszarach krasowych oraz na terenach zanieczyszczonych. Badania mają na celu rozpoznanie: obiektów badań archeologicznych, geometrii podziemnych systemów krasowych, przebiegu dawnych sztolni, kierunków migracji zanieczyszczeń. Wyniki badań są publikowane w materiałach studenckich i doktoranckich konferencji. Wyjazdy badawcze są realizowane w obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w Karpatach, na wybrzeżu Bałtyku, a także za granicą (w Słowacji, Rumunii, Czechach i na Ukrainie).


Kierunek:

TURYSTYKA nowość!

ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: II stopnia NIESTACJONARNE: II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• gospodarka turystyczna, •• dziedzictwo kulturowe.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kierunek turystyka ma za zadanie wykształcić fachowców ds. usług turystycznych, dlatego treści kształcenia obejmują elementy zarządzania, marketingu, geografii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ochrony środowiska, prawa itp. Nauczanie na tym kierunku jest interdyscyplinarne, łączy w sobie wiele dziedzin związanych z działalnością turystyczną. Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje i wiedzę w zakresie pilotowania wycieczek, pracy w biurze podróży, hotelu i gastronomii, organizowania dużych wydarzeń turystycznych oraz pracy w jednostkach samorządowych. Dzięki nabytym dodatkowym umiejętnościom obsługi programów ICT i technik GIS-owych, a także wiedzy o odnajdywaniu się na rynku pracy student zyska przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych kierunków. Planowane ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe stworzą szansę nabycia doświadczenia zawodowego już podczas studiów.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych, gastronomii, szeroko pojętej obsłudze ruchu lotniczego, •• zajmowanie różnych stanowisk w placówkach ruchu turystycznego, hotelarstwa i gastronomii, •• praca w charakterze specjalisty odpowiedzialnego za rozwój placówek turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, w administracji samorządowej i organizacjach społecznych, •• praca w charakterze przewodnika i pilota wycieczek oraz animatora czasu wolnego, •• podejmowanie własnej aktywności gospodarczej w świadczeniu szeroko rozumianych usług turystycznych, agroturystycznych, hotelarskich i gastronomicznych.


CIEKAWOSTKA W XXI wieku turystyka jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki. Wzrasta liczba pracowników, a także powstają nowe rodzaje turystyki, które poszukują specjalistów. Międzynarodowy ruch turystyczny rośnie o kilka procent każdego roku. Granicę swojego kraju przekracza rocznie ponad miliard turystów. Z danych organizacji UNWTO wynika, że w ubiegłym roku prawie wszystkie regiony świata odnotowały wzrost, jeśli chodzi o liczbę odwiedzających turystów. Największy (+5%) miał miejsce w przypadku Europy, obu Ameryk oraz krajów Azji i Pacyfiku. Do obsługi rosnącego ruchu turystycznego będzie potrzebnych wiele dobrze wykształconych osób. Kierunek ma za zadanie przygotować odpowiednią kadrę do obsługi zarówno ruchu przyjazdowego, jak i wyjazdowego.


Kierunek:

GEOLOGIA STOSOWANA ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia (inżynierskie)

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia na kierunku geologia stosowana są pierwszym etapem studiów wyższych i mają charakter akademicki. Kończą się obroną pracy inżynierskiej i nadaniem tytułu inżyniera, trwają 7 semestrów i odpowiadają 210 punktom ECTS. Założeniem studiów jest stworzenie studentowi możliwości wyboru przedmiotów specjalistycznych z szerokiego zakresu nauk o Ziemi, dobrze dopasowanych do indywidualnych zainteresowań. Dyplom inżynierski uprawnia do kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunkach geologia stosowana, geologia i geofizyka; umożliwia także podejmowanie zatrudnienia na stanowiskach inżynierskich. Studenci poznają budowę i historię rozwoju geologicznego Ziemi. Nabywają umiejętności rozpoznawania skał, tworzenia map, profili oraz prowadzenia geologicznych prac ba-


dawczych i dokumentacyjnych. W programie studiów dużą rolę odgrywają przedmioty z zakresu stosowanych nauk geologicznych oraz metod, technik i narzędzi używanych np. w pracy geologa kopalnianego, hydrogeologa oraz poszukiwaniach złóż surowców.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent studiów inżynierskich kierunku geologia stosowana będzie przygotowany do pracy w: •• przedsiębiorstwach geologicznych, hydrogeologicznych, geofizycznych oraz związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, •• administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, •• przedsiębiorstwach budowlanych, drogowych, hydrotechnicznych i geotechnicznych, •• gospodarce wodnej, •• ochronie środowiska i dziedzictwa przemysłowego, •• laboratoriach środowiskowych, •• górnictwie, •• samodzielnych firmach geologicznych lub związanych z ochroną środowiska.

CIEKAWOSTKA Rozwój poszukiwań złóż surowców, szczególnie ropy naftowej i gazu oraz rud metali miedzi, niklu, cynku, ołowiu, złota i srebra stwarza dobre perspektywy podjęcia pracy w różnych częściach świata. Zagraniczne inwestycje polskich firm (np. KGHM Polska Miedź) w sektor górniczy, np. zakup w 2013 roku sześciu kopalń rud miedzi, miedzi i molibdenu oraz srebra w Chile, USA i Kanadzie, zwiększa możliwości zatrudnienia najlepszych absolwentów.


Kierunek:

INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia (inżynierskie)

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kierunek inżynieria zagrożeń środowiskowych gwarantuje studentom uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej szeroko pojętych zagrożeń środowiskowych. Kierunek kształci ekspertów w zakresie katastrof naturalnych i zagrożeń środowiskowych, w tym powodowanych degradacją środowiska. Absolwenci będą specjalistami w dziedzinie systemów zarządzania kryzysowego, geograficznych systemów informacyjnych, planowania przestrzennego i projektowania systemów osłony przed geozagrożeniami. Absolwenci otrzymują dyplom inżyniera w zakresie zagrożeń środowiskowych, który upoważnia ich do podjęcia studiów magisterskich uzupełniających. Absolwent kierunku będzie potrafił wykorzystać nowoczesne technologie do zminimalizowania skutków katastrof naturalnych i antropogenicznych, a także będzie


posiadał wiedzę pozwalającą mu na podjęcie pracy w zakresie zarządzania środowiskiem, prognozowania zagrożeń, przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent będzie przygotowany do pracy w: •• sektorze planowania przestrzennego, •• sektorze ochrony środowiska, •• sektorze zarządzania kryzysowego, •• sektorze GIS, •• sektorze ubezpieczeń, •• przedsiębiorstwach hydrotechnicznych, •• przedsiębiorstwach geologicznych, geotechnicznych-gruntoznawczych, •• inżynierskich zespołach projektujących zabudowę, infrastrukturę drogową itp., •• przedsiębiorstwach zajmujących się rekultywacją, rewitalizacją, gospodarką odpadami, •• w branży eksperckiej przy tworzeniu opinii oddziaływania na środowisko, opinii o   warunkach posadowienia budynków, •• laboratoriach analiz geochemicznych, hydrochemicznych i biochemicznych, •• biurach synoptyczno-meteorologicznych, jednostkach administracji publicznej, jednostkach samorządowych.

CIEKAWOSTKA Czy wiesz, że bilans tylko jednej powodzi, która miała miejsce w dorzeczach Odry i Wisły w roku 1997, wyniósł 12 mld złotych? Życie straciło wówczas 56 osób, a 7000 osób zostało bez dachu nad głową. Pod wodą znalazło się wówczas 2% powierzchni Polski! Podczas powodzi w roku 2010 straty oszacowano na około 10 mld złotych. Woda zalała 2157 miejscowości. W tym samym czasie w Małopolsce przesycenie wodą gruntu spowodowało powstanie 1300 osuwisk. Osuwanie się gruntu wraz ze stojącymi na stokach domami poskutkowało całkowitym zniszczeniem około 200 domów oraz uszkodzeniem ponad tysiąca innych. Skutków tych katastrof można było choć częściowo uniknąć, dzięki wcześniejszemu rozpoznaniu i właściwemu zagospodarowaniu terenów zagrożonych. Studia na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych uczą oceny stopnia zagrożenia i sposobów zapobiegania skutkom katastrof na terenach szczególnie narażonych na działanie sił natury.


Administracja / Animacja, mediacja i edukacja w instytucjach kultury / Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną / Antropologia języka i komunikacji / Arteterapia / Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe / Biofizyka / Biologia / Biologia żywności i żywienia / Biotechnologia / Biotechnology / Chemia / Doradztwo filozoficzne i coaching / Doradztwo i infobrokerstwo historyczne / Doradztwo polityczne i publiczne / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / Ekonofizyka / Etnologia i antropologia kulturowa / Filologia / Filologia angielska / Filologia germańska / Filologia polska / Filologia słowiańska / Filozofia / Fizyka / Fizyka medyczna / Fizyka techniczna / Games and virtual reality desing / Geofizyka / Geografia / Geologia / Geologia stosowana / Grafika / Historia / Historia sztuki / Indywidualne Studia Międzyobszarowe / Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo / Informacja w instytucjach e-społeczeństwa / Informatyka / Informatyka stosowana / Inżynieria biomedyczna / Inżynieria materiałowa / Inżynieria zagrożeń środowiskowych / Kognitywistyka / Komunikacja promocyjna i kryzysowa / Kulturoznawstwo / Kultury mediów / Malarstwo i projekty interdyscyplinarne / Matematyka / Mechatronika / Mediteranistyka / Międzynarodowe studia polskie / Nauki o rodzinie / Ochrona środowiska / Oligofrenopedagogika z arteterapią / Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej / Pedagogika / Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią / Pedagogika specjalna / Politologia / Praca socjalna / Prawo / Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej / Przedsiębiorczość / Psychologia / Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia / Reżyseria / Socjologia / Stosowane nauki społeczne / Studia śląskie / Sztuka pisania / Technologia chemiczna / Teologia / Turystyka / Turystyka historyczna / Zarządzanie zasobami ludzkimi

WWW.US.EDU.PL


WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

41–200 Sosnowiec ul. Będzińska 60 e-mail: wnoz@us.edu.pl www.wnoz.us.edu.pl

GEOFIZYKA tel.: 32 368 96 76, 32 368 94 00

GEOGRAFIA tel.: 32 368 96 76, 32 368 96 78, 32 368 96 79, 32 368 94 00

GEOLOGIA tel.: 32 368 96 77, 32 368 94 00

GEOLOGIA STOSOWANA tel.: 32 368 96 78, 368 96 79, 368 94 00

INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH tel.: 32 368 96 79, 368 94 00

TURYSTYKA tel.: 32 368 96 78, 368 96 79, 368 94 00

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you