Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego

Page 1

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

WYDZIAŁ

MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII


WYDZIAŁ

MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII •• doświadczona i życzliwa kadra naukowa i dydaktyczna, •• szeroki wybór specjalności w ramach studiów, •• dogodna lokalizacja Wydziału w samym sercu Katowic, •• podwójny dyplom magisterski: Uniwersytetu Śląskiego oraz VU University Amsterdam lub University of L’Aquila, •• interesujące i wszechstronne praktyki studenckie, •• możliwość korzystania z programów MOST i Erasmus+, •• bogata infrastruktura laboratoryjna, •• atrakcyjne perspektywy zatrudnienia w branży IT, finansach, przemyśle, szkolnictwie i jednostkach naukowych. 2

www.kandydat.us.edu.pl

1


KIERUNEK

BIOFIZYKA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

2

SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) biofizyka molekularna bioelektronika

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) biofizyka molekularna optometria biofizyka leków

www.kandydat.us.edu.pl

3


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Biofizyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym. Stacjonarne studia I stopnia na tym kierunku trwają 6 semestrów, kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata biofizyki. Podczas studiów studenci zdobywają ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki wyższej, fizyki doświadczalnej, chemii oraz biologii, a wykłady połączone z laboratoriami pozwalają im zrozumieć związek pomiędzy tymi dziedzinami nauki. Studenci uzyskują wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym, w komórkach żywych, profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki molekularnej, chemii kwantowej, krystalochemii białek, biochemii. Szczególną wagą przykłada się do wiedzy o procesach biofizycznych w komórkach. Studia II stopnia trwają 4 semestry; studenci poszerzają na nich swą wiedzę o informacje o nowych technikach badawczych, procesach komórkowych itp. Wykonanie pracy i jej obrona dają tytuł magistra biofizyki.

4

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• placówki medyczne, farmaceutyczne, •• instytuty naukowe, przedsiębiorstwa i firmy związane z ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska, •• praca w dziedzinach gospodarki związanych z bioelektroniką i biotechnologią, •• przemysł farmaceutyczny, chemiczny, •• optometrysta – praca w salonach optycznych i optometrycznych, •• optometrysta – praca w przychodniach i na oddziałach okulistycznych.

www.kandydat.us.edu.pl

5


KIERUNEK

MATEMATYKA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE

SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) matematyczne metody informatyki matematyka w finansach i ekonomii modelowanie matematyczne nauczycielska – nauczanie matematyki i zajęć komputerowych teoretyczna

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia)

I stopnia – ogólnoakademicki

biomatematyka

II stopnia – ogólnoakademicki

matematyczne metody informatyki

NIESTACJONARNE

matematyka przemysłowa

I stopnia – ogólnoakademicki

matematyka w finansach i ekonomii

II stopnia – ogólnoakademicki

modelowanie matematyczne nauczycielska – III i IV etap edukacyjny teoretyczna

6

www.kandydat.us.edu.pl

7


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• instytucje wykorzystujące zaawansowane metody matematyczne i informatyczne,

Studia matematyczne I oraz II stopnia oferowane są w zakresie kilku specjalności. Podstawowy program każdej z nich zapewnia gruntowną i wszechstronną wiedzę matematyczną. Na studiach I stopnia od drugiego roku prowadzone są zajęcia kierunkowe i specjalistyczne.

•• nauczanie matematyki i zajęć komputerowych w szkołach wszystkich szczebli,

Studia matematyczne w Uniwersytecie Śląskim dają szerokie możliwości na rynku pracy. Połączenie gruntownej wiedzy matematycznej, wspartej znajomością narzędzi informatycznych, z wiedzą specjalistyczną powoduje, że nasz absolwent jest dobrze wykwalifikowany, a przy tym potrafi elastycznie dopasować się do wymagań konkretnego zawodu.

•• firmy audytoryjne i konsultingowe,

•• sektor finansów i bankowości, •• giełda papierów wartościowych i towarzystwa ubezpieczeniowe, •• firmy wykorzystujące teleinformatykę, •• zatrudnienie w obszarze badań innowacyjnych, •• praca naukowo-dydaktyczna w szkolnictwie wyższym, •• instytuty i placówki naukowo-badawcze, •• centra wdrażające nowe technologie, •• zakłady przemysłowe.

8

www.kandydat.us.edu.pl

9


KIERUNEK

FIZYKA AKREDYTACJA

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

10

www.kandydat.us.edu.pl

11


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU SPECJALNOŚĆ (studia I stopnia) fizyka ogólna

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) fizyka doświadczalna nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie (studia polsko-francuskie we współpracy z Uniwersytetem du Maine we Francji) Theoretical Physics – studia w języku angielskim

Studia pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej, a także z matematyki, astronomii, elektroniki i informatyki. Studenci poznają m.in. mechanikę kwantową, elektrodynamikę, fizykę fazy skondensowanej, fizykę jądrową, doświadczalne metody badawcze, nanofizykę. Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą, znakomicie wyposażonymi laboratoriami studenckimi oraz pracowniami komputerowymi. Studia przygotowują wysoko wykwalifikowanych specjalistów na potrzeby nauki oraz różnych działów gospodarki. Realizowane prace dyplomowe powiązane są z badaniami prowadzonymi w Instytucie Fizyki. Ich tematyka dotyczy wszystkich najważniejszych dziedzin współczesnej fizyki oraz jej zastosowań w różnych dziedzinach nauki i nowoczesnego przemysłu. Absolwenci tego kierunku mogą dalej rozwijać swoje pasje naukowe na studiach doktoranckich w Instytucie Fizyki.

12

www.kandydat.us.edu.pl

13


PERSPEKTYWY ZAWODOWE: •• praca naukowa w instytucjach badawczych w kraju i za granicą, np. CERN, ESRF, ESS, •• laboratoria badawcze i badawczo-rozwojowe, •• laboratoria przemysłowe i diagnostyczne, •• dziennikarstwo naukowe, •• instytucje ochrony środowiska, sektor energetyczny, finansowy, komunikacji, patentowy,

KIERUNEK

CHEMIA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE

•• szkolnictwo (po kursie pedagogicznym),

I stopnia – ogólnoakademicki

•• branża IT.

II stopnia – ogólnoakademicki

14

www.kandydat.us.edu.pl

15


SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) chemia stosowana chemia leków chemia środowiska chemia informatyczna

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) chemia stosowana chemia leków chemia środowiska chemia informatyczna chemia budowlana (3 semestry, dla kandydatów z dyplomem inżyniera) chemia sądowa

16

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy z różnych dyscyplin nauk chemicznych. Dzięki szerokiej ofercie specjalności studenci mogą wzbogacić swoją wiedzę stosownie do zainteresowań i planowanej ścieżki kariery. Uzyskują odpowiednie niezbędne na rynku pracy kompetencje dzięki zróżnicowanemu, nowoczesnemu programowi nauczania, szerokiemu asortymentowi wykładów, seminariów, konwersatoriów i zajęć laboratoryjnych, bogatej ofercie praktyk zawodowych, dodatkowym zajęciom prowadzonym w ramach Programów Europejskich oraz krajowych i międzynarodowych programów wymiany studentów MOST i Erasmus+. W trakcie studiów studenci mogą realizować swoje zainteresowania, uczestnicząc już od pierwszego roku w badaniach naukowych prowadzonych przez doświadczonych i kompetentnych pracowników Instytutu Chemii UŚ. Wyróżniający się absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.

www.kandydat.us.edu.pl

17


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• wysoko wyspecjalizowane laboratoria analityczne, przemysłowe, fizykochemiczne i biochemiczne, •• analityk, syntetyk oraz technolog w wielu branżach przemysłu chemicznego,

KIERUNEK

TECHNOLOGIA CHEMICZNA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile

•• instytuty i placówki naukowo-badawcze w kraju i za granicą,

STACJONARNE

•• instytucje zajmujące się ekologią, monitoringiem i ochroną środowiska,

I stopnia inżynierskie – ogólnoakademicki

•• laboratoria kryminalistyczne i środowiskowe, •• firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, •• firmy zajmujące się odczynnikami chemicznymi i specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym.

SPECJALNOŚCI zielona chemia i czyste technologie technologia nieorganiczna i organiczna

18

www.kandydat.us.edu.pl

19


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie rzetelnej wiedzy technologicznej wspartej przedmiotami inżynierskimi. W ramach studiów prowadzone są dwie specjalności: zielona chemia i czyste technologie oraz technologia nieorganiczna i organiczna. Obie specjalności dają możliwość wykształcenia inżynierów specjalizujących się w innowacyjnych technologiach chemicznych. Absolwenci kierunku uzyskują specjalistyczną wiedzę w zakresie metod projektowania nowoczesnych materiałów, prowadzenia, usprawniania i wdrażania procesów technologicznych. Studenci zdobywają doświadczenie w ramach praktyk zawodowych, które mogą odbywać w wybranych jednostkach przemysłowych lub naukowych. Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej oraz złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują dyplom inżyniera w zakresie technologii chemicznej.

20

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• laboratoria i zakłady przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych, •• instytucje naukowo-badawcze zajmujące się otrzymywaniem nowoczesnych materiałów oraz badaniem ich właściwości fizykochemicznych, •• jednostki wdrażające nowe technologie, •• stanowiska związane z projektowaniem, kontrolą oraz organizacją procesów technologicznych, •• instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, •• jednostki ratownictwa chemicznego.

www.kandydat.us.edu.pl

21


KIERUNEK

INFORMATYKA STOSOWANA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia inżynierskie – ogólnoakademicki

22

www.kandydat.us.edu.pl

23


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Naczelnym paradygmatem nauczania na tym kierunku jest solidne opanowanie podstaw zarówno programowania (język Python), jak i wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodnicznych. Kolejne kursy programowania są integralną częścią systemowego rozwiązania mającego na celu nauczenie studenta samodzielnego rozwiązywania problemów z użyciem komputera. Należy podkreślić, że konieczność zachowania dużych możliwości adaptacyjnych w sytuacji dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy, a także oczekiwań studentów spowodowała zastąpienie systemu z góry ustalonych specjalizacji systemem dużej puli przedmiotów do wyboru. Ich zakres tematyczny będzie dostosowywany do bieżących potrzeb – wynikających między innymi z intensywnej współpracy z otoczeniem. W efekcie student uzyska w toku studiów interesujące dla niego, a jednocześnie atrakcyjne na rynku pracy wiedzę i umiejętności dostosowane do aktualnych trendów.

24

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• architekt systemów informatycznych, •• analityk do spraw IT, •• programista, •• administrator baz danych, •• informatyk znający kilka języków programowania.

www.kandydat.us.edu.pl

25


KIERUNEK

FIZYKA MEDYCZNA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia inżynierskie – ogólnoakademicki

SPECJALNOŚCI (studia I stopnia inżynierskie) optyka w medycynie dozymetria kliniczna elektroradiologia

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia)

II stopnia – ogólnoakademicki

diagnostyka i obrazowanie medyczne dozymetria i terapia onkologiczna

26

www.kandydat.us.edu.pl

27


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kształcenie na tym kierunku ma charakter interdyscyplinarny i jest prowadzone przy współudziale specjalistów między innymi ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, z Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Politechniki Śląskiej, ze Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach oraz z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Studenci zdobywają wiedzę z fizyki, matematyki, biologii i medycyny, technologii informatycznych oraz nabywają praktyczne umiejętności stosowania metod i narzędzi nauk ścisłych na potrzeby służby zdrowia. Celem studiów jest kształcenie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

specjalistów mających odpowiednie kwalifikacje do stosowania nowoczesnych metod fizycznych w medycynie zarówno w diagnostyce, jak i w terapii. Staramy się tak kształtować sylwetkę przyszłego fizyka medycznego, aby nie tylko wykonywał on zadania we współpracy z lekarzem, lecz także potrafił podjąć nowe wyzwania pojawiające się w medycynie i dziedzinach pokrewnych.

•• laboratoria badawcze i badawczo-rozwojowe,

28

•• zakłady diagnostyki obrazowej oraz firmy wykonujące testy podstawowe i specjalistyczne, •• placówki medyczne, •• instytucje ochrony środowiska, •• instytucje i firmy związane z różnymi gałęziami przemysłu i nauki, •• obszar innowacji i nowych technologii.

www.kandydat.us.edu.pl

29


KIERUNEK

EKONOFIZYKA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

30

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Ekonofizyka to interdyscyplinarna gałąź nauki, w której metody nauk ścisłych stosuje się do badania problemów ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych. Program kształcenia obejmuje szerokie przygotowanie w zakresie nauk przyrodniczych, społecznych i matematycznych przy jednoczesnym profilowaniu wiedzy w stronę zastosowań. Studenci, oprócz poznania podstaw matematyki, informatyki, fizyki i ekonomii, uzyskują specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii finansowej, zarządzania ryzykiem, teorii gier, ekonomii i statystyki, ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne aspekty. Uniwersytet Śląski jako jedyny w Polsce prowadzi studia magisterskie na kierunku ekonofizyka. Absolwenci ekonofizyki są cenieni za kreatywność, umiejętności analitycznego myślenia oraz za niestandardowe podejście do problemów ekonomicznych. Ekonofizyka to duże wyzwanie, ale i duża szansa na zdobycie głębokiej wiedzy i umiejętności praktycznych. To kierunek dla ludzi ambitnych.

www.kandydat.us.edu.pl

31


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• bankowość i finanse, •• firmy audytorskie i kunsultingowe, •• branża ubezpieczeniowa, •• administracja państwowa i samorządowa, •• firmy doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego, •• analityk, statystyk, •• organizator aukcji i przetargów, •• specjalista ds. oceny ryzyka, •• makler, doradca inwestycyjny (po zdaniu dodatkowych egzaminów), •• specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem, •• specjalista ds. zarządzania strategicznego i podejmowania decyzji, •• obszar innowacji i nowych technologii.

32

www.kandydat.us.edu.pl

33


KIERUNEK

FIZYKA TECHNICZNA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia inżynierskie – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

SPECJALNOŚCI (studia I stopnia inżynierskie) modelowanie komputerowe nowoczesne materiały i techniki pomiarowe energetyka jądrowa 34

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Stacjonarne studia I stopnia na tym kierunku trwają 7 semestrów (3,5 roku), wybór jednej z trzech specjalności następuje po drugim roku. Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera w zakresie jednej ze specjalności: modelowanie komputerowe, nowoczesne materiały i techniki pomiarowe oraz energetyka jądrowa. Część przedmiotów (inżynierskich) ma charakter aplikacyjny, przygotowujący absolwenta to szybkiego wdrożenia do pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Stopień zawodowy inżyniera jest bardzo dobrze rozpoznawalnym przez przyszłych pracodawców znakiem poziomu wykształcenia. Ukończenie trójsemestralnych (1,5 roku) studiów II stopnia umożliwia uzyskanie tytułu magistra. Absolwent kierunku fizyka techniczna będzie posiadał gruntowną wiedzę z fizyki, a także znajomość różnorodnego zastosowania metod fizycznych w nowoczesnym przemyśle i laboratoriach badawczych. Specjaliści w zakresie fizyki technicznej są poszukiwani przez innowacyjne firmy i laboratoria badawczo-rozwojowe.

www.kandydat.us.edu.pl

35


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• laboratoria badawczo-rozwojowe, laboratoria przemysłowe i diagnostyczne, •• obsługa urządzeń jądrowych stosowanych w przemyśle, szpitalach, radiologicznej ochronie środowiska, reaktorach i elektrowniach jądrowych, •• jednostki nadzoru jądrowego, •• firmy bazujące na wiedzy z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii materiałowej, •• praca w firmach o profilu IT.

36

www.kandydat.us.edu.pl

37


WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII ul. Bankowa 14 40-007 Katowice www.wmfch.us.edu.pl www.katalog.us.edu.pl MATEMATYKA ul. Bankowa 12 40-007 Katowice INFORMATYKA STOSOWANA, BIOFIZYKA, FIZYKA MEDYCZNA ul. 75. Pułku Piechoty 1A 41-500 Chorzów

FIZYKA, EKONOFIZYKA, FIZYKA TECHNICZNA ul. Bankowa 4 40-007 Katowice CHEMIA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA ul. Szkolna 9 40-006 Katowice


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.