Page 1

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

UNIWERSYTET ŚLĄSKI


Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przebieg rekrutacji ETAP I

przed postępowaniem kwalifikacyjnym

01

Zakładasz konto w systemie IRK na stronie www.kandydat.us.edu.pl, wybierasz kierunki studiów, wnosisz opłatę.

02

System pobiera wyniki matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM) albo dostarczasz świadectwo dojrzałości lub dane z dyplomu (II st.).

03

Na kierunkach studiów, które tego wymagają, przystępujesz do dodatkowych egzaminów wstępnych.

ETAP II

po ogłoszeniu list z wynikami

04

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na studia, musisz w określonym terminie odebrać z dziekanatu decyzję o przyjęciu i dokonać wpisu na studia.

05

Jednocześnie składasz wszystkie niezbędne dokumenty wskazane na stronie www.kandydat.us.edu.pl

Szczegółowy opis przebiegu rekrutacji znajdziesz na stronie www.kandydat.us.edu.pl


Kierunek:

MATEMATYKA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW I STOPNIA): •• matematyczne metody informatyki (stacjonarne i niestacjonarne), •• matematyka w finansach i ekonomii (stacjonarne i niestacjonarne), •• modelowanie matematyczne (stacjonarne), •• nauczycielska – nauczanie matematyki i zajęć komputerowych (stacjonarne i niestacjonarne), •• teoretyczna (stacjonarne).


SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• biomatematyka (stacjonarne), •• matematyczne metody informatyki (stacjonarne i niestacjonarne), •• matematyka przemysłowa (stacjonarne), •• matematyka w finansach i ekonomii (stacjonarne i niestacjonarne), •• modelowanie matematyczne (stacjonarne), •• nauczycielska – III i IV etap edukacyjny (stacjonarne i niestacjonarne), •• teoretyczna (stacjonarne).

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Matematyka jest wykładana na Uniwersytecie Śląskim od początku jego istnienia. Obecnie prowadzimy studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia, czyli licencjackie i magisterskie. Ponadto kształcimy na studiach stacjonarnych III stopnia, czyli studiach doktoranckich. Instytut Matematyki ma prawo nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych. Studia matematyczne I oraz II stopnia oferowane są w zakresie kilku specjalności. Podstawowy program każdej z nich zapewnia gruntowną i wszechstronną wiedzę matematyczną. Na studiach I stopnia od drugiego roku prowadzone są zajęcia kierunkowe i specjalistyczne. Pozwalają one opanować: narzędzia matematyczne i informatyczne służące do modelowania i analizowania danych ekonomicznych oraz prognozowania zjawisk finansowych i gospodarczych (matematyka w finansach i ekonomii); konstruowanie oprogramowania i algorytmów rozwiązujących konkretne zagadnienia praktyczne oraz projektowanie baz danych i zarządzanie danymi (matematyczne metody informatyki); działania w obszarach inżynierii matematycznej oraz metody optymalizacyjne przy planowaniu i zarządzaniu produkcją (modelowanie matematyczne). Na studiach II stopnia dodatkowo można opanować: metody matematyczne stosowane w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w biologii i medycynie (biomatematyka); metody konstrukcji i implementacji oprogramowania kierującego procesami przemysłowymi oraz modelowania i symulacji komputerowej zjawisk fizycznych i procesów gospodarczych (matematyka przemysłowa).


Na studiach obu stopni specjalności nauczycielskie przygotowują do nauczania matematyki w szkołach różnego szczebla oraz zajęć komputerowych w szkole podstawowej, natomiast absolwent specjalności teoretycznej przygotowany jest do dalszego kształcenia się na poziomie doktorskim oraz podjęcia pracy badawczej w szkolnictwie wyższym lub instytucjach naukowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Studia matematyczne w Uniwersytecie Śląskim dają szerokie możliwości na rynku pracy. Połączenie gruntownej wiedzy matematycznej, wspartej znajomością narzędzi informatycznych, z wiedzą specjalistyczną powoduje, że nasz absolwent jest dobrze wykwalifikowany, a przy tym potrafi elastycznie dopasować się do warunków charakterystycznych dla konkretnego zawodu oraz stanowiska. Naszych absolwentów wyróżnia też umiejętność szybkiego uczenia się, przekwalifikowania oraz adaptacji do zmieniających się warunków pracy. •• praca w instytucjach wykorzystujących zaawansowane metody matematyczne i informatyczne, •• nauczanie matematyki i zajęć komputerowych w szkołach wszystkich szczebli, •• praca w sektorze finansów i bankowości, •• zatrudnienie na giełdzie papierów wartościowych i w towarzystwach ubezpieczeniowych, •• praca w firmach wykorzystujących teleinformatykę, •• praca w firmach audytoryjnych i konsultingowych, •• zatrudnienie w obszarze badań innowacyjnych, •• praca naukowo-dydaktyczna w szkolnictwie wyższym, •• praca w instytutach i placówkach naukowo-badawczych, •• praca w centrach wdrażających nowe technologie, •• zatrudnienie w zakładach przemysłowych.


CIEKAWOSTKA 10 powodów, dla których warto studiować matematykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach: 1. Doświadczona kadra naukowa i dydaktyczna – w Instytucie Matematyki zatrudnionych jest ok. 70 osób, wśród których 9 posiada tytuł naukowy profesora, a 19 stopień naukowy doktora habilitowanego. 2. Nowoczesne pracownie komputerowe – łącznie mamy ok. 100 stanowisk komputerowych. 3. Ciekawa oferta – szeroki wybór specjalności i realna perspektywa znalezienia interesującej pracy. 4. Krajowa wymiana studentów – program MOST. 5. Międzynarodowa wymiana studentów – program Erasmus+. 6. Możliwość uzyskania podwójnego dyplomu magisterskiego w VU University Amsterdam w Holandii oraz w University of L’Aquila we Włoszech. 7. Prężnie działające Koło Naukowe Matematyków UŚ. 8. Darmowe oprogramowanie dla naszych studentów (program Microsoft DreamSpark Premium for Academic Institutions). 9. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ uzyskał w 2013 roku kategorię A w kategoryzacji jednostek naukowych MNiSW. 10. Dogodna lokalizacja – Instytut Matematyki położony jest w centrum Katowic w bliskiej odległości do nowoczesnej biblioteki akademickiej CINiBA


Kierunek:

FIZYKA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚĆ

(DOT. STUDIÓW I STOPNIA): •• fizyka ogólna.

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• fizyka doświadczalna, •• nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie (studia polsko-francuskie we współpracy z Uniwersytetem du Maine we Francji), •• theoretical physics – studia w języku angielskim.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia na kierunku fizyka pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej, a także z matematyki, astronomii, elektroniki, informatyki oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy. Studenci poznają m.in. mechanikę kwantową, elektrodynamikę, fizykę ciała stałego, fizykę jądrową, doświadczalne metody badawcze, nanofizykę. Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą, znakomicie wyposażonymi laboratoriami studenckimi oraz pracowniami komputerowymi. Studia przygotowują wysoko wykwalifikowanych specjalistów na potrzeby nauki oraz różnych działów gospodarki. Realizowane prace dyplomowe są powiązane z badaniami prowadzonymi w Instytucie Fizyki i dotyczą wszystkich najważniejszych dziedzin współczesnej fizyki oraz jej zastosowań w różnych dziedzinach nauki i nowoczesnego przemysłu. Absolwenci specjalności nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie otrzymują dwa dyplomy magisterskie: polski i francuski. Specjalność theoretical physics została utworzona dla pasjonatów fizyki z myślą o przygotowaniu absolwentów, którzy m.in. mogą uczestniczyć w teoretycznym opracowaniu wyników „wielkich” eksperymentów, w tym projektu LHC realizowanego w ośrodku badawczym CERN pod Genewą. Absolwenci kierunku fizyka mogą dalej rozwijać swoje pasje naukowe na studiach doktoranckich w Instytucie Fizyki.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w jednostkach naukowych w Polsce i na świecie, •• zatrudnienie w laboratoriach badawczych i badawczo-rozwojowych, •• praca w laboratoriach przemysłowych i diagnostycznych, •• dziennikarstwo naukowe, •• praca w instytucjach ochrony środowiska, sektora energetycznego, finansowego, komunikacji, patentowych.


CIEKAWOSTKA Na studiach I stopnia jest możliwość stałej współpracy z opiekunem naukowym i realizacji indywidualnych projektów! Polsko-francuskie studia II stopnia w języku angielskim na specjalności nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie są prowadzone w trybie tzw. European Master wspólnie z Uniwersytetem du Maine w Le Mans we Francji. Absolwent otrzymuje dwa dyplomy magisterskie – polski i francuski. Uzyskuje wszechstronne wykształcenie z zakresu fizyki ciała stałego oraz posiada profesjonalną wiedzę na temat procesów fizycznych zachodzących w nano- czy mezoskopowych obiektach. W ramach studiów odbywa kilkumiesięczne praktyki zagraniczne.


Kierunek:

EKONOFIZYKA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Ekonofizyka to interdyscyplinarna gałąź nauki stosująca metody nauk ścisłych do badania problemów ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych. Program kształcenia obejmuje szerokie przygotowanie w zakresie nauk przyrodniczych, społecznych i matematycznych przy jednoczesnym profilowaniu wiedzy w stronę zastosowań praktycznych. Studenci, oprócz poznania podstaw matematyki, informatyki, fizyki i ekonomii, uzyskają specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii finansowej, zarządzania ryzykiem, teorii gier, ekonomii i statystyki ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne aspekty i zastosowania. Absolwenci będą przygotowani do pracy w zespołach interdyscyplinarnych złożonych między innymi z finansistów i przedstawicieli firm ubezpieczeniowych. Będą przygotowani do pracy w ad-


ministracji, przemyśle i usługach, do spełniania roli ekspertów w zakresie: ubezpieczeń, finansów i ryzyka różnego typu, alokacji zasobów, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem, analizy statystycznej, organizacji aukcji i przetargów, przygotowania i obsługi procedur w sytuacjach kryzysowych. Jako jedyny w Polsce Uniwersytet Śląski prowadzi na tym kierunku studia magisterskie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w instytucjach finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe, doradcze i audytorskie, •• administracja publiczna: państwowa i samorządowa, •• sektor usług i przemysłu (jako specjalista od ryzyka finansowego, ubezpieczeń i innych nietrywialnych zagadnień gospodarczych), •• po dokonaniu samodzielnych uzupełnień o wymagane aspekty prawnej regulacji finansowych można przystąpić do egzaminu maklerskiego, doradcy inwestycyjnego i finansowego.


Kierunek:

FIZYKA MEDYCZNA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia inżynierskie, II stopnia

SPECJALNOŚCI (DOT. STUDIÓW I STOPNIA INŻYNIERSKICH): •• dozymetria kliniczna, •• optyka w medycynie, •• elektroradiologia.

SPECJALNOŚCI (DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• dozymetria i terapia onkologiczna, •• diagnostyka i obrazowanie medyczne.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Fizyka medyczna stworzona została z myślą o szerokim wprowadzaniu osiągnięć współczesnej fizyki w świat medycyny. Studenci uzyskają odpowiednie kwalifikacje do stosowania tych nowoczesnych metod w ośrodkach onkologicznych oraz innych placówkach służby zdrowia. Coraz częściej w nowoczesnej diagnostyce i terapii medycznej wykorzystuje się m.in. różne metody spektroskopowe, rezonans magnetyczny, promieniowanie rentgenowskie, jądrowe, a także niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne o różnej częstości. Plan studiów obejmuje blok przedmiotów podstawowych z fizyki i matematyki oraz bloki przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych z medycyny, fizyki i biologii. Studenci poznają metody fizyczne stosowane w biologii, medycynie, diagnostyce i terapii, a także podstawy inżynierii materiałowej w medycynie i budowę aparatury medycznej. Nabywają praktyczne umiejętności z dozymetrii stosowanej w ochronie radiologicznej, uczą się planowania leczenia z zastosowaniem różnych źródeł promieniowania. Celem studiów II stopnia jest przygotowanie absolwentów do kreatywnej pracy w interdyscyplinarnym zespole specjalistów, jaki jest niezbędny do zapewnienia wysokiej jakości zintegrowanej opieki medycznej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• zatrudnienie w państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia, •• praca w ośrodkach onkologicznych, •• prowadzenie badań naukowych (mających na celu polepszanie skuteczności diagnozowania i terapii), •• praca w firmach farmaceutycznych, •• zatrudnienie w firmach wprowadzających na rynek nowoczesną aparaturę medyczną.


CIEKAWOSTKA Zajęcia są prowadzone przez pracowni­ków Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uni­wersytetu Medycznego i Centrum Onkologii w Gliwicach. Część zajęć praktycznych odbywa się w szpitalach specjali­stycznych. Treści kształcenia nakierowane są na zdobywanie wiedzy, umiejętności i  kompetencji, które uznane zostały przez EFOMP (European Federation Of Organisations For Medical Physics) za niezbędne w zawodzie fizyka medycznego, praktykowanym w Europie głównie w zakresie radioterapii. Zakład Fizyki Medycznej: http://fizmed.us.edu.pl.


Kierunek:

BIOFIZYKA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI (DOT. STUDIÓW I STOPNIA): •• bioelektronika, •• biofizyka molekularna.

SPECJALNOŚCI (DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• biofizyka molekularna, •• biofizyka leków, •• optyka biomedyczna.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Biofizyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy łączącą biologię, fizykę, chemię i matematykę. Studenci I stopnia poznają podstawy z zakresu tych wszystkich gałęzi nauki, a pod koniec czwartego semestru studiów wybiera się jedną z dwóch specjalności: biofizykę molekularną lub bioelektronikę. Dla specjalności bioelektronika plan studiów przewiduje blok następujących przedmiotów specjalistycznych: mikrobiologię, termodynamikę procesów biologicznych, fizykę atomów i cząsteczek, krystalochemię, bioinformatykę, elektronikę analogową i cyfrową. Biofizyka molekularna natomiast obejmuje podstawy modelowania molekularnego, metody eksperymentalne w biofizyce molekularnej, genetykę molekularną oraz spektroskopię atomową i molekularną. Absolwent uzyskuje zatem wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym, zachodzących w komórkach żywych, jak również profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki molekularnej, kwantowej, krystalochemii białek, biochemii oraz informatyki pozwalającej na modelowanie procesów biochemicznych zachodzących w układach biologicznych. Na II stopniu kształcenia proponujemy kontynuację specjalności biofizyka molekularna, a także nowe specjalności: biofizyka leków i optyka biomedyczna, które adresowane są nie tylko do absolwentów kierunku biofizyka, ale również do studentów kończących fizykę medyczną, inżynierię biomedyczną, biotechnologię i chemię (szczególnie specjalność chemia leków).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w placówkach medycznych i farmaceutycznych oraz związanych z szeroko rozumianą biotechnologią, •• instytuty naukowe i badawcze, •• przedsiębiorstwa i firmy związane z ochroną zdrowia, ochroną środowiska oraz inżynierią biomedyczną.


CIEKAWOSTKA Kształcenie w zakresie biofizyki oferują tylko trzy uczelnie w Polsce! Zajęcia na kierunku biofizyka odbywają się w znakomicie wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę badawczą Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: II stopnia NIESTACJONARNE: II stopnia


Kierunek:

FIZYKA TECHNICZNA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia inżynierskie, II stopnia

SPECJALNOŚCI (DOT. STUDIÓW I STOPNIA INŻYNIERSKICH): •• modelowanie komputerowe, •• nowoczesne materiały i techniki pomiarowe, •• energetyka jądrowa.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Fizyka techniczna jest kierunkiem o charakterze aplikacyjnym. Podczas studiów, oprócz przekazywania studentom gruntownej wiedzy z zakresu fizyki, szczególny nacisk jest położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów od prostych do złożonych z pomocą dostępnego aparatu matematycznego, komputerowego lub technologicznego. Program studiów obejmuje kompleksowe wdrożenie nowoczesnych technologii komputerowych we wszystkich przedmiotach kursowych. Modelowanie komputerowe gwarantuje biegłość absolwenta we wszystkich informatycznych aspektach współczesnej nauki: w symulacjach komputerowych, modelowaniu, obróbce danych, przetwarzaniu obrazów czy metodach projektowania ze wspomaganiem komputerowym (CAD). Specjalność nowoczesne materiały i techniki pomiarowe to: technologie wytwarzania nanomateriałów, materiałów funkcjonalnych, membran, struktur niskowymiarowych, ciekłych kryształów oraz nanostruktur w zastosowaniach biologicznych, a także wiedza niezbędna do stosowania nowoczesnych systemów pomiarowych, ich automatyzacji oraz analizy wyników badań. Program studiów w ramach energetyki jądrowej przewiduje zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z elektrowniami jądrowymi, reaktorami jądrowymi, konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi źródłami energii oraz ochroną radiologiczną. Podstawowy cel nauczania na II stopniu studiów na kierunku fizyka techniczna to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy, zwłaszcza w zakresie zastosowań fizyki.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w laboratoriach badawczych i badawczo-rozwojowych, •• praca w laboratoriach przemysłowych i diagnostycznych, •• obsługa urządzeń jądrowych stosowanych w przemyśle, szpitalach, radiologicznej, •• praca w ochronie środowiska, jednostkach naukowo-badawczych, •• praca w reaktorach i elektrowniach jądrowych, •• praca w jednostkach nadzoru jądrowego, •• praca w instytucjach bazujących na wiedzy z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii materiałowej.


CIEKAWOSTKA Jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce posiadamy nowoczesną Pracownię Fizy­ki Jądrowej, która pozwala kształcić na wysokim poziomie w zakresie eksperymentalnej fizyki jądrowej i jej zastosowań, co stanowi istotny przyczynek do właściwego przygotowania w zakresie energetyki jądrowej.

AKREDYTACJA, ECTS


Kierunek:

CHEMIA AKREDYTACJA PKA, UKA MIĘDZYNARODOWA AKREDYTACJA – CERTYFIKATY EUROBACHELOR® ORAZ EUROMASTER®, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI (DOT. STUDIÓW I STOPNIA): •• •• •• ••

chemia stosowana, chemia leków, chemia informatyczna, chemia środowiska.

SPECJALNOŚCI (DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• chemia stosowana, •• chemia leków, •• chemia informatyczna,


•• •• •• ••

chemia środowiska, chemia sądowa, chemia budowlana, computer chemistry (chemia informatyczna) w języku angielskim, •• medicinal chemistry (chemia leków) w języku angielskim.

SPECJALIZACJE (DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• chemia analityczna, •• synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych, •• teoretyczne metody w chemii, •• fizykochemia faz skondensowanych, •• fizykochemiczne metody w analizie chemicznej, •• technologia chemiczna, chemia polimerów i materiałów nieorganicznych.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kierunek chemia jest realizowany w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Instytut Chemii to rozpoznawalny ośrodek dydaktyczny i naukowo-badawczy w kraju oraz na świecie (w ostatniej kategoryzacji MNiSW Wydział uzyskał pierwszą kategorię). Studia I stopnia na kierunku chemia mają za zadanie umożliwić studentom nabycie podstawowej wiedzy obejmującej najważniejsze działy chemii, bez znajomości których zrozumienie procesów chemicznych jest niemożliwe. Dodatkowe przedmioty w programie studiów, tj. matematyka, fizyka, biochemia, biologia itp., poszerzają horyzonty studentów i akcentują interdyscyplinarność studiów. Biorąc pod uwagę aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, w programie kształcenia kładziemy duży nacisk na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności pozwalających na efektywną pracę w zawodzie chemika i rozwiązywanie problemów związanych z wykonywanym zawodem. Studia II stopnia na kierunku chemia mają za zadanie umożliwić studentom pogłębienie wiedzy z zakresu chemii, a także rozwijać własne zainteresowania w ramach specjalistycznych zajęć. Biorąc pod uwagę aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, w programie kształcenia kładziemy duży nacisk na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności pozwalających na efektywną pracę w zawodzie chemika


i rozwiązywanie problemów związanych z wykonywanym zawodem. W szczególności, absolwent studiów II stopnia na kierunku chemia (bez względu na obraną specjalność) będzie: •• posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin chemii uzyskaną w trakcie studiów I stopnia, •• posiadał szeroki i interdyscyplinarny ogląd problematyki chemicznej, który uzyska dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym oferowanym na poszczególnych specjalnościach, •• potrafił pracować indywidualnie i zespołowo w celu osiągnięcia określonych rezultatów, •• przeprowadzał odpowiednie czynności laboratoryjne i analizy, a także obsługiwał sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową, •• posługiwał się literaturą fachową dostępną w języku polskim i angielskim, •• dojrzały do podejmowania decyzji i krytycznej oceny, bazując na wiedzy w zakresie obranego kierunku/specjalności, •• mógł prowadzić badania, a także uczestniczyć w projektach badawczych z zakresu różnych dziedzin chemii, •• świadom roli rozwijania własnych zainteresowań i ustawicznego pogłębiania wiedzy, •• potrafił przedstawić wyniki własnych badań w formie pisemnej i/lub ustnej, mając na uwadze odbiorcę, •• posiadał odpowiednie kompetencje umożliwiające kontynuację edukacji na studiach III stopnia. Unikatowość naszego kierunku w głównej mierze wynika z obranego modelu kształcenia, charakteryzującego się dużą elastycznością i multidyscyplinarnością. Przy tym w swoim centralnym miejscu model ten jest oparty na kształceniu chemicznym. Innowacyjność modelu kształcenia studentów polega na ich przygotowaniu do świadomego kreowania własnej przyszłości. Efekt taki osiąga się poprzez różne formy dydaktyczne (w tym zajęcia prowadzone przez zewnętrznych ekspertów z kraju i zagranicy, praktyczne zajęcia z użyciem komputerów), działania umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań (wspieranie działań koła naukowego, realizacja indywidualnych projektów badawczych w ramach współpracy student – nauczyciel, indywidualna opieka i wsparcie nauczycieli akademickich wybitnych studentów) oraz działania podnoszące świadomość rangi wyboru własnej kariery studenckiej i zawodowej (poprzez świadomy wybór zajęć, opiekunów naukowych, specjalności, specjalizacji itp.). Studenci mogą korzystać z oferty wymiany studenckiej (programy SOCRATES i MOST). W ramach seminarium licencjackiego i magisterskiego zwracamy uwagę na kwestie związane z poszukiwaniem pracy, oczekiwaniami pracodawców, roli i znaczenia prowadzonych badań naukowych, potrzebami ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań. Elementem procesu kształcenia jest także obowiązkowa praktyka zawodowa (licencjat), która ma na celu rozwijanie, sprawdzenie aktualnych umiejętności studenta, zapoznanie się ze środowiskiem przyszłych pracodawców i różnymi


aspektami pracy zawodowej. Zajęcia dydaktyczne na kierunku chemia prowadzą nauczyciele akademiccy o dużych kwalifikacjach i uznanym dorobku naukowym. O wysokiej jakości kształcenia na kierunku chemia świadczą uzyskane akredytacje (PKA i UKA). Kierunek chemia posiada także międzynarodową akredytację Eurobachelor i Euromaster, dzięki którym dyplomy naszych absolwentów są uznawane przez inne uczelnie Unii Europejskiej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w laboratorium badawczym lub w kontroli jakości leków i suplementów diety, •• praca w placówkach administracji państwowej i samorządowej (np. wydziały zdrowia publicznego) oraz w przedsiębiorstwach produkujących leki i suplementy diety, •• praca w firmach farmaceutycznych lub firmach zajmujących się odczynnikami, •• chemicznymi i specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym, •• praca w laboratoriach kryminalistycznych, biochemicznych oraz fizykochemicznych.

CIEKAWOSTKA Obecnie realizowane są dwa projekty: ChiP – Chemia i Praca Dzięki dotacji studenci wezmą udział w dodatkowych zajęciach przygotowujących do pracy zawodowej. Oferujemy m.in.: •• certyfikowane szkolenia, •• warsztaty wspierające podniesienie kompetencji językowych, komunikacyjnych, zawodowych i informatycznych, •• zajęcia praktyczne w firmach o profilu chemicznym, •• spotkania z przyszłymi pracodawcami, •• wizyty studyjne w przedsiębiorstwach oraz zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych. CiS – Chemia i Staże Celem głównym projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych w zakresie przedsiębiorczości, kognitywnych, kierowniczych i samoorganizacyjnych 60 studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku chemia.


Kierunek:

TECHNOLOGIA CHEMICZNA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia

SPECJALNOŚCI •• technologia nieorganiczna i organiczna, •• zielona chemia i czyste technologie.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kierunek technologia chemiczna realizowany jest w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Instytut Chemii to rozpoznawalny ośrodek dydaktyczny i naukowo-badawczy w kraju oraz na świecie (w ostatniej kategoryzacji MNiSW Wydział uzyskał pierwszą kategorię). Absolwenci kierunku technologia chemiczna posiadają dobrze ugruntowaną wiedzę zarówno z dziedziny chemii, jak i z zakresu technologii chemicznej. W trakcie studiów studenci zapoznają się m.in. z zagadnieniami chemii materiałów, nanomateriałów i materiałów specjalnego przeznaczenia (dla optoelektroniki i medycyny), nanotechnologiam i technologiami wytwarzania kryształów, transportem materiałów niebezpiecznych, ratownictwem chemicznym, zarządzaniem jakością produkcji, a także z nowoczesną syntezą organiczną i nieorganiczną. Elementem procesu kształcenia jest także obowiązkowa praktyka zawodowa (6 tygodni), która ma na celu rozwijanie, sprawdzenie aktualnych umiejętności przyszłego inżyniera, zapoznanie się ze środowiskiem przyszłych pracodawców i różnymi aspektami pracy zawodowej. Dodatkowo umiejętności inżynierskie kształtujemy poprzez realizację odpowiednio dobranych zajęć w ramach studiów (np. projekt technologiczny, projekt inżynierski, zajęcia o charakterze praktycznym).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent studiów inżynierskich kierunku technologia chemiczna znajdzie pracę w przemyśle chemicznym oraz innych pokrewnych działach przemysłu na stanowisku kontroli procesów technologicznych, organizacji i planowania produkcji; w placówkach badawczych zajmujących się wytwarzaniem materiałów o unikalnych właściwościach fizyko-chemicznych. Może również pracować jako projektant procesów technologicznych lub jako chemik analityk w laboratoriach przemysłowych zajmujących się kontrolą procesów i kontrolą jakości.


Kierunek:

INFORMATYKA STOSOWANA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia inżynierskie

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Program nauczania informatyki stosowanej zorientowany jest na kształcenie w zakresie podstaw, jednak oparte na najnowocześniejszych koncepcjach dydaktycznych zaczerpniętych z najlepszych uczelni na świecie. Pierwszym językiem programowania dla studenta będzie dynamicznie typowany Python. Język ten znacznie ułatwia interakcję programisty z komputerem, jednocześnie będąc jednym z bardziej rozpowszechnionych języków w przemyśle i nauce. Informatyka stosowana zawiera przedmioty specjalistyczne oparte o nowoczesne urządzenia wbudowane. Wpisuje się to w nadchodzący trend określany przez popularne ostatnio formułowanie „Internet of Things”. Studenci I stopnia studiów inżynierskich mają możliwość nauki w oparciu o dwie główne ścieżki przedmiotowe. Pierwsza ścieżka pozwoli na uzyskanie kompetencji w zakresie pro-


gramowania, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych oraz systemów wbudowanych. Przykładowe moduły oferowane w ramach tej ścieżki to roboty autonomiczne, systemy czasu rzeczywistego czy programowanie środowisk mobilnych. Druga ścieżka jest poświęcona zaawansowanym technologiom informatycznym. Jest to ukłon w stronę przemysłu, usług i administracji. Jej zadaniem będzie przygotowanie specjalistów, którzy posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie eksploatacji, projektowania i administracji baz i hurtowni danych, analityki biznesowej opartej na hurtowniach danych, a także nowoczesnych technologii sieciowych. Zajęcia dydaktyczne zaproponowane w ramach tej ścieżki są istotnie wsparte przez edukacyjne programy partnerskie Oracle Academy i Cisco Academy, w których Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląskiego uczestniczy od kilkunastu lat. Ponadto student informatyki stosowanej ma realny wpływ na kształtowanie swojej własnej ścieżki przedmiotowej. Rokrocznie studenci drugiego roku mogą proponować kursy w ramach przedmiotów do wyboru, lub też skorzystać z wielu kursów już zaproponowanych przez pracowników Wydziału. Niemałą rolę w procesie nauki odgrywa tu bogate doświadczenie kadry składającej się z interdyscyplinarnego grona informatyków, matematyków oraz fizyków, którzy mają bogate doświadczenie w praktycznym zastosowaniu powyższych technologii w pracy z nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi i aparaturą.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• informatyk znający kilka języków programowania, teoretyczne podstawy programowania oraz mający szeroką wiedzę o współczesnych systemach informatycznych w tym systemach wbudowanych, posiada podstawową wiedzę z nauk matematyczno-przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, obróbki danych i technologii pomiarowych, •• absolwenci informatyki stosowanej będą dysponowali nie tylko szeroką wiedzą z zakresu programowania, ale również będą posiadać umiejętności pozwalające rozwiązywać konkretne problemy w sposób innowacyjny. W ramach studiów nacisk będzie położony na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy. Absolwenci tego kierunku będą mieli kwalifikacje, by pracować na najbardziej prestiżowych stanowiskach w branży informatycznej, takich jak architekt systemów informatycznych czy analityk do spraw IT.


CIEKAWOSTKA Wybierając ten kierunek: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Będziesz studiował w nowoczesnym Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Skorzystasz z wypożyczalni sprzętu wyposażonej w kilkaset Chromebooków, sprzęt video, drony, komputery jednoukładowe i elektronikę, Na trzecim roku sam ułożysz sobie program – większość siatki to przedmioty do wyboru, które można rokrocznie zaproponować, Podstaw programowania nauczysz się w przyjaznym języku Python, Podczas zajęć będziesz programował także roboty i drony, Jeśli znudzą Cię zajęcia, zawsze możesz poukładać LEGO... … albo zapiszesz się do prężnie działającego Koła Naukowego „SyntaxError”: https://www.facebook.com/kolosyntaxerror.


Administracja / Animacja, mediacja i edukacja w instytucjach kultury / Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną / Antropologia języka i komunikacji / Arteterapia / Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe / Biofizyka / Biologia / Biologia żywności i żywienia / Biotechnologia / Biotechnology / Chemia / Doradztwo filozoficzne i coaching / Doradztwo i infobrokerstwo historyczne / Doradztwo polityczne i publiczne / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / Ekonofizyka / Etnologia i antropologia kulturowa / Filologia / Filologia angielska / Filologia germańska / Filologia polska / Filologia słowiańska / Filozofia / Fizyka / Fizyka medyczna / Fizyka techniczna / Games and virtual reality desing / Geofizyka / Geografia / Geologia / Geologia stosowana / Grafika / Historia / Historia sztuki / Indywidualne Studia Międzyobszarowe / Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo / Informacja w instytucjach e-społeczeństwa / Informatyka / Informatyka stosowana / Inżynieria biomedyczna / Inżynieria materiałowa / Inżynieria zagrożeń środowiskowych / Kognitywistyka / Komunikacja promocyjna i kryzysowa / Kulturoznawstwo / Kultury mediów / Malarstwo i projekty interdyscyplinarne / Matematyka / Mechatronika / Mediteranistyka / Międzynarodowe studia polskie / Nauki o rodzinie / Ochrona środowiska / Oligofrenopedagogika z arteterapią / Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej / Pedagogika / Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią / Pedagogika specjalna / Politologia / Praca socjalna / Prawo / Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej / Przedsiębiorczość / Psychologia / Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia / Reżyseria / Socjologia / Stosowane nauki społeczne / Studia śląskie / Sztuka pisania / Technologia chemiczna / Teologia / Turystyka / Turystyka historyczna / Zarządzanie zasobami ludzkimi


WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

40-007 Katowice ul. Bankowa 14 e-mail: dziekanat@mfc.us.edu.pl www.wmfch.us.edu.pl

INSTYTUT MATEMATYKI 40–007 Katowice ul. Bankowa 14 tel./fax: 32 258 29 76 e-mail: im@math.us.edu.pl www.math.us.edu.pl

INSTYTUT FIZYKI 40–007 Katowice ul. Uniwersytecka 4 Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych 41–500 Chorzów ul. 75 Pułku Piechoty 1A tel.: 32 359 18 37 e-mail: fizyka@us.edu.pl www.if.us.edu.pl Zakład Fizyki Medycznej: http://fizmed.us.edu.pl Instytut Chemii 40–007 Katowice ul. Szkolna 9 tel.: 32 359 15 45 e-mail: ich@us.edu.pl www.chemia.us.edu.pl

INFORMATYKA STOSOWANA http://informatyka.smcebi.edu.pl

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you