__MAIN_TEXT__

Page 1

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

WYDZIAŁ

INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH


WYDZIAŁ

INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH •• nowoczesna infrastruktura, •• nowoczesne laboratoria komputerowe, Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej, laboratorium projektowania robotów, nowoczesny Park Technologiczny i wiele specjalistycznych laboratoriów, •• nowoczesny sprzęt badawczy – na przykład dyfraktometr rentgenowski, skaningowy mikroskop elektronowy, transmisyjny wysokorozdzielczy mikroskop elektronowy, •• przyjazna obsługa w dziekanacie, •• współpraca z przemysłem, •• kompetentna kadra naukowa, •• możliwość rozwoju w kołach naukowych, 2

www.kandydat.us.edu.pl

1


•• możliwość uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach, •• darmowe oprogramowanie dla studentów, •• sieć Wi-Fi, •• wirtualny dziekanat.

KIERUNEK

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia inżynierskie – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

2

www.kandydat.us.edu.pl

3


SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) nauka o materiałach biomateriały

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) nauka o materiałach biomateriały recykling materiałów materiały funkcjonalne

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Inżynieria materiałowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Głównym zadaniem inżynierii materiałowej jest projektowanie, wytwarzanie i badanie materiałów do zastosowań w przemyśle. Student kierunku inżynieria materiałowa uzyskuje gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie: nauk podstawowych (fizyki, chemii), informatyki, nauk o materiałach inżynierskich, doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii i wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania i badania struktury oraz właściwości. Studia I stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, natomiast studia II stopnia trwają 3 semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra. W odpowiedzi na liczne zapytania studentów w roku akademickim 2016/2017 uruchomione zostały 4-semestralne studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera Studia te kierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów licencjackich.

4

www.kandydat.us.edu.pl

5


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• przedsiębiorstwa przemysłowe wytwarzające, przetwarzające lub stosujące materiały inżynierskie, •• małe i średnie jednostki gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania, •• instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe, •• instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inży-

KIERUNEK

MECHATRONIKA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia inżynierskie – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

nierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice, •• biura projektowe i doradcze oraz instytucje tworzące i eksploatujące komputerowe systemy informatyczne stosowane w projektowaniu oraz inżynierii materiałowej.

SPECJALNOŚĆ (studia I stopnia inżynierskie) projektowanie wspomagane komputerowo

6

www.kandydat.us.edu.pl

7


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrego wykształcenia podstawowego w zakresie: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowego wspomagania. Absolwent posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizie produktów w ich otoczeniu. Jest przygotowany do uczestniczenia w pracy

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• przemysł elektromaszynowy – wytwarzający układy mechatroniczne, motoryzacyjny, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczy, obrabiarkowy oraz inne placówki eksploatujące i serwisujące układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których układy te są zastosowane,

interdyscyplinarnych zespołów rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, ze sprzedażą, z eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których układy te występują.

•• po ukończeniu studiów I i II stopnia możliwość podjęcia studiów III stopnia,

8

www.kandydat.us.edu.pl

•• ośrodki badawczo-rozwojowe i naukowe, •• biura projektowe i doradcze.

9


KIERUNEK

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia inżynierskie – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

10

SPECJALNOŚCI (studia I stopnia inżynierskie) informatyka w obrazowaniu medycznym inżynieria biomateriałów systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) modelowanie i symulacja systemów biomedycznych obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych

www.kandydat.us.edu.pl

11


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia stanowią połączenie wiedzy zlokalizowanej na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według WHO (World Health Organization), inżynieria biomedyczna, obok inżynierii genetycznej, ma największy wpływ na postęp współczesnej medycyny. Główne zagadnienia podejmowane na studiach to: informatyka medyczna, bioinformatyka, obrazowanie medyczne, przetwarzanie obrazów, telemedycyna, procesowanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, modelowanie 3D i optyka biomedyczna. Wiedza ta znajduje zastosowanie na przykład w udoskonalaniu produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego. Absolwentów tego kierunku poszukują firmy produkujące sprzęt i aparaturę medyczną, a także szpitale czy kliniki.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• analiza komputerowa, a także poprawa jakości zdjęć otrzymanych z urządzeń diagnostycznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, metody izotopowe, USG itd.), 12

•• przeprowadzanie testyów radiologicznych, kontroli okresowych aparatury do obrazowania medycznego, •• tworzenie i administracja baz danych szpitali, •• obsługa tomografów komputerowych (CT), rezonansu magnetycznego (MRI) i innych urządzeń medycznych, •• obsługa systemów teleinformatycznych, telemedycyna, •• obsługa operacji na odległość (video streaming, aplikacje webowe), •• szpitale, jednostki kliniczne, ambulatoryjne i poradnie oraz inne jednostki organizacyjne lecznictwa, •• firmy zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, medycznych baz danych, systemów ekspertowych itp., •• przedsiębiorstwa przemysłowe wytwarzające, przetwarzające lub stosujące biomateriały, •• małe i średnie jednostki gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa obrotu biomateriałami i aparaturą do ich badania, •• biura projektowe i doradcze oraz instytucje tworzące i eksploatujące komputerowe systemy informatyczne stosowane w projektowaniu biomateriałów oraz inżynierii biomedycznej, www.kandydat.us.edu.pl

13


•• realizacja zaopatrzenia ortopedycznego, •• praca w dziedzinie doradztwa, sprzedaży lub marketingu na rynku usług medycznych, •• doradztwo techniczne, obsługa techniczna, możliwość ubiegania się o specjalistyczne uprawnienia zawodowe i certyfikaty, •• projektowanie sprzętu do rehabilitacji, •• jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne aparatury i urządzeń medycznych przy projektowaniu sprzętu do rehabilitacji, •• praca przy rozwiązywaniu problemów badawczych i innowacyjnych oraz przy wdrażaniu nowych rozwiązań, •• firmy komputerowe – przy projektowaniu i realizacji systemów informatycznych, •• instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe, •• instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii biomedycznej i technologii biomateriałów oraz komputerowego wspomagania w technice.

14

www.kandydat.us.edu.pl

15


KIERUNEK

INFORMATYKA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia inżynierskie – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia inżynierskie – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

16

SPECJALNOŚCI (studia I stopnia inżynierskie) technologie przetwarzania danych inżynieria systemów informatycznych inżynieria oprogramowania sieci komputerowe i urządzenia mobilne grafika aplikacji webowych i hybrydowych projektowanie aplikacji webowych programista gier komputerowych

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) inteligentne systemy informatyczne inżynieria internetu inżynieria jakości oprogramowania grafika i wizualizacja komputerowa projektant gier komputerowych

www.kandydat.us.edu.pl

17


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia uczą umiejętności kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki. Absolwent tego kierunku może liczyć na solidne przygotowanie w zakresie niezmiennego w czasie kanonu informatyki, obejmującego jej podstawy teoretyczne wraz z niezbędną podbudową matematyczną, jak również solidne przygotowanie z podstawowych przedmiotów kierunkowych. Wśród nich należy wymienić: architekturę, zasady działania systemów komputerowych i sieci komputerowych, algorytmikę oraz podstawy programowania. Student poznaje metody projektowania systemów, w tym baz danych, uczy się stosować te metody, dobierać właściwe metody i narzędzia do określonych zagadnień, dbać o bezpieczeństwo systemów i ochronę danych. Współczesne zastosowania w informatyce to nie tylko wyzwania klasyczne, lecz także kreatywność w tej dziedzinie, czyli umiejętność rozwiązywania problemów nietrywialnych, na przykład stosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji. Temu również sprzyjają studia na kierunku informatyka.

18

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• analityk systemów informatycznych, •• projektant oprogramowania, •• analityk danych, •• specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, •• projektant aplikacji multimedialnych i inteligentnych, •• projektant zaawansowanych serwisów i portali internetowych, •• projektant systemów informatycznych, •• projektant i administrator sieci komputerowych, •• projektowanie i tworzenie grafiki komputerowej, •• administrator zasobów informatycznych w różnych przedsiębiorstwach, •• programista gier komputerowych.

www.kandydat.us.edu.pl

19


20

www.kandydat.us.edu.pl

21


WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH ul. Żytnia 12 41-200 Sosnowiec www.wiinom.us.edu.pl www.katalog.us.edu.pl Mechatronika ul. Żytnia 12 41-200 Sosnowiec Inżynieria materiałowa ul. 75. Pułku Piechoty 1A 41-500 Chorzów

Inżynieria biomedyczna, Informatyka ul. Będzińska 39 41-205 Sosnowiec

Profile for Uniwersytet Śląski

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Advertisement