Page 1

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY SOSNOWIEC

UNIWERSYTET ŚLĄSKI


Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przebieg rekrutacji ETAP I

przed postępowaniem kwalifikacyjnym

01

Zakładasz konto w systemie IRK na stronie www.kandydat.us.edu.pl, wybierasz kierunki studiów, wnosisz opłatę.

02

System pobiera wyniki matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM) albo dostarczasz świadectwo dojrzałości lub dane z dyplomu (II st.).

03

Na kierunkach studiów, które tego wymagają, przystępujesz do dodatkowych egzaminów wstępnych.

ETAP II

po ogłoszeniu list z wynikami

04

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na studia, musisz w określonym terminie odebrać z dziekanatu decyzję o przyjęciu i dokonać wpisu na studia.

05

Jednocześnie składasz wszystkie niezbędne dokumenty wskazane na stronie www.kandydat.us.edu.pl

Szczegółowy opis przebiegu rekrutacji znajdziesz na stronie www.kandydat.us.edu.pl


Kierunek:

FILOLOGIA ANGIELSKA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA): •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

nauczycielska z informatyką, nauczycielska z językiem niemieckim, kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, kultura – media – translacja, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE), tłumaczeniowa z językiem arabskim, tłumaczeniowa z językiem chińskim, tłumaczeniowa z językiem japońskim, tłumaczeniowa z językami Indii, tłumaczeniowa z językiem niemieckim, język biznesu.


SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA): •• amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji, •• kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, •• kultura – media – translacja, •• projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II), •• nauczycielska, •• tłumaczeniowa z językiem arabskim, •• tłumaczeniowa z językiem niemieckim, •• tłumaczeniowa z językiem chińskim, •• tłumaczeniowa z językiem japońskim.

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA): •• tłumaczeniowa z językiem chińskim (tryb wieczorowy), •• tłumaczeniowa z językiem japońskim (tryb wieczorowy), •• język biznesu (tryb wieczorowy).

Uzupełniające studia I stopnia (VI semestr wyrównawczy) dla słuchaczy i absolwentów NKJO pod opieką naukową UŚ

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA): •• •• •• ••

nauczycielska, kultura – media – translacja, tłumaczeniowa, język biznesu.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska stanowią gramatyka, językoznawstwo, język mówiony i pisany oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego. Każda z oferowanych specjalności przewiduje jednak inne przedmioty kierunkowe. Specjalności nauczycielskie przygotowują studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmują metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Przyszli tłumacze opanowują drugi wybrany język (niemiecki, arabski, chiński, japoński, hiszpański lub języki Indii), a także poznają techniki przekładu ustnego i pisemnego oraz przekładu w środowisku internetowym. Specjalności kultura i literatura angielskiego obszaru językowego oraz kultura – media – translacja obejmują zajęcia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przekładu tekstów użytkowych i literackich oraz komunikacji językowej. Specjalność projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) zawiera komponent humanistyczny (obejmujący np. wiedzę z teorii narracji i historii sztuki) oraz komponent kompetencji twórczych i technicznych (rysunek, tworzenie fabuły i „świata” gry, projektowanie poziomów gry, współpraca w grupie twórczej). Specjalność amerykanistyka dla stosunków międzykulturowych i dyplomacji oferuje zajęcia poświęcone współczesnej historii, kulturze i polityce Kanady i Stanów Zjednoczonych oraz dyplomacji. Natomiast dla osób chcących szkolić język angielski biznesowy przygotowana zastała specjalność z intensywną nauką języka ukierunkowaną na sferę biznesu: leksykę, a także gramatykę praktyczną, korespondencję handlową i służbową, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną oraz tłumaczenia.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w placówkach edukacyjnych różnego szczebla (w zależności od uzyskanego stopnia: licencjat/magister), •• zawód tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych), praca w biurach tłumaczeń, •• praca w środkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet), •• praca w turystyce i sektorze usług, w działach współpracy z zagranicą, •• praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych,


szczególnie tych, które wymagają zaawansowanej znajomości języka angielskiego, •• prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością języków obcych (m.in. reklama, public relations), •• praca w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych i gier tradycyjnych, •• praca w placówkach dyplomatycznych oraz instytucjach zajmujących się stosunkami międzynarodowymi.

CIEKAWOSTKA Przy obydwu instytutach anglistycznych działa szereg studenckich i doktoranckich kół naukowych pozwalających na rozwinięcie indywidualnych zainteresowań naukowych słuchaczy oraz zaangażowanie się w organizację ciekawych wydarzeń. Przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych działa aż 5 studenckich kół naukowych i organizacji studenckich. Najstarszą z nich jest Koło Naukowe Anglistów „NeoLit”, które rozpoczęło swoją działalność już 20 lat temu. Studenckie Koło Naukowe Kanadystów działa od roku 2009, zaś w roku 2013 powołano do istnienia Koło Naukowe DevProper, zrzeszające studentów chcących pogłębiać swoją wiedzę z zakresu badań nad grami wideo i projektowania gier. Doktoranci zainteresowani związkami pomiędzy badaniami historycznymi i literacko-kulturowymi działają zaś w Doktoranckim Kole Naukowym H/Story. Poza kołami funkcjonującymi wewnątrz struktur Uniwersytetu Śląskiego Instytut obejmuje swoim patronatem również mniej formalne organizacje studenckie. Przykładem takiej organizacji jest ECOCENTRICS, czyli koło naukowe skupiające studentów zainteresowanych teorią ekokrytyczną. Wszystkie te koła naukowe koordynują wiele wydarzeń naukowych, organizują wykłady czy odczyty gościnne oraz regularne spotkania, ale angażują się też – często współdziałając z Samorządem Studenckim Wydziału Filologicznego i innymi organizacjami studenckimi – w wydarzenia społeczne, imprezy studenckie i wydziałowe. Wśród takich wydarzeń znaleźć można zarówno kiermasze książek czy wypieków świątecznych, organizowane na rzecz stowarzyszeń dbających o prawa zwierząt, gry terenowe organizowane dla uczniów szkół naszego regionu, jak i turnieje gier wideo. Corocznym świętem działających przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych organizacji naukowych, ale i innych studentów chcących podzielić się swoimi osiągnięciami, stał się przyciągający z roku na rok coraz szerszą publiczność oraz coraz większą liczbę uczestników Festiwal Studenckiej Działalności Naukowej, którego już czwarta edycja odbyła się w 2016 r.


Przy Instytucie Języka Angielskiego działa Koło Naukowe ARCHE. Głównym celem koła jest propagowanie językoznawstwa historycznego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na cotygodniowych spotkaniach koła omawianie są zagadnienia związane z szeroko rozumianą historią języka. Działa także Studenckie Koło Naukowe Arabistów UŚ „Al.-Qammar”, Koło Naukowe (Japonistów) FAST Asia oraz Koło Naukowe (Indologów) Wammala. Regularnie odbywają się także sesje naukowe SIEHL (Session on Indo-European Historical Linguistics), zainicjowana w 2009 roku pod opieką naukową prof. dr. hab. Rafała Molenckiego. Poświęcone są one historii języków indoeuropejskich i mają na celu rozwój i propagowanie badań indoeuropeistycznych w Polsce. Anglistyka UŚ usytuowana jest w Sosnowcu w nowoczesnym budynku przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego, który wyposażony jest w nowoczesną bazę sprzętową na potrzeby zajęć o charakterze specjalistycznym, jak np. tłumaczenia (laboratoria i kabiny tłumaczeniowe) oraz projektowanie gier komputerowych.


Kierunek:

FILOLOGIA GERMAŃSKA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: II stopnia

SPECJALNOŚCI •• język niemiecki od podstaw (studia stacjonarne I stopnia), •• język szwedzki (studia stacjonarne I stopnia), •• nauczycielska z językiem szwedzkim (studia stacjonarne I stopnia), •• tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych (studia stacjonarne I stopnia), •• interkulturowe studia niemcoznawcze (studia stacjonarne I i II stopnia), •• nauczycielska (studia stacjonarne II stopnia, studia niestacjonarne II stopnia), •• tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego (studia stacjonarne II stopnia).


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Na studiach stacjonarnych I stopnia (licencjackich) filologia germańska proponuje studentom ścieżki kształcenia: Specjalność język szwedzki, oprócz gruntownej nauki języka szwedzkiego i przedmiotów związanych z kulturą krajów skandynawskich, zakłada naukę drugiego języka obcego – niemieckiego. Specjalność język niemiecki od podstaw zakłada oprócz zdobywania umiejętności językowych również pogłębianie wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych, ich kultury i literatury. Specjalność nauczycielska z językiem szwedzkim, oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim i przedmiotów przygotowujących do prowadzenia lekcji języka obcego, zakłada naukę drugiego języka obcego – szwedzkiego. Specjalność interkulturowe studia niemcoznawcze, oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim, kładzie nacisk na znajomość kultury i literatury trzech krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii i Szwajcarii), na historię oraz literaturę i kulturę niemiecką na Śląsku. Studia ze specjalnością tłumaczeniową w zakresie języków specjalistycznych obejmują poznanie odmian niemieckiego języka specjalistycznego, zajęcia z zakresu historii i literatury niemieckiego obszaru językowego oraz językoznawstwo, teorię i praktykę przekładu, a także elementy marketingu oraz prawa niemieckiego i polskiego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w różnych placówkach edukacyjnych (w ramach uprawnień stopnia licencjata filologii germańskiej), •• nauczanie języka szwedzkiego na poziomie podstawowym i gimnazjalnym (po specjalności nauczycielskiej), •• zawód tłumacza, •• instytucje kulturalne i oświatowe zajmujące się stosunkami kulturalnymi Polski i Niemiec, •• praca w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury niemieckiej,


•• praca w firmach międzynarodowych wymagających znajomości niemieckiego języka biznesu oraz zasad prowadzenia korespondencji handlowej w tym języku.

Na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich) Specjalność interkulturowe studia niemcoznawcze obszaru językowego, oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim, kładzie nacisk na znajomość kultury i literatury trzech krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii i Szwajcarii), na historię oraz literaturę i kulturę niemiecką na Śląsku.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Biegła znajomość języka oraz kultury niemieckiej predestynuje absolwenta studiów II stopnia filologii germańskiej do wykonywania zawodu tłumacza, pracownika instytucji kulturalnych i oświatowych na Śląsku i w innych regionach kraju (np. domy współpracy, fundacje, instytuty) zajmującego się stosunkami kulturalnymi Polski i Niemiec, a także do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury niemieckiej. Specjalność nauczycielska, oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim i przedmiotów przygotowujących do prowadzenia lekcji języka obcego, zakłada naukę drugiego języka obcego – szwedzkiego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent studiów II stopnia filologii germańskiej ze specjalnością nauczycielską może – dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego i dogłębnemu przygotowaniu metodyczno-pedagogicznemu – podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w szkolnictwie na każdym poziomie nauczania oraz w zawodzie nauczyciela języka szwedzkiego (dotyczy absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Uniwersytetu Śląskiego) na poziomie podstawowym i gimnazjalnym.


Specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego skierowana jest do studentów pragnących pogłębić wiedzę w zakresie tłumaczeń specjalistycznych i przygotować się do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie prawa i ekonomii.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent zostanie przygotowany do pracy jako tłumacz, szczególnie w kancelariach prawniczych, urzędach (także Unii Europejskiej) oraz w firmach niemieckojęzycznych. Uzyska wykształcenie wyróżniające go w skali kraju – jako filologa z przygotowaniem prawniczo-ekonomicznym.


Kierunek:

FILOLOGIA Specjalność:

EUROPEJSKIE STUDIA LEKSYKOGRAFICZNE – EMLex

Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: II stopnia

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego prowadzone są europejskie studia leksykograficzne (European Master in Lexicography, EMLex), które realizuje wspólnie osiem placówek naukowych z Europy i Afryki: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy), Károli Gáspár Református Egyetem Budapest (Węgry), Université de Lorraine (Nancy, Francja), Universidade do Minho (Braga, Portugalia), Università degli Studi Roma Tre (Włochy), Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania), Stellenbosch University (Republika Południowej Afryki). Jednostkami stowarzyszonymi są także uniwersytety z USA, Brazylii i Niemiec: Universität Hildesheim (Niemcy), Institut für Deutsche Sprache Mannheim (Niemcy), University of Texas at Austin (USA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brazylia). Studia prowadzone są od 2009 roku, do konsorcjum EMLex Uniwersytet Śląski dołączył kilka lat temu.


EMLex to specjalność oferowana na II stopniu studiów, która zdobyła grant Erasmus Mundus Joint Master Degree. Zajęcia, realizowane w języku niemieckim i angielskim, skierowane są do studentów, którzy chcą pogłębić wiedzę w zakresie leksykografii teoretycznej i praktycznej. W ramach programu studiów studenci doskonalą kompetencje językowe na zajęciach z praktycznej nauki języka obcego. Drugi lub trzeci semestr spędzają za granicą na uniwersytecie partnerskim. O przyjęcie na studia EMLex mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra na kierunkach filologicznych lub na kierunku lingwistyka stosowana, znający język niemiecki i angielski na poziomie B1/B2. Studia umożliwiają poznanie zasad warsztatu leksykografa i najnowocześniejszych technik komputerowych. W ramach programu studiów studenci odbywają praktyki, wybierając często zagraniczne firmy lub instytuty naukowe, także te spoza Europy, np. Kanady, Izraela czy Republiki Południowej Afryki. Uniwersytet Śląski podpisał już umowy o podwójnym dyplomie (double degree) z kilkoma uniwersytetami partnerskimi (w Erlangen, Bradze, Rzymie i Budapeszcie) oraz umowę o wspólnym dyplomie ze wszystkimi uniwersytetami z konsorcjum EMLex (joint master degree). Absolwenci europejskich studiów leksykograficznych otrzymają zatem nie tylko dyplom Uniwersytetu Śląskiego, ale i dyplom wspólny wszystkich uniwersytetów partnerskich lub dyplom uczelni, na której spędzą jeden semestr studiów. To wyróżnia Uniwersytet Śląski nie tylko na tle krajowych, lecz także europejskich uniwersytetów. Wspólne dyplomy są ciągle jeszcze rzadkością w Unii Europejskiej. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego jest jedynym wydziałem humanistycznym w Polsce, który w 2015 roku wraz z uniwersytetami partnerskimi zdobył grant Erasmus Mundus Joint Master Degree.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwenci są przygotowani do pracy w wydawnictwach naukowych i komercyjnych, w zakresie zestawiania słowników tradycyjnych i elektronicznych, począwszy od opracowania koncepcji do jej (także technicznej) realizacji. Posiadają kompetencje przydatne w pracy redakcyjnej, selekcji i opracowywaniu danych, pracy z korpusami, bazami danych itp. oraz w zakresie doskonalenia zawodowego. Ich wiedza i umiejętności są przydatne także w pracy w sektorze edukacyjnym, w mediach, instytucjach kulturalnych oraz w przemyśle i dużych firmach w sektorze usługowym. Wykształcenie, które ma solidną bazę teoretyczną, umożliwia im również podjęcie pracy o charakterze naukowym.


Kierunek:

FILOLOGIA Specjalność:

JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK FRANCUSKI I JĘZYK ANGIELSKI

ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

PROGRAM

(DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA): •• tłumaczeniowy.

PROGRAM

(DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA): •• tłumaczeniowy z językiem biznesu.


CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Nikomu nie trzeba uświadamiać konieczności posługiwania się językami obcymi we współczesnych kręgach świata nauki i kultury. W języku angielskim jako urzędowym porozumiewają się nie tylko mieszkańcy Wielkiej Brytanii, ale także jej byłych kolonii (m.in. w Irlandii, Kanadzie, RPA i Nowej Zelandii). Ponadto obowiązuje w Australii i Stanach Zjednoczonych, należy do oficjalnych języków ONZ, a od XX wieku jest najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych: jako obcym posługuje się nim dziś 1,2–1,6 miliarda osób. Po francusku mówią natomiast, prócz mieszkańców Francji, Belgowie, mieszkańcy Szwajcarii, największej prowincji Kanady – Quebeku, a także krajów Czarnej Afryki, Algierii, Maroka i Tunezji. Francuski jest także oficjalnym językiem wielu organizacji o zasięgu międzynarodowym: Europejskiej Agencji Kosmicznej, FIFA, Interpolu, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, NATO, ONZ. Liczbę frankofonów szacuje się na około 200 mln. Studia ukierunkowane są ściśle na praktyczną naukę tych dwóch języków: angielskiego i francuskiego. Dopełnieniem programu kształcenia są: historia literatury, kultura i cywilizacja angielskiego oraz francuskiego obszaru językowego, nowe technologie w środowisku zawodowym oraz przekład tekstów.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, •• w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, •• w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, •• w administracji, •• w instytucjach kulturalnych i badawczych, •• w mediach, •• w wydawnictwach.


Kierunek:

FILOLOGIA Specjalność:

JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK WŁOSKI I JĘZYK ANGIELSKI

ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia

PROGRAM •• tłumaczeniowy.

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Studia ukierunkowane są ściśle na praktyczną naukę dwóch języków: angielskiego i włoskiego. Dopełnieniem programu kształcenia są: historia literatury, cywilizacja Włoch oraz cywilizacja angielskiego obszaru językowego, nowe technologie w środowisku zawodowym oraz blok modułów tłuma-


czeniowych. Absolwenta tej specjalności cechuje doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie oraz dobra znajomość języka włoskiego, orientacja we współczesnej literaturze angielskiej, amerykańskiej i włoskiej, głęboka wiedza o strukturze języka angielskiego i włoskiego, znajomość i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem i w nauczaniu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, •• w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, •• w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, •• w administracji, •• w instytucjach kulturalnych i badawczych, •• w mediach, •• w wydawnictwach.


Kierunek:

FILOLOGIA Specjalność:

JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK HISZPAŃSKI I JĘZYK PORTUGALSKI

ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia

PROGRAM •• tłumaczeniowy.


CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Studia ukierunkowane są ściśle na praktyczną naukę dwóch języków: hiszpańskiego i portugalskiego. Dopełnieniem programu kształcenia są: historia literatury hiszpańskiego i luzofońskiego obszaru językowego, nowe technologie w środowisku zawodowym oraz blok modułów tłumaczeniowych. Absolwenta tej specjalności cechuje doskonała znajomość języka hiszpańskiego w mowie i w piśmie oraz dobra znajomość języka portugalskiego, orientacja we współczesnej literaturze hiszpańskiego i luzofońskiego obszaru językowego, głęboka wiedza o strukturze języka hiszpańskiego i portugalskiego, znajomość i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem i w nauczaniu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, •• w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, •• w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, •• w administracji, •• w instytucjach kulturalnych i badawczych, •• w mediach, •• w wydawnictwach.


Kierunek:

FILOLOGIA Specjalność:

JĘZYK FRANCUSKI AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia

PROGRAM •• tłumaczeniowy.

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Studia przewidują przede wszystkim praktyczną naukę języka francuskiego oraz drugiego języka romańskiego. Uzupełnienie stanowi tutaj historia literatury francuskojęzycznej oraz kultura francuskiego obszaru językowego. Drugi blok to przedmioty związane z tłumaczeniem tekstu ustnego i pisemnego, także z dziedzin specjalistycznych (prawa, ad-


ministracji, ekonomii) w zakresie dwóch języków obcych. Dodatkowo zajęcia z nowych technologii dają możliwość zapoznania się z programami komputerowymi wspomagającymi tłumaczenie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w firmach współpracujących z partnerami francuskiego obszaru językowego, •• praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, •• praca w instytucjach kulturalnych, •• zatrudnienie w wydawnictwach obcojęzycznych.

CIEKAWOSTKA Assososno (inaczej: Koło Naukowe Romanistów) jest stowarzyszeniem studentów, którzy chcą promować kulturę Francji i krajów francuskojęzycznych, a przy okazji efektywnie wykorzystać wolny czas po zajęciach na uczelni. Skupia studentów, którzy uwielbiają muzykę, literaturę oraz sztukę francuską, jej kuchnię, wieżę Eiffla, Paryż, Francuzki i Francuzów itd. Do stowarzyszenia przyłączyć się może każdy student UŚ, nie tylko filologii romańskiej czy języków stosowanych pod warunkiem, że interesuje się kulturą francuską – znajomość języka francuskiego jest tutaj mile widziana, ale nie niezbędna. Głównym celem Koła jest promowanie języka oraz kultury francuskiej wśród studentów i w regionie poprzez organizowanie konkursów (dla studentów, licealistów, gimnazjalistów) dotyczących kultury, literatury, geografii Francji, organizowanie studenckich konferencji naukowych, udział w imprezach promujących kulturę francuską – np. Dni Frankofonii, Dni Kanady oraz organizowanie własnych imprez, wystaw, koncertów, warsztatów itd. Ponadto członkowie Koła mogą liczyć na pomoc ze strony studentów starszych lat (w postaci rozmowy, notatek itd.), wymieniają się francuskimi płytami, książkami, filmami itp.


Kierunek:

FILOLOGIA Specjalność:

JĘZYK FRANCUSKI W MEDIACH I W BIZNESIE ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Studia na tej specjalności charakteryzują się bogatą ofertą mającą na celu doskonalenie znajomości języka francuskiego w mowie i w  piśmie, pozyskanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie drugiego języka obcego, orientację we współczesnej literaturze francuskiego obszaru językowego, zdobycie wiedzy o strukturze języka francuskiego, poznanie i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem, a także kompetencje, które zapewnią skuteczne funkcjonowanie w środowisku biznesu: znajomość słownictwa branżowego z  zakresu gospodarki rynkowej, marketingu i bankowości.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, •• praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, •• praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, •• praca w administracji, •• praca w instytucjach kulturalnych i badawczych, •• praca w mediach, •• praca w placówkach dyplomatycznych, •• praca w wydawnictwach.


Kierunek:

FILOLOGIA Specjalność:

FILOLOGIA ROMAŃSKA

AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: II stopnia NIESTACJONARNE: II stopnia

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Studia w zakresie filologii romańskiej to uzupełniające studia magisterskie. Program obejmuje praktyczną naukę języka francuskiego i drugiego języka obcego (na studiach stacjonarnych) oraz językoznawstwo i literaturę francuskiego obszaru językowego. Absolwent może zostać nauczycielem języka francuskiego lub zająć się tłumaczeniem tekstów z tego języka. Obie ścieżki mają swoje odzwierciedlenie w programie kształcenia: są przewidziane zajęcia z zakresu organizacji pracy tłumacza, a w bloku obowiązkowych zajęć nauczycielskich: psychologia, pedagogika, metodyka języka obcego oraz praktyki pedagogiczne w szkołach.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• •• •• ••

nauczanie języka francuskiego w szkołach, praca w zawodzie tłumacza, praca w instytucjach kulturalnych i administracji, zatrudnienie w wydawnictwach obcojęzycznych.


Kierunek:

FILOLOGIA Specjalność: JĘZYK FRANCUSKI – TŁUMACZENIE SPECJALISTYCZNE I WSPOMAGANE KOMPUTEROWO

Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: II stopnia Język wykładowy: francuski

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Studia te obejmują: praktyczną naukę języka francuskiego oraz praktyczną naukę drugiego języka (do wyboru), zajęcia z zakresu teorii, historii literatury oraz cywilizacji francuskiego obszaru językowego, językoznawstwo oraz zajęcia z zakresu tłumaczenia specjalistycznego: język biznesu w przekładzie, przekład tekstów ekonomicznych i prawnych w UE, tłumaczenie tekstów naukowych lub artystycznych, przekład tekstów technicznych lub prasowych, a także zajęcia z zakresu tłumaczenia wspomaganego komputerowo: teoria i praktyka przekładu we współpracy z komputerem, główne narzędzia komputerowe wspomagające tłumaczenie, tłumaczenie produktów medialnych. Ponadto plan studiów przewiduje seminaria magisterskie i specjalizacyjne oraz praktyki zawodowe.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwenta tej specjalności cechuje doskonała znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie, dobra znajomość drugiego języka obcego, bardzo dobra orientacja w literaturze i kulturze francuskiego obszaru językowego, głęboka wiedza o historii i strukturze języka francuskiego, znajomość i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu pisemnego oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem, w komunikacji oraz w przekładoznawstwie. Te kompetencje uprawniają absolwentów wskazanego kierunku do podjęcia pracy w instytucjach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa i gospodarki Unii Europejskiej. Gruntowna wiedza z zakresu obsługi głównych programów CAT pozwoli absolwentowi na samodzielne wykonywanie tłumaczeń pisemnych o wysokim stopniu trudności. Absolwent specjalności język francuski – tłumaczenie specjalistyczne i wspomagane komputerowo charakteryzuje się otwartą postawą oraz posiada świadomość językową, a zatem jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach wymagających znajomości różnych języków i kultur. Dzięki takiej ofercie dydaktycznej absolwent będzie mógł skutecznie starać się o pracę wszędzie tam, gdzie ceniona jest znajomość zasadniczych języków unijnych, wiedza ogólna o krajach UE i wysokie umiejętności tłumaczeniowe.


Kierunek:

FILOLOGIA Specjalność:

JĘZYK WŁOSKI

ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia Program: tłumaczeniowy

Specjalność:

FILOLOGIA WŁOSKA

Forma studiów i poziom kształcenia: NIESTACJONARNE: II stopnia Język wykładowy: włoski


CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Specjalności te powinny zostać wybrane przez wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem znajomości języka włoskiego. Program specjalności język włoski obejmuje nie tylko praktyczną jego naukę, zapewniającą doskonałą znajomość w mowie i piśmie, lecz dodatkowo studenci opanowują drugi język. Równolegle prowadzony jest blok przedmiotów przekładoznawczych przygotowujących studenta do wykonywania tłumaczeń tekstów z języka włoskiego na polski. To jednak nie wszystko – uzupełnienie programu stanowią zajęcia z historii literatury włoskiej i kultury Włoch, elementy prawa oraz nowe technologie w środowisku zawodowym. Poznanie tych rozwiązań i posiadanie umiejętności stosowania technologii niezbędne jest do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym w przyszłym miejscu pracy italianisty. Studia w zakresie filologia włoska, studia niestacjonarne II stopnia obejmują: praktyczną naukę języka włoskiego, zajęcia z zakresu teorii literatury, językoznawstwa, przekładoznawstwa i kulturoznawstwa. Plan studiów przewiduje również dwa opcjonalne moduły przedmiotów z zakresu specjalizacji tłumaczeniowej lub nauczycielskiej. Absolwenta tych specjalności cechuje bardzo dobra znajomość języka włoskiego w mowie i piśmie. Posiada również gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i przekładoznawstwa. Moduły w ramach specjalizacji nauczycielskiej dają możliwość starannego przygotowania do wymagań stawianych współczesnemu nauczycielowi języka obcego z uwzględnieniem nowatorskich metod i tendencji w metodyce nauczania. Specjalizacja tłumaczeniowa zapewnia absolwentowi nabycie kompetencji w zakresie posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu pisemnego oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem, w komunikacji oraz w przekładoznawstwie. Absolwent opisanych specjalności charakteryzuje się otwartą postawą oraz posiada świadomość językową, a zatem jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach wymagających znajomości różnych języków i kultur. Dzięki takiej ofercie dydaktycznej absolwent będzie mógł skutecznie starać się o pracę wszędzie tam, gdzie ceniona jest znajomość zasadniczych języków unijnych, wiedza ogólna o krajach UE i wysokie umiejętności tłumaczeniowe oraz dydaktyczne.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• polskie firmy współpracujące z partnerami zagranicznymi oraz przedstawicielstwa firm zagranicznych w Polsce, •• instytucje świadczące usługi turystyczne, •• instytucje kulturalne i jednostki administracyjne wymagające znajomości języka włoskiego, •• edukacja i szkolnictwo – nauczanie w szkołach pod warunkiem uzyskania odpowiednich uprawnień pedagogicznych po licencjacie.


Kierunek:

FILOLOGIA Specjalność:

JĘZYK WŁOSKI W MEDIACH I W BIZNESIE

ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Studia na tej specjalności charakteryzują się bogatą ofertą mającą na celu doskonalenie znajomości języka włoskiego w mowie i w  piśmie, pozyskanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie drugiego języka obcego, orientację we współczesnej literaturze włoskiego obszaru językowego, zdobycie wiedzy o strukturze języka włoskiego, poznanie i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem, a także kompetencje, które zapewnią skuteczne funkcjonowanie w środowisku biznesu: znajomość słownictwa branżowego z  zakresu gospodarki rynkowej, marketingu i bankowości.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, •• praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, •• praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, •• praca w administracji, •• praca w instytucjach kulturalnych i badawczych, •• praca w mediach, •• praca w placówkach dyplomatycznych, •• praca w wydawnictwach.


Kierunek:

FILOLOGIA Specjalność:

JĘZYK HISZPAŃSKI

AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

PROGRAM •• tłumaczeniowy.

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Język hiszpański wywodzi się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jest trzecim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi – posługuje się nim około 500 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej i Ameryce Północnej. Program studiów na tym kierunku ukształtowany jest przede wszystkim z myślą o praktycznej


nauce języka hiszpańskiego oraz drugiego języka obcego. Ponadto student poznaje historię literatury hispanojęzycznej, kulturę hiszpańskiego obszaru językowego, elementy ekonomii, prawa i marketingu oraz przedmioty przekładoznawcze, których celem jest kształcenie kompetencji tłumacza w zakresie przekładu ustnego i pisemnego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, •• w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, •• w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, •• w administracji, •• w instytucjach kulturalnych i badawczych, •• w mediach, •• w wydawnictwach.


Kierunek:

FILOLOGIA Specjalność:

JĘZYK HISZPAŃSKI Z PROGRAMEM KULTURA, LITERATURA I MEDIA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Studia na tej specjalności charakteryzują się bogatą ofertą mającą na celu doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego w mowie i w piśmie, dobra znajomość drugiego języka obcego, podstawy wiedzy z zakresu medioznawstwa, orientacja w literaturze i kulturze hiszpańskiego obszaru językowego, głęboka wiedza o strukturze języka hiszpańskiego, znajomość i  umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, •• praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, •• praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, •• praca w administracji, •• praca w instytucjach kulturalnych i badawczych, •• praca w mediach, •• praca w placówkach dyplomatycznych, •• praca w wydawnictwach.


Kierunek:

FILOLOGIA Specjalność:

JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK ROSYJSKI Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia

Specjalność:

JĘZYK ROSYJSKI Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia Program: tłumaczeniowy (studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne I i II stopnia) język biznesu (studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne II stopnia)

Specjalność:

JĘZYK ROSYJSKI W MEDIACH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia

Specjalność:

ROSJOZNAWSTWO Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia


CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Współczesny wizerunek naszego wschodniego sąsiada – Federacji Rosyjskiej, kształtowany był na przestrzeni wielu wieków. Jej początki sięgają czasów wczesnego średniowiecza, a wydarzenia historyczne, przełomy kulturalne i religijne następnych stuleci budowały bogactwo dzisiejszego narodu. Dla osób zainteresowanych dziejami, tradycjami, literaturą i językiem tego kraju Uniwersytet Śląski przygotował kilka ciekawych propozycji, przedstawionych poniżej.

JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK ROSYJSKI Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W specjalności języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim na kierunku filologia szczególny nacisk położony jest na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie, dotyczące zarówno tłumaczenia polsko-rosyjskiego, jak i polsko-angielskiego, m.in. lingwistyczne podstawy przekładu, tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne. Realizacja pozostałych przedmiotów ma na celu poszerzenie wiedzy lingwistycznej i kulturowej oraz doskonalenie kompetencji translatorskich, warunkujących adekwatny przekład.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwenta języków stosowanych cechuje doskonała znajomość języka rosyjskiego i dobra angielskiego w mowie i w piśmie, bardzo dobra orientacja w literaturze i kulturze rosyjskiej oraz angielskiego obszaru językowego, gruntowna wiedza językoznawcza, znajomość różnych technik przekładu pisemnego i ustnego. Wszechstronna wiedza zdobyta przez absolwenta może być wykorzy­sta­na: •• w biurach tłumaczeń, •• w turystyce (instytucje i organizacje turystyczne, biura podróży itp.), •• w firmach polskich współpracujących z partnerem rosyj-


skim lub angielskim, •• w przedstawicielstwach rosyjskich / angielskich firm i instytucji, •• w wydawnictwach, •• w mediach elektronicznych i tradycyjnych, •• w placówkach oświatowych po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych.

JĘZYK ROSYJSKI – PROGRAM TŁUMACZENIOWY Celem studiów na specjalności język rosyjski program tłumaczeniowy jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do podejmowania różnorodnych form pracy tłumacza. Szczególny nacisk położony jest na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie: lingwistyczne podstawy przekładu, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne. Program kształcenia przewiduje także opanowanie języka nowożytnego: angielskiego lub niemieckiego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• wykonywanie wszelkiego rodzaju zadań tłumaczeniowych, •• sfera usług turystycznych: instytucje i organizacje turystyczne, biura podróży itp., •• instytucje kulturalne i badawcze, •• praca w firmach współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji, •• praca w charakterze nauczyciela języka rosyjskiego (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych).


JĘZYK ROSYJSKI – PROGRAM JĘZYK BIZNESU Specjalność ukierunkowana jest na sferę biznesu, szczególnie opanowanie słownictwa specjalistycznego z zakresu m.in. ekonomii, biznesu, reklamy, turystyki i hotelarstwa, prawa, sądownictwa, współpracy międzynarodowej. Absolwenci tej specjalności biegle posługują się językiem rosyjskim w mowie i piśmie. Posiadają wiedzę o kulturze, literaturze, historii i współczesności Rosji. Z uwagi na wszechstronne przygotowanie absolwentów do wykonywania różnorodnych zadań, w programie studiów znalazły się również przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie. Program kształcenia przewiduje także opanowanie języka nowożytnego: angielskiego lub niemieckiego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Praca w: •• firmach współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji, •• przedstawicielstwach firm i instytucji z Rosji i krajów rosyjskojęzycznych, •• sferze usług turystycznych, •• biurach tłumaczeń.

JĘZYK ROSYJSKI W MEDIACH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Wzrost znaczenia komunikacji społecznej dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa sprawia, iż celem kształcenia na specjalności język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej jest pozyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających rozumienie oraz analizę procesów zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach informacyjnych, w szczególności polskim i rosyjskim. Celem kształcenia w ramach specjalności jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnym społeczeństwie polskim i rosyjskim, nabycie praktycznych


umiejętności wykorzystywania środków komunikowania społecznego w pracy w różnych instytucjach oraz kształtowanie analitycznej postawy wobec przekazów medialnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Praca w: •• biurach tłumaczeń, •• administracji publicznej, •• firmach polskich współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji, •• instytucjach politycznych i społecznych, •• jednostkach samorządowych, •• mediach elektronicznych i tradycyjnych.

ROSJOZNAWSTWO Studia przygotowują specjalistów o wszechstronnej wiedzy dotyczącej Rosji dawnej i współczesnej. Program obejmuje bardzo szeroki wachlarz zagadnień: historię, współczesne realia społeczno-gospodarcze, literaturę, filozofię, religię, teatr, kinematografię, sztukę i architekturę Rosji. Studenci uzyskują jednocześnie gruntowne wykształcenie w zakresie języka rosyjskiego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• różnorodne formy pracy, których podstawą jest biegła znajomość języka rosyjskiego oraz komplementarna wiedza dotycząca życia społecznego, kulturalnego, politycznego i gospodarczego Rosji, •• praca w instytucjach kulturalno-oświatowych, badawczych i analitycznych, •• praca w strukturach samorządu terytorialnego, administracji państwowej oraz organizacjach pozarządowych współpracujących ze Wschodem.


Kierunek:

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚĆ

(DOT. STUDIÓW I STOPNIA): •• językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim.

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• ogólnofilologiczna, •• przekład w komunikacji międzykulturowej, •• komunikacja międzykulturowa Słowian południowych i zachodnich.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Filologia słowiańska to studia dwujęzyczne. Podstawą procesu kształcenia jest nauka jednego lub (w zależności od wybranej ścieżki) dwóch języków słowiańskich, do wyboru: •• język bułgarski, •• język chorwacki, •• język czeski, •• język macedoński, •• język serbski, •• język słowacki, •• język słoweński. Tylko śląska slawistyka ma w ofercie aż siedem języków słowiańskich. Ponadto jesteśmy jedyną slawistyką, która umożliwia połączenie nauki jednego z języków południowo- lub zachodniosłowiańskich z językiem niesłowiańskim jako drugim językiem kierunkowym. W roku akademickim 2015/2016 jako drugi język kierunkowy, oprócz języków słowiańskich, proponowano język angielski, niemiecki lub nowogrecki. Na studiach II stopnia oferujemy możliwość kontynuowania nauki języków słowiańskich dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata filologii słowiańskiej lub rozpoczęcia nauki od podstaw dla kandydatów z dowolnym dyplomem studiów licencjackich. Dla przyszłych tłumaczy proponujemy specjalność – przekład w komunikacji międzykulturowej. Śląska slawistyka ma największe spośród slawistyk, bo 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu studiów przekładoznawczych. Ponadto zatrudnia czynnych zawodowo tłumaczy przysięgłych. Osoby zainteresowane tradycyjną filologią mogą wybrać specjalność ogólnofilologiczną. Specjalność komunikacja międzykulturowa Słowian południowych i zachodnich jest odpowiedzią na popularność, jaką cieszą się zorientowane kulturowo studia slawistyczne.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE Nasi absolwenci są gotowi do podjęcia pracy wymagającej bardzo dobrej znajomości języka, przygotowania humanistycznego, komunikatywności i umiejętności organizacyjnych: •• w biurach tłumaczeń, •• w biurach turystycznych i agencjach podróży, •• w instytucjach kulturalnych, •• w placówkach dyplomatycznych, •• w wydawnictwach, redakcjach gazet i czasopism (w tym naukowych i obcojęzycznych), •• w firmach współpracujących z krajami słowiańskimi, •• w placówkach i przedstawicielstwach handlowych, •• w środkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, portale internetowe).

CIEKAWOSTKA W Instytucie Filologii Słowiańskiej co roku odbywają się dni kultury poszczególnych krajów. Kreatywni i przedsiębiorczy studenci włączają się w ich organizację. Jest to znakomita okazja do zdobycia doświadczenia i praktyki w przygotowywaniu tego typu wydarzeń oraz w tłumaczeniach. W ramach dni kultury goszczą w Instytucie znani twórcy i ludzie kultury z krajów południowej i zachodniej Słowiańszczyzny, odbywają się projekcje filmów, wieczory literackie i spektakle teatralne, prowadzone są wykłady i warsztaty.


Administracja / Animacja, mediacja i edukacja w instytucjach kultury / Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną / Antropologia języka i komunikacji / Arteterapia / Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe / Biofizyka / Biologia / Biologia żywności i żywienia / Biotechnologia / Biotechnology / Chemia / Doradztwo filozoficzne i coaching / Doradztwo i infobrokerstwo historyczne / Doradztwo polityczne i publiczne / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / Ekonofizyka / Etnologia i antropologia kulturowa / Filologia / Filologia angielska / Filologia germańska / Filologia polska / Filologia słowiańska / Filozofia / Fizyka / Fizyka medyczna / Fizyka techniczna / Games and virtual reality desing / Geofizyka / Geografia / Geologia / Geologia stosowana / Grafika / Historia / Historia sztuki / Indywidualne Studia Międzyobszarowe / Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo / Informacja w instytucjach e-społeczeństwa / Informatyka / Informatyka stosowana / Inżynieria biomedyczna / Inżynieria materiałowa / Inżynieria zagrożeń środowiskowych / Kognitywistyka / Komunikacja promocyjna i kryzysowa / Kulturoznawstwo / Kultury mediów / Malarstwo i projekty interdyscyplinarne / Matematyka / Mechatronika / Mediteranistyka / Międzynarodowe studia polskie / Nauki o rodzinie / Ochrona środowiska / Oligofrenopedagogika z arteterapią / Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej / Pedagogika / Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią / Pedagogika specjalna / Politologia / Praca socjalna / Prawo / Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej / Przedsiębiorczość / Psychologia / Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia / Reżyseria / Socjologia / Stosowane nauki społeczne / Studia śląskie / Sztuka pisania / Technologia chemiczna / Teologia / Turystyka / Turystyka historyczna / Zarządzanie zasobami ludzkimi


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

41–205 Sosnowiec ul. Grota-Roweckiego 5 tel.: 32 3640 828 , fax: 32 3640 830 www.fil.us.edu.pl FB: www.facebook.com/wydz.filologicznyus

FILOLOGIA ANGIELSKA tel.: 32 364 08 92, fax.: 32 364 08 09 e-mail: anglistyka@us.edu.pl www. ija.us.edu.pl; www.ikila.us.edu.pl

FILOLOGIA GERMAŃSKA tel.: 32 364 09 05 e-mail: germanistyka@us.edu.pl www.fil.us.edu.pl/ifg

EUROPEJSKIE STUDIA LEKSYKOGRAFICZNE – EMLex tel.: 32 364 09 40; 32 364 09 05 e-mail: monika.bielinska@us.edu.pl; germanistyka@us.edu.pl www.emlex.us.edu.pl

JĘZYKI STOSOWANE, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK WŁOSKI, JĘZYK HISZPAŃSKI, FILOLOGIA ROMAŃSKA tel.: 32 364 08 99 , fax: 32 364 08 98 e-mail: ijrit@us.edu.pl

JĘZYK ROSYJSKI, ROSJOZNAWSTWO tel.: 32 364 08 81, fax: 32 364 09 15 e-mail: ifw@us.edu.pl www.ifw.us.edu.pl

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA tel.: 32 364 08 19 , tel./fax: 32 364 08 41 e-mail: filslow@us.edu.pl www.slaw.us.edu.pl

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec)  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you