Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Katowice)

Page 1

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

WYDZIAŁ

FILOLOGICZNY W KATOWICACH


WYDZIAŁ

FILOLOGICZNY •• kategoria A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych, •• 15 kierunków studiów, 76 specjalności, •• unikatowa oferta dydaktyczna, w tym między innymi języki: arabski, chiński, chorwacki, czeski, hindi, japoński, słowacki, szwedzki, •• 43 koła naukowe, •• innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe i tłumaczeniowe, e-learning (platforma Moodle wspomagająca kształcenie), tablice interaktywne, •• zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, praktyki terenowe, wyjazdy badawcze, •• możliwość wyjazdu na część studiów za granicę oraz odbycia praktyk między innymi w instytucjach kultury, muzeach, organizacjach pozarządowych czy przedsiębiorstwach (europejski program Erasmus+), •• aktywny program mobilności studentów i doktorantów (MOST), 2

www.kandydat.us.edu.pl

1


•• dobre perspektywy zatrudnienia absolwentów między innymi w instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach masowych i interaktywnych, sektorze turystycznym, agencjach PR, korporacjach wymagających znajomości języków obcych, administracji państwowej, samorządowej, unijnej, •• infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, •• znani wykładowcy, innowacyjne programy nauczania, nowoczesność wsparta tradycją myślenia krytycznego i kreatywnością, •• współpraca z zagranicznymi ośrodkami badań naukowych i międzynarodowym środowiskiem uczonych, •• Wydział Filologiczny mieści się w ścisłym centrum Katowic, w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji kultury (na przykład: Biblioteki Śląskiej, Teatru Korez, Kinoteatru Rialto, Centrum Kultury Katowice) i w pobliżu miejsc, w których toczy się studenckie życie kulbowe (Jazz Club Hipnoza, klub Prokultura), •• najbardziej znani absolwenci Wydziału to między innymi: Marcin Babko, Tomasz Beksiński, Krystyna Bochenek, Jacek Filus, Marta Fox, Barbara Gruszka-Zych, Marcin

KIERUNEK

ANTROPOLOGIA JĘZYKA I KOMUNIKACJI Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE II stopnia – ogólnoakademicki

Hałaś, Jerzy Illg, Radosław Kobierski, Wojciech Kuczok, Marta Obuch, Renata Przemyk, Piotr Wilczek.

2

www.kandydat.us.edu.pl

3


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia kształcą w zakresie samodzielnej aktywności intelektualnej, uczą wykorzystywania narzędzi językoznawczych, literaturoznawczych i socjologicznych do analizy różnego typu tekstów. Zaletą studiów jest przedstawianie komunikacyjnych działań promocyjnych, negocjacyjnych i wizerunkowych w szerokim kontekście społecznym. Studia ugruntowują i poszerzają znajomość procesów komunikacji oraz relacji społecznych i prawnych między podmiotami funkcjonującymi w sferze publicznej, pozwalają też zgłębić zagadnienia dotyczące kultury europejskiej, zasad określających współistnienie ludzi w ramach społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego oraz podstawowych wartości kształtujących naszą cywilizację. Umożliwiają zdobycie obszernej wiedzy na temat mechanizmów promowania idei i towarów, zarządzania i sterowania informacją oraz prowadzenia szeroko rozumianej polityki językowej; kształtują umiejętności niezbędne w zarządzaniu procesem komunikowania się i przepływu informacji w sferze publicznej.

4

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• rzecznik prasowy w organizacjach społecznych, gospodarczych, politycznych (rządowych, pozarządowych), •• specjalista ds. promocji wizerunku, towarów, usług, idei, •• pracownik biura prasowego, agencji PR, •• doradca w administracji państwowej, samorządowej, unijnej, •• własna działalność w zakresie komunikacji językowej i promocyjnej.

www.kandydat.us.edu.pl

5


KIERUNEK

FILOLOGIA KLASYCZNA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

6

SPECJALNOŚĆ filologia grecka i łacińska

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Program studiów obejmuje naukę starożytnych języków: greckiego i łacińskiego, oraz literatury i kultury antycznej z uwzględnieniem recepcji i kontynuacji antyku w literaturze nowołacińskiej, bizantyńskiej i epok późniejszych, aż po czasy współczesne. Zajęcia z zakresu przedmiotów kierunkowych (greka i łacina) wzbogacone są szeregiem przedmiotów dodatkowych (na przykład historia starożytna, historia kultury antycznej, wstęp do mitologii i retoryki, współczesna recepcja kultury antycznej) i pozwalają na poznanie wszelkich aspektów świata grecko-rzymskiego. Dodatkowo studenci mogą uczestniczyć w lektoracie języka włoskiego. Od kandydatów nie jest wymagana znajomość łaciny bądź greki.

www.kandydat.us.edu.pl

7


KIERUNEK PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• instytucje kultury, •• wydawnictwa, •• sektor turystyczny, •• międzynarodowe instytucje promujące cywilizację śródziemnomorską.

FILOLOGIA POLSKA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

8

www.kandydat.us.edu.pl

9


SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) dyskurs publiczny dziennikarstwo i komunikacja kulturowa edytorstwo i redakcja tekstu literaturoznawstwo nauczycielska

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) dyskurs publiczny dziennikarstwo i komunikacja kulturowa edytorstwo i redakcja tekstu literaturoznawstwo nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców nauczycielska twórcze pisanie

10

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim, historii literatury oraz o życiu literackim. Uczą głębokiego rozumienia tekstów literackich oraz wszelkich innych wypowiedzi. Przygotowują do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz do refleksyjnego postrzegania przemian w języku. Proponowane w ramach kierunku specjalności pozwalają zdobyć uprawnienia zawodowe do nauczania języka polskiego w szkołach, wiedzę przydatną w zawodzie redaktora, copywritera, dziennikarza, pracownika placówek kulturalnych oraz wydziałów kultury, badacza literatury i języka polskiego. Studia dają absolwentom przygotowanie do pracy w mediach, szkołach, wydawnictwach, działach PR i instytucjach kultury.

www.kandydat.us.edu.pl

11


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• nauczyciel polonista, •• pracownik agencji prasowych i portali internetowych, •• copywriter, •• rzecznik prasowy, pracownik biura prasowego, •• redaktor i pracownik wydawnictw, •• badacz literatury, •• dziennikarz, krytyk literacki, redaktor czasopisma lub portalu literackiego, •• lektor języka polskiego zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

12

www.kandydat.us.edu.pl

13


KIERUNEK

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

SPECJALIZACJE (studia II stopnia) kultura i edytorstwo książki młody czytelnik w świecie książki i mediów nowoczesna biblioteka ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych publikowanie w Internecie

II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

14

www.kandydat.us.edu.pl

15


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia przygotowują do pracy w bibliotekach, ośrodkach informacji, wydawnictwach oraz instytucjach kultury. Absolwenci uzyskują kompetencje w zakresie kompleksowego zarządzania usługami bibliotecznymi, zdobywają umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-bibliotecznych oraz wiedzę o źródłach informacji. Program studiów licencjackich obejmuje przedmioty realizowane w pięciu blokach: wiedza ogólnohumanistyczna, wiedza o literaturze, podstawy bibliologii i informatologii, organizacja dostępu do informacji, bibliotekarstwo. Studia magisterskie adresowane są do absolwentów studiów I stopnia, także absolwentów innych kierunków niż prowadzone przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Poza treściami wspólnymi programu kształcenia (na przykład marketing biblioteczny, projektowanie i aranżacja przestrzeni bibliotecznej, e-learning, infobrokerstwo, biblioteki cyfrowe i digitalizacja zbiorów bibliotecznych) studiujący wybierają jedną z proponowanych specjalizacji (ich liczba zależy od liczby studentów na roku).

16

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• bibliotekarz, •• pracownik informacji naukowej, •• pracownik wydawnictwa, •• księgarz, •• animator kultury, •• specjalista ds. zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, •• archiwista.

www.kandydat.us.edu.pl

17


KIERUNEK

INFORMACJA W INSTYTUCJACH E-SPOŁECZEŃSTWA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

18

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia przygotowują do pracy w administracji publicznej, biznesie oraz instytucjach kultury i nauki na stanowiskach związanych z przetwarzaniem i wyszukiwaniem informacji. Kompetencje w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych nabyte w trakcie studiów są cenione na rynku pracy i pozwolą absolwentom z powodzeniem funkcjonować w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie wiedzy. Program studiów obejmuje kilkadziesiąt przedmiotów zgrupowanych w bloki tematyczne: instytucje kultury, administracji i gospodarki, zarządzanie informacją, prawne i administracyjne konteksty komunikacji, społeczne aspekty komunikowania, podstawy nauki o informacji, wprowadzenie do nauk humanistycznych. Student przez dwa lata uczestniczy w wybranym lektoracie języka obcego, a na konwersatoriach zapoznaje się z terminologią specjalistyczną w języku angielskim i niemieckim/ rosyjskim. Program studiów uzupełniają przedmioty opcjonalne.

www.kandydat.us.edu.pl

19


KIERUNEK PERSPEKTYWY ZAWODOWE

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

•• specjalista zarządzania informacją,

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile

•• analityk informacji i raportów medialnych,

STACJONARNE

•• menedżer zawartości serwisów internetowych, •• broker informacji, •• pracownik informacji naukowej.

I stopnia – praktyczny

SPECJALNOŚCI doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo komunikacja promocyjna logopedyczna negocjacje kryzysowe

20

www.kandydat.us.edu.pl

21


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kierunek praktyczny będący odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy. Na studiach można zdobyć wiedzę z zakresu komunikowania społecznego i wykształcić praktyczne umiejętności – ważne w pracy rzeczników, doradców wizerunkowych, negocjatorów, specjalistów od promocji idei, towarów i usług oraz osób zajmujących się szeroko rozumianym poradnictwem logopedycznym. Zajęcia prowadzone przez zewnętrznych ekspertów dają szansę na poznanie wymagań rynku pracy. Absolwenci posiadają wiedzę na temat zarządzania komunikacją, mechanizmów kreowania i przepływu informacji, społecznego oddziaływania oraz strategii kampani promocyjnych. Potrafią zauważać konflikty (od interpersonalnych po językowe) i pracować nad ich przezwyciężeniem. Wiele współczesnych kryzysów można rozwiązać na etapie dobrze zaplanowanych i prowadzonych konsultacji społecznych, pertraktacji oraz rozmów wielostronnych. Do podjęcia tego typu działań także przygotowywani są studenci komunikacji promocyjnej i kryzysowej.

22

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• rzecznik prasowy, •• specjalista w biurze prasowym i agencji PR, •• specjalista ds. reklamy i promocji, •• specjalista i doradca w zakresie budowania marki, •• copywriter, •• specjalista ds. negocjacji i mediacji, •• specjalista w zakresie prowadzenia diagnozy, profilaktyki oraz zajęć i terapii logopedycznych, •• specjalista w zakresie promowania umiejętności pracy głosem i autoprezentacji.

www.kandydat.us.edu.pl

23


KIERUNEK

KULTUROZNAWSTWO

SPECJALNOŚĆ (studia I stopnia) przestrzenie kultury

AKREDYTACJA

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia)

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile

estetyka miasta filmoznawstwo i wiedza o mediach komunikacja kulturowa kultura literacka teatrologia teoria i antropologia kultury

STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

24

www.kandydat.us.edu.pl

25


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Interesujesz się filmem, teatrem, literaturą lub innymi dziedzinami kultury i sztuki? Jesteś pasjonatem mediów, komunikacji i marketingu, historii i antropologii kultury, a może estetyki miasta? Marzysz o karierze animatora wydarzeń kulturalnych albo o pracy w mediach? Te studia są dla Ciebie. Studia kształcą profesjonalistów w dziedzinie kultury, sztuki, mediów i komunikacji. Prowadzimy specjalności: przestrzenie kultury, estetyka miasta, filmoznawstwo i wiedza o mediach, komunikacja kulturowa, kultura literacka, teatrologia, teoria i antropologia kultury. Grono wspaniałych pedagogów, docenianych badaczy kultury tradycyjnej i współczesnej kształci studentów indywidualnie i uczy z pasją.

26

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• instytucje kultury i agencje artystyczne, •• działy promocji i kultury, agencje PR i reklamy, •• teatry, muzea, kina, •• wydawnictwa i redakcje, •• prasa, radio i telewizja, portale interaktywne.

www.kandydat.us.edu.pl

27


SPECJALNOŚĆ (studia I stopnia)

KIERUNEK

KULTURY MEDIÓW AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE

nowe media

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) estetyka wizualności komunikacja medialna kultury wizualne: fotografia – film – media publicystyka nowomedialna widowiska kulturowe

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

II stopnia – ogólnoakademicki

Interesujesz się cyberkulturą, mediami mobilnymi lub grami komputerowymi? Jesteś pasjonatem sieci społecznych, blogowania, nowych technologii i gadżetów, a może widowisk masowych? Marzysz o karierze organizatora wydarzeń medialnych albo o pracy w mediach elektronicznych? Te studia są dla Ciebie.

28

www.kandydat.us.edu.pl

I stopnia – ogólnoakademicki

29


Studia kształcą profesjonalistów w dziedzinie nowych mediów, komunikacji i kultury. Student może wybierać spośród następujących specjalności: nowe media, komunikacja medialna, kultury wizualne: fotografia – film – media, publicystyka nowomedialna, estetyka wizualności, widowiska kulturowe. Grono wspaniałych pedagogów, docenianych badaczy mediów i kultury współczesnej kształci studentów indywidualnie i uczy z pasją.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• agencje interaktywne i reklamowe, media elektroniczne, •• agencje artystyczne i instytucje kultury, •• działy współpracy z mediami i PR, działy promocji i kultury, •• działania w mediach społecznościowych w firmach i instytucjach,

KIERUNEK

MEDITERANISTYKA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

•• prasa, radio i telewizja, portale interaktywne, wydawnictwa i redakcje.

30

www.kandydat.us.edu.pl

31


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Mediteranistyka to studia z zakresu kultury, literatury i historii Śródziemnomorza, czyli krajów basenu Morza Śródziemnego. Ich program kształcenia obejmuje między innymi rozwój najważniejszych cywilizacji tego regionu, zwłaszcza w czasach starożytnych i średniowiecznych. Student zdobywa wiedzę o Śródziemnomorzu, uczestnicząc w zajęciach z zakresu literatury, sztuki, historii oraz zagadnień bardziej specjalistycznych, dotyczących historii rodziny, seksualności, roli zwierząt w kulturach Śródziemnomorza. Atrakcyjnym dopełnieniem programu studiów są zajęcia z kuchni śródziemnomorskiej i kultury wina. Elementem programu jest także intensywna nauka jednego z języków tego obszaru (włoskiego lub hiszpańskiego) oraz nauka podstaw języka starogreckiego, łacińskiego oraz hebrajskiego lub syryjskiego.

32

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• instytucje kultury, •• instytucje zorientowane na współpracę europejską, •• praca w szeroko pojętym sektorze turystycznym na terenie krajów śródziemnomorskich.

www.kandydat.us.edu.pl

33


KIERUNEK

MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE

SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) kultura i komunikacja w biznesie kultura i komunikacja w dyplomacji

AKREDYTACJA

kultura i komunikacja w turystyce

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia)

STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

34

doradztwo kulturowe publicystyka kulturowa translatoryka

www.kandydat.us.edu.pl

35


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia I stopnia poświęcone są kulturze polskiej widzianej w kontekście kultur regionów europejskich i pozaeuropejskich. Przeznaczone są dla osób ciekawych świata, które chcą dowiedzieć się, na czym polegają relacje międzykulturowe i umiejętnie poruszać się w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Student uczestniczy w zajęciach zarówno z zakresu kultur narodowych, lokalnych (na przykład kultura japońska), jak i ponadnarodowych (na przykład kultura środkowoeuropejska, Dalekiego Wschodu). Przedmiotem studiów kulturowych są relacje w zakresie języka, literatury, sztuki, obyczajów, kultury codziennej z uwzględnieniem specyfiki danego regionu. Studia II stopnia poświęcone są szeroko rozumianej kulturze polskiej (język, literatura, sztuka, kultura powszechna) widzianej z perspektywy relacji międzynarodowych i międzykulturowych. Program studiów przewiduje przygotowanie studentów do pracy w instytucjach o charakterze międzynarodowym.

36

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• dziennikarstwo podróżnicze, •• instytucje kultury, biznesowe i polityczne o charakterze międzynarodowym, •• placówki dyplomatyczne, •• branża turystyki, •• dziennikarstwo międzynarodowe, •• instytucje sektora państwowego i samorządowego prowadzące politykę zagraniczną oraz współpracę międzynarodową, •• doradca ds. kultury w międzynarodowych korporacjach.

www.kandydat.us.edu.pl

37


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU KIERUNEK

SZTUKA PISANIA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

38

Kierunek przeznaczony jest dla osób, które wiążą przyszłość z pracą w agencjach prasowych czy sektorze usług medialnych (redakcje, portale, agencje reklamowe, wydawnictwa), oraz dla tych, którzy myślą o karierze literackiej. Podstawę programu nauczania stanowią zarówno przedmioty teoretyczne (studenci będą mogli poszerzyć swą wiedzę z zakresu historii i teorii literatury, retoryki, socjologii mediów czy kultury najnowszej), jak i przedmioty praktyczne, realizowane w formie licznych warsztatów (powieściopisarskich, scenopisarskich, poetyckich, edytorskich etc.) prowadzonych przez specjalistów z danych dziedzin. Dzięki zajęciom studenci zyskują umiejętność konstruowania rozmaitych tekstów artystycznych, publicystycznych, ale i użytkowych oraz zdobywają wiedzę dotyczącą rynku mediów, życia literackiego, obiegów wydawniczych, retoryki czy prawa autorskiego. Jest to pionierski kierunek w Polsce z zakresu kreatywnego pisania.

www.kandydat.us.edu.pl

39


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• prozaik, •• scenarzysta, •• pracownik agencji prasowych, •• pracownik portali internetowych, •• pracownik wydawnictw, •• pracownik sektora usług medialnych.

40

www.kandydat.us.edu.pl

41


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY W KATOWICACH pl. Sejmu Śląskiego 1 40-032 Katowice www.fil.us.edu.pl www.katalog.us.edu.pl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.