Page 1

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY KATOWICE

UNIWERSYTET ŚLĄSKI


Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przebieg rekrutacji ETAP I

przed postępowaniem kwalifikacyjnym

01

Zakładasz konto w systemie IRK na stronie www.kandydat.us.edu.pl, wybierasz kierunki studiów, wnosisz opłatę.

02

System pobiera wyniki matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM) albo dostarczasz świadectwo dojrzałości lub dane z dyplomu (II st.).

03

Na kierunkach studiów, które tego wymagają, przystępujesz do dodatkowych egzaminów wstępnych.

ETAP II

po ogłoszeniu list z wynikami

04

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na studia, musisz w określonym terminie odebrać z dziekanatu decyzję o przyjęciu i dokonać wpisu na studia.

05

Jednocześnie składasz wszystkie niezbędne dokumenty wskazane na stronie www.kandydat.us.edu.pl

Szczegółowy opis przebiegu rekrutacji znajdziesz na stronie www.kandydat.us.edu.pl


Wydział Filologiczny w Katowicach oferuje aż 12 kierunków. Nasi studenci korzystają z programów mobilności akademickiej, m.in. „Mostu” (dzięki któremu mogą studiować na innej uczelni w kraju) oraz unijnego programu Erasmus+, który umożliwia podjęcie nauki w jednym z 21 zagranicznych uniwersytetów. Swoje zainteresowania rozwijają działając w 25 kołach naukowych, powiązanych z różnymi kierunkami. Są to: Koło Naukowe Kultury Języka Polskiego, Koło Naukowe Krytyki Psychoanalitycznej, Koło Naukowe Językoznawców, Koło Naukowe Bibliotekoznawców, Koło Naukowe Kulturoznawców, Koło Naukowe Filmoznawców, Koło Naukowe Estetyków, Koło Naukowe Filozofii Kultury, Koło Naukowe Komunikacji Kulturowej, Koło Naukowe Folkloroznawców, Fotograficzne Koło Naukowe, Koło Naukowe Badaczy Kultury Popularnej Matriks, Koło Naukowe Antropologii Literatury, Koło Naukowe Młodych Klasyków, Koło Naukowe Romantyzmu, Koło Naukowe Różowy Flaming, Koło Naukowe Oświeconych, Koło Naukowe Gender, Koło Naukowe Teorii Literatury, Koło Naukowe Literatury XX i XXI wieku, Koło Naukowe „Komunikator”, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Literatury Staropolskiej „Staropolanie”, Koło Naukowe Polonistów „Bakałarz”, Koło Naukowe Studentów „Wieża Babel”. Budynek Wydziału Filologicznego, który jest arcydziełem architektury modernistycznej i jednym z ważnych punktów Szlaku Katowickiej Moderny, został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w specjalistyczne pracownie. Jego dużym atutem jest lokalizacja – znajduje się w ścisłym centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie takich instytucji kultury, jak Biblioteka Śląska, Teatr Korez, Kinoteatr Rialto, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek i w przyjaznym pobliżu studenckiego życia klubowego (m. in. Jazz Club Hipnoza).


Kierunek:

ANTROPOLOGIA JĘZYKA I KOMUNIKACJI

Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia na kierunku antropologia języka i komunikacji kształcą w zakresie samodzielnej aktywności intelektualnej i głębokiego rozumienia różnego typu tekstów kultury, uczą wykorzystywania narzędzi językoznawczych, literaturoznawczych i socjologicznych do ich analizy. Zaletą studiów jest różnorodność poruszanej problematyki oraz przedstawianie komunikacyjnych działań promocyjnych, negocjacyjnych i wizerunkowych w szerokim kontekście społecznym. Studia ugruntowują i poszerzają znajomość procesów komunikacji oraz relacji społecznych i prawnych między podmiotami funkcjonującymi w sferze publicznej, a także pozwalają zgłębić zagadnienia dotyczące kultury europejskiej, zasad kształtujących współistnienie ludzi w ramach społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego oraz podstawowych wartości kształtujących naszą cywilizację. Umożliwiają zdobycie


obszernej wiedzy na temat mechanizmów promowania idei i towarów, zarządzania i sterowania informacją oraz prowadzenia szeroko rozumianej polityki językowej; kształtują umiejętności niezbędne w zarządzaniu procesem komunikowania się i przepływu informacji w sferze publicznej. Absolwenci antropologii języka i komunikacji posiadają gruntowną wiedzę na temat zasad komunikowania publicznego, mechanizmów kreowania i przekazywania informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, a także mechanizmów oddziaływania na podmioty społeczne poprzez odpowiednio kształtowaną i właściwie zarządzaną komunikację. Studenci poznają teoretyczne i praktyczne zasady rozwiązywania sytuacji napięć i konfliktów społecznych poprzez właściwie podjęty proces negocjowania racji. Dzięki temu mogą pracować w działach promocji i biurach rzeczników prasowych, mają kompetencje do zarządzania procesem komunikowania w obrębie organizacji i pomiędzy organizacjami, także w skali międzynarodowej; mogą pełnić funkcje doradcze na wszystkich szczeblach administracji państwowej, w ramach prac samorządów terytorialnych oraz w skali Unii Europejskiej zwłaszcza w kontekście podejmowania i prowadzenia polityki komunikacyjnej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.ijp.us.edu.pl i na fanpage’u Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej: www.facebook.com/ijpus.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• rzecznik prasowy w organizacjach społecznych, gospodarczych, politycznych (rządowych, pozarządowych), •• specjalista do spraw promocji wizerunku, towarów, usług, idei, •• pracownik biura prasowego, agencji PR, •• doradca w administracji państwowej, samorządowej, unijnej.


Kierunek:

FILOLOGIA Specjalność:

FILOLOGIA KLASYCZNA

AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

PROGRAM

(DOT. STUDIÓW I STOPNIA): •• filologia grecka i łacińska.

PROGRAM

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• filologia łacińska, •• filologia grecka, •• filologia grecka i łacińska.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Program studiów filologii klasycznej obejmuje naukę starożytnych języków: greckiego i łacińskiego oraz literatury i kultury antycznej z uwzględnieniem recepcji i kontynuacji antyku w literaturze nowołacińskiej, bizantyńskiej i epok późniejszych aż po czasy współczesne. Zajęcia z zakresu przedmiotów kierunkowych (greka i łacina), wzbogacone szeregiem przedmiotów dodatkowych (historia starożytna, historia kultury antycznej, wstęp do mitologii i retoryki, współczesna recepcja kultury antycznej), pozwalają na poznanie wszelkich aspektów świata grecko-rzymskiego. Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) będą mieli możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich). Od kandydatów nie jest wymagana znajomość łaciny bądź greki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.kfk.us.edu.pl i na fanpage’u Katedry Filologii Klasycznej: www.facebook.com/KFKUS. Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w bibliotekach, archiwach, wydawnictwach, instytucjach kulturalno-oświatowych, powiązanych szczególnie z dziedzictwem cywilizacji śródziemnomorskiej, •• praca w charakterze tłumacza tekstów antycznych na język polski, •• praca w sektorze turystycznym, •• praca w międzynarodowych instytucjach promujących cywilizację śródziemnomorską.


Kierunek:

FILOLOGIA POLSKA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI •• dyskurs publiczny (studia I i II stopnia), •• dziennikarstwo i komunikacja kulturowa (studia I i II stopnia), •• edytorstwo i redakcja tekstu (studia I i II stopnia), •• literaturoznawstwo (studia I i II stopnia), •• nauczycielska (studia I i II stopnia), •• nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców (studia II stopnia).


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Tempo współczesnego świata, presja ciągłej zmiany, rynkowy wymóg mobilności – każą cenić intelektualną samodzielność, gotowość do stałego poszerzania profesjonalnej wiedzy w zależności od nowych potrzeb. Studia na kierunku filologia polska są ofertą przede wszystkim dla osób pragnących zachować krytyczny stosunek do zmieniających się błyskawicznie realiów życia literackiego, kulturalnego, społeczno-politycznego. Oferta specjalnościowa kierunku sprawia, iż studenci polonistyki uczą się nie tylko rozumienia tekstów literackich oraz innych form wypowiedzi, poznają niełatwe reguły profesjonalnego ich tworzenia, ale także zdobywają umiejętności pozwalające sprawnie i aktywnie poruszać się w labiryncie nowoczesnego świata. Perspektywy zawodowe rysujące się przed absolwentem kierunku obejmują zatem zarówno tradycyjne ścieżki kariery (nauczyciel polonista z uprawnieniami do prowadzenia zajęć w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych), jak też profile nowoczesnej aktywności praktycznej: praca w mediach (dziennikarz, redaktor tekstów, edytor), działach PR (copywriter, rzecznik prasowy), Internecie (bloger, administrator portalu). Śląskie środowiska literaturoznawcze i językoznawcze należą do najściślejszej czołówki polonistycznej pod względem osiągnięć naukowych. Dlatego studia na naszym kierunku dają szczególną gwarancję jakości. Pracownicy, absolwenci, doktoranci polonistyki UŚ są między innymi redaktorami i autorami fachowych pism literackich, kulturalnych, językowych oraz dydaktycznych („FA-art”, „Opcje”, „artPAPIER”, „Fabryka Silesia”, „Śląsk”, „Śląskie Studia Polonistyczne”, „Postscriptum Polonistyczne”, „Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego”), na łamach których studenci śmiało mogą spróbować swoich sił w dziedzinie krytyki literackiej oraz artystycznej, a także publikować teksty dotyczące dydaktyki polonistycznej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: www.polonistyka.us.edu.pl i www.inolp.us.edu.pl oraz na fanpage’u kierunku filologia polska: https://www.facebook.com/polonistykakatowice/.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• zawód nauczyciela (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), •• praca w mediach (redakcja i korekta tekstów), działach PR, •• dziennikarstwo, praca sekretarza prasowego, copywritera, •• wydawnictwa, księgarnie, •• krytyka literacka, •• praca w placówkach kulturalnych, •• kariera badacza literatury i języka polskiego.


Kierunek:

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia przygotowują do pracy w bibliotekach, ośrodkach informacji, wydawnictwach oraz instytucjach kultury. Absolwenci uzyskają kompetencje w zakresie kompleksowego zarządzania usługami bibliotecznymi, nabędą umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-bibliotecznych oraz wiedzę o źródłach informacji. Studia I stopnia Program trzyletnich studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) obejmuje przedmioty realizowane w pięciu blokach: •• wiedza ogólnohumanistyczna, •• wiedza o literaturze, •• podstawy bibliologii i informatologii,


•• organizacja dostępu do informacji, •• bibliotekarstwo. Student przez dwa lata uczestniczy w wybranym przez siebie lektoracie języka obcego, a w ramach osobnych konwersatoriów zapoznaje się z terminologią specjalistyczną w języku angielskim i niemieckim/rosyjskim. Studia II stopnia Dwuletnie studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) adresowane są do absolwentów studiów licencjackich kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz do absolwentów innych kierunków studiów I lub II stopnia. Poza treściami wspólnymi programu kształcenia (np. marketing biblioteczny, projektowanie i aranżacja przestrzeni bibliotecznej, e-learning, infobrokerstwo, biblioteki cyfrowe i digitalizacja zbiorów bibliotecznych) studiujący wybierają jedną z proponowanych specjalizacji (liczba uruchomionych specjalizacji zależy od liczby studentów na roku): •• nowoczesna biblioteka, •• publikowanie w Internecie, •• młody czytelnik w świecie książki i mediów, •• ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych, •• kultura i edytorstwo książki, •• biblioteka w społeczności lokalnej. W toku studiów, w ramach fakultatywnych zajęć Bloku Kształcenia Nauczycielskiego, realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz po zaliczeniu praktyki, studenci mogą zdobyć uprawnienia pedagogiczne umożliwiające pracę w szkolnictwie podstawowym i/lub ponadpodstawowym w zawodzie nauczyciela bibliotekarza. Jako jedyny instytut bibliotekoznawstwa w Polsce posiadamy Laboratorium Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, w którym pracowano m.in. nad zabezpieczeniem starodruków z bibliotek na Jasnej Górze w Częstochowie i na Skałce w Krakowie. Laboratorium jest wykorzystywane przez naszych studentów do zajęć praktycznych. Szczegółowe informacje nt. liczby godzin, formy zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) oraz punktacji ECTS można znaleźć w siatce studiów dostępnej na stronie: www.ibin.us.edu.pl.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• •• •• •• •• ••

biblioteki różnego typu, ośrodki informacji naukowej, wydawnictwa, księgarnie, instytucje kultury, archiwa.


Kierunek:

INFORMACJA

W INSTYTUCJACH E-SPOŁECZEŃSTWA

Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia przygotowują do pracy w administracji publicznej, biznesie oraz instytucjach kultury i nauki na stanowiskach związanych z przetwarzaniem i wyszukiwaniem informacji. Kompetencje w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych nabyte w trakcie studiów są cenione na rynku pracy i pozwolą absolwentom z powodzeniem funkcjonować w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie wiedzy. Program studiów obejmuje kilkadziesiąt przedmiotów zgrupowanych w sześć bloków tematycznych: •• instytucje kultury, administracji i gospodarki, •• zarządzanie informacją, •• prawne i administracyjne konteksty komunikacji, •• społeczne aspekty komunikowania,


•• podstawy nauki o informacji, •• wprowadzenie do nauk humanistycznych. Student przez dwa lata uczestniczy w wybranym przez siebie lektoracie języka obcego, a w ramach osobnych konwersatoriów zapoznaje się z terminologią specjalistyczną w języku angielskim i niemieckim/rosyjskim. Program studiów uzupełniają przedmioty opcjonalne, z których student dokonuje wyboru. Szczegółowe informacje nt. planu przedmiotów w semestrach, liczby godzin, formy zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) oraz punktacji ECTS poszczególnych przedmiotów można znaleźć w siatce studiów dostępnej na stronie: www.ibin.us.edu.pl.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• •• •• •• •• ••

specjalista zarządzania informacją, analityk informacji i raportów medialnych, menedżer zawartości serwisów internetowych, broker informacji, pracownik informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwista.


Kierunek:

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia

SPECJALNOŚCI •• •• •• ••

komunikacja promocyjna, negocjacje kryzysowe, doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo, logopedyczna.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Komunikacja promocyjna i kryzysowa to kierunek praktyczny, który jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy. Dzięki tym studiom nie tylko można zdobyć wiedzę z zakresu społecznego komunikowania, ale przede wszystkim, pod czujnym okiem ekspertów, wykształcić praktyczne umiejętności, tak ważne w pracy rzeczników, doradców wizerunkowych, negocjatorów, specjalistów od promocji oraz osób zajmujących się szeroko rozumianą diagnozą i terapią logopedyczną. Kompetentna komunikacja społeczna jest podstawą dobrego funkcjonowania różnych podmiotów działających w sferze publicznej. Wymaga to udziału wykształconych kadr, posiadających wiedzę na temat mechanizmów kreowania i przepływu informacji, społecznego oddziaływania oraz zarządzania komunikacją; specjalistów umiejących zauważać konflikty i pracować nad ich rozwiązaniem. We współczesnym świecie wyraźnie widać wiele kryzysów, które mogą być rozwiązywane na etapie dobrze zaplanowanych i prowadzonych konsultacji społecznych, pertraktacji i rozmów wielostronnych dzięki zaangażowaniu osób mających wiedzę na temat negocjacji oraz mediacji. Sytuacją kryzysową są też niewątpliwie coraz powszechniejsze zaburzenia w komunikacji językowej zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dlatego potrzebni są znawcy komunikacji społecznej umiejący zaplanować i podejmować działania z zakresu profilaktyki logopedycznej, m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy logopedycznej w społeczeństwie, wczesną identyfikację zaburzeń mowy oraz zapobieganie negatywnym skutkom istniejących już problemów logopedycznych. Trudno sobie dziś wyobrazić jakikolwiek podmiot gospodarczy czy organizację społeczną, rządową, pozarządową, która nie potrzebowałaby dobrze przygotowanego rzecznika prasowego. Wykształcony na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa będzie umiał współdziałać z mediami, zorganizować profesjonalną konferencję prasową, zaaranżować wywiad, umieścić dobrze napisany komunikat we właściwie dobranym medium. Będzie również potrafił zadbać o kreowanie dobrego wizerunku organizacji, a także umiejętne rozwiązywanie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych sytuacji konfliktowych. Współcześnie potrzeba specjalistów od promowania wizerunku, ale też towarów i usług, a nawet idei, jak w przypadku organizacji o charakterze politycznym lub charytatywnym. Nie może dziś na rynku funkcjonować firma bez mądrze zaplanowanej reklamy (promocji), która nie tylko nakłania, ale także informuje o usługach i towarach. Wymaga to myślenia strategicznego i praktycznej umiejętności projektowania, tworzenia i poprowadzenia skutecznej kampanii promocyjnej, zgodnej z zasadami zintegrowanego marketingu gospo-


darczego lub politycznego oraz zasadami prawa, psychologii społecznej, komunikacji międzyludzkiej, a w globalnej gospodarce także komunikacji międzykulturowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.ijp.us.edu.pl i na fanpage’u Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej: www.facebook.com/ijpus.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• rzecznik prasowy w organizacjach społecznych, gospodarczych, politycznych (rządowych, pozarządowych), •• negocjator kryzysowy w organizacjach społecznych, gospodarczych, politycznych (rządowych, pozarządowych), •• specjalista do spraw promocji wizerunku, towarów, usług, idei, •• specjalista i doradca w zakresie budowania marki, •• copywriter, •• pracownik biura prasowego, agencji PR, •• specjalista posiadający wiedzę logopedyczną oraz umiejętności praktycznego jej zastosowania w przypadku zaburzeń komunikacji językowej u dzieci oraz w zakresie podnoszenia kompetencji interpersonalnych, autoprezentacji i wystąpień publicznych.


Kierunek:

KULTUROZNAWSTWO AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI •• przestrzenie kultury (student ma do wyboru jedno z seminariów specjalizacyjnych z zakresu: dziedzictwa kulturowego, widowisk teatralnych, projektów medialnych, reklamy i public relations, instytucji życia literackiego, estetycznego kształtowania przestrzeni publicznej) studia I stopnia, •• estetyka miasta – studia II stopnia, •• filmoznawstwo i wiedza o mediach – studia II stopnia, •• komunikacja kulturowa – studia II stopnia, •• kultura literacka – studia II stopnia, •• teatrologia – studia II stopnia, •• teoria i antropologia kultury – studia II stopnia.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Śląskie kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek z powodzeniem łączący tradycję i nowoczesność. Nasz unikalny program studiów licencjackich i magisterskich uzupełniających, przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie badawcze i dydaktyczne naszej kadry naukowej, pozwala zgłębić różne aspekty kultury i zbudować podstawy do dalszego wykorzystania jej w praktyce zawodowej w wielu dyscyplinach powiązanych z kulturą, animacją, mediami i edukacją. Na studiach I stopnia w ramach specjalności przestrzenie kultury student uczestniczy w zajęciach zintegrowanych w bloki tematyczne: 1) teoria kultury (antropologia, teorie widowisk i teatru, filmu i mediów audiowizualnych, języka i komunikacji, literatury i estetyki); 2) historia kultury (historia kultury starożytnej i kultury europejskiej od średniowiecza do współczesności, historia sztuki, historia filozofii, teatru, filmu i kinematografii, mediów); 3) kultura polska (historia Polski i historia obyczaju polskiego, historia i współczesność teatru polskiego, wiedza o literaturze polskiej od wieku XIX do współczesności, folklor polski, estetyka i sztuka polska, historia filmu polskiego i film współczesny, kultura języka polskiego); 4) krytyka artystyczna (przygotowuje do pracy w roli publicysty, krytyka, komentatora zjawisk z zakresu różnych dziedzin kultury artystycznej); 5) współczesne zachowania komunikacyjne (komunikacja audiowizualna i literacka, werbalna i niewerbalna, masowa i sieciowa, międzykulturowa i wizerunkowa). Podczas trwania studiów I stopnia student odbywa i zalicza trzytygodniowe praktyki zawodowe w samodzielnie wybranej, krajowej lub zagranicznej, odpowiadającej jego zainteresowaniom instytucji kultury, mediach tradycyjnych lub elektronicznych, organizacji rządowej, samorządowej, badawczej, edukacyjnej lub zajmującej się szeroko pojętą animacją kulturową i organizacją imprez masowych. W ramach studiów kulturoznawczych II stopnia oferujemy zajęcia w ramach 6 specjalności: teoria i antropologia kultury, teatrologia, kultura literacka, filmoznawstwo i wiedza o mediach, komunikacja kulturowa i estetyka miasta. Student kończący studia magisterskie uzupełniające posiada świadomość złożonej natury tekstów kulturowych, jest wyposażony w narzędzia do opisu i analizy zjawisk z zakresu teatru, filmu, mediów audiowizualnych, języka, literatury i estetyki oraz przygotowany do poruszania się w świecie współczesnych zachowań komunikacyjnych, do ich identyfikacji i strategicznego wykorzystywania. Oferujemy praktyki terenowe, w trakcie których studenci samodzielnie prowadzą badania nad stanem kultury tradycyjnej i współczesnej. Studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych wyprawach i warsztatach kulturoznawczych oraz


badaniach terenowych, festiwalach filmowych, teatralnych i muzycznych, spotkaniach z interesującymi ludźmi kultury i nauki oraz zdobycia doświadczenia w zakresie animacji kulturowej. Nasi studenci mogą oczekiwać programu studiów uwzględniającego najbardziej wartościowe osiągnięcia naukowe, atrakcyjnych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę naukową oraz atmosfery sprzyjającej zindywidualizowanemu rozwojowi. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.kulturoznawstwo.us.edu.pl i na fanpage’u Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych: www.facebook.com/Kulturoznawstwo.US.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• rządowe, samorządowe i pozarządowe instytucje kultury (animacja wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez masowych, organizacja i promocja życia literackiego, festiwali teatralnych i filmowych), •• kina, teatry, muzea, galerie (przygotowywanie oferty programowej i organizacja publiczności, produkcja widowisk teatralnych, promocja wydarzeń kulturalnych i kultury regionu), •• media masowe i interaktywne (prasa, radio, telewizja, portale internetowe, media elektroniczne), •• wydawnictwa, działy promocji książki, redakcje pism, •• szkoły i ośrodki kultury, galerie, kluby (edukacja kulturalna i medialna), •• agencje promocyjne i reklamowe, agencje public relations i interaktywne (promocja i działy kontaktów z mediami, copywriting, doradztwo w zakresie komunikacji i kształtowania wizerunku), •• biznes, administracja (doradztwo i ekspertyzy w zakresie diagnozowania źródeł problemów kulturowych, estetyki przestrzeni miejskiej, nadzorowanie projektów z zakresu organizowania wydarzeń kulturalnych i imprez masowych, ochrony dziedzictwa kulturowego), •• własna działalność w zakresie animacji kulturowej.


Kierunek:

KULTURY MEDIÓW

Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI •• nowe media – studia I stopnia (student wybiera jedno spośród seminariów specjalizacyjnych z zakresu: mediów i komunikacji, filmu i nowych mediów, przestrzeni wizualnej, praktyk performatywnych, tekstów w kulturze mediów), •• komunikacja medialna – studia II stopnia, •• kultury wizualne – studia II stopnia, •• estetyka wizualności – studia II stopnia, •• publicystyka nowomedialna – studia II stopnia, •• widowiska kulturowe – studia II stopnia.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kultury mediów to unikalny w skali kraju interdyscyplinarny kierunek koncentrujący się na studiach nad multimedialnością, współczesnymi procesami komunikacyjnymi i nowymi kompetencjami związanymi z mediami cyfrowymi i tzw. kulturą uczestnictwa. Kierunek łączy elementy historii społecznej, politycznej i kulturowej, teorię kultury, mediów i komunikacji oraz sztuk wizualnych i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi. Program studiów prezentuje problematykę dotyczącą różnych generacji mediów i związanych z nimi odmiennych kultur, czemu odpowiada szeroka oferta specjalności. Studia pozwalają zrozumieć przemiany kultury pod wpływem nowych technologii, ukazują trendy w rozwoju gatunków medialnych i komunikacji medialnej, dają podstawy warsztatu do pracy w mediach i przemyśle kreatywnym. Absolwent uzyskuje tytuł: eksperta nowych mediów. Na studiach I stopnia w ramach specjalności nowe media student uczestniczy w zajęciach integrujących wiedzę w kilku blokach programowych: 1) historia (historia społeczna i polityczna, historia nauk humanistycznych i historia różnych sztuk) – zajęcia dają wiedzę propedeutyczną dla studiów nad multimedialnością i współczesnymi procesami komunikacyjnymi; 2) teoria (teoria kultury, szeroko pojętych mediów i zjawisk komunikacyjnych, teoria różnych sztuk); 3) multimedialność (wiedza o formach, rodzajach i typologiach mediów elektronicznych, ich społecznych i profesjonalnych kontekstach wykorzystania oraz powiązaniach z innymi dziedzinami nauki, techniki, tendencjami kulturowymi i procesami pozakulturowymi); 4) nowe kompetencje komunikacyjne (wiedza o zachowaniach użytkowników nowych mediów w różnych sytuacjach komunikacyjnych i kontekstach kulturowych oraz o praktykach z zakresu tzw. kultury uczestnictwa); 5) transformacje technologicznej codzienności (wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu sieci zjawisk kulturowych: technologia – komunikacja – konsumpcja, cyberkultura – praktyka twórcza – życie społeczne i gra – rytualizacja – nowa językowość). Podczas trwania studiów student odbywa i zalicza trzytygodniowe praktyki zawodowe w samodzielnie wybranej, odpowiadającej jego zainteresowaniom instytucji medialnej (media tradycyjne lub elektroniczne), instytucji kultury czy agencji artystycznej, producenckiej lub firmie zajmującej się szeroko pojętą produkcją kulturową i edukacją medialną, animacją kulturową i organizacją imprez masowych. Studia II stopnia oferują pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w 5 wymiarach oferowanych specjalności:


komunikacja medialna, kultury wizualne, estetyka wizualności, publicystyka nowomedialna, widowiska kulturowe. Studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwiają pracę w mediach oraz w przemyśle kreatywnym, a także w tych instytucjach kultury czy administracji, które wymagają krytycznej świadomości funkcjonowania mediów i nowych technologii oraz pogłębionej i ukierunkowanej analitycznie wiedzy ogólnokulturowej. Absolwent uzyskuje tytuł: magistra nowych mediów. Studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych warsztatach medioznawczych, festiwalach filmowych i teatralnych, spotkaniach z interesującymi ludźmi kultury oraz zdobycia doświadczenia w zakresie animacji kulturowej i medialnej. Nasi studenci mogą oczekiwać programu studiów uwzględniającego najbardziej wartościowe osiągnięcia naukowe, atrakcyjnych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę naukową oraz atmosfery sprzyjającej zindywidualizowanemu rozwojowi. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.kulturymediow.us.edu.pl i na fanpage’u Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych: www.facebook.com/KulturyMediow.US.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• media masowe i elektroniczne (telewizja, radio, portale internetowe, media społecznościowe, prasa tradycyjna i elektroniczna; publicystyka, krytyka medialna, autorstwo komunikatów i kampanii medialnych), •• przemysł kreatywny (agencje reklamowe i interaktywne, producenci gier komputerowych, agencje promocyjne i artystyczne, agencje produkcji filmowej, telewizyjnej, medialnej, agencje designu, produkcja widowisk, copywriting), •• instytucje kultury (organizacja imprez masowych i wydarzeń kulturalnych; organizacja życia artystycznego; promocja kultury regionu), •• administracja publiczna (instytucje rządowe, samorządowe) i organizacje pozarządowe związane z animacją kultury, edukacją medialną i promocją regionu oraz dziedzictwa kulturowego, •• agencje PR i marketingu, działy PR i współpracy z mediami, działy social media w firmach i instytucjach, rzecznictwo prasowe, •• firmy i instytucje zajmujące się organizacją imprez masowych i widowisk medialnych, •• własna aktywność w zakresie doradztwa medialnego, animacji kulturowej i edukacji medialnej.


Kierunek:

MEDITERANISTYKA

Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Mediteranistyka to studia z zakresu kultury, literatury i historii Śródziemnomorza, czyli krajów basenu Morza Śródziemnego. Prezentują rozwój najważniejszych cywilizacji tego regionu, kładąc szczególny nacisk na czasy starożytne i średniowieczne. Student zdobywa wiedzę o Śródziemnomorzu, uczestnicząc w zajęciach obejmujących literaturę, sztukę, historię oraz zagadnienia bardziej specjalistyczne, dotyczące historii rodziny, seksualności, roli zwierząt w kulturach Śródziemnomorza. Atrakcyjnym dopełnieniem są zajęcia z kuchni śródziemnomorskiej i kultury wina. Studia pozwalają zdobyć też studentom wiedzę z zakresu funkcjonowania antycznej tradycji w czasach współczesnych (antyk w kinie, w kulturze popularnej). Elementem programu jest także intensywna nauka jednego z języków tego obszaru (nowogreckiego, wło-


skiego lub hiszpańskiego) oraz nauka podstaw języka starogreckiego, łacińskiego oraz hebrajskiego lub syryjskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.kfk.us.edu.pl i na fanpage’u Katedry Filologii Klasycznej: www.facebook.com/KFKUS.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w charakterze przewodnika wycieczek lub rezydenta w krajach basenu Morza Śródziemnego, •• praca w instytucjach kultury, •• praca w instytucjach zorientowanych na współpracę europejską.


Kierunek:

MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE

Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI (DOT. I STOPNIA):

•• kultura i komunikacja w biznesie, •• kultura i komunikacja w turystyce, •• kultura i komunikacja w dyplomacji.

SPECJALNOŚCI (DOT. II STOPNIA):

•• doradztwo kulturo­we, •• publicystyka kulturowa, •• translatoryka.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Międzynarodowe studia polskie I stopnia (licencjat) to stu­dia poświęcone kulturze polskiej widzianej w kontekście kul­tur regionów europejskich i pozaeuropejskich. Program studiów proponuje zarówno kultury narodowe, lokalne (np. kultura japońska), jak i ponadnarodowe (np. kultura środkowoeuropejska, Dalekie­go Wschodu). Student wybiera dwie kultury z oferowanego zestawu. Przedmiotem studiów kulturowych są relacje w zakresie języka, literatury, sztuki, obyczajów, kultury codziennej z uwzględnieniem specyfiki danego regionu. W efekcie studia przygotowują do czynnego uczestnictwa w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej. Student, stając się ekspertem do spraw relacji interkulturowych, uczy się jednocześnie, jak wykorzystać nabytą wiedzę w ramach atrakcyjnych zawodów, wybierając jedną z trzech oferowanych specjalności. Międzynarodowe studia polskie II stopnia (magisterskie) to studia poświęcone szeroko rozumianej kulturze polskiej (język, literatura, sztuka, kultura powszechna) widzianej z perspektywy relacji międzynarodowych i międzykulturo­ wych. Studiom na temat Polski w świecie towarzyszy na­ bywanie ogólniejszej wiedzy o współczesnym świecie jako obszarze kulturowych zróżnicowań i różnorodnych kulturo­ wych transferów. Daje to możliwość samodzielnych studiów (np. w ramach seminariów magisterskich) nad konkretnymi międzynarodowymi relacjami Polski w sferze kultury z inny­ mi państwami (narodami). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.studiapolskie.us.edu.pl i na fanpage’ach Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich: www.facebook.com/katedraMSP oraz https://www.facebook.com/miedzynarodowestudiapolskie.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• biu­ra firm, instytucji i korporacji prowadzących międzynaro­dową działalność biznesową lub agencje doradzające w takiej działalności, •• rzecznik prasowy firmy, pracownik odpowiedzialny za public relations i sku­teczną komunikację z partnerami zagranicznymi, •• biura turystyczne organizujące kulturowe wycieczki w Polsce i innych regionach świata dla turystów polskich i zagranicznych, •• placówki i służby dyplomatyczne (ambasady, konsulaty, Instytuty Polskie), instytucje zajmujące się międzynarodową wymianą kulturalną, •• instytucje kulturalne o charakterze międzynarodowym lub inne instytucje sfer wymiany i współpracy międzynarodowej (biznes, polityka), gdzie po­trzebny jest ekspert znający normy i konwencje zachowań komunikacyjno-kulturowych, •• instytucje sektora państwowego i samorządowego prowadzące politykę zagraniczną oraz współpracę między­ narodową, •• prasa, telewizja, media elektroniczne jako dziennikarz publicysta specjalizujący się w tematyce kul­turowej i międzynarodowej.


Kierunek:

STUDIA ŚLĄSKIE

Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: II stopnia NIESTACJONARNE: II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Śląskie studia to interdyscyplinarny i innowacyjny kierunek studiów stworzony przez specjalistów z różnych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Celem kierunku jest integracja badań nad Górnym Śląskiem prowadzonych w poszczególnych dyscyplinach akademickich, a także przygotowanie studenta do prowadzenia interdyscyplinarnych badań z wykorzystaniem metod różnych dyscyplin. Program studiów śląskich składa się z modułów opartych na wiedzy tradycyjnych dyscyplin (historia, socjologia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia sztuki) oraz z modułów integrujących różne dziedziny wiedzy w interdyscyplinarnych projektach. Dzięki tak zbudowanemu układowi modułów student zdobędzie wiedzę o tradycyjnych badaniach nad Górnym Śląskiem, a jednocześnie zyska możliwość integrowania tej wiedzy i sta-


wiania nowych problemów badawczych, które nie mieściły się w dotychczasowej optyce. Interdyscyplinarną integrację różnych perspektyw zapewnią przede wszystkim seminaria. W ramach seminarium Pogranicze powstawać mają interdyscyplinarne projekty zespołowe podejmujące przekrojowe tematy związane z Górnym Śląskiem. Także tematyka seminariów magisterskich będzie bazować na możliwości wykorzystania wielostronnego oglądu wybranego zagadnienia z wykorzystaniem wiedzy z różnych dyscyplin. Student otrzyma nie tylko interdyscyplinarną wiedzę z zakresu studiów śląskich, ale także rozwinięte zostaną kompetencje związane z pracą w zespole realizującym projekty interdyscyplinarne, komunikacją ustną i pisemną. Kierunek powstał dzięki współpracy pracowników Wydziału Filologicznego (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych), Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Historii, Instytut Socjologii, Zakład Historii Sztuki), Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk o Ziemi. Zajęcia prowadzone będą przez najlepszych specjalistów w dziedzinie studiów śląskich. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.studiaslaskie.us.edu.pl.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w regionalnych instytucjach kultury, samorządowych i pozarządowych, •• prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych.


Kierunek:

SZTUKA PISANIA

Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Dziś – w dobie internetu i nowych mediów – pisanie jest najważniejszym środkiem komunikacji. Porozumiewanie się za pomocą portali społecznościowych, tworzenie odpowiednio sprofilowanych wiadomości na strony internetowe, przygotowywanie przejrzystych sprawozdań i raportów dla pracodawcy, a także – umiejętność napisania ciekawego artykułu dla prasy, scenariusza filmu bądź serialu, przemówienia dla partii politycznej czy powieści, która przykuje uwagę czytelników – wszystko to wymaga dużej sprawności pisarskiej. Sztuka pisania to pierwszy w Polsce tego rodzaju kierunek studiów. Adresowany jest do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w agencjach prasowych czy szeroko pojmowanym sektorze usług medialnych, a także do wszystkich, którym bliska jest myśl o karierze literackiej.


Program nauczania oparty został na najlepszych wzorach zachodnich uniwersytetów (creative writing), ale też zaadaptowany do indywidualnych celów i rodzimych realiów. Jego podstawę stanowią: •• przedmioty teoretyczne, przybliżające podstawową wiedzę z zakresu historii literatury i poetyki, językoznawstwa, kultury najnowszej, jak również teorii mediów, •• przedmioty praktyczne, realizowane w trakcie licznych warsztatów prowadzonych zarówno przez ludzi nauki, jak i sztuki. W ten sposób studenci nabywają umiejętności tworzenia tekstów użytkowych, publicystycznych i artystycznych oraz zyskują wiedzę dotyczącą współczesnych mediów, rynku książki, życia literackiego, funkcjonowania rozmaitych obiegów wydawniczych i specyfiki dziennikarstwa w dobie internetu. W programie studiów znalazły się również zagadnienia związane między innymi ze zróżnicowaniem form i gatunków wypowiedzi, prawem autorskim, retoryką i technikami perswazji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.inolp.us.edu.pl oraz na fanpage’u kierunku sztuka pisania: www.facebook.com/sztuka.pisania.us.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• •• •• •• •• •• ••

pracownik agencji prasowych, pracownik portali internetowych, pracownik wydawnictw, pracownik sektora usług medialnych, rzecznik prasowy, prozaik, autor tekstów estradowych.


Administracja / Animacja, mediacja i edukacja w instytucjach kultury / Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną / Antropologia języka i komunikacji / Arteterapia / Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe / Biofizyka / Biologia / Biologia żywności i żywienia / Biotechnologia / Biotechnology / Chemia / Doradztwo filozoficzne i coaching / Doradztwo i infobrokerstwo historyczne / Doradztwo polityczne i publiczne / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / Ekonofizyka / Etnologia i antropologia kulturowa / Filologia / Filologia angielska / Filologia germańska / Filologia polska / Filologia słowiańska / Filozofia / Fizyka / Fizyka medyczna / Fizyka techniczna / Games and virtual reality desing / Geofizyka / Geografia / Geologia / Geologia stosowana / Grafika / Historia / Historia sztuki / Indywidualne Studia Międzyobszarowe / Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo / Informacja w instytucjach e-społeczeństwa / Informatyka / Informatyka stosowana / Inżynieria biomedyczna / Inżynieria materiałowa / Inżynieria zagrożeń środowiskowych / Kognitywistyka / Komunikacja promocyjna i kryzysowa / Kulturoznawstwo / Kultury mediów / Malarstwo i projekty interdyscyplinarne / Matematyka / Mechatronika / Mediteranistyka / Międzynarodowe studia polskie / Nauki o rodzinie / Ochrona środowiska / Oligofrenopedagogika z arteterapią / Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej / Pedagogika / Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią / Pedagogika specjalna / Politologia / Praca socjalna / Prawo / Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej / Przedsiębiorczość / Psychologia / Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia / Reżyseria / Socjologia / Stosowane nauki społeczne / Studia śląskie / Sztuka pisania / Technologia chemiczna / Teologia / Turystyka / Turystyka historyczna / Zarządzanie zasobami ludzkimi


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1 tel.: 32 32 200 92 63, 32 200 92 67 fax: 32 200 92 33 www.fil.us.edu.pl www.facebook.com/wydz.filologiczny

FILOLOGIA KLASYCZNA MEDITERANISTYKA tel.: 32 200 94 17, fax: 32 200 92 33 e-mail: kfk@us.edu.pl, www.kfk.us.edu.pl

FILOLOGIA POLSKA, STUDIA ŚLĄSKIE SZTUKA PISANIA tel.: 32 200 94 09, 32 200 94 22, fax: 32 200 94 10 e-mail: inolp@us.edu.pl www.inolp.us.edu.pl, www.polonistyka.us.edu.pl, www.studiaslaskie.us.edu.pl

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO INFORMACJA W INSTYTUCJACH E-SPOŁECZEŃSTWA tel.: 32 200 93 18; 32 200 93 17 e-mail: ibin@us.edu.pl , www.ibin.us.edu.pl

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA ANTROPOLOGIA JĘZYKA I KOMUNIKACJI tel.: 32 200 95 26, 32 200 95 15 e-mail: ijp@us.edu.pl, www.ijp.us.edu.pl

KULTUROZNAWSTWO, KULTURY MEDIÓW tel.: 32 200 93 23, 32 200 93 21 e-mail: kulturoznawstwo@us.edu.pl, media@us.edu.pl http://kulturoznawstwo.us.edu.pl, http://kuturymediow.us.edu.pl

MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE tel.: 32 200 94 23 e-mail: studiapolskie@us.edu.pl www.studiapolskie.us.edu.pl

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Katowice)  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you