Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Page 1

Nauka da nam przyszłość

Nauka jako nowy przemysł regionu

Tworzenie zawodów przyszłości – nauka jako narzędzie transformacji zawodowej

Nauka obywatelska i społeczny bank wiedzy jako podstawowe instrumenty dialogu

Nauka jako podstawowe narzędzie transformacji regionu (społecznej, gospodarczej, ekologicznej, cyfrowej)

cele kluczowe cele kluczowe
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● o o ●
● ● ● ●
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
− − −
● ● ● ● ●
▪ − − ▪ ▪ ▪ ▪ ● ● ● ● ●
Zapraszamy do kontaktu emn@us.edu.pl

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.