Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

Page 1

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

WYDZIAŁ

BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA


WYDZIAŁ

BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA •• kategoria A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, •• uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, biotechnologia i ochrona środowiska i doktora habilitowanego w naukach biologicznych, •• unikalne w skali światowej badania z zakresu biotechnologii eksperymentalnej; biotechnologii środowiskowej; biologii eksperymentalnej, filogenezy i rozwoju zwierząt; ekologii i ochrony środowiska, •• 25 nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriów badawczych,

2

www.kandydat.us.edu.pl

1


•• bardzo dobrze rozwinięta współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, •• liczne prestiżowe projekty badawcze finansowane w ramach międzynarodowych i krajowych konkursów na badania naukowe – 76 projektów w latach 2013–2016, •• stale rosnący potencjał komercjalizacyjny wyników badań prowadzonych przez pracowników Wydziału, •• ożywiona i owocna współpraca z ośrodkami naukowymi na całym świecie, •• wybitny dorobek publikacyjny kadry naukowej Wydziału; patenty, wzory użytkowe i wdrożenia, •• programy doskonalące kompetencje zawodowe oraz programy stażowe dla studentów i pracowników finansowane ze środków Unii Europejskiej, •• nauczanie spersonalizowane, indywidualna praca ze studentem w relacji uczeń-

KIERUNEK

BIOLOGIA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

-mistrz w ramach funkcjonującego na Wydziale Centrum Tutorów.

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) biologia ogólna i eksperymentalna ekologia i ochrona przyrody waloryzacja zasobów przyrody 2

www.kandydat.us.edu.pl

3


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Program nauczania umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie poszczególnych dyscyplin biologii, a w szczególności w zakresie: budowy, funkcji i rozwoju organizmów; różnorodności i ewolucji organizmów; biologii molekularnej i podstaw biotechnologii, biologii środowiskowej w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju oraz etyki ochrony przyrody. Oprócz modułów stanowiących podstawę kształcenia oferowane są także liczne zajęcia do wyboru, umożliwiające indywidualizację studiów zgodnie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• polskie lub zagraniczne jednostki naukowo-badawcze, •• laboratoria stacji epidemiologiczno-sanitarnych, •• laboratoria klinik leczenia niepłodności, •• koncerny farmaceutyczne,

z własnymi zainteresowaniami. W efekcie absolwent jest przygotowany do wykonywania prac z użyciem materiału biologicznego, obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Program uwzględnia ponadto kształcenie w zakresie języków obcych i technologii informacyjnych. Ważnym elementem studiów jest nabycie umiejętności korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi będących postawą pracy współczesnego biologa.

•• instytucje i placówki związane z ochroną przyrody i planowaniem przestrzennym

4

www.kandydat.us.edu.pl

(służby ochrony przyrody, placówki administracyjne i firmy specjalistyczne zajmujące się ochroną przyrody, instytucje finansujące ochronę przyrody, organizacje pozarządowe), •• jednostki związane z edukacją przyrodniczą (muzea przyrodnicze, ogrody botaniczne i zoologiczne, organizacje pozarządowe itp.).

5


KIERUNEK

BIOTECHNOLOGIA

AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) biotechnologia roślin

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Program nauczania zapewnia zdobycie wiedzy w zakresie szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w tym: biologii molekularnej, genetyki z inżynierią genetyczną, cytogenetyki, hodowli tkankowych, podstaw inżynierii bioprocesowej, analityki chemicznej, prawa, ekonomiki produkcji, zasad organizacji produkcji oraz zasad bezpieczeństwa pracy w biotechnologii. Oferowane są także liczne przedmioty do wyboru umożliwiające indywidualizację studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Ważnym elementem studiów jest również nauka korzystania z baz danych i innych narzędzi będących postawą pracy współczesnego biotechnologa. Znacząca część studiów, z uwagi na potencjał naukowy Wydziału, jest realizowana w zakresie biotechnologii roślin oraz środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytkowych oraz mikroorganizmów. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dziekana.

biotechnologia środowiska

6

www.kandydat.us.edu.pl

7


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• jednostki naukowo-badawcze, •• biotechnologiczne zakłady produkcyjne, •• przemysł rolniczy i spożywczy, •• stacje hodowli roślin, •• laboratoria technologii żywienia, •• instytucje ochrony środowiska, •• oczyszczalnie ścieków i gruntów, •• ośrodki przetwarzania odpadów stałych.

8

www.kandydat.us.edu.pl

9


KIERUNEK

OCHRONA ŚRODOWISKA

AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) monitoring i zarządzanie środowiskiem fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska geoekologia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Ochrona środowiska to jeden ze strategicznych kierunków studiów w rozwoju krajowej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem troski o stan naturalnego środowiska. Kierunek jest realizowany jako międzywydziałowy, z udziałem Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi oraz Matematyki Fizyki i Chemii. Program studiów pozwoli uzyskać rzetelną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych: ekologii, zagrożeń cywilizacyjnych i problemów zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, mikrobiologii środowiskowej, chemii, geologii i gospodarki surowcami, rekultywacji gruntów, hydrologii i gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, ocen oddziaływania na środowisko, modelowania zjawisk przyrodniczych, zagospodarowania przestrzennego, polityki ochrony środowiska oraz pozyskiwania funduszy na rzecz działań z tego zakresu. W czasie studiów magisterskich oferowane są zajęcia specjalistyczne, wyjazdy terenowe oraz praktyki zawodowe zgodne z wybraną specjalnością.

nowoczesne metody instrumentalne 10

www.kandydat.us.edu.pl

11


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• instytucje ochrony przyrody i środowiska, •• urzędy, instytucje i jednostki gospodarcze współpracujące z ochroną środowiska, samorządami i organizacjami społecznymi, •• jednostki pomiaru i kontroli zanieczyszczeń środowiska, •• służby monitorujące stan środowiska, •• firmy eksperckie w zakresie ochrony środowiska, •• jednostki ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, •• organizacje i jednostki pozarządowe, •• szkolnictwo.

12

www.kandydat.us.edu.pl

13


KIERUNEK

BIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE II stopnia – ogólnoakademicki

14

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia skierowane są głównie do absolwentów studiów I stopnia kierunków biologia, biotechnologia, dietetyka, biologia medyczna oraz kierunków pokrewnych. W trakcie kształcenia na tym kierunku student ma możliwość zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu dietetyki i żywienia człowieka oraz zwierząt, suplementacji diet, uwarunkowań genetycznych i społecznych w aspekcie żywienia, wpływu diety na zdrowie i kondycję organizmu człowieka i zwierząt, żywności funkcjonalnej i ekologicznej, zasad konstruowania zbilansowanej i optymalnej diety dla człowieka oraz zwierząt domowych, dzikich i wolno żyjących. Student ma również możliwość doskonalenia kompetencji praktycznych i umiejętności analizy składu i oceny jakości żywności oraz nauki obsługiwania specjalistycznej aparatury pomiarowej, obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, oraz aktywnego uczestnictwa w pracy zespołowej.

www.kandydat.us.edu.pl

15


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• polskie lub zagraniczne jednostki naukowo-badawcze, •• laboratoria zajmujące się oceną jakości żywności, •• laboratoria stacji epidemiologiczno-sanitarnych, •• zakłady produkujące żywność dla ludzi i zwierząt, •• jednostki zajmujące się hodowlą zwierząt (na przykład ogrody zoologiczne), •• jednostki zajmujące się uprawą roślin, •• jednostki zajmujące się popularyzacją wiedzy na temat żywienia.

16

www.kandydat.us.edu.pl

17


WYDZIAŁ

BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA ul. Jagiellońska 28 40-032 Katowice www.wbios.us.edu.pl www.katalog.us.edu.pl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.