Page 1

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI


Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przebieg rekrutacji ETAP I

przed postępowaniem kwalifikacyjnym

01

Zakładasz konto w systemie IRK na stronie www.kandydat.us.edu.pl, wybierasz kierunki studiów, wnosisz opłatę.

02

System pobiera wyniki matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM) albo dostarczasz świadectwo dojrzałości lub dane z dyplomu (II st.).

03

Na kierunkach studiów, które tego wymagają, przystępujesz do dodatkowych egzaminów wstępnych.

ETAP II

po ogłoszeniu list z wynikami

04

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na studia, musisz w określonym terminie odebrać z dziekanatu decyzję o przyjęciu i dokonać wpisu na studia.

05

Jednocześnie składasz wszystkie niezbędne dokumenty wskazane na stronie www.kandydat.us.edu.pl

Szczegółowy opis przebiegu rekrutacji znajdziesz na stronie www.kandydat.us.edu.pl


Kierunek:

BIOLOGIA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• biologia ogólna i eksperymentalna, •• ekologia i ochrona przyrody, •• waloryzacja zasobów przyrody.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Biologia jest nauką przyrodniczą, która ściśle łączy się z innymi naukami podstawowymi, jak chemia, matematyka i fizyka, które są niezbędne do zrozumienia fenomenu zjawisk przyrodniczych. Jeżeli interesują Cię zjawiska przyrodnicze, biologia roślin i zwierząt, a także tajniki ludzkiego organizmu, to niech Twoja wiedza wykiełkuje na studiach I stopnia na kierunku biologia. Tu poznasz nauki podstawowe (chemię, fizykę, matematykę) niezbędne do zrozumienia zjawisk biologicznych. Zapoznasz się z różnorodnością roślin i zwierząt. Zrozumiesz tajniki fizjologii, genetyki, biochemii i mikrobiologii oraz poznasz budowę i działanie ludzkiego organizmu. Swoje zainteresowania będziesz mógł również rozwijać uczestnicząc w zajęciach studenckich kół naukowych, które prężnie działają na naszym Wydziale. Gdy Twoja wiedza wykiełkuje… pozwól rozkwitnąć Twojej wiedzy na studiach II stopnia na kierunku biologia. Na studiach magisterskich będziesz mógł ukierunkować swoje zainteresowania, wybierając jedną z trzech proponowanych specjalności. Jeżeli interesują Cię zagadnienia związane z szeroko pojętą biologią roślin i zwierząt, chcesz poznać mechanizmy rządzące procesami zachodzącymi w komórkach, marzysz o wykonywaniu różnych eksperymentów i pracy w laboratorium biologicznym, wybierz specjalność biologia ogólna i eksperymentalna. Jeśli najbliższe Twoim zainteresowaniom są zagadnienia związane z ekologią, biogeografią oraz ochroną roślin i zwierząt, to specjalność ekologia i ochrona przyrody jest właśnie dla Ciebie. Jeśli chcesz się nauczyć właściwie oceniać stan zasobów przyrodniczych i rozsądnie nimi gospodarować, wybierz specjalność waloryzacja zasobów przyrody. W ramach programu Erasmus+ umożliwimy Ci zrealizowanie części programu kształcenia w jednej z zagranicznych uczelni partnerskich. Jeżeli w przyszłości chciałbyś związać się ze szkolnictwem, oferujemy możliwość wyboru fakultatywnego programu kształcenia dającego uprawnienia nauczycielskie.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• •• •• •• ••

polskie lub zagraniczne jednostki naukowo-badawcze, laboratoria stacji epidemiologiczno-sanitarnych, laboratoria klinik leczenia niepłodności, koncerny farmaceutyczne, instytucje i placówki związane z ochroną przyrody i planowaniem przestrzennym (służby ochrony przyrody, placówki administracyjne i firmy specjalistyczne zajmujące się ochroną przyrody, instytucje finansujące ochronę przyrody, organizacje pozarządowe), •• jednostki związane z edukacją przyrodniczą (muzea przyrodnicze, ogrody botaniczne i zoologiczne, organizacje pozarządowe, itp.).

CIEKAWOSTKA Niesporczaki (Tardigrada) zwane też wodnymi niedźwiadkami są niesamowicie interesującym obiektem badawczym. Po raz pierwszy opisane w 1777 roku przez Spallanzani’ego. Mimo małych rozmiarów (około 1 mm długości) są to prawdziwi twardziele w świecie zwierząt. Bez problemu, dzięki zapadaniu w stan życia utajonego (kryptobiozy), wytrzymują niskie temperatury do −272 °C, ale nie straszne im również upały ponad 150 °C. Są pierwszymi zwierzętami, które przetrwały bez jakiejkolwiek ochrony w przestrzeni kosmicznej w warunkach próżni i promieniowania kosmicznego. Potrafią także przetrwać kilkadziesiąt lat bez wody. Co więcej, podczas kryptobiozy zwierzęta te nie starzeją się. Nasz Wydział obecnie jest jednym z nielicznych na świecie i jedynym w Polsce ośrodkiem, który prowadzi badania ultrastrukturalne tej niezwykłej grupy zwierząt.


Kierunek:

BIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA nowość! ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia II stopnia na kierunku biologia żywności i żywienia skierowane są głównie do absolwentów studiów I stopnia kierunków biologia, biotechnologia, dietetyka, biologia medyczna oraz kierunków pokrewnych, jak i absolwentów studiów II stopnia wspomnianych kierunków. Jeśli interesujesz się problemami związanymi z żywieniem człowieka i zwierząt, jeśli chcesz wiedzieć, co tak naprawdę jesz i czym są suplementy diety studia II stopnia na kierunku biologia żywności i żywienia to studia dla Ciebie. Tu dowiesz się m.in.: jak informacja zapisana w genach wpływa na to, co powinniśmy jeść, jak to, co jemy, wpływa na nasze zdrowie, co tak naprawdę zawierają suplementy diety, czym jest żywność funkcjonalna, a czym żywność ekologiczna. Nauczysz się metod analitycznych służących do oceny jakości żywności


oraz obsługi wyspecjalizowanej aparatury wykorzystywanej w tych metodach. Jeśli interesujesz się żywieniem zwierząt, wybierając odpowiednie przedmioty fakultatywne, zapoznasz się z zasadami tworzenia racjonalnych diet dla zwierząt domowych i dzikich oraz będziesz miał szansę zastosować zdobytą wiedzę w praktyce (ćwiczenia w Ogrodzie Zoologicznym). W ramach programu Erasmus+ umożliwimy Ci zrealizowanie części programu kształcenia w jednej z zagranicznych uczelni partnerskich. Jeżeli w przyszłości chciałbyś związać się ze szkolnictwem, oferujemy możliwość wyboru fakultatywnego programu kształcenia dającego uprawnienia nauczycielskie. Z nami rozwiniesz swoje skrzydła!

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• •• •• •• ••

polskie lub zagraniczne jednostki naukowo-badawcze, laboratoria zajmujące się oceną jakości żywności, laboratoria stacji epidemiologiczno-sanitarnych, zakłady produkujące żywność dla ludzi i zwierząt, jednostki zajmujące się hodowlą zwierząt (np. Ogrody Zoologiczne), •• jednostki zajmujące się uprawą roślin, •• jednostki zajmujące się popularyzacją wiedzy na temat żywienia.


CIEKAWOSTKA Neocaridina heteropoda (Crustacea) jest gatunkiem karłowatej słodkowodnej krewetki, zamieszkującej wody Chin i Wietnamu, a wyhodowanej na Tajwanie. Gatunek ten cieszy się dużą popularnością wśród hodowców zwierząt egzotycznych na całym świecie. W badaniach wykorzystujących mikrotomografię komputerową utworzone zostały rekonstrukcje 3D przedstawiające budowę układu pokarmowego tego gatunku, ze szczególnym uwzględnieniem jelita i wątrobotrzustki. Badania prowadzone są nie tylko na osobnikach dorosłych, ale także larwach i zarodkach, w których dzięki najnowszym metodom obrazowania opisany został rozwój układu pokarmowego. Aktualnie tworzony jest atlas rozwojowy krewetki, który będzie z całą pewnością wykorzystywany przez hodowców tych zwierząt. Niezwykle ważne jest także opisanie, w jaki sposób komórki układu pokarmowego krewetki ulegają degeneracji. Przy wykorzystaniu mikroskopii konfokalnej przedstawione zostały procesy śmierci komórek: apoptoza, nekroza i autofagia. Wyniki tych badań mogą być wykorzystane przez hodowców zwierząt słodkowodnych przy doborze pokarmu, który może aktywować lub hamować obumieranie komórek. Nasze badania zaowocowały publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.


Kierunek:

BIOTECHNOLOGIA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• biotechnologia roślin, •• biotechnologia środowiska.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia na kierunku biotechnologia zapewniają zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie molekularnych podstaw zjawisk i procesów biologicznych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia i ich praktycznego wykorzystania w różnych dziedzinach gospodarki. Istotnym celem jest zdobycie praktycznych umiejętności stosowania podstawowych i nowoczesnych metod biotechnologicznych w projektowaniu i prowadzeniu eksperymentów oraz opracowywaniu i optymalizacji procesów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli roślin użytkowych i mikroorganizmów. W trakcie studiów I stopnia zdobędziesz podstawową wiedzę w zakresie nauk opisujących bioróżnorodność świata żywego, molekularnych podstaw życia i funkcjonowania komórek, biologii rozwoju, podstaw inżynierii bioprocesowej, analityki chemicznej, przedsiębiorczości w biotechnologii oraz zasad bezpieczeństwa pracy. Ponadto rozwiniesz umiejętność przekazywania wiedzy oraz kompetencje praktyczne niezbędne w pracy biotechnologa. Oprócz przedmiotów obowiązkowych, stanowiących podstawę kształcenia, oferujemy także przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Na studiach II stopnia poszerzysz zdobytą wiedzę oraz uzyskasz nowe umiejętności w zakresie prowadzenia pracy eksperymentalnej, rozwiązywania problemów badawczych i naukowej dyskusji. Kierunek oferuje dwie specjalności: biotechnologię roślin i biotechnologię środowiska. W ramach tych specjalności zdobędziesz rzetelną i najnowszą wiedzę z zakresu molekularnych podstaw procesów biotechnologicznych z udziałem roślin i mikroorganizmów, wdrażanych do produkcji rolnej, przemysłowej i w ochronie środowiska. Będziesz miał możliwość korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących podstawą pracy współczesnego biotechnologa, jak również dalszego samokształcenia i komunikacji społecznej. Jeśli masz ochotę przeżyć naukową przygodę, dołącz do nas – nie zwlekaj, zapraszamy!


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• •• •• •• •• •• •• ••

jednostki naukowo-badawcze, biotechnologiczne zakłady produkcyjne, przemysł rolniczy i spożywczy, stacje hodowli roślin, laboratoria technologii żywienia, instytucje ochrony środowiska, oczyszczalnie ścieków i gruntów, ośrodki przetwarzania odpadów stałych.

CIEKAWOSTKA Polska zajmuje szóste miejsce w Europie pod względem spożycia leków. Wśród nich są niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen czy paracetamol, powszechnie stosowane w walce z bólem i gorączką. Leki te nie ulegają degradacji w organizmie i w prawie niezmienionej formie dostają się do środowiska. Ich obecność stwierdzono już nie tylko w wodach powierzchniowych czy ściekach, ale również w wodzie wodociągowej. Ponurym przykładem negatywnego działania tych związków na organizmy jest wymieranie sępów na terenie Indii związane z wysoką toksycznością diklofenaku i jego zdolnością do akumulacji w wątrobach ptaków, żywiących się padliną zwierząt leczonych tym lekiem. Również człowiek narażony jest na spożycie leków ze źródeł, w których by się ich nie spodziewał. Nad skuteczną eliminacją NLPZ z wody i ścieków pracują naukowcy Katedry Biochemii. Poszukują oni wśród bakterii najbardziej elastycznych metabolicznie szczepów zdolnych w naturalny i bezpieczny sposób do usuwania leków.


Kierunek:

OCHRONA ŚRODOWISKA kierunek międzywydziałowy

AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• monitoring i zarządzanie środowiskiem (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), •• geoekologia (Wydział Nauk o Ziemi), •• fizykochemiczne metody w ochronie środowiska (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), •• nowoczesne metody instrumentalne (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii).


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Ochrona środowiska to jeden ze strategicznych kierunków studiów dla rozwoju krajowej gospodarki, a szczególnie idące za nim potrzeby większej troski o stan naturalnego środowiska przyrodniczego. Tu możesz rozwinąć skrzydła w wielu dziedzinach! Program studiów pierwszego stopnia pozwoli Tobie, Studentko i Studencie, uzyskać rzetelną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem ekologii, zagrożeń cywilizacyjnych i problemów zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, mikrobiologii środowiskowej, chemii, geologii i gospodarki surowcami, rekultywacji gruntów, hydrologii i gospodarki wodnej, prawa ochrony środowiska oraz technologii i ekonomii w ochronie środowiska. Przeważającą część zajęć będziesz realizować w specjalistycznych laboratoriach UŚ. Zdobytą wiedzę teoretyczną rozszerzysz na zajęciach terenowych i zweryfikujesz w praktyce podczas praktyk zawodowych. Po zakończeniu studiów licencjackich będziesz posiadał wiedzę i kompetencje pozwalające podjąć pracę zawodową. Kontynuując kształcenie na studiach II stopnia, wybierzesz jedną z 4 specjalizacji i rozwiniesz swoje zainteresowania naukowe w zakresie: 1) monitoringu i zarządzania ochroną środowiska, 2) geoekologii, 3) fizyko-chemicznych metod ochrony środowiska, 4) nowoczesnych metod instrumentalnych. Studentki i studenci realizują zajęcia obowiązkowe z zakresu ekotoksykologii, gospodarki odpadami, ocen oddziaływania na środowisko, modelowania zjawisk przyrodniczych, zagospodarowania przestrzennego, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, polityki ochrony środowiska oraz pozyskiwania funduszy na rzecz działań z tego zakresu. Prace magisterskie o tematyce obejmującej przyczyny i skutki degradacji środowiska oraz sposoby ich zapobiegania możesz realizować we współpracy z innymi jednostkami naukowymi i w ramach projektów badawczych. Zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia studenci mogą realizować część programu kształcenia w zagranicznych uczelniach partnerskich Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii, Czech i in. w ramach programu Erasmus+ lub w jednostkach krajowych w ramach projektu MOST. W rankingu kierunku w Polsce („Perspektywy 2016”) ochrona środowiska UŚ zajmuje 9. miejsce.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwenci i absolwentki studiów I i II stopnia kierunku ochrona środowiska podejmują pracę jako: •• pracownicy służb ochrony przyrody i środowiska, •• pracownicy urzędów, instytucji i jednostek gospodarczych, współpracujących z ochroną środowiska, samorządów i organizacji społecznych, •• pracownicy jednostki pomiaru i kontroli zanieczyszczeń środowiska, •• pracownicy w służbach monitorujących stan środowiska, •• pracownicy w firmach eksperckich w zakresie ochrony środowiska, •• pracownicy w jednostkach ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, •• pracownicy w organizacjach pozarządowych, •• pracownicy w jednostkach pozarządowych. •• Atutem absolwentek i absolwentów kierunku ochrona środowiska jest umiejętność łączenia pracy w laboratorium i w terenie z umiejętnościami współpracy z instytucjami administracji państwowej i organizacjami pozarządowymi.

CIEKAWOSTKA Do poznawania przestrzennego rozmieszczenia żywych organizmów i identyfikacji czynników decydujących o tym rozmieszczeniu wykorzystywane są nowoczesne metody geoinformatyczne takie, jak teledetekcja satelitarna i lotnicza oraz modelowanie matematyczne realizowane w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody. Zobrazowania satelitarne i lotnicze rejestrują promieniowanie elektromagnetyczne, a różnice w ilości promieniowania odbijanego przez tkanki poszczególnych gatunków roślin służą do rozróżniania populacji gatunków oraz zbiorowisk roślinnych, oceny ich kondycji, a także kartowania zasobów np. biomasy na dużych obszarach. Dodatkowym źródłem informacji o środowisku są dane o ukształtowaniu terenu pozwalające na modelowanie warunków siedliskowych w różnych skalach przestrzennych. Łączne wykorzystanie danych spektralnych oraz modelowanych warunków siedliskowych jest narzędziem w badaniach naukowych, ochronie i zarządzaniu zasobami przyrody.


Administracja / Animacja, mediacja i edukacja w instytucjach kultury / Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną / Antropologia języka i komunikacji / Arteterapia / Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe / Biofizyka / Biologia / Biologia żywności i żywienia / Biotechnologia / Biotechnology / Chemia / Doradztwo filozoficzne i coaching / Doradztwo i infobrokerstwo historyczne / Doradztwo polityczne i publiczne / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / Ekonofizyka / Etnologia i antropologia kulturowa / Filologia / Filologia angielska / Filologia germańska / Filologia polska / Filologia słowiańska / Filozofia / Fizyka / Fizyka medyczna / Fizyka techniczna / Games and virtual reality desing / Geofizyka / Geografia / Geologia / Geologia stosowana / Grafika / Historia / Historia sztuki / Indywidualne Studia Międzyobszarowe / Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo / Informacja w instytucjach e-społeczeństwa / Informatyka / Informatyka stosowana / Inżynieria biomedyczna / Inżynieria materiałowa / Inżynieria zagrożeń środowiskowych / Kognitywistyka / Komunikacja promocyjna i kryzysowa / Kulturoznawstwo / Kultury mediów / Malarstwo i projekty interdyscyplinarne / Matematyka / Mechatronika / Mediteranistyka / Międzynarodowe studia polskie / Nauki o rodzinie / Ochrona środowiska / Oligofrenopedagogika z arteterapią / Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej / Pedagogika / Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią / Pedagogika specjalna / Politologia / Praca socjalna / Prawo / Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej / Przedsiębiorczość / Psychologia / Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia / Reżyseria / Socjologia / Stosowane nauki społeczne / Studia śląskie / Sztuka pisania / Technologia chemiczna / Teologia / Turystyka / Turystyka historyczna / Zarządzanie zasobami ludzkimi

WWW.US.EDU.PL


WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 28 e-mail: biologia@us.edu.pl www.wbios.us.edu.pl

BIOLOGIA tel.: 32 200 94 61 fax: 32 200 93 61

OCHRONA ŚRODOWISKA tel.: 32 200 95 56

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you