Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego

Page 1

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

WYDZIAŁ

ARTYSTYCZNY


WYDZIAŁ

ARTYSTYCZNY •• doskonała infrastruktura dydaktyczna oraz zaplecze w postaci akademików, basenu, hali sportowej, stołówki, trzech galerii sztuki, sali koncertowej, sal ćwiczeniowych, •• możliwość wszechstronnego rozwoju zainteresowań artystycznych – plastycznych i muzycznych; naukowych, kulturalnych, społecznych, turystycznych, sportowych, •• możliwość dobierania do programu studiów dowolnych zajęć z innych kierunków – może to zwiększać atrakcyjność absolwenta na rynku pracy albo wspomóc rozwój własnych zainteresowań artystycznych studenta, •• dedykowane najlepszym studentom studia według spersonalizowanego programu, uwzględniające ich własne zainteresowania artystyczne. Studenci z niepełnospraw2

www.kandydat.us.edu.pl

1


nością mogą korzystać z programu Indywidualnego Dostosowania Studiów, natomiast studenci w trudnej sytuacji rodzinnej lub pracujący mają możliwość ustalenia specjalnego harmonogramu zajęć, •• wsparcie inicjatyw studenckich i aktywnej działalności artystycznej studentów w Polsce i poza granicami kraju, •• cykliczne prestiżowe imprezy artystyczne.

KIERUNEK

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki 2

www.kandydat.us.edu.pl

3


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia I stopnia adresowane są do osób posiadających umiejętności praktyczne

SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) rytmika w edukacji dziecka technologie informacyjne w działaniach edukacyjno-artystycznych

i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia. Program kształcenia obejmuje kilka bloków tematycznych, w tym: zagadnienia z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych oraz pedagogiki muzyki, kształcenie praktycznych umiejętności (m.in.: gra na fortepianie i innych instrumentach, emisja gło-

zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej

su, dyrygowanie, chór). W programie studiów są też moduły poszerzające ogólną

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia)

lających na pracę w przedszkolach i szkołach podstawowych. Program kształce-

prowadzenie zespołów muzycznych terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej

wiedzę humanistyczną. Możliwe jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych pozwania na studiach II stopnia jest różnorodny i obejmuje kilka bloków tematycznych, w tym: zagadnienia z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych, kształcenie praktycznych umiejętności (m.in.: gra na wybranym instrumencie, improwizacja fortepianowa, emisja głosu, dyrygowanie, podstawy kompozycji i aranżacji, chór). Na studiach można uzyskać pełne kwalifikacje pedagogiczne.

4

www.kandydat.us.edu.pl

5


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• animacja muzyczna prowadzona w różnego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych, •• organizacja i obsługa techniczna festiwali i innych imprez muzycznych, •• prowadzenie zespołów muzycznych, •• prowadzenie różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym rozrywkowej, •• praca w placówkach specjalistycznych realizujących zajęcia w zakresie terapii muzycznej, •• edukacja muzyczna na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej.

6

www.kandydat.us.edu.pl

7


KIERUNEK

MUZYKA W MULTIMEDIACH*

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – praktyczny

SPECJALNOŚCI kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych dźwięk w grach * pod warunkiem uruchomienia studiów

8

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Muzyka w multimediach to kierunek, którego celem jest wykształcenie absolwenta z tytułem zawodowym licencjata, przygotowanego do samodzielnej działalności na rynku muzycznym ze szczególnym uwzględnieniem rynku medialnego, a więc muzyki na potrzeby filmu, radia, reklam, gier komputerowych oraz szeroko pojętej muzyki przemysłowej (industrial music), jak również muzyki w różnego rodzaju działaniach interdyscyplinarnych. Ukończenie studiów I stopnia pozwoli absolwentowi kontynuować kształcenie specjalistyczne na studiach II stopnia. Dzięki nabytym umiejętnościom oraz wiedzy absolwent będzie miał szansę na zatrudnienie w przemyśle muzycznym. Program kształcenia zawiera zajęcia praktyczne dotyczące tworzenia muzyki dla multimediów. Absolwent nabywa podstawowe umiejętności w zakresie kompozycji, aranżacji, instrumentacji, technik nagrań oraz niezbędną wiedzę ogólnomuzyczną (przedmioty teoretyczne to m.in.: kształcenie słuchu, harmonia, literatura).

www.kandydat.us.edu.pl

9


KIERUNEK

GRAFIKA PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym (reklamy, film, radio, projekty interdyscyplinarne), •• samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym w zakresie projektowania i produkcji gier komputerowych, •• zatrudnienie w przemyśle muzycznym (tworzenie muzyki, nagrania, opracowania muzyki).

AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE Jednolite magisterskie – ogólnoakademicki

SPECJALNOŚCI grafika artystyczna grafika projektowa

10

www.kandydat.us.edu.pl

11


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Nowoczesny program kształcenia opracowany jest z uwzględnieniem potrzeb wszechstronnego rozwoju artystycznego oraz wymogów rynku pracy. Zapewnia wykształcenie w zakresie sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem grafiki. Uzyskiwane kwalifikacje pozwalają na kreatywne podejmowanie wyzwań w obszarze projektowania graficznego i grafiki artystycznej. Studia umożliwiają rozwój zainteresowań twórczych na różnorodnych polach współczesnej grafiki – od klasycznych technik grafiki warsztatowej, poprzez grafikę cyfrową i technologie informacyjne, po sztukę komiksu; od projektowania publikacji i ilustracji, poprzez techniki współczesnej reklamy, po sztukę wideo oraz działania multimedialne. Rozwój grafika — artysty/projektanta – wspierany jest podczas studiów pełnym spektrum przedmiotów ogólnoplastycznych, takich jak: rysunek, malarstwo,

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• działalność artysty plastyka oraz grafika projektanta, •• praca w agencjach reklamowych, studiach projektowych, wydawnictwach, drukarniach oraz praca grafika freelancera, •• prowadzenie działalności twórczej, uprawianie tzw. wolnego zawodu — artysty, •• praca w galeriach, muzeach, instytucjach kultury oraz placówkach prowadzących pozaszkolną działalność edukacyjną, •• praca w zakresie klasycznego warsztatu graficznego i nowoczesnych metod kreowania obrazu i komunikacji wizualnej.

rzeźba, fotografia oraz wiedza z zakresu historii sztuki oraz wiedza o sztuce i kulturze. Większość zajęć na kierunku ma charakter praktyczny.

12

www.kandydat.us.edu.pl

13


KIERUNEK

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

SPECJALNOŚCI sztuki piękne sztuki użytkowe

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

AKREDYTACJA

Studia stanowią ciekawą ofertę dla wszystkich zainteresowanych wszechstronnym roz-

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile

i sztuki użytkowe.

STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

wojem artystycznym. Oferują kształcenie w ramach dwóch specjalności: sztuki piękne Studia I stopnia umożliwiają swobodny rozwój osobowości stu-

denta. Służy temu wszechstronny program kształcenia ogólnoplastycznego w ramach rzeźby, malarstwa, rysunku i fotografii oraz możliwość poznania takich

II stopnia – ogólnoakademicki

dyscyplin sztuki, jak grafika użytkowa, szkło artystyczne oraz ceramika. Program uzu-

14

www.kandydat.us.edu.pl

pełniają przedmioty związane z nowoczesnymi koncepcjami edukowania sztuki: dzia-

15


łania artystyczne w przestrzeniach społecznych oraz zadania plastyczne w edukacji. Na studiach II stopnia studenci uzyskują pełne kwalifikacje nauczycielskie oraz doskonalą swoje umiejętności w ramach wybranej specjalności i preferowanego warsztatu. W toku kształcenia kładzie się nacisk na rozwijanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów artystycznych oraz pracy w zespole.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• działalność artysty plastyka oraz edukatora sztuki, •• prowadzenie szkolnej i pozaszkolnej działalności edukacyjnej, praca w galeriach, muzeach, instytucjach kultury, •• zawód nauczyciela plastyki (po studiach II stopnia), •• prowadzenie działalności twórczej, uprawianie tzw. wolnego zawodu – artysty w ramach sztuk pięknych i sztuk użytkowych, •• samodzielne prowadzenie pracowni sztuk użytkowych (ceramika, szkło artystyczne-witraż, tkanina, grafika użytkowa) lub praca w firmach o profilu artystycznym i rękodzielniczym.

16

www.kandydat.us.edu.pl

17


KIERUNEK

MALARSTWO I PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia na tym kierunku kształcą w zakresie współcześnie funkcjonujących koncepcji malarstwa i profesjonalnych zastosowań form malarskich w różnych kontekstach z wykorzystaniem różnych technologii. Program studiów pozwala również zdobyć umiejętności w wybranych obszarach sztuki, takich jak witraż, ceramika, fotografia, film, grafika, rzeźba. Możliwe jest samodzielne tworzenie prac łączących dyscypliny. Kierunek stanowi ofertę dla osób, które oczekują możliwości zdobywania umiejętności, wiedzy i kompetencji pozwalających odnaleźć się na rynku pracy: samodzielnego funkcjonowania w roli artysty i projektanta w różnych obszarach życia i rzeczywistości, w otoczeniu społecznym, artystycznym i gospodarczym, w indywidualnej działalności na rynku sztuki i niektórych obszarach działalności projektowej. Studentami tego kierunku mogą też być osoby wykazujące potrzebę rozwijania zainteresowań sztuką.

18

www.kandydat.us.edu.pl

19


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• działalność twórcza artysty malarza z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych i tradycyjnego warsztatu malarskiego, •• działalność artystyczna na rynku pracy w zakresie malarstwa i dyscyplin pokrewnych (według wyboru studenta: ceramika, fotografia, film, witraż, grafika projektowa i artystyczna), •• praca w galeriach sztuki, muzeach i instytucjach kulturalno-oświatowych.

KIERUNEK

PROJEKTOWANIE GIER I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – praktyczny II stopnia – praktyczny

20

www.kandydat.us.edu.pl

21


SPECJALNOŚCI dźwięk w grach grafika komputerowa gier

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Misja kierunku to wykształcenie twórcy/projektanta prezentującego wysoki poziom

nym do wyznaczania nowych kierunków oraz realizacji ambitnych projektów. Wiedza, praktyczne umiejętności i doświadczenie pozwolą absolwentowi na rozwijanie własnej indywidualności, pracę w zespole oraz tworzenie projektów oryginalnych i ciekawych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• zatrudnienie na szybko rozwijającym się rynku gier i rozrywki interaktywnej, a także w agencjach reklamowych czy instytucjach kultury.

intelektualny i artystyczny oraz mającego bogatą wiedzę dotyczącą kultury cyfrowej, posiadającego kompetencje w obszarze projektowania gier. Program studiów jest stale uaktualniany, jego realizacja odbywa się na wielu poziomach, łączy wykształcenie uniwersyteckie z biznesem w poszukiwaniu najbardziej efektywnej formy wymiany doświadczeń. Współpraca zespołu nauczycieli akademickich oraz specjalistów z branży gier ma na celu wybór najwłaściwszych form realizacji dydaktyki i praktyk. Absolwent świadomy swojego potencjału jest przygotowywany na wyzwania przyszłości, odważne odnajdywanie się w zmieniającej się rzeczywistości, jest kreatorem i wizjonerem zdol22

www.kandydat.us.edu.pl

23


24

www.kandydat.us.edu.pl

25


WYDZIAĹ

ARTYSTYCZNY ul. Bielska 62 43-400 Cieszyn www.wart.us.edu.pl www.katalog.us.edu.pl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.