Page 1

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

W

A

UNIWERSYTET ŚLĄSKI


Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przebieg rekrutacji ETAP I

przed postępowaniem kwalifikacyjnym

01

Zakładasz konto w systemie IRK na stronie www.kandydat.us.edu.pl, wybierasz kierunki studiów, wnosisz opłatę.

02

System pobiera wyniki matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM) albo dostarczasz świadectwo dojrzałości lub dane z dyplomu (II st.).

03

Na kierunkach studiów, które tego wymagają, przystępujesz do dodatkowych egzaminów wstępnych.

ETAP II

po ogłoszeniu list z wynikami

04

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na studia, musisz w określonym terminie odebrać z dziekanatu decyzję o przyjęciu i dokonać wpisu na studia.

05

Jednocześnie składasz wszystkie niezbędne dokumenty wskazane na stronie www.kandydat.us.edu.pl

Szczegółowy opis przebiegu rekrutacji znajdziesz na stronie www.kandydat.us.edu.pl


Kierunek:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW I STOPNIA): •• rytmika w edukacji dziecka, •• zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej.

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych, •• zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej, •• prowadzenie zespołów muzycznych.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Program nauczania na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej obejmuje wiedzę ogólnomuzyczną, specjalistyczne przedmioty teoretyczne i praktyczne, języki obce oraz moduły związane z kulturą, sztuką, promocją i marketingiem sztuki. Realizowane są także moduły interdyscyplinarne odbywające się w formie warsztatów artystycznych. W programie kształcenia wszyscy studenci (niezależnie od wybranej specjalności) mają moduły z bloku pedagogicznego, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Ponadto program przewiduje realizację przedmiotów z obszaru humanistyki i nauk społecznych, ogólnouczelniane i przedmioty w ramach wybieranej specjalności. Studentem kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej może zostać osoba, która ma umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej I lub II stopnia, nie musi natomiast posiadać dyplomu jej ukończenia. W ramach wielu zajęć praktycznych realizowane są m.in.: gra na fortepianie, gra na wybranym instrumencie (akordeon, altówka, flet, gitara, klarnet, kontrabas, organy, perkusja, skrzypce, saksofon, trąbka, wiolonczela), dyrygowanie, emisja głosu, zespoły wokalne i instrumentalne, chór, rytmika, kompozycja, aranżacja i inne. Na studiach I stopnia (po pierwszym roku studiów) można wybrać jedną ze specjalności: •• rytmika w edukacji dziecka, •• zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej. Ukończenie specjalności rytmika w edukacji dziecka poszerza kwalifikacje absolwenta o prowadzenie rytmiki i zajęć muzyczno-ruchowych w oparciu o metodę Emila Jaques-Dalcroze’a na etapie przedszkolnym i szkolnym oraz o prowadzenie zespołów rytmiczno-tanecznych w placówkach pozaszkolnych. Absolwent nabywa ponadto umiejętności do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ruchu, tańca, folkloru regionalnego, a także innych systemów i metod wychowania muzycznego stosowanych w edukacji poprzez muzykę i ruch. Ukończenie specjalności zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie wybranych muzycznych praktyk wykonawczych. Absolwent nabywa dodatkowych umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie, improwizacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej. Student ma do wyboru klasyczną lub rozrywkową ścieżkę specjalności. Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł licencjata oraz uzyskuje kwalifikacje muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i anima-


cji muzycznej, a także – dodatkowo – kwalifikacje w zakresie realizowanej specjalności. Absolwent otrzymuje również pełne kwalifikacje pedagogiczne. Może uczyć muzyki w szkole podstawowej oraz prowadzić zajęcia muzyczne w przedszkolu i placówkach pozaszkolnych. Na studiach II stopnia można wybrać jedną ze specjalności: •• terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych, •• zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej, •• prowadzenie zespołów muzycznych. Ukończenie specjalności terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych poszerza kwalifikacje absolwenta o prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych, muzycznych, muzyczno-ruchowych, przedmiotu muzyka z elementami muzykoterapii w przedszkolnych i szkolnych placówkach integracyjnych, w szkolnictwie specjalnym, ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej oraz we wszelkich placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych. Absolwent nabywa podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, arteterapii, muzykoterapii, rytmikoterapii, choreoterapii oraz umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych z zastosowaniem muzyki, ruchu, tańca i placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych. Absolwent nabywa podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, arteterapii, muzykoterapii, rytmikoterapii, choreoterapii oraz umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych z zastosowaniem muzyki, ruchu, tańca i folkloru regionalnego. Ukończenie specjalności zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie szeroko rozumianych muzycznych praktyk wykonawczych. Absolwent nabywa dodatkowych umiejętności w zakresie emisji głosu, gry na wybranym instrumencie, improwizacji, aranżacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej. Ukończenie specjalności prowadzenie zespołów muzycznych poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie dyrygowania oraz prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych. Absolwent jest przygotowywany przede wszystkim do pracy w amatorskim ruchu muzycznym i do pracy z różnego rodzaju zespołami szkolnymi. Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra sztuki i uzyskuje kwalifikacje artysty muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, a także – dodatkowo – kwalifikacje w zakresie realizowanej specjalności. Ponadto uzyskuje pełne kwalifikacje pedagogiczne i może uczyć muzyki na wszystkich poziomach szkolnictwa ogólnokształcącego.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• edukacja muzyczna w przedszkolach, •• edukacja muzyczna w placówkach szkolnych (szkoły podstawowe) oraz pozaszkolnych, •• animacja muzyczna w różnego typu instytucjach oświatowych i kulturalnych, •• organizacja i obsługa festiwali oraz innych imprez muzycznych, •• prowadzenie zespołów muzycznych, •• prowadzenie różnego rodzaju działalności artystycznej, •• prowadzenie zajęć rytmicznych w różnego typu placów- kach oświatowych.

CIEKAWOSTKA W Instytucie Muzyki działają regularnie różnego typu zespoły muzyczne: Reprezentacyjny Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego, zespoły kameralne, zespoły muzyki rozrywkowej, a także koła naukowe. Większość zespołów stale koncertuje w Polsce i poza granicami kraju. Szczególnie aktywna jest działalność artystyczna Chóru „Harmonia”, który daje rocznie kilkadziesiąt koncertów, występuje z orkiestrami filharmonicznymi, wybitnymi dyrygentami i solistami, jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów chóralnych, nagrywa płyty.


Kierunek:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI •• •• •• •• •• ••

malarska kreacja obrazu, rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni, fotografia artystyczna, rysunek autonomiczny, grafika artystyczna, projektowanie graficzne.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kształcenie obejmuje zagadnienia teorii i historii sztuki w bardzo szerokim zakroju – od idei estetyki po komputerową edycję obrazu i promocję dzieł kultury. Studenci poznają kilka podstawowych dziedzin twórczych: malarstwo, grafikę, rzeźbę, ceramikę, rysunek oraz fotografię. Zajęcia te mają formę ćwiczeń i działań w pracowni artystycznej oraz w plenerze. Prócz tego każda z realizowanych specjalności przewiduje kilka przedmiotów ściśle z nią związanych. Przykładowo studenci rzeźbiarskiego kształtowania przestrzeni zgłębiają umiejętności posługiwania się materiałami ceramicznymi i ich termiczną obróbką. Studia kończą się przygotowaniem pracy artystycznej w ramach wybranej specjalności oraz pisemną pracą licencjacką lub magisterską.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• edukacja plastyczna na wszystkich poziomach szkolnictwa, •• promocja różnorodnych form plastyki w instytucjach kultury (muzea, galerie) i w środkach masowego przekazu, •• prowadzenie twórczej pracy zawodowej w zakresie sztuk plastycznych w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne.

CIEKAWOSTKA Instytut Sztuki dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, specjalistycznymi pracowniami, rozbudowaną oraz doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrą artystów pedagogów, która jest gwarantem wysokiej jakości kształcenia oraz profesjonalnego przygotowania studentów do zawodu. Kierunek otrzymał wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


Kierunek:

MALARSTWO I PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kierunek malarstwo i projekty interdyscyplinarne stwarza możliwość uzyskania wykształcenia w zakresie tradycyjnych, jak i współcześnie funkcjonujących koncepcji malarstwa. Przygotowuje do profesjonalnych zastosowań form malarskich w różnych kontekstach z wykorzystaniem zarówno technik i technologii malarskich, jak i dyscyplin pokrewnych, związanych ze sztukami projektowymi i sztukami filmowymi. Student zdobywa umiejętności i wiedzę pozwalające na samodzielne tworzenie prac łączących dyscypliny sztuki, odnajdywania się w różnych i zmiennych okolicznościach technologiczno-warsztatowych. Elastyczny i innowacyjny program kierunku pozwala studentowi samodzielnie tworzyć indywidualną ścieżkę kształcenia. Od pierwszego roku obejmującego kształcenie ogólnoplastyczne w zakresie malarstwa, rysunku i rzeźby można wybierać pracownie dodatkowe spośród pracowni fotografii, ceramiki, grafiki (projektowej, artystycznej i cyfrowej). Na drugim roku można wybierać zarówno pracownie ma-


larstwa i rysunku o określonym profilu, jak i różne projekty interdyscyplinarne (np. łączące malarstwo z witrażem, ceramikę z malarstwem i działaniami przestrzennymi, fotografię z filmem i wideoinstalacją, multimedia z działaniami performatywnymi i instalacją). Istnieją trzy warianty realizacji pracy dyplomowej umożliwiające indywidualne wybranie dyscypliny głównej i uzupełniającej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• prowadzenie działalności twórczej artysty malarza w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne i tradycyjny warsztat malarski, •• prowadzenie działalności artystycznej na rynku pracy  w zakresie malarstwa i dyscyplin pokrewnych (według wyboru studenta: ceramika, fotografia, film, witraż, grafika projektowa i artystyczna), •• praca w galeriach sztuki, muzeach i instytucjach kulturalno-oświatowych, •• podjęcie studiów doktoranckich.

CIEKAWOSTKA Możliwość realizacji prac dyplomowych również w warsztacie witrażu, ceramiki, filmu, fotografii, grafiki, rzeźby. Kierunek pozwala studentowi elastycznie kształtować ścieżkę edukacyjną i łączyć dyscypliny.


Kierunek:

GRAFIKA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: jednolite magisterskie, II stopnia NIESTACJONARNE: jednolite magisterskie, II stopnia

SPECJALNOŚCI •• grafika wydawnicza i artystyczna, •• komunikacja wizualna i grafika artystyczna.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Uzyskane kwalifikacje pozwalają absolwentowi na kreatywne podejmowanie wyzwań współczesnej sztuki nie tylko w grafice projektowej, ale również w zakresie grafiki cyfrowej, grafiki multimedialnej, fotografii, rysunku, malarstwa, animacji komputerowej oraz grafiki warsztatowej. Student jest przygotowywany do podjęcia samodzielnej oraz profesjonalnej działalności artystycznej i projektowej. Nabyte na studiach doświadczenie warsztatowe, dogłębne wykształcenie plastyczne, uzyskana wiedza zawodowa i humanistyczna otwierają wiele obszarów aktywności po ukończeniu studiów. Kształcenie ma komplementarną strukturę i pozwala wykorzystać nabyty potencjał alternatywnie, co w praktyczny sposób wspomaga czystą twórczość artystyczną, a w sferę projektową wnosi ceniony w agencjach projektowych element swobodnej, odważnej kreacji artystycznej. W trakcie studiów student uzyskuje gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu sztuk pięknych: malarstwa, rysunku, rzeźby i form przestrzennych, struktur wizualnych i kompozycji oraz fotografii. Zapoznawany jest z technikami animacji obrazu, w ramach technologii informatycznej oraz warsztatów komputerowych i multimediów, poznaje graficzne programy komputerowe 2D


i 3D. Uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu i technologii graficznych (druku wypukłego, druku wklęsłego, druku płaskiego oraz druku cyfrowego). Nabywa umiejętności w zakresie projektowania graficznego, liternictwa i typografii oraz projektowania form reklamowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• studia dają kwalifikacje grafika w takim samym zakresie, jak studia na Wydziałach Grafiki Akademii Sztuk Pięknych i przygotowują do działalności artystycznej w różnych obszarach grafiki warsztatowej i projektowej z uwzględnieniem komunikacji medialnej, •• gruntowne przygotowanie ogólnoplastyczne, profesjonalna znajomość technik i technologii grafiki warsztatowej, oprogramowania i technologii cyfrowych oraz przygotowanie humanistyczne z zakresu historii sztuki, estetyki, wiedzy o kulturze i filozofii, wiedzy o mediach, reklamie i marketingu przygotowują absolwenta studiów do działalności na rynku sztuki, •• umożliwiają podejmowanie aktywności zawodowej w wydawnictwach, agencjach graficznych, reklamowych, instytucjach wystawienniczych, mass mediach, telewizji, galeriach sztuki oraz instytucjach kulturalno-oświatowych, •• przygotowują do realizacji różnorodnych i profesjonalnych zadań w dziedzinie szeroko rozumianej działalności plastycznej.

CIEKAWOSTKA Instytut Sztuki dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, specjalistycznymi pracowniami, rozbudowanym i bardzo dobrze wyposażonym zapleczem technicznym i aparaturowym oraz doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrą artystów pedagogów, która jest gwarantem wysokiej jakości kształcenia oraz profesjonalnego przygotowania studentów do zawodu. Instytut Sztuki podejmuje współpracę z wieloma uczelniami zagranicznymi, w ramach której odbywa się wymiana studentów (Ostravska Univerzita v Ostrave, Katolicka Univerzita v Rużomberoku, Pedagogische Akademie der Diozese Graz-Seckau, Escola Superior de Artes e Design, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Universite Rennes 2 Haute Bretagne, North East Wales Institute of Higher Education). W 2011 roku kierunek grafika ponownie uzyskał pełną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, czyli certyfikat bardzo dobrej jakości kształcenia. Usytuowanie w cieszyńskim kampusie Instytutu Muzyki – współtworzącego Wydział Artystyczny oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji - stwarza duże możliwości współpracy zarówno pomiędzy pedagogami, jak i studentami różnych dyscyplin odnoszących się do sztuki oraz kultury, co w znaczący sposób poszerza perspektywy edukacyjne studiującej młodzieży w Cieszynie.


Kierunek:

PROJEKTOWANIE GIER I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI •• dźwięk w grach, •• grafika komputerowa gier.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Ogólnym celem kształcenia na kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej jest wykształcenie absolwenta z tytułem licencjata lub magistra oraz przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Dzięki uzyskaniu wiedzy i umiejętności bardzo poszukiwanych na rynku pracy absolwent uzyska możliwość zatrudnienia na szybko rozwijającym się rynku gier i rozrywki interaktywnej, a także w agencjach reklamowych czy instytucjach kultury. Szeroki zakres uzyskanych przez absolwenta kom-


petencji pozwoli na obszerne spektrum przyszłej działalności zawodowej. Kierunek ten został opracowany przy ścisłej współpracy z branżą gier wideo. Współpraca ta też przybrała formę prowadzenia zajęć o charakterze praktycznym przez specjalistów z różnych obszarów produkcji gier (producentów, programistów, grafików itp.). Wydział Artystyczny stale poszerza grupę firm wspierających kierunek, co przejawia się współpracą przy organizacji wielu imprez towarzyszących, takich jak odbywająca się cyklicznie w czerwcu Letnia Akademia Gier. Specjalność dźwięk w grach łączy w sobie kompetencje z zakresu teorii muzyki i kultury dźwięku z naciskiem na znajomość warsztatu dźwięku cyfrowego ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii wykorzystywanych w projektowaniu gier (efekty dźwiękowe, tworzenie głosów postaci, projekcja przestrzenna dźwięku). Specjalność grafika komputerowa gier pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności bardzo poszukiwane na rynku pracy i łączy w sobie kompetencje z zakresu grafiki artystycznej i projektowania graficznego z naciskiem na znajomość warsztatu grafiki komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii projektowania gier (animacja komputerowa 2D, animacja komputerowa 3D, projektowanie silników gier, projektowanie poziomów gier, efektów specjalnych, oświetlenia, tekstur, operowanie kadrem, modelowanie obiektów 3D, mechanika postaci i obiektów, projektowanie świata gry). Dynamicznie rozwijająca się w Polsce branża gier komputerowych od początków swego istnienia cierpi na niedostatki kadrowe. Za dynamicznym corocznym wzrostem sektora nie nadąża rynek pracy, na którym zapotrzebowanie na specjalistów świadczących usługi w zakresie preprodukcji, produkcji i postprodukcji rozrywki interaktywnej rośnie proporcjonalnie do rozwoju branży. Szeroki zakres uzyskanych przez absolwenta kompetencji pozwoli na obszerne spektrum przyszłej działalności zawodowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej uzyskuje tytuł licencjata lub magistra sztuki i kwalifikacje zawodowe w specjalnościach grafika komputerowa gier lub dźwięk w grach.


Administracja / Animacja, mediacja i edukacja w instytucjach kultury / Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną / Antropologia języka i komunikacji / Arteterapia / Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe / Biofizyka / Biologia / Biologia żywności i żywienia / Biotechnologia / Biotechnology / Chemia / Doradztwo filozoficzne i coaching / Doradztwo i infobrokerstwo historyczne / Doradztwo polityczne i publiczne / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / Ekonofizyka / Etnologia i antropologia kulturowa / Filologia / Filologia angielska / Filologia germańska / Filologia polska / Filologia słowiańska / Filozofia / Fizyka / Fizyka medyczna / Fizyka techniczna / Games and virtual reality desing / Geofizyka / Geografia / Geologia / Geologia stosowana / Grafika / Historia / Historia sztuki / Indywidualne Studia Międzyobszarowe / Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo / Informacja w instytucjach e-społeczeństwa / Informatyka / Informatyka stosowana / Inżynieria biomedyczna / Inżynieria materiałowa / Inżynieria zagrożeń środowiskowych / Kognitywistyka / Komunikacja promocyjna i kryzysowa / Kulturoznawstwo / Kultury mediów / Malarstwo i projekty interdyscyplinarne / Matematyka / Mechatronika / Mediteranistyka / Międzynarodowe studia polskie / Nauki o rodzinie / Ochrona środowiska / Oligofrenopedagogika z arteterapią / Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej / Pedagogika / Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią / Pedagogika specjalna / Politologia / Praca socjalna / Prawo / Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej / Przedsiębiorczość / Psychologia / Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia / Reżyseria / Socjologia / Stosowane nauki społeczne / Studia śląskie / Sztuka pisania / Technologia chemiczna / Teologia / Turystyka / Turystyka historyczna / Zarządzanie zasobami ludzkimi

WWW.US.EDU.PL


WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

43–400 Cieszyn ul. Bielska 62 e-mail: wart@wart.us.edu.pl www: http://wart.us.edu.pl

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ tel.: 33 854 61 17 e-mail: imuzyki@wart.us.edu.pl www.instytutmuzyki.us.edu.pl

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, MALARSTWO I PROJEKTY INTERDYDCYPLINARNE, GRAFIKA, PROJEKTOWANIE GIER I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ tel.: 33 854 61 16, 33 854 63 30 e-mail: isztuki@wart.us.edu.pl www.instytutsztuki.us.edu.pl

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you