__MAIN_TEXT__

Page 1

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

WYDZIAŁ

TEOLOGICZNY


WYDZIAŁ

TEOLOGICZNY

•• badania naukowe na wysokim poziomie, •• nowoczesna oferta dydaktyczna, •• aktywne współdziałanie z otoczeniem.

2

www.kandydat.us.edu.pl

1


SPECJALNOŚCI

KIERUNEK

teologia w kulturze

TEOLOGIA

nauczycielska

AKREDYTACJA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE Jednolite magisterskie – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE Jednolite magisterskie – ogólnoakademicki

2

pastoralna

Absolwent posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę teologiczną, zawierającą elementy z zakresu filozofii i biblistyki. Ma też ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Posiada znajomość wybranego języka nowożytnego (na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy), umie także posługiwać się językiem specjalistycznym z dziedziny nauk teologicznych.

www.kandydat.us.edu.pl

3


KIERUNEK PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w różnego rodzaju kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych, •• praca w administracji parafialnej, •• praca w administracji państwowej jako specjalista ds. kościelnych, •• praca w archiwach, muzeach i odpowiednich wydziałach państwowej administracji lokalnej.

NAUKI O RODZINIE AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

4

www.kandydat.us.edu.pl

5


SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej poradnictwo małżeńskie i rodzinne

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) mediator i asystent rodziny

6

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Program studiów uwzględnia: wszechstronne wykształcenie ogólne z akcentem aksjologicznym i uwzględnieniem specyfiki uczelni; gruntowną edukację akademicką w zakresie studiowanego przedmiotu, zapewniającą kompletne przygotowanie teoretyczne do wykonywania zawodu w zakresie pomocy rodzinie; bogate przygotowanie praktyczne, zajęcia warsztatowe, prace projektowe i formy pracy interaktywnej w laboratoriach i instytucjach. Dzięki realizacji takiego programu studiów absolwent uzyska praktyczne przygotowanie do podjęcia samodzielnej pracy w zawodzie.

www.kandydat.us.edu.pl

7


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• mediator sądowy, •• kurator społeczny, •• pełnomocnik samorządowy ds. rodziny, •• ekspert w sprawach patologii społecznych (szczególnie małżeńskich i rodzinnych).

8

www.kandydat.us.edu.pl

9


WYDZIAĹ

TEOLOGICZNY ul. Jordana 18 40-043 Katowice www.wtl.us.edu.pl www.katalog.us.edu.pl

Profile for Uniwersytet Śląski

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Advertisement