Page 1

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI


Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przebieg rekrutacji ETAP I

przed postępowaniem kwalifikacyjnym

01

Zakładasz konto w systemie IRK na stronie www.kandydat.us.edu.pl, wybierasz kierunki studiów, wnosisz opłatę.

02

System pobiera wyniki matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM) albo dostarczasz świadectwo dojrzałości lub dane z dyplomu (II st.).

03

Na kierunkach studiów, które tego wymagają, przystępujesz do dodatkowych egzaminów wstępnych.

ETAP II

po ogłoszeniu list z wynikami

04

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na studia, musisz w określonym terminie odebrać z dziekanatu decyzję o przyjęciu i dokonać wpisu na studia.

05

Jednocześnie składasz wszystkie niezbędne dokumenty wskazane na stronie www.kandydat.us.edu.pl

Szczegółowy opis przebiegu rekrutacji znajdziesz na stronie www.kandydat.us.edu.pl


Kierunek:

NAUKI O RODZINIE AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW I STOPNIA): •• opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej, •• poradnictwo małżeńskie i rodzinne.

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• mediator i asystent rodziny.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU W ramach studiów na kierunku nauki o rodzinie student zdobywa wszechstronną, interdyscyplinarną wiedzę na temat rodziny, której bazą jest integralna koncepcja antropologiczna. Student zaznajamia się z informacjami z zakresu biologicznych podstaw rozwoju człowieka oraz jego psychospołecznego funkcjonowania. Z racji tego, iż studia odwołują się do światopoglądu chrześcijańskiego, wiedza o człowieku i o rodzinie pogłębiona zostaje o kontekst duchowo-religijny. Spośród wielu obszarów funkcjonowania rodziny student ma możliwość zdobyć zintensyfikowaną wiedzę z zakresu ludzkiej seksualności, prokreacji, w tym szczególnie metod naturalnego planowania rodziny. Zyskuje także wiedzę szczegółową z zakresu pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny oraz szczegółową wiedzę z dziedziny prawa cywilnego i kanonicznego w zakresie instytucjonalno-prawnych aspektów funkcjonowania rodziny. Student otrzymuje również podstawową wiedzę na temat różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych oraz relacji między nimi. W ramach specjalności opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu wielostronnego wspomagania seniorów oraz osób niepełnosprawnych i podnoszenia jakości ich życia. Specjalność poradnictwo małżeńskie i rodzinne przygotowuje do udzielania profesjonalnej pomocy rodzinie. Specjalność mediator i asystent rodziny przygotowuje do asystentury rodzinnej oraz prowadzenia mediacji w trudnych sytuacjach życia rodzinnego.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca opiekuna osoby starszej, •• praca w placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, •• praca w placówkach pomocy społecznej, •• praca w poradniach małżeńskich i rodzinnych, •• nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, •• praca na stanowisku asystenta rodziny, •• kuratela społeczna, •• mediacje sądowe.

CIEKAWOSTKA Program studiów ma charakter interdyscyplinarny – obejmuje zajęcia z: psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, medycyny, teologii, filozofii. W ramach studiów I stopnia oferowane są zajęcia z języka migowego. Program studiów I stopnia zawiera także zajęcia Helping in practice, które pomogą w znalezieniu pracy za granicą.


Kierunek:

TEOLOGIA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: jednolite magisterskie NIESTACJONARNE: jednolite magisterskie

SPECJALNOŚĆ

(DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH): •• teologia pastoralna.

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH): •• teologia w kulturze, •• teologia nauczycielska.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kierunek teologia prowadzony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego stanowi klasyczną realizację projektu studiów teologicznych wyznaczonego w ramach Kościoła katolickiego przez normy konstytucji Sapientia christiana. Kierunek opiera się na pogłębionym studium filozofii (logika i teoria poznania, historia filozofii, antropologia, metafizyka, etyka), będącej wprowadzeniem do właściwego studium teologii. Ta zaś poznawana jest w kontekście rzetelnej wiedzy historycznej dotyczącej początków i rozwoju chrześcijaństwa. Trzon studiów stanowią teologia biblijna i teologia systematyczna (fundamentalna, dogmatyczna i moralna). Na ich bazie rozwijane są wiedza i umiejętności z innych dyscyplin, w szczególności duchowości, liturgiki, prawa kanonicznego, katolickiej nauki społecznej. Specjalność nauczycielska przygotowuje przyszłych katechetów Kościoła katolickiego (nauczycieli religii). Prócz podstawowego programu teologii studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z uprawnieniami do nauczania religii w szkołach publicznych. Program jest rozbudowany w stronę wzmocnienia umiejętności katechetycznych. Specjalność pastoralna przygotowuje wyłącznie przyszłych duchownych Kościoła katolickiego. Prócz podstawowego programu teologii studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z posługą pastoralną w Kościele katolickim oraz uzyskują przygotowanie do nauczania religiiw szkołach publicznych. Specjalność teologia w kulturze jest podstawowym kursem teologii rozbudowanym w zakresie podstawowych dyscyplin teologicznych i wzbogaconym o moduły z pogranicza teologii i nauk o kulturze. W trakcie trwania studiów studenci mają możliwość odbywania praktyk w wybranych instytucjach kultury.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• nauczanie religii we wszelkich typach szkół i placówek edukacyjnych, •• praca w środkach masowego przekazu, •• praca w instytucjach kultury, •• praca w specjalistycznych bibliotekach, archiwach, muzeach, •• praca w administracji parafialnej, •• praca naukowa w zakresie nauk teologicznych, •• posługa kapłana w Kościele katolickim.

CIEKAWOSTKA Program studiów obejmuje naukę języków starożytnych: łacińskiego, greckiego i hebrajskiego. W 2014 roku studenci teologii studiowali, w ramach programu Erasmus+, w Hiszpanii, Austrii i na Słowacji. Niemal wszyscy absolwenci specjalności nauczycielskiej z ostatnich lat zainteresowani pracą w szkole, otrzymali ją. Program specjalności teologia w kulturze obejmuje zajęcia dotyczące związków wiary i kultury, historii sztuki, kultury współczesnej.


Administracja / Animacja, mediacja i edukacja w instytucjach kultury / Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną / Antropologia języka i komunikacji / Arteterapia / Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe / Biofizyka / Biologia / Biologia żywności i żywienia / Biotechnologia / Biotechnology / Chemia / Doradztwo filozoficzne i coaching / Doradztwo i infobrokerstwo historyczne / Doradztwo polityczne i publiczne / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / Ekonofizyka / Etnologia i antropologia kulturowa / Filologia / Filologia angielska / Filologia germańska / Filologia polska / Filologia słowiańska / Filozofia / Fizyka / Fizyka medyczna / Fizyka techniczna / Games and virtual reality desing / Geofizyka / Geografia / Geologia / Geologia stosowana / Grafika / Historia / Historia sztuki / Indywidualne Studia Międzyobszarowe / Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo / Informacja w instytucjach e-społeczeństwa / Informatyka / Informatyka stosowana / Inżynieria biomedyczna / Inżynieria materiałowa / Inżynieria zagrożeń środowiskowych / Kognitywistyka / Komunikacja promocyjna i kryzysowa / Kulturoznawstwo / Kultury mediów / Malarstwo i projekty interdyscyplinarne / Matematyka / Mechatronika / Mediteranistyka / Międzynarodowe studia polskie / Nauki o rodzinie / Ochrona środowiska / Oligofrenopedagogika z arteterapią / Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej / Pedagogika / Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią / Pedagogika specjalna / Politologia / Praca socjalna / Prawo / Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej / Przedsiębiorczość / Psychologia / Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia / Reżyseria / Socjologia / Stosowane nauki społeczne / Studia śląskie / Sztuka pisania / Technologia chemiczna / Teologia / Turystyka / Turystyka historyczna / Zarządzanie zasobami ludzkimi

WWW.US.EDU.PL


WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

40–043 Katowice ul. Jordana 18 tel.: 32 356 90 56 e-mail: dziekanat@wtl.us.edu.pl www.wtl.us.edu.pl

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you