__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 2

I k ben een kind van de jaren zeventig' ■ Avondrector Joep Aarts: 'H eilig overtuigd van de waarde van sclioling' [Foto. Enk van der Burgt!

mige onderdelen, bij Privaatrecht ]01LEGE, bijvoorbeeld, begreep ik gewoon niet. Toen er een variant kwam waar Be­ leid en Recht gecombineerd werd, heb ik daar direct voor gekozen. Verder buitenlands nieuws. Maar ook daar leidde dat dilemma ­ recht en rechtvaardigheid ­ tot vra­ gen. En tot een houding die ik bij veel deeltijders zie. En die voor docenten soms heel lastig is. Steeds maar weer Je Colleges va discussiëren over beginselen, dat kan jet het wetsvo in een opleiding niet. Er is ook stof ivveuniversitaii die behandeld moet worden. Maar dat Dat schrijven; zie ik nu wat scherper dan toen. Voor Tweede Kame docenten zijn deeltijders niet de ge­ Tilburg tot gn makkelijksten, je kunt er beter geen fracties van de beginners voor inzetten. leid. Raadsv 'Ik herken de houding van die men­ ;Thoolen heeft sen. Wel intellectuele talenten, maar dag laten wetei op de een of andere manier niet met­ ■wegen hun w( Nu Antonia de Oscar in de een naar de universiteit gegaan. Zelf schotten. Mer wacht heeft gesleept voor de kom ik uit een klein ambtenarenmi­ ger serieus gei lieu. Toen ik m 1964 van school beste niet­Engelstalige film, kwam, gmg ik hier in Tilburg naar het hoeft Nederland zich niet Het wetsvoors Odulphus. Samen met nog één ande­ opeens een gezaghebbende re jongen uit de klas, de rest ging naar tilmnatie te wanen. Zegt drs. M. sering vanden structuur (afge de textielschool. En de meisjes naar Westermann, docent Film en de huishoudschool. Ik kwam plotse­ Literatuur. 'In Hollywood lijken de slagvaardig] ling op een eliteschool terecht. Ik heb ze bij deze nominatie de laatste schrijft voorzii de vereniging het daar niet gered, teveel andere jaren het spoor bijster te zijn.' '|VSNU)name interesses, de natuur bijvoorbeeld, maar de hang naar kennis en verdie­ 'Meer dan vroeger zegt een Oscar 'vloed van stt voor de beste buitenlandse film he­ ping is nooit echt verdwenen.' lemaal niets over de kwaliteit er­ ' H e a t e r , bij de fraters van Tilburg ­ van. Het is net als met het Europees uitstekende docenten trouwens ­ ben Songfestival. Van het liedje dat daar ik steviger geprikkeld. Ik ben een kind wint, weetikop voorhand zeker dat van de jaren zeventig. Je dacht nog bet mij niks zal zeggen. OpvaUeni wat minder na over wat je wilde wor­ is dat Antonia toch heel belangwek­ den, maar wel wist ik dat ik iets wilde kende voorgangers kent, zoals Felli­ uitdragen. Na deHAVo, ik was van de ni 's Ozzo e Mezzo, Trufauts La Nuit eerste lichting van de Mammoetwet, Americain of Fanny en Alexander Minister Ritzi ben ik Geschiedenis en Aardrijkskun­ van Bergman. Maar anders dan vroe­ maart de Eers de gaan doen, op de lerarenopleiding, ger lijken ze in Hollywood het spoor zich meer dan het Moller. Vooral geschiedenis was volkomen bijster te zijn. Denomina­ bemoeien met van universite eigenlijk een verkapte vorm van poli­ ties stelden al geen bal voor. 'Wellicht vond men in Hollywood Na die toezegg tiek bedrijven. met het groen 'Hoewel we in die dagen oeverloos het tijd worden om eens een film te tatiebeurs en ( konden discussiëren, is mijn geloof verkiezen uit die grote golf van vrou­ collegegeld. wenfilms die de bioscopen heeft in de waarde van een breder perspec­ tief recht overeind gebleven. Ik ben overspoeld. Antonia is onmisken­ Het parlemen ook nog steeds heilig overtuigd van baar een matriarchale film, maar­ tijd over een d de waarde van scholing. Ik zie dat en dat lijkt mij essentieel voor de sen onderwijs! uitverkiezing ­ is niet feministisch. mensen met een beperkt blikveld het geldverhogmg vaak het moeilijkst hebben. Kijk naar Vroegere films van Marleen G orris vooral Groen 1 de mensen m de oude wijken, naar ­ G ebroken Spiegels en De stilte tegenover de E' rond Christine M., films met echte degenen die op extreem rechts stem­ kwaliteitspla feministische moordpartijen ­ zou­ men. den nooit een Oscar kunnen krijgen. lingen, die ziji 'Scholing biedt een breder perspec­ Antonia is volstrekt niet controver­ het studeerbai tief, zorgt voor emancipatie, dat is sieel. Alle denkbare angels zijn er miljoen gulder een boodschap die voor mij nog niets door G orris uitgehaald. Opvallend hike commiss aan waarde heeft ingeboet. Veel deel­ is dat iedereen de bioscoop verlaat Die gaat erop t( tijdstudenten hier zien ook wel dat met een milde glimlach. Je voelt je daadwerkelijk ze met deze opleiding met de sleutel als man op geen enkele manier in analyse van st in handen krijgen waarmee ze van al­ het kruis getast. ten die m het les kunnen oplossen, maar het brengt vermeld. Met ze wel verder, en niet alleen maat­ 'De film is met een budget van vijf bondLSVbhe« schappelijk. miljoen gulden zorgvuldig gepm­ op zo'n toeze 'Een ander adagium van de jaren ze­ hed. Er is na Toronto en Cannes een IHO/HOP] ventig ­ de permanente educatie ­ rondzingen ontstaan, dat nodig is wordt steeds meer een feit. Dat zie voor een Oscar. Een film als Zusje!, ik bij de deeltijdstudenten, maar ik van een beginnend producent, zou zie het ook nog steeds bij mezelf. Ik om die reden nooit een ticket voor heb het uitstekend naar mijn zin op Hollywood kunnen verwerven. Sail­ deze faculteit, maar ben toch maar lant detail is dat Zusje! in Nederland Universiteiter eens aan een promotie­onderzoek het belangrijkste G ouden Kalf heeft begonnen. Op het snijvlak van na­ gewonnen, en niet het eveneens bet zelf bepak Antonia. tuurbescherming en recht. Want ik genomineerde zij vragen aa mag dan al te zeer door de natuur zijn 'Antonia is overdadig en karikatu­ denten en oud afgeleid toen ik nog op het Odulphus raal, al kun je deze kritiek toeschrij­ zat, de liefde voor die kant van het ven aan het sprookjesachtig genre. denten. De Ee leven heeft me ook nooit verlaten ' Voor mij geldt als belangrijker be­ mee dinsdag al zwaar dat de film geen ambitie heeft IPS] om uit het sprookjesachtig sjabloon ontstaat oner te treden. Antonia zit potdicht. De gestelde prijs^ interesse naar maatschappelijke ont­ dets. wikkelingen ontbreekt volledig, het keur op floppydisc worden aangeleverd, me­ is een film op het niveau van een m o b e n c h t e n graag per e l e k t r o n i s c h e post ( s c h e n d e l e k u b nl) Officiële mededelingen streekroman, met louter dwingende worden verzameld door Pers en Voorlichting wetmatigheden, een stripverhaal uit (Margreet Kemper, 2001) Abonnementen Nergenshuizen, zoals de NRC Anto­ Allochtone sti Studenten en oud­personeelsleden f 25,­ per nia omschrijft. De film gaat gewoon tijd aan hun si laargang, instellingen en mensen van buiten nergens over. De film verwijst ook vrienden buit de universiteitsgemeenschap f 50,­ B i] opga­ ve voor een a b o n n e m e n t zijn nodig n a a m , niet naar zoiets als het typisch ben net zo vaa adres, woonplaats en (voor studenten) ANR­ Nederlandse, zoals de films van Van bijbaantje, ma n u m m e r Opgave bii het redactiesecretariaat Toezending geschiedt pas na betaling Warmerdam dat wel doen. Ook daar­ aan bestuurs­ Copyright om zie ik door de Oscar­uitreiking Dat blijkt uit ( Het IS verboden zonder schrifteliike toestem­ aan Antonia geen positieve uitstra­ SCO/Kohnst: ming van de hoofdredacteur artikelen, illus­ traties of foto's geheel of gedeelteliik over te ling ontstaan naar de Nederlandse Universiteit nemen film. Wel naar de regisseuse, die nu instituut volg veel gemakkelijker fondsen zal kun­ 1993 van een nen verwerven.' [PvdB] Amsterdam­;

Übi

erl<

Ritzen dan eers onderw

Deeltijdstudenten Rechten zijn gemotiveerder dan dagstudenten. Ze studeren |sneller, maar stellen zich ook kritischer op. Dat blijkt uit een recent onderzoek en uit de ervaringen van drs. Joep Aarts. Hij is avondrector, misschien de enige in Nederiand. Hij is vooral een aanspreekpunt, maar is zelf bijna exemplarisch voor de deeltijdstudent. Als zovelen ervoer ook Aarts tijdens zijn studie dat recht niet hetzelfde is als rechtvaardigheid.

I oep Aarts vervult zijn avondrecto­ I raat by walking around. Op dins­ / dagavond, als hi j zelf doceert, is hij ookaanspreekpunt. Voor mensen bij­ voorbeeld die voor niets zijn geko­ men, want dat v\ril nog wel eens voor­ komen. Immers, met alle wijzigingen in het rooster bereiken de deeltijdstu­ denten even soepel. Vaak zijn die maar een paar keer per week op de uni­ versiteit, ze hebben een druk leven, een baan, een gezin. Ze moeten kort­ om goed plannen. En dan valt het bitter tegen als een college uitvalt. Het is de taak van joep Aarts om dat soort ongemakken te voorkomen en de plooien steeds weer recht te strij­ ken. 'Zijn' dinsdagavond is vooral gevuld met het verstrekken van in­ formatie over praktische zaken, over syllabi, tentamens, roosters, inschrij­ vingen, van dat soort dingen. Prak­ tisch, maar niet onbelangrijk.

UNIVERS Weekblad van de Katholieke Universiteit Brabant

Redactie­adres Warandelaan 2,5037 AB Tilburg Kamers A 15, 16 en 17 Telefoon 013­4662277 Fax 0 1 3 ­ 4630145 E­mail Schendel®kub nl Redactie PieterSiebers|hoo(dredacteur,tel 2926),Paulvan den B roek 129251, Michel Knapen (2506), Lmda van Tilburg |3330|, Sti)n D u n k |2272| Vormgeving en opmaak Sylvia Stakenburg |3409| Redactiesecretariaat Angela van Schendel, kamer A 17 (22771

'Deeltijdstudenten zijn kritische mensen', zegt Joep Aarts, die tevens docent Staats­ en Bestuursrecht is. Ze hebben eigenlijk niet zoveel tijd te verliezen, ze willen echt iets met die studie. Vaak vanuit idealistische motieven. Omdat ze misstanden in de maatschappij constateren, omdat ze denken dat ze als jurist meer kun­ nen rechtzetten dan als bijvoorbeeld titelloos ambtenaar. Deeltijdstu­ denten zijn kortom gedreven men­ sen, vaak heel erg gemotiveerd.

verder. Niet blijven hangen op het punt waar ze op hun dertigste beland zijn. Ik had enige juridische affiniteit doordat ik lang in de ondernemings­ raad had gezeten. 'Nederlands Recht op de KUB, dat leek me wel wat. Ei­ genlijk is het door mijn eega geko­ men. We waren allebei leraar toen zij rechten ging studeren. Daarmee ging ook voor mij een nieuwe wereld open. Ik dacht: verrek, er is meer dan het leraarschap Geschiedenis en Aard­ rijkskunde in het middelbaar onder­ wijs. Het jasje werd me daar gewoon te klein. En toen ik in 1987 bij een fusie 'overtollig' werd, neep dat ei­ genlijk niet zo. Ik wilde weer stude­ ren.

' T T o e n ik zelf m 198 7 rechten ging studeren, was het wel even wennen. Ik was 35 en had het idee dat het recht me iets zou leren over rechtvaardig­ heid, maar dat is een misvatting. Ik 'Het eerste jaar ging fantastisch, ik had een intellectuele prikkel nodig. haalde in rap tempo tentamens en Je ziet dat bij veel deeltijdstudenten. voelde me uitstekend op m'n gemak Die hebben een aardige baan maar in de academische wereld. Het twee­ willen op de een of andere manier de jaar echter was een drama. Som­

Medewerkers (2272) Mark van Assen, Chris Bergman, Jan B oelhouwer, Bert Heftels, Jules Hezemans, Hugo Keuzenkamp, Rene Quist, Karel Soudijn Agendapagina Angela v Schendel (2277), E­mail Unagenda® kub nl Fotografie E n k van der B urgt, Stef S c h e l l e k e n s , R e m c o Tazelaar Tekeningen Hans van den TiUaart Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) Univers m a a k t deel uit van het H O P waarbi] alle universiteitskranten alsmede een aantal hoge­ schoolbladen ziin aangesloten Redactie Frank Steenkamp, Alice van der Plas, Hanne Obbink Telefoon 071­5321432, fax 071­5317787 Drukkerij Em de Jong, B aarie Nassau (013­5075555)

Redactieraad Univers is een onafhankeIi)k weekblad dat wordt uitgegeven door de Katholieke Universiteit B ra­ bant De onafhankehike positie en de taakstel­ ling zi|n neergelegd in een door de universiteits­ raad vastgesteld redactiestatuut De redactieraad ziet toe op de naleving daarvan Leden dr H Evers, dr R de Groof, dr A Heinen (voorzitter), 1 de Kort, S van Puffelen, P Tuyte­ laars, dr A Vallen, J van Vugt, prof dr W Wit­ teveen, M Ackermans (adviseur) Advertenties Angela van Schendel (2277) Bureau Van Vliet, Postbus 20,2040 AA Zandvoort Tel 023­5714745, fax 023­5717680 Kopij, matsertjes en mededelingen Materiaal kan aangeleverd worden tot uiterli|k donderdag voor de week van verschiining tot 13 00 uur op het redactiesecretariaat Matserties moeten contant afgerekend worden en bi) voor­

'Dee

Allo

Profile for Redactie Univers

1996 03 28  

1996 03 28  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded