Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Page 1

Tilinpäätös ja toimintakertomusSisällysluettelo Toimintakertomus 2021 Vaasan yliopisto..................................................................................................................................5 Hallitus ja organisaatio......................................................................................................................5 Olennaiset tapahtumat tilikaudella..................................................................................................6 Varainhankinta....................................................................................................................................7 Sijoitustoiminta..................................................................................................................................7 Koulutus..............................................................................................................................................8 Yliopistokonserni...............................................................................................................................8 Tutkimus............................................................................................................................................10 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus.......................................................................................................11 Henkilöstö.........................................................................................................................................12 Työyhteisön hyvinvointi....................................................................................................................13 Henkilöstöindikaattorit....................................................................................................................13 Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta..............................................................................16 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä näkymät tuleville vuosille.................................................................17 Hallituksen esitys ylijäämän käsittelystä.......................................................................................18 Laskelmat ja liitteet Rahoituslaskelma, Vaasan yliopisto...............................................................................................20 Tuloslaskelma, Vaasan yliopisto....................................................................................................21 Tase, Vaasan yliopisto.....................................................................................................................22 Rahoituslaskelma, konserni............................................................................................................23 Tulolaskelma, konserni....................................................................................................................24 Tase, konserni...................................................................................................................................25 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet, Vaasan yliopisto...................................................................26 Liite 1: Tuloslaskelman liitetiedot....................................................................................................27 Liite 2: Toimintokohtainen tuloslaskelma, Vaasan yliopisto........................................................29 Liite 3: Liiketoiminnan tuloslaskelma kululajeittain, Vaasan yliopisto........................................30 Liite 4: Henkilöstöä koskevat liitetiedot, Vaasan yliopisto...........................................................31 Liite 5: Taseen liitetiedot.................................................................................................................32 Liite 6: Taseen liitetiedot, Vaasan yliopisto...................................................................................39 Liite 7: Vakuudet ja vastuusitoumukset........................................................................................41 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset.............................................................42 Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä..............................................................................................42

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

3


Toimintakertomus 2021


Vaasan yliopisto

V

aasan yliopisto on erikoistunut, tehokas

Eero Kasanen, emeritusprofessori

ja kansainvälisesti kilpailukykyinen tiede-

Janne Koljonen, laboratorioinsinööri, Vaasan yliopisto

yliopisto. Yliopiston ytimen muodostavat

Merja Koskela, professori, Vaasan yliopisto

kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja

Juha Kytölä, teknologiajohtaja, Wärtsilä Marine Solutions

viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen.

Hannes Torppa, opiskelija, Vaasan yliopisto

Vauhditamme ja uudistamme toimintaamme

(kausi 1.1.2020–31.12.2021)

monitieteisillä tutkimusalustoilla, joissa keskitymme digitaalisen

Markku Stenborg, finanssineuvos, valtiovarainministeriö

talouden, innovaatioiden ja yrittäjyyden sekä energian ja kestävän

(kausi 1.1.2020–31.12.2021)

kehityksen tarjoamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Yliopisto on

Sami Vähämaa, professori, Vaasan yliopisto

suuntautunut vastuulliseen liiketoimintaan ja sen tarkoituksena on

(kausi 24.2.2020–31.12.2021)

luoda edellytyksiä kestävälle kehitykselle. Vaasan yliopistoa kehite-

Jussi Kantola, professori, Vaasan yliopisto

tään avoimena ja tasavertaisena yhteisönä, joka vetää puoleensa ja

(kausi 1.1.2018–23.2.2020)

johon halutaan kuulua. Uudistuva kampuksemme luo erinomaiset

Kim Kujala, opiskelija, Vaasan yliopisto

edellytykset tutkimukselle, koulutukselle ja yhteisöllisyydelle.

(kausi 1.1.2018–31.12.2019) Kaisa-Leena Lintilä, aluekehitysjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitus ja organisaatio Vaasan yliopistossa oli vuoden 2021 lopussa johtosäännön mukaisesti neljä akateemista yksikköä tutkimuksen ja koulutuksen järjestämistä varten: Johtamisen yksikkö, Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö sekä Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö. Yliopistossa on myös kolme erillislaitosta ja yliopistopalvelut. Erillislaitokset ovat Levón-instituutti, kielikeskus Linginno ja Tritonia, joka toimii yhteisenä tiedekirjastona Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:n (VAMK) ja Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademin (Novia) kanssa. Yliopistopalvelut tuottavat akateemisille yksiköille, laitoksille ja muille yksiköille niiden tarvitsemia palveluita. Lisäksi yliopistossa on kolme tutkimusalustaa monitieteisen ilmiölähtöisen tutkimuksen kehittämiseksi ja organisoimiseksi. Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC pyrkii vastaamaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Digital Economy tutkii uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin, teollisuuteen

(kausi 1.1.2018–31.12.2019)

Hallitus 1.1.2022–31.12.2025 Mari Kiviniemi, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Kaupan liitto Juha Kytölä, varapuheenjohtaja, teknologiajohtaja, Wärtsilä Marine Solutions Mervi Airaksinen, toimitusjohtaja, Microsoft Oy Timo Aukia, toimitusjohtaja, Timo Aukia Oy ja Jaakko Aukia Oy Marko Kohtamäki, professori, Vaasan yliopisto Susanna Kultalahti, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto Timo Rothovius, professori, Vaasan yliopisto Aleksi Sandroos, opiskelija, Vaasan yliopisto (kausi 1.1.2022–31.12.2023) Tommi Sottinen, professori, Vaasan yliopisto Markku Stenborg, finanssineuvos, valtiovarainministeriö Marja Vettenranta, koulutusvastaava, Vaasan yliopisto

Rehtorit

ja koko yhteiskuntaan eri tieteiden näkökulmasta. Innovation and

rehtori Jari Kuusisto

Entrepreneurship InnoLab tutkii avoimia innovaatioita, käyttäjä-

vararehtori Annukka Jokipii

innovaatioita, julkisen sektorin uudistamista ja yrittäjyyttä.

vararehtori Minna Martikainen vararehtori Martin Meyer (1.7.2021 lähtien)

Yliopistokollegio 1.1.2018–31.12.2021

Tilintarkastajat

15 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet

Ryhmittymä BDO Audiator Oy & BDO Oy, päävastuullisena tilintar-

puheenjohtaja Hannu Piekkola, professori varapuheenjohtaja Marja Vettenranta, koulutusvastaava

kastajana KHT Andreas Holmgård ja JHT-tilintarkastajana Tuula Ylikangas.

Hallitus 1.1.2018–31.12.2021 Johnny Åkerholm, puheenjohtaja Anne Korkiakoski, varapuheenjohtaja, hallitusammattilainen

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

5


Olennaiset tapahtumat tilikaudella Pandemian johdosta etätyö ja etäopiskelu leimasivat Vaasan

yliopiston lisäksi myös muita ekosysteemin toimijoita. Hankkeen

yliopiston vuotta 2021. Vähitellen lisääntyvä rokotuskattavuus

toteuttamisessa sovelletaan allianssimallia, joka mahdollistaa

mahdollisti toiminnan kampuksella, mutta toistuvat pandemian

monitavoitteisen projektin hallinnan ja vähentää kilpailutukseen

aallot toivat etätyön ja etäopiskelun takaisin.

liittyviä jäykkyyksiä. Pandemian takia kampussuunnittelun painopistettä muutettiin alkuperäisestä. Nyt tavoitteena on luoda jous-

Yliopiston toiminta sopeutui hyvin uuteen tilanteeseen. Tämän

tava kampusinfrastruktuuri, joka palvelee hyvin uusia pandemian

teki mahdolliseksi henkilökunnan joustavuus, digiopetuksen

jälkeisen ajan työ- ja opiskelutapoja. Erityisesti hiljaisten tilojen ja

taidot ja sekä opetushenkilökunnalle tarjottu tuki. Muutosten

toimistohuoneiden määrää on lisätty henkilöstöltä saadun palaut-

läpimenoa edistivät uudet toimintatavat nopeasti omaksuneet

teen perusteella.

opiskelijat ja hyvin toimiva digitaalinen infrastruktuuri. Pitkälti mittavan elvytyksen johdosta Suomen talouden kehitys vuoden

Yliopiston vuoteen 2030 ulottuva strategia hyväksyttiin alku-

aikana oli yllättävänkin positiivista. Toimialojen murros jatkui

vuonna 2020 ja sen toimeenpano jatkui vuonna 2021. Vaasan

pandemiankin aikana ja se ilmeni monilla aloilla työttömyytenä ja

yliopiston strategian lähtökohtana ovat YK:n kestävän kehityksen

työvoimakapeikkona. Yliopistolle työn murros tarkoittaa merkit-

periaatteet. Yliopisto tunnistaa myös vastuunsa globaalien haas-

täviä panostuksia koulutuksen kehittämiseen ja jatkuvan oppi-

teiden ratkaisijana. Uudistettu talouden ja toiminnan suunnittelu-

misen palveluihin.

prosessi linkittyy aikaisempaa selvemmin yliopiston strategiaan ja siinä korostuu avoin vuorovaikutus, tiedolla johtaminen sekä

“Yliopiston toiminta sopeutui hyvin uuteen tilanteeseen. Tämän teki mahdolliseksi henkilökunnan joustavuus, digiopetuksen taidot ja sekä opetushenkilökunnalle tarjottu tuki.

yksikköjen omat yliopiston strategian suuntaiset kehityssuunnitelmat. Yliopiston tulossopimus mahdollistaa sen, että yliopisto voi aloittaa useita strategisia kehittämishankkeita. Niillä uudistetaan yliopiston tutkimusta ja koulutusta, lisätään kansainvälistä toimintaa sekä kehitetään digitalisaatiota koko yliopiston tasolla. Myös avoin tiede ja kokonaisturvallisuus ovat edelleen merkittäviä kehityskohteita yliopiston toiminnassa. Yliopiston toiminnallinen tuloksellisuus kehittyi pandemian aikana

Pandemian seurauksena yliopistot kasvattivat koulutuksen

positiivisesti. Suoritettujen tutkintojen, tieteellisen julkaisemisen

sisäänottoja opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoituksen turvin.

ja myös kilpaillun tutkimusrahoituksen osalta yliopiston toiminta

Sopimuskaudelle 2021–2024 on leimallista, että yliopistot ovat

kehittyi strategian antamien suuntaviivojen mukaisesti. Koulu-

suhteellisen hyvässä rahoitusasemassa. Yliopistojen yhteisenä

tuksen osalta toiminnan määrälliset tavoitteet ylitettiin ylemmissä

huolena on myönnetyn rahoituksen jatkuvuus ja erityisesti vuonna

korkeakoulututkinnoissa. Sen sijaan alemmissa korkeakoulu-

2025 alkavan tulossopimuskauden rahoitustaso, jonka pelätään

tutkinnoissa ja tohtorintutkinnoissa jäimme lievästi ministeriön

laskevan. Budjettirahoituksen ohella kilpailtu tutkimusrahoitus

asettaman tavoitetason alle. Erityisesti ylempien korkeakoulu-

muodostaa keskeisen osan yliopiston tulovirrasta. Tällä hetkellä

tutkintojen osalta yliopiston akateemiset yksiköt (johtamisen

rahoituksen tarjonta on varsin hyvällä tasolla ja panostukset rahoi-

akateeminen yksikkö, laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen

tuksen hankinnassa tuottivat hyvää tulosta. Ulkoista tutkimusra-

yksikkö, markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö) ylittivät

hoitusta haettiin edelleen aktiivisesti, ja myönteisten rahoituspää-

tavoitteensa. Sen sijaan tekniikan ja innovaatiojohtamisen akatee-

tösten määrä on kasvanut niin kotimaisen kuin EU-rahoituksenkin

minen yksikkö jäi lievästi ministeriön tavoitteista. Yliopiston

osalta. Meneillään oleva varainhankinta on edennyt, mutta

keskeinen strateginen tavoite on edelleen tutkimusintensiteetin

koronan vuoksi kampanja on sopeutettu vallitsevaan tilanteeseen.

kasvattaminen. Kaikki akateemiset yksiköt saavuttivat tavoit-

Tämä koskee niin kampanjan aktiviteetteja kuin tavoiteltavaa

teensa tieteellisen julkaisemisen osalta. Lisäksi vuoden aikana

lahjoitusten tasoa.

kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkeiden hakuvolyymia onnistuttiin lisäämään merkittävästi akateemisten yksiköiden ja tutkimus-

Vuoden aikana mittava kampuksen uudistamishanke eteni hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on luoda houkutteleva, ajanmukainen ja hiilineutraali kampus, joka palvelee

6

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

alustojen yhteistyöllä.


Yliopiston uusi strategia, Suomen hallituksen panostukset korkeakouluihin ja mittavat pandemiaan liittyvät elvytystoimet luovat positiivisen rahoitusnäkymän yliopistoille. Rahoituksen

Sijoitustoiminta

määrän merkittävä kasvu voi aiheuttaa kapeikkoja henkilöstöre-

Yliopiston sijoitusvarallisuus on sijoitettu yliopiston hallituksen

sursseihin. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö, rahoitusmalli

hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti. Yliopistolla on halli-

ja yliopistojen aloituspaikkojen muutokset sisältävät sekä riskejä

tuksen nimittämä sijoitustoimikunta, johon vuonna 2021 kuuluivat

että mahdollisuuksia. Hyvällä ennakoinnilla nämä ovat kuitenkin

seuraavat jäsenet: Jari Kuusisto (pj), Matti Laukka, Eero Kasanen ja

hallittavissa tulevien neljän vuoden aikana. Tätä puoltaa Vaasan

Sami Vähämaa. Sijoitustoimikunnan sihteerinä toimii talousjohtaja.

yliopiston vahva taloudellinen asema, joka vahvistui edelleen kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2021 osalta sekä yliopiston varsinaisen toiminnan että sijoitustoiminnan tulokset ovat ylijäämäisiä.

Sijoitusvarallisuus ja sijoitusten riskienhallinta

Mittava yhteistyö alueen muiden korkeakoulujen kanssa opetuksen ja tutkimuksen osalta jatkui vuonna 2021. Kansain-

Sijoitustoiminnalla on olennainen vaikutus yliopiston tuloksen

välistyminen painottuu yliopistojen toiminnassa tulevalla sopi-

muodostumiseen. Realisoituneet nettotuotot vuonna 2021 olivat 2

muskaudella 2021–24 monin eri tavoin. Kuluneen vuoden aikana

711 312,74 euroa ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset 4

valmisteltiin kansainvälistymiseen tähtäävä strateginen ohjelma.

360 562,46 euroa.

Sen tavoitteena on kansainvälisen koulutuksen ja tutkimuksen kasvattaminen sekä ulkomaisten osaajien entistä tehokkaampi kotouttaminen Suomeen. Yliopistolla on koko sopimuskauden kattava rahoitus kansainvälistymistä edistävälle Talent Boost -toiminnalle. Vaasan alue on kansallinen pilottialue, ja yliopisto toimii alueen korkeakoulujen kansainväistymistoimien koordinaattorina. Vahva panostus kansainvälistymiseen näkyy myös yliopiston johtamisessa kansainvälisten asioiden vararehtorin Martin Meyerin aloitettua toimessaan kesällä 2021.

Vaasan yliopiston sijoitusvarallisuuden hoitoa ohjaa yliopiston hallituksen vahvistama sijoituspolitiikka. Sijoituspolitiikalla ohjataan sijoitustoimikunnan työtä sekä määritellään sijoitustoiminnan keskeisten toimijoiden vastuu- ja valtasuhteet. Sijoituspolitiikka käsitellään hallituksessa vuosittain. Tällöin myös vahvistetaan varainhoitajan markkinanäkemykseen pohjautuvat allokaatiolimiitit ja liikkumavälit. Sijoitustoiminnassa tavoitellaan pitkällä aikavälillä viiden prosentin vuotuista tuottoa. Vuoden 2021 sijoitustoiminnan tuotto

Varainhankinta

oli 14,1%. COVID 19 -pandemian johdosta toteutetut keskuspankkien laajamittaiset elvytystoimet tukivat markkinoita merkittävästi ja kaikki suuret taloudet ovat nousseet nopean talouskasvun

Yliopisto käynnisti varainhankintakampanjan yliopiston vuosi-

ansiosta yli koronaa edeltävien bkt-tasojen. Tämä on mahdol-

päivän yhteydessä 27.1.2021 ja virallinen lanseeraus tapahtui

listanut loppuvuoden 2020 positiivisen kurssikehityksen jatku-

lehdistötiedotteen muodossa 15.4.2021. Vaasan yliopis-

misen koko vuoden 2021 ajan. Pitkällä aikavälillä sijoitussalkun

tolla on 30.06.2022 saakka voimassa oleva rahankeräyslupa

tuottoa voidaan pitää sijoituspolitiikkaan suhteutettuna hyvänä.

varojen keräämiseen yliopistolain 2 §:n mukaiseen toimintaan

Vuotuinen tuotto viimeisten kymmenen vuoden aikana on ollut

ja yliopiston pääomaan. Tavoitteena on kerätä määräaikaan

7,5% vuodessa. Sijoitukset on arvostettu käypään arvoon ja

mennessä 5–7 miljoonaa yksityisinä lahjoituksina, jotka oikeut-

käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan kansainväliset

tavat valtion vastinrahoitukseen.

tilinpäätösstandardit huomioiden. Tarkemmat tiedot käypään arvoon arvostamisesta ilmenevät tilinpäätöksen liitetiedoista. Sijoitustoiminnan riskienhallinta ja -seuranta on jatkuvaa. Riskienhallinta on keskeinen osa sijoitustoimikunnan työtä ja tullut osaksi vakioraportointia. Yliopisto käyttää sijoitustoimintansa raportoinnissa ulkopuolista, varainhoitajista riippumatonta yhtiötä. Sijoitussalkun sisältämää riskiä seurataan mm. indikaattoreiden absoluuttinen riskipääoma ja salkun kokoon suhteutettu riskipääoma avulla, jotka kuvaavat salkun suurinta todennäköistä arvonmuutosta seuraavan vuoden kuluessa 95 prosentin todennäköisyydellä. Sijoitustoiminnan riskinottoa ohjaavat hallituksen

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

7


vahvistama sijoituspolitiikka ja strateginen allokaatio. Riskitason

Vaasan yliopiston sijoitusvarallisuuteen kuuluu lisäksi epäit-

ja taktisen allokaation muutoksista vastaa sijoitustoimikunta.

senäinen säätiö, Viljo Syreniuksen rahasto (markkina-arvo 6,7 miljoonaa euroa 31.12.2021). Rahaston sijoitusvarallisuutta

Vaasan yliopisto on sitoutunut noudattamaan vastuullisen sijoit-

hallinnoi tarkoitusta varten perustettu toimikunta, ja sen varat ovat

tamisen periaatteita ja kuuluu Finland’s Sustainable Investment

sijoitettu hajautetusti kolmelle varainhoitajalle. Viljo Syreniuksen

Forumiin (FINSIF).

rahaston sijoitustoiminnan tuotto oli vuoden 2021 aikana 21,6%.

Yliopistokonserni Tilinpäätöshetkellä konsernin muodostavat Vaasan yliopisto

kokonainen tilikausi konsernina ja verranto edelliseen tilikau-

ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Vaasan Merikampus Oy.

teen on ehjä.

Vaasan yliopiston omistusosuus Vaasan Merikampus Oy:ssä on 66,67 %. Vaasan Merikampus Oy:n toiminta ei vaikuta

4.11.2021 päivätyllä perustamissopimuksella perustettiin Vaasan

yliopistokonsernin toiminnallisiin tunnuslukuihin, eikä yhtiössä

yliopisto Executive Education Oy niminen osakeyhtiö, joka on

ole palkattua henkilökuntaa. Taloudelliset vaikutukset ilme-

kokonaan Vaasan yliopiston omistama. Yhtiöllä ei ollut toimintaa

nevät laaditusta konsernitilinpäätöksestä. Vuosi 2021 oli toinen

vuonna 2021. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2022.

Koulutus Toteuma Ylemmät korkeakoulututkinnot

2019

2020

2021

563

625

629

Taiteet, kulttuurialat sekä humanistiset alat

KA 2019-2021 606

OKM-tavoite21-24 615

66

90

65

74

52

Yhteiskuntatieteet ja palvelualat

111

107

132

117

123

Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet

314

345

356

338

355

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat Alemmat korkeakoulututkinnot

72

83

76

77

85

468

480

469

472

550 25

Tohtorin tutkinnot

23

20

22

22

Perustutkinto-opiskelijat

4731

4875

4907

4838

Jatkotutkinto-opiskelijat

264

268

296

276

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä

245

229

190

221

Taulukko 1. Koulutukseen liittyvien määrällisten tavoitteiden toteuma

Taulukossa 1 on esitetty tunnuslukuja koulutukseen liittyvien

Tohtorin tutkintojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta, ja tavoit-

määrällisten tavoitteiden toteumasta vuosina 2019–2021 verrat-

teesta saavutettiin 88 %. Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritta-

tuna opetus- ja kulttuuriministeriön ja Vaasan yliopiston välisen

neista noin 6 % ja tohtorin tutkinnoista 32 % oli ulkomaalaisia.

sopimuksen kaudelle 2021–2024 sovittuihin vuositavoitteisiin. Hakijamäärät kasvoivat edelleen, erityisesti maisteriohjelmien Vaasan yliopistossa hyväksyttiin vuoden 2021 aikana 629 ylempää

vetovoima kasvoi: kandidaattiohjelmien yhteishaussa kasvua oli

korkeakoulututkintoa, 469 alempaa korkeakoulututkintoa ja 22

3,5 % (6752 hakemusta), avoimen yliopiston väylässä 28,3% (163

tohtorin tutkintoa. Perustutkinto-opiskelijoiden määrä oli 4907

hakemusta) ja suomenkielisissä maisteriohjelmissa 49,2% (1470

opiskelijaa. Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita oli 190. Vaasan

hakemusta). Kandidaattiohjelmien valintakokeet järjestettiin

yliopiston koulutuksen määrälliset tavoitteet saavutettiin ylem-

pandemian vuoksi poikkeuksellisin turvajärjestelyin lähikokeina

missä korkeakoulututkinnoissa. Alempien korkeakoulututkintojen

kampuksella ja muissa tiloissa. Kansainvälisiin maisteriohjelmiin

määrä laski edellisestä vuodesta ja tavoitteesta saavutettiin 85 %.

otettiin perinteisen haun rinnalle uutena jatkuva haku vastaamaan

8

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021


163 1560

1470

2021

Hakijamäärät

6752

Kandidaattiohjelmat

Suomenkieliset maisteriohjelmat

Kansainväliset maisteriohjelmat

Avoimen yliopiston väylä

kansainvälisten hakijoiden tarpeisiin hakeutua suorittamaan

koulutusohjelman EFMD-akkreditointi sekä jatkettiin koulutusalan

tutkintoa joustavammin. Haku on otettu erittäin hyvin vastaan:

AACSB-akkreditoinnin toteutusta suunnitellusti. Tekniikan yksikön

kansainvälisten maisteriohjelmien hakemuksia oli tullut näissä

koulutusohjelmien ASIIN-akkreditointi saatettiin menestykselli-

kahdessa hakuväylässä jo yhteensä 1560 (kasvua 11,8 %).

sesti loppuun.

Peppi-järjestelmän käyttöönottoprojektissa toteutui marraskuussa

Vaasan yliopiston jatkuvaa oppimista kehitettiin strategisesti

2021 merkittävä vaihe, kun Pepin perusrekisterin myötä tulleet

eteenpäin ja jatkuvan oppimisen opintotarjontaa lisättiin erityi-

Opiskelijan ja Korkeakoulupalvelujen työpöydät avattiin käyttäjille

sesti kesäaikaan. Yliopisto jatkoi mukana Pohjanmaan ELY-

ja jo aiemmin käytössä olleeseen Opettajan työpöytään tuli lisätoi-

keskuksen hankkeessa, jossa lisätään kansainvälisten osaajien

minnallisuuksia. Käyttöönottoprojekti ja siihen liittyvä kehitystyö

määrää ja heidän työllistymistään alueella. Yliopisto aloitti myös

on ollut merkittävä yhteinen ponnistus laajalle joukolle henkilö-

kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä tukevan hankkeen

kuntaa. Työ jatkuu edelleen vuonna 2022 ja tärkeä painopiste

yhteistyössä alueen korkeakoulujen kanssa. Vaasan yliopisto

kehitystyössä on edelleen opiskelun ja koulutuksen palvelujen

jatkoi työtä verkostoyliopiston EUNICE - European University for

sähköistäminen.

Customised Education kanssa ja on mukana sen opetustarjonnassa. Kansallisesti yhteistyössä tuotettuja opintojen verkko-

Yliopisto lisäsi vuoden aikana toimintaa kampuksella. Pande-

toteutuksia on kehitetty mm. Kivako-hankkeessa sekä FITech-

mian vuoksi yliopisto on toiminut osittain monimuotoisesti

ja LITO-yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa.

lähi- ja etäopetuksessa sekä ollut osittain täysin etäopetuksessa. Henkilöstölle on tarjottu tehostettua digipedagogista tukea ja

Yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteisessä Mikä neuvoksi -

tavoitteena on hyödyntää poikkeusaikana opittua jatkossakin.

hankkeessa kehitettiin opiskelijoiden ohjausta ja hyvinvointipal-

Lisäksi pandemian vaikutuksiin reagoitiin muun muassa lisäämällä

veluita vastaamaan erityisesti pandemiaan liittyviin haasteisiin.

yliopiston opintoja kesäajalle.

Yhteisöllisyyttä tukevilla toimenpiteillä ja vertaistoiminnalla pyrittiin vähentämään opiskelijoiden yksinäisyydentunnetta. Oma-

Tutkintoon johtavaa koulutusta kehitettiin strategian mukaisesti.

ohjaajien palveluiden ja opintopsykologitoiminnan vahvistamisella

Yliopisto käynnisti koulutusta tukevan Edu-projektin, jossa kehite­

ja kehittämisellä tuettiin hyvinvoinnin lisäksi opintojen etenemistä

tään koulutusohjelmia sekä niiden kansainvälistymistä ja yritysyh­

ja opintoihin sitoutumista. Tapahtumia järjestettiin myös yhteis-

teistyötä, tuetaan opettajia pedagogiikassa, digitaalisissa työka­

työssä muiden opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvien toimijoiden

luissa ja opettajia avustavalla resursoinnissa. Lisäksi hankkeessa

kanssa, näistä esimerkkeinä korkeakoulupappi, liikuntapalvelut,

integroidaan ulkopuolisten toimijoiden koulutusmateriaaleja osaksi

YTHS ja ainejärjestöt. Etäopiskelua tuettiin mm. julkaisemalla

koulutussisältöjä sekä annetaan tukea uusille yhteiskunnallisesti

ohjeet onnistuneeseen etäopiskeluun ja -opetukseen sekä otta-

relevanteille ilmiöpohjaisille koulutusmoduuleille, joita on pilotoitu

malla käyttöön uusia työkaluja, mm. Tuudo-sovellus ja Annie-

lukuvuodesta 2020 lähtien. Kauppatieteissä toteutettiin kahden

kyselytyökalu.

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

9


Tutkimus Vaasan yliopiston tutkimuksen tuloksellisuutta vuonna 2021

Tohtorin tutkintoja suoritettiin 22 kappaletta. Tohtoriopintoihin

tarkastellaan julkaisumäärien kehityksen, julkaisujen laadun ja

hyväksyttiin 57 opiskelijaa. Vuonna 2021 myönnettiin myös

ulkoisen kilpaillun tutkimusrahoituksen kehityksen perusteella.

ensimmäiset ei-eu/eta-maista saapuville uusille jatko-opiskeli-

Taulukossa 2 on esitetty julkaisuihin liittyvät keskeiset tulokset.

joille Finland Fellowship-työsuhteet kahdeksi vuodeksi. Tutkijakoulutuksen ja jatko-opiskelijoiden rahoitusmallin uudistaminen

Tutkimustoiminnan kasvu jatkui sekä volyymin että laadun osalta.

aloitettiin. Tavoitteena on muodostaa yksi, kaikki tieteenalat

Tieteellinen julkaisutoiminta on kehittynyt strategiassa määri-

kokoava Vaasan yliopiston tohtoriohjelma, jolla olisi edelleen

teltyyn suuntaan eli laadukkaiden, Julkaisufoorumiluokituksen

vahva tieteenaloihin perustuva opetus ja ohjaus tutkijakoulutuk-

(JUFO) saaneiden julkaisujen painoarvo korostuu ja suunta

sessa. Rahoitusmallin uudistamisella pyritään tarjoamaan entistä

julkaista JUFO 2 ja 3 -luokassa jatkuu edelleen. Julkaisujen koko-

useammalle jatko-opiskelijalle opintojen ajaksi työsuhde.

naismäärä on edelleen kasvussa. Vuonna 2021 kilpailtua hankerahoitusta haettiin 24 miljoonalla Avoimen tieteen ja tutkimuksen käytänteitä edistettiin edelleen:

eurolla. Yhteensä yliopistolta lähti 62 hankehakemusta. Tästä

Yliopiston Avoimen tieteen politiikka ja periaatteet päivitettiin

kokonaisuudesta kansainvälistä rahoitusta haettiin 29 hankkeelle.

vuonna 2021. Strategian mukaisesti ”noudatamme aina avoimen

Hakuvolyymi on tilastojen valossa laskenut verrattuna vuoteen

tieteen periaatteita”, tukitoimien kehittämisellä ja avoimeen julkai-

2020.

semiseen kannustamisella edistetään tieteellisen tutkimustiedon leviämistä tiedeyhteisössä ja koko yhteiskunnassa.

Käynnistimme 103 (2020: 87) uutta hanketta, joista noin 10 on kansainvälistä rahoitusta saaneita tutkimushankkeita. Kokonaisuudessaan vuonna 2021 kilpailtua tutkimusrahoitusta käytettiin

Julkaisufoorumiluokitus (JUFO)

Julkaisut (kpl)

4 053 400 euroa. Kasvua vuodesta 2020 on 43%. Kolmen vuoden

2019

2020

2021

103

101

127

hoituksen määrä kasvoi 39 % ja kilpaillun ulkomaisen rahoituksen

0

22

20

17

määrä kasvoi 62% verrattuna vuoteen 2020. Vuoden 2020 tapaan

1

200

272

258

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisen yksikön ulkopuo-

2

79

122

156

lisen rahoituksen käyttö oli myös vuonna 2021 erityisen hyvällä

-

3 Yhteensä

40

52

61

444

567

619

keskiarvo on 3 030 101 euroa. Kilpaillun kotimaisen tutkimusra-

tasolla. Akateemisten yksiköiden ja tutkimusalustojen yhteistyön merkitys hankkeiden toteutuksessa oli keskeisessä roolissa. Tutkimusalustojen hakemista hankkeista pääosa toteutettiin

Taulukko 2. Julkaisufoorumiluokittelun (JUFO) julkaisut

läpileikkaavasti eri akateemisissa yksiköissä.

2020

2021

Kilpaillun ulkopuolisen hankerahoituksen käyttö

Muu kilpailtu

Akateemiset yksiköt

1 733 278

449 687

2 182 965

2 184 441

619 609

2 804 050

539 339

0

539 339

1 029 209

115 901

1 145 110

2 272 617

449 687

2 722 304

3 213 650

735 510

3 949 160

Tutkimusalustat

Yhteensä

Ulkomainen kilpailtu

Taulukko 3. Kilpaillun ulkopuolisen hankerahoituksen käyttö

10

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

Yhteensä

Muu kilpailtu

Ulkomainen kilpailtu

Yhteensä


Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun aktii-

kuuluvilta. Mittarit kattavat laajasti päätöksentekoon ja käytän-

visesti, ja yliopiston asiantuntijat ovat poliittisen päätöksenteon,

töön, talouteen ja liiketoimintaan sekä yhteiskuntaan ja kulttuuriin

julkisen sektorin, yritysten sekä median käytettävissä. Yhteistyö

liittyviä tehtäviä.

on laaja-alaista ja tiivistä elinkeinoelämän, julkisen sektorin, muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa alueellisesti,

Vaasan yliopisto toimii Pohjois-Euroopan suurimman energia- ja

kansallisesti ja kansainvälisesti.

ympäristöalan osaamiskeskittymän keskellä. Energia-alan osaamista kehitetään yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja kansain-

Yliopiston strategian mukaan vaikuttavuutta kehitetään erityi-

välisten teollisuusyritysten kanssa. Tavoitteena on vaikuttaa ener-

sesti ilmiölähtöisten ja monitieteisten tutkimusalustojen kautta

giasektorin uudistamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen, ja

(VEBIC, Digital Economy ja InnoLab). Vuoden aikana akateemisiin

toimia tiiviissä vuorovaikutuksessa energiaklusterin kanssa niin

yksiköihin on rekrytoitu useita tenure track –tutkijoita tekemään

koulutuksen, tutkimuksen kuin henkilöstön liikkuvuudenkin osalta.

tutkimusalustojen mukaan suuntautunutta tutkimusta. Vuoden

Tärkeässä roolissa on erityisesti tutkimusalusta VEBIC, joka pyrkii

2021 loppuun mennessä yliopistoon on rekrytoitu yhteensä 22

vastaamaan tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan

uutta tenure track –tutkijaa. Uudet rekrytoinnit sekä kasvanut

ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen tarpeisiin.

ulkopuolinen rahoitus ovat mahdollistaneet tutkimussisältöjen monipuolistamisen tutkimusalustojen ja akateemisten yksiköiden

Avoimuus on keskeinen osa tieteellistä toimintaa. Vaasan

yhteistyönä. Yliopisto mittaa tutkimuksen vaikuttavuutta syste-

yliopiston toimintatapa ja tavoitteet pohjautuvat Tieteellisten

maattisesti osallistumalla kansainvälisiin yliopistorankingeihin

seurain valtuuskunnan valmistelemaan kansalliseen avoimen

ja järjestämällä vuosittain sisäisen kyselyn. Yliopisto osallistui

tieteen strategiaan. Yliopiston julkaisut, opinnäytteet ja tieteel-

vuonna 2021 THE:n kansainvälisiin rankingeihin, Shanghai Global

listen artikkeleiden rinnakkaistallenteet löytyvät avoimesti käytet-

Ranking of Academic Subjects (GRAS) -rankingiin sekä U-Multi-

tävissä olevasta julkaisuarkistosta. Julkaisu- ja data –politiikka

rankiin. Yksilötason yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit

tukee tieteellisen tutkimustiedon levittämistä tiedeyhteisössä ja

ja siihen liittyvä palkitsemisjärjestelmä ovat vakiintuneet osaksi

koko yhteiskunnassa.

yliopiston toimintaa. Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvät tehtävät kerätään kaikilta tutkimus- ja opetushenkilökuntaan

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

11


Henkilöstö Vaasan yliopiston henkilöstömäärä jatkoi kasvuaan, sillä vuoden

teen, josta opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus oli 61%. Työsuh-

2021 lopussa henkilöstömäärä oli 584, kun vuotta aikaisemmin

teisen kansainvälisen henkilöstön osuus opetus- ja tutkimus-

se oli 539. Akateemisissa yksiköissä työskenteli 55%, tutkimus-

henkilöstöstä oli 27%. Kansainvälinen henkilöstö koostui 37 eri

alustoilla 7,5%, tukitoiminnoissa 24,5% ja erillislaitoksissa 13 %

kansallisuudesta. Tarkemmat henkilöstötiedot esitetään erikseen

henkilöstöstä. Henkilötyövuodet kasvoivat 533 henkilötyövuo-

julkaistavassa henkilöstöraportissa.

Koko henkilöstö

Kansainvälinen henkilöstö (sis. ed.)

2019

326

2020

345

2021

368

182

508

194

539

216

Opetus- ja tutkimushenkilöstö **

584

2019

97

1

2020

97

2

2021

99

98

99

4

103

Muu henkilöstö

* Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa **Mukana opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilökunta

Henkilöstörakenne

174

187,1

Yhteensä

453,1

254,4

15,6

497,7

284,8

14,6 9,2

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopetushenkilöstö

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

533

12,6

2020

Taulukko 4. Henkilöstömäärät 2019 - 2021

Yhteensä

15 11,2

2019

12

206

Yhteensä

2021 Avustava henkilöstö

Muu henkilöstö

299,4


Työyhteisön hyvinvointi Koronapandemia vaikutti Vaasan yliopiston henkilöstön työsken-

käyttöön uuden innovatiivisen uramallin, jolla opetus- ja tutkimus-

telyyn ja opetukseen vuonna 2021. Viranomaisten turvallisuus- ja

henkilöstö voi pätevöityä monipuolisesti. Akateemisiin polkuihin

tilarajoitusten muuttuessa opetus ja henkilökunnan työskentely

kuuluvat professorin pätevyyteen johtava tenure track –polku,

tapahtuivat hybridisti, jossa yhdistyi kampuksella tehty lähityö ja

projekti- ja tutkimustoimintaan painottuva polku sekä opetuspai-

muulla tehty etätyö. Henkilökunnalle ja esihenkilöille järjestettiin

notteinen urapolku.

mm. koulutusta hybridityössä työskentelemisestä ja johtamisesta sekä muita erilaisia työstä palautumista tukevia luentoja. Tämän

Yliopistouudistusten ja kampuskehittämisen tueksi perustettiin

lisäksi henkilöstölle järjestettiin erilaisia yhteisöllisyyttä tukevia

vuonna 2020 henkilöstöjärjestöjen ja ylioppilaskunnan edusta-

tilaisuuksia, kuten hyvinvointipäivä ja –viikko, Kehu kollegaa –

jasta koottu tukiryhmä, jonka vetäjä toimii myös johtoryhmässä.

tempaus, jaettiin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tukeva Suuri

Muutoksen tukiryhmä selkiinnyttää yliopiston erilaisten osaajien

Sydän –palkinto ja henkilöstön joulutapahtuma. Henkilöstön

avulla Vaasan strategisten yliopistomuutosten taustalla olevia

työhyvinvointia tuettiin myös eri yksiköille räätälöityjen työhyvin-

tekijöitä, nostaa esille meneillään olevaan työn murrokseen liit-

vointia tukevien hankkeiden muodossa.

tyviä uusia työtapoja sekä hakee näkökulmia ja erilaisia tukimuotoja uudentyyppisen yhteisöllisyyden rakentamiseen. Keskiössä

Syksyllä toteutettiin joka toinen vuosi henkilöstölle järjestettävä

ovat henkilöstö ja opiskelijat, heidän huolensa ja näkökulmiensa

työhyvinvointikysely yhteistyössä työeläkeyhtiö Varman kanssa.

kuuleminen ja niiden välittäminen yliopiston johdolle.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää yliopiston henkilöstön työhyvinvointia eri näkökulmista. Työn, työolojen ja koko yliopiston yhtei-

Muutoksen tukiryhmän toimintaan liittyy säännöllisten kokousten

söllisyyden ja työhyvinvoinnin kehittäminen on yliopistolle tärkeää,

lisäksi ryhmän järjestämät webinaarit, aamiaistapaamiset sekä

ja työhyvinvointikysely on keskeinen työkalu näiden asioiden

ryhmän kokoamat kyselyt ja kannanotot mm. HR:lle ja johdolle.

mittaamiseen ja edistämiseen. Kyselyä ja niiden tuloksia hyödyn-

Esimerkiksi kampukselle paluun yhteydessä järjestetään henki-

netään laajasti niin yksikkötason kuin yliopistotason työhyvinvoin-

löstölle yhteisiä aamupalatilaisuuksia, joiden tavoitteena on mm.

titoiminnan pitkäaikaisessa suunnittelussa ja toteuttamisessa.

tutustua sekä entisiin että uusiin työkavereihin, myös kansainväliseen henkilöstöön. Muutoksen tukitoiminta sitoo yhden henkilön

Yhtenä osana Vaasan yliopiston strategiaa yliopistoa kehitetään

palkkakulujen lisäksi harjoittelija-apua sekä toimintaan kohdis-

avoimena ja tasavertaisena yhteisönä, joka vetää puoleensa ja

tetun summan 6 000 -10 000 euroa.

johon halutaan kuulua. Vuoden 2021 aikana Vaasan yliopisto otti

Henkilöstöindikaattorit Henkilöstöhallinnon indikaattorit

2020

2021

14 hlöä

14 hlöä

459 kokoaikaista,

491 kokoaikaista,

80 osa-aikaista

93 osa-aikaista

Henkilötyövuodet ja rakenne Akateeminen johto * Kokoaikaisten ja osa-aikaisten määrä 31.12.2021 Osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä,

59 %

jolla on tohtorikoulutus Osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä,

8,40 %

joka on suorittanut 60 op pedagogiset opinnot Keski-ikä 31.12.2021 Eläkkeelle siirtyminen (vanhuuseläke) Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä

44,4

44,6

7 hlöä

4 hlöä

65,9 vuotta

66,18 vuotta

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

13


Henkilöstöhallinnon indikaattorit

2020

2021

25 052 072 €

27 018 881 €

Palkkaus Tilikauden palkat ja palkkiot Tulospalkkiot

199 929 €

Tulospalkkiot

muhe 157 295 €, ophe 42 634 €

Naisten keskipalkka

muhe 3 438 €, ophe 3 830 €

Miesten keskipalkka

muhe 3 544 €, ophe 4 244 €

Koko henkilöstön keskipalkka

3 764 €

Osaaminen Henkilöstökoulutusten määrä (työtunteja/vuosi) **

3 081,50

2 820,50

Työhyvinvointi *** Työtyytyväisyys

3,81

Lähiesihenkilötyö

4,06

Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen

4,04

Työyhteisön toimintakulttuuri

3,79

Terveysperusteiset poissaolot

1,64 %

2,55 %

* Akateeminen johto = (rehtori, vararehtorit 2, dekaanit 4, varadekaanit 4, alustojen johtajat 3) ** Luku ilmoitettu koko henkilöstön osalta. HUOM! Todellinen tuntimäärä huomattavasti suurempi. Tähän laskettu mukaan vain ne koulutukset, joista HR:llä on tilastotietoa. Mukaan ei ole laskettu konferensseja *** Luvut otettu vuoden 2021 työhyvinvointikyselyn tuloksista, asteikko 1-5, 5 = paras

Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin + sukupuolijakauma 2020 Tehtäväluokka (OKM)

2021

Miehet

Naiset

HTV yhteensä

Miehet

Naiset

HTV yhteensä

Atk-henkilöstö (MUHE)

14,8

2

16,8

14,7

2

16,7

Hallintohenkilöstö (MUHE)

27,9

114,8

142,7

32,6

121,3

153,9

Huoltohenkilöstö (MUHE)

7,9

1,9

9,8

9,6

2,2

11,8

5

13,1

18,2

3,9

19,5

23,4

Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö (MUHE)

9,2

5

14,2

10,7

4,3

15

Tuntiopettaja (OPHE)

6,1

5,1

11,2

6,7

5,9

12,6

Tutkijanuravaihe I (OPHE)

51,4

39,4

90,8

52,6

37,7

90,3

Tutkijanuravaihe II (OPHE)

41,1

39,3

80,4

42,6

45,9

88,5

Tutkijanuravaihe III (OPHE)

29,2

33

62,2

34

37,9

71,9

Tutkijanuravaihe IV (OPHE)

38,6

12,8

51,4

38,5

10,2

48,8

0,2

0,2

287

533

Kirjastohenkilöstö (MUHE)

Muu (MUHE) HTV yhteensä

14

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

231,3

266,4

497,7

246


Määräaikaisten osuus, % henki-löstöryhmittäin (osuus henkilömäärästä 31.12.2021) 2020 Tehtäväluokka (OKM)

Määräaikaisten osuus

2021

Vakituisten osuus

Henkilömäärä yhteensä

Määräaikaisten osuus

Vakituisten osuus

Henkilömäärä yhteensä

Atk-henkilöstö (MUHE)

12 %

88 %

17

6%

94 %

16

Hallintohenkilöstö (MUHE)

23 %

77 %

145

25 %

75 %

159

Huoltohenkilöstö (MUHE)

17 %

83 %

12

15 %

85 %

13

Kirjastohenkilöstö (MUHE)

30 %

70 %

20

7%

93 %

27

Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö (MUHE)

82 %

18 %

28

94 %

6%

34

Tutkijanuravaihe I (OPHE)

97 %

3%

97

98 %

2%

101

Tutkijanuravaihe II (OPHE)

72 %

28 %

94

72 %

28 %

99

Tutkijanuravaihe III (OPHE)

33 %

67 %

66

33 %

67 %

79

Tutkijanuravaihe IV (OPHE)

25 %

75 %

60

27 %

73 %

55

Muu (MUHE)

100 %

Yhteensä HTV yhteensä

2020 6%

2% 2%

12%

12% Yhteensä

539

11%

49 %

51 %

539

49 %

51 %

584

231,3

266,4

497,7

246

287

533

2021

Ikärakenne 8%

16% 14% 17%

1

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75

7%

1% 2% 2%

8% 12%

13% Yhteensä

584

10%

16% 15% 16%

Kansainvälisen henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin

2020

2021

henkilöä

henkilöä

Hallintohenkilöstö (MUHE)

2

4

Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö (MUHE)

2

4

Tutkijanuravaihe I (OPHE)

45

42

Tutkijanuravaihe II (OPHE)

28

29

Tutkijanuravaihe III (OPHE)

14

17

Tehtäväluokka (OKM)

Tutkijanuravaihe IV (OPHE)

8

7

Yhteensä

99

103

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

15


Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Vaasan yliopiston valtionrahoitus oli 35,9 miljoonaa euroa ja

(2020: 40,8M€). Henkilöstökulut ja palveluiden ostot muodostivat

ulkoisen rahoituksen määrä 11,0 miljoonaa euroa. Arvonlisävero-

suurimman osan menoista. Henkilöstökulujen osuus operatiivisen

kompensaatiota opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tilikauden

toiminnan kuluista oli 73,8% (2020: 73,2%) ja palveluiden ostojen

aikana noin 1,5 miljoonaa euroa. Valtionrahoituksesta katettiin

osuus 7,0% (2020: 6,4%). Akateemisten yksiköiden osuus henki-

akateemisten yksiköiden kustannuksia yhteensä 13,5 miljoonalla

löstökuluista oli 52,4% ja tutkimusalustojen osuus henkilöstöku-

eurolla ja tutkimusalustojen kustannuksia katettiin valtionrahoituk-

luista oli 7,3%. Henkilöstökulut nousivat 8,0% verrattuna vuoteen

sella 1,3 miljoonalla eurolla. Valtion rahoitus kasvoi 3,0 miljoonalla

2020 ja muut kulut nousivat 4,6% verrattuna vuoteen 2020. Henki-

eurolla vuoteen 2020 verrattuna, mikä johtui erityisesti kansainväli-

löstökulujen kasvu johtui vuoden aikana tehdyistä rekrytoinneista.

syysohjelman toimenpiteiden rahoituksesta, tuloksellisesta toiminnasta rahoitusmalli-indikaattoreiden valossa sekä yliopiston oman

Tilikauden tulos kasvoi vuoteen 2020 verrattuna 3,9 miljoonalla

strategian perusteella saadun strategiarahoituksen kasvusta.

eurolla. Varsinaisen toiminnan tulos muodostui 3,1 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi (2020: 2,3 M€). Ero varsinaisen toiminnan tuloksessa

Valtionrahoituksella ja ulkopuolisella hankerahoituksella katet-

selittyy pääosin COVID 19 –pandemian seurauksena saavutetuista

tavat operatiivisen toiminnan kulut olivat 43,7 miljoonaa euroa

nettosäästöistä.

Valtionrahoituksella katetut kiustannukset 2020 Henkilöstö Akateemiset yksiköt

2021

Muut kulut

Yhteensä

Henkilöstö

Muut kulut

Yhteensä

-12 355

-887

-13 242

-12 673

-781

-13 454

-607

-667

-1 275

-851

-470

-1 321

Erillislaitokset

-3 406

-2 731

-6 138

-4 038

-1 853

-5 891

Yliopistopalvelut & yhteiset

-7 792

-5 258

-13 050

-8 525

-6 006

-14 531

-24 162

-9 544

-33 705

-26 087

-9 110

-35 197

Tutkimusalustat

Yhteensä

Taulukko 5. Valtionrahoituksella katetut kustannukset

Tunnusluvut Liikevaihto ja valtion rahoitus Liikevaihdon muutos % Varsinaisen toiminnan tulos/liikevoitto Tilikauden tulos Liikevoitto %

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

41 262 549 €

43 114 744 €

46 896 004 €

7,63 %

4,49 %

8,77 %

399 989 €

2 349 534 €

3 148 716 €

6 623 064 €

5 615 949 €

9 542 279 €

16,05 %

13,03 %

20,35 %

Sijoitustoiminnan tuotto %

15,50 %

6,60 %

14,10 %

Oman pääoman muutos -%

14,03 %

11,08 %

17,48 %

Oman pääoman tuotto -%

11,96 %

9,02 %

13,41 %

1

1,09

1,32

Quick ratio

82 päivää

133 päivää

136 päivää

Omavaraisuusaste %

Kassan riittävyys päivissä

87,83 %

85,99 %

89,55 %

Nettovelkaantumisaste

-16,41 %

-24,27 %

-22,74 %

Taseen loppusumma

72 183 590 €

82 970 063 €

93 298 477 €

Tilikauden palkat ja palkkiot

22 956 487 €

25 052 072 €

27 018 881 €

453

498

533

Henkilöstön lukumäärä henkilötyövuosina Taulukko 6. Yliopiston tunnusluvut

Yliopistokonsernin tunnuslukuja ei ole esitetty, koska tytäryhtiöllä ei ole olennaista vaikutusta lukuihin. Merkittävin vaikutus on omavaraisuusasteeseen, joka on konsernin osalta 76,26 %.

16

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021


Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä näkymät tuleville vuosille Hallituksen nimittämä sisäisen valvonnan valiokunta avustaa

Vaasan yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tehneet

hallitusta sille kuuluvissa yliopiston talouteen ja riskien hallintaan

sopimuskautta 2021–2024 koskevan sopimuksen tammi-kuussa

sekä sisäiseen ohjaukseen ja valvontaan liittyvissä tehtävissä.

2021. Yliopisto on panostanut strategiansa ja edellä mainitun

Valiokunta on vuonna 2021 kokoontunut neljä kertaa keskit-

sopimuksen mukaisesti tutkimuksen ja koulutuksen kehittämi-

tyen työssään varmistamaan, että yliopiston toimintaan ja sen

seen Erityisesti kansainvälisyyteen liittyvät panostukset ovat

seuraamiseen liittyvät rakenteet ovat toimivia. Näin varmistetaan,

kasvaneet merkittävästi. Yliopiston toiminta on vakaalla pohjalla,

että organisaation on mahdollista toimia sujuvasti ja operatiivisia

mutta muutokset opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksessa

asioita viedään eteenpäin voimassa olevan organisaation puit-

(ml. strateginen rahoitus) ja mahdolliset ra-hoitusmallien

teissa. Riskienhallinta ja siihen liittyvät varsinaiset toimenpiteet

muutokset muodostavat riskin yliopiston toiminnalle erityisesti,

ovat operatiivisen johdon vastuulla.

kun käynnissä olevaan kehittämistyöhön on panostettu merkittävästi ja tuloksia nähdään tulevina vuosina. Lisäksi mahdolliset

Yliopisto on vuonna 2020 ottanut käyttöön Ilmoituskanavan,

haasteet yliopiston tuloksellisuuden ke-hittymisessä muodos-

jonka kautta on mahdollista ilmoittaa omalla nimellä tai nimet-

tavat riskin yliopiston toiminnan kehittämiselle. Vuoden 2021

tömästi yliopiston toimintaan liittyvästä epäillystä väärinkäytök-

aikana yliopiston kampuksen kehittämishanke on edennyt suunni-

sestä. Ilmoituskanavan prosessi on vuoden 2021 vakiintunut ja

tellusti, mutta yksittäisenä hankkeena se edelleenkin on huomion

sen kautta on vuoden 2021 loppuun mennessä tullut alle 10 ilmoi-

arvoinen riski yliopistolle. Hankkeen onnistuminen ja toimivien

tusta. Kaikki ilmoitukset on jätetty nimettömänä ja ilmoitukset

tilaratkaisuiden toteuttaminen yliopistoyhteisön viihtyvyyden sekä

on käsitelty voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisen

yliopiston houkut-televuuden edistämiseksi ovat merkittävä tekijä

valvonnan valiokunta on seurannut Ilmoituskanavan toimintaa

yliopiston menestymisen kannalta tulevaisuudessa. Hankkeessa

ja ilmoituksissa ei ole havaittavissa merkittäviä systemaattisia

on keskitytty yliopistoyhteisön osallistamiseen hankkeen alusta

riskejä yliopistolle.

lähtien ja erityisesti vuoden 2021 aikana ja työ on jatkunut myös

Osana sisäisen valvonnan prosesseja vuoden 2021 aikana on rehtorin johdolla valmisteltu riskienhallintastrategia ja periaatteet sekä toimintaohje. Kahdessa yksikössä on toteutettu pilotoinnin luonteisesti yksikkötason riskienarviointikeskustelut ja työ jatkuu kevään 2022 aikana riskienhallinnan toimenpiteiden valmistelun muodossa. Uusitut riskienhallintamenettelyt otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana koko yliopistossa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Vaasan yliopiston toimikautensa 1.1.2022 aloittanut hallitus on

vuonna 2022. Lisäksi tilojen muuntojoustavuus mahdollistaa jatkossa tilojen muokkaamisen erilaisiin käyttötarkoituksiin sopiviksi vastaten näin yliopiston ja yliopistoyhteisön ajan myötä muuttuviin tarpeisiin. Hankkeen muodostamia taloudelli-sia riskejä yliopistolle pyritään rajaamaan kehittämishankkeen toteuttamistavan valinnalla. Lisäksi ulkopuolisen rahoituk-sen korkoriski on suojattu vuoden 2021 aikana tehdyillä päätöksillä.

tavoitteena on, että rehtorin tehtävä täytetään alkusyksyllä 2022. Hallitus päätti 28.2.2022 myös, että edellä tarkoitettu vararehtorin tehtävän rekrytointiprosessi käynnistetään kevään 2022 aikana.

järjestäytynyt kokouksessaan 21.12.2021 ja valinnut puheen-

Alkuvuonna 2020 Suomessa alkanut koronaviruksen aiheuttaman

johtajaksi Mari Kiviniemen ja varapuheenjohtajaksi Juha

COVID-19 –pandemia on tilikauden päätymisen jälkeen edelleen

Kytölän.

vaikuttanut yliopiston perustoiminnan järjestämiseen. Alkuvuoden

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusiston ja vararehtori Annukka Jokipiin toimikaudet päättyvät 31.12.2022. Vaasan yliopiston hallitus on 28.2.2022 päättänyt, että rehtorin rekrytointiprosessi käynnistetään noudattaen avoimen haun periaatetta ja

2022 aikana yliopiston henkilökunta on työskennellyt pääosin etänä ja opetustilaisuudet on järjestetty osin etäopetuksena ja osin lähiopetuksena. Kevään 2022 aikana pandemian vaikutusten yliopiston perustoiminnan järjestämiseen ovat vähäisemmät.

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

17


Helmikuussa 2022 alkanut Venäjän ja Ukrainan aseellinen kriisi on lyhyellä tähtäimellä vaikuttanut merkittävästi Vaasan yliopiston sijoitussalkun arvoon. Pidemmällä tähtäimellä vaikutuksia sijoitussalkkuun ja yliopiston rahoitukseen on vaikea tilinpäätöshetkellä arvioida. Helmikuussa 2022 alkanut Venäjän ja Ukrainan aseellinen kriisi aiheuttaa tulevina vuosina epävarmuutta yliopiston kampuksen kehittämishankkeeseen erityisesti materiaalihintojen nousuun liittyvän riskin kautta. Vaikutusten määrää on vaikea arvioida ja siihen vaikuttaa mm. Venäjän ja Ukrainan aseelliseen kriisin kesto. Toteutustavaksi valitussa allianssimallissa riskienhallinta on yksi keskeisimmistä yhteisistä tavoitteista. Riskien arviointi ja hallinta perustuu tilaajan ja toteuttajien väliseen avoimeen yhteistyöhön niin, että vastuu riskeistä kannetaan yhdessä ennalta sovitun mallin mukaan. Edelleen hankkeen toteuttaminen kolmessa osavaiheessa mahdollistaa riskien arvioinnin kunkin osavaiheen osalta erikseen edistäen näin mahdollisuutta tehokkaasti hallita koko hankkeen riskejä hankeen eri vaiheissa. Yliopiston täydennyskoulutustoiminta ja sen parissa työskentelevä henkilöstä siirtyy Vaasan Yliopisto Executive Education Oy:lle liikkeenluovutuksen kautta 16.3.2022.

Arvio tulevasta kehityksestä Yliopistojen toimintaan vaikuttavat merkittävästi kulloinkin voimassa olevat rahoitusmallit. Vuonna 2021 voimaan tulleen uuden rahoitusmallin asettamiin taloudellisiin haasteisiin on reagoitu ennakoiden. Vuoden 2021 aikana toteutettiin suunnitellusti yliopiston strategiaan 2021–2024 nojaavan investointiohjelman viimeisen vuoden toimenpiteet ja ohjelmalla on vastattu uuden rahoitusmallin mukaisiin painotuksiin siten, että yliopiston taloudelliset toimintaedellytykset on pystytty varmistamaan. Vaasan yliopisto katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen ja panostaa vuoteen 2030 tähtäävän strategiansa mukaisesti rohkeasti toimintansa kehittämiseen. Yliopistossa on valmisteltu ja käynnistetty vuoden 2021 aikana laajasti yliopiston toimintaan vaikuttavia kehittämisprojekteja niin tutkimuksen, koulutuksen kuin kansainvälisyyden kehittämisen alueella. Näiden projektien tarkoituksena on tehostaa uuden strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista kohdentamalla strategisia resursseja eri yksiköille. Rahoituspohjan laajentaminen edelleen ja ulkopuolisen rahoituksen tavoitteellinen kasvattaminen ovat merkittäviä yliopiston taloudelliseen tulevaisuuteen vaikuttavia osatekijöitä. Vuoden 2021 kansainvälisyyteen liittyvien kehittämisprojektien painoarvo on kasvanut ja tulee kasvamaan entisestään tulevien vuosien aikana.

Hallituksen esitys ylijäämän käsittelystä Yliopiston tilikauden ylijäämä on 9 542 278,94 euroa. (5 615 948,58) euroa. Hallitus esittää yliopistokollegiolle, että tilikauden ylijäämä jätetään tulos- / tappiotilille.

18

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021


Laskelmat ja liitteet

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

19


Rahoituslaskelma, Vaasan yliopisto TOIMINNAN RAHAVIRTA

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

3 148 716,16

2 349 533,64

Suunnitelman mukaiset poistot

742 584,87

672 230,36

Omakatteisen rahaston toiminnan rahavirta

125 387,84

105 281,46

Varsinaisen toiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan kulujäämä Oikaisut:

Käyttöpääoman muutos Pitkäaikaisten korottomien saamisten muutos

0

0,00

Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos

-1 094 389,08

-43 879,21

Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos

-1 430 012,21

4 445 563,86

1 492 287,58

7 528 730,11

1 321 425,17

461 960,57

-907 608,25

-21 968,48

Varsinaisen toiminnan rahavirta Varainhankinnan rahavirta Varainhankinnan tuotot Varainkeruutuottojen rahastointi Varainhankinnan kulut

-285,44

-76,88

Varainhankinnan rahavirta

413 531,48

439 915,21

0

0,00

1 905 819,06

7 968 645,32

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-1 104 976,65

-984 304,37

Investoinnit pitkäaikaisiin sijoituksiin

-1 784 174,91

-1 804 264,04

Maksetut välittömät verot Toiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta

Saadut investointiavustukset Tulot pysyvien vastaavien sijoituksista Varsinaisen toiminnan investointien rahavirta Sijoitusten luovutustulot Sijoitusten luovutusmenot Investoinnit sijoituksiin Omakatteisen rahaston investointien rahavirta Rahoitusvälineiden rahavirta

97 586,00

-230 000,00

307 586,21

289 447,50

-2 483 979,35

-2 729 120,91

3 413 905,56

2 028 386,00

-182 621,54

-422 479,91

-904 381,79

-1 031 436,22

-1 021 922,54

-846 747,02

1 304 979,69

-272 277,15

-1 178 999,66

-3 001 398,06

786 943,33

248 409,94

Pitkäaikaisten lainojen nostot/lyhennykset

0

0,00

Lyhytaikaisten lainojen nostot/lyhennykset

0

0,00

786 943,33

248 409,94

1 513 762,73

5 215 657,20

Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset

Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa

14 864 703,75

9 180 990,25

Rahavarat tilikauden lopussa

16 320 894,72

14 864 703,75

1 456 190,97

5 683 713,50

46 541,49

514 597,79

104 113,25

46 541,49

57 571,76

-468 056,30

Omakatteisen rahaston rahavarat tilikauden alussa Omakatteisen rahaston rahavarat tilikauden lopussa

20

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021


Tuloslaskelma, Vaasan yliopisto Liite Liikevaihto

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

35 878 999,76

32 829 000,00

7 711 423,01

6 160 470,95

Liite 1

Korkeakoulujen valtionrahoitus Avustustuotot Liiketoiminnan tuotot Muut tuotot Liikevaihto yhteensä

913 331,86

1 116 737,45

2 392 249,30

3 008 535,58

46 896 003,93

43 114 743,98

Kulut Henkilöstökulut

Liite 4

-32 284 114,60

-29 842 057,58

Poistot ja arvonalentumiset

Liite 1

-742 584,87

-672 230,36

Muut kulut

Liite 1

Kulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Varainhankinta

-10 720 588,30

-10 250 922,40

-43 747 287,77

-40 765 210,34

3 148 716,16

2 349 533,64

Liite 1

Tuotot Keräysten tuotot

907 608,25

21 968,48

Lahjoitukset

413 816,92

439 992,09

Kulut Keräysten kulut

-285,44

-76,88

1 321 139,73

461 883,69

Tuotot

8 151 254,61

4 460 234,04

Kulut

-1 079 379,41

-1 253 421,08

7 071 875,20

3 206 812,96

-20 304,83

-2 088,62

Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä Sijoitustoiminta

Liite 1

Sijoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä Rahoitustoiminta Tuotot Kulut Rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä Sijoitus ja rahoitustoiminta yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

-4 922,88

-2 232,12

-25 227,71

-4 320,74

7 046 647,49

3 202 492,22

11 516 503,38

6 013 909,55

Tilinpäätössiirrot Sidottujen rahastojen muutos

Liite 5

-907 608,25

-21 968,48

Omakatteisten rahastojen muutos

Liite 5

-1 187 281,11

-476 551,03

120 664,92

100 558,54

0,00

0,00

9 542 278,94

5 615 948,58

Siirto vapaasta rahastosta Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (+) /ALIJÄÄMÄ (-)

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

21


Tase, Vaasan yliopisto VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT

31.12.2021

31.12.2020

2 188 254,69

2 115 734,01

Liite 5

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

1 132 493,65

762 686,35

Sijoitukset

18 289 394,03

16 505 219,12

Muut pitkäaikaiset sijoitukset

43 908 756,45

39 496 597,40

Omakatteisten rahastojen varat Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT

6 677 980,39

5 603 209,01

72 196 879,21

64 483 445,89

0,00

0,00

Liite 5

Pitkäaikaiset saamiset Alv-kompensaatiosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset

2 469 884,68

2 444 373,29

Siirtosaamiset

2 310 817,93

1 177 540,24

Muut saamiset

0,00

0,00

Rahat ja pankkisaamiset

16 320 894,72

14 864 703,75

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

21 101 597,33

18 486 617,28

VASTAAVAA YHTEENSÄ

93 298 476,54

82 970 063,17

31.12.2021

31.12.2020

31 497 414,04

31 497 414,04

Omakatteiset rahastot

6 691 156,92

5 624 540,73

Muut sidotut rahastot

4 294 485,91

3 386 877,66

Toimintapääoma

4 802 691,13

4 802 691,13

20 111 558,58

14 495 610,00

9 542 278,94

5 615 948,58

76 939 585,52

65 423 082,14

349 480,00

349 480,00

9 819,79

221 326,09

7 377 359,93

6 885 024,01

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Liite 5

Peruspääoma

Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA

Liite 5

Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat

1 057 259,42

846 180,53

Siirtovelat

6 627 655,79

8 105 102,53

937 316,09

1 139 867,87

Vieras pääoma yhteensä

Muut velat

16 358 891,02

17 546 981,03

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

93 298 476,54

82 970 063,17

22

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021


Rahoituslaskelma, konserni 1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

Toiminnan rahavirta VARSINAISEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Varsinaisen toiminnan kulujäämä

2 720 047,49

1 849 157,50

Edelliseen sisältyvät poistot

1 190 562,73

1 120 208,22

125 387,84

105 281,46

0,00

0,00

Omakatteisen rahaston toiminnan rahavirta Käyttöpääoman muutos Pitkäaikaisten korottomien saamisten muutos Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos

-1 248 332,32

-54 560,74

Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos

-1 434 344,73

5 639 847,00

1 353 321,01

8 659 933,45

413 531,48

439 915,21

VARSINAISEN TOIMINNAN RAHAVIRTA VARAINHANKINNAN RAHAVIRTA Maksetut välittömät verot Toiminnan rahavirta (A)

0,00

0,00

1 766 852,49

9 099 848,66

-3 655 567,28

-4 158 940,27

Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Saadut investointiavustukset

161 986,00

-230 000,00

2 674 213,05

860 662,56

-1 021 922,54

-846 747,02

-1 841 290,77

-4 375 024,73

786 943,33

248 409,94

Pitkäaikaisten lainojen nostot/lyhennykset

1 301 257,68

184 090,01

Lyhytaikaisten lainojen nostot/lyhennykset

0,00

58 333,32

Rahoituksen rahavirta (C)

2 088 201,01

490 833,27

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)

2 013 762,74

5 215 657,20

Rahavarat tilikauden alussa

14 864 703,75

9 180 990,25

Rahavarat tilikauden lopussa

16 820 894,72

14 864 703,75

1 956 190,97

5 683 713,50

46 541,49

514 597,79

Investoinnit sijoituksiin / luovutustulot sijoituksista (netto) Omakatteisen rahaston investointien rahavirta Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset

Omakatteisen rahaston rahavarat tilikauden alussa Omakatteisen rahaston rahavarat tilikauden lopussa

104 113,25

46 541,49

57 571,76

-468 056,30

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

23


Tulolaskelma, konserni 1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

35 878 999,76

32 829 000,00

Liikevaihto Korkeakoulujen valtionrahoitus Avustustuotot Liiketoiminnan tuotot Muut tuotot Liikevaihto yhteensä

7 711 423,01

6 160 470,95

807 943,93

1 697 764,29

2 392 249,30

3 008 535,58

46 790 616,00

43 695 770,82

-32 284 114,60

-29 842 057,58

-1 190 562,73

-1 120 208,22

Kulut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Muut kulut Kulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

-10 595 891,18

-10 884 347,51

-44 070 568,51

-41 846 613,31

2 720 047,49

1 849 157,50

Varainhankinta Tuotot Keräysten tuotot

907 608,25

21 968,48

Lahjoitukset

413 816,92

439 992,09

-285,44

-76,88

1 321 139,73

461 883,69

Kulut Keräysten kulut Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä Sijoitustoiminta Tuotot

8 151 254,61

4 460 234,04

Kulut

-1 079 379,41

-1 253 421,08

7 071 875,20

3 206 812,96

Sijoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä Rahoitustoiminta Tuotot

79 675,54

46 040,35

Kulut

-73 587,65

-53 615,90

6 087,90

-7 575,55

7 077 963,10

3 199 237,41

11 119 150,31

5 510 278,60

-907 608,25

-21 968,48

-1 187 281,11

-476 551,03

120 664,92

100 558,54

0,00

0,00

89 595,57

89 595,57

9 234 521,45

5 201 913,21

Rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä Sijoitus ja rahoitustoiminta yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Sidottujen rahastojen muutos Omakatteisten rahastojen muutos Siirto vapaasta rahastosta Tuloverot Laskennallisten verojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (+) /ALIJÄÄMÄ (-)

24

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021


Tase, konserni VASTAAVAA

31.12.2021

31.12.2020

2 408 577,45

2 304 002,46

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

20 553 483,30

18 523 190,61

Sijoitukset

8 559 616,52

8 568 025,52

Osuus yhteisyrityksistä

2 977 167,72

2 567 094,65

43 908 756,45

39 496 597,40

6 677 980,39

5 603 209,01

85 085 581,83

77 062 119,65

238 921,52

149 325,95

Myyntisaamiset

2 469 884,68

2 435 089,51

Siirtosaamiset

1 554 334,43

1 177 540,24

836 742,96

0,00

Rahat ja pankkisaamiset

16 820 894,72

14 864 703,75

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

21 920 778,31

18 626 659,45

107 006 360,14

95 688 779,11

31.12.2021

31.12.2020

31 497 414,04

31 497 414,04

Omakatteiset rahastot

6 691 156,92

5 624 540,73

Muut sidotut rahastot

4 294 485,91

3 386 877,66

Toimintapääoma

4 802 691,13

4 802 691,13

19 461 719,39

14 259 806,18

9 234 521,45

5 201 913,21

75 981 988,83

64 773 242,95

14 346 387,69

13 045 130,01

9 819,79

221 326,09

705 493,32

705 493,32

Saadut ennakot

7 377 359,93

6 885 024,01

Ostovelat

1 057 259,42

813 592,33

Siirtovelat

6 590 735,07

8 105 102,53

Muut velat

937 316,09

1 139 867,87

31 024 371,31

30 915 536,16

107 006 360,14

95 688 779,11

Muut pitkäaikaiset sijoitukset Omakatteisten rahastojen varat Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen vero saaminen Lyhytaikaiset saamiset

Muut lyhytaikaiset saamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma

Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta

Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

25


Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet, Vaasan yliopisto Vaasan yliopisto on yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettu julkisoikeudellinen yliopisto, jonka kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997) ja opetus ja kulttuuriministeriön vahvistamaa Korkeakoulujen taloushallinnon koodistoa (OKM/2/500/2018).

Arvonlisäveromenettely Opetus- ja kulttuuriministeriö korvaa yliopistoille yliopistolain mukaisesti koulutuspalveluihin sekä yliopistojen muuhun kuin liiketaloudelliseen tutkimukseen liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuuden yliopistolle aiheutuneista kustannuksista. Korvattava arvonlisävero käsitellään kirjanpidossa nettomenetelmän mukaisena, jolloin arvonlisäve-

Sijoitukset ja niiden arvostaminen Pysyvien vastaavien varsinainen sijoitusomaisuus arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat jaetaan kolmeen hierarkiatasoon, jotka on eriteltynä tarkemmin taseen liitetiedoissa liitteessä 6.

Tuottojen jaksottaminen

rokompensaation kohteena olevat juoksevat menot ja investoin-

Monivuotisten projektien menot ja tulot on jaksotettu suorite-

timenot kirjataan nettomääräisinä ja niihin sisältyvää arvonlisä-

perusteisesti.

veroa vastaava määrä kirjataan saatavaksi. Tytäryhtiö on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön

Varainhankinta

käyttöoikeuden luovuttamisesta Varainhankinnan tuotot sisältävät varainhankinnasta saadut kerä-

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

ystuotot ja muut lahjoitustuotot. Keräystuotot on esitetty tuloslaskelmassa, mutta ne on siirretty tuloslaskelman lopussa siirtona perustettuihin sidottuihin rahastoihin hallituksen päätöksen mukaisesti. Yliopistojen saamat lahjoitukset kirjataan lahjoitus-

Avustusten käsittely Saadut investointiavustukset on vähennetty asianomaisen aineel-

tuottoihin.

lisen tai aineettoman hyödykkeen arvosta.

Valuuttamääräiset erät

Pysyvien vastaavien arvostaminen

Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi

Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden

yliopiston tilinpäätöspäivän keskikurssiin.

hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Aktivoitavan omaisuuden hankintamenon

Liiketoiminnan tuloslaskelma Yliopiston liiketoiminta koostuu mm. tilaustutkimuksesta, täydennyskoulutuksesta sekä vastikkeellisesta myynnistä.

alaraja on 10 000 euroa. Käytettynä hankittujen rakennusten

Yliopiston liiketoiminnalle kohdistetaan yhteiskuluista osuus

osalta käytetään hallituksen määrittämää jäännösarvoa.

kertoimella, joka saadaan laskemalla elinkeinotoiminnan suorien kulujen osuus yliopiston kokonaiskuluista.

Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet: 4-10 vuotta Muut aineettomat hyödykkeet: 4-10 vuotta Rakennukset: 10–30 vuotta Rakennelmat: 10 vuotta Koneet ja kalusto: 5-10 vuotta Taide-esineet: ei poisteta Maa-alueet: ei poisteta

Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet Yliopistokonsernin muodostaa Vaasan yliopisto ja sen tytäryhtiöt Vaasan Merikampus Oy ja Vaasan yliopisto Executive Education Oy. Konsernitilinpäätös on laadittu Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisella keskinäisen kiinteistöyhtiön yhdistelyn yksinkertaistetulla menettelyllä. Konserniin on yhdistelty tosiasiallisesti omistetut varat ja velat sekä pääomaosuusmenetelmällä konsernille kuuluvat tuotot ja kulut. Konserniyhtiöiden väliset saamiset ja velat on eliminoitu.

26

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021


Liite 1: Tuloslaskelman liitetiedot VAASAN YLIOPISTO

VAASAN YLIOPISTO

KONSERNI

KONSERNI

1.1.2021-31.12.2021

1.1.2020-31.12.2020

1.1.2021-31.12.2021

1.1.2020-31.12.2020

35 878 999,76

32 829 000,00

35 878 999,76

32 829 000,00

2 295 810,60

1 404 166,83

2 295 810,60

1 404 166,83

Liikevaihto Yliopistolain mukainen valtionrahoitus Suomen Akatemia Business Finland

744 132,10

871 930,00

744 132,10

871 930,00

EU

2 221 107,81

2 031 045,15

2 221 107,81

2 031 045,15

Muu rahoitus

5 755 953,66

5 978 602,00

5 650 565,73

6 559 628,84

46 896 003,93

43 114 743,98

46 790 616,00

43 695 770,82

Tuotot yhteensä Yleisavustukset Investointiavustukset

161 986,00

70 132,07

161 986,00

70 132,07

Investointiavustukset, oikaisu hankintamenoon

-161 986,00

-70 132,07

-161 986,00

-70 132,07

413 816,92

439 992,09

413 816,92

439 992,09

907 608,25

21 968,48

907 608,25

21 968,48

Varainhankinnan tuotot Lahjoitukset Merkittävimmät lahjoittajat: Evald ja Hilda Nissin Säätiö

165 000,00

Viljo Syreniuksen rahasto

120 664,92

Yliopistosäätiö Keräysten tuotot

48 000,00

Sijoitustoiminta Tuotot

2 849 493,79

2 068 503,23

2 849 493,79

2 068 503,23

1 080 992,55

1 144 814,30

1 080 992,55

1 144 814,30

Korkotuotot

24 405,08

24 369,95

24 405,08

24 369,95

Myyntivoitot

1 541 948,03

735 795,82

1 541 948,03

735 795,82

202 148,13

163 523,16

202 148,13

163 523,16

-138 181,05

-214 991,42

-138 181,05

-214 991,42

-118 297,01

-200 228,51

-118 297,01

-200 228,51

-19 884,04

-14 762,91

-19 884,04

-14 762,91

Sijoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä

2 711 312,74

1 853 511,81

2 711 312,74

1 853 511,81

Realisoitumattomat käyvän arvon lisäykset

5 301 760,82

2 391 730,81

5 301 760,82

2 391 730,81

-941 198,36

-1 038 429,66

-941 198,36

-1 038 429,66

Käyvän arvon muutos

4 360 562,46

1 353 301,15

4 360 562,46

1 353 301,15

Sijoitustoiminta yhteensä

7 071 875,20

3 206 812,96

7 071 875,20

3 206 812,96

-20 304,83

-2 088,62

79 675,54

46 040,35

-20 304,83

-2 088,62

79 675,54

46 040,35

Osinkotuotot

Muut tuotot Kulut Myyntitappiot Muut sijoitustoiminnan kulut

Realisoitumattomat käyvän arvon vähennykset

Rahoitustoiminta Tuotot Korkotuotot Kulut Korkokulut Muut rahoitustoiminnan kulut

-4 922,88

-2 232,12

-73 587,64

-53 615,90

-5 031,19

-2 348,82

-63 064,82

-52 504,75

123,48

154,19

-10 522,82

-1 111,15

Valuutan uudelleenarvostustappiot

-15,17

-37,49

0,00

0,00

Rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä

-25 227,71

-4 320,74

6 087,90

-7 575,55

7 046 647,49

3 202 492,22

7 077 963,10

3 199 237,41

Sijoitus ja rahoitustoiminta yhteensä

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

27


Liite 1: Tuloslaskelman liitetiedot VAASAN YLIOPISTO

VAASAN YLIOPISTO

KONSERNI

KONSERNI

1.1.2021-31.12.2021

1.1.2020-31.12.2020

1.1.2021-31.12.2021

1.1.2020-31.12.2020

Palkat ja palkkiot

-27 018 881,12

-25 052 072,30

-27 018 881,12

-25 052 072,20

Eläkemaksut

-4 406 636,55

-4 081 855,37

-4 406 636,55

-4 081 855,37

-858 596,93

-708 129,91

-858 596,93

-708 129,91

-32 284 114,60

-29 842 057,58

-32 284 114,60

-29 842 057,58

-2 900,00

-1 129,88

-2 900,00

-1 129,88

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Poistot, lisenssit Arvonalentumiset, lisenssit Poistot, tietokoneohjelmat Arvonalentumiset, tietokoneohjelmat Poistot, pitkävaikutteiset menot Poistot, rakennukset Poistot, koneet ja laitteet Arvonalentumiset, koneet ja laitteet Poistot, kalusto Poistot, KOM rahoitusosuus Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 970,83

-312,50

-3 970,83

-312,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-809 261,36

-810 526,30

-809 261,36

-810 526,30

0,00

0,00

-447 977,86

-447 977,86

-368 381,48

-296 852,15

-368 381,48

-296 852,15

0,00

0,00

0,00

0,00

-32 851,35

-48 632,48

-32 851,35

-48 632,48

474 780,15

485 222,95

474 780,15

485 222,95

-742 584,87

-672 230,36

-1 190 562,73

-1 120 208,22

-888 218,04

-734 259,56

-1 458 096,23

-1 300 392,07

Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut

-3 048 276,48

-2 616 506,57

-3 116 813,80

-2 683 799,17

-3 936 494,52

-3 350 766,13

-4 574 910,03

-3 984 191,24

0,00

-15 202,89

0,00

-16 668,22

Hanketarkastusten palkkiot

-11 684,75

-14 615,51

-11 684,75

-14 615,51

Muut palkkiot

-69 049,32

-4 840,67

-88 296,12

-4 840,67

KPMG OY AB yhteensä

-80 734,07

-34 659,07

-99 980,86

-36 124,40

-30 700,73

-9 607,51

-32 687,31

-9 607,51

-4 923,95

0,00

-4 923,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-116 358,75

-44 266,58

-137 592,12

-45 731,91

Materiaalit ja palvelut yhteensä Tilintarkastajan palkkiot KPMG OY AB Lakisääteiset tilintarkastuspalkkiot

BDO Oy Lakisääteiset tilintarkastuspalkkiot Hanketarkastusten palkkiot Muut palkkiot Tilintarkastajan palkkiot yhteensä Varsinaisen toiminnan muut kulut Vuokrat

-2 209 567,27

-1 744 584,42

-2 209 567,27

-1 744 584,42

Vastikkeet

-763 112,63

-652 562,05

0,00

-652 562,05

Matkakulut

-205 406,86

-233 449,99

-205 406,86

-233 449,99

Myönnetyt apurahat ja muut korvaukset

-812 382,72

-844 518,77

-812 382,72

-844 518,77

Kirjallisuus

-742 422,74

-764 453,21

-742 422,74

-764 453,21

Käyttöoikeudet ja patentit

-606 675,00

-312 766,44

-606 675,00

-312 766,44

Työterveyshuolto

-170 093,59

-92 842,17

-170 093,59

-92 842,17

Ilmoitus-, mainos- ja markkinointikulut

-301 179,02

-262 596,61

-301 179,02

-262 596,61

Puhelin- ja postikulut

-182 126,82

-184 619,23

-182 126,82

-184 619,23

Yhteistoiminnan kulukorvaukset

-79 333,00

-808 711,05

-79 333,00

-808 711,05

Liiketoiminnan menot (jaksotus)

0,00

20 780,60

0,00

20 780,60

-711 794,13

-1 019 832,93

-711 794,13

-1 019 832,93

-6 784 093,78

-6 900 156,27

-6 020 981,15

-6 900 156,27

Muut kulut Varsinaisen toiminnan muut kulut yhteensä

28

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021


Liite 2: Toimintokohtainen tuloslaskelma, Vaasan yliopisto VARSINAINEN TOIMINTA

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

14 606 496,34

13 280 396,79

578 959,94

277 299,83

KOULUTUSTOIMINTA Tuotot Korkeakoulun valtionrahoitus Avustustuotot Liiketoiminnan tuotot Muut tuotot

393 346,61

565 167,14

1 321 881,91

1 562 250,81

-17 735 801,77

-16 335 762,30

-835 116,97

-650 647,73

20 864 218,83

19 084 621,29

7 088 699,78

5 767 961,07

Kulut Kulut yhteensä Koulutustoiminta yhteensä TUTKIMUSTOIMINTA Tuotot Korkeakoulun valtionrahoitus Avustustuotot Liiketoiminnan tuotot

518 509,76

548 392,02

Muut tuotot

942 228,33

1 277 132,85

-25 249 951,49

-23 580 806,77

4 163 705,20

3 097 300,46

408 284,59

463 981,92

43 763,29

115 210,05

Kulut Kulut yhteensä Tutkimustoiminta yhteensä MUU YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA Tuotot Korkeakoulun valtionrahoitus Avustustuotot Liiketoiminnan tuotot Muut tuotot

1 475,49

3 178,29

128 139,07

169 151,92

-761 534,51

-848 641,28

-179 872,07

-97 119,09

3 148 716,16

2 349 533,64

8 367 787,22

3 664 375,91

-1 974 224,44

-397 960,97

0,00

0,00

9 542 278,94

5 615 948,58

Kulut Kulut yhteensä Muu yhteiskunnallinen toiminta yhteensä LIIKEVOITTO/-TAPPIO Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

29


Liite 3: Liiketoiminnan tuloslaskelma kululajeittain, Vaasan yliopisto LIIKEVAIHTO

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

1 008 191,01

1 054 169,88

-102 779,14

-59 977,62

MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä

-208 014,59

-144 124,19

-310 793,73

-204 101,81

-639 061,28

-677 842,14

HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut

-17 114,45

-17 895,53

Eläkekulut

-107 821,06

-112 741,82

Henkilöstökulut yhteensä

-763 996,80

-808 479,50

POISTOT JA ARVONALENTUMISET Poistot

-15 314,11

-15 697,77

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-15 314,11

-15 697,77

Liiketoiminnan muut kulut

-176 337,62

-175 403,41

LIIKEVOITTO/-TAPPIO

-258 251,25

-149 512,60

30

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021


Liite 4: Henkilöstöä koskevat liitetiedot, Vaasan yliopisto 2021

2020

Henkilöstön lukumäärä (henkilöstön määrä henkilötyövuosina) Opetus- ja tutkimushenkilökunta

312

296

Muu henkilökunta

221

202

533

498

Palkat ja palkkiot

27 018 881,12

25 052 072,30

Eläkekulut

4 406 636,55

4 081 855,37

858 596,93

708 129,91

32 284 114,60

29 842 057,58

Hallitus

37 500,00

33 000,00

Palkkiot

2 843,91

3 112,60

40 343,91

36 112,60

210 477,52

202 011,88

Tiilikauden palkat, palkkiot ja eläkekulut

Muut henkilösivukulut Hallituksen ja rehtorin palkkiot

Henkilöstökulut Rehtori Palkat

Rehtorin palkat sisältää kulloinkin rehtorin tehtävää hoitaneet henkilön maksuperusteiset palkkakustannukset. Rehtorisopimus on luonteeltaan määräaikainen ja sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä maksettaisiin sopimuksen mukaan korvausta enintään 6 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Rehtorisopimuksen mukaan rehtorin eläke- ja lomaoikeudet ovat työehtosopimuksen mukaiset.

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

31


Liite 5: Taseen liitetiedot Pysyvien vastaavien erittely

VAASAN YLIOPISTO

VAASAN YLIOPISTO

KONSERNI

KONSERNI

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo 1.1.

14 687,50

1 129,88

14 687,50

1 129,88

Lisäykset

39 600,00

15 000,00

39 600,00

15 000,00

Tilikauden poisto

-6 870,83

-1 442,38

-6 870,83

-1 442,38

Kirjanpitoarvo 31.12.

47 416,67

14 687,50

47 416,67

14 687,50

Investointiavustusten rahoitusosuudet 1.1.

0,00

-1 129,88

0,00

-1 129,88

KOM rahoitusosuus tilikauden poistot

0,00

1 129,88

0,00

1 129,88

Investointiavustukset 31.12.

0,00

0,00

0,00

0,00

9 504,00

3 600,00

9 504,00

3 600,00

4-10v

4-10v

4-10v

4-10v

Kirjanpitoarvo 1.1.

14 687,50

0,00

14 687,50

0,00

Lisäykset

10 600,00

15 000,00

10 600,00

15 000,00

Tilikauden poisto

-3 970,83

-312,50

-3 970,83

-312,50

Kirjanpitoarvo 31.12.

21 316,67

14 687,50

21 316,67

14 687,50

2 544,00

3 600,00

2 544,00

3 600,00

4v

4v

4v

4v

Arvonlisäverokompensaation määrä lisäysten osalta Suunnitelman mukainen poistoaika Tietokoneohjelmat

Arvonlisäverokompensaation määrä lisäysten osalta Suunnitelman mukainen poistoaika Lisenssit

0,00

1 129,88

0,00

1 129,88

Lisäykset

Hankintameno 1.1.

29 000,00

0,00

29 000,00

0,00

Hankintameno 31.12.

29 000,00

1 129,88

29 000,00

1 129,88

-2 900,00

-1 129,88

-2 900,00

-1 129,88

26 100,00

0,00

26 100,00

0,00

6 960,00

0,00

6 960,00

0,00

5v

5v

5v

5v

3 537 591,70

4 168 075,00

3 537 591,70

4 168 075,00

28 236,53

180 043,00

28 236,53

180 043,00

Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo 31.12. Arvonlisäverokompensaation määrä tase-erän osalta Suunnitelman mukainen poistoaika Muut aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1. Lisäykset Tilikauden poisto

-809 261,36

-810 526,30

-809 261,36

-810 526,30

Kirjanpitoarvo 31.12.

2 756 566,87

3 537 591,70

2 756 566,87

3 537 591,70

Investointiavustusten rahoitusosuudet 1.1.

-1 753 347,28

-2 090 715,66

-1 753 347,28

-2 090 715,66

326 313,00

337 368,38

326 313,00

337 368,38

-1 427 034,28

-1 753 347,28

-1 427 034,28

-1 753 347,28

6 480,00

34 294,10

6 480,00

34 294,10

4 - 10 v

4 - 10 v

4 - 10 v

4 - 10 v

KOM rahoitusosuus tilikauden poistot Investointiavustukset 31.12. Arvonlisäverokompensaation määrä lisäysten osalta Suunnitelman mukainen poistoaika Keskeneräinen aineeton käyttöomaisuus Kirjanpitoarvo 1.1.

316 802,09

75 000,00

316 802,09

75 000,00

Lisäykset

494 503,34

241 802,09

494 503,34

241 802,09

Kirjanpitoarvo 31.12.

811 305,43

316 802,09

811 305,43

316 802,09

0,00

0,00

0,00

0,00

118 612,26

39 456,50

118 612,26

39 456,50

Investointiavustukset 31.12. Arvonlisäverokompensaation määrä lisäysten osalta Tutkimus- ja kehittämismenot Hankintameno 1.1.

0,00

0,00

188 268,45

0,00

Lisäykset

0,00

0,00

32 054,31

188 268,45

Hankintameno 31.12.

0,00

0,00

220 322,76

188 268,45

Tilikauden poisto

0,00

0,00

0,00

0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,00

0,00

220 322,76

188 268,45

Arvonlisäverokompensaation määrä tase-erän osalta

0,00

0,00

0,00

0,00

2 188 254,69

2 115 734,01

2 408 577,45

2 304 002,46

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

32

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021


Liite 5: Taseen liitetiedot VAASAN YLIOPISTO

VAASAN YLIOPISTO

KONSERNI

KONSERNI

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Kirjanpitoarvo 1.1.

0,00

0,00

1 825 210,04

1 825 210,04

Lisäykset

0,00

0,00

0,00

0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,00

0,00

1 825 210,04

1 825 210,04

Arvonlisäverokompensaation määrä lisäysten osalta

0,00

0,00

0,00

0,00

Kirjanpitoarvo 1.1.

0,00

0,00

14 616 882,59

14 533 220,00

Lisäykset

0,00

0,00

4 506,21

531 640,46

Tilikauden poisto

0,00

0,00

-447 977,86

-447 977,86

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,00

0,00

14 173 410,94

14 616 882,59

Arvonlisäverokompensaation määrä lisäysten osalta

0,00

0,00

0,00

0,00

10-30 v

10-30 v

10-30 v

10-30 v

1 262 793,16

990 686,44

1 262 793,16

990 686,44

240 080,22

617 591,35

240 080,22

617 591,35

-401 232,83

-345 484,63

-401 232,83

-345 484,63

1 101 640,55

1 262 793,16

1 101 640,55

1 262 793,16

-509 873,81

-586 466,43

-509 873,81

-586 466,43

-97 586,00

-70 132,07

-97 586,00

-70 132,07

Rakennukset ja rakennelmat

Suunnitelman mukainen poistoaika Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo 1.1. Lisäykset Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo 31.12. Investointiavustusten rahoitusosuudet 1.1. Lisäykset KOM rahoitusosuus tilikauden poistot Investointiavustukset 31.12. Arvonlisäverokompensaation määrä lisäysten osalta Suunnitelman mukainen poistoaika

148 467,15

146 724,69

148 467,15

146 724,69

-458 992,66

-509 873,81

-458 992,66

-509 873,81

32 551,01

124 489,39

32 551,01

124 489,39

5 - 10 v

5 - 10 v

5 - 10 v

5 - 10 v

0,00

0,00

1 318 411,62

219 148,03

Keskeneräinen aineellinen käyttöomaisuus Kirjanpitoarvo 1.1. Lisäykset

544 478,76

0,00

2 648 435,81

1 099 263,59

Kirjanpitoarvo 31.12.

544 478,76

0,00

3 966 847,43

1 318 411,62

Lisäykset

-64 400,00

0,00

-64 400,00

0,00

Investointiavustukset 31.12.

-64 400,00

0,00

-64 400,00

0,00

Arvonlisäverokompensaation määrä lisäysten osalta

102 880,67

0,00

102 880,67

0,00

9 767,00

9 767,00

9 767,00

9 767,00

Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1. Hankintameno 31.12.

9 767,00

9 767,00

9 767,00

9 767,00

Kirjanpitoarvo 31.12.

9 767,00

9 767,00

9 767,00

9 767,00

1 132 493,65

762 686,35

20 553 483,30

18 523 190,61

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

33


Liite 5: Taseen liitetiedot VAASAN YLIOPISTO

VAASAN YLIOPISTO

KONSERNI

KONSERNI

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

7 978 204,75

7 978 204,75

7 978 204,75

7 978 204,75

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

53 084,59

53 084,59

53 084,59

53 084,59

PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä Vaasan Merikampus Oy (omistusosuus 66,67%) Vaasan Yliopisto Executive Education Oy Osuudet saman konsernin yrityksissä yhteensä

9 366 651,93 500 000,00 9 866 651,93

Osakkeet Kiinteistöyhtiöosakkeet (SYK) Vaasan Ammattikorkeakoulu Certia Oy Asunto Oy Vaasan Palosaarentie 5-7

68 945,76

68 945,76

68 945,76

68 945,76

117 461,00

117 461,00

254 335,42

254 335,42

Meco-SHOK Oy

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Fimecc Oy

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

8 409,00

0,00

8 409,00

5 045,00

5 045,00

5 045,00

5 045,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8 422 742,10

8 431 151,10

8 559 616,52

8 568 025,52

Liittymäsopimukset

Technobothnia Oy Merinova Ab CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Osakkeet yhteensä

VAASAN YLIOPISTO

VAASAN YLIOPISTO

31.12.2021

31.12.2020

Muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet Markkina-arvo 1.1. Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat käyvän arvon muutokset Markkina-arvo 31.12.

48 000,00

48 000,00

3 840,00

0,00

51 840,00

48 000,00

22 643 579,40

19 291 129,95

Sijoitusrahastot Markkina-arvo 1.1. Lisäykset

2 445 643,15

4 340 137,60

Vähennykset

-3 758 010,94

-2 468 261,67

Tuloslaskelmaan kirjatut myyntivoitot/-tappiot

1 098 515,91

274 867,11

Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat

3 889 918,87

1 205 706,41

26 319 646,39

22 643 579,40

16 805 018,00

17 818 892,60

käyvän arvon muutokset Markkina-arvo 31.12. Korkosijoitukset Markkina-arvo 1.1. Lisäykset

6 434 105,61

3 420 000,00

-5 398 343,01

-4 474 042,91

82 471,07

-61 263,91

-385 981,61

101 432,22

Markkina-arvo 31.12.

17 537 270,06

16 805 018,00

Rahoitusarvopaperit 31.12.

43 908 756,45

39 496 597,40

Vähennykset Tuloslaskelmaan kirjatut myyntivoitot/-tappiot Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat käyvän arvon muutokset

Merkittävimmät sijoituskohteet Vaasan yliopiston varoja on sijoitettu sijoitusrahastoihin, korkosijoituksiin ja osakkeisiin. Vaasan yliopiston sijoitussalkku koostuu useista yksittäisistä sijoituksista. Merkittävimmät sijoitukset ovat SEB US Exposure Fund ID, SEB Corporate Bond Fund EUR ja Muzinich Enhancedyield Short-Term A.

34

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021


Liite 5: Taseen liitetiedot VAASAN YLIOPISTO

VAASAN YLIOPISTO

31.12.2021

31.12.2020

Markkina-arvo 1.1.

2 041 732,19

1 964 481,88

Lisäykset

2 430 710,03

9 128 115,84

Vähennykset

Omakatteisten rahastojen varat Osakkeet

-2 765 186,48

-9 387 300,23

Tuloslaskelmaan kirjatut myyntivoitot/-tappiot

197 046,77

320 399,89

Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat käyvän

220 200,08

16 034,81

2 124 502,59

2 041 732,19

arvon muutokset Markkina-arvo 31.12. Sijoitusrahastot Markkina-arvo 1.1.

2 829 236,33

2 052 631,54

Lisäykset

2 339 170,46

2 175 488,38

Vähennykset

-2 014 327,37

-1 440 842,30

Tuloslaskelmaan kirjatut myyntivoitot/-tappiot

14 751,01

0,00

621 043,02

41 958,71

3 789 873,45

2 829 236,33

685 699,00

697 530,00

Lisäykset

431 035,23

0,00

Vähennykset

-470 511,28

0,00

Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat käyvän arvon muutokset Markkina-arvo 31.12. Korkosijoitukset Markkina-arvo 1.1.

Tuloslaskelmaan kirjatut myyntivoitot/-tappiot Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat käyvän

1 726,05

0,00

11 542,10

-11 831,00

659 491,10

685 699,00

arvon muutokset Markkina-arvo 31.12. Rahastojen pankkitilien saldo 1.1.

46 541,49

514 597,79

Rahaston pankkitilien muutokset

57 571,75

-468 056,30

104 113,24

46 541,49

6 677 980,38

5 603 209,01

Rahastojen pankkitilien saldo 31.12. Yhteensä

Merkittävimmät sijoitukset Vaasan yliopiston omakatteinen rahasto on sijoittanut varojaan osakkeisiin ja rahastoihin. Suurimmat osakesijoitukset ovat Novo Nordisk, Kone Oyj ja Valmet Oyj.

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

35


Liite 5: Taseen liitetiedot Arvonlisäverokompensaatio Tuloslaskelman kuluista Aktivoinneista taseen pysyviin vastaaviin

VAASAN YLIOPISTO 2021

VAASAN YLIOPISTO 2020

1 453 152,23

1 487 257,92

252 027,94

238 415,99

Kompensoitava arvonlisävero

1 705 180,17

1 725 673,91

OKM:ltä saatu alv-kompensaatio

-1 715 000,00

-1 947 000,00

-9 819,83

-221 326,09

Tilikauden alv-kompensaatiosaaminen / -velka

Vuoden 2020 arvonlisäverokompensaatiovelka 221 326,09€ huomioidaan vuoden 2022 arvonlisäverokompensaation yhteydessä ja velat on kirjattu taseen lyhytaikaisiin velkoihin. Vuoden 2021 arvonlisäverokompensaatiovelka 9819,83€ huomioidaan vuoden 2023 arvonlisäverokompensaation yhteydessä ja velat on kirjattu taseen pitkäaikaisiin velkoihin.

Saamisten erittely

VAASAN YLIOPISTO

VAASAN YLIOPISTO

KONSERNI

KONSERNI

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

Pitkäaikaiset saamiset Alv-kompensaatiosaamiset

0,00

0,00

0,00

0,00

Laskennalliset verosaamiset

0,00

0,00

238 921,52

149 325,95

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

0,00

0,00

238 921,52

149 325,95

2 361 333,52

2 390 632,14

2 361 333,52

2 390 632,14

108 551,16

38 861,15

108 551,16

44 457,37

0,00

14 880,00

0,00

0,00

Siirtosaamiset

1 112 842,45

346 529,70

356 358,95

346 529,70

Keskeneräisten hankkeiden saamiset

1 197 975,48

831 010,54

1 197 975,48

831 010,54

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

0,00

0,00

0,00

0,00

Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset hankelaskutuksista Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset

Muut saamiset Alv-kompensaatiosaaminen, lyhytaikainen Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

0,00

0,00

836 742,96

0,00

4 780 702,61

3 621 913,53

4 860 962,07

3 612 629,75

14 864 703,75

9 180 990,25

14 864 703,75

9 180 990,25

1 456 190,97

5 683 713,50

1 956 190,97

5 683 713,50

16 320 894,72

14 864 703,75

16 820 894,72

14 864 703,75

Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset 1.1. Muutokset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.

36

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021


Liite 5: Taseen liitetiedot VAASAN YLIOPISTO

VAASAN YLIOPISTO

KONSERNI

KONSERNI

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma 2009 tilinpäätöksestä siirtyvä 1.1.1998

785 508,10

785 508,10

785 508,10

785 508,10

yliopistolle muodostettu valtion pääoma Yliopistokiinteistöosakeyhtiön osakkeita vastaava arvo

7 978 204,75

7 978 204,75

7 978 204,75

7 978 204,75

Edellisten tilikausien lisäykset

22 733 701,19

22 406 701,19

22 733 701,19

22 406 701,19

Peruspääoma 1.1.

31 497 414,04

31 170 414,04

31 497 414,04

31 170 414,04

Valtion sijoitukset peruspääomaan Peruspääoma 31.12. Omakatteiset rahastot 1.1. Rahastointi tuloslaskelmasta

0,00

327 000,00

0,00

327 000,00

31 497 414,04

31 497 414,04

31 497 414,04

31 497 414,04

5 624 540,73

5 248 548,24

5 624 540,73

5 248 548,24

1 066 616,19

375 992,49

1 066 616,19

375 992,49

Omakatteiset rahastot 31.12.

6 691 156,92

5 624 540,73

6 691 156,92

5 624 540,73

Muut sidotut rahastot 1.1.

3 386 877,66

3 364 909,18

3 386 877,66

3 364 909,18

Siirto sidottuihin rahastoihin tuloslaskelmasta Muut sidotut rahastot 31.12.

907 608,25

21 968,48

907 608,25

21 968,48

4 294 485,91

3 386 877,66

4 294 485,91

3 386 877,66

Sidottujen rahastojen jakauma: Varainhankinta yliopistotoiminta Varainhankinta kauppatieteellinen koulutusala Varainhankinta teknillinen koulutusala Varainhankinta humanistininen koulutusala

621 570,19

453 961,94

3 084 514,72

2 474 514,72

567 401,00

437 401,00

21 000,00

21 000,00

4 802 691,13

4 802 691,13

4 802 691,13

4 802 691,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Muu oma pääoma Toimintapääoma 1.1. Lisäykset Toimintapääoma 31.12. Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

4 802 691,13

4 802 691,13

4 802 691,13

4 802 691,13

20 111 558,58

14 495 610,00

19 461 719,39

14 259 806,18

9 542 278,94

5 615 948,58

9 234 521,45

5 201 913,21

76 939 585,52

65 423 082,14

75 981 988,83

64 773 242,95

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

37


Liite 5: Taseen liitetiedot VAASAN YLIOPISTO

VAASAN YLIOPISTO

KONSERNI

KONSERNI

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

349 480,00

349 480,00

14 346 387,69

13 045 130,01

9 819,79

221 326,09

9 819,79

221 326,09

359 299,79

570 806,09

14 356 207,48

13 266 456,10

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut alv-kompensaatioennakot Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut hanke-ennakot

0,00

0,00

705 493,32

705 493,32

7 377 359,93

6 885 024,01

7 377 359,93

6 885 024,01

0,00

32 588,20

0,00

0,00

1 057 259,42

813 592,33

1 057 259,42

813 592,33

2 939 431,41

3 047 273,59

2 939 431,41

3 047 273,59

Ostovelat: Velat konserniyhtiöille Muut ostovelat Siirtovelat: Palkkavelat Palkkasivukuluvelat

732 984,06

540 786,27

732 984,06

540 786,27

2 918 319,60

4 517 042,67

2 918 319,60

4 517 042,67

36 920,72

0,00

0,00

0,00

Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksuvelat

669 086,38

807 087,30

669 086,38

807 087,30

Arvonlisäverovelka

259 492,76

324 752,15

259 492,76

324 752,15

8 736,95

8 028,42

8 736,95

8 028,42

15 999 591,23

16 976 174,94

16 668 163,83

17 649 080,06

16 358 891,02

17 546 981,03

31 024 371,31

30 915 536,16

Muut siirtovelat Velat konserniyhtiöille Muut velat:

Muut velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

38

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021


Liite 6: Taseen liitetiedot, Vaasan yliopisto Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat jaetaan kolmeen hierar-

joko suoraan tai epäsuorasti tai käypä arvo on laskettavissa mark-

kiatasoon käyttäen yleisesti käytettäviä laskentamalleja.

kinoilta saatavien hintakomponenttien perusteella.

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuus-

Taso 3: Käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin

erien noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.

tietoihin, jotka eivät perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, kuten pääomasijoitukset. Osakkeiden käypä arvo lasketaan

Taso 2: Käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin tietoihin

kurssikehityksen perusteella ja pääomarahastojen arvostuksessa

kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin

käytetään ulkopuolisten varainhoitajien toimittamia arvostuslas-

tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle ovat todennettavissa,

kelmia.

OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN RAHOITUSVAROJEN

RAHOITUSVAROJEN KÄYVÄT ARVOT LUOKITTAIN Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

KÄYVÄT ARVOT LUOKITTAIN

Markkina-arvo 31.12.2021

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Markkina-arvo 31.12.2021

Osake

Osake Taso 1

23 893 587

Taso 1

3 770 609

Taso 2

-

Taso 2

1 189 855

Taso 3

-

Taso 3

-

Korko

Korko Taso 1

15 777 540

Taso 1

659 491

Taso 2

-

Taso 2

-

Taso 3

-

Taso 3

-

Vaihtoehtoiset

Vaihtoehtoiset Taso 1

2 257 003

Taso 1

-

Taso 2

1 613 291

Taso 2

504 698

Taso 3

367 336

Taso 3

449 215

Yhteensä

43 908 756

Yhteensä

6 573 867

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

39


Liite 6: Taseen liitetiedot, Vaasan yliopisto Rahoitusriskien hallinta Yliopiston rahoitusriskien hallinta on jatkuvaa. Keskeinen osa riskienhallintaa muodostuu sijoitusraportoinnista, missä tuoton ja riskin välistä suhdetta raportoidaan monipuolisesti. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on vähentää rahoitusmarkkinoiden muutosten vaikutuksia tulokseen ja varallisuuteen. Yliopiston hallitus arvioi vuosittain sijoituspolitiikkaa ja tarkastelee erityisesti strategista allokaatiota omaisuuslajeittain. Vuosittainen allokaatio on asetettu huomioiden salkun riskitaso ja mahdollisuudet vaikuttaa siihen nopealla aikavälillä. Yliopiston sijoitusvarallisuuden hoitamisessa korostuu pitkäjänteisyys. Sijoitustoimintaa harjoitetaan, jotta yliopiston strategian toteutumista voidaan tukea.

Osakesijoitusten hintariski

Luottoriski

Yliopiston sijoitusvarallisuuden hintariski muodostuu pääasiassa

Yliopiston luottoriski muodostuu pääasiassa vastapuoliriskin

osakesijoitusten arvonmuutoksista. Hintariskin hallinnan tavoit-

kautta. Sijoitusallokaation ansiosta yliopiston luottoriski on hyvin

teena on hallita hinnan vaihtelun aiheuttamaa volatiliteettia ja

pieni. Yliopisto tekee sijoitukset osakkeisiin ja rahastoihin eikä

parantaa sijoitussalkun tehokkuutta. Pienentääkseen hintariskiä

sijoita suoraan luottoriskiltään korkeampiin sijoituskohteisiin.

yliopisto käyttää sijoitusten hajauttamista sekä varainhoitajan

Luottoriskiä hallitaan ensisijaisesti sijoitusten allokaation kautta

ammattimaiseen sijoitusprosessiin kuuluvaa instrumenttivalintaa.

eikä luottoriskillä ole merkittävää vaikutusta.

Osakkeiden allokaatio koko salkusta on 54%. Alla on esitetty osakkeiden herkkyysanalyysi, mikäli osakemarkkinoiden arvostus laskisi 20% muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina.

Korkoriski Yliopisto korkoriski muodostuu korkomuutosten aiheuttamasta epävarmuudesta sijoitusten tuotossa tai sen arvossa. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on tasoittaa korkojen muutosten aiheuttamaa volatiliteettia. Yliopiston sijoitusvarallisuuden korkoriskiä

Osake -20% Vaikutus tulokseen Vaikutus omaan pääomaan Kokonaisvaikutus

40

-4 778 717 -992 093 -5 770 810

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

hallitaan hajauttamalla varat hallituksen määrittämän allokaation mukaan eri korkosidonnaisuusaikoihin IG, HY, valtioinlainoihin sekä kehittyvien markkinoiden lainoihin. Korkosijoitusten osuus koko sijoitussalkusta on 36%, josta 30% on pitkäaikaisissa korkosijoituksissa.


Liite 7: Vakuudet ja vastuusitoumukset VAASAN YLIOPISTO

VAASAN YLIOPISTO

KONSERNI

KONSERNI

2021

2020

2021

2020

Annetut vakuudet Rahalaitoslainat Takaus konserniyhtiön puolesta

13 764 070,00

15 051 881,01

13 750 623,33

45 500 000,00

23 500 000,00

572 651,90

514 929,17

13 764 070,00

Kiintestökiinnitykset Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat

572 651,90

514 929,17

845 932,85

820 855,35

845 932,85

820 855,35

1 418 584,75

1 335 784,52

1 418 584,75

1 335 784,52

Vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat

1 422 268,41

1 303 451,56

1 422 268,41

1 303 451,56

Myöhemmin maksettavat

1 304 304,50

1 838 682,00

1 304 304,50

1 838 682,00

2 726 572,91

3 142 133,56

2 726 572,91

3 142 133,56

Vastuuna on esitetty toimitiloihin liittyvät vuokravastuut, jotka koskevat toistaiseksi voimassaolevien vuokraso-pimusten irtisanomisaikaa sekä määräaikaisten vuokrasopimusten jäljellä olevaa vuokra-aikaa. Vuokravastuisiin sisältyy muun muassa VEBIC-energiatalon 10 vuoden pitkäaikainen vuokrasopimus. Vuokravastuut ja leasing-vuokravastuut on esitetty edellä arvonlisäverottomina.

Muut sitoumukset Sijoitussitoumukset

64 216,00

Sijoitussitoumukset (Syrenius)

327 556,89

Merikampuksen limiitti

200 000,00

80 185,00

64 216,00

80 185,00

200 000,00

Saadut investointiavustukset, joihin liittyy palautusehto: Hankerahoitus sisältää ehdon yksityisen rahoituksen hankkimisesta sekä infrastruktuuri-investoinnin käytöstä, jonka toteutumista seurataan niin kauan kuin hankintameno on Vaasan yliopiston taseessa. Ehdon toteutumatta jääminen voi johtaa nykyisen hankerahoituksen palautukseen.

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021

41


Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Vaasan yliopisto . .2022

Mari Kiviniemi

Jari Kuusisto

Hallituksen puheenjohtaja

Rehtori

Juha Kytölä

Mervi Airaksinen

Varapuheenjohtaja

Timo Aukia

Markku Stenborg

Marko Kohtamäki

Timo Rothovius

Susanna Kultalahti

Tommi Sottinen

Marja Vettenranta

Aleksi Sandroos

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Vaasassa_________. ______________________ 2022 Ryhmittymä BDO Audiator Oy & BDO Oy

Andreas Holmgård

Tuula Ylikangas

KHT

JHT

42

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2021
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.