__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

9

788215

035147

Norden.indd Alle sider

Eyvind Elstad (red.)

ISBN 978-82-15-03514-7

Lærerutdanning i nordiske land

Den finske femårige lærerutdanningen har høstet internasjonal anerkjennelse for høy kvalitet. Lærerutdanningene i de andre nordiske landene har derimot blitt kritisert. Hva ligger til grunn for denne forskjellen, og hva skal til for at lærerutdanningene i de øvrige nordiske landene skal bli bedre? Med unntak av i Finland tiltrekker ikke lærerutdanningsprogrammer i nordiske land seg mange nok faglig sterke søkere. Produksjonen av nyutdannede lærere er for lav sammenliknet med nåtidig og framtidig behov for lærere. Dette kan henge sammen med læreryrkets status i samfunnet, som alltid vil være påvirket av politiske beslutninger og føringer. I denne boka drøfter forfatterne lærerutdanningenes utvikling i de siste årene, og den nåtidige situasjonen. Boka presenterer også den første sammenliknende spørreskjemaundersøkelsen av hvordan lærerstudenter i samtlige nordiske land bedømmer studienes kvalitet. I bokas siste del presenteres noen ideer om hvordan lærerutdanning i nordiske land kan forbedres. Redaktør for boken er Eyvind Elstad, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling på Universitetet i Oslo.

E y v in d E ls t a d ( r e d .)

Lærerutd a i n o r d i s k nning e land

17.12.2019 12:22


LĂŚrerutdanning i nordiske land

9788215035147_Elstad_LĂŚrerutdanning i nordiske land.indd 1

16.12.2019 11:41


9788215035147_Elstad_LĂŚrerutdanning i nordiske land.indd 2

16.12.2019 11:41


Eyvind Elstad (red.)

LĂŚrerutdanning i nordiske land

universitetsforlaget

9788215035147_Elstad_LĂŚrerutdanning i nordiske land.indd 3

16.12.2019 11:41


© Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Forfatterne har mottatt støtte fra forskergruppen TEPEC ved Universitetet i Oslo. Omslag: Ellen Lorentzen Sats: ottaBOK Trykk: 07 Media – 07.no Boken er satt med: Adobe Garamond Pro 11/14 pkt Papir: 90 g Amber Graphic

9788215035147_Elstad_Lærerutdanning i nordiske land.indd 4

16.12.2019 11:41


Innhold

Forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kapittel 1 Lærerutdanninger i nordiske land. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Eyvind Elstad Introduksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Den nordiske skolemodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Den utvidede enhetsskolen og dens lærerutdanning. . . . . . . . . . . 24 Kritikk og reformintensitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Den skandinaviske versjonen av progressive pedagogiske arbeidsformer i skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Internasjonale storskalaundersøkelsers betydning for vurdering av utdanningskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Finland som foregangsland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Reformer i nordiske lands lærerutdanninger: reformintensitet og dilemmaer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Skolereformenes betydning for elevers prestasjonsnivå. . . . . . . . . 41 Lærerutdanninger i Europa: trender og utviklingstrekk . . . . . . . . 43 Internasjonaliseringen har sine begrensninger. . . . . . . . . . . . . . . . 47 Kompletterende og alternative lærerutdanninger . . . . . . . . . . . . . 47 Samarbeidsordninger i Norden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Kontrasten til de nordiske landenes samfunnsmodell. . . . . . . . . . 50 Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

9788215035147_Elstad_Lærerutdanning i nordiske land.indd 5

16.12.2019 11:41


6

Innhold

DEL I LÆRERUTDANNING I DE NORDISKE LANDENE Kapitel 2 Spänningsmönster i finländsk lärarutbildning – rekrytering, reform, relevans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Sven-Erik Hansén, Jari Lavonen, Jan Sjöberg, Jessica Aspfors og Tom Wikman Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Finland och reformer av lärarutbildningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Spänningsmönster och förbättringsidéer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Att rekrytera «de rätta» studenterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Vetenskaplighet och vardagspraktik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Att «forska sig» till lärarkompetens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Möts teori och praktik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Induktionsprogram – stöd genom gruppmentorskap. . . . . . . . . . 79 Sammanfattande diskussion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Referencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Kapitel 3 Svensk lärarutbildning – en akademisk professionsutbildning med förhinder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Björn Åstrand Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Utbildning av lärare i Sverige av idag i ljuset av dess historiska kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Ett varierat landskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 En grundläggande och gemensam utbildningsstruktur. . . . . . . 92 Autonoma lärosäten bedriver en nationellt reglerad utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Lärarprogram och lärarexamina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 De olika varianterna av program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Skiftande villkor för olika program och vid skilda lärosäten. . . 101 De många reformerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Dagens utmaningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Att passa in i samtiden – och att påverka framtiden. . . . . . . . . 104 Styrning och likvärdighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Mer utbildningsnära perspektiv – utvärderingar under 15 år. . . 106

9788215035147_Elstad_Lærerutdanning i nordiske land.indd 6

16.12.2019 11:41


Innhold

7

En återkommande fråga – de studerande och programmens attraktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). . . . . . . . . . . . . 111 Den oklara basen: debatten om pedagogikämnet och kunskapssynen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Lärarbristen – den mest konkreta utmaningen. . . . . . . . . . . . . 112 Svensk lärarutbildning: kvalitet och likvärdighet. . . . . . . . . . . . . . 114 Referencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Kapittel 4 Lærerutdanningen i Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Kaare Skagen og Eyvind Elstad Introduksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Nye kompetansekrav for lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Lærerbehov, opptakskrav og kandidatproduksjon. . . . . . . . . . . . . 124 Lærerutdanningens praksisopplæring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Studentenes oppfatninger av studiekvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Debatten om pedagogikkfaget i lærerutdanningen . . . . . . . . . . . . 129 Den progressive pedagogikkens storhetstid . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Pedagogikkfaget i lærerutdanningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Fagdidaktikkens framvekst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Veiledningsordning for nyutdannede lærere. . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Fra intensjoner til realisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Kapitel 5 Læreruddannelsen i Danmark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Lis Madsen og Elsebeth Jensen Indledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Kort om de ydre rammer for læreruddannelsen . . . . . . . . . . . . . . 139 Det faglige og pædagogiske indhold i læreruddannelsen: Kampen om indholdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Læreren som generalist (undervisningskompetence i mange fag) eller specialist (undervisningskompetence i få fag)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Praktikken og professionens rolle i uddannelsen? . . . . . . . . . . . 142 De grundfaglige elementer: Det pædagogiske fagområde . . . . . 143 Rekruttering til læreruddannelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

9788215035147_Elstad_Lærerutdanning i nordiske land.indd 7

16.12.2019 11:41


8

Innhold

Politiske tiltag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Frafald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Hvor står læreruddannelsen i Danmark i dag. . . . . . . . . . . . . . . . 151 Hvad bliver de næste skridt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Referencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Kapitel 6 Grundskollärarutbildningen i Island. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Baldur Sigurðsson, Halla Jónsdóttir, Þuríður Jóhannsdóttir og Amalía Björnsdóttir Inledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Yttre ramar för lärarutbildningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Lagar och förordningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 En ny ordning 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Lärosäten i Island som utbildar lärare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Islands universitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Lärarutbildningens organisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Integrerad femårig lärarutbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Konsekutiv lärarutbildning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Studieform, på plats eller distans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Utmaningar för lärarutbildningen i Island. . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Drop-out och långsam utbildningsprogression. . . . . . . . . . . . . 168 Åtgärder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Slutord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Referencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

DEL II LÆRERSTUDENTERS VURDERING AV KVALITET I LÆRERUTDANNINGER I NORDISKE LAND – EN KOMPARATIV STUDIE Kapittel 7 Målinger av kvalitet i lærerutdanning og politiske prosesser . . . . 179 Eyvind Elstad Hvorfor sammenlikne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Å lære for å forbedre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

9788215035147_Elstad_Lærerutdanning i nordiske land.indd 8

16.12.2019 11:41


Innhold

9

Lærerutdanning og storskalaundersøkelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Er det fruktbart å sammenlikne ulike typer utdanningsprogrammer?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Vi lever i målingenes tidsalder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Den politiske prosessen og dens betydning for styring . . . . . . . . . 186 Avslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Kapittel 8 Nordiske lærerstudenters vurderinger av pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Eyvind Elstad, Knut-Andreas Christophersen og Are Turmo En tverrsnittsundersøkelse blant lærerstudenter i alle nordiske land. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Nordiske lærerstudenters vurderinger av pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Konklusjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Kapittel 9 Nordiske lærerstudenters tidsbruk i studiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Eyvind Elstad, Knut-Andreas Christophersen og Are Turmo Introduksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Sammenlikning av lærerstudenters tidsbruk og motivasjon. . . . . . 212 Resultater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Avslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Kapittel 10 Hvorfor tenker nordiske lærerstudenter på å slutte i studiet?. . . . 221 Eyvind Elstad, Knut-Andreas Christophersen og Are Turmo Introduksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Situasjonen i de ulike nordiske landene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Sverige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Danmark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

9788215035147_Elstad_Lærerutdanning i nordiske land.indd 9

16.12.2019 11:41


10

Innhold

Island. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Resultater og drøfting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Avslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Vedlegg: indikatorer som inngår i de ulike samlevariablene. . . . . 236

DEL III FORBEDRINGSIDEER Kapittel 11 Virtuelle klasseromssimuleringer i lærerutdanningen. . . . . . . . . . 243 Katrine Nesje Introduksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Fra mikroundervisning til virtuelle klasserom. . . . . . . . . . . . . . . . 244 Simuleringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Virtuelle rollespillsimuleringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Hva sier forskning om bruk av virtuelle klasseromssimuleringer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Virtuell simulering – fremtiden for lærerutdanningen?. . . . . . . . . 251 Konklusjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Kapittel 12 NTNUs forskningsbaserte universitetsskolemodell. . . . . . . . . . . . 256 Lise Vikan Sandvik Introduksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Universitetsskolesamarbeidet ved NTNU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Teoretisk rammeverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Grensekryssing i lærerutdanningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Grensesoner i partnerskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 USSIT: en organisasjon i grensesoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Forhandling om formål og fokus for likeverdighet. . . . . . . . . . . . 263 Arbeidsdeling og samarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Utvikling av veileder- og FoU-kompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Utdanning som grensekryssing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

9788215035147_Elstad_Lærerutdanning i nordiske land.indd 10

16.12.2019 11:41


Innhold

11

Forskning som grensekryssing i samarbeidet mellom skole og lærerutdanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Avsluttende bemerkninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Kapittel 13 Universitet og skole i samarbeid om lærerutdanning – Universitetet i Oslo sin modell for utvidet partnerskap . . . . . . . . 277 Ida Hatlevik, Tove Seiness Hunskaar og Tone Malmstedt Eriksen Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Lærerutdanningen ved UiO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Utvikling av universitetsskolesamarbeid: fra pilotering til varig ordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Forutsetninger for vellykket samarbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Samarbeid om utvikling av lærerutdanningen. . . . . . . . . . . . . . . . 283 Samarbeid om utvikling av lærerstudentenes praksis. . . . . . . . . . . 286 Samarbeid om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen . . . . . . . . 287 Avsluttende betraktning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Kapittel 14 Veiledning med digital øreplugg: erfaringer fra en utprøvning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Hilde Madsø Jacobsen, Eli Lejonberg og Eyvind Elstad Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Teoretisk rammeverk for bruk av et kommunikasjonsmedium i veiledningssituasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Problemstilling for pilotundersøkelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Gjennomføring av undersøkelse av ørepluggens egnethet i praksissituasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Planlegging av type tilbakemeldinger – metode for utprøving . . . 302 Resultater fra utprøvingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Veiledning med øreplugg og kognitiv belastning . . . . . . . . . . . . . 304 Veiledning med øreplugg og taus kunnskap. . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Begrensninger ved metoden og forslag til forbedring . . . . . . . . . . 307 Drøfting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

9788215035147_Elstad_Lærerutdanning i nordiske land.indd 11

16.12.2019 11:41


12

Innhold

Oppsummering og veien videre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

DEL IV LÆRERUTDANNINGENS FRAMTIDSUTSIKTER Kapittel 15 Framtidens lærerutdanning: trender og mulige scenarioer. . . . . . 317 Eyvind Elstad Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Teoretisk rammeverk for diskusjon om mulige scenarioer. . . . . . . 320 Globalisering som trend og dens innvirkning på lærerutdanningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Lærerutdanningenes institusjonelle dynamikk . . . . . . . . . . . . . 322 Lærerutdanningsinstitusjonenes interaksjoner med skolesektoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Skoleutvikling og lærerutdanningens endringsbehov . . . . . . . . . . 329 Økt rettsliggjøring og dens konsekvenser for lærerutdanning. . . . 332 Lærerutdanningsinstitusjonene og forvaltningen av utdanningsforskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Instrumentalistisk trend? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Konklusjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Bokas bidragsytere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

9788215035147_Elstad_Lærerutdanning i nordiske land.indd 12

16.12.2019 11:41


Forord

En nasjons framtid avhenger av utdanningen til barn og unge. Samfunnet forandrer seg, og utdanning skal forberede unge på disse forandringene. Vårt samfunn bygger på en ide om at unge skal gis muligheter til å utvikle seg, og at skolen er en viktig arena for læring av kunnskaper og ferdigheter som verdsettes i samfunnet. Skolen er en møteplass for alle barn og ungdommer uavhengig av deres bakgrunn og er derfor en viktig sosialiseringsarena. Skolen skal legge til rette for at elevene kvalifiseres, sosialiseres, og at de får muligheter til personlig utvikling (Biesta, 2016). Dermed er skolen en av samfunnets viktigste institusjoner. Skolen bidrar til vårt felles strev etter å skape et godt samfunn. Kvaliteten på elevenes utdanning henger utvilsomt sammen med kvaliteten på skolens undervisning: Det finnes argumenter og empirisk støtte for å hevde at det er en positiv sammenheng mellom lærere som har adekvat utdanning, og elevers mulighet til å lære (Darling-Hammond & Bransford, 2005; Boyd, Grossman & Lankford, 2009; Feuer, Floden, Chudowsky & Ahn, 2013; Gansle, Noell & Burns, 2012) selv om evidensgrunnlaget for å hevde dette er omstridt og tvetydig (Mitchel & King, 2016). Det tar 45–50 år å få skiftet ut hele korpset av lærere, men lærerutdanningsprogrammer tilfører jevnlig nye lærere til skolene. Kvaliteten på utdanningen av lærere er av betydning for kvaliteten på den undervisningen som skjer i skolene. Selv om det er flere nyanser når det gjelder rekruttering til lærerutdanninger i nordiske land, er det i dag bekymring for om lærerutdanningene klarer å tiltrekke seg faglig sterke søkere i tilstrekkelig grad, og for at det utdannes for få lærere. Det er betydelig frafall underveis i lærerutdanningene. Dersom skoler ikke får ansatt godt kvalifiserte lærere, er det grunn til å

9788215035147_Elstad_Lærerutdanning i nordiske land.indd 13

16.12.2019 11:41


14

Forord

tro at kvaliteten på undervisningen – og dermed også elevenes lærings­ resultater – vil lide. Det elever lærer på skolen, legger et grunnlag for deres kompetanseutvikling senere i livet som arbeidstakere, samfunnsborgere, konsumenter eller som innovatører. Fra et økonomisk perspektiv er en velutdannet befolkning grunnlaget for utvikling av velstand og velbefinnende i et land. Dermed er skolens problemer og lærerutdanningens problemer også utfordringer for samfunnet. Selv om de nordiske landene er selvstendige stater, med hvert sitt særpreg og hver sin unike, men også sammenvevde historie, er det tradisjon for kontakt og gjensidig inspirasjon for å oppnå best mulig politikkutforming. Det har vært – og er fortsatt – betydelig migrasjon mellom de nordiske landene. Situasjonen i hvert nordisk land angår derfor nabolandene: Samfunnsproblemer i ett land har betydning for situasjonen i nabolandene og motsatt. Den omfattende migrasjonen har også betydning for hvordan skolen fungerer, og derav behovet for lærerrekruttering (herunder også lærerutdanningens innhold og struktur). Ut fra disse premissene er det interessant å sammenlikne de nordiske landenes lærerutdanninger og dessuten også drøfte hvordan ideer for politikkutforming formidles mellom land. Nær sagt alle har meninger om skolen. Slik skal det være i et demokrati. Spørsmålet om den gode lærerutdanningen er i noen grad beheftet med kontroverser og diskusjon. I spesiell grad har lærerutdanningene i skandinaviske land en betydelig PR-utfordring. Men skal man mene noe sterkt om lærerutdanning, er det blant annet en fordel å sette seg inn i evidensgrunnlaget i forskning om emnet og virkelighetsopplevelsene til dem som har direkte erfaring med lærerutdanning. I bokas del II presenteres en komparativ undersøkelse av ulike kvalitetsaspekter slik lærerstudentene i nordiske land bedømmer disse. Dette er et av bokas bidrag til diskusjonen som omfatter kritikk av lærerutdanningene og ideer til forbedring. Spørsmålet om hvordan vi skal skape god lærerutdanning, innebærer spenninger mellom forventninger som ikke alltid er forenlige. Arbeidet for å finne løsninger på de utfordringene som disse spenningene skaper, er tjent med en saksorientert og realitetsorientert debatt som sikrer at man går fram på en konstruktiv måte. Denne boka bidrar med informasjon som gir ett av flere mulige grunnlag for å danne seg en mening om lærerutdanningenes utfordringer. Dermed kan man si at vårt erklærte mål med boka er å gi et bidrag til en åpen og opplyst offentlig samtale.

9788215035147_Elstad_Lærerutdanning i nordiske land.indd 14

16.12.2019 11:41


Forord

15

Det som her legges fram, handler om endringer i lærerutdanningsprogrammer som et resultat av at de skandinaviske lærerutdanningene har blitt kritisert. Kritikken har blitt reist med forskjellige begrunnelser, men utfordringene som beskrives, har likevel noen likhetstrekk. Boka har relevans for samfunnsinteresserte og særlig personer med interesse for temaer som lærerstudenter og deres veiledere, lærere og personale ved lærerutdanningsinstitusjonene, politikkutformere og utdanningsforskere generelt. Derfor er bokas målgrupper både folk i akademia, i skolen og ellers i samfunnet. Hensikten er å presentere innsikter og forskning som har relevans for vår forståelse av lærerutdanning i nordiske land. Forfatterne utgjør ingen felles front i den komplekse diskusjonen om den gode lærerutdanningen og hva som er lærerutdanningsprogrammenes eventuelle svakheter: Det er et mangfold i artikkelforfatternes argumentasjon og synspunkter. Likevel tror vi at bokas kapitler kan være verdifulle i debatten om den gode lærerutdanningen. Hver forfatter er kun ansvarlig for det kapittel som vedkommende er oppgitt som forfatter for. Artiklene er skrevet på akademias premisser, dvs. med krav om saklighet, nøkternhet og etterrettelighet. Vi håper og tror at saklig drøfting skal kunne gi et grunnlag for å gjøre seg opp en selvstendig mening og bidra til å forbedre debatten. Takk til de fagfellene som har vurdert kapitlene og kommet med konstruktiv kritikk. Dette har bidratt til presiseringer og nyanseringer i hvert enkelt kapittel. Av praktiske hensyn har vi avgrenset denne bokas problemfelt til å dreie seg om lærerutdanning for grunnskole/folkeskole. Men det kastes også et sideblikk til lærerutdanning på gymnasnivå / videregående skole fordi disse lærerutdanningene kvalifiserer for å arbeide både i grunnskole og på videregående trinn (unntakene er Danmark og Island, som har et klart skille mellom folkeskolelærere og gymnaslærere). Derfor er lærerutdanning for videregående skoler indirekte også med. Førskolelærerutdanning og yrkesfaglærerutdanning er derimot ikke berørt. Dette beror rett og slett på en praktisk avgrensning av bokas problemfelt og er ikke et uttrykk for at vi anser disse sektorene å være av mindre betydning. Resultatene som presenteres i bokas del II, er basert på en spørreskjema­ undersøkelse. Takk til dem som har oversatt spørreskjemaet til de ulike nordiske språk og hjulpet til med datainnsamlingen. Takk også til de tre anonyme fagfellene som har bidratt med kritikk underveis og i sluttevalu­ eringen av bokprosjektet. Ingen nevnt. Ingen glemt.

9788215035147_Elstad_Lærerutdanning i nordiske land.indd 15

16.12.2019 11:41


16

Forord

Forskergruppen TEPEC ved Universitetet i Oslo har bidratt med finansieringsstøtte. Følgende forfattere er knyttet til denne forskergruppen: Eyvind Elstad, Katrine Nesje, Ida Hatlevik, Tove Seiness Hunskaar, Tone Malmstedt Eriksen og Eli Lejonberg.

Referanser Biesta, G. (2016). Educational leadership for what? An educational examination. I D. Waite & I. Bogotch (red.), The Wiley international handbook of educational leadership (s. 15–27). Hoboken, NJ: Wiley Blackwell. Boyd, D. J., Grossman, P. L. & Lankford, H. (2009). Teacher preparation and student achievement. Educational Evaluation and Policy Analysis, 31(4), 416–440. Darling-Hammond, L. & Bransford, J. (2005). Preparing teachers for a changing world. Report of the committee on teacher education of the national academy of education. Hoboken, NJ: Wiley. Feuer, M. J., Floden, R. E., Chudowsky, N. & Ahn, J. (2013). Evaluation of teacher preparation programs: Purposes, methods, and policy options. Washington, DC: National Academy of Education. Gansle, K., Noell, G. & Burns, J. (2012). Do Student Achievement Outcomes Differ Across Teacher Preparation Programs? An Analysis of Teacher Education in Louisiana. Journal of Teacher Education, 63(5), 304–317. Mitchel, A. L. & King, M. S. (2016). A new agenda: Research to build a better teacher preparation program. Sudbury, MA: Bellwether Education Partners.

9788215035147_Elstad_Lærerutdanning i nordiske land.indd 16

16.12.2019 11:41


9

788215

035147

Norden.indd Alle sider

Eyvind Elstad (red.)

ISBN 978-82-15-03514-7

Lærerutdanning i nordiske land

Den finske femårige lærerutdanningen har høstet internasjonal anerkjennelse for høy kvalitet. Lærerutdanningene i de andre nordiske landene har derimot blitt kritisert. Hva ligger til grunn for denne forskjellen, og hva skal til for at lærerutdanningene i de øvrige nordiske landene skal bli bedre? Med unntak av i Finland tiltrekker ikke lærerutdanningsprogrammer i nordiske land seg mange nok faglig sterke søkere. Produksjonen av nyutdannede lærere er for lav sammenliknet med nåtidig og framtidig behov for lærere. Dette kan henge sammen med læreryrkets status i samfunnet, som alltid vil være påvirket av politiske beslutninger og føringer. I denne boka drøfter forfatterne lærerutdanningenes utvikling i de siste årene, og den nåtidige situasjonen. Boka presenterer også den første sammenliknende spørreskjemaundersøkelsen av hvordan lærerstudenter i samtlige nordiske land bedømmer studienes kvalitet. I bokas siste del presenteres noen ideer om hvordan lærerutdanning i nordiske land kan forbedres. Redaktør for boken er Eyvind Elstad, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling på Universitetet i Oslo.

E y v in d E ls t a d ( r e d .)

Lærerutd a i n o r d i s k nning e land

17.12.2019 12:22

Profile for Universitetsforlaget

Lærerutdanning i nordiske land  

Den finske femårige lærerutdanningen har høstet internasjonal anerkjennelse for høy kvalitet. Lærerutdanningene i de andre nordiske landene...

Lærerutdanning i nordiske land  

Den finske femårige lærerutdanningen har høstet internasjonal anerkjennelse for høy kvalitet. Lærerutdanningene i de andre nordiske landene...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded