Pakkereiseloven

Page 1

Rolf Forsdahl ble cand.jur. i 1975. Han var advokatfullmektig hos høyesterettsadvokat Erling M. Torkildsen, før han gikk over i Norges Automobilforbund (NAF). Fra 1989 til 2016 ledet han reisebyråenes og reisearrangørenes nasjonale interesseorganisasjon. Han har deltatt i komiteene for Legal Affairs og Aviation Matters i den europeiske bransjeorganisasjonen ECTAA. Han var med på å utforme den første pakkereiseloven, som trådte i kraft 1. januar 1996. Forfatteren var også administrativt ansvarlig for arbeidet i bransjeklagenemndene for pakkereiser og flyreiser frem til han gikk av med pensjon i 2016.

Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no

isbn 978-82-15-03358-7

9

788215

033587

Pakkereiseloven

Pakkereiseloven regulerer rettigheter og forpliktelser mellom kjøper og selger av det loven definerer som pakkereiser. I denne lovkommentaren gjennomgås de enkelte bestemmelsene i pakkereiseloven slik den ble vedtatt 11. juni 2018, EUs pakkereisedirektiv av 25. november 2015 og andre relevante EU-regler, bransjens egen praksis og praksis fra Reklamasjonsnemnda for pakkereiser. Boken tar sikte på å være et oppslagsverk og å gi leseren en bredere forståelse for pakkereiselovens bestemmelser. Den vil også redegjøre for reisearrangørenes egen produksjonsmåte og rammebetingelser.

Rolf Forsdahl

Pakkereiseloven Lovkommentar Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.noPakkereiseloven

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 1

31.08.2020 12:13


9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 2

31.08.2020 12:13


Rolf Forsdahl

Pakkereiseloven Lov 15. juni 2018 nr. 32 om pakkereiser og reisegaranti mv.

Lovkommentar

Universitetsforlaget

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 3

31.08.2020 12:13


© Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03358-7 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Omslagsdesign: ANTI / Erik Johan Worsøe Eriksen Omslag: Universitetsforlaget Sats: ottaBOK Trykk: 07 Media – 07.no Innbinding: Bokbinderiet Johnsen AS Boken er satt med: Times LT Std 10,5/12,5 Papir: 90 g Amber Graphic 1,25

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 4

31.08.2020 12:13


Forord «Navigare necesse est», sa de gamle romere. Utferdstrang og opplevelseslyst har vært en del av den menneskelige sivilisasjonen siden tidenes morgen. I vår moderne tid er de opprinnelige drivkreftene supplert og for mange erstattet av lyst til å komme vekk fra hverdagen, rekreere, leke og nyte sosialt samvær med ukjente og kjente mennesker under andre forhold enn det hverdagslige hjemme. Internasjonal turisme gir rundt 1,3 milliarder turister årlig (2019) og er en av verdens største eksportnæringer. Turismens skyggesider begynner imidlertid å vise seg rundt om på kloden. Frem til nå er det lite av lovreguleringer av denne industrien som sikter mot å begrense skader på miljø, lokal kultur og historie. Det er selvsagt andre lovbestemmelser reiselivsindustrien må innrette seg etter, alt fra vern av historiske minnesmerker til begrensning av støy og utslipp. Det lille man har av særlover både nasjonalt og internasjonalt, er designet for å beskytte forbrukere og passasjerer mot bransjens mislighold av avtalen – både med og uten subjektiv «skyld». Det nyeste skuddet på den norske stammen av særlover på dette området er den siste pakkereiseloven som trådte i kraft 1. juli 2018. Jeg har arbeidet som leder av bransjeorganisasjonen for reisearrangører og reisebyråer i mer enn 26 år, i tillegg til å ha virket som juridisk konsulent for medlemmene i samme periode. Jeg satt i arbeidsgruppen som laget motivene til den første pakkereiseloven som trådte i kraft 1. januar 1996, og jeg har vært administrativ leder av blant annet klagenemnda for pakkereiser like lenge. Det var derfor lett å si «ja» da jeg fikk tilbudet om å skrive en kommentarbok til den nye pakkereiseloven. Men jeg visste samtidig at det ville by på noen utfordringer andre kommentarbokforfattere slipper lettere unna: Det er et forsvinnende lite antall tvister mellom bransjeaktører og kunder som blir avgjort av de ordinære domstolene. Og i skrivende stund er 2017-loven for ny til at eventuelle tvister med utspring i denne har utkrystallisert seg, så det er ingen domsavgjørelser som kan være kilde til lovkommentarer. Jeg har derfor i stor utstrekning måttet bruke forarbeidene og EU-direktivet. Men jeg drar også inn relevante avgjørelser og bransjepraksis i nemnda etter 1995-loven fordi begrepsbruk i pakkereisesammenheng er og kommer til å være preget av hvordan den loven er blitt praktisert. EU-direktiv 2015-2302 foreligger ikke i en offisiell norsk oversettelse selv om B ­ arneog likestillingsdepartementet bestilte en oversettelse til bruk for utarbeidelsen av Proposisjon 54 L. Jeg har imidlertid i det store valgt å bruke den offisielle danske teksten der jeg siterer direktivet eller fortalen for å unngå en teoretisk usikkerhet om den norske teksten dekker direktivets formuleringer fullstendig. Dette gjelder ikke der departementet selv har gjengitt direktivet eller fortalen med norsk tekst i Proposisjon 54 L. Jeg har videre valgt å gå relativt nøye inn på temaer jeg av mange års erfaring vet vil danne grunnlag for tvister mellom reisende og reisebransjen, og hvor jeg vet at praksis og lovforståelse med grunnlag i pakkereiseloven av 1995 vil bli påberopt også etter

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 5

31.08.2020 12:13


6

Forord

2018-loven. Dette gjelder spesielt temaer knyttet til begrepene «mangler» og «force majeure» eller uunngåelige og ekstraordinære hendelser som det heter i 2018-loven. Til slutt nevnes at jeg i relativt stor utstrekning har valgt å ta inn klipp fra proposisjon og direktiver i selve teksten i stedet for å benytte fotnoter og henvisninger. Dette for å lette tankens orientering i stoffet. Jeg retter også en takk til min etterfølger som reisebransjedirektør i Virke, nå advokat i Vy, Sverre McSeveny-Åril, for hans verdifulle innspill som ekstern, faglig konsulent til manuskriptet. Oslo, juni 2020 Rolf Forsdahl

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 6

31.08.2020 12:13


Innhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Innledning Historikk og bransjens utvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pakkereiseturismens utvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Deregulering av internasjonal luftfart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Teknologiens inntog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rettskilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 EUs første pakkereisedirektiv EF 1990-913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pakkereiseloven av 25.8.1995 med endringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Europadomstolens rolle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kapittel 1 Innledende bestemmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 § 1. Virkeområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 Næringsdrivende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 Reisende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4 Sammensatte reisearrangementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5 Rette sin virksomhet mot reisende i riket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 § 2. Unntak fra lovens virkeområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2 § 2 bokstav a: 24-timersgrensen og «innkvartering over natten». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3 Nærmere om «innkvartering» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4 Innkvartering under transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5 Nærmere om «cruisepakker». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 6 Unntaket i § 2 bokstav b ved «Leilighetsvis salg på ideelt grunnlag» og salg til «en begrenset gruppe» reisende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 7 «Tilbys eller formidles leilighetsvis». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 8 «på et ideelt grunnlag». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9 Tilbys en begrenset gruppe reisende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 7

31.08.2020 12:13


8

Innhold

10 § 2 bokstav c: «Kjøpes på grunnlag av en generell avtale mellom næringsdrivende om kjøp av forretningsreiser». . . . . . . . . . . . 29 § 3. Ufravikelighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 «fravikes ved avtale til ulempe for den reisende.». . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3 Om forbehold om tekniske feil eller trykkfeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 § 4. Forholdet til annet regelverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2 Relevant lovgivning i forhold til § 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 § 5. Reisetjeneste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2 Persontransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3 Innkvartering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4 Utleie av biler, motorsykler og andre motorvogner. . . . . . . . . . . . . . . . 36 5 Andre turisttjenester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 § 6. Pakkereise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2 «Én næringsdrivende» og «én avtale». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3 Om kravene i § 6 bokstav b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4 Kombineres med «andre turisttjenester». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.1 «Verdi» og «vesentlig element i kombinasjonen». . . . . . . . . . . . . 45 4.2 Spesielt om «andre turisttjenester» knyttet til hotellopphold. . . . 46 5 Når reisetjenesten velges eller kjøpes før levering av en av de andre reisetjenestene har begynt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 § 7. Sammensatt reisearrangement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2 Kravene i § 7 første ledd bokstav a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3 Om § 7 første ledd bokstav b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 4 Om § 7 annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 § 8. Øvrige definisjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2 § 8 bokstav a Arrangør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3 § 8 bokstav b «formidler» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4 § 8 bokstav c «hjemtransport». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 5 Mangel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 5.1 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 5.2 Er rettighetene ved mangler de samme som i 1995-loven?. . . . . . 60 5.3 Eksempler på mangler etter 1995-loven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.4 Mangler i henhold til alminnelige vilkår for pakkereiser. . . . . . . 67 5.5 Forståelse av begrepet «mangel» i § 8 bokstav d . . . . . . . . . . . . . 68 6 § 8 bokstav e næringsdrivende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 7 § 8 bokstav f pakkereiseavtale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 8 § 8 bokstav g reisende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9 § 8 bokstav h utsalgssted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 10 § 8 bokstav i uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. . . . . . . . 71

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 8

31.08.2020 12:13


Innhold

9

10.1 Forholdet mellom § 8 bokstav i og tilsvarende bestemmelse i 1995-loven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 10.2 Avsluttende kommentarer til § 8 bokstav i. . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 11 § 8 bokstav j Varig medium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Kapittel 2 Opplysningsplikt og innhold i pakkereiseavtalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 § 9. Opplysninger som skal gis før det inngås avtale om pakkereise. . . . . . 82 1 Hvem som skal gi opplysningene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 2 Når og hvordan opplysningene skal gis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 3 § 9 bokstav a Reisetjenestens vesentligste kjennetegn . . . . . . . . . . . . . 84 4 § 9 bokstav b Arrangørens kontaktopplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 5 § 9 bokstav c Pakkereisens pris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 6 § 9 bokstav d Betalingsvilkår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 7 § 9 bokstav e Minste antall deltagere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 8 § 9 bokstav f Pass og visumkrav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 9 § 9 bokstav g Avbestilling mot gebyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 10 § 9 bokstav h Forsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 11 § 9 siste ledd: Standardopplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 § 10. Nærmere om opplysningsplikten etter § 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 2 § 10 første ledd: Krav til tydelighet og klarhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3 § 10 annet ledd: Krav ved fjernsalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4 § 10 tredje ledd: Endring av opplysninger gitt på forhånd . . . . . . . . . . 95 5 § 10 fjerde ledd: Opplysningsplikt ved lenkede bestillingsprosesser . . 96 6 § 10 femte ledd: Forskriftshjemmel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 § 11. Opplysninger som skal gis i pakkereiseavtalen eller i bekreftelsen. . . 96 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2 Om de enkelte punkter i § 11 første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3 Opplysninger gitt i informasjonsmateriell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 § 12. Øvrige krav til pakkereiseavtalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 2 Krav til tydelighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3 Telefonsalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4 Den reisendes kopi av avtalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 § 13. Bruk av elektronisk kommunikasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 2 Skjerpet krav til tydelighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3 Tydelighet for betalingsforpliktelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4 Brudd på opplysningsplikten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 § 14. Informasjon til arrangøren mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2 Lenkede bestillingsprosesser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3 Informasjoner på varig medium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 9

31.08.2020 12:13


10

Innhold

§ 15. Dokumenter og opplysninger før pakkereisen begynner. . . . . . . . . . . 103 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 2 Dokumenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3 Om innsjekkingstid m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4 Stopp undervegs, transportforbindelser og ankomst. . . . . . . . . . . . . . . 104 § 16. Virkningen av brudd på visse opplysningsplikter. . . . . . . . . . . . . . . . . 105 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 2 Brudd på andre opplysningsplikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 § 17. Bevisbyrde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Kapittel 3 Endringer i pakkereiseavtalen før pakkereisen begynner . . . . . . . . . . . . . . . 106 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 § 18. Overdragelse av pakkereiseavtalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 2 Krav til den som får pakkereisen overdratt til seg. . . . . . . . . . . . . . . . . 107 3 Solidarisk ansvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 4 Kostnader ved overdragelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 § 19. Prisendringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2 Betingelser for prisendringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3 Grunnlaget for å avtale prisendringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4 Varsel om prisendring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.1 Varsel på e-post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.2 Varig medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5 Fradrag ved prisreduksjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 § 20. Øvrige endringer i avtalevilkår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2 Spesielt om forbehold i pakkereiseavtalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 3 Arrangørens ensidige endringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4 Endring av vesentlige kjennetegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5 Arrangørens informasjonsplikt ved endringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 6 Frister for å avbestille eller protestere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 7 Andre bestemmelser om endring av avtalevilkårene. . . . . . . . . . . . . . . 116 Kapittel 4 Opphør av avtalen før pakkereisen begynner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 § 21. Avbestilling av pakkereisen mot gebyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 2 Rimelige gebyrsatser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 3 Når arrangøren ikke har bestemmelser om gebyr. . . . . . . . . . . . . . . . . 119

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 10

31.08.2020 12:13


Innhold

11

§ 22. Avbestilling av pakkereisen uten gebyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2 «Påvirke gjennomføringen». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 3 Den reisendes kunnskap om de aktuelle forhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 4 Når kan den reisende påberope seg hevingsretten i forhold til avreisetidspunktet?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 § 23. Avlysning av pakkereisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 2 Minste antall deltagere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 3 Antall personer eller prosent av setekapasitet?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4 Frister for å varsle om avlysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 5 Arrangørens avlysning på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 6 Erstatning ved arrangørens avlysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 § 24. Oppgjør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 2 Nærmere om oppgjøret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Kapittel 5 Gjennomføring av pakkereisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 § 25. Arrangørens ansvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 2 Gjennomføringsansvaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 3 Den reisendes rettigheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 4 «Skyldes den reisende». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 § 26. Den reisendes reklamasjonsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 2 «Uten ugrunnet opphold» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3 Krav til form og innhold i reklamasjonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4 Hvem reklamasjonen kan rettes til. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 § 27. Avhjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 2 Frist for avhjelp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 3 Kvalitative krav til avhjelp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 § 28. Alternative reisetjenester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2 Arrangørens plikt til å tilby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 3 Alternative reisetjenester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 4 Prisavslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 5 Avvisning av tilbudte, alternative reisetjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 § 29. Heving av pakkereiseavtalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 2 Subjektiv eller objektiv vurdering av «vesentlig mangel»?. . . . . . . . . . 137 3 Den reisendes rettigheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 11

31.08.2020 12:13


12

Innhold

§ 30. Hjemtransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 2 «Likeverdig transportmiddel». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 3 Påvente av hjemtransport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 § 31. Prisavslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 2 Prisavslag ved «uvesentlige mangler»?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 3 «Passende prisavslag». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 4 «Perioder pakkereisen har mangler». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 § 32. Erstatning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2 «Passende erstatning» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 3 Ikke-økonomisk tap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 4 Bevisbyrde for uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. . . . . . 145 5 «Tredjeperson som ikke er knyttet til leveringen …». . . . . . . . . . . . . . 146 6 «… mangelen ikke kunne forutses …». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 7 «… eller unngås». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 8 Erstatningsutbetaling uten ugrunnet opphold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 § 33. Erstatningsbegrensninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 2 Begrensninger etter lovgivning og konvensjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 3 Avtalte ansvarsbegrensninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 § 34. Forholdet til transportrettslig lovgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 2 Ikke dobbelterstatning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 § 35. Nødvendig innkvartering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 2 «Høyst tre netter». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 3 Trenettersregelen versus forordningen om flypassasjerrettigheter . . . . 152 4 Kategori og kvalitet på innkvartering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5 Begrensninger i trenettersregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 6 Måltider under innkvarteringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 § 36. Bistandsplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 2 «Vanskeligheter». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 3 «Passende bistand» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 4 Øvrige temaer i § 36 første ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 5 Den reisendes subjektive forhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Kapittel 6 Om formidleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 § 37. Særlige krav til formidleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 12

31.08.2020 12:13


Innhold

13

§ 38. Adgang til å kontakte arrangøren via formidleren. . . . . . . . . . . . . . . . 160 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Kapittel 7 Sammensatte reisearrangementer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 § 39. Opplysningskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 2 Bruk av opplysningsskjema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 § 40. Virkningen av brudd på visse plikter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 § 41. Informasjon til den som formidler et sammensatt reisearrangement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 2 Formidleren selv får ikke nødvendig informasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Kapittel 8 Reisegaranti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 § 42. Reisegaranti for pakkereiser og sammensatte reisearrangementer mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 2 Om garantiplikten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 3 Internasjonale virksomheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 4 Gebyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 5 Om garantistilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 6 Garanti stillet i utlandet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 § 43. Hva som dekkes av reisegarantien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 2 «Alle betalinger». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 3 «Som ikke blir levert». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 4 Hjemtransport og påvente av denne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 § 44. Reisegarantiens størrelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 § 45. Fremgangsmåten ved dekning av garantien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 2 Foreldelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 3 Handlefrihet for Reisegarantifondet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 § 46. Reisegarantifondet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 2 Reisegarantifondets oppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3 Pålegg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 4 Begrensninger i plikten til utbetaling/bistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 13

31.08.2020 12:13


14

Innhold

§ 47. Forskrifter om reisegarantiordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 1 Generelt om reisegarantiforskriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Kapittel 9 Alminnelige bestemmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 § 48. Ansvar for bestillingsfeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 2 «Bestilling» versus «betaling». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3 Tekniske feil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 4 Bevisbyrde ved bestillingsfeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 5 Den reisendes egne bestillingsfeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 § 49. Regress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Kapittel 10 Tvisteløsning, håndheving og sanksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 § 50. Godkjenning av nemnd og plikt til nemndsdeltagelse. . . . . . . . . . . . . 180 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 2 Hvem som kan innklages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 3 Plikt til nemndsdeltagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 4 Saksomkostninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 § 51. Håndheving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 § 52. Overtredelsesgebyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 § 53. Straff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 1 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 2 Overtredelse av lovens kapittel 8 versus overtredelse av andre bestemmelser i loven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Kapittel 11 Sluttbestemmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 § 54. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 § 55. Endringer i andre lover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 1 Berørte lover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Rettsavgjørelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Stikkordregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 14

31.08.2020 12:14


Innledning

Historikk og bransjens utvikling

Pakkereiseturismens utvikling Feriereiser med charterfly oppstod som et allment tilgjengelig produkt i Europa midt på 1950-tallet. Charterfly er fly som er leid inn for en eller flere spesielle turer, i motsetning til rutefly. Ved å kombinere seter på charterfly med hotellværelser arrangøren hadde fått en rimelig pris på fordi han forpliktet seg til å betale dem selv om de ikke ble solgt, fikk alminnelige borgere mulighet til å kjøpe flytransport og hotell til en samlet og gunstig pris – derav navnet «pakkereise» – eller «selskapsreise» som man betegnet produktet de første tiårene. Det er denne reiseproduktkategorien som langt senere ble underlagt europeisk og nasjonal lovgivning med det formål å beskytte de reisende mot tap, problemer og skuffelser, og som altså er temaet i denne boken. Tilbyderen ble kalt «reisearrangør». Produktet ble også kjennetegnet ved at kunden ikke kunne velge varighet – reisearrangørene la opp en logistikk som oftest bygget på ukesopphold. Før dette produktet dukket opp, var feriereiser med fly forbeholdt det man den gang betegnet som «overklassen». Da økonomien sakte, men sikkert bygget seg opp i Europa etter annen verdenskrig, ble ferie – og da særlig sommerferie – et mer etterspurt gode for bredere lag av befolkningen. Arbeidstagerorganisasjonene fikk også presset igjennom lengre lovbestemt ferie i stadig flere land, og kombinasjonen av mer ferie og bedret økonomi førte til en rask vekst i etterspørselen etter blant annet charterreiser med fly, som riktignok etter datidens forhold fremdeles fremstod som kostbare for den vanlige arbeider. Reisemålene var stort sett Spania inklusive Mallorca, Italia og Portugal. Et rimeligere alternativ var charterreiser med buss som var et reiseprodukt med en viss markedsandel også i Norge til begynnelsen på nittitallet. Den første norske pakkereisen med fly gikk fra Gardermoen til Las Palmas, Mallorca, i juni 1959 med litt over 40 deltagere. Den store veksten i charterturismen kom midt på 70-tallet, da kjøpekraft på den ene siden og produktenes prisutvikling på den andre hadde utviklet seg slik at «sydenreiser» ble et gode som store deler av befolkningen kunne benytte seg av. I den senere tid har reisearrangørene også kjøpt en viss del av setekapasiteten på rutefly der volumet ikke anses stort nok til å fylle egne charterfly. Antall solgte pakkereiser med rute- og charterfly har steget jevnt og trutt hvert år helt frem til 2015, hvor antallet har stabilisert seg på i overkant av en million per år. Innholdet av begrepet «pakkereiser» ble betraktelig utvidet gjennom EUs første pakkereisedirektiv, det gjaldt også fremveksten av lavpris ruteflyselskaper i Europa, se under. Denne store økningen i antall «pakkereiseturister» faller stort sett inn i kategorien «flypassasjerer»,

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 15

31.08.2020 12:14


16

Innledning Historikk og bransjens utvikling

og det er derfor vanskelig å estimere antall «pakkereiseturister» i dag, men bransjen selv anslår at man kan multiplisere antall charterturister med 1,5 for å komme i nærheten av det reelle omfang. Reisemålene er i dag spredt over hele kloden, men den østlige delen av Middelhavet er klart dominerende om sommeren, Kanariøyene og Sørøst-Asia om vinteren.

Deregulering av internasjonal luftfart Opprinnelig var persontransport med rutefly et meget sterkt regulert område. Flyselskapene, som i det store var «flag carriers», det vil si nasjonale flyselskaper, måtte ha konsesjon for hver rute, godkjenning av slots, det vil si tidspunkter for landing/takeoff, og billettprisene måtte godkjennes av luftfartsmyndighetene. Dette førte til fravær av konkurranse, i alle fall på pris, idet prisene på en gitt strekning jevnt over var ganske like uansett flyselskap. Dereguleringen av internasjonal luftfart startet i USA ved The Airline Deregulation Act i 1978. I Europa startet prosessen mot slutten av 80-årene og ble gjennomført med EUs forskjellige «luftfartspakker». I dag kreves det ikke konsesjoner på de enkelte ruter, prisdannelsen er fri og charter- og rutefly er likestilt i trafikkmessige spørsmål. Det eksisterer fremdeles en viss regulering av slot-tider (tidspunkter luftfartsmyndighetene setter for takeoff og landing), men de enkelte flyplassmyndigheter har mye større frihet til å fordele slike enn tidligere. Luftfartsmyndighetens oppgave er i det store nå konsentrert om sikkerhetsmessige tiltak og kontroll. Det mest synlige resultatet av dereguleringen av luftrommet er fremveksten av lavpris flyselskaper (LCC – Low Cost Carriers) og det markante fallet i billettpriser på strekninger med innbyrdes konkurranse mellom selskapene. En billett Oslo–New York koster i 2019 omtrent det samme i oppgitte kroner som Oslo–København gjorde i 1990. En annen følge av utviklingen er større variasjon i både rutenett og billettpriser. Billett­ prisene er ferskvare og kan endres flere ganger i døgnet. Rutenettet er gjenstand for stadige endringer i takt med flyselskapenes forhåpninger om passasjergrunnlag og de regnskapsmessige erfaringene på de forskjellige flystrekningene. En tredje følge er flyselskapenes konkurser. Før dereguleringen gikk et ruteflyselskap nesten aldri konkurs fordi eierstaten skjøt inn penger der det var nødvendig. Nå er det flere konkurser årlig, og lønnsomheten i bransjen er generelt under stadig press hos både lavprisselskaper og «fullservice»-selskapene. Flyselskapene stiller ingen konkursforsikring slik reisearrangører er pålagt å gjøre, men det er et økende press innen EU for å lovfeste en slik ordning som flyselskapenes organisasjon IATA i sin tur prøver å bekjempe.

Teknologiens inntog Frem mot midten av 90-tallet var reisebyråene flyselskapenes viktigste distribusjonskanal og stod i gjennomsnitt for distribusjon av ca. 80 % av ruteflyselskapenes produksjon. De resterende 20 % stod flyselskapenes eget salg for. Byråene hadde en avtalefestet provisjon (8 % av billettprisen på innlandsstrekninger og 9 % på internasjonale flygninger). Provisjonen var innbakt i billettprisen, og der flyselskapet solgte billettene selv, beholdt de provisjonen for å dekke egne salgsomkostninger.

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 16

31.08.2020 12:14


Innledning Historikk og bransjens utvikling

17

Å gjennomføre hoveddelen av billettsalget i et reisebyrå som også representerte konkurrerende flyselskaper, var ingen ønskesituasjon for flyselskapene. Så da internett ble et vanlig verktøy mot slutten av 90-tallet, brukte flyselskapene denne nye muligheten til å flytte så mye av salget over til egen internettdistribusjon som mulig. De rene lavprisselskapene, som Ryanair, selger nå mer enn 95 % av setene sine på egen nettside. Den nye distribusjonskanalen og en innskjerping av flyselskapenes adgang til å avtale provisjoner inkludert i billettprisen har også ført til at provisjonen er fjernet som et kostnadselement i flyprisen. Reisebyråene må i det store selge billettene til den pris som flyselskapet setter, og så legge til et servicegebyr for å dekke egne kostnader. Dette har også ført til endringer i reisebyråenes kommersielle liv: Ferie-/fritidsreisebyrå og forretningsreisebyrå er nå nesten totalt adskilt. Forretningsreisebyråene var raskt ute med å konsolidere seg i internasjonale organisasjoner med store billettvolumer som følge. De kan derfor forhandle seg frem til andre priser enn det billetten er påført. Deres hovedprodukt er «reiseadministrasjon» inkludert regnskap, reisepolicy og andre back office-tjenester. Ferie- og fritidsbyråene kjemper mot flyselskapenes eget salg og må spesialisere seg på reiseprodukter de enkelte flyselskapene selv ikke kan levere i samme grad. Antall reisebyråer i denne kategorien er påtagelig redusert siden millenniumskiftet som følge av de nye, kommersielle rammebetingelsene.

Rettskilder Reisebyråloven: Norges første regulering av reisebyråvirksomhet finner man i reisebyråloven av 4. november 1948. Essensen i loven var reisebyråenes plikt til å stille garanti for sin betalingsevne til sine prinsipaler. Dette var et krav for å få den da påkrevede lisensen til å drive reisebyråvirksomhet fra Næringsdepartementet. Ordningen med lisenser førte til at reisebyråene også fikk en beskyttelse mot konkurranse idet departementet vurderte det lokale behovet for reisebyråtjenester. Loven om reisebyråer fra 1948 var preget av sitt utspring i etterkrigstidens oppbyggingsfase, og en revisjon ble påbegynt mot slutten av 70-tallet. Denne loven ble erstattet av en ny datert 12. juni 1981. Garantiplikten byråene hadde i den gamle loven, var til beskyttelse for prinsipalene, det vil si flyselskaper, hoteller etc. Garantiplikten i den nye loven ble snudd til å kreve garanti for forpliktelser overfor kundene. Ordningen med bevilling ble liberalisert slik at de fleste som søkte om slik etter den nye loven, fikk det. Et kommersielt særtrekk ved pakkereiser både før og nå er at reisen må betales i sin helhet ofte lenge før avreise. Leverandørene sitter med kundens penger på sine bankkonti både før og under reisen, mens de betaler sine underleverandører ofte mange uker etter reisens avslutning. På 70-tallet ble noen av de større reisearrangørene rammet av konkurser midt i høysesongen. Hotelleiere som huset kunder fra disse, visste at de da ikke ville få betalt for de hotelloppholdene de leverte, og kastet ut de kundene som da selv ikke ville betale oppholdet. Mange lands myndigheter måtte finne løsninger for å få hjem strandede pakkereisekunder, og svært mange kunder tapte store beløp. Behovet for en lovhjemlet beskyttelse mot reisearrangørenes konkurs ble da tydelig. Reisegarantifondet: Med loven av 1981 kom da også opprettelsen av Reisegarantifondet. Den siste rest av behovsprøving for å få reisebyråbevilling ble fjernet i 1985, slik

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 17

31.08.2020 12:14


18

Innledning Historikk og bransjens utvikling

at loven da bygget på en ren registreringsordning. Reisegarantiordningen ble revidert i 1992, samtidig som kravet til lisens ble fjernet. Reisebyråloven skiftet da også navn til lov om reisegaranti for reisearrangører (reisegarantiloven). Reisegarantiloven ble opphevet ved innføringen av pakkereiseloven i 1995 da garantiplikten ble regulert i denne loven. Detaljene ved Reisegarantifondets drift, herunder beregning av reisegarantiens størrelse, er regulert i egen forskrift. Alminnelige vilkår for selskapsreiser/pakkereiser: Behovet for klare regler for markedsføring, salg og gjennomføring av pakkereiser («selskapsreiser») ble etter hvert tydelig både på bransjesiden og hos forbrukermyndighetene. Forbrukerombudet og Den Norske Reisebransjeforening gikk sammen om å utforme et sett standardvilkår for de klassiske pakkereisene, som ble ferdig i 1983 og fikk navnet «alminnelige vilkår for selskapsreiser». Forbrukerombudet brukte markedsføringslovens forbud mot urimelige vilkår i standardavtaler som det juridiske fundament for disse standardvilkårene. Som en konsekvens av disse reglene ble også klagenemnda for selskapsreiser opprettet. Nemnda bestod av to bransjerepresentanter (ikke innklagede) og to jurister fra forbrukermyndighetene. Nemnda ble ledet av en fagdommer. Det var bare medlemmer av DNR som kunne benytte klagenemnda, og avgjørelsene var formelt anbefalinger uten bindende kraft. Behandlingen i klagenemnda var – og er – gratis for klager. Avgjørelsene i nemnda ble fulgt i rundt 80–90 % av sakene og bidrog sterkt til at bransjen etter hvert også innrettet egen klagebehandling og produksjonsapparat etter de da nye kunderettighetene. Ved lovrevisjonen i 2007 fikk reklamasjonsnemnda for pakkereiser, som den da het, status av offentlig tvisteorgan. Alle kjøpere av pakkereiser kunne benytte nemnda i tvist med reisearrangøren uansett om denne var medlem av bransjeorganisasjonen eller ikke. For øvrig ble nemndas sammensetning og virkemåte uendret. Alminnelige vilkår for selskapsreiser ble revidert med jevne mellomrom for å tilpasses utviklingen i marked og produksjon av pakkereiser, uten de store realitetsendringene. Man skiftet også navn til alminnelige vilkår for pakkereiser midt på nittitallet, og klage­ nemndas navn ble endret tilsvarende. Alminnelige vilkår for pakkereiser finnes på https://www.forbrukertilsynet.no/lovog-rett/veiledninger-og-retningslinjer/alminnelige-vilkar-pakkereiser. Tilsvarende, men ikke identiske regelsett ble etablert i Danmark og Sverige, og dette var også et resultat av forbrukermyndighetenes skandinaviske samarbeid. Alminnelige vilkår for pakkereiser, slik de er vedtatt etter samarbeidet mellom bransjeorganisasjonen Virke Reise og Forbrukertilsynet etter den nye pakkereiselovens ikrafttredelse, er inntatt som vedlegg bakerst i boken.

EUs første pakkereisedirektiv EF 1990-913 Både for nasjonale og EUs lovgivere var behovet for å beskytte forbrukerne ved kjøp av pakkereiser etter hvert blitt tydelig. Beskyttelsesbehovet var tydelig på disse områdene: Kunden skulle få riktig informasjon om den tilbudte reisen, reisen skulle leveres som avtalt og kunden skulle være beskyttet mot reisearrangørens konkurs. EUs lovgivningsprosess resulterte i det første pakkereisedirektivet, EF 1990-913, hvor arrangørens

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 18

31.08.2020 12:14


Innledning Historikk og bransjens utvikling

19

plikter på disse tre områdene ble nedfelt. Direktivet var et minimumsdirektiv, det vil si at de enkelte medlemsstater i EU/EØS kunne gå lenger i sin forbrukerbeskyttelse i sine nasjonale lover, men ikke redusere direktivets forbrukerbeskyttelse. Direktivet førte til at Næringsdepartementet startet prosessen mot en norsk lov om pakkereiser.

Pakkereiseloven av 25.8.1995 med endringer Pakkereiseloven ble vedtatt 25. august 1995 og trådte i kraft 1. januar 1996. Lovens innhold var i det vesentlige en symbiose av pakkereisedirektivet og de eksisterende bestemmelsene etablert i alminnelige vilkår for pakkereiser. Den danske og den svenske pakkereiseloven ble bygget opp etter omtrent samme prinsipper, men det var reelle forskjeller mellom de skandinaviske landene i substansen på noen viktige punkter. Den norske loven ble revidert i 2006, og de viktigste endringene var at definisjonen av «pakke­ reiser» ble utvidet i tråd med den teknologiske og kommersielle utviklingen, plikten til å stille reisegaranti ble utvidet og ordningen med klagenemnda for pakkereiser ble utvidet slik at nemnda som nevnt over fikk status av et allment tvisteløsningsorgan. Endringene trådte i kraft 1. januar 2007. Nemnda behandler årlig mellom 300 og 400 saker. Klagenemnda for pakkereiser nyter en gjennomgående høy tillit fra forbrukere og bransje, og virksomheten har også ført til at antall pakkereisetvister som kommer for domstolene, er meget beskjedent. Avgjørelser i nemnda kan finnes på https://reiselivsforum.no/web/dommer_og_avgjoerelser/ hvor man kan gjøre frisøk på tvistetema. EUs andre pakkereisedirektiv EU 2015 /2302: Mot slutten av 90-tallet ble det klart at bestemmelsene i EF 1990-913 var i ferd med å bli foreldet som en følge av den raske teknologiske og kommersielle utviklingen i markedet. EUs pakkereisedirektiv bygget på pakkereiseproduktet slik det fremstod på 80-tallet. Fra midt på 90-tallet førte den teknologiske og kommersielle revolusjonen reisebransjen var inne i, til både nye produktformer og nye distribusjonsformer som direkte og indirekte var i konkurranse med det etablerte pakkereiseproduktet, og som ofte fremstod som et pakkereiseprodukt uten å være det. Flyselskapenes bestillingssider hvor kunden også kunne bestille hotell og/ eller leiebil samtidig med bestilling av flyreisen, var den vanligste utfordringen. Det tok imidlertid mange år fra behovet for en modernisering av EF 1990-913 ble påpekt, til revisjonsarbeidet formelt ble satt i gang. Selve lovgivningsprosessen ble svært komplisert da det var store, prinsipielle uenigheter mellom medlemslandene når det gjaldt hvor store byrder man skulle legge på aktørene, og om man fremdeles skulle ha et minimumsdirektiv eller et fullharmoniseringsdirektiv. Det var en tydelig forskjell i politisk tenking mellom landene i Sør-Europa og Nord-Europa, og vegen mot et revidert eller nytt direktiv ble også unødig komplisert av overordnede politiske føringer. Men omsider ble EU 2015-2302 vedtatt. Dette er et nytt direktiv som erstatter EF 1990-913. Direktivet ligger tett opp til et fullharmoniseringsdirektiv, men nasjonalstatene kan fravike direktivets ordlyd der de enkelte artikler hjemler det. I fortalen til det nye pakkereisedirektivet sier kommisjonen blant annet følgende om behovet for en ensartet lovgivning på dette området i EU/EØS i avsnitt (4) (offisiell dansk oversettelse):

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 19

31.08.2020 12:14


20

Innledning Historikk og bransjens utvikling

«Direktiv 90/314/EØF indrømmer medlemsstaterne et vidt skøn ved gennemførelsen. Der er derfor stadig betydelige forskelle mellem lovene i medlemsstaterne. Forskellige regler fører til højere omkostninger for virksomhederne og lægger hindringer i vejen for dem, der ønsker at drive virksomhed på tværs af landegrænserne, hvorved forbrugernes valgmuligheder begrænses.»

Videre i (6) påpekes at de eksisterende forskjeller mellom medlemsstatenes lovregulering av salg av pakkereiser de facto var en hindring for en effektiv konkurranse mellom aktørene på tvers av landegrensene, og kommisjonen fastslo at det var nødvendig å harmonisere medlemsstatenes lovgivning på dette området slik at de næringsdrivende fikk mer likeartede rammebetingelser samtidig som forbrukerne fikk en høy forbrukerbeskyttelse i hele EU. Som en følge av at det nye direktivet er et fullharmoniseringsdirektiv, dog med få og spesifiserte unntak for nasjonale tilpasninger, er pakkereiselovgivningen i EU/EØS nå tilnærmet lik.

Europadomstolens rolle EU 2015-2302 er et direktiv, ingen forordning. Forskjellen ligger i at en forordning skal implementeres i nasjonal lovgivning slik EU har vedtatt den, mens et direktiv kan implementeres på den måte nasjonalstatene velger, så lenge direktivets bestemmelser er ivaretatt. EU-domstolen (European Court of Justice – ECJ) har en sentral rolle i å fortolke forordninger og har også gjennom avgjørelser faktisk endret forordningers materielle innhold på viktige punkter. Et eksempel er EUs flypassasjerrettigheter slik de fremgår av EU 2004-261. EU-domstolen har ved flere avgjørelser utvidet passasjerrettighetene i forhold til forordningens klare ordlyd. EU-domstolen avgjør aktuelle saker, men gir også fortolkningsuttalelser der nasjonale domstoler ber om slike. EU-domstolen vil høyst sannsynlig treffe avgjørelser om fortolkningen også av EU 2015-2302. Dersom avgjørelsen skulle endre det materielle innholdet i den/de aktuelle artiklene, vil dette få konsekvenser for de nasjonale pakkereiselovene og for hvordan de blir praktisert. Følges mønsteret som de forskjellige ECJ-avgjørelsene har lagt for hvordan EUs regelverk for flypassasjerer skal forstås, vil praksis legges om i henhold til. ECJs avgjørelser selv om det materielle innholdet i de nasjonale pakkereiselovene forblir uendret.

9788215033587_Forsdahl_Pakkereiseloven.indd 20

31.08.2020 12:14Rolf Forsdahl ble cand.jur. i 1975. Han var advokatfullmektig hos høyesterettsadvokat Erling M. Torkildsen, før han gikk over i Norges Automobilforbund (NAF). Fra 1989 til 2016 ledet han reisebyråenes og reisearrangørenes nasjonale interesseorganisasjon. Han har deltatt i komiteene for Legal Affairs og Aviation Matters i den europeiske bransjeorganisasjonen ECTAA. Han var med på å utforme den første pakkereiseloven, som trådte i kraft 1. januar 1996. Forfatteren var også administrativt ansvarlig for arbeidet i bransjeklagenemndene for pakkereiser og flyreiser frem til han gikk av med pensjon i 2016.

Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no

isbn 978-82-15-03358-7

9

788215

033587

Pakkereiseloven

Pakkereiseloven regulerer rettigheter og forpliktelser mellom kjøper og selger av det loven definerer som pakkereiser. I denne lovkommentaren gjennomgås de enkelte bestemmelsene i pakkereiseloven slik den ble vedtatt 11. juni 2018, EUs pakkereisedirektiv av 25. november 2015 og andre relevante EU-regler, bransjens egen praksis og praksis fra Reklamasjonsnemnda for pakkereiser. Boken tar sikte på å være et oppslagsverk og å gi leseren en bredere forståelse for pakkereiselovens bestemmelser. Den vil også redegjøre for reisearrangørenes egen produksjonsmåte og rammebetingelser.

Rolf Forsdahl

Pakkereiseloven Lovkommentar Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.