__MAIN_TEXT__

Page 1

Lovkommentaren er et uunnværlig hjelpemiddel for dommere, advokater og jurister som arbeider med straffeprosess. Den er utstyrt med fyldig doms- og sakregister. Siden forrige utgave er Morten Holmboe, Hans-Petter Jahre, Magnus Matningsdal og Jarle Golten Smørdal kommet til som medforfattere. Erik Keiserud er advokat i Advokatfirmaet Erik Keiserud MNA, Knut Erik Sæther er assisterende riksadvokat, Morten Holmboe er professor ved Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen, Hans-Petter Jahre er lagmann ved Borgarting lagmannsrett, Magnus Matningsdal er høyesterettsdommer, og Jarle Golten Smørdal er lagdommer ved Gulating lagmannsrett.

Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no

isbn 978-82-15-03154-5

Straffeprosessloven Bind II

I femte reviderte utgave av lovkommentaren til straffeprosessloven foretar forfatterne en ny og grundig gjennomgang av kommentarene til straffeprosessloven av 1981 med senere endringer. Både et stort antall lovendringer og omfattende ny rettspraksis har nødvendiggjort en full revisjon av boken. Det har skjedd viktige rettsavklaringer og viktig rettsutvikling gjennom rettspraksis, særlig i Høyesterett og Den europeiske menneskerettsdomstolen. Ett av mange eksempler er utvidet rett til forsvarer ved politiavhør. Blant de viktigste lovendringene er: avvikling av juryordningen, ytterligere utvidelser av adgangen til å benytte skjulte metoder i etterforskingen, herunder innføring av dataavlesning og tvungen biometrisk autentisering, utvidelse av adgangen til å sile anker til lagmannsretten og innføring av ordning med tilrettelagte avhør.

Erik Keiserud, Knut Erik Sæther, Morten Holmboe, Hans-Petter Jahre, Magnus Matningsdal og Jarle Golten Smørdal

Straffeprosessloven Lovkommentar 5. utgave Bind II Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no


Straffeprosessloven

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 911

02.09.2020 10:42


9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 912

02.09.2020 10:42


Erik Keiserud, Knut Erik Sæther, Morten Holmboe, Hans-Petter Jahre, Magnus Matningsdal og Jarle Golten Smørdal

Straffeprosessloven Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker

Lovkommentar 5. utgave BIND II

Universitetsforlaget

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 913

02.09.2020 10:42


© Universitetsforlaget 2020 1. utgave 1986 2. utgave 1996 3. utgave 2001 4. utgave 2011 ISBN 978-82-15-03154-5 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Omslagsdesign: ANTI / Erik Johan Worsøe Eriksen Omslag: Universitetsforlaget Sats: ottaBOK Trykk: 07 Media – 07.no Innbinding: Bokbinderiet Johnsen AS Boken er satt med: Times LT Std 10,5/12,5 Papir: 80 g Amber Graphic 1,25

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 914

02.09.2020 10:42


Innhold

Lovens kapitler 1 til 17b med kommentarer er inntatt i bind I.

FEMTE DEL SAKSBEHANDLINGENS ENKELTE LEDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 Kapittel 18 Etterforsking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 § 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 § 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 § 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 § 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 § 227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 § 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 § 229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 § 230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 § 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 § 232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 § 232a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 § 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969 § 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 § 234a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 § 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 § 236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 § 237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 § 238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983 § 239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 § 239a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 § 239b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 § 239c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 § 239d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 § 239e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 § 239f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 § 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 § 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 915

02.09.2020 10:42


916

Innhold

§ 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002 § 242a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022 § 243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034 § 244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 § 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 § 246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 § 247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 § 248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 Kapittel 19 Tiltalebeslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057 § 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057 § 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060 § 251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 § 252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1063 § 253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 § 254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 Kapittel 20 Forelegg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075 § 255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075 § 256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 § 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086 § 258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088 § 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089 § 260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094 § 261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095 Kapittel 21 Forberedelse til hovedforhandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098 § 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098 § 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103 § 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 § 264a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112 § 264b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114 § 265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115 § 266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117 § 267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119 § 268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 § 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121 § 270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123 § 271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126 § 272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128 § 272a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 § 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 § 274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 § 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 916

02.09.2020 10:42


Innhold

917

Kapittel 22 Hovedforhandling for tingrett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141 § 276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141 § 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145 § 278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148 § 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 § 280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151 § 281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152 § 282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158 § 283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1161 § 284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1161 § 285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164 § 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165 § 287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166 § 288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1167 § 289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171 § 289a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173 § 290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175 § 291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180 § 291a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180 § 292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1181 § 292a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1185 § 293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190 § 294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191 § 295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195 § 296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195 § 297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 § 298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208 § 299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212 § 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214 § 301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216 § 302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219 § 303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219 § 303a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220 § 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220 § 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223

SJETTE DEL RETTSMIDLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227 Kapittel 23 Anke over dommer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229 § 306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229 § 307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 § 308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232 § 309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 917

02.09.2020 10:42


918

Innhold

§ 310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235 § 311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240 § 312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241 § 313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1246 § 314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247 § 315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259 § 316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1261 § 317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1262 § 318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1263 § 319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267 § 320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269 § 321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269 § 322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1288 § 323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293 § 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1303 § 325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305 § 326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307 § 327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 § 328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312 § 329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313 § 330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1315 § 331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1317 § 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1321 § 333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1324 § 334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327 § 335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328 § 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1329 § 337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1332 § 338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334 § 339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336 § 340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1337 § 341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1338 § 342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1339 § 343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346 § 344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354 § 345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355 § 346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1358 § 347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1358 § 348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360 § 349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1363 § 350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365 § 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1367 Kapittel 24 (opphevet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1369

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 918

02.09.2020 10:42


Innhold

919

Kapittel 25 (opphevet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370 Kapittel 26 Anke over kjennelser og beslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371 § 377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371 § 378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379 § 379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382 § 380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1385 § 381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1388 § 382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1391 § 383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1393 § 384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396 § 385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1397 § 386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403 § 387 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404 § 387a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1406 § 388 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1407 Kapittel 27 Gjenåpning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412 § 389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1414 § 390 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416 § 391 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 § 392 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1424 § 393 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427 § 394 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429 § 395 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1430 § 396 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1433 § 397 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1434 § 398 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1437 § 398a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1439 § 398b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1441 § 399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443 § 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1444 § 400a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1448 § 401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1448

SJUENDE DEL PRIVATE STRAFFESAKER OG SIVILE KRAV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1451 Kapittel 28 Private straffesaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1453 § 402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1454 § 403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457 § 404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 § 405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1461 § 406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1461

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 919

02.09.2020 10:42


920

Innhold

§ 407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1463 § 408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1463 § 409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1465 § 410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1468 § 411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469 § 412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469 § 413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471 § 414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1472 § 415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1473 § 416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1474 § 417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1475 § 418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1476 § 419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1477 § 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480 § 421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480 § 422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482 § 423 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482 § 424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483 § 425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483 Kapittel 29 Sivile krav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484 § 426 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489 § 427 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489 § 428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1496 § 429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 § 430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1501 § 431 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1502 § 432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1503 § 433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1506 § 434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1507 § 435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1515

ÅTTENDE DEL SAKSOMKOSTNINGER OG ERSTATNING I ANLEDNING AV FORFØLGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1517 Kapittel 30 Saksomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519 § 436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1520 § 437 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1524 § 438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1526 § 439 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1532 § 440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1533 § 441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1535 § 442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1537 § 443 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1540

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 920

02.09.2020 10:42


Innhold

921

Kapittel 31 Erstatning i anledning av forfølging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541 § 444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1543 § 445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552 § 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1555 § 446a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1561 § 447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1562 § 1 Forskriftens virkeområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564 § 2 Oppreisning etter frihetsberøvelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564 § 3 Tillegg på grunn av fullstendig isolasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1565 § 4 Tillegg for ekstraordinære tilfeller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1565 § 5 Nedsettelse eller bortfall av oppreisningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566 § 448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1571 § 449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1573 § 450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1578 § 451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1580

NIENDE DEL FULLBYRDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1583 Kapittel 32 Fullbyrding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1585 § 452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1586 § 453 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1589 § 454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1591 § 455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1591 § 456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1595 § 457 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1598 § 458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1598 § 459 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 § 460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603 § 461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604 § 462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1605 § 462a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1609

TIENDE DEL RETTERGANGSMÅTEN I MILITÆRE STRAFFESAKER. . . . . . . . . . . . . . . 1611 Kapittel 33 Alminnelige bestemmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615 § 463 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615 § 463b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1618 § 464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1619 § 465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1620

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 921

02.09.2020 10:42


922

Innhold

Kapittel 34 Domstolens sammensetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1621 § 466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1621 § 467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1622 § 468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1623 § 469 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1624 § 470 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1625 Kapittel 35 Påtalemyndigheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1628 § 471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1628 § 472 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1628 § 473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630 § 474 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630 § 475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1631 § 476 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1632 § 477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1633 Kapittel 36 Andre bestemmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634 § 478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634 § 479 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634 § 480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1635 § 481 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1635

ELLEVTE DEL LOVENS IKRAFTTREDELSE M M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1637 Kapittel 37 Lovens ikrafttredelse og oppheving av lover. . . . . . . . . . . . . . . . 1639 § 482 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1639 § 483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1639 Om forfatterne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641 Litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1643 Forkortelser av lover, forarbeider, tidsskrifter mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1649 Domsregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1653 EMD-register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1729 Sakregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1732

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 922

02.09.2020 10:42


FEMTE DEL

Saksbehandlingens enkelte ledd

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 923

02.09.2020 10:42


9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 924

02.09.2020 10:42


Kapittel 18

Etterforsking

1. I straffeprosessloven er den utenrettslige etterforskingen regulert i langt større grad enn i den tidligere loven av 1887. I det vesentlige er dette gjort ved at det i 1981-loven ble tatt inn bestemmelser som svarer til regler som tidligere bare fantes i påtaleinstruksen. Men fortsatt gir påtaleinstruksen på en del punkter en mer detaljert regulering av politiets og påtalemyndighetens etterforsking av straffesaker. Uttrykket «mistenkte» blir i flere paragrafer brukt som en fellesbetegnelse på mistenkte og siktede. Instituttet rettslig forundersøkelse ble sløyfet i 1981-loven, jf. Strpl.kom. innst. s. 94–95 og Ot.prp. nr. 35 (1978–79) s. 72. Se for øvrig § 247 om påtalemyndighetens adgang til å be retten overta ledelsen av etterforskingen når særlige grunner tilsier det. 2. Den utenrettslige etterforskingen er regulert med utgangspunkt i lovens §§ 223–236. Men også på etterforskingsstadiet vil det kunne være aktuelt med bistand fra retten, f.eks. ved avhør av mistenkte og vitner. I mange tilfeller vil bistand være nødvendig, f.eks. dersom det blir spørsmål om fengsling. Den rettslige etterforskingen er nærmere regulert i lovens §§ 237–248, se likevel §§ 242 og 242a om dokumentinnsyn som også gjelder ved utenrettslig etterforsking. 3. Straffeprosessloven (og påtaleinstruksen) gir regler om politiets etterforsking av straffbare handlinger, mens politiets virksomhet for å forebygge straffbare handlinger faller utenfor. Det samme gjelder som utgangspunkt den del av politiets spanings- eller etterretningsvirksomhet som består i generell innhenting av informasjon om en gruppe eller et miljø for å avverge mulige fremtidige straffbare forhold. Som ledd i en slik virksomhet vil man f.eks. ikke kunne pålegge en person å forklare seg overfor retten, jf. avsnitt 3 i kommentarene til § 108. Om grensen mot etterforsking, se kommentarene i avsnitt 2 til § 224. Bruk av tvangsmidler i avvergende øyemed etter § 222d kan bare skje som ledd i etterforsking, se kommentarene til denne paragrafen og avsnitt 4 nedenfor. 4. Etterforskingen vil for en stor del bestå i avhør av mistenkte og andre som antas å ha opplysninger av betydning for saken, jf. §§ 230–236, og innsamling og gransking av reelle bevismidler, jf. Andenæs/Myhrer, Norsk straffeprosess s. 252–258, Auglend/ Mæland, Politirett s. 893 flg. og Kjelby, Påtalerett s. 357 flg. Digitaliseringen av samfunnet medfører både utfordringer for etterforskingen og nye muligheter, se Ketil Haukaas,

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 925

02.09.2020 10:42


926

Kapittel 18 Etterforsking

Cyberkriminalitet og digital etterforsking, i Straff og frihet, Festskrift til Tor-Aksel Busch (2019) s. 435–444. I de senere årene har det funnet sted en betydelig utvikling av etterforskingsfaget, jf. Myhrer, Kvalitet i etterforskingen (2015), Tor-Geir Myhrer, Avklaringer og utvikling i forståelsen av straffeprosessloven §§ 224–226 i perioden 1987–2019, i Straff og frihet, Festskrift til Tor-Aksel Busch (2019) s. 461 flg., se særlig s. 471–473, og Eivind Kolflaath, Litt om vitenskapeliggjøringen av etterforskingsfaget, i samme festskrift s. 435–444. De metoder og tiltak som politiet kan benytte under etterforskingen av en straffesak, eventuelt etter å ha innhentet rettens tillatelse, er for en stor del regulert i straffeprosess­ loven og påtaleinstruksen, se særlig lovens § 157 og § 157a om kroppslig undersøkelse, § 158 om innhenting av biologisk materiale til bruk for DNA-analyse, kap. 14 til 17b om tvangsmidler og kap. 18 om etterforsking og påtaleinstruksen kap. 6 til 15. Politiets etterforsking må skje innenfor de rammer som følger av gjeldende rett. Enkelte tiltak vil kunne være uttrykkelig forbudt, f.eks. ulike former for hemmelig avlytting (ut over det som følger av § 216m), jf. strl. § 205 bokstav a, mens andre tiltak vil kunne anses som så inngripende at de i mangel av særlig lovhjemmel ikke vil kunne foretas fordi det vil stride mot overordnede rettsprinsipper som ligger til grunn for strafferettspleien, jf. Rt. 1984 s. 1076 (s. 1083–1084). Spørsmålet om rettslige skranker reiser seg særlig ved bruk av hemmelig overvåking og andre former for såkalte ekstraordinære eller utradisjonelle etterforskingsmetoder. Om begrepsbruken, se Bruce/Haugland, Skjulte tvangsmidler s. 15–18 og ellers NOU 1997: 15 Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet s. 52–53, NOU 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern s. 54 flg., NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll kap. 12 og Nils Dalseide, Kontroll av ekstraordinære etterforskingsmetoder – overvåkingssamfunnet og den nye teknikk, NTfK 2010 s. 296–319, se s. 296–298. Se også Andenæs/Myhrer, Norsk straffeprosess s. 258–261 og Auglend/Mæland, Politirett s. 947–954. I straffeprosessen skilles det også mellom åpen og skjult etterforsking, se nærmere kommentarene i avsnitt 7 til § 82. I straffeprosessloven er det i kap. 16a gitt regler om adgang til å foreta avlytting og annen kontroll av kommunikasjonsanlegg i nærmere angitte sakstyper. Ved lov 17. juni 2005 nr. 87 ble det også åpnet for såkalt romavlytting, som er regulert i kap. 16b om annen avlytting av samtaler ved tekniske midler. Siste tilskudd til knippet av skjulte etterforskingsmetoder er lovendring 17. juni 2016 nr. 54 om såkalt dataavlesning, jf. § 216o i kap. 16d. Det vises til kommentarene til disse kapitlene. I utgangspunktet vil nødrettsbetraktninger ikke kunne gi grunnlag for bruk av hemmelig avlytting ved etterforsking av andre saker enn dem hvor det foreligger direkte lovhjemmel. Spørsmålet er nok noe mer åpent hvor det er tale om tiltak for å hindre at en alvorlig straffbar handling blir begått, men det må legges til grunn at nødrettsbetraktninger bare helt unntaksvis kan gi grunnlag for å benytte hemmelig avlytting (og hemmelig ransaking) i avvergende øyemed utover det som er hjemlet i § 222d, se kommentarene til denne paragrafen. Se nærmere Bruce/Haugland, Skjulte tvangsmidler s. 92 flg., Anders Bratholm, Mistenktes eller siktedes vern mot integritetskrenkelse, JV 1979 s. 232 flg. (se s. 240), NOU 1993: 3 Strafferettslige regler i terroristbekjempelsen s. 29–30 og s. 51–52, Andorsen, Strafferettslig nødrett s. 375–402, Lund-rapporten s. 303–304, jf. s. 348, NOU 1997: 15 Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet s. 78–79 og s. 108

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 926

02.09.2020 10:42


Kapittel 18 Etterforsking

927

og NOU 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern s. 45–46. Etter omstendighetene kan også nødverge få betydning som hjemmel for ellers uhjemlet tvangsmiddelbruk, se Bruce/Haugland, Skjulte tvangsmidler s. 99. Ved lov 17. juni 2005 nr. 87 ble politiloven tilføyd en ny bestemmelse i § 17d som på nærmere vilkår åpner for at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kan foreta hemmelig tvangsmiddelbruk – herunder bl.a. telefon- og romavlytting – i forebyggende øyemed. I NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll s. 154 legger flertallet i utvalget til grunn at romavlytting av private hjem i forebyggende øyemed etter politilovens regler er i strid med forbudet i Grunnloven § 102 første ledd mot «husransakelser» unntatt i «kriminelle tilfelle». På denne bakgrunn gav justisministeren 6. juli 2009 PST instruks om «straks å suspendere eventuelle pågående forebyggende romavlyttingssaker av privat bolig som det er gitt tillatelse til å iverksette og heller ikke fremme nye begjæringer om bruk av slik metode». Metodekontrollutvalgets flertall anser også grunnlovsmessigheten av romavlytting (og hemmelig ransaking) i avvergende øyemed etter straffeprosessloven § 222d som tvilsom, slik bestemmelsen er utformet. Riksadvokaten har imidlertid gitt uttrykk for at § 222d, iakttatt vilkårene for å iverksette etterforsking i § 224 og riksadvokatens rundskriv 22. desember 1999 (nr. 3/1999), sammenholdt med «vesentlighetskravet» i § 222d tredje ledd, neppe vil bli bedømt som grunnlovsstridig ved for eksempel romavlytting av privat bolig, se riksadvokatens brev 10. juli 2009 til politimestrene mfl. I samme brev er det gitt instruks for saksbehandlingen dersom det skulle oppstå saker hvor politiet/ påtalemyndigheten ikke har en viss kunnskap om begåtte straffbare handlinger, og bruk av tvangsmidler for å avverge alvorlig kriminalitet er en aktuell problemstilling. Også om en inntar det standpunkt at romavlytting av private hjem i forebyggende øyemed etter politiloven er grunnlovsstridig, kan nødrettsbetraktninger tenkes å åpne for slik metodebruk, se således Alf Petter Høgberg og Marius Stub, Er reglene om bruk av tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed forenelig med forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102?, Vedlegg 3 i NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll s. 442–443. Det er ikke straffbart etter strl. § 205 bokstav a å foreta hemmelig opptak av, eller la en tredjemann avlytte, samtaler som man selv deltar i, jf. Matningsdal, Straffeloven De straffbare handlingene s. 290. Offentliggjøring av slike hemmelige opptak vil imidlertid etter omstendighetene kunne rammes av reglene om vern av privatlivets fred, og et opptak vil også kunne bli avskåret som bevis dersom opptaket må anses illojalt, se Rt. 1997 s. 795 som gjaldt en sivil sak (samværsrett). Politiets adgang til denne formen for avlytting er regulert i straffeprosessloven § 216l. Bestemmelsen innskrenker den handlefrihet politiet ville ha uten lovregulering, jf. NOU 2003: 18 Rikets sikkerhet s. 141, som også drøfter spørsmålet om opptak som er foretatt i strid med vilkårene i § 216l kan benyttes som bevis. Begrensninger utover hva som fremgår av denne paragrafen, vil kunne følge av andre regler, f.eks. reglene om taushetsplikt og vernet mot selvinkriminering, jf. Rt. 1999 s. 1269 og Rt. 2000 s. 1345, se nærmere Øyen, Vernet mot selvinkriminering s. 189–216. Politiets avlytting av samtaler uten bruk av tekniske hjelpemidler vil normalt kunne skje uten at det krever hjemmel i lov, se Ot.prp. nr. 64 (1998–99) om lov om endringer i straffe­ prosessloven og straffeloven m.v. (etterforskingsmetoder m.v.) s. 87 og NOU 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern pkt. 7.2.4.

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 927

02.09.2020 10:42


928

Kapittel 18 Etterforsking

Tekniske hjelpemidler vil også kunne brukes til annen form for hemmelig overvåking av en person mistenkt for en straffbar handling, f.eks. fotoapparat med telelinse, video-opptak, signalspaning osv. Straffeloven inneholder, i likhet med den tidligere straffelov, ikke bestemmelser som generelt setter forbud mot at politiet i etterforskingsøyemed bruker slike hjelpemidler. Etter personopplysningsloven § 1, som gjennomfører EUs personvernforordning 2016/679, vil det kunne være forbudt å foreta automatisk fjernsynsovervåking dersom opplysningene lagres, se forordningen artikkel 6. Politiet vil imidlertid kunne foreta fjernsynsovervåking uten hinder av denne bestemmelsen dersom vilkårene i § 202a er til stede, se kommentaren til denne paragrafen. Når det gjelder skjult fotografering eller filming ved bruk av håndholdt kamera av personer i deres hjem, eller i tilsvarende private sammenhenger, kan det, basert på legalitetsprinsippet, jf. Eckhoff/ Smith, Forvaltningsrett kap. 23, anføres at bruk av slike metoder i etterforskingsøyemed krever lovhjemmel, jf. Lund-rapporten s. 302–303, Anders Bratholm, Politiet og personlighetsvernet, LoR 1968 s. 289–308 og Torgersen, Ulovlig beviserverv og bevisforbud s. 406–410, jf. også Rt. 1991 s. 616. Spørsmålet må anses som tvilsomt, men så lenge det er tale om opptak som i prinsippet ikke går lenger enn hva man kan se ved det blotte øye, vil bruk av tekniske hjelpemidler som nevnt trolig ligge innenfor politiets alminnelige kompetanse til etterforsking ved mistanke om straffbare forhold. I alle fall må vel dette gjelde så lenge politiet ikke gjør ekstraordinære anstrengelser for å komme i posisjon på en for borgerne helt upåregnelig måte og som gir innsyn i privatlivet utover det som med rimelighet kan forventes. Under denne forutsetningen vil bruk av tekniske hjelpemidler først og fremst bidra til bevissikring. Det kan likevel ikke utelukkes at EMK art. 8 og kravet til lovhjemmel ved inngrep i privatlivet oppstiller skranker for slik aktivitet som er strengere enn det som følger av straffeloven og personopplysningsloven. En form for hemmelig kontroll er såkalt teknisk sporing, som innebærer at det festes en elektronisk signalsender til det objekt man ønsker å kontrollere, se NOU 1997: 15 Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet s. 79, jf. s. 113–116. Adgangen til å foreta teknisk sporing ble lovregulert ved lov 3. desember 1999 nr. 82, se §§ 202b og 202c og kommentarene til disse paragrafene. Videre ble det ved samme lov åpnet for ransaking «uten underretning til den mistenkte eller andre», dvs. såkalt hemmelig ransaking, jf. § 200a. Det vises til kommentaren til denne paragrafen. Ved lov 17. juni 2016 nr. 54 ble det som nevnt foran innført ytterligere en skjult metode, dataavlesing, jf. strpl. § 216o. Dataavlesing er en samlebetegnelse på ulike fremgangsmåter for i det skjulte å hente opplysninger ut av et datasystem. Det kan dreie seg om opplysninger om kommunikasjon som avleses i datasystemet (og ikke hos tilbyderen, jf. kap. 16a), eller opplysninger som er lagret i datasystemet (og som kan innhentes i sanntid, i motsetning til hemmelig ransaking og beslag). Behovet for en slik metode skyldes ikke minst at kryptering av data blir stadig mer utbredt, se Bruce/Haugland, Skjulte tvangsmidler s. 248 flg. og kommentarene til kap. 16d. Politiets hemmelige overvåking av en person vil også kunne skje uten bruk av tekniske hjelpemidler, f.eks. ved å samle på avisutklipp om vedkommende eller holde personen under oppsikt ved skygging o.l. Så lenge det er tale om hemmelig overvåking av en person som mistenkes for å ha begått eller for å forberede straffbare handlinger, må dette i hvert fall kunne skje uten at det er nødvendig med særskilt lovhjemmel, jf. Anders

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 928

02.09.2020 10:42


Kapittel 18 Etterforsking

929

Bratholm, Mistenktes eller siktedes vern mot integritetskrenkelser, JV 1979 s. 232 flg. (se s. 241). Derimot er spørsmålet mer tvilsomt hvor overvåkingen finner sted uten at det er mistanke om straffbar handling, jf. Torstein Eckhoff, Rettslige sider ved overvåkning og sikkerhetstjeneste, i Jus og jord, Heidersskrift til Olav Lid (1978) s. 63–66 og i JV 1979 s. 43–46, se også Lund-rapporten s. 302–303, NOU 1997: 15 Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet s. 52 og NOU 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern s. 45, s. 58 og s. 63. Bruk av mer utradisjonelle etterforskingsmetoder, f.eks. infiltrasjon og provokasjon, har i de senere år fått stadig større utbredelse, særlig i narkotikasaker. Riksadvokaten ga i 1980 nærmere retningslinjer for ekstraordinære etterforskingsmetoder i narkotikasaker, jf. også Lauritz J. Dorenfeldt, Kan ekstraordinære etterforskingsmetoder aksepteres i visse saker?, LoR 1978 s. 291–303. Retningslinjene, som i utgangspunktet er unntatt offentlighet, er i mer detaljert form inntatt i Informasjoner fra Kriminalpolitisentralen 1982 nr. 4, jf. også gjengivelsen av hovedpunktene i retningslinjene i Rt. 1984 s. 1076, se s. 1085. Retningslinjene ble senere revidert på enkelte punkter, bl.a. ble det presisert at det er et grunnvilkår at politiet ikke må fremkalle en straffbar handling som ellers ikke ville ha blitt begått. I NOU 1997: 15 Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet er det gitt en oppsummering av riksadvokatens retningslinjer (betegnet som instruks) for når og hvordan etterforsking med provokasjonstilsnitt kan benyttes i narkotikasaker, se s. 83–84. I riksadvokatens rundskriv 26. april 2000 (nr. 2/2000) er det gitt en redegjørelse for bruk av provokasjon som etterforskingsmetode basert på tidligere retningslinjer og praksis. Rundskrivet er nå erstattet av rundskriv nr. 2/2018, som regulerer infiltrasjon, provokasjon og vederlag til politiets kilder. Det nye rundskrivet bygger på rettspraksis og praksis i påtalemyndigheten, og viderefører hovedlinjene fra rundskrivet fra 2000. Formelt sett er rundskrivet en instruks fra overordnet påtalemyndighet til underordnede tjenestemenn, og ikke bindende for domstolene. I nevnte dom i Rt. 1984 s. 1076 har Høyesterett lagt til grunn at etterforsking med provokasjonstilsnitt ikke krever særskilt lovhjemmel, men at det gjelder skranker for bruk av slike ekstraordinære etterforskingsmetoder. «I mangel av lovregulering må skrankene bero på slike alminnelige rettsprinsipper som ligger til grunn for vår strafferettspleie» (s. 1079). Høyesterett kom i denne saken til at den fremgangsmåte som politiet hadde benyttet, ikke sto i strid med riksadvokatens retningslinjer og heller ikke – hvilket var avgjørende – i strid med de overordnede rettsprinsipper som domstolene må legge til grunn (s. 1083–1084). I praksis er det særlig de tilfeller hvor en politimann eller en person som samarbeider med politiet, aktivt tar del i import av eller handel med narkotika, som reiser problemer. Dersom politiet ikke har noen innvirkning på den aktuelle transaksjonen, men kun foretar en overvåking av denne slik at leveransen er kontrollert («controlled delivery»), er man mer over i tradisjonelle etterforskingsmetoder, jf. Rt. 1986 s. 779, selv om grensen mot etterforsking med provokasjonstilsnitt kan være flytende, jf. Rt. 2000 s. 1482. Det samme gjelder hvor politiets spaningsarbeid har utgangspunkt i tysting og hvor det ikke skjer noen aktiv medvirkning i det aktuelle miljø, men hvor politiets overvåking mer har karakter av en kontrollert aksjon for å avdekke og avverge straffbare forhold, jf. Rt. 1990 s. 531, jf. også Rt. 1991 s. 193 og Rt. 1994 s. 319, samt Andenæs/Myhrer, Norsk straffeprosess s. 259–260.

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 929

02.09.2020 10:42


930

Kapittel 18 Etterforsking

Politiprovokasjon reiser en rekke ulike rettslige problemstillinger: For det første kan man stille spørsmål om straffansvar for provokatøren, herunder spørsmål om medvirkningsansvarets rekkevidde, innskrenkende fortolking av straffebud f.eks. ved en polititjenestemanns kjøp av narkotika, samt ansvar for tjenestefeil, se Rt. 2005 s. 1345 (s. 1348) og, for svensk rett, Petter Asp, Straffansvar vid brottsprovokation (2001), særlig pkt. 6.2 og kapittel 8. For det andre reiser det seg spørsmål om provokasjonens betydning for den som provoseres. Dels er det spørsmål om politiets påvirkning kan utelukke straffansvar, dels kan det oppstå spørsmål om bevisforbud, se for eksempel Andenæs, Alminnelig strafferett s. 210 flg. med oversikt over rettspraksis. Det kan skilles mellom tiltaleprovokasjon (også kalt egentlig eller materiell provokasjon eller handlingsprovokasjon), dvs. at politiet kontrollerer et hendelsesforløp som fører til en straffbar handling, og bevisprovokasjon, som innebærer etterforsking med provokative metoder for å fremskaffe bevis for allerede begått kriminalitet, men i praksis har dette skillet mindre betydning. Det er et grunnvilkår for alle former for provokasjon at politiet ikke fremkaller lovbrudd som ellers ikke ville ha blitt begått, men visse endringer i tid, sted og utførelse av den straffbare handlingen godtas, jf. Rt. 1984 s. 1076, Rt. 1992 s. 1088, Rt. 1993 s. 473 sml. Rt. 1994 s. 319, Rt. 1997 s. 1659, Rt. 1998 s. 407, Rt. 2000 s. 1223, Rt. 2000 s. 1345, Rt. 2000 s. 1482, Rt. 2006 s. 120, Rt. 2007 s. 268, Rt. 2008 s. 1659 og Rt. 2011 s. 1455. Dette innebærer med andre ord et forbud mot såkalt konstitutiv provokasjon. Videre er det oppstilt tilleggsvilkår: Politiet må sikre tilfredsstillende planlegging, kontroll og notoritet i forbindelse med provokasjonen, og det stilles krav til alvorlighetsgrad av den kriminalitet som etterforskes, nødvendigheten av aksjonen og beslutningsnivå. Konstitutiv provokasjon i strid med det nevnte grunnvilkåret utgjør en ulovfestet frifinnelsesgrunn, og avgjørelsen hører til skyldspørsmålet, jf. Rt. 1992 s. 1088 (s. 1091), Rt. 1998 s. 407 (s. 410) og Rt. 2000 s. 1223. Også manglende oppfyllelse av de nevnte tilleggsvilkår medfører frifinnelse dersom «etterforskingen … som politiets aksjon representerer, er beheftet med så alvorlige mangler og betenkeligheter at den ikke bør godtas som grunnlag for en domfellelse», jf. Rt. 1998 s. 407, se også Rt. 2000 s. 1223 og Rt. 2000 s. 1482. Det er formentlig bare slike feil som skaper alvorlige bevisproblemer med sikte på spørsmålet om konstitutiv provokasjon, som medfører straffrihet, jf. Torgersen, Ulovlig beviserverv og bevisforbud s. 262–266. For øvrig kan mangler ved politiets fremgangsmåte ved bevisprovokasjon etter omstendighetene medføre bevisforbud. Siktedes taushetsrett kan utgjøre et hinder mot bevisprovokasjon som har preg av «fordekt» eller «skjult» avhør, se Rt. 1999 s. 1269 og Øyen, Vernet mot selvinkriminering s. 189–216. Bruk av provokasjon som etterforskingsmetode har særlig vært aktuelt i narkotikasaker, men dens anvendelsesområde er i henhold til rettspraksis ikke begrenset til denne type saker, jf. Rt. 1998 s. 407 (Skrik-saken). Det må imidlertid dreie seg om alvorlige saker hvor det også må tas hensyn til om vanlige etterforskingsmetoder fremstår som utilstrekkelige, og til den samfunnsmessige betydningen av å bekjempe den aktuelle form for kriminalitet, jf. også Rt. 1993 s. 473, hvor man i dette tilfellet ikke anså det berettiget å bruke denne metoden (piratdrosjekjøring). Hvorvidt det foreligger konstitutiv provokasjon, eller slike mangler ved politiets aksjon som kan medføre frifinnelse, er en del av skyldspørsmålet, jf. Rt. 1984 s. 1076, 1992

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 930

02.09.2020 10:42


Kapittel 18 Etterforsking

931

s. 1088 og 1994 s. 319. I Rt. 2000 s. 1482 la Høyesterett til grunn at selv om overskridelse av grensene for bruk av etterforsking med provokasjonstilsnitt etter rettspraksis anses som en ulovfestet frifinnelsesgrunn, må spørsmålet prosessuelt kunne behandles som et spørsmål om saksbehandlingsfeil (og ikke et spørsmål om lovanvendelse under skyldspørsmålet). Begrunnelsen var særlig at denne etterforskingsmetoden reiser viktige rettssikkerhetsmessige spørsmål, og at det er av stor betydning at Høyesterett har adgang til fullt ut å prøve om vilkårene for bruk av metoden har vært overholdt. Ved anke over saksbehandlingen har Høyesterett full overprøvingskompetanse, mens en anke over skyldspørsmålet bare kan grunnes på feil ved lovanvendelsen, ikke feil bevisbedømmelse. Det ble imidlertid holdt åpent om saksforholdet i en annen sak kunne gjøre det naturlig å behandle spørsmålet om grensene for bruk av utradisjonelle etterforskingsmetoder som et spørsmål om lovanvendelse under skyldspørsmålet. Avgjørelsen i Rt. 2000 s. 1482 har vært lagt til grunn i senere rettspraksis, se Rt. 2006 s. 120 og Rt. 2007 s. 268, se også Rt. 2008 s. 1659 avsnitt 16 og Rt. 2011 s. 1455 avsnitt 37–38. Se ellers om provokasjon som etterforskingsmetode Kjell V. Andorsen, Provokativ politietterforskning, JV 2001 s. 1–27, Roald Hopsnes, Provokasjon som politimetode, JV 2003 s. 62–129, Strandbakken, Uskyldspresumsjonen s. 190–211 og Torgersen, Ulovlig beviserverv og bevisforbud s. 254–287. Spørsmål om provokasjon og om bruk av bevis innhentet på den måten representerer en krenkelse av retten til en rettferdig rettergang («entrapment»), har en rekke ganger vært behandlet av EMD. Bruken av utradisjonelle etterforskingsmetoder er ikke i seg selv i strid med retten til en rettferdig rettergang, jf. EMDs dom 5. februar 2008 i saken R mot Litauen (74420/01), men dette kan være tilfellet dersom politiet har tilskyndet det straffbare forholdet, jf. EMDs dom 9. juni 1998 i saken T mot Portugal (44/1997/828/1034). Urettmessig tilskyndelse («incitement») foreligger dersom det straffbare forholdet ikke ville vært begått uten politiets medvirkning, men også dersom det ikke hadde vært mulig å begå det straffbare forholdet uten medvirkning fra politiets side, jf. den nevnte dommen i saken R mot Litauen (avsnitt 55). De sentrale vurderingstemaene i EMDs praksis er om det straffbare forholdet ville blitt begått uten politiets innblanding, og om politiagentene i det vesentlige hadde en passiv rolle («essentially passive»). Momenter i denne vurderingen er blant annet (se særlig EMDs dom 4. november 2010 i saken B mot Russland (18757/06) avsnittene 37–50) begrunnelsen for at metoden ble tatt i bruk, atferden til myndighetspersonene som var involvert, om det fantes objektive holdepunkter for at den mistenkte var involvert i kriminell virksomhet eller dette var særlig nærliggende («predisposed»), om det fantes klare og forutberegnelige prosedyrer for godkjenning av metodebruken, og om holdepunktene for at det forelå et fullbyrdelsesforsett var etter­prøvbare og forelå i hele tidsrommet den skjulte metodebruken fant sted. Tidligere straffbare forhold er relevante i vurderingen av om metoden kan tillates benyttet, men er ikke i seg selv tilstrekkelig som begrunnelse for slik metodebruk. Det legges også vekt på om politiagenten tok del i gjennomføringen av den straffbare handlingen, om man utøvde et press, og om det forelå en forhåndsgodkjennelse av domstolen. I tillegg til disse materielle vurderingene, legger EMD også vekt på hvilke konsekvenser det får i den interne straffesaken dersom metodebruken blir funnet ulovlig, især om det kan lede til frifinnelse eller avskjæring av bevis. Dersom den mistenkte pretenderer at det foreligger ulovlig provokasjon, påhviler det påtalemyndigheten å føre bevis for at

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 931

02.09.2020 10:42


932

Kapittel 18 Etterforsking

så ikke er tilfelle, jf. dommen i saken B mot Russland avsnitt 51–65. Spørsmålet om metodebruken er forenlig med artikkel 6 må videre kunne prøves fullt ut av en domstol, etter en kontradiktorisk prosess. Også i de andre nordiske landene har spørsmålet om adgang til bruk av utradisjonelle etterforskingsmetoder vært gjenstand for debatt, især for noen tiår siden da bruken av dem skjøt fart, se f.eks. Holmér, Rättssäkerheten och de nya brottsundersökningsmetoderna, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1984 s. 185–189, Gammeltoft-Hansen, «Agent controlleur», TfR 1984 s. 89–131 og Axberger, Brottsprovokation (1989). Spørsmålet var også et av emnene på det 30. Nordiske juristmøte i Oslo 15.–17. august 1984, se Forhandlingene Del I s. 29–49 og Del II s. 85–123 og på det 35. Nordiske juristmøte i Oslo 18.–20. august 1999, se Forhandlingene Del 2 s. 1061–1092. Om rettstilstanden i Danmark, Sverige og Finland, se NOU 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern kap. 8. I Norge tok man det standpunkt ved vedtakelsen av straffeprosessloven i 1981 at det foreløpig ikke var behov for særlige lovregler om utradisjonelle etterforskingsmetoder, jf. Ot.prp. nr. 35 (1978–79) s. 179. Spørsmålet ble vurdert på ny på grunnlag av utredningen i NOU 1997: 15 Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet, og da særlig med fokus på kontrollerte leveranser og etterforskingsmetoder med provokasjonstilsnitt, jf. NOU 1997: 15 s. 120. Konklusjonen var at man ikke fant tilstrekkelig grunn til lovregulering av utradisjonelle etterforskingsmetoder, men departementet uttalte at man ville holde spørsmålet under oppsikt, jf. Ot.prp. nr. 64 (1998–99) om lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven m.v. (etterforskingsmetoder m.v.) s. 122–124 og Innst. O. nr. 3 (1999–2000) om samme lov s. 18–19. I NOU 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern foreslo flertallet i utvalget – først og fremst av hensyn til EMK art. 8 – å lovregulere spaning, infiltrasjon og provokasjon som forebyggende politimetoder, se utredningen s. 175. På grunn av utvalgets mandat ble det ikke foreslått lovregulering av slik metodebruk i etterforskingsøyemed, men det ble fremholdt at behovet for lovregulering er minst like stort for metodebruk under etterforsking. I Ot.prp. nr. 60 (2004–2005) s. 141 uttalte Justisdepartementet at det ville bli nedsatt et eget lovutvalg for å vurdere spørsmålet om lovfesting av enkelte ulovfestede etterforskingsmetoder. Oppfølgningen kom først i NOU 2016: 24 pkt. 14.10.2 (s. 342–345), hvor Straffeprosessutvalget tilrår at enkelte av de ulovfestede metodene blir lovhjemlet. Riksadvokatens retningslinjer – slik disse er gjengitt i riksadvokatens rundskriv nr. 2/2018 – gjelder bruk av provokasjon og infiltrasjon som etterforskingsmetode. På bakgrunn av den betydning som Høyesterett har tillagt riksadvokatens retningslinjer ved vurderingen av om politiets etterforsking ligger innenfor de rammer som følger av grunnprinsippene for strafferettspleien, jf. også Ot.prp. nr. 64 (1998–99) s. 123 hvor dette understrekes, er rundskrivet – i motsetning til rundskrivet fra 2000 – offentlig tilgjengelig. I praksis vil det også kunne bli spørsmål om å gi kilder vederlag for opplysninger av betydning for etterforskingen i en sak. Dette vil i seg selv ikke være ulovlig, men denne etterforskingsmetoden reiser særlige rettssikkerhetsspørsmål, jf. NOU 1997: 15 Etterforskingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet s. 86–88, og nærmere retningslinjer er gitt ved riksadvokatens rundskriv nr. 2/2018 pkt. VI. Ofte vil det kunne være den som selv er mistenkt eller siktet, som er villig til å gi opplysninger til politiet om eget eller andres forhold for å kunne oppnå fordeler i egen sak. Slikt samarbeid er etter omstendighetene tillagt vekt av domstolene ved straffutmålingen, særlig i større eller

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 932

02.09.2020 10:42


Kapittel 18 Etterforsking

933

mer spesielle saker, se f.eks. Rt. 1995 s. 238, Rt. 1995 s. 242, Rt. 1995 s. 1975, Rt. 1998 s. 2001, Rt. 1999 s. 1012, Rt. 1999 s. 1895, Rt. 2000 s. 3, Rt. 2000 s. 31 og Rt. 2000 s. 2072. Etter en lovendring i 2001 ble det fastsatt i strl. 1902 § 59 annet ledd at en uforbeholden tilståelse fra siktedes side skal tas i betraktning av retten ved straffutmålingen, også ved mindre grove straffbare forhold, se nå strl. §§ 78 bokstav f og 80 bokstav a nr. 2. Ved annen form for bistand enn tilståelser vil det bero på en konkret vurdering om dette skal få betydning for straffutmålingen basert på de retningslinjer som er trukket opp i rettspraksis, jf. Ot.prp. nr. 81 (1999–2000) om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (bruken av varetektsfengsling mv.) s. 37–38. Om betydningen av mistenktes/siktedes eventuelle skylderkjennelse for påtalemyndighetens etterforsking og påtaleavgjørelse, se kommentarene i avsnitt 3 til § 69. Se også tabellarisk oversikt over aktuell rettspraksis i vedlegg 1 til Riksadvokatens publikasjoner nr. 2/2007 «Straffe­ rabatt ved tilståelse – en gjennomgang av forarbeider og avgjørelser fra Høyesterett», og riksadvokatens rundskriv nr. 3/2007 om tilståelsesrabatt. Dersom politiet under etterforskingen fremskaffer bevis på ulovlig måte, oppstår spørsmålet om adgang til å bruke beviset under eventuell rettssak, se nærmere Anders Bratholm, Betydningen av at et bevis er skaffet til veie på ulovlig måte, TfR 1959 s. 109– 132, Andenæs/Myhrer, Norsk straffeprosess s. 240–246, Øyen, Straffeprosess kap. 29, Torgersen, Ulovlig beviserverv og bevisforbud og Runar Torgersen, Bør adgangen til bevisavskjæring i straffesaker utvides, i Fred er ej det Beste, Festskrift til Carl August Fleischer (2006). Se også kommentarene i avsnitt 3 i innledningen til Tredje Del Bevis. 5. I forbindelse med etterforskingen av et straffbart forhold kan politiet også komme over opplysninger om andre straffbare forhold enn det som er etterforskingens gjenstand. Under ransakingen av bopelen til en person mistenkt for tyveri oppdager man f.eks. at mistenkte har flere eksemplarer av fredede dyrearter nedfrosset i en fryseboks. Normalt reiser ikke dette problemer; politiet vil kunne bruke opplysningene som grunnlag for å igangsette etterforsking om de andre (nye) forholdene, jf. § 224, se også politiregisterloven §§ 21 og 26, og opplysningene vil kunne brukes som bevis i en eventuell rettssak, jf. prinsippet om fri bevisføring. I en dom i Rt. 1990 s. 1008 aksepterte Høyesterett at fotografier som var tatt ved automatisk trafikkontroll, også kunne brukes som bevis for overtredelse av andre straffbare forhold enn overtredelse av vegtrafikkloven. Se også NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll s. 262–263 og kommentarene i avsnitt 11 til § 202a. Politiets adgang til å bruke en slik overskuddsinformasjon (på svensk kalt «överskottsinformation» og på dansk «tilfeldighetsfunn») blir imidlertid mer problematisk dersom politiet får sin informasjon i forbindelse med tvangsinngrep som er begrenset til bestemte typer straffbare handlinger, se NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll kap. 25. Særlig praktisk er dette ved kommunikasjonskontroll, hvor politiet vil kunne få opplysninger om lovbrudd hvor denne metoden ikke kan benyttes i etterforskingen, jf. § 216a som angir hvilke saker hvor det vil kunne gis tillatelse til kommunikasjonskontroll. Tilsvarende problemer kan særlig oppstå ved andre former for avlytting og ved hemmelig ransaking og beslag. Spørsmålet om hvordan politiet skal forholde seg til overskuddsinformasjon, er ikke undergitt generell regulering i straffeprosessloven ut over de alminnelige skranker som følger av reglene om taushetsplikt, se også politiregisterloven kap. 5 og 6. På enkelte områder er det imidlertid gitt regler som løser spørsmålet.

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 933

02.09.2020 10:42


934

Kapittel 18 Etterforsking

Etter § 216g, jf. § 216i, vil enhver opplysning som fremkommer under avlytting eller annen kontroll av kommunikasjonsanlegg, f.eks. telefon, kunne brukes i etterforskingen av et straffbart forhold. Det gjelder også ved etterforsking av straffbare forhold som faller utenfor §§ 216a eller 216b. En slik fri bruk gjelder også for å forebygge at noen uskyldig blir straffet (bokstav e), for å avverge en straffbar handling som kan medføre frihetsstraff (bokstav f), for å gi opplysninger til kontrollutvalget (bokstav g) og for å gi underretning etter § 216j (bokstav h). For så vidt gjelder adgangen til å bruke slike opplysninger som bevis, er det uten videre tillatt for det straffbare forholdet som begrunnet kontrollen (bokstav b) og for et annet straffbart forhold som etter sin art kunne ha begrunnet den form for kommunikasjonskontroll som opplysningene stammer fra (bokstav c). For andre, og typisk mindre alvorlige straffbare forhold, som ikke selv kunne ha begrunnet kommunikasjonskontroll, kan opplysningene brukes som bevis dersom det ikke vil være et uforholdsmessig inngrep, og oppklaringen av forholdene ville blitt vesentlig vanskeligere uten slike bevis (bokstav d). Om bruk av overskuddsinformasjon som bevis i straffesaker, se nærmere Aarli m.fl, Bevis i straffesaker s. 337 flg. Adgangen til å gjøre bruk av overskuddsinformasjon som er innhentet i forbindelse med politiets forebyggende metodebruk etter politiloven § 17d, er regulert i lovens § 17f, som har en lignende regulering som strpl. § 216i. I denne forbindelse kan også nevnes reglene om bevissikring i konkurranseloven 5. mars 2004 nr. 12 § 25. I forskrift 11. desember 2013 nr. 1491 er det gitt regler om hvordan Konkurransetilsynet skal behandle opplysninger som man blir kjent med gjennom bevissikringen. Problemstillingen har en viss parallell til spørsmålet om adgang til å bruke opplysninger fremkommet i en straffesak til formål utenfor strafferettspleien, se politiregisterloven §§ 30 og 31 og kommentarene til disse bestemmelsene, for så vidt gjelder politiets og påtalemyndighetens opplysnings- og taushetsplikt. I LB-2019-4546 ble det reist spørsmål om opplysninger fra kommunikasjonskontroll – som lovlig var blitt gjort til en del av sakens dokumenter – i etterkant av straffesaken fortsatt var undergitt en særlig taushetsplikt etter § 216i og derfor måtte slettes, eller om § 216i i en slik situasjon må tolkes innskrenkende slik at det likevel er adgang til å utlevere dem til skatteetaten til bruk for deres formål. Flertallet i lagmannsretten kom til at det ikke var adgang til utlevering. Det samme ble lagt til grunn av Høyesterett, se HR-2020-1263-A. Se også Nasjonal veileder for informasjonsdeling mellom kontrolletatene, politiet og private for å bekjempe kriminalitet, Økokrims skriftserie nr. 21 (2015). 6. Særlige spørsmål reiser seg ved etterforsking i utlandet eller i Norge etter anmodning fra utenlandske myndigheter. Straffeprosessloven inneholder enkelte regler om dette, se §§ 225 tredje ledd, 231 og 238. For øvrig vises til forskrift 14. desember 2012 nr. 1227 om internasjonalt samarbeid i straffesaker, Ruud, Straffesaker i utlandet – Bistand og samarbeid (2017), Ingvild Bruce, Praktisk politi- og påtalesamarbeid i Europa, TfS 2015 s. 447–468, Auglend/Mæland, Politirett s. 1389–1415 hvor det bl.a. gjøres rede for politisamarbeidet innenfor Schengen-landene, jf. NOU 1984: 27 Ny påtaleinstruks pkt. 4.7. Til illustrasjon av utviklingstrekk over tid se Tønnesen, Internasjonal strafferettspleie I s. 2.18 flg., Stein Ulrich, Internationalt politisamarbeid, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1994 s. 161–182, Lars Oftedal Broch, Kriminalitetens interna-

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 934

02.09.2020 10:42


Kapittel 18 Etterforsking

935

sjonalisering, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1994 s. 245–263. Det vises også til Justisdepartementets rundskriv 1. august 2001 (G-19/2001) Internasjonalt rettslig samarbeid i straffesaker – Gjensidig hjelp i straffesaker og utlevering av lovbrytere, samt Mathisen, Utlevering for straffbare forhold, se også avsnitt 6 i kommentarene til § 4. Den 26. november 2009 signerte justisministeren en avtale om at Norge (og Island) tiltrer EU-samarbeidet etter den såkalte Prümavtalen. Avtalen åpner blant annet for at norsk politi kan foreta direktesøk i DNA-databaser, fingeravtrykksidentifikasjonssystemer og kjøretøyregistre i EU-landene. Det vises også til arrestordreloven 20. januar 2012 nr. 4 (i kraft 1. november 2019), som innfører forenklede prosedyrer for overlevering av personer mellom Den europeiske union og Norge. Norge tar som tredjeland del i et påtalemessig samarbeid i EU kalt Eurojust, med kontor i Haag. Når det gjelder politiets bistand til utenlandsk politimyndighet som ønsker etterforskingsskritt foretatt i Norge, vises til litteraturen nevnt foran, samt politiregisterloven § 22 om utlevering av opplysninger til utlandet, jf. Prop. 12 L (2008–2009) s. 1 og s. 5, jf. Ot.prp. nr. 108 (2008–2009) s. 133–139 og s. 304, og Innst. 139 L (2009–2010) pkt. 2.5, se også riksadvokatens brev 9. juni 2008 til statsadvokatene mfl. om forholdet mellom Kripos og politidistriktene og avtale 1. april 2016 om samarbeid mellom de nordiske lands politimyndigheter (om politiavhør, forkynning, etterlysning, utveksling av informasjon og felles etterforskingsteam), jf. også avsnitt 5 i kommentarene til innlendingen i kap. 5. Utenlandsk polititjenestemann kan innenfor Schengensamarbeidet på de vilkår som følger av politiloven § 20a, på norsk territorium fortsette observasjon og forfølgelse av, og om nødvendig anholde, en person som mistenkes for en straffbar handling som ellers kan begrunne utlevering, se nærmere Ot.prp. nr. 56 (1998–99) om lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet kap. 8. Det kan også vises til lov 13. juni 1997 nr. 47 om gjennomføring av europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs § 1 (utenlandske myndigheters adgang til å borde norsk fartøy), og til forskrift 14. desember 2012 nr. 1227 om internasjonalt samarbeid i straffesaker. 7. Når det gjelder behandling av anmeldelser mot tjenestemenn i politiet eller påtale­ myndigheten vedrørende deres opptreden under etterforskingen, vises til § 67 sjette ledd og kommentaren i avsnitt 16 til § 67. Den som er misfornøyd med politiets etterforsking, vil etter fast praksis kunne bringe saken inn for overordnet påtalemyndighet. Vanligvis vil det være påtalemyndighetens avgjørelse av påtalespørsmålet som blir gjenstand for klage til overordnet påtalemyndighet, se nærmere § 59a og kommentarene til denne paragrafen. Klage over politiets etterforsking vil også kunne fremsettes overfor Sivilombudsmannen, se nærmere Arne Fliflet, Sivilombudsmannen og påtalemyndigheten, i Straff og frihet, Festskrift til Tor-Aksel Busch (2019) s. 195–207, Audvar Os, Ombudsmannen og strafferettspleien, i … den urett som ikke rammer deg selv, Festskrift til Anders Bratholm 70 år (1990) s. 281–288 og Auglend/Mæland, Politirett s. 1347–1351. Dersom en person mener at han har rett til erstatning på grunn av politiets opptreden under etterforskingen, vil han kunne fremsette krav om dette overfor retten, jf. dstl. § 213, jf. § 200, jf. også reglene i strpl. kap. 31 om siktedes og andres rett til erstatning i anledning strafforfølging, se kommentarene til paragrafene i dette kapitlet.

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 935

02.09.2020 10:42


936

Kapittel 18 Etterforsking

8. Politiets og påtalemyndighetens etterforsking av straffbare handlinger er gjenstand for kontroll av overordnet påtalemyndighet og av domstolene dersom saken blir brakt inn for retten. I tillegg er det på enkelte områder opprettet særskilte kontrollutvalg, som skal påse at politiets og påtalemyndighetens etterforsking skjer på lovlig måte. Se § 216h om Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med bl.a. Politiets sikkerhetstjeneste, som utføres av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten (EOS-utvalget) og hvitvaskingsloven 1. juni 2018 nr. 23 § 43 om tilsynsmyndighetene, se Nils Dalseide, Kontroll av ekstraordinære etterforskingsmetoder – overvåkingssamfunnet og den nye teknikk, NTfK 2010 s. 296–319 og Bruce/Haugland, Skjulte tvangsmidler kap. 6 9. Etterforsking av straffbare forhold utføres av politiet, under ledelse av påtalemyndigheten, jf. § 225 første og annet ledd og kommentarene til disse bestemmelsene. Politi og påtalemyndighet har således i utgangspunktet enekompetanse til å etterforske straffbare forhold og i den forbindelse kunne anvende de etterforskingstiltak som er hjemlet i straffeprosessloven, jf. også § 67 første ledd. Det offentlige har imidlertid ikke noe monopol på å foreta undersøkelser vedrørende mulige straffbare handlinger, og i de senere år har det skjedd en økning i bruk av private etterforskere, enten for å skaffe nye opplysninger i en sak som ikke (lenger) etterforskes av politiet, eller som et tillegg til politiets pågående etterforsking. Slik privat etterforsking vil imidlertid bare kunne skje innen rammen av den alminnelige handlefrihet. Om dekning av utgifter til private etterforskere, se avsnitt 4 i kommentaren til § 149 og avsnitt 5 og 9 i kommentaren til § 438. Om forholdet mellom politioppgaver og privat virksomhet, herunder grensene for vaktselskapers virksomhet, se Auglend/Mæland, Politirett s. 1269–1306. For øvrig vil det også være andre offentlige myndigheter som innenfor særskilte saksområder er gitt kompetanse til å etterforske straffbare handlinger på linje med politiet, se avsnitt 6 i kommentarene til § 55a. Om forsvarets bistand til politiet, se instruks 16. juni 2017 nr. 789, se også Auglend/ Mæland, Politirett s. 213–218.

§ 223 Anmeldelse av straffbare handlinger skjer til politiet. Er anmeldelsen muntlig, skal mottakeren skrive den ned, datere den og om mulig få anmelderens underskrift. Anmeldelse kan også skje til påtalemyndigheten. 1. Paragrafen svarer med enkelte endringer til tidligere lovs § 262 og er i realiteten i samsvar med § 228 i Strpl.kom. utk. 2. Etter første ledd første punktum er utgangspunktet at anmeldelse av straffbare handlinger skjer til politiet. En anmeldelse vil også kunne komme fra en polititjenestemann som selv er blitt oppmerksom på et straffbart forhold. Anmeldelsen skjer her ved den rapport som tjenestemannen setter opp om forholdet.

9788215031545_Keiserud_Straffeprosessloven Bind II.indd 936

02.09.2020 10:42


Lovkommentaren er et uunnværlig hjelpemiddel for dommere, advokater og jurister som arbeider med straffeprosess. Den er utstyrt med fyldig doms- og sakregister. Siden forrige utgave er Morten Holmboe, Hans-Petter Jahre, Magnus Matningsdal og Jarle Golten Smørdal kommet til som medforfattere. Erik Keiserud er advokat i Advokatfirmaet Erik Keiserud MNA, Knut Erik Sæther er assisterende riksadvokat, Morten Holmboe er professor ved Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen, Hans-Petter Jahre er lagmann ved Borgarting lagmannsrett, Magnus Matningsdal er høyesterettsdommer, og Jarle Golten Smørdal er lagdommer ved Gulating lagmannsrett.

Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no

isbn 978-82-15-03137-8

Straffeprosessloven Bind I

I femte reviderte utgave av lovkommentaren til straffeprosessloven foretar forfatterne en ny og grundig gjennomgang av kommentarene til straffeprosessloven av 1981 med senere endringer. Både et stort antall lovendringer og omfattende ny rettspraksis har nødvendiggjort en full revisjon av boken. Det har skjedd viktige rettsavklaringer og viktig rettsutvikling gjennom rettspraksis, særlig i Høyesterett og Den europeiske menneskerettsdomstolen. Ett av mange eksempler er utvidet rett til forsvarer ved politiavhør. Blant de viktigste lovendringene er: avvikling av juryordningen, ytterligere utvidelser av adgangen til å benytte skjulte metoder i etterforskingen, herunder innføring av dataavlesning og tvungen biometrisk autentisering, utvidelse av adgangen til å sile anker til lagmannsretten og innføring av ordning med tilrettelagte avhør.

Erik Keiserud, Knut Erik Sæther, Morten Holmboe, Hans-Petter Jahre, Magnus Matningsdal og Jarle Golten Smørdal

Straffeprosessloven Lovkommentar 5. utgave Bind I Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no

Profile for Universitetsforlaget

Straffeprosessloven Bind II  

I femte reviderte utgave av lovkommentaren til straffeprosessloven foretar forfatterne en ny og grundig gjennomgang av kommentarene til stra...

Straffeprosessloven Bind II  

I femte reviderte utgave av lovkommentaren til straffeprosessloven foretar forfatterne en ny og grundig gjennomgang av kommentarene til stra...